รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230025 วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์ ครู อนุมัติ
2 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230028 วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) นายยุทธกิจ  ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ ครู อนุมัติ
3 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230011 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ฮาซานะห์  สะแต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230011 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ชญาดา  คำภู ธุรการ อนุมัติ
5 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230012 วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) กุลนิดา  ค้าคุ้ม ครู อนุมัติ
6 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230014 ทานสัมฤทธิ์วิทยา ประติพัฒน์  เพ็งอาทิตย์ ครู อนุมัติ
7 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230014 ทานสัมฤทธิ์วิทยา กนกกาญจน์  ญาณจรูญ ครูธุรการ อนุมัติ
8 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230029 ประชาอุปถัมภ์ สมพร  สีตาล ครู อนุมัติ
9 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230029 ประชาอุปถัมภ์ นายเอกวิทย์  ผิวจันทร์ ครู อนุมัติ
10 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230020 ชุมชนวัดไทรม้า กมลลรรกณ์  บูรณศักดิ์จารุกุล เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
11 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230009 วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) จิรัฏฐิติกาล   อันทรินทร์ ครู อนุมัติ
12 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230010 ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) จิราพร  ภู่ทอง ครู อนุมัติ
13 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230015 อนุราชประสิทธิ์ อิทธิเดช  ไทรชมภู ครู อนุมัติ
14 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230015 อนุราชประสิทธิ์ นายระพีพงค์  สองน้อย ครูชำนาญการ (เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์) อนุมัติ
15 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230001 วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) สมใจ  อินทโกสุม ครูธุรการ อนุมัติ
16 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230003 วัดปราสาท พรทิพย์  คุมพานนท์ ธุรการ อนุมัติ
17 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230003 วัดปราสาท นางสาววิไลรัตน์  พรมมาก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230007 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ขวัญชนก  เสมานารถ ครูชำนาญการ อนุมัติ
19 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230007 ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) นางสาววิไลวรรณ  รัตนวงศ์ ครูธุรการ อนุมัติ
20 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230027 วัดฝาง กนกพิชญ์  นาโสก ครู อนุมัติ
21 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230027 วัดฝาง ศุภชัย  บับพาน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
22 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230026 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง ศศิธร  พิมพ์แก้ว ครู อนุมัติ
23 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230026 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง พิชฎา  รัตนวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230018 วัดโชติการาม นางสาวจุติพร  ทองคำชู ครู อนุมัติ
25 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230006 ป่าไม้อุทิศ 9 นุชจรีย์  แพรสี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230017 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ นางสาวดวงธิดา  โฉมงาม ครู อนุมัติ
27 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230016 วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) กันตภณ  สมบูรณ์นอก ครู อนุมัติ
28 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230023 อนุบาลนนทบุรี สุวิมล  ฤกษ์อนันต์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
29 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230023 อนุบาลนนทบุรี นางสาวกนิษฐา  ภูปา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
30 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230024 กลาโหมอุทิศ นันท์ลินี  ถิ่นน้อยวงศ์ ครู อนุมัติ
31 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230021 วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) นางสาวเรือนแก้ว  นิลทับ ครู อนุมัติ
32 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230052 วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) นางสาวเกศินี  พรทอง ครู อนุมัติ
33 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230054 วัดเชิงกระบือ กนกวรรณ  รุจิรกาล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
34 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230054 วัดเชิงกระบือ สุพิชฌาย์  ฉัตรยิ่งยงเจริญ ครู อนุมัติ
35 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230055 วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) นายฐิติกรณ์  อาจะสมิต ครูคศ.1 อนุมัติ
36 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230059 วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) นุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าทีธุรการ อนุมัติ
37 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230060 ชุมชนวัดบางไกรใน สิทธิรัตน์  บุญประกอบ ครู อนุมัติ
38 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230061 วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) ชัยรัตน์  ลิ้มแก้วทวีชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230070 อนุบาลบางกรวย วิมลรัตน์  บุตรชาติ ครู อนุมัติ
40 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230070 อนุบาลบางกรวย วนิดา  ทวีวรรณ ครู อนุมัติ
41 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) พิทักษ์พงษ์   สำเนียงล้ำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
42 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230067 มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) ช่อทิพย์  ศรีวิไลย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230071 วัดใหม่ผดุงเขต สุธาสินี  แหวนทอง ครูธุรการ อนุมัติ
44 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 นุ่มประสงค์วิทยา นางสาวบุญธิดา  จันทรคติ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
45 1201 สพป.นนทบุรี เขต 1 230072 นุ่มประสงค์วิทยา สุกานดา  ศรีโสภา ครู อนุมัติ