รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร นายกฤษดา  สมปราง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
2 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 วัดมงคลโคธาวาส พิมพนิต  เอกพรประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
3 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 วัดมงคลโคธาวาส angkul  son-onk ครู อนุมัติ
4 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570107 วัดสร่างโศก พาขวัญ  มั่งมูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570107 วัดสร่างโศก รัชนี  ชายประโคน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
6 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570108 วัดสว่างอารมณ์ รัชนีกร  พิมจันทร์ อัตราจ้าง อนุมัติ
7 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570109 วัดสีล้ง สุภาภรณ์  จันทึก ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
8 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570110 ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) อรวรรณ์  แก้วนุ่ม ธุรการ อนุมัติ
9 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570101 วัดปานประสิทธาราม กฤติยาภรณ์  สุริยะลังกา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570101 วัดปานประสิทธาราม อาภรณ์  สวนกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 บ้านท้องคุ้ง นายปรีชา  แสงแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 บ้านท้องคุ้ง นายคัณชิต  สมุทรเขต เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
13 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570084 วัดนิยมยาตรา นายเรืองศิลป์  วัฑฒนพันธุ์ ครู อนุมัติ
14 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570084 วัดนิยมยาตรา นายสถาพร  เจริญเตีย ครู อนุมัติ
15 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570086 คลองกระแชงเตย นางสาวสุนิสา  รวมฉิมพลี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
16 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570088 คลองพระยานาคราช สุลาวัลย์  ลี้อิศรามาศ ครูชำนาญการ อนุมัติ
17 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570090 วัดสุคันธาวาส จุฑามาศ  คุ้มเณร ครูธุรการ อนุมัติ
18 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570091 วัดคอลาด สมใจ  นพจรูญศรี ครู อนุมัติ
19 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570092 คลองหลุมลึก นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ ครู อนุมัติ
20 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570096 คลองสะบัดจาก เทิดศักดิ์  สังรวมใจ ครู คศ.1 อนุมัติ
21 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570097 ปากคลองชวดใหญ่ วรนนท์  เรืองรอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570097 ปากคลองชวดใหญ่ นางพจนีย์  หน่อแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570112 วัดบางบ่อ นวลจันทร์  เสียบไธสง ครูคศ.1 อนุมัติ
24 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570112 วัดบางบ่อ เกศสุดา  สุพัฒสร ครู คศ.1 อนุมัติ
25 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570114 อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ละอองทิพย์  ผ่องสวน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
26 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570116 คลองกันยา นายปรีชา  ศิลาชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570099 วัดบางพลีน้อย ณัชยาภา  เอี่ยมยัง ครู อนุมัติ
28 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570099 วัดบางพลีน้อย อภิญญา  ศรีนรเศรษฐ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570104 วัดเกาะแก้ว นายณฐกร  น่วมอินทร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
30 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570104 วัดเกาะแก้ว นางสาวอารดา  เจตนเสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570085 วัดนาคราช นายอณุพงษ์  แสวงศิริผล อนุมัติ
32 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ ลักษิกา  วทนะรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ นางธีราภรณ์  กรุรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 132518 วัดโคธาราม ศราวุธ  คำแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
35 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 132518 วัดโคธาราม นายสุพันธ์  คงคาเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคธาราม อนุมัติ
36 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570111 วัดลาดหวาย นายโสฬส  เจริญสุข ครู คศ.3 อนุมัติ
37 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570102 ตลาดบางพลีน้อย นายภราดร  แสงอุไร ครู อนุมัติ
38 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570102 ตลาดบางพลีน้อย นางสาวมาลี  เฮงสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570103 คลองบ้านระกาศ นางสาวจินตนา  พรหมทา ครู อนุมัติ
40 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570100 วัดบางนางเพ็ง นายศุภกร  บุญอินทร์ ครู อนุมัติ
41 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570100 วัดบางนางเพ็ง นิรุติ  มาลัยเรือง ครู อนุมัติ
42 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570098 ชุมชนวัดบ้านระกาศ นายครองยุทธ  นบนอบ ครู อนุมัติ
43 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570098 ชุมชนวัดบ้านระกาศ นางสาวฐิตินันท์   บุญอาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 ตลาดปากคลองเจ้า นางสาวพรทิภา  วงค์ตาผา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570093 วัดกาหลง ปวีณา  เชื้อหงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570093 วัดกาหลง สราฤทธิ์  มูลเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง พนิดา  จันทรรัตน์ ครู อนุมัติ
48 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง นางพิมพร  ผดุงเวียง ครู คศ.1 อนุมัติ
49 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570064 คลองปลัดเปรียง นายทศพร  นิ่มแสง ครูธุรการ อนุมัติ
50 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570066 วัดสลุด ธัญลักษณ์  คำสา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
51 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570061 วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) อำภา  คำภูเวียง ครู อนุมัติ
52 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570081 วัดบางโฉลงนอก รัชนี  คูเจริญไพบูลย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
53 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570081 วัดบางโฉลงนอก นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ ครู อนุมัติ
54 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570069 วัดบางโฉลงใน รัตติกาล  สระทองช่วง รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
55 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570069 วัดบางโฉลงใน สุธัญญา  เรืองกิจ ครู อนุมัติ
56 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570074 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ นางสุพัตรา  ยุยไธสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
57 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570075 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สุดใจ  อัมพวา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570076 วัดราษฎร์บูรณะ นางสาวนิลมณี  บัวพิมพ์ ครู อนุมัติ
59 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570076 วัดราษฎร์บูรณะ วิรัตน์  สีคล้ำ พนักงานราชการ อนุมัติ
60 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570077 คลองบางกะอี่ นางสาวชัชชญา  จำเจียม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570077 คลองบางกะอี่ อัคนี  อุตสุวรรณ ครู อนุมัติ
62 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570078 คลองบางกะสี รัชนัฐ  แก้วนิล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570078 คลองบางกะสี นางสาวสุภาพรรณ  ทีภูงา ครู คศ.1 อนุมัติ
64 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570082 สุเหร่าบางปลา สุปราณี  รุ่งเริงสุข ครู อนุมัติ
65 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570082 สุเหร่าบางปลา สวพร  แพทย์ประพาฬ ครู อนุมัติ
66 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570079 สุเหร่าบางกะสี ศิริพร  ปานทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570079 สุเหร่าบางกะสี วันทนา  เอี่ยมอร่าม พนักงานราชการ อนุมัติ
68 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570080 วัดราษฎร์นิยมธรรม พิราภา  จันทร์เพ็ชร์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
69 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570080 วัดราษฎร์นิยมธรรม จรรยา  ศรีวลีรัตน์ ครู ค.ศ. 2 อนุมัติ
70 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570062 คลองบางแก้ว วีระศักดิ์  เกษรจันทร์ ครู อนุมัติ
71 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570062 คลองบางแก้ว เพ็ญพักตร์  หัสดี ครู อนุมัติ
72 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 คลองบางกระบือ นางสาวอภิรดี  สีทาแก ครู คศ.2 อนุมัติ
73 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 คลองบางกระบือ นางสาววัชรินพร  อ่อนสี ครู อนุมัติ
74 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 คลองบางกระบือ นฤมล  วังศรีแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นางณิชารีย์  สุมะนา ครู อนุมัติ
76 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นางพิลาวรรณ   รอดเย็น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570067 เตรียมปริญญานุสรณ์ นภาพร  ศรีภิรมย์ ครู อนุมัติ
78 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570067 เตรียมปริญญานุสรณ์ นางทองทิพย์  บุญเหลือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
79 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570059 วัดบางพลีใหญ่กลาง นายพีรวิชญ์  สุทธิทรัพย์ ครู อนุมัติ
80 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570060 วัดบางพลีใหญ่ใน อารีรัตน์  สุขเสริม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) นิตสา  ต่อโชติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
82 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สรารัตน์  คล้ามกลั่น ครู อนุมัติ
83 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 คลองลาดกระบัง อรวรรณ  จันทร์เปล่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 คลองลาดกระบัง นางสาวนุชนารถ  คล้ายกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570071 เทวะคลองตรง นายวัฒนา  ชูเดช ครู อนุมัติ
86 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570072 พรหมพิกุลทอง รุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม ครู อนุมัติ
87 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570072 พรหมพิกุลทอง นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา ครู อนุมัติ
88 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570136 ละมูลรอดศิริ รดาณัฐ  นพรัตน์ไมตรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570136 ละมูลรอดศิริ นุศรา  ลิ้มเจริญวงษ์ชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570136 ละมูลรอดศิริ ปรารถนา  จันทร์เอี่ยมผ่อง ครู คศ.1 อนุมัติ
91 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570137 วัดบัวโรย Silalak  Boonmee ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
92 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 วัดเสาธงกลาง สุดารัตน์  เจริญบุตร ครู อนุมัติ
93 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 วัดเสาธงกลาง นางสาวกันญา  พลลาภ ครูธุรการ อนุมัติ
94 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 วัดเสาธงนอก สุภิญญา  สุวรรณสม ครู อนุมัติ
95 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 วัดเสาธงนอก เอกชัย  เกล็ดพลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 วัดเสาธงนอก ณัฐสุด  สุ่มสังข์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
97 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 วัดเสาธงนอก จงกล  มะนู ครู คศ.3 อนุมัติ
98 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 วัดเสาธงนอก ศิริลักษณ์  ปลั่งวิจิตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
99 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570144 วัดมงคลนิมิตร จันทนา  อุทัยสาร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
100 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570145 สุเหร่าบ้านไร่ นางพันวลี  พันธิรัตน์ ครู อนุมัติ
101 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570146 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) นัฐพล  คำหารพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
102 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570146 อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) นายคัคเนศ  ศรีตนชัย ครู อนุมัติ
103 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 รัตนโกสินทร์ ๙ วราภรณ์  แก้วเจ็ก ครู คศ.1 อนุมัติ
104 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 รัตนโกสินทร์ ๙ นางสาวอารียา  ไล้ชื่น ครู คศ.1 อนุมัติ
105 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570148 คลองเจริญราษฎร์ ศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล ครู อนุมัติ
106 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570142 วัดหัวคู้ วินัย  โสมไชย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570142 วัดหัวคู้ ปวีณา  ทั่งจันทร์แดง ธุรการ อนุมัติ
108 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570140 ปากคลองมอญ นายศักดิ์ดา  โคตรวงค์ ครู อนุมัติ
109 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570140 ปากคลองมอญ สราวุฒ  เจริญวัย ครู อนุมัติ
110 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570139 วัดจรเข้ใหญ่ อำนาจ  เผือกบริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
111 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570141 วัดศรีวารีน้อย นายนพดล  จูสกุล ครูคศ.1 อนุมัติ
112 1102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570141 วัดศรีวารีน้อย นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์ ครู อนุมัติ