รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230100 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) อัจจิมา  สมทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230100 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) ปรีดา  ขำเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230100 วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) ชัญญาวีร์  แก้วล้วนปภาวินท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230101 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) นางสาวแจ่มศรี  มะยะเฉี่ยว ครู คศ.1 อนุมัติ
5 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230101 วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) ดวงฤทัย  ล่องอำไพ ธุรการ อนุมัติ
6 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230109 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นางขวัญชนก  เกตุสุวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
7 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230109 ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) นางจารุภัทร  บุญอิ่ม ครู อนุมัติ
8 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230110 อนุบาลบางใหญ่ นางสาวนาถวดี  เหลาะโต๊ะหมัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
9 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230110 อนุบาลบางใหญ่ ณัฐากาญจน์  เศรษฐกัญจน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
10 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230103 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) มุทิตา  จันท้วม ครูอัตราจ้าง อบจ. อนุมัติ
11 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230103 วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) นายสันต์ชัย  รุ่งรัศมีสกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
12 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230112 ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) สิริลดา  สายพงษ์พรรณ ครู อนุมัติ
13 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 วัดเอนกดิษฐาราม ทศ  นายทศพร ทองสุพรรณ ครูคศ 1 อนุมัติ
14 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 วัดเอนกดิษฐาราม สุภาภรณ์  ปักกาเวสา ครู อนุมัติ
15 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230106 วัดเอนกดิษฐาราม เพลินพิศ  เหมือนพันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
16 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230116 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) สุกัญญา  นราเกตุ ครู คศ.1 อนุมัติ
17 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230116 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ไพลิน  พันสืบวงค์ ครู อนุมัติ
18 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230116 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) ภัทราพร  ปริญญาจารย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
19 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230111 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บำรุง  ทัศนา ครู คศ.1 อนุมัติ
20 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 วัดอินทร์ เศรษฐยศ  ขุมนาค คศ.1 อนุมัติ
21 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 วัดอินทร์ สุวรรณา  มานพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230107 วัดอินทร์ วัชชิราภรณ์  ภู่พงศ์พานิช ครู อนุมัติ
23 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230108 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ เกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี ครู อนุมัติ
24 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230108 แก้วอินทร์สุธาอุทิศ นางจินตนาพร  รุ่งสว่าง อนุมัติ
25 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230090 คล้ายสอนศึกษา นฤณี  เตชะอิง ครู อนุมัติ
26 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230083 ชุมชนไมตรีอุทิศ นายปฏิพัทธ์  พจนพิมล ครูธุรการ อนุมัติ
27 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230083 ชุมชนไมตรีอุทิศ ณัฐภัทร  จิตติพร ครูปฏิบัติการ อนุมัติ
28 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230083 ชุมชนไมตรีอุทิศ ปฏิพัทธ์  พจนพิมล ครูธุรการ อนุมัติ
29 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 ประชารัฐบำรุง นายสงัด  จันทร์แก้ว ครูคศ.3 อนุมัติ
30 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 ประชารัฐบำรุง จักรพงษ์  เจนวโรดมกุล ครู อนุมัติ
31 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230085 ประชารัฐบำรุง วิไลวรรณ  อับดุลเลาะ ครู อนุมัติ
32 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230086 แสงประเสริฐ นางสาวนนทวรรณ  พวงทอง ครู อนุมัติ
33 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230086 แสงประเสริฐ นางลำยอง  ปิ่นจงมีสุข ครู อนุมัติ
34 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230079 ชุมชนวัดบางไผ่ นางสาววรรณวา  อารียเดช ครู อนุมัติ
35 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230079 ชุมชนวัดบางไผ่ นางสาวกัญญภัทร  มีเรือง ครู อนุมัติ
36 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230080 วัดลาดปลาดุก เจนณรงค์  อินทสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230077 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) ภัทรภร  สุขศิริ ครู อนุมัติ
38 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230077 วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) สุนันทา  เมืองสงวน ครูชำนาญการ อนุมัติ
39 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230078 วัดโมลี(นันทวิมล) จีรพรรณ  สอนอุ่น ครูคศ.1 อนุมัติ
40 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230095 สุเหร่าปากคลองลำรี สุดารัตน์  พัตตาสิงห์ ครู อนุมัติ
41 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230095 สุเหร่าปากคลองลำรี นายวีรเดช  ชาญไชยเวช หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
42 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230096 สุเหร่าเขียว นางชลลดา  เจริญสุข ครู คศ.2 อนุมัติ
43 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230096 สุเหร่าเขียว นายมนตรี  เภาสี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230096 สุเหร่าเขียว น้ำอ้อย  เจริญสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
45 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230097 ประสานสามัคคีวิทยา นางสาวชินญารัตน์  อรรคนิมาตร์ ครู อนุมัติ
46 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230097 ประสานสามัคคีวิทยา วีณา  ศรีคต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230098 แสงประทีปรัฐบำรุง ชุติพนธ์  พลทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
48 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230098 แสงประทีปรัฐบำรุง สุจิตรา  จิรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 วัดลำโพ นางวิไลวรรณ  ปุณณารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 วัดลำโพ ทรายแก้ว  ภักตร์ขำ ครู อนุมัติ
51 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 วัดลำโพ วรรณวิษา  พูนทิพวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
52 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230091 วัดลำโพ นางสาวชุติกาญจน์  ผิวอ้วน ชำนาญการ อนุมัติ
53 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 เจริญรัฐอุปถัมภ์ จิระภา  รัตนพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
54 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 เจริญรัฐอุปถัมภ์ ปทิตตา  แหวนหล่อ ครู อนุมัติ
55 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 เจริญรัฐอุปถัมภ์ รัตนา  ชวนสมบูรณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
56 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230094 เจริญรัฐอุปถัมภ์ นายวันชัย  พูนชัย ครู อนุมัติ
57 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230030 วัดคลองขุนศรี นางสาวรังษินี  เงางาม ครู อนุมัติ
58 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230030 วัดคลองขุนศรี ศุภานัน  ขวัญใจ ครู อนุมัติ
59 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230031 บ้านคลองพระพิมล ณฤกรณ์  ศรีทองเพชร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
60 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230032 วัดยอดพระพิมล พัชรินทร์  ธรรมธิรา ครู คศ.1 อนุมัติ
61 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230033 บ้านคลองโต๊ะนุ้ย มุทิตา   ไหมทอง ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
62 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230036 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) นางสาวสุมิตรา  บิณฑสูตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230036 วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) วรัชญา  ตั้งเดชาวุฒิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา นายชูชาติ  ศรีภิรมย์ ครู อบจ อนุมัติ
65 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา ภาณุมาศ   ศรีสุนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230044 สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา สุมาลัย  สุราทิพย์ ครู อนุมัติ
67 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230043 วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สิทธิพงศ์  บุญเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230035 วัดคลองเจ้า นายรักชาติ  ประทุมสิทธิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
69 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230037 ชุมชนวัดไทรน้อย วิศรุตน์  วันแอเลาะ ครู อนุมัติ
70 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230037 ชุมชนวัดไทรน้อย ปิยะดา  ศรีอินทร์สุทธิ์ ครู อนุมัติ
71 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 วัดคลองตาคล้าย นางสาวอุณากร  มหาเรือนลาภ ครู อนุมัติ
72 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 วัดคลองตาคล้าย นายมาวิน  จามรโชติ์ ครู อนุมัติ
73 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 วัดคลองตาคล้าย สังคม  ชนม์สูงเนิน ครู อนุมัติ
74 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230038 วัดคลองตาคล้าย นางสาววีณา  อ่อนเรือง ครู อนุมัติ
75 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230039 บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร พรพรรณ  ไตรพรหม ครูธุรการ อนุมัติ
76 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230039 บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร สมภพ  อัชชพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
77 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 วัดไทรใหญ่ นายสำเริง  ยิ้มดี ครู อนุมัติ
78 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 วัดไทรใหญ่ นางวรรณา  กุดีศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230034 วัดไทรใหญ่ บังอร  ศรีปรีเปรม ครู อนุมัติ
80 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230051 ดีมากอุปถัมภ์ นางสาวสุภาพร  ดาวสอน ครูธุรการ อนุมัติ
81 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230051 ดีมากอุปถัมภ์ ทิพย์พมาศ  ศิริรัตน์พงษ์ อัตราจ้าง อนุมัติ
82 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230047 บ้านราษฎร์นิยม อุทุมพร  คลังนุช ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
83 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230047 บ้านราษฎร์นิยม นายสนม  ศรีปรีเปรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230045 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม กฤษณา  ประภาวิทย์ ธุรการ อนุมัติ
85 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230045 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม ชัยยล  แสนธิไชยยา ครูชำนาญการ อนุมัติ
86 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230046 วัดลากค้อน ธีมาพร  พรมราช ครู อนุมัติ
87 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230040 วัดเพรางาย นางสาววิมล  อาจด่อน ครู อนุมัติ
88 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230040 วัดเพรางาย นางสาวกาญจนา  ทองเปลี่ยน ครูชำนาญการ อนุมัติ
89 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 บ้านหนองเพรางาย วีรพงษ์  คล้ายสอน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
90 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 บ้านหนองเพรางาย กุลศิลป์  พ่วงเพ็ชร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
91 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230041 บ้านหนองเพรางาย นางสาวเพลินพิศ  ผิวอ่อนดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
92 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230042 วัดเสนีวงศ์ กาญจนา  ก่องแก้ว ครูคศ.1 อนุมัติ
93 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230042 วัดเสนีวงศ์ พิมพ์ศิยา  วงศ์สุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230142 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เนาวรัตน์  ปรีชาสนธิกุล ครู คศ.2 อนุมัติ
95 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230142 วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) รุ่งทิวา  เครือวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230144 วัดศาลากุล วิภาวรรณ  พวงลูกอินทร์ ครู อนุมัติ
97 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230132 คลองเกลือ ดวงชีวัน  เกษร ครู อนุมัติ
98 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230127 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) อรพรรณ  เม้าอุดม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230127 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) นายฤทธิชานันท์  พวงเพ็ชร ครู อนุมัติ
100 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230129 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สุพรรษา  เขียวเซ็น ครูชำนาญการ อนุมัติ
101 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230129 สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สมจิตร์  ศิลานนท์ ครู คศ.1 อนุมัติ
102 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230092 วัดศรีเขตนันทาราม มาณพ  แสงงาม ครูคศ 1 อนุมัติ
103 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230092 วัดศรีเขตนันทาราม วราภรณ์  หล้าเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230121 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) พรรณทิพา  แก้วกาหลง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230121 วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สุนทรี  บุญพระลักษณ์ ครู อนุมัติ
106 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) กิตติ  พาณิชยกิจกุล ครูธุรการ อนุมัติ
107 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) ประภาพรรณ  คุณประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
108 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230122 วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) อรริญดา  จันทร์ชมภู ครู อนุมัติ
109 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230125 รุ่งเรืองวิทยา คัธริน  และมัน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
110 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230145 วัดเชิงเลน นางสาวฤทัยรัตน์  เปรมพรหม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
111 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230139 ชลประทานสงเคราะห์ นันท์พร  สโรบล ครูธุรการ อนุมัติ
112 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230139 ชลประทานสงเคราะห์ รัชฎาภรณ์  กลิ่นเฟื่อง ครู อนุมัติ
113 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230140 ประเสริฐอิสลาม วลัยลักษณ์  ทุมกลาง ครู อนุมัติ
114 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230140 ประเสริฐอิสลาม ผ่องศรี  ทองคำ ครู คศ.1 อนุมัติ
115 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230119 วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) นางสาวมิ่งแก้ว  สินทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230120 วัดตาล พัชราภรณ์  ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
117 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230120 วัดตาล วราภรณ์  พรมทอง ครู อนุมัติ
118 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230138 วัดผาสุกมณีจักร นางสาวอรุชา  พงษ์ศิริ ครูคศ.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
119 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230135 วัดโพธิ์บ้านอ้อย นางสาวศศิธร  ช่วงบุญศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
120 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230135 วัดโพธิ์บ้านอ้อย ผกามาศ  จันทร์พล ครู อนุมัติ
121 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230134 ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) พัชรา  สุวรรณปักษ์ ธุรการ อนุมัติ
122 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230134 ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) ชัยยศ  ประไพพงษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
123 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230141 วัดกลางเกร็ด ทองหล่อ  บัวสระ ครูคศ.1 อนุมัติ
124 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230141 วัดกลางเกร็ด นายนัยคำภรณ์  ประเสริฐแพทย์ ครูอัตรา้จ้าง อนุมัติ
125 1202 สพป.นนทบุรี เขต 2 230131 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) อัญชิตา  แหวนเงิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ