รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570020 : วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ยุพา  สุดเขียว ครู
2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570020 : วัดราษฎร์โพธิ์ทอง อชิณี   รัฐสมุทร ครู
3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570020 : วัดราษฎร์โพธิ์ทอง กฤษดา  ทิพย์วัฒน์ ครู
4 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570021 : คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) เสาวลักษณ์  พรมสอน ครู
5 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570027 : บ้านคลองหลวง ฐมรัตน์  ซึ้งสีคู้ ครู
6 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570027 : บ้านคลองหลวง อัฉรา  ขจรไพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
7 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570011 : คลองสำโรง วรรณพร  ชลิศราพงศ์ ครู
8 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570011 : คลองสำโรง จุฑาทิพย์  บัวหลวง ครูผู้ช่วย
9 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570005 : วัดบางด้วน นางสาวคัทลียา  ศรีสง่า ครู
10 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570003 : วัดบางนางเกรง มยุรี  ทิพา ครูอัตราจ้าง
11 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570003 : วัดบางนางเกรง สำเริง  ทำดีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
12 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570004 : วัดสุขกร กมลรัตน์  สีลาเหลี่ยม ครู
13 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570004 : วัดสุขกร นางสุจิตร  พรหมบุตร ครูผู้ช่วย
14 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570004 : วัดสุขกร วสันต์  บุญพงษ์ ครูผู้ช่วย
15 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570025 : คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) อรพิณ  ยงยืน ครูผู้ช่วย
16 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570023 : คลองบางปู สุธินันท์  งามเกรียงไกร ครู
17 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570023 : คลองบางปู กิตตินวรัตน์  รักษาพงศ์ ครู
18 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570024 : ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง นางขวัญนลิน  ใสโศก ครู
19 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570024 : ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง จารุวรรณ  วงค์มณี ครู
20 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570022 : พิบูลประชาบาล รุ่งทิวา  บูราณศรี ครู
21 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570026 : วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สมฤดี  มีชัย ครูผู้ช่วย
22 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570028 : เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สรัญญา  เคนคำภา ครู
23 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570028 : เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) อ้อมอรุณ  สีหา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
24 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570028 : เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) วันชัย  วงษ์วิไลย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
25 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570006 : นิลรัตน์อนุสรณ์ ปัทมาวรรณ  สิงห์จันทร์ ครู
26 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570007 : วัดบางโปรง พัทธ์ธีรา  พึ่งเขื่อนขันธ์ ธุรการ
27 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570014 : คลองมหาวงก์ นายสุกิตติ์  เรืองเกษม ครูอัตราจ้าง
28 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570014 : คลองมหาวงก์ ชัยณรงค์  กลิ่นอยู่ ครู
29 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570019 : คลองบางปิ้ง นายอุดม  อ่อนแสง ครู ชำนาญการพิเศษ
30 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570019 : คลองบางปิ้ง จงกลณี  ทองชุม ครูอัตราจ้าง
31 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570019 : คลองบางปิ้ง นางสาววราพร  นพพิบูลย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
32 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570013 : วัดไตรสามัคคี วารี  อ้อนอุบล ครู
33 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570012 : อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ นางจินตนา  ศิริขวา ครู คศ.1
34 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570012 : อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ อรวรรณ  แดงตระกูล ครููธุรการ
35 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570012 : อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ทัศนีย์  ภูมิลาด ครุ คศ.1
36 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570001 : พร้านีลวัชระ นางกนกวรรณ  บ่อคำ ครูชำนาญการ
37 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570002 : อนุบาลวัดพิชัยสงคราม นายทศพร  น้อยสุขะ ครูผู้ช่วย
38 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570002 : อนุบาลวัดพิชัยสงคราม วีระยุทธ  สุทธิมีชัย ครู
39 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570015 : วัดแพรกษา อรรถพล  เมฆศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ
40 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570016 : นาคดีอนุสรณ์ นายขจิตพงศ์   ลาภโชค ครู
41 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570017 : คลองใหม่ รถชรินทร์  กองเพชร ครู คศ.1
42 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570018 : วัดคลองเก้า มนตรี  แผ้วฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเก้า
43 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570018 : วัดคลองเก้า นายอุทัย  แสงดี เจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570018 : วัดคลองเก้า วัฒนา  อาละพงค์ ครูธุรการ
45 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570008 : วัดด่านสำโรง อุ่นเรือน  หมูแก้ว ครู
46 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570008 : วัดด่านสำโรง นางราตรี  จงจิรวัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
47 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570009 : มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ปฐมาภรณ์  สืบนิสัย ครู
48 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570009 : มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นางสาวไพลิน  บุตรลพ ธุรการ
49 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570010 : คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ อริศษา  มารดารัตน์ ครู
50 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570010 : คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ อราคิน  สงเมือง ครูชำนาญการพิเศษ
51 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570037 : วัดคันลัด นางสาวภัทรนันต์  เกตุงาม ครูคศ.2
52 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570039 : วัดป่าเกด นางสาวกุสุมา  ถนอมวงศ์ ครูผู้ช่วย
53 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570039 : วัดป่าเกด ภาวิณี  ครุฑปักษี ครู คศ.1
54 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570055 : วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) นางฉอเราะ  พจนวัฒนพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570055 : วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) หฤทัย   บุญประสพ ครู
56 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570056 : วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บูรณะ) นางสาวปัญจรี  บัวกล้า ครูผู้ช่วย
57 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570053 : วัดราษฎร์รังสรรค์ นางสาวสิริน  นารีสิริ ครู คศ.2
58 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570043 : พลอยจาตุรจินดา ชมพูนุช   อารี เจ้าหน้าที่ธุรการ
59 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570043 : พลอยจาตุรจินดา นางศรีสุวรรณ  มาร์วัน ครูคศ.3
60 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570047 : วัดครุนอก Juthathip  Wongnak ครูผู้ช่วย
61 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570047 : วัดครุนอก จินตนา  มาเมือง ครูผู้ช่วย
62 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570047 : วัดครุนอก นายวัชรินทร์  ยอโง้ง ครูชำนาญการ
63 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570048 : วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ปัทมา  ยาประดิษ ครู
64 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570048 : วัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) อตินาฏ  ภู่ทอง ครู คศ.1
65 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570046 : อนุบาลสุขสวัสดิ์ ฤทธิกร  ปุ่นวงศ์ ครู
66 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570046 : อนุบาลสุขสวัสดิ์ ไพรัช  ศรีพลลา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
67 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570044 : วัดชมนิมิตร นางสาววิมล   วิมุกตะลพ ครู
68 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570044 : วัดชมนิมิตร ปรีชาชาญ  รุ่งเรือง ครู
69 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570044 : วัดชมนิมิตร สหภพ  ฝาดแสนศรี ครู
70 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570045 : บ้านบางจาก กิ่งดาว  เทือกขันตี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
71 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570045 : บ้านบางจาก จุฬารัตน์  แก้วไชยชาติ ครู ชำนาญการ
72 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570057 : วัดบางน้ำผึ้งใน ธนพล  เจริญเนตร ครูผู้ช่วย
73 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570058 : วัดบางน้ำผึ้งนอก ศุทธิธรรม  รู้แสวง ครูอัตราจ้าง
74 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570058 : วัดบางน้ำผึ้งนอก จักรนะเลศ  กะมะละคร ครูอัตราจ้าง
75 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570050 : วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) ปราณิตา  นะอิบรอเฮม ครูผู้ช่วย
76 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570051 : วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) สุวาลี  อยู่ทอง ครูผู้ช่วย
77 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570052 : วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) พรรณี  เปรมปรีชาวงศ์ ครู คศ.1
78 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570052 : วัดบางกะเจ้ากลาง(ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) นฤภัทร  กุชวัฒนะ ครูอัตราจ้าง
79 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570054 : วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) พรทิพย์  นิ่มสนิท ครู
80 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570054 : วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) นายอธิธนทัศน์  อาจะ ครูอัตราจ้าง
81 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570038 : วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) วาสนา  คิดประเสริฐ ครูผู้ช่วย
82 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570038 : วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) นางสาววาสนา  คิดประเสริฐ ครูผู้ช่วย
83 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570030 : วัดบางหญ้าแพรก นัฐรินทร์  สียางนอก ครู
84 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 : วัดท้องคุ้ง วรรณ์วิภา  ใจธะนะ ธุรการ
85 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 : วัดท้องคุ้ง นางสาวสนอง  พึ่งสาย ครู คศ. 3
86 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 : วัดท้องคุ้ง นางสาวพเยว์  วงศ์ศรี ครู
87 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570040 : วัดท้องคุ้ง ชินภาดา  ทัศนะ ครูผู้ช่วย
88 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570041 : ฉัตรทิพย์เทพวิทยา กันตพัฒน์  จำรูญพันธ์ ครูอัตราจ้าง
89 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570042 : วัดแหลม สุรพล  มูลศรี ผู้อำนวยการ
90 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570042 : วัดแหลม นายณัฐพร  หวานฉ่ำ ครู
91 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570036 : วัดบางฝ้าย ธนนัญต์วรา  บุญมี ครู
92 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570035 : วัดบางหัวเสือ นางกัญญ์ณพัชญ์   เดิมสันเทียะ ครู คศ.1
93 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570035 : วัดบางหัวเสือ วรรธนภรณ์  ศรีสุข ครู คศ. 1
94 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570034 : วัดโยธินประดิษฐ์ นาตยา  พัฒนประเสริฐ ครู คศ.1
95 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570029 : วัดมหาวงษ์ นางสาวศุภลักษณ์   คงเทศน์ ครู
96 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570032 : วัดสำโรงเหนือ จุไรพร  สาโหมด ครู
97 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570032 : วัดสำโรงเหนือ วัลลพ  ขำสด เจ้าหน้าที่ธุรการ
98 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570033 : วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) สุคนธา  หมอสินธุ์ ครูอัตราจ้าง
99 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570033 : วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) คัทรียา  เมฆอรุณ ครูผู้ช่วย
100 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570031 : วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) ปรางทิพย์  วงศ์พัทธยากร ครู
101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570031 : วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) อภิชญา  พ่อนุ้ย ครูอัตราจ้าง
102 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570119 : ชุมชนวัดสาขลา กมลรุจี  วุ่นซิ้ว ครู
103 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570119 : ชุมชนวัดสาขลา กมลรุจี  วุ่นซิ้ว ครู
104 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570119 : ชุมชนวัดสาขลา นางบุญเรือน  ธีระวรรณสาร ครู
105 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570120 : วัดศรีคงคาราม วงเดือน  ว่องระวัง ครูผู้ช่วย
106 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570125 : บ้านขุนสมุทรไทย นางนฤมล  คงรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570125 : บ้านขุนสมุทรไทย นายดลกร  พูลสวัสดิ์ ครูธุรการ
108 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570127 : วัดคู่สร้าง ธนพร  ไชยพร ครู คศ.1
109 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570127 : วัดคู่สร้าง ชโลทร  ขำมาก ครู
110 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570128 : คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) นายศุภกร  อยู่แก้ว ธุรการ
111 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570128 : คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) รภัทรธรณ์  รื่นเริง ครูธุรการ
112 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570128 : คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) นางศิศิรา  มณีวงษ์ ครูคศ.1
113 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570129 : วัดใหญ่ อาภรณ์  ชาวสระไคร ครู
114 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570129 : วัดใหญ่ ธิดารัตน์  นวลนุกูล ครู
115 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570130 : วัดแค เกรียงไกร  มีชัย ครูผู้ช่วย
116 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570130 : วัดแค กัลยกร  บุญญะวัตร ครู
117 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570122 : วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) พรนิพา  พนะจะโปะ ครู
118 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570122 : วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) บังอร  แก้วกองแสง ครูชำนาญการ
119 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570124 : วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง) เรวัต  บุญธรรม ครู
120 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570124 : วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง) วรเทพ   กรีอินทอง ครูผู้ช่วย
121 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570134 : คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) สมร  บุญโภค ครู คศ.2
122 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570133 : อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นางสาวสุชัญญา  นามพรม ครูผู้ช่วย
123 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570131 : วัดไตรมิตรวราราม วลัยลักษณ์  ธาราสุข ครู
124 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570131 : วัดไตรมิตรวราราม ยุวดี  หอมชื่น ครู
125 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570132 : ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐาปนันท์  ยางธิสาร ครู
126 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570126 : วัดแหลมฟ้าผ่า นางสาวกรรณิกา  สุขปริวัตติ ครู
127 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570126 : วัดแหลมฟ้าผ่า วัชราพร  ประสารพันธ์ ครูชำนาญการ
128 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 570123 : บ้านขุนสมุทร นันทวรรณ  เข่งสมุทร์ ครูธุรการ