รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230025 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ไกรสร  ศอกขุนทด ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
2 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230025 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์ ครู อนุมัติ
3 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230028 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) นายยุทธกิจ  ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ ครู อนุมัติ
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230028 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) นายดำรงณ์  ใจชนะ ครู อนุมัติ
5 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230011 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชญาดา  คำภู ธุรการ อนุมัติ
6 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230012 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) กุลนิดา  ค้าคุ้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230012 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) พรนภา  พันธ์ไชยา ครู อนุมัติ
8 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230014 ทานสัมฤทธิ์วิทยา นายประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์ ครู อนุมัติ
9 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230014 ทานสัมฤทธิ์วิทยา กนกกาญจน์  ญาณจรูญ ครูธุรการ อนุมัติ
10 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230029 ประชาอุปถัมภ์ สมพร  สีตาล ครู อนุมัติ
11 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230029 ประชาอุปถัมภ์ นายเอกวิทย์  ผิวจันทร์ ครู อนุมัติ
12 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230020 ชุมชนวัดไทรม้า กมลลรรกณ์  บูรณศักดิ์จารุกุล เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
13 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230009 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) จิรัฏฐิติกาล   อันทรินทร์ ครู อนุมัติ
14 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230010 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) จิราพร  ภู่ทอง ครู อนุมัติ
15 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230015 อนุราชประสิทธิ์ นายระพีพงค์  สองน้อย ครูชำนาญการ (เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์) อนุมัติ
16 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230015 อนุราชประสิทธิ์ อิทธิเดช  ไทรชมภู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230001 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) นายอุดม  ขุนขจี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230003 วัดปราสาท นางสาวแสงเทียน  เฉลิมวัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230003 วัดปราสาท พัชรี  ประกอบเสียง ครูธุรการ อนุมัติ
20 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230007 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) วรรณชนก   มั่นแน่ รอง ผอ รร อนุมัติ
21 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230007 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นางสาววิไลวรรณ  รัตนวงศ์ ครูธุรการ อนุมัติ
22 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230027 วัดฝาง สิทธิชัย  ศรีกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230026 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง นางผการัตน์  สุริยะมณี ครูชำนาญการ อนุมัติ
24 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230018 วัดโชติการาม กนกวรรณ  จงเพียร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230018 วัดโชติการาม นางสาวจุติพร  ทองคำชู ครู อนุมัติ
26 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230006 ป่าไม้อุทิศ 9 นายเอกไผท   แก้วหอม ครู อนุมัติ
27 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230006 ป่าไม้อุทิศ 9 นุชจรีย์  แพรสี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
28 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230006 ป่าไม้อุทิศ 9 นุชจรีย์  แพรสี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
29 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230017 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม ครู อนุมัติ
30 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230016 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) กันตภณ  สมบูรณ์นอก ครู อนุมัติ
31 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230023 อนุบาลนนทบุรี นางสาวกนิษฐา  ภูปา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
32 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230024 กลาโหมอุทิศ นางสาวพัชรี  เลิศพรเกษม ครูคศ.2 อนุมัติ
33 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230021 วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) อรสา  คงสมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
34 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230052 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) โรงเรียนวัดจันทร์  (ผาดไสว ประชาอุทิศ) ครู อนุมัติ
35 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230052 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) นางสาวนันท์ลินี  ถิ่นน้อยวงศ์ ครู อนุมัติ
36 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230054 วัดเชิงกระบือ นางสาวรัตนา  ทองศรีสุข ครู คศ.1 อนุมัติ
37 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230055 วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) นายฐิติกรณ์  อาจะสมิต ครูคศ.1 อนุมัติ
38 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230059 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าทีธุรการ อนุมัติ
39 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230060 ชุมชนวัดบางไกรใน กังสดาล  นาคเกิด ครู อนุมัติ
40 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230061 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) ชัยรัตน์  ลิ้มแก้วทวีชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230070 อนุบาลบางกรวย วนิดา  ทวีวรรณ ครู อนุมัติ
42 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230070 อนุบาลบางกรวย วิมลรัตน์  บุตรชาติ ครู อนุมัติ
43 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) ศิริพร  ชูทอง ครู อนุมัติ
44 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) วรนรรณ  คุณมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) พิทักษ์พงษ์   สำเนียงล้ำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
46 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230071 วัดใหม่ผดุงเขต นายทักษกร  บัวศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230071 วัดใหม่ผดุงเขต สุธาสินี  แหวนทอง ครูธุรการ อนุมัติ
48 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 นุ่มประสงค์วิทยา นางสาวจุฑารัตน์  วรรณศรียพงษ์ ครู อนุมัติ
49 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 นุ่มประสงค์วิทยา จินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์ ครู อนุมัติ
50 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 นุ่มประสงค์วิทยา สุนันทา  พุ่มช้าง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ