รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270024 วัดบางกุฎีทอง เพ็ชรา  สงกะมิลินท์ ครู อนุมัติ
2 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270024 วัดบางกุฎีทอง นุจรินทร์  อิ่มเสถียร ครู อนุมัติ
3 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270025 ชุมชนวัดบางกะดี นางสาวพรนรินทร์  เอกกมลทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
4 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270001 วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) นายเอกพันธ์  ขันธม่วง ครู คศ.1 อนุมัติ
5 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270002 อนุบาลวัดบางนางบุญ นายปพน   คลาฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
6 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270002 อนุบาลวัดบางนางบุญ suttirat  kongklay ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270003 วัดบางคูวัด นฤมล  จิตรรัตนพฤกษ์ ครู อนุมัติ
8 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270005 วัดบางเดื่อ ศุภลักษณ์  หลงสีดา ครู อนุมัติ
9 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270014 วัดไพร่ฟ้า ชัยพร  มะลิ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
10 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270014 วัดไพร่ฟ้า กัฬติยาภรก์  พริกมาก ครูธุรการ อนุมัติ
11 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270014 วัดไพร่ฟ้า สุวรรณา  ราชคู ครู อนุมัติ
12 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270019 อนุบาลปทุมธานี นางศศิกานต์   ประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
13 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270019 อนุบาลปทุมธานี นายสถาพร  บุญเรือง ครู ค.ศ. 3 อนุมัติ
14 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270016 วัดฉาง นางสาวอัจฉริยา  สุรวรเชษฐ ครูผู้่ช่วย อนุมัติ
15 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270016 วัดฉาง กาญจนา  เกษร ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
16 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270017 วัดโคก นางสาวนฤมล  พันธุลา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
17 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270017 วัดโคก สุจิตร  โยนกลอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
18 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270018 วัดหงส์ปทุมาวาส นายพนม  ธุระนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
19 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270010 วัดเวฬุวัน เสาวลักษณ์  แก้วกอง ครู อนุมัติ
20 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270023 วัดบางพูน บรรชา  จันทบาล ครู อนุมัติ
21 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270009 วัดดาวเรือง สัมฤทธิ์  เอี้ยวเหล็ก ครู อนุมัติ
22 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270013 วัดเปรมประชากร โสมสุดา  ชื่นงาม ครู คศ.2 อนุมัติ
23 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270015 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา นายสุรินทร์  อุดมประมวล ครูชำนาญการ อนุมัติ
24 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270015 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา หนึ่งหทัย  สมณาวิริยะ ธุรการ อนุมัติ
25 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270011 วัดโพธิ์เลื่อน นางสาวทิพวรรณ  จักร์กรีนทร์ ครู คศ. 3 อนุมัติ
26 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270007 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) ชนัญฎา  คำเกตุ ครู อนุมัติ
27 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270007 วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) นายกวี   แก้วมณี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
28 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270008 วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) จุฑาพร  แก้วดี ครู อนุมัติ
29 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270026 ขจรทรัพย์อํารุง มนทกานติ์  ไตรย์ลักษณ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270006 วัดเทียนถวาย นายวทัญญู  สุทัตโต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
31 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270012 ชุมชนวัดเสด็จ รัตติยา  ชื่นอารมณ์ ครู อนุมัติ
32 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270012 ชุมชนวัดเสด็จ พรรวดี  หวังผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270020 วัดรังสิต ปทิตตา  ไพคำนาม ครู อนุมัติ
34 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270020 วัดรังสิต พรพิมล  ผึ่งกัน ครู อนุมัติ
35 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270021 สุลักขณะ จุทามาศ  ตระการฤทธา ครู อนุมัติ
36 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270022 วัดนาวง คนิจฐา  ปันแดน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
37 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270059 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวธัชชา  จิ๋วเชื้อพันธุ์ ครู อนุมัติ
38 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270059 อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ นางสาวคุรุรัตน์  วรวณิชชา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
39 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270060 วัดอู่ข้าว วิจิตรา  กงสะเด็น ครู อนุมัติ
40 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270045 ปากคลองสอง บุญสม  ศรีบ้าน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270046 ลําสนุ่น นางสายสมร  พงษ์วัน ครู อนุมัติ
42 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270047 สังข์อํ่าวิทยา เรวดี  กิจพัฒนาสมบัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270047 สังข์อํ่าวิทยา นางประไพ  แฟงแย้ม ธุรการ อนุมัติ
44 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270047 สังข์อํ่าวิทยา นายจิรวัฒน์  บรรจงรังสิพร ครู อนุมัติ
45 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270048 คลองสอง นางจอมสรรค์  แก้วเมืองกลาง ครู อนุมัติ
46 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270048 คลองสอง นายพงศ์พันธ์  จริตรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270049 วัดกล้าชอุ่ม รัชนีกร  คำไฮ ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270049 วัดกล้าชอุ่ม นางนงนุช  อุดมพันธุ์ ครู อนุมัติ
49 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270050 สามัคคีราษฎร์บํารุง จินตหรา  มีครองแบ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270050 สามัคคีราษฎร์บํารุง นางสาวอุไรพร  ผิวผ่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270051 วัดเกิดการอุดม Nuttida  Sichanin ครู อนุมัติ
52 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270051 วัดเกิดการอุดม ยุพิน  บางนิ่มน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270052 วัดกลางคลองสาม เครือฟ้า  รันชิตโคตร ครู อนุมัติ
54 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270052 วัดกลางคลองสาม ประภาศรี  สีทอง ครู อนุมัติ
55 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270053 บ้านบึง นัฐพร  พลพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270053 บ้านบึง อัศวิน  ชำนาญรักษา ครู คศ.1 อนุมัติ
57 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270053 บ้านบึง นางสาวปิยะอรพินท์  ปานต้น ครู อนุมัติ
58 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270044 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) วนิดา   ศรีปัญญา ครู อนุมัติ
59 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270044 ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) วารุณี  ทรัพย์ผ้าพับ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270035 วัดสว่างภพ อรษา  เกมกาแมน ครู อนุมัติ
61 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270036 วัดมงคลพุการาม กัญญาวีร์  สวนแก้วมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270036 วัดมงคลพุการาม ภาวินี  เจิ้ง ครู อนุมัติ
63 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270037 วัดตะวันเรือง นายทินกร  มาตผุด ครู อนุมัติ
64 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270038 บึงเขาย้อน ศิริวรรณ  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270039 วัดเพิ่มทาน ธริษตรี  เมฆทัศน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270054 วัดมูลเหล็ก นางสาวกนกวรรณ  เพชรศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
67 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270054 วัดมูลเหล็ก watmoonlek  watmoonlek - อนุมัติ
68 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 เจริญวิทยา ปรัชญาพร  ไชยศรี ครู อนุมัติ
69 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 เจริญวิทยา พิชญานิน  ภิญโญ ครู อนุมัติ
70 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 เจริญวิทยา นางสาวนภาภรณ์  หอมอ่อน ครู อนุมัติ
71 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270055 เจริญวิทยา วรรณภา  คำควร ครู อนุมัติ
72 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270058 วัดหว่านบุญ นางสาวขวัญตา  ขวัญเมือง ครู อนุมัติ
73 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270058 วัดหว่านบุญ อุบล  เดชขำ ครู อนุมัติ
74 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270056 วัดผลาหาร พรพรรณ  บุญนำ ครู อนุมัติ
75 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270056 วัดผลาหาร เทิดศักดิ์  เงินยวง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
76 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270057 ลิ้นจี่อุทิศ นายวินัย  คำทิพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270057 ลิ้นจี่อุทิศ จิราภรณ์  สำราญรัมย์ ครู อนุมัติ
78 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270034 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ นิตยา   ยาวิละ เจ้าหน้าทีข้อมูลสารสนเทศ อนุมัติ
79 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270034 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กาญจนารัตน์  วงษ์สมาจารย์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
80 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270032 บุญคุ้มราษฎร์บํารุง นิตยา  มณีรัตน์ ครู อนุมัติ
81 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270033 จารุศรบํารุง นางสาวชุติรัตน์  ประสงค์มณี ครู อนุมัติ
82 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270033 จารุศรบํารุง พิชญ์สินี  แสงอรุณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
83 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270027 วัดพืชนิมิต นางสาวดวงพร  บุญโพธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
84 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270027 วัดพืชนิมิต นายยงยุทธ   นุชบัว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
85 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270028 วัดคุณหญิงส้มจีน นุจเรศ  ศาลางาม ครู อนุมัติ
86 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270028 วัดคุณหญิงส้มจีน นริศรา  ศรีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270029 วันครู 2502 สุรเดช  คนสิน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อนุมัติ
88 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270029 วันครู 2502 ณัฐกฤตา  โชติศิริ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
89 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270030 ชุมชนวัดบางขัน สาริณี  อาษา ครู คศ 1 อนุมัติ
90 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270030 ชุมชนวัดบางขัน วรัญญา  อัครโคตร เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
91 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270030 ชุมชนวัดบางขัน ณิชาภัทร  รันทม ครู อนุมัติ
92 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270031 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อนุรักษ์  วงษ์ศิลป์ ครู อนุมัติ
93 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270031 คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นายประเสริฐ  อาดำ อัตราจ้าง อนุมัติ
94 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270040 คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) อารมณ์  ลอยทะเล ครู อนุมัติ
95 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270041 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร นิศากร  รัตนสมุทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
96 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270041 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร พัชรี  เจียรศิรกุล ครูชำนาญการ อนุมัติ
97 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270041 ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สุนันทา  บึงจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
98 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270042 บางชวดอนุสรณ์ นางสาวนพมาศ  คลื่นบรรเลง ครู อนุมัติ
99 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270043 วัดศิริจันทาราม วิศัลย์  บุญกัน ครู คศ.1 อนุมัติ
100 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270076 บ้านคลองเจ้าเมือง รุ่งทิพย์  กองศิริ ครู อนุมัติ
101 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270077 คลองพระอุดม วิโรจน์  สุวภิญโญภาส ครู อนุมัติ
102 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270088 วัดสุวรรณจินดาราม ตวงพร  เคร่งเปี่ยม ครูคศ.1 อนุมัติ
103 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270088 วัดสุวรรณจินดาราม สุพิมพ์  จีนเพ็ชร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
104 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270093 วัดบ่อทอง ศิริพงษ์  เชื้อดี ครู คศ.2 อนุมัติ
105 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270089 วัดจันทาราม นายโกเมศ  อุบลแฉล้ม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
106 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270090 บางโพธิ์ใหม่ นิตยา  โคตรโนนกอก ครู อนุมัติ
107 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270091 คลองบางโพธิ์ นางสาววิกาญดา  เครือมาศ ครู คศ.1 อนุมัติ
108 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270091 คลองบางโพธิ์ นางสาววาสนา  สุขอนันต์ ครู อนุมัติ
109 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270087 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) อุไรวรรณ  คณะพันธ์ ครู อนุมัติ
110 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270087 วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) ไพโรจน์  กันทพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270092 วัดบ่อเงิน นางนวพร   นิ่มแย้ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
112 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270094 สังฆรักษ์บํารุง บุญเลิศ  รอดทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
113 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270094 สังฆรักษ์บํารุง นายฉลอง  พันธ์เนตร ครู อนุมัติ
114 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270094 สังฆรักษ์บํารุง จาตุรันต์  ทองชมภูนุช ธุรการ อนุมัติ
115 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270072 ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) คมเดช  พงษ์ไพจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270073 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ธันยากานต์  ศรีเรืองโห้ ครู อนุมัติ
117 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270074 วัดลาดหลุมแก้ว พรรณี  วุฒิเดช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270074 วัดลาดหลุมแก้ว นางสาวปนัดดา  มากดี ครู อนุมัติ
119 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270078 บ้านคลองขวางบน จงกลณี  จันทร์สำราญ ครู อนุมัติ
120 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270079 วัดบัวขวัญ ศศิธร  บุญสอาด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
121 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270079 วัดบัวขวัญ อรนุช  พุกพัก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270086 วัดสุทธาวาส BUPPACHAT  PANNET ครู อนุมัติ
123 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270086 วัดสุทธาวาส อุดม  ยี่สมบุญ ครู อนุมัติ
124 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270080 ชุมชนวัดหน้าไม้ พงศธร  วรรณสอน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
125 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270081 คลองลาดช้าง นางสาวทิพย์สุคนธ์  สุวภิญโญภาส ครู คศ.1 อนุมัติ
126 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270082 วัดเนกขัมมาราม นายชาญณรงค์   ยุ่นสมาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270082 วัดเนกขัมมาราม Suthat  Imsart ครู อนุมัติ
128 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270083 สว่างราษฏร์บํารุง นางรัชนี  คูณขุนทด ครู อนุมัติ
129 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270083 สว่างราษฏร์บํารุง ธีรพล  ทวี ครู อนุมัติ
130 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270084 คลองลากค้อน นายอุดมศักดิ์  ผานัด ครู อนุมัติ
131 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270085 สามวาวิทยา เพชรรัตน์  วีโอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
132 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270143 โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) กันย์  วงษ์พานิช พนักงานราชการ(ครู) อนุมัติ
133 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270143 โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) พุฒินันท์   แสงสิริวัฒน์ หัวหน้าพสดุโรงเรียน อนุมัติ
134 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270144 ชุมชนวัดไก่เตี้ย สังวรณ์  เดชมัด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
135 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270144 ชุมชนวัดไก่เตี้ย นางจรรยาพัชร์  กิตติกาญจนาพร ครูชำนาญการ อนุมัติ
136 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270133 วัดสามัคคิยาราม สมพร  อุ้มญาติ ครู อนุมัติ
137 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270133 วัดสามัคคิยาราม นายเจษฎา  ซาตะนัย ครู อนุมัติ
138 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) นางสาวอุมาลี  สุไชยชิต ครู อนุมัติ
139 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) รวีวรรณ  บุญอนันต์ ครู อนุมัติ
140 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270139 วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) สุภาพ  บัวหอม ครู อนุมัติ
141 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270140 คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) นางชะม้อย  เครือโชติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270127 ศาลาพัน นางสาววรวรรณ์  จิตต์ผ่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270127 ศาลาพัน จำนงค์  ค้ำคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
144 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270127 ศาลาพัน นางมัณฑณา  อินทวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
145 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270128 วัดเมตารางค์ Prisana  Daosuk ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
146 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270128 วัดเมตารางค์ ญาณิศา  ชาญวิริยะ ครู อนุมัติ
147 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270128 วัดเมตารางค์ สตกฤช  วิชิตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
148 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270150 วัดบัวหลวง ธานัน  เขมะวานิช ครู คศ.2 อนุมัติ
149 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270150 วัดบัวหลวง มณี  ปีประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
150 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270149 วัดบ้านพร้าวใน จงจิต  มีมาก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
151 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270131 วัดท้ายเกาะ อรวรรณ  บรรพต ครู อนุมัติ
152 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270131 วัดท้ายเกาะ พรพรรณ  ภาคพานิชย์ ครู อนุมัติ
153 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270132 วัดเชิงท่า นางสาวณัฎฐา  มหาสุคนธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
154 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270135 สี่แยกบางเตย นายอธิคม  จิตประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270135 สี่แยกบางเตย สุวัฒน์  จริตควร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270141 สุเหร่าใหม่เจริญ นางอนงค์นาฎ  ยุวะเวช ครู อนุมัติ
157 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270142 บางโพธิ์เหนือ นายมานพ  ไตรทาน ครูชำนาญการ อนุมัติ
158 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270142 บางโพธิ์เหนือ นางละออ  พิทักษา ครู คศ.3 อนุมัติ
159 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270142 บางโพธิ์เหนือ นางกนกรักษ์  แสงโพธิ์ ครู อนุมัติ
160 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270129 วัดสองพี่น้อง นางภัทรวดี  ศรีสุวรรณ ครู อนุมัติ
161 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270129 วัดสองพี่น้อง อัญชลี  ยิ้มทรัพย์ ครูธุรการ อนุมัติ
162 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270146 วัดปทุมทอง นายอนุศักดิ์  จิตกระวาด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
163 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270146 วัดปทุมทอง กฤติยา  ปะวะขัง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
164 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270147 วัดถั่วทอง เกศรา  ศิริจันทร์ ครู อนุมัติ
165 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270148 คลองบ้านพร้าว นางกัณญพัสตร์  กิจศิลป์ ครู อนุมัติ
166 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270148 คลองบ้านพร้าว นางกัณญพัสตร์  กิจศิลป์ ครู คศ.2 อนุมัติ
167 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270138 วัดบางเตยใน นิตยาพร  เงินจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
168 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270136 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ นางสาวดุษฎี  ทองชมภูนุช ครู อนุมัติ
169 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270136 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ นายกฤษณะ  ปั้นงาม หนักงานราชการ อนุมัติ
170 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270137 วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) นางณรัณภัทร์  อัศวเทพ ครูชำนาญการ อนุมัติ
171 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270137 วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) เกศสุดา  แดงปง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270145 วัดสะแก วรากรณ์  ดอกไม้ ครูธุรการ อนุมัติ
173 1301 สพป.ปทุมธานี เขต 1 270145 วัดสะแก วรพร  ทองคำภัชเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ