รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220620 : นครสวรรค์ สามารถ  สุขเกษม ครู
2 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 : สตรีนครสวรรค์ ภรินทร  ไชยฮะนิจ หัวหน้างานสารสนเทศ
3 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 : สตรีนครสวรรค์ พฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร ครู
4 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 : สตรีนครสวรรค์ อลงกรณ์  ราชคฤห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
5 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220623 : บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สมพิทย์  วงศ์สุทธิ์ ครู
6 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220623 : บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นันทนิจ  ทองอ่อน ครู
7 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220623 : บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พัฒน์ธนโชติ  ชัยศุภสกุล ครู
8 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220624 : พระบางวิทยา นางสาวจุฑามาส  พัฒนศิริ ครู
9 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220624 : พระบางวิทยา รมณภัทร  มัติโก ครู
10 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220625 : นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นราธิป  ภมรศิริ ครู
11 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220625 : นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นิตยา  กล่อมจิตร ครู
12 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220626 : บึงบอระเพ็ดวิทยา ภาณุพงศ์  มูลพรมมี ครู
13 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220626 : บึงบอระเพ็ดวิทยา กุสุมา  ลบประเสริฐ ครูผู้ช่วย
14 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220628 : โกรกพระ นายยอล์นสันต์  ไทรเทพยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ
15 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220628 : โกรกพระ นางลำดวน   เพชรเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
16 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220630 : ทับกฤชพัฒนา นายสมัคร  นรินทร์รัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220630 : ทับกฤชพัฒนา นางสาวหทัยชนก  ตระกูลจำลอง ครู คศ.1
18 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220630 : ทับกฤชพัฒนา นายวิกานต์  ศรีวิลัย ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 : ชุมแสงชนูทิศ ปิลันธนา  พรธาดาวิทย์ ครู
20 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 : ชุมแสงชนูทิศ อมรา  อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
21 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 : ชุมแสงชนูทิศ พีรวัส  ทรัพย์ประมวล ครู
22 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 : ชุมแสงชนูทิศ นภัสกรณ์  จิตรเกษม ครู
23 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220636 : เก้าเลี้ยววิทยา ณัชฐ์พร  แก้วแดง หัวหน้าพัสดุ
24 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220636 : เก้าเลี้ยววิทยา สังสรรค์  แต่งสกุล ครู
25 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220637 : หัวดงราชพรหมาภรณ์ พุทธวรรณ  รัตนพรหม ครู
26 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220637 : หัวดงราชพรหมาภรณ์ จิดาภา  ศรีมาพา ครู
27 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220649 : พยุหะพิทยาคม ชนิตา  หลวงอินทร์ ครูอัตราจ้าง
28 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220649 : พยุหะพิทยาคม วธิดา  พิทักษ์ทิม ครู
29 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220650 : เขาทองพิทยาคม นางสาวพิมพ์ชนก  มูดอน ครูผู้ช่วย
30 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220650 : เขาทองพิทยาคม ทองคิด  ฤทธิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220651 : เขากะลาวิทยาคม นางพรนภา  นีระพันธ์ ครู
32 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220651 : เขากะลาวิทยาคม ศศิลักษณ์  มาเมือง ธุรการ
33 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220633 : บรรพตพิสัยพิทยาคม นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น ครูผู้ช่วย
34 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220633 : บรรพตพิสัยพิทยาคม สิทธิพร   พุ่มเกิด ครู
35 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220633 : บรรพตพิสัยพิทยาคม รัชนีกร  สิงห์โต ครู
36 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220634 : หนองกรดพิทยาคม นายกรกต  ชื่นอารมย์ ครู
37 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220635 : รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สิริมา  มิ่งเมือง ครู
38 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220653 : วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม วาสนา  จันทร์เจริญ ครู
39 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220653 : วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สมบัติ  งามเลิศ ครู
40 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220653 : วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม เพียรเวช  สระทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
41 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220654 : เทพศาลาประชาสรรค์ Phanupong  Bintawihok เจ้าหน้าที่พัสดุ
42 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220652 : ลาดยาววิทยาคม เกสรี  แจ่มสกุล ครู
43 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220652 : ลาดยาววิทยาคม ญาณิดา  สร้อยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220657 : แม่วงก์พิทยาคม จุรีพร  ปานทรัพย์ ครู
45 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220657 : แม่วงก์พิทยาคม วิมลรัตน์  สุริวัน ครูผู้ช่วย
46 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220658 : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สุภาภรณ์  พรสิงชัย ครู
47 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220658 : ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ละออ   โสภา ครู
48 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220631 : หนองบัว อนุชา  ม่วงเขียว ครู
49 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220632 : วังบ่อวิทยา นพรัตน์   แก้วนิคม ครู
50 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220632 : วังบ่อวิทยา พงศธร  ภักดี ครู
51 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220638 : ตาคลีประชาสรรค์ สัญสนีย์  สุริยะ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
52 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220638 : ตาคลีประชาสรรค์ พรทิพย์  ปัญจมณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
53 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220639 : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เบญชญา  นาครัตน์ ครู
54 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220639 : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ชุติมา  เจริญผล ครู
55 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220640 : หนองโพพิทยา ประทานพร  เฉลยถ้อย ครูผู้ช่วย
56 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220640 : หนองโพพิทยา เอมอร  คำนวนวิทย์ ค.ศ.2
57 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220641 : ทหารอากาศอนุสรณ์ ธารีรัตน์  รัตนจำรูญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
58 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220641 : ทหารอากาศอนุสรณ์ วีรวรรณ  ขาวพราย ครูผู้ช่วย
59 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220642 : ลาดทิพรสพิทยาคม sukanya  talodpob ครู
60 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220642 : ลาดทิพรสพิทยาคม นาถยา  บัวงาม ครู
61 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220643 : ช่องแคพิทยาคม นางจุฑามาศ  โตพงษ์ ครู
62 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220643 : ช่องแคพิทยาคม เสาวรส  แขวงนคร เจ้าหน้าที่พัสดุ
63 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม เจนจิรา  นิลพัส ครู
64 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม สุกัญญา  หอมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
65 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 : ท่าตะโกพิทยาคม สุกัญญพร  สงวนทรัพย์ ครูชำนาญการ
66 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220645 : พนมรอกวิทยา เบญจวรรณ  สงกาที ครู
67 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220646 : ไพศาลีพิทยา จารุทรรศน์  แสนศิริ ครู
68 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220646 : ไพศาลีพิทยา จิตสุภา  บางไทร ครู
69 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220647 : ตะคร้อพิทยา ศศิรินนา  ชมชื่น ครูผู้ช่วย
70 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220648 : วังข่อยพิทยา นางสาววนิดา  เกตุทอง ครู
71 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220648 : วังข่อยพิทยา นางสาวพิจิตรา  หัตถกิจ ครู
72 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220648 : วังข่อยพิทยา นายปรเมศวร์   สุขแจ่ม ครู
73 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 : ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ณรงค์  จูสิงห์ ครูผู้ช่วย
74 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 : ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ รมิตา  เต็มเต๊ะ ครู
75 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 : ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นายวิทูรย์   กวางแก้ว ครูผู้ช่วย
76 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 : ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นางสาวธนภรณ์  ศรีลา ครู
77 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220656 : อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นางสาววนิสสา  สายทอง ครู
78 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 : ทัพทันอนุสรณ์ รุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ ครู
79 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 : ทัพทันอนุสรณ์ ธัญญารักษ์   นาคยา ครู
80 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 : ทัพทันอนุสรณ์ มงคล  หู้โลหะ ครู
81 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 : ทัพทันอนุสรณ์ ณัฏฐนันท์  จุติมา ครู
82 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700265 : สว่างอารมณ์วิทยาคม นางสาวศิริวรรณ  รักเกษตร์กรรม ครู
83 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700265 : สว่างอารมณ์วิทยาคม เอกภพ  สุดสะอาด ครู
84 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700267 : หนองฉางวิทยา ฤทัยรัตน์  เกษการณ์ ครู
85 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700267 : หนองฉางวิทยา ถาวร  ลักษณะ ครู
86 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 : อุทัยวิทยาคม นางสาวจตุพร  อุยตระกูล ครูผู้ช่วย
87 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 : อุทัยวิทยาคม ภาณุภาพ  ฉัตรอุทัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
88 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 : อุทัยวิทยาคม เกศรินทร์  แสนอุลัย ครู
89 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 : อุทัยวิทยาคม วันทนีย์  แก้วทอง ครู
90 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700261 : หนองเต่าวิทยา นัทธพงศ์  ปันต๊ะรังษี ครู
91 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700261 : หนองเต่าวิทยา วราภรณ์  ศิริโสภณ ครู
92 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700264 : ตลุกดู่วิทยาคม สาธิต  ร้อยแก้ว ครู
93 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700266 : บ่อยางวิทยา วิทยา  จัมปะโสม ครู
94 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา จิราพร  แป้นน้อย ครู
95 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา SURAVADEE  SANGPURDEE ครู
96 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 : บ้านทุ่งนาวิทยา ุสุมาลี  ทองบ่อ ครู
97 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700262 : พุทธมงคลวิทยา นวพร  ศรีนิล ครู
98 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700262 : พุทธมงคลวิทยา จรรยา  ชัชวงษ์ พนักงานราชการ
99 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700269 : ทุ่งโพวิทยา วรรณภา  ชื่นนอก ครู
100 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700269 : ทุ่งโพวิทยา วงศกร  อำภา ครู
101 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700270 : หนองขาหย่างวิทยา กรวิภา  ศิริวัฒน์พงศ์ ครู
102 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700270 : หนองขาหย่างวิทยา ณฐกร  ทาคำสุข ครู
103 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700270 : หนองขาหย่างวิทยา นางพิศมัย  กุลเกตุ ครู
104 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700271 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กาญจนา  ปาละกัน ครู
105 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700271 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี นางสาวกุลธิรัตน์  บุญธรรม ข้าราชการครู
106 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700271 : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี นางสมคิด  ตระกูลอินทร์ ครู
107 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700272 : บ้านไร่วิทยา ภานุพันธ์  ภักดี ครู
108 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 : การุ้งวิทยาคม ปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน ครู
109 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 : การุ้งวิทยาคม ชงคา  เมืองจันทร์ ครู
110 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 : การุ้งวิทยาคม เสาวลักษณ์  บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700274 : ทองหลางวิทยาคม นางมาลัย  แป้นห้วย ครู
112 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700274 : ทองหลางวิทยาคม ชโลธร  ศรีสด ครู
113 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 : หนองจอกประชานุสรณ์ กรกช  แจงเขตต์การ ครู
114 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 : หนองจอกประชานุสรณ์ นางสาวสมบุญ  สว่างศรี พนักงานราชการ
115 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 : หนองจอกประชานุสรณ์ สมบุญ  สว่างศรี พนักงานราชการ
116 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 : หนองจอกประชานุสรณ์ ธีรดา  ประทุมพร ครู
117 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700276 : วังหินวิทยาคม ถวัลย์  วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการ
118 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700276 : วังหินวิทยาคม วีรพร  นราจันทร์ ครู คศ.1
119 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 : ลานสักวิทยา จักรกฤษ  แกมเงิน ครู
120 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 : ลานสักวิทยา บรรจง  เทพสุทธิ ครู
121 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 : ลานสักวิทยา นางสาวชนิดาภา  ฉ่ำเลิศวัฒน์ ครู คศ.1
122 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 : ร่องตาทีวิทยา ภูษิดา  หาญลำยวง ครู
123 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 : ร่องตาทีวิทยา สรายุทธ  ภูสำเภา ครู
124 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 : ร่องตาทีวิทยา สุปราณี   ขันทะสอน ครู
125 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700279 : ห้วยคตพิทยาคม กิตติคุณ  สัทธานนท์ ครู
126 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700279 : ห้วยคตพิทยาคม นายสุปัญญา  ทวีทรีพย์นวกุล ครู
127 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700280 : สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ นางสาวศริญญา  นารถบุญ ครู
128 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700280 : สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ฉัตรลดา  จบศรี ครู