รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 : สุเหร่าคลองใหม่ โศรยา  กลิ่นมาลัย ครู
2 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 : เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร นายกฤษดา  สมปราง ครูอัตราจ้าง
3 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 : เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร กัญญาลักษณ์  สิงห์เหลือง ครู
4 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 : วัดมงคลโคธาวาส พิมพนิต  เอกพรประสิทธิ์ ครู
5 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 : วัดมงคลโคธาวาส angkul  son-onk ครู
6 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570107 : วัดสร่างโศก พาขวัญ  มั่งมูล ครูผู้ช่วย
7 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570107 : วัดสร่างโศก รัชนี  ชายประโคน ครูอัตราจ้าง
8 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570108 : วัดสว่างอารมณ์ รัชนีกร  พิมจันทร์ อัตราจ้าง
9 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570108 : วัดสว่างอารมณ์ วิมลพรรณ  เจริญทรัพย์มณี ครู
10 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570109 : วัดสีล้ง พัชรีย์  ชุมแสน ครูผู้ช่วย
11 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570109 : วัดสีล้ง สุภาภรณ์  จันทึก ครูอัตราจ้าง
12 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570110 : ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) นางสาวสุภาวรรณ   วรรณคำ ครู
13 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570101 : วัดปานประสิทธาราม อาภรณ์  สวนกุล ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570101 : วัดปานประสิทธาราม กฤติยาภรณ์  สุริยะลังกา ครูผู้ช่วย
15 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570101 : วัดปานประสิทธาราม เกรียงไกร  พึมขุนทด ธุรการ
16 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 : บ้านท้องคุ้ง นายปรีชา  แสงแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 : บ้านท้องคุ้ง นายคัณชิต  สมุทรเขต เจ้าหน้าที่พัสดุ
18 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570084 : วัดนิยมยาตรา นายเรืองศิลป์  วัฑฒนพันธุ์ ครู
19 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570084 : วัดนิยมยาตรา นายสถาพร  เจริญเตีย ครู
20 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570087 : ตลาดคลองสวน นางสาวภาสินี  รื่นเริง ครู
21 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570086 : คลองกระแชงเตย นางสาวสุนิสา  รวมฉิมพลี ครูอัตราจ้าง
22 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570088 : คลองพระยานาคราช อุษณี  แพทอง ครู
23 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570088 : คลองพระยานาคราช สุลาวัลย์  ลี้อิศรามาศ ครูชำนาญการ
24 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570090 : วัดสุคันธาวาส จุฑามาศ  คุ้มเณร ครูธุรการ
25 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570091 : วัดคอลาด สมใจ  นพจรูญศรี ครู
26 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570092 : คลองหลุมลึก นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ ครู
27 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570096 : คลองสะบัดจาก เทิดศักดิ์  สังรวมใจ ครู คศ.1
28 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570097 : ปากคลองชวดใหญ่ วรนนท์  เรืองรอง ครูผู้ช่วย
29 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570112 : วัดบางบ่อ เกศสุดา  สุพัฒสร ครู คศ.1
30 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570112 : วัดบางบ่อ นวลจันทร์  เสียบไธสง ครูคศ.1
31 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570114 : อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ละอองทิพย์  ผ่องสวน ครูอัตราจ้าง
32 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570116 : คลองกันยา นายปรีชา  ศิลาชัย ครูผู้ช่วย
33 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570099 : วัดบางพลีน้อย อภิญญา  ศรีนรเศรษฐ์ ครูผู้ช่วย
34 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570099 : วัดบางพลีน้อย ณัชยาภา  เอี่ยมยัง ครู
35 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570104 : วัดเกาะแก้ว นายณฐกร  น่วมอินทร์ ครู คศ.1
36 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570104 : วัดเกาะแก้ว นางสาวอารดา  เจตนเสน ครูผู้ช่วย
37 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570085 : วัดนาคราช นายอณุพงษ์  แสวงศิริผล
38 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 : ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ ลักษิกา  วทนะรัตน์ ครูผู้ช่วย
39 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 : ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ นางธีราภรณ์  กรุรัมย์ ครูผู้ช่วย
40 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 132518 : วัดโคธาราม ศราวุธ  คำแก้ว ครูอัตราจ้าง
41 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 132518 : วัดโคธาราม นายสุพันธ์  คงคาเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคธาราม
42 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570111 : วัดลาดหวาย มนตรี  ถาวรชน ครูธรุการ
43 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570111 : วัดลาดหวาย นายโสฬส  เจริญสุข ครู คศ.3
44 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570106 : วัดบางเพรียง พรอนันต์  รัตนพาไชย ครูผู้ช่วย
45 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570102 : ตลาดบางพลีน้อย นายภราดร  แสงอุไร ครู
46 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570102 : ตลาดบางพลีน้อย นางสาวมาลี  เฮงสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570103 : คลองบ้านระกาศ นางสาวจินตนา  พรหมทา ครู
48 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570100 : วัดบางนางเพ็ง นิรุติ  มาลัยเรือง ครู
49 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570100 : วัดบางนางเพ็ง นายศุภกร  บุญอินทร์ ครู
50 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570098 : ชุมชนวัดบ้านระกาศ นายครองยุทธ  นบนอบ ครู
51 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570098 : ชุมชนวัดบ้านระกาศ นางสาวฐิตินันท์   บุญอาจ ครูผู้ช่วย
52 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 : ตลาดปากคลองเจ้า นางสาวปิยวรรณ  ทิพย์มนต์ ธุรการ
53 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 : ตลาดปากคลองเจ้า นางสาวพรทิภา  วงค์ตาผา ครูผู้ช่วย
54 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570093 : วัดกาหลง สราฤทธิ์  มูลเจริญ ครูผู้ช่วย
55 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570093 : วัดกาหลง ปวีณา  เชื้อหงษ์ ครูผู้ช่วย
56 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 : วัดเปร็งราษฎร์บำรุง พนิดา  จันทรรัตน์ ครู
57 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 : วัดเปร็งราษฎร์บำรุง นางพิมพร  ผดุงเวียง ครู คศ.1
58 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570064 : คลองปลัดเปรียง นายทศพร  นิ่มแสง ครูธุรการ
59 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570066 : วัดสลุด ธัญลักษณ์  คำสา ครูอัตราจ้าง
60 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570066 : วัดสลุด นางสาวรัชนี  มุลศรี ครู
61 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570061 : วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) อำภา  คำภูเวียง ครู
62 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570081 : วัดบางโฉลงนอก รัชนี  คูเจริญไพบูลย์ ครู คศ.1
63 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570081 : วัดบางโฉลงนอก นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ ครู
64 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570069 : วัดบางโฉลงใน สุธัญญา  เรืองกิจ ครู
65 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570069 : วัดบางโฉลงใน รัตติกาล  สระทองช่วง รองผู้อำนวยการ
66 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570074 : หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ นางสุพัตรา  ยุยไธสง ครูชำนาญการ
67 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570075 : โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สุดใจ  อัมพวา ครูชำนาญการพิเศษ
68 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570076 : วัดราษฎร์บูรณะ นางสาวนิลมณี  บัวพิมพ์ ครู
69 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570076 : วัดราษฎร์บูรณะ วิรัตน์  สีคล้ำ พนักงานราชการ
70 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570077 : คลองบางกะอี่ นางสาวชัชชญา  จำเจียม ครูผู้ช่วย
71 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570077 : คลองบางกะอี่ อัคนี  อุตสุวรรณ ครู
72 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570078 : คลองบางกะสี นางสาวสุภาพรรณ  ทีภูงา ครู คศ.1
73 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570078 : คลองบางกะสี รัชนัฐ  แก้วนิล ครูผู้ช่วย
74 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570082 : สุเหร่าบางปลา สวพร  แพทย์ประพาฬ ครู
75 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570082 : สุเหร่าบางปลา สุปราณี  รุ่งเริงสุข ครู
76 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570079 : สุเหร่าบางกะสี ศิริพร  ปานทอง ครูผู้ช่วย
77 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570079 : สุเหร่าบางกะสี ธราดล  พรหมชาติ ครู
78 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570080 : วัดราษฎร์นิยมธรรม จรรยา  ศรีวลีรัตน์ ครู ค.ศ. 2
79 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570080 : วัดราษฎร์นิยมธรรม พิราภา  จันทร์เพ็ชร์ ครู ค.ศ.3
80 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570062 : คลองบางแก้ว เพ็ญพักตร์  หัสดี ครู
81 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570062 : คลองบางแก้ว วีระศักดิ์  เกษรจันทร์ ครู
82 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ นางสาววัชรินพร  อ่อนสี ครู
83 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ เทวฤทธิ์  ปินต๊ะ ครูชำนาญการ
84 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ นฤมล  วังศรีแก้ว ครูผู้ช่วย
85 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 : ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นางณิชารีย์  สุมะนา ครู
86 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 : ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นางพิลาวรรณ   รอดเย็น ครูผู้ช่วย
87 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 : ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นายธนัท  เรืองพรรณกุล ครูผู้ช่วย
88 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570067 : เตรียมปริญญานุสรณ์ นางทองทิพย์  บุญเหลือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
89 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570067 : เตรียมปริญญานุสรณ์ นภาพร  ศรีภิรมย์ ครู
90 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570059 : วัดบางพลีใหญ่กลาง นายพีรวิชญ์  สุทธิทรัพย์ ครู
91 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570060 : วัดบางพลีใหญ่ใน นางสุประวีณ์  เวียงสุข ครู
92 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570060 : วัดบางพลีใหญ่ใน นางสาวรัชดา  กาลจักร ครู
93 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) นิตสา  ต่อโชติ ครูชำนาญการ
94 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) นราศักดิ์  จันทะคีรี ครูผู้ช่วย
95 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สรารัตน์  คล้ามกลั่น ครู
96 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 : คลองลาดกระบัง อรวรรณ  จันทร์เปล่ง ครูผู้ช่วย
97 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 : คลองลาดกระบัง นางสาวนุชนารถ  คล้ายกร ครูผู้ช่วย
98 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570071 : เทวะคลองตรง นายวัฒนา  ชูเดช ครู
99 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570072 : พรหมพิกุลทอง รุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม ครู
100 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570072 : พรหมพิกุลทอง นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา ครู
101 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570136 : ละมูลรอดศิริ รดาณัฐ  นพรัตน์ไมตรี ครูผู้ช่วย
102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570136 : ละมูลรอดศิริ นุศรา  ลิ้มเจริญวงษ์ชัย ครูผู้ช่วย
103 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570137 : วัดบัวโรย Silalak  Boonmee ครูอัตราจ้าง
104 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง สุดารัตน์  เจริญบุตร ครู
105 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง นางสาวกันญา  พลลาภ ครูธุรการ
106 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก สุภิญญา  สุวรรณสม ครู
107 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก ศิริลักษณ์  ปลั่งวิจิตร ครูชำนาญการ
108 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก เอกชัย  เกล็ดพลี ครูผู้ช่วย
109 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก จงกล  มะนู ครู คศ.3
110 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก ณัฐสุด  สุ่มสังข์ ครูอัตราจ้าง
111 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570144 : วัดมงคลนิมิตร จันทนา  อุทัยสาร์ ครูอัตราจ้าง
112 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570145 : สุเหร่าบ้านไร่ นางพันวลี  พันธิรัตน์ ครู
113 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570146 : อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) นัฐพล  คำหารพล ครูผู้ช่วย
114 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570146 : อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) นายคัคเนศ  ศรีตนชัย ครู
115 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 : รัตนโกสินทร์ ๙ วราภรณ์  แก้วเจ็ก ครู คศ.1
116 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 : รัตนโกสินทร์ ๙ นางสาวอารียา  ไล้ชื่น ครู คศ.1
117 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570148 : คลองเจริญราษฎร์ ศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล ครู
118 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570142 : วัดหัวคู้ ปวีณา  ทั่งจันทร์แดง ธุรการ
119 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570140 : ปากคลองมอญ นายศักดิ์ดา  โคตรวงค์ ครู
120 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570140 : ปากคลองมอญ สราวุฒ  เจริญวัย ครู
121 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570139 : วัดจรเข้ใหญ่ อำนาจ  เผือกบริสุทธิ์ ครู
122 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570141 : วัดศรีวารีน้อย นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์ ครู
123 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570141 : วัดศรีวารีน้อย นายนพดล  จูสกุล ครูชำนาญการ