รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570020 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง อชิณี   รัฐสมุทร ครู อนุมัติ
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570020 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ยุพา  สุดเขียว ครู อนุมัติ
3 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570021 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) เสาวลักษณ์  พรมสอน ครู อนุมัติ
4 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570021 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) นางสาวชนิตา  ชัยศุภวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570021 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) กวินลักษณ์  พงษ์สิงห์ ครูธุรการ อนุมัติ
6 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570027 บ้านคลองหลวง ฐมรัตน์  ซึ้งสีคู้ ครู อนุมัติ
7 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570027 บ้านคลองหลวง อัฉรา  ขจรไพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
8 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570011 คลองสำโรง จุฑาทิพย์  บัวหลวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570011 คลองสำโรง วรรณพร  ชลิศราพงศ์ ครู อนุมัติ
10 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570005 วัดบางด้วน นางสาวคัทลียา  ยอดมั่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
11 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570003 วัดบางนางเกรง มยุรี  ทิพา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
12 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570003 วัดบางนางเกรง สำเริง  ทำดีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
13 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570004 วัดสุขกร วสันต์  บุญพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570004 วัดสุขกร กมลรัตน์  สีลาเหลี่ยม ครู อนุมัติ
15 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570004 วัดสุขกร นางสุจิตร  พรหมบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570025 คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) อรพิณ  ยงยืน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570023 คลองบางปู กิตตินวรัตน์  รักษาพงศ์ ครู อนุมัติ
18 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570023 คลองบางปู สุธินันท์  งามเกรียงไกร ครู อนุมัติ
19 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570024 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จารุวรรณ  วงค์มณี ครู อนุมัติ
20 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570024 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง นางขวัญนลิน  ใสโศก ครู อนุมัติ
21 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570022 พิบูลประชาบาล ประจวบ  เถื่อนถ้ำ ครู อนุมัติ
22 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570026 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570028 เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) วันชัย  วงษ์วิไลย รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570028 เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) อ้อมอรุณ  สีหา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อนุมัติ
25 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570028 เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สรัญญา  เคนคำภา ครู อนุมัติ
26 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570006 นิลรัตน์อนุสรณ์ ปัทมาวรรณ  สิงห์จันทร์ ครู อนุมัติ
27 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570007 วัดบางโปรง พัทธ์ธีรา  พึ่งเขื่อนขันธ์ ธุรการ อนุมัติ
28 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570014 คลองมหาวงก์ นางศิริวรรณ  ขุนจำนวน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570014 คลองมหาวงก์ นายสุกิตติ์  เรืองเกษม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
30 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570019 คลองบางปิ้ง นางสาววราพร  นพพิบูลย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
31 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570019 คลองบางปิ้ง นายอุดม  อ่อนแสง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570019 คลองบางปิ้ง นางสาววัชรินทร  คำนวนพื้น ครูธุรการ อนุมัติ
33 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570013 วัดไตรสามัคคี วารี  อ้อนอุบล ครู อนุมัติ
34 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570012 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ อรวรรณ  แดงตระกูล ครููธุรการ อนุมัติ
35 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570012 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ นางจินตนา  ศิริขวา ครู คศ.1 อนุมัติ
36 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570012 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ทัศนีย์  ภูมิลาด ครุ คศ.1 อนุมัติ
37 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570001 พร้านีลวัชระ ธิติยา  แสนคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570002 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม นายทศพร  น้อยสุขะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570002 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม วีระยุทธ  สุทธิมีชัย ครู อนุมัติ
40 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570015 วัดแพรกษา นางสมประสงค์  หุ่นท่าไม้ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570016 นาคดีอนุสรณ์ นายขจิตพงศ์   ลาภโชค ครู อนุมัติ
42 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570017 คลองใหม่ รถชรินทร์  กองเพชร ครู คศ.1 อนุมัติ
43 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570018 วัดคลองเก้า มลธิชา  ฤทธิทานัน ครู อนุมัติ
44 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570018 วัดคลองเก้า นายอุทัย  แสงดี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
45 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570008 วัดด่านสำโรง นางราตรี  จงจิรวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
46 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570008 วัดด่านสำโรง อุ่นเรือน  หมูแก้ว ครู อนุมัติ
47 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570008 วัดด่านสำโรง พัฒนาภรณ์  คุณพรหม พนักงานราชการ อนุมัติ
48 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570009 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นางสาวไพลิน  บุตรลพ ธุรการ อนุมัติ
49 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570009 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ปฐมาภรณ์  สืบนิสัย ครู อนุมัติ
50 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570010 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ อราคิน  สงเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570037 วัดคันลัด นางสาวภัทรนันต์  เกตุงาม ครูคศ.2 อนุมัติ
52 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570039 วัดป่าเกด นางสาวกุสุมา  ถนอมวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570039 วัดป่าเกด ภาวิณี  ครุฑปักษี ครู คศ.1 อนุมัติ
54 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570055 วัดบางกระสอบ นางฉอเราะ  พจนวัฒนพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570056 วัดบางกอบัว อภิฤดี  ทองสิทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570056 วัดบางกอบัว อรุณนี  วรรณทวี ครูชำนาญการ อนุมัติ
57 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570053 วัดราษฎร์รังสรรค์ นางสาวสิริน  นารีสิริ ครู คศ.1 อนุมัติ
58 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570043 พลอยจาตุรจินดา นางศรีสุวรรณ  มาร์วัน ครูคศ.3 อนุมัติ
59 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570043 พลอยจาตุรจินดา วิภาวินี  แสงอุไร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570047 วัดครุนอก นายวัชรินทร์  ยอโง้ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
61 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570047 วัดครุนอก จินตนา  มาเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570047 วัดครุนอก Juthathip  Wongnak ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570048 วัดครุใน อตินาฏ  ภู่ทอง ครู คศ.1 อนุมัติ
64 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570048 วัดครุใน ปัทมา  ยาประดิษ ครู อนุมัติ
65 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570046 อนุบาลสุขสวัสดิ์ ไพรัช  ศรีพลลา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ
66 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570046 อนุบาลสุขสวัสดิ์ ฤทธิกร  ปุ่นวงศ์ ครู อนุมัติ
67 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570044 วัดชมนิมิตร สหภพ  ฝาดแสนศรี ครู อนุมัติ
68 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570044 วัดชมนิมิตร นางสาววิมล   วิมุกตะลพ ครู อนุมัติ
69 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570045 บ้านบางจาก จุฬารัตน์  แก้วไชยชาติ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
70 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570045 บ้านบางจาก กิ่งดาว  เทือกขันตี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570057 วัดบางน้ำผึ้งใน วิโรจน์  อิโน ครู อนุมัติ
72 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570058 วัดบางน้ำผึ้งนอก ศุทธิธรรม  รู้แสวง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
73 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570058 วัดบางน้ำผึ้งนอก จักรนะเลศ  กะมะละคร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
74 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570050 วัดกลาง ปราณิตา  นะอิบรอเฮม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570050 วัดกลาง นิภานันท์  ทรัพย์นิวัตต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570051 วัดรวก ชมพูนุช   อารี ธุรการ อนุมัติ
77 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570052 วัดบางกะเจ้ากลาง นฤภัทร  กุชวัฒนะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
78 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570052 วัดบางกะเจ้ากลาง พรรณี  เปรมปรีชาวงศ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
79 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570054 วัดกองแก้ว พรทิพย์  นิ่มสนิท ครู อนุมัติ
80 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570054 วัดกองแก้ว นายอธิธนทัศน์  อาจะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
81 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570038 วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) นางรื่นฤดี   เจกะบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570030 วัดบางหญ้าแพรก suchittra  sommanat ครู อนุมัติ
83 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570030 วัดบางหญ้าแพรก นัฐรินทร์  สียางนอก ครู อนุมัติ
84 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 วัดท้องคุ้ง ชินภาดา  ทัศนะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 วัดท้องคุ้ง นางสาวพเยว์  วงศ์ศรี ครู อนุมัติ
86 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 วัดท้องคุ้ง วรรณ์วิภา  ใจธะนะ ธุรการ อนุมัติ
87 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 วัดท้องคุ้ง นางสาวสนอง  พึ่งสาย ครู คศ. 3 อนุมัติ
88 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570042 วัดแหลม นายณัฐพร  หวานฉ่ำ ครู อนุมัติ
89 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570042 วัดแหลม สุรพล  มูลศรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
90 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570036 วัดบางฝ้าย ธนนัญต์วรา  บุญมี ครู อนุมัติ
91 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570035 วัดบางหัวเสือ วรรธนภรณ์  ศรีสุข ครู คศ. 1 อนุมัติ
92 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570035 วัดบางหัวเสือ นางกัญญ์ณพัชญ์   เดิมสันเทียะ ครู คศ.1 อนุมัติ
93 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570034 วัดโยธินประดิษฐ์ นาตยา  พัฒนประเสริฐ ครู คศ.1 อนุมัติ
94 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570029 วัดมหาวงษ์ นางสาวศุภลักษณ์   คงเทศน์ ครู อนุมัติ
95 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570032 วัดสำโรงเหนือ วัลลพ  ขำสด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
96 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570032 วัดสำโรงเหนือ จุไรพร  สาโหมด ครู อนุมัติ
97 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570033 วัดปุณหังสนาวาส เสรี  โพธิ์ปานพะเนา ครู อนุมัติ
98 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570033 วัดปุณหังสนาวาส anchalee  srinakhon ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570031 วัดสวนส้ม อภิชญา  พ่อนุ้ย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
100 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570031 วัดสวนส้ม ปรางทิพย์  วงศ์พัทธยากร ครู อนุมัติ
101 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570119 ชุมชนวัดสาขลา สาวิตรี  พลับพลา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
102 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570119 ชุมชนวัดสาขลา นางบุญเรือน  ธีระวรรณสาร ครู อนุมัติ
103 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570120 วัดศรีคงคาราม วงเดือน  ว่องระวัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570125 บ้านขุนสมุทรไทย นางนฤมล  คงรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
105 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570125 บ้านขุนสมุทรไทย นายดลกร  พูลสวัสดิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
106 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570127 วัดคู่สร้าง ธนพร  ไชยพร ครู คศ.1 อนุมัติ
107 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570127 วัดคู่สร้าง ชโลทร  ขำมาก ครู อนุมัติ
108 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570128 คลองนาเกลือน้อย นายศุภกร  อยู่แก้ว ธุรการ อนุมัติ
109 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570128 คลองนาเกลือน้อย นางศิศิรา  มณีวงษ์ ครูคศ.1 อนุมัติ
110 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570128 คลองนาเกลือน้อย รภัทรธรณ์  รื่นเริง ครูธุรการ อนุมัติ
111 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570129 วัดใหญ่ ธิดารัตน์  นวลนุกูล ครู อนุมัติ
112 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570129 วัดใหญ่ อาภรณ์  ชาวสระไคร ครู อนุมัติ
113 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570130 วัดแค กัลยกร  บุญญะวัตร ครู อนุมัติ
114 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570122 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) บังอร  แก้วกองแสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
115 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570122 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) พรนิพา  พนะจะโปะ ครู อนุมัติ
116 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570124 วัดคลองมอญ เรวัต  บุญธรรม ครู อนุมัติ
117 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570134 คลองสองพี่น้อง สมร  บุญโภค ครู คศ.1 อนุมัติ
118 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570133 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นายเอกชัย  ยิ้มเอี่ยม ครู อนุมัติ
119 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570133 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นางสาวสุชัญญา  นามพรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570131 วัดไตรมิตรวราราม วลัยลักษณ์  ธาราสุข ครู อนุมัติ
121 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570131 วัดไตรมิตรวราราม ยุวดี  หอมชื่น ครู อนุมัติ
122 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570132 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐาปนันท์  ยางธิสาร ครู อนุมัติ
123 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570126 วัดแหลมฟ้าผ่า วัชราพร  ประสารพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
124 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570126 วัดแหลมฟ้าผ่า นางสาวกรรณิกา  สุขปริวัตติ ครู อนุมัติ
125 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570123 บ้านขุนสมุทร อาธร  แก้วมณี ครู อนุมัติ
126 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570123 บ้านขุนสมุทร นันทวรรณ  เข่งสมุทร์ ครูธุรการ อนุมัติ