รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นนทบุรี เขต 2 230100 : วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) อัจจิมา  สมทรัพย์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.นนทบุรี เขต 2 230100 : วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) ปรีดา  ขำเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
3 สพป.นนทบุรี เขต 2 230100 : วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) ชัญญาวีร์  แก้วล้วนปภาวินท์ ครูผู้ช่วย
4 สพป.นนทบุรี เขต 2 230101 : วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) นางสาวแจ่มศรี  มะยะเฉี่ยว ครู คศ.1
5 สพป.นนทบุรี เขต 2 230101 : วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) ดวงฤทัย  ล่องอำไพ ธุรการ
6 สพป.นนทบุรี เขต 2 230109 : ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นางขวัญชนก  เกตุสุวรรณ ครูชำนาญการ
7 สพป.นนทบุรี เขต 2 230109 : ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นางจารุภัทร  บุญอิ่ม ครู
8 สพป.นนทบุรี เขต 2 230110 : อนุบาลบางใหญ่ นางสาวนาถวดี  เหลาะโต๊ะหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.นนทบุรี เขต 2 230110 : อนุบาลบางใหญ่ ณัฐากาญจน์  เศรษฐกัญจน์ ครูอัตราจ้าง
10 สพป.นนทบุรี เขต 2 230103 : วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) มุทิตา  จันท้วม ครูอัตราจ้าง อบจ.
11 สพป.นนทบุรี เขต 2 230103 : วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล ครูอัตราจ้าง
12 สพป.นนทบุรี เขต 2 230112 : ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สิริลดา  สายพงษ์พรรณ ครู
13 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 : วัดเอนกดิษฐาราม ทศ  นายทศพร ทองสุพรรณ ครูคศ 1
14 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 : วัดเอนกดิษฐาราม สุภาภรณ์  ปักกาเวสา ครู
15 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 : วัดเอนกดิษฐาราม เพลินพิศ  เหมือนพันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
16 สพป.นนทบุรี เขต 2 230116 : บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) สุกัญญา  นราเกตุ ครู คศ.1
17 สพป.นนทบุรี เขต 2 230116 : บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ไพลิน  พันสืบวงค์ ครู
18 สพป.นนทบุรี เขต 2 230116 : บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ภัทราพร  ปริญญาจารย์ ครูผู้ช่วย
19 สพป.นนทบุรี เขต 2 230111 : เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บำรุง  ทัศนา ครู คศ.1
20 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 : วัดอินทร์ เศรษฐยศ  ขุมนาค คศ.1
21 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 : วัดอินทร์ สุวรรณา  มานพ ครูผู้ช่วย
22 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 : วัดอินทร์ วัชชิราภรณ์  ภู่พงศ์พานิช ครู
23 สพป.นนทบุรี เขต 2 230108 : แก้วอินทร์สุธาอุทิศ เกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี ครู
24 สพป.นนทบุรี เขต 2 230108 : แก้วอินทร์สุธาอุทิศ นางจินตนาพร  รุ่งสว่าง
25 สพป.นนทบุรี เขต 2 230090 : คล้ายสอนศึกษา นฤณี  เตชะอิง ครู
26 สพป.นนทบุรี เขต 2 230083 : ชุมชนไมตรีอุทิศ ณัฐภัทร  จิตติพร ครูปฏิบัติการ
27 สพป.นนทบุรี เขต 2 230083 : ชุมชนไมตรีอุทิศ นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล ครูธุรการ
28 สพป.นนทบุรี เขต 2 230083 : ชุมชนไมตรีอุทิศ ปฏิพัทธ์  พจนพิมล ครูธุรการ
29 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 : ประชารัฐบำรุง นายสงัด  จันทร์แก้ว ครูคศ.3
30 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 : ประชารัฐบำรุง จักรพงษ์  เจนวโรดมกุล ครู
31 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 : ประชารัฐบำรุง วิไลวรรณ  อับดุลเลาะ ครู
32 สพป.นนทบุรี เขต 2 230086 : แสงประเสริฐ นางสาวนนทวรรณ  พวงทอง ครู
33 สพป.นนทบุรี เขต 2 230086 : แสงประเสริฐ นางลำยอง  ปิ่นจงมีสุข ครู
34 สพป.นนทบุรี เขต 2 230079 : ชุมชนวัดบางไผ่ นางสาววรรณวา  อารียเดช ครู
35 สพป.นนทบุรี เขต 2 230079 : ชุมชนวัดบางไผ่ นางสาวกัญญภัทร  มีเรือง ครู
36 สพป.นนทบุรี เขต 2 230080 : วัดลาดปลาดุก เจนณรงค์  อินทสุข ครูผู้ช่วย
37 สพป.นนทบุรี เขต 2 230077 : วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) ภัทรภร  สุขศิริ ครู
38 สพป.นนทบุรี เขต 2 230077 : วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สุนันทา  เมืองสงวน ครูชำนาญการ
39 สพป.นนทบุรี เขต 2 230078 : วัดโมลี(นันทวิมล) จีรพรรณ  สอนอุ่น ครูคศ.1
40 สพป.นนทบุรี เขต 2 230095 : สุเหร่าปากคลองลำรี สุดารัตน์  พัตตาสิงห์ ครู
41 สพป.นนทบุรี เขต 2 230095 : สุเหร่าปากคลองลำรี นายวีรเดช  ชาญไชยเวช หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
42 สพป.นนทบุรี เขต 2 230096 : สุเหร่าเขียว นางชลลดา  เจริญสุข ครู คศ.2
43 สพป.นนทบุรี เขต 2 230096 : สุเหร่าเขียว นายมนตรี  เภาสี ครูผู้ช่วย
44 สพป.นนทบุรี เขต 2 230096 : สุเหร่าเขียว น้ำอ้อย  เจริญสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
45 สพป.นนทบุรี เขต 2 230097 : ประสานสามัคคีวิทยา นางสาวชินญารัตน์  อรรคนิมาตร์ ครู
46 สพป.นนทบุรี เขต 2 230097 : ประสานสามัคคีวิทยา วีณา  ศรีคต ครูผู้ช่วย
47 สพป.นนทบุรี เขต 2 230098 : แสงประทีปรัฐบำรุง สุจิตรา  จิรัมย์ ครูผู้ช่วย
48 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ นางวิไลวรรณ  ปุณณารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
49 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ วรรณวิษา  พูนทิพวรรณ ครูชำนาญการ
50 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ ทรายแก้ว  ภักตร์ขำ ครู
51 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 : วัดลำโพ นางสาวชุติกาญจน์  ผิวอ้วน ชำนาญการ
52 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 : เจริญรัฐอุปถัมภ์ จิระภา  รัตนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
53 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 : เจริญรัฐอุปถัมภ์ ปทิตตา  แหวนหล่อ ครู
54 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 : เจริญรัฐอุปถัมภ์ รัตนา  ชวนสมบูรณ์ ครูชำนาญการ
55 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 : เจริญรัฐอุปถัมภ์ นายวันชัย  พูนชัย ครู
56 สพป.นนทบุรี เขต 2 230030 : วัดคลองขุนศรี นางสาวรังษินี  เงางาม ครู
57 สพป.นนทบุรี เขต 2 230030 : วัดคลองขุนศรี ศุภานัน  ขวัญใจ ครู
58 สพป.นนทบุรี เขต 2 230031 : บ้านคลองพระพิมล ณฤกรณ์  ศรีทองเพชร ครูอัตราจ้าง
59 สพป.นนทบุรี เขต 2 230032 : วัดยอดพระพิมล พัชรินทร์  ธรรมธิรา ครู คศ.1
60 สพป.นนทบุรี เขต 2 230033 : บ้านคลองโต๊ะนุ้ย มุทิตา   ไหมทอง ครู ค.ศ.1
61 สพป.นนทบุรี เขต 2 230036 : วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) นางสาวสุมิตรา  บิณฑสูตร ครูผู้ช่วย
62 สพป.นนทบุรี เขต 2 230036 : วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) วรัชญา  ตั้งเดชาวุฒิ ครูผู้ช่วย
63 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 : สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สุมาลัย  สุราทิพย์ ครู
64 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 : สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา นายชูชาติ  ศรีภิรมย์ ครู อบจ
65 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 : สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ภาณุมาศ   ศรีสุนนท์ ครูผู้ช่วย
66 สพป.นนทบุรี เขต 2 230043 : วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สิทธิพงศ์  บุญเมือง ครูผู้ช่วย
67 สพป.นนทบุรี เขต 2 230035 : วัดคลองเจ้า นายรักชาติ  ประทุมสิทธิ์ ครู คศ.2
68 สพป.นนทบุรี เขต 2 230037 : ชุมชนวัดไทรน้อย วิศรุตน์  วันแอเลาะ ครู
69 สพป.นนทบุรี เขต 2 230037 : ชุมชนวัดไทรน้อย ปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์ ครู
70 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 : วัดคลองตาคล้าย นายมาวิน  จามรโชติ์ ครู
71 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 : วัดคลองตาคล้าย นางสาวอุณากร  มหาเรือนลาภ ครู
72 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 : วัดคลองตาคล้าย สังคม  ชนม์สูงเนิน ครู
73 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 : วัดคลองตาคล้าย นางสาววีณา  อ่อนเรือง ครู
74 สพป.นนทบุรี เขต 2 230039 : บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร พรพรรณ  ไตรพรหม ครูธุรการ
75 สพป.นนทบุรี เขต 2 230039 : บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร สมภพ  อัชชพันธ์ ครูอัตราจ้าง
76 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 : วัดไทรใหญ่ บังอร  ศรีปรีเปรม ครู
77 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 : วัดไทรใหญ่ นายสำเริง  ยิ้มดี ครู
78 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 : วัดไทรใหญ่ นางวรรณา  กุดีศรี ครูชำนาญการพิเศษ
79 สพป.นนทบุรี เขต 2 230051 : ดีมากอุปถัมภ์ นางสาวสุภาพร  ดาวสอน ครูธุรการ
80 สพป.นนทบุรี เขต 2 230051 : ดีมากอุปถัมภ์ ทิพย์พมาศ  ศิริรัตน์พงษ์ อัตราจ้าง
81 สพป.นนทบุรี เขต 2 230047 : บ้านราษฎร์นิยม อุทุมพร  คลังนุช ครูอัตราจ้าง
82 สพป.นนทบุรี เขต 2 230047 : บ้านราษฎร์นิยม นายสนม  ศรีปรีเปรม ครูชำนาญการพิเศษ
83 สพป.นนทบุรี เขต 2 230045 : ชุมชนวัดราษฎร์นิยม กฤษณา  ประภาวิทย์ ธุรการ
84 สพป.นนทบุรี เขต 2 230045 : ชุมชนวัดราษฎร์นิยม ชัยยล  แสนธิไชยยา ครูชำนาญการ
85 สพป.นนทบุรี เขต 2 230046 : วัดลากค้อน ธีมาพร  พรมราช ครู
86 สพป.นนทบุรี เขต 2 230040 : วัดเพรางาย นางสาวกาญจนา  ทองเปลี่ยน ครูชำนาญการ
87 สพป.นนทบุรี เขต 2 230040 : วัดเพรางาย นางสาววิมล  อาจด่อน ครู
88 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 : บ้านหนองเพรางาย นางสาวเพลินพิศ  ผิวอ่อนดี ครูชำนาญการ
89 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 : บ้านหนองเพรางาย วีรพงษ์  คล้ายสอน ผู้อำนวยการ
90 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 : บ้านหนองเพรางาย กุลศิลป์  พ่วงเพ็ชร ครูอัตราจ้าง
91 สพป.นนทบุรี เขต 2 230042 : วัดเสนีวงศ์ กาญจนา  ก่องแก้ว ครูคศ.1
92 สพป.นนทบุรี เขต 2 230042 : วัดเสนีวงศ์ พิมพ์ศิยา  วงศ์สุวรรณ ครูผู้ช่วย
93 สพป.นนทบุรี เขต 2 230142 : วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เนาวรัตน์  ปรีชาสนธิกุล ครู คศ.2
94 สพป.นนทบุรี เขต 2 230142 : วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) รุ่งทิวา  เครือวงค์ ครูผู้ช่วย
95 สพป.นนทบุรี เขต 2 230144 : วัดศาลากุล วิภาวรรณ  พวงลูกอินทร์ ครู
96 สพป.นนทบุรี เขต 2 230132 : คลองเกลือ ดวงชีวัน  เกษร ครู
97 สพป.นนทบุรี เขต 2 230127 : วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) อรพรรณ  เม้าอุดม ครูผู้ช่วย
98 สพป.นนทบุรี เขต 2 230127 : วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) นายฤทธิชานันท์  พวงเพ็ชร ครู
99 สพป.นนทบุรี เขต 2 230129 : สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สุพรรษา  เขียวเซ็น ครูชำนาญการ
100 สพป.นนทบุรี เขต 2 230129 : สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สมจิตร์  ศิลานนท์ ครู คศ.1
101 สพป.นนทบุรี เขต 2 230092 : วัดศรีเขตนันทาราม มาณพ  แสงงาม ครูคศ 1
102 สพป.นนทบุรี เขต 2 230092 : วัดศรีเขตนันทาราม วราภรณ์  หล้าเพชร ครูผู้ช่วย
103 สพป.นนทบุรี เขต 2 230121 : วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) พรรณทิพา  แก้วกาหลง ครูผู้ช่วย
104 สพป.นนทบุรี เขต 2 230121 : วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สุนทรี  บุญพระลักษณ์ ครู
105 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 : วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) กิตติ  พาณิชยกิจกุล ครูธุรการ
106 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 : วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) ประภาพรรณ  คุณประสิทธิ์ ครู
107 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 : วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) อรริญดา  จันทร์ชมภู ครู
108 สพป.นนทบุรี เขต 2 230125 : รุ่งเรืองวิทยา คัธริน  และมัน ครูอัตราจ้าง
109 สพป.นนทบุรี เขต 2 230145 : วัดเชิงเลน นางสาวฤทัยรัตน์  เปรมพรหม ครูอัตราจ้าง
110 สพป.นนทบุรี เขต 2 230139 : ชลประทานสงเคราะห์ นันท์พร  สโรบล ครูธุรการ
111 สพป.นนทบุรี เขต 2 230139 : ชลประทานสงเคราะห์ รัชฎาภรณ์  กลิ่นเฟื่อง ครู
112 สพป.นนทบุรี เขต 2 230140 : ประเสริฐอิสลาม วลัยลักษณ์  ทุมกลาง ครู
113 สพป.นนทบุรี เขต 2 230140 : ประเสริฐอิสลาม ผ่องศรี  ทองคำ ครู คศ.1
114 สพป.นนทบุรี เขต 2 230119 : วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) นางสาวมิ่งแก้ว  สินทรัพย์ ครูผู้ช่วย
115 สพป.นนทบุรี เขต 2 230120 : วัดตาล พัชราภรณ์  ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
116 สพป.นนทบุรี เขต 2 230120 : วัดตาล วราภรณ์  พรมทอง ครู
117 สพป.นนทบุรี เขต 2 230138 : วัดผาสุกมณีจักร นางสาวอรุชา  พงษ์ศิริ ครูคศ.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
118 สพป.นนทบุรี เขต 2 230135 : วัดโพธิ์บ้านอ้อย นางสาวศศิธร  ช่วงบุญศรี ครู คศ.1
119 สพป.นนทบุรี เขต 2 230135 : วัดโพธิ์บ้านอ้อย ผกามาศ  จันทร์พล ครู
120 สพป.นนทบุรี เขต 2 230134 : ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) พัชรา  สุวรรณปักษ์ ธุรการ
121 สพป.นนทบุรี เขต 2 230134 : ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) ชัยยศ  ประไพพงษ์ ผู้อำนวยการ
122 สพป.นนทบุรี เขต 2 230141 : วัดกลางเกร็ด ทองหล่อ  บัวสระ ครูคศ.1
123 สพป.นนทบุรี เขต 2 230141 : วัดกลางเกร็ด นายนัยคำภรณ์  ประเสริฐแพทย์ ครูอัตรา้จ้าง
124 สพป.นนทบุรี เขต 2 230131 : วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) อัญชิตา  แหวนเงิน ครูผู้ช่วย