รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570117 : สุเหร่าคลองใหม่ อลิษา  กาเทศ ธุรการโรงเรียน
2 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 : เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สุพัตรา  ศรีจันทร์เวียง ครูผู้ช่วย
3 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570118 : เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร กัญญาลักษณ์  สิงห์เหลือง ครู
4 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 : วัดมงคลโคธาวาส พิมพนิต  เอกพรประสิทธิ์ ครู
5 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 : วัดมงคลโคธาวาส ชัยยา  ปุริสมัย ครูผู้ช่วย
6 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570105 : วัดมงคลโคธาวาส พิมพ์พนิต  เอกพรประสิทธิ์ ครู
7 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570107 : วัดสร่างโศก พาขวัญ  มั่งมูล ครูผู้ช่วย
8 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570107 : วัดสร่างโศก รสสุคนธ์  โทหนองตอ ครูผู้ช่วย
9 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570108 : วัดสว่างอารมณ์ วิมลพรรณ  เจริญทรัพย์มณี ครู
10 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570109 : วัดสีล้ง สุภาภรณ์  จันทึก ครูอัตราจ้าง
11 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570109 : วัดสีล้ง พัชรีย์  ชุมแสน ครูผู้ช่วย
12 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570110 : ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) นางสาวสุภาวรรณ   วรรณคำ ครู
13 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570110 : ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) มนัสนันท์  สุขศรี ครู
14 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570101 : วัดปานประสิทธาราม นางสาวแพน  มิ่งขวัญ ครูผู้ช่วย
15 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 : บ้านท้องคุ้ง นายปรีชา  แสงแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570115 : บ้านท้องคุ้ง นายคัณชิต  สมุทรเขต เจ้าหน้าที่พัสดุ
17 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570084 : วัดนิยมยาตรา นายสถาพร  เจริญเตีย ครู
18 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570087 : ตลาดคลองสวน นางสาวภาสินี  รื่นเริง ครู
19 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570086 : คลองกระแชงเตย อรไพลิน  สอนจันทร์ ครูผู้ช่วย
20 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570086 : คลองกระแชงเตย นางสาวสุนิสา  รวมฉิมพลี ครูอัตราจ้าง
21 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570088 : คลองพระยานาคราช อุษณี  แพทอง ครู
22 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570088 : คลองพระยานาคราช ชฎาพร  เอี่ยมสอาด ครู
23 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570090 : วัดสุคันธาวาส จุฑามาศ  คุ้มเณร ครูธุรการ
24 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570091 : วัดคอลาด สกุลตหรา  อาจวิชัย ครู
25 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570091 : วัดคอลาด สมใจ  นพจรูญศรี ครู
26 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570092 : คลองหลุมลึก นายศุขสรรณ์  แจ้งใจ ครู
27 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570096 : คลองสะบัดจาก เทิดศักดิ์  สังรวมใจ ครู คศ.1
28 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570097 : ปากคลองชวดใหญ่ วรนนท์  เรืองรอง ครูผู้ช่วย
29 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570112 : วัดบางบ่อ เกศสุดา  สุพัฒสร ครู คศ.2
30 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570112 : วัดบางบ่อ นวลจันทร์  เสียบไธสง ครูคศ.1
31 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570114 : อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ละอองทิพย์  ผ่องสวน ครูอัตราจ้าง
32 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570116 : คลองกันยา นายปรีชา  ศิลาชัย ครูผู้ช่วย
33 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570099 : วัดบางพลีน้อย อภิญญา  ศรีนรเศรษฐ์ ครูผู้ช่วย
34 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570099 : วัดบางพลีน้อย ณัชยาภา  เอี่ยมยัง ครู
35 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570104 : วัดเกาะแก้ว นางสาวอารดา  เจตนเสน ครูผู้ช่วย
36 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570104 : วัดเกาะแก้ว นายณฐกร  น่วมอินทร์ ครู คศ.1
37 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570085 : วัดนาคราช นายอณุพงษ์  แสวงศิริผล
38 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570085 : วัดนาคราช นายภาสกร  สายทอง ครู
39 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 : ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ วิลาวรรณ  อุ่นแก้ว ธุรการโรงเรียน
40 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570089 : ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ นางธีราภรณ์  กรุรัมย์ ครูผู้ช่วย
41 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570113 : วัดโคธาราม ปนัสยา  ไชยป่ายาง ครูผู้ช่วย
42 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570111 : วัดลาดหวาย อาภัสรา  ชูวงษ์ ครูผู้ช่วย
43 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570111 : วัดลาดหวาย มนตรี  ถาวรชน ครูธรุการ
44 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570106 : วัดบางเพรียง พรอนันต์  รัตนพาไชย ครูผู้ช่วย
45 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570102 : ตลาดบางพลีน้อย นายภราดร  แสงอุไร ครู
46 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570102 : ตลาดบางพลีน้อย นางสาวมาลี  เฮงสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570103 : คลองบ้านระกาศ นางสาวจินตนา  พรหมทา ครู
48 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570103 : คลองบ้านระกาศ ชลธิชา  สมพันธ์ ธุรการ
49 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570100 : วัดบางนางเพ็ง เกรียงไกร  พึมขุนทด ธุรการ
50 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570098 : ชุมชนวัดบ้านระกาศ นายครองยุทธ  นบนอบ ครู
51 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 : ตลาดปากคลองเจ้า นางสาวพรทิภา  วงค์ตาผา ครูผู้ช่วย
52 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 : ตลาดปากคลองเจ้า นางสาวปิยวรรณ  ทิพย์มนต์ ธุรการ
53 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570094 : ตลาดปากคลองเจ้า จันทิรา  คำจันทร์ ครูผู้ช่วย
54 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570093 : วัดกาหลง สุพัตรา  อำไพพันธ์ ครู
55 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570093 : วัดกาหลง ศศิดาภรณ์  เกิดสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
56 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 : วัดเปร็งราษฎร์บำรุง พนอ  คล้ายศรี ครู
57 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 : วัดเปร็งราษฎร์บำรุง พนิดา  จันทรรัตน์ ครู
58 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570083 : วัดเปร็งราษฎร์บำรุง นางพิมพร  ผดุงเวียง ครู คศ.1
59 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570064 : คลองปลัดเปรียง นายทศพร  นิ่มแสง ครูธุรการ
60 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570066 : วัดสลุด นางสาวรัชนี  มุลศรี ครู
61 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570061 : วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) อำภา  คำภูเวียง ครู
62 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570081 : วัดบางโฉลงนอก นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ ครู
63 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570081 : วัดบางโฉลงนอก รัชนี  คูเจริญไพบูลย์ ครู คศ.1
64 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570069 : วัดบางโฉลงใน รัตติกาล  สระทองช่วง รองผู้อำนวยการ
65 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570069 : วัดบางโฉลงใน สุธัญญา  เรืองกิจ ครู
66 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570074 : หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ นางสุพัตรา  ยุยไธสง ครูชำนาญการ
67 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570075 : คลองบางน้ำจืด บุษปภัทร  อณวัชวณิช ครู
68 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570076 : วัดราษฎร์บูรณะ แอนนา  พรหมมา ครู
69 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570076 : วัดราษฎร์บูรณะ นางสาวนิลมณี  บัวพิมพ์ ครู
70 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570077 : คลองบางกะอี่ นางสาวชัชชญา  จำเจียม ครูผู้ช่วย
71 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570077 : คลองบางกะอี่ อัคนี  อุตสุวรรณ ครู
72 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570078 : คลองบางกะสี รัชนัฐ  แก้วนิล ครูผู้ช่วย
73 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570078 : คลองบางกะสี นางสาวสุภาพรรณ  ทีภูงา ครู คศ.1
74 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570082 : สุเหร่าบางปลา สวพร  แพทย์ประพาฬ ครู
75 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570082 : สุเหร่าบางปลา อังคณา  เหล่าสูง ครูผู้ช่วย
76 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570079 : สุเหร่าบางกะสี ธราดล  พรหมชาติ ครู
77 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570079 : สุเหร่าบางกะสี วิลาสิณี  ชมภู ครู
78 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570080 : วัดราษฎร์นิยมธรรม พิราภา  จันทร์เพ็ชร์ ครู ค.ศ.3
79 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570080 : วัดราษฎร์นิยมธรรม จรรยา  ศรีวลีรัตน์ ครู ค.ศ. 3
80 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570062 : คลองบางแก้ว นายณัฐนันท์  อยู่ระหัด ครู
81 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570062 : คลองบางแก้ว เพ็ญพักตร์  หัสดี ครู
82 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ นางสาววัชรินพร  อ่อนสี ครู
83 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ นฤมล  วังศรีแก้ว ครูผู้ช่วย
84 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ มนัสนันท์  วินิจฉัย ครูชำนาญการ
85 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570063 : คลองบางกระบือ เทวฤทธิ์  ปินต๊ะ ครูชำนาญการ
86 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 : ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นางณิชารีย์  สุมะนา ครู
87 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 : ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นางพิลาวรรณ   รอดเย็น ครูผู้ช่วย
88 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570065 : ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นายธนัท  เรืองพรรณกุล ครูผู้ช่วย
89 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570067 : เตรียมปริญญานุสรณ์ นภาพร  ศรีภิรมย์ ครู
90 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570067 : เตรียมปริญญานุสรณ์ นางทองทิพย์  บุญเหลือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
91 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570059 : วัดบางพลีใหญ่กลาง นายพีรวิชญ์  สุทธิทรัพย์ ครู
92 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570060 : วัดบางพลีใหญ่ใน รัชดา  กาลจักร ครู
93 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570060 : วัดบางพลีใหญ่ใน นางสุประวีณ์  เวียงสุข ครู
94 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) นิตสา  ต่อโชติ ครูชำนาญการ
95 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) นราศักดิ์  จันทะคีรี ครูผู้ช่วย
96 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สรารัตน์  คล้ามกลั่น ครู
97 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570068 : วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ
98 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 : คลองลาดกระบัง อรวรรณ  จันทร์เปล่ง ครูผู้ช่วย
99 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 : คลองลาดกระบัง นางสาวนุชนารถ  คล้ายกร ครูผู้ช่วย
100 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570070 : คลองลาดกระบัง นางสาวเด่นนภา  ภาสะโน ธุรการ
101 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570071 : เทวะคลองตรง อัลนิสา  กุลดี ครูผู้ช่วย
102 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570072 : พรหมพิกุลทอง นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา ครู
103 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570072 : พรหมพิกุลทอง รุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม ครู
104 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570136 : ละมูลรอดศิริ รดาณัฐ  นพรัตน์ไมตรี ครูผู้ช่วย
105 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570136 : ละมูลรอดศิริ นุศรา  ลิ้มเจริญวงษ์ชัย ครูผู้ช่วย
106 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570137 : วัดบัวโรย Silalak  Boonmee ครูอัตราจ้าง
107 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง กัลย์ชญา  ผารัตน์ ครูผู้ช่วย
108 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง นายธนากร  โชคเจริญนพคุณ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
109 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง นายชำนาญ  โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง นางสาวกันญา  พลลาภ ครูธุรการ
111 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570138 : วัดเสาธงกลาง สุดารัตน์  เจริญบุตร ครู
112 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก เอกชัย  เกล็ดพลี ครูผู้ช่วย
113 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก จงกล  มะนู ครู คศ.3
114 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก สุภิญญา  สุวรรณสม ครู
115 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก ปภาวี  รากผักแว่น ครูธุรการ
116 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570143 : วัดเสาธงนอก ศิริลักษณ์  ปลั่งวิจิตร ครูชำนาญการ
117 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570144 : วัดมงคลนิมิตร จันทนา  อุทัยสาร์ ครูอัตราจ้าง
118 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570145 : สุเหร่าบ้านไร่ มาลีพร  บุญมี ครูผู้ช่วย
119 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570145 : สุเหร่าบ้านไร่ กาญจนา  พุ่มพุทรา ครูธุรการ
120 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570146 : อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) นายคัคเนศ  ศรีตนชัย ครู
121 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570146 : อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) นัฐพล  คำหารพล ครูผู้ช่วย
122 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 : รัตนโกสินทร์ ๙ ชานนท์  จันทอง ครู
123 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570147 : รัตนโกสินทร์ ๙ วราภรณ์  แก้วเจ็ก ครู คศ.1
124 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570148 : คลองเจริญราษฎร์ วุฒิชัย  ศรีทะรัง ครูผู้ช่วย
125 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570148 : คลองเจริญราษฎร์ วิรัช  เรืองทวิเศรษฐ ครูผู้ช่วย
126 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570142 : วัดหัวคู้ ปวีณา  ทั่งจันทร์แดง ธุรการ
127 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570140 : ปากคลองมอญ จิราวรรณ  กลัดจ่าย ธุรการ
128 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570140 : ปากคลองมอญ สราวุฒิ  เจริญวัย ครู
129 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570139 : วัดจรเข้ใหญ่ อำนาจ  เผือกบริสุทธิ์ ครู
130 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570139 : วัดจรเข้ใหญ่ รจณีย์  วงพิจิตร ครูผู้ช่วย
131 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570141 : วัดศรีวารีน้อย นายนพดล  จูสกุล ครูชำนาญการ
132 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 570141 : วัดศรีวารีน้อย ธีรพงษ์  พันธิรัตน์ ครู