รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220620 นครสวรรค์ สามารถ  สุขเกษม ครู อนุมัติ
2 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 สตรีนครสวรรค์ ภรินทร  ไชยฮะนิจ หัวหน้างานสารสนเทศ อนุมัติ
3 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 สตรีนครสวรรค์ พฤติพงษ์  เพ็ญวิจิตร ครู อนุมัติ
4 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220621 สตรีนครสวรรค์ อลงกรณ์  ราชคฤห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อนุมัติ
5 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220623 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา พัฒน์ธนโชติ  ชัยศุภสกุล ครู อนุมัติ
6 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220623 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สมพิทย์  วงศ์สุทธิ์ ครู อนุมัติ
7 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220623 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นันทนิจ  ทองอ่อน ครู อนุมัติ
8 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220624 พระบางวิทยา นางสาวจุฑามาส  พัฒนศิริ ครู อนุมัติ
9 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220624 พระบางวิทยา รมณภัทร  มัติโก ครู อนุมัติ
10 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220625 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นราธิป  ภมรศิริ ครู อนุมัติ
11 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220625 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นิตยา  กล่อมจิตร ครู อนุมัติ
12 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220626 บึงบอระเพ็ดวิทยา ภาณุพงศ์  มูลพรมมี ครู อนุมัติ
13 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220626 บึงบอระเพ็ดวิทยา กุสุมา  ลบประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220628 โกรกพระ นางลำดวน   เพชรเย็น รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ อนุมัติ
15 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220628 โกรกพระ นายยอล์นสันต์  ไทรเทพยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
16 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220630 ทับกฤชพัฒนา นายวิกานต์  ศรีวิลัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220630 ทับกฤชพัฒนา นายสมัคร  นรินทร์รัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220630 ทับกฤชพัฒนา นางสาวหทัยชนก  ตระกูลจำลอง ครู คศ.1 อนุมัติ
19 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 ชุมแสงชนูทิศ พีรวัส  ทรัพย์ประมวล ครู อนุมัติ
20 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 ชุมแสงชนูทิศ นภัสกรณ์  จิตรเกษม ครู อนุมัติ
21 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 ชุมแสงชนูทิศ ปิลันธนา  พรธาดาวิทย์ ครู อนุมัติ
22 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220629 ชุมแสงชนูทิศ อมรา  อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
23 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220636 เก้าเลี้ยววิทยา ณัชฐ์พร  แก้วแดง หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
24 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220636 เก้าเลี้ยววิทยา สังสรรค์  แต่งสกุล ครู อนุมัติ
25 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220637 หัวดงราชพรหมาภรณ์ พุทธวรรณ  รัตนพรหม ครู อนุมัติ
26 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220637 หัวดงราชพรหมาภรณ์ จิดาภา  ศรีมาพา ครู อนุมัติ
27 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220649 พยุหะพิทยาคม ชนิตา  หลวงอินทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
28 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220649 พยุหะพิทยาคม วธิดา  พิทักษ์ทิม ครู อนุมัติ
29 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220650 เขาทองพิทยาคม นางสาวพิมพ์ชนก  มูดอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220650 เขาทองพิทยาคม ทองคิด  ฤทธิรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220651 เขากะลาวิทยาคม นางพรนภา  นีระพันธ์ ครู อนุมัติ
32 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220651 เขากะลาวิทยาคม ศศิลักษณ์  มาเมือง ธุรการ อนุมัติ
33 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220633 บรรพตพิสัยพิทยาคม นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220633 บรรพตพิสัยพิทยาคม สิทธิพร   พุ่มเกิด ครู อนุมัติ
35 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220633 บรรพตพิสัยพิทยาคม รัชนีกร  สิงห์โต ครู อนุมัติ
36 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220634 หนองกรดพิทยาคม นายกรกต  ชื่นอารมย์ ครู อนุมัติ
37 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220635 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สิริมา  มิ่งเมือง ครู อนุมัติ
38 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220653 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม เพียรเวช  สระทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
39 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220653 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม วาสนา  จันทร์เจริญ ครู อนุมัติ
40 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220653 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สมบัติ  งามเลิศ ครู อนุมัติ
41 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220654 เทพศาลาประชาสรรค์ Phanupong  Bintawihok เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
42 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220652 ลาดยาววิทยาคม ญาณิดา  สร้อยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
43 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220652 ลาดยาววิทยาคม เกสรี  แจ่มสกุล ครู อนุมัติ
44 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220657 แม่วงก์พิทยาคม วิมลรัตน์  สุริวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220657 แม่วงก์พิทยาคม จุรีพร  ปานทรัพย์ ครู อนุมัติ
46 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220658 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ละออ   โสภา ครู อนุมัติ
47 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220658 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สุภาภรณ์  พรสิงชัย ครู อนุมัติ
48 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220631 หนองบัว อนุชา  ม่วงเขียว ครู อนุมัติ
49 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220632 วังบ่อวิทยา พงศธร  ภักดี ครู อนุมัติ
50 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220632 วังบ่อวิทยา นพรัตน์   แก้วนิคม ครู อนุมัติ
51 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220638 ตาคลีประชาสรรค์ พรทิพย์  ปัญจมณี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
52 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220638 ตาคลีประชาสรรค์ สัญสนีย์  สุริยะ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ อนุมัติ
53 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220639 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ชุติมา  เจริญผล ครู อนุมัติ
54 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220639 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เบญชญา  นาครัตน์ ครู อนุมัติ
55 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220640 หนองโพพิทยา ประทานพร  เฉลยถ้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220640 หนองโพพิทยา เอมอร  คำนวนวิทย์ ค.ศ.2 อนุมัติ
57 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220641 ทหารอากาศอนุสรณ์ วีรวรรณ  ขาวพราย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220641 ทหารอากาศอนุสรณ์ ธารีรัตน์  รัตนจำรูญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
59 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220642 ลาดทิพรสพิทยาคม sukanya  talodpob ครู อนุมัติ
60 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220642 ลาดทิพรสพิทยาคม นาถยา  บัวงาม ครู อนุมัติ
61 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220643 ช่องแคพิทยาคม นางจุฑามาศ  โตพงษ์ ครู อนุมัติ
62 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220643 ช่องแคพิทยาคม เสาวรส  แขวงนคร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
63 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 ท่าตะโกพิทยาคม สุกัญญา  หอมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
64 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 ท่าตะโกพิทยาคม เจนจิรา  นิลพัส ครู อนุมัติ
65 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220644 ท่าตะโกพิทยาคม สุกัญญพร  สงวนทรัพย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
66 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220645 พนมรอกวิทยา เบญจวรรณ  สงกาที ครู อนุมัติ
67 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220646 ไพศาลีพิทยา จิตสุภา  บางไทร ครู อนุมัติ
68 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220646 ไพศาลีพิทยา จารุทรรศน์  แสนศิริ ครู อนุมัติ
69 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220647 ตะคร้อพิทยา ศศิรินนา  ชมชื่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220648 วังข่อยพิทยา นายปรเมศวร์   สุขแจ่ม ครู อนุมัติ
71 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220648 วังข่อยพิทยา นางสาวพิจิตรา  หัตถกิจ ครู อนุมัติ
72 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220648 วังข่อยพิทยา นางสาววนิดา  เกตุทอง ครู อนุมัติ
73 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นางสาวธนภรณ์  ศรีลา ครู อนุมัติ
74 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ณรงค์  จูสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220655 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ รมิตา  เต็มเต๊ะ ครู อนุมัติ
76 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 220656 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นางสาววนิสสา  สายทอง ครู อนุมัติ
77 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 ทัพทันอนุสรณ์ ณัฏฐนันท์  จุติมา ครู อนุมัติ
78 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 ทัพทันอนุสรณ์ รุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์ ครู อนุมัติ
79 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 ทัพทันอนุสรณ์ ธัญญารักษ์   นาคยา ครู อนุมัติ
80 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700263 ทัพทันอนุสรณ์ มงคล  หู้โลหะ ครู อนุมัติ
81 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700265 สว่างอารมณ์วิทยาคม นางสาวศิริวรรณ  รักเกษตร์กรรม ครู อนุมัติ
82 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700265 สว่างอารมณ์วิทยาคม เอกภพ  สุดสะอาด ครู อนุมัติ
83 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700267 หนองฉางวิทยา ถาวร  ลักษณะ ครู อนุมัติ
84 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700267 หนองฉางวิทยา ฤทัยรัตน์  เกษการณ์ ครู อนุมัติ
85 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 อุทัยวิทยาคม วันทนีย์  แก้วทอง ครู อนุมัติ
86 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 อุทัยวิทยาคม นางสาวจตุพร  อุยตระกูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 อุทัยวิทยาคม ภาณุภาพ  ฉัตรอุทัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
88 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700260 อุทัยวิทยาคม เกศรินทร์  แสนอุลัย ครู อนุมัติ
89 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700261 หนองเต่าวิทยา วราภรณ์  ศิริโสภณ ครู อนุมัติ
90 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700261 หนองเต่าวิทยา นัทธพงศ์  ปันต๊ะรังษี ครู อนุมัติ
91 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700264 ตลุกดู่วิทยาคม สาธิต  ร้อยแก้ว ครู อนุมัติ
92 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700266 บ่อยางวิทยา วิทยา  จัมปะโสม ครู อนุมัติ
93 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 บ้านทุ่งนาวิทยา ุสุมาลี  ทองบ่อ ครู อนุมัติ
94 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 บ้านทุ่งนาวิทยา สุวรรณา  เครือษา ครู อนุมัติ
95 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 บ้านทุ่งนาวิทยา จิราพร  แป้นน้อย ครู อนุมัติ
96 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700268 บ้านทุ่งนาวิทยา SURAVADEE  SANGPURDEE ครู อนุมัติ
97 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700262 พุทธมงคลวิทยา นวพร  ศรีนิล ครู อนุมัติ
98 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700262 พุทธมงคลวิทยา จรรยา  ชัชวงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
99 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700269 ทุ่งโพวิทยา วรรณภา  ชื่นนอก ครู อนุมัติ
100 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700269 ทุ่งโพวิทยา วงศกร  อำภา ครู อนุมัติ
101 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700270 หนองขาหย่างวิทยา ณฐกร  ทาคำสุข ครู อนุมัติ
102 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700270 หนองขาหย่างวิทยา นางพิศมัย  กุลเกตุ ครู อนุมัติ
103 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700270 หนองขาหย่างวิทยา กรวิภา  ศิริวัฒน์พงศ์ ครู อนุมัติ
104 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700271 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี นางสาวกุลธิรัตน์  บุญธรรม ข้าราชการครู อนุมัติ
105 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700271 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี นางสมคิด  ตระกูลอินทร์ ครู อนุมัติ
106 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700271 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กาญจนา  ปาละกัน ครู อนุมัติ
107 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700272 บ้านไร่วิทยา ภานุพันธ์  ภักดี ครู อนุมัติ
108 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 การุ้งวิทยาคม ปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน ครู อนุมัติ
109 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 การุ้งวิทยาคม ชงคา  เมืองจันทร์ ครู อนุมัติ
110 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700273 การุ้งวิทยาคม เสาวลักษณ์  บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700274 ทองหลางวิทยาคม นางมาลัย  แป้นห้วย ครู อนุมัติ
112 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700274 ทองหลางวิทยาคม ชโลธร  ศรีสด ครู อนุมัติ
113 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 หนองจอกประชานุสรณ์ นางสาวสมบุญ  สว่างศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
114 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 หนองจอกประชานุสรณ์ สมบุญ  สว่างศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
115 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 หนองจอกประชานุสรณ์ ธีรดา  ประทุมพร ครู อนุมัติ
116 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700275 หนองจอกประชานุสรณ์ กรกช  แจงเขตต์การ ครู อนุมัติ
117 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700276 วังหินวิทยาคม วีรพร  นราจันทร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
118 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700276 วังหินวิทยาคม ถวัลย์  วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
119 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 ลานสักวิทยา นางสาวชนิดาภา  ฉ่ำเลิศวัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
120 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 ลานสักวิทยา จักรกฤษ  แกมเงิน ครู อนุมัติ
121 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700277 ลานสักวิทยา บรรจง  เทพสุทธิ ครู อนุมัติ
122 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 ร่องตาทีวิทยา สุปราณี   ขันทะสอน ครู อนุมัติ
123 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 ร่องตาทีวิทยา ภูษิดา  หาญลำยวง ครู อนุมัติ
124 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700278 ร่องตาทีวิทยา สรายุทธ  ภูสำเภา ครู อนุมัติ
125 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700279 ห้วยคตพิทยาคม นายสุปัญญา  ทวีทรีพย์นวกุล ครู อนุมัติ
126 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700279 ห้วยคตพิทยาคม กิตติคุณ  สัทธานนท์ ครู อนุมัติ
127 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700280 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ฉัตรลดา  จบศรี ครู อนุมัติ
128 101742 สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 700280 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ นางสาวศริญญา  นารถบุญ ครู อนุมัติ