รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270061 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ไตรภพ  นาคำ ครูอัตราจ้างธุรการ อนุมัติ
2 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270062 วัดสระบัว นางสาวภานิดา  สำอางค์ ธุรการ อนุมัติ
3 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270062 วัดสระบัว ศรีสวัสดิ์  ทองเพ็ง ธุรการ อนุมัติ
4 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270067 วัดมูลจินดาราม เศษฐวิทย์  ดาราศร ครูชำนาญการ อนุมัติ
5 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270067 วัดมูลจินดาราม นายสกล  ชัยช่วย ครู อนุมัติ
6 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270068 วัดเขียนเขต boonma  lerkchai ครู อนุมัติ
7 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270064 วัดขุมแก้ว สุวรรณา  สะอิ๊ด ครูธุการ อนุมัติ
8 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270064 วัดขุมแก้ว วิจัย  ประกอบผล ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
9 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270069 วัดแสงสรรค์ ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม   ตรองติรัมย์ ครู อนุมัติ
10 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270069 วัดแสงสรรค์ นภาลัย  ชัยวงษา ครูธุรการ อนุมัติ
11 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 ทองพูลอุทิศ นายชัยฤทธิ์  ใต้อุดม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
12 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 ทองพูลอุทิศ พรพิมล  ธาสถาน ครู อนุมัติ
13 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270070 ทองพูลอุทิศ นางสาวปรานี   จิ่มจันทร์ ครู อนุมัติ
14 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270071 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ธํชยพงศ์  ปาละหงษา ครู อนุมัติ
15 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270066 ธัญญสิทธิศิลป์ Nattaya  Palaphan ครู อนุมัติ
16 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270066 ธัญญสิทธิศิลป์ กฤษณา  ทิรอดรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270065 วัดนาบุญ นายสมนึก  หอมหวล ครู อนุมัติ
18 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270063 วัดอัยยิการาม สมชาย  ศิริจร พนักงานราชการ อนุมัติ
19 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270063 วัดอัยยิการาม ทวี  เครือจันทร์ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270063 วัดอัยยิการาม นิภา  ศิริจร ครู อนุมัติ
21 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270154 วัดนพรัตนาราม วินัส  ศรีสมบัติแร่ทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
22 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270154 วัดนพรัตนาราม NARUTCHAI  KERDBOON ครู อนุมัติ
23 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270160 แสนชื่นปานนุกูล สุลัญจพร  คะณาสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270160 แสนชื่นปานนุกูล ศิรินภา  แก้วเกตุ ครู อนุมัติ
25 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270161 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) อัฉราภรณ์  น้อยฉวี ครู อนุมัติ
26 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270161 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) นายนคร  เข็มนาค ครูชำนาญการ อนุมัติ
27 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270161 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) มะลิ  ชมภู ครูชำนาญการ อนุมัติ
28 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270162 วัดจตุพิธวราวาส พุฒิพัฒน์  ปกัมพล ครู อนุมัติ
29 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270164 วัดราษฎรบํารุง นายจำลอง  จันทร์รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
30 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270165 วัดเจริญบุญ นายชัชวาล  ธาริน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270165 วัดเจริญบุญ นางสาวนนทยา   เบ้าวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270168 วัดจุฬาจินดาราม ดุษฎี  สุรารักษ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
33 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270168 วัดจุฬาจินดาราม พลอย  เปี่ยมศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270169 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ เอกวิทย์  แก้วผลึก ครู อนุมัติ
35 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270170 วัดศรีคัคณางค์ นฤมล   คุ่ยต่วน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
36 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270170 วัดศรีคัคณางค์ นายศุภวิทย์  สงคง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
37 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270171 วัดสุขบุญฑริการาม อลิสรา เจาะจง  นางสาวอลิสรา เจาะจง ครู อนุมัติ
38 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270171 วัดสุขบุญฑริการาม นางกรุณา  แตงอ่อน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
39 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270172 วัดสอนดีศรีเจริญ นิมิตร  ภูมิทอง ครู คศ ๓ อนุมัติ
40 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 วัดพวงแก้ว pisit  sudjit ครู อนุมัติ
41 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270174 วัดพวงแก้ว ศักดิ์สิทธิ์  เวรสันเทียะ ธุรการ อนุมัติ
42 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270175 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ พรพิมล  ปัททุม ครู อนุมัติ
43 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270176 วัดศรีสโมสร พรทิวา  วันตา ครูชำนาญการ อนุมัติ
44 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270176 วัดศรีสโมสร รัชนี   นิ่มสุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
45 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270173 ศาลาลอย นางสาวอำพรรณ   วโรหะ คศ2 อนุมัติ
46 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270173 ศาลาลอย นางดาริน  มีสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270166 ชุมชนบึงบา เสาวณีย์  อ่วมเกตุ ธุรการ อนุมัติ
48 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270166 ชุมชนบึงบา นายไพโรจน์  ก้อนทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
49 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270166 ชุมชนบึงบา นางสาวศุภมาศ  แก้มณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270167 วัดแสงมณี มุกดา  ศรีนวล ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
51 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270167 วัดแสงมณี สุมนา  หนูเอียด ครู อนุมัติ
52 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270152 วัดปทุมนายก อิศรา  สีสัน ครู อนุมัติ
53 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270152 วัดปทุมนายก นางปราณี  กรุณวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270152 วัดปทุมนายก siriwan  sena ครู อนุมัติ
55 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270153 อยู่ประชานุเคราะห์ ฑัศดาพร  ลองชัย ครู อนุมัติ
56 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270151 แสนจําหน่ายวิทยา ชญานุช  ทับทิมทอง ครู อนุมัติ
57 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270151 แสนจําหน่ายวิทยา นางสาวประคอง  แสนจำหน่าย ครู อนุมัติ
58 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270155 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล กนิษฐา  เตชะวัฒนาเลิศกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270155 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล ขนิษฐา  จันทร์เกาะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
60 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270155 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล กานต์   สุขกลาง พนักงานราชการ อนุมัติ
61 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270156 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) ปราโมทย์  แสงทอง ครู อนุมัติ
62 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270157 นิกรราษฎร์บูรณะ พิชิต  วงศ์ชนกนันท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270157 นิกรราษฎร์บูรณะ นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม ครูธุการ อนุมัติ
64 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270158 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา นางสาววนิดา  เทศขวัญ ธุรการ อนุมัติ
65 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270158 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา chotip  chuaycharearn ครู อนุมัติ
66 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ สุพจน์  เพชรม่อม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270159 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ สีนวล   เนตรเขมา อนุมัติ
68 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270163 วัดโปรยฝน Miss.naphaphat  saensook ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270095 วัดลาดสนุ่น นางภิญญดา  รักษาเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
70 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270095 วัดลาดสนุ่น อุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล ครูผู้สอน อนุมัติ
71 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270096 วัดโพสพผลเจริญ วัฒณี  เฑียรสิงห์ ครู อนุมัติ
72 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270096 วัดโพสพผลเจริญ ศุภรัตน์  เลิศสุทธิไกรศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270096 วัดโพสพผลเจริญ นางสาวรุ้งนภา  ชื่นวิทยา ครู อนุมัติ
74 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270102 วัดประยูรธรรมาราม ศุภกิจ  วิเศษนคร ครู อนุมัติ
75 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270123 วัดโสภณาราม สุรีย์ทิพย์  ทองศรี ครู อนุมัติ
76 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270124 รวมราษฎร์สามัคคี นางไลลา  รื่นสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270124 รวมราษฎร์สามัคคี เสาวนีย์  รื่นสุข ครู อนุมัติ
78 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270124 รวมราษฎร์สามัคคี อัมพร  พลสิทธิ์ ครู อนุมัติ
79 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270125 ร่วมจิตประสาท พิชญาภา  คนเพียร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
80 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270126 ร่วมใจประสิทธิ์ นางสาวศิริกาญจน์  เย็นเสมอ ครู อนุมัติ
81 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270126 ร่วมใจประสิทธิ์ วิไลวรรณ  เสียงดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270126 ร่วมใจประสิทธิ์ วันชัย  ศรียุคุณธร รักษาราชการแทนผอ. อนุมัติ
83 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270105 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม นายคชกฤต  สาสนะสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
84 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270105 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม เศรษฐพล   บัวงาม ครู อนุมัติ
85 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270107 สหราษฎร์บํารุง นางสาวสุวรรณี  ทองแดง ครู อนุมัติ
86 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270101 วัดแจ้งลําหิน จินดาพร  อมาตยกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270101 วัดแจ้งลําหิน นายรุ้ง  โลนุช ครูธุรการ อนุมัติ
88 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270101 วัดแจ้งลําหิน พงศักดิ์  เกลือสีโท ครู คศ.1 อนุมัติ
89 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270103 วัดประชุมราษฏร์ นางสาวไพรัช  แพฟืน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270104 วัดเกตุประภา นางสุพรรณี  ทองดวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270104 วัดเกตุประภา idsara  wanmud ครู อนุมัติ
92 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270113 วัดสุวรรณ นางเตือนใจ  เย็นละม่อม ครูธุรการ อนุมัติ
93 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270114 วัดพิรุณศาสตร์ วิทยา  ศุภานุสร ครู อนุมัติ
94 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270114 วัดพิรุณศาสตร์ พรพิธ  พรมดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270115 กลางคลองสิบ นงค์คราญ  อรรถานิธิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270116 วัดทศทิศ มุทิตา  แสนโกฏิ ครู อนุมัติ
97 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270117 วัดอดิศร กัญญาภัค  ประจันทัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
98 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270118 ชุมชนวัดทําเลทอง นางสาวรวีวรรณ  ศรีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
99 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270118 ชุมชนวัดทําเลทอง นายมงคล  กันเผือก หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ อนุมัติ
100 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270121 วัดพืชอุดม MALI  MEESON ครูชำนาญการ อนุมัติ
101 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270121 วัดพืชอุดม จิราวรรณ  วาสนิท ครูธุรการ อนุมัติ
102 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 วัดนิเทศน์ นางปัณวรรธน์  เดชกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 วัดนิเทศน์ กุลสุดา  วิบูลย์สิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270122 วัดนิเทศน์ ธงไชย  สันติถาวรยิ่ง ครู อนุมัติ
105 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270100 วัดปัญจทายิกาวาส นายภัทรพงศ์  รังศิริ ครูธุรการ อนุมัติ
106 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270100 วัดปัญจทายิกาวาส ทินนภา  วัฒนะเหลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270100 วัดปัญจทายิกาวาส ศรัญญา  น้อยพิมาย ครู คศ.1 อนุมัติ
108 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270098 วัดคลองชัน วรินญา  ภู่ปราง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270098 วัดคลองชัน นายกิตติ  นุชเทียน ครู อนุมัติ
110 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270099 วัดกลางคลองสี่ supansa  jansook ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270119 วัดมงคลรัตน์ กรกวี  ศรีกุล ครู อนุมัติ
112 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270119 วัดมงคลรัตน์ นางสาวประภา  อังกูรวัฒนา ขำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270120 วัดชัยมังคลาราม นายวิวัฒน์  อู่ผลเจริญ ครู อนุมัติ
114 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270108 วัดธัญญะผล นางฐิตาภรณ์   จันทร์แสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270108 วัดธัญญะผล นายนพรัตน์  ศรีบุญเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270109 เจริญดีวิทยา นางชรินทร์ทิพย์  กันพ้นภัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
117 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270112 วัดสมุหราษฎร์บํารุง ภัทรียา  ระถี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270112 วัดสมุหราษฎร์บํารุง นางศิริวรรณ  เขียวชอุ่ม ครูธุรการ อนุมัติ
119 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270110 วัดดอนใหญ่ วิกานดา  สามัคคีมิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270111 วัดลานนา สุทธิณี   บุญต่อ ครู อนุมัติ
121 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 270111 วัดลานนา สิริพัชญ์  อนันทนุพงศ์ ครูLanna2561 อนุมัติ