รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310015 ประชาสามัคคี ทิพวรรณ  ผดุงวงษ์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
2 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310016 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 กาญจนา  ทองดี ครู อนุมัติ
3 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310029 วัดกลางคลองสระบัว ณัฐชา  มังกะลัง ครู อนุมัติ
4 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310007 วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) นันทวรรณ  ประพันธ์พัฒน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
5 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310027 ประตูชัย วาสนา  สะแกคุ้ม ครู อนุมัติ
6 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310028 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา กัญชรส  เนตรนุช รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
7 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310001 วัดไผ่ Kanyarat  Muangmun ครู อนุมัติ
8 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310020 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) อานนท์  กระจ่างพัฒน์ ธุรการ อนุมัติ
9 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310020 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) นายมนัส  ศิริแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310019 วัดกษัตราธิราช นางสาวรุจิรา  ไตรสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310017 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) นายสายชล  พึ่งวร ครู อนุมัติ
12 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310023 ปฐมวิทยาคาร ณวัฒน์  เชียงสาย ครู อนุมัติ
13 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310024 วัดกุฎีลาย ว่าที่ร้อยตรีธนันท์  กาญจนประภา ครู อนุมัติ
14 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310012 วัดทำใหม่ อภิญญา  อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310012 วัดทำใหม่ ปฏิพัทธ์  โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
16 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310018 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) นางปรินดา  อับดุลเลาะฮ์ ครู อนุมัติ
17 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310013 วัดช้าง สมบัติ  หาญประสพ ครู อนุมัติ
18 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310014 วัดปากกราน ปรเมษธ์  มีเอี่ยม ครู อนุมัติ
19 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310014 วัดปากกราน นางวรรณฤดี  รุ่งจรัสพันธุ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
20 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310004 วัดพระญาติการาม ฉลอง  วงษ์พรหม ครู อนุมัติ
21 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310005 วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) ว่าที่ รต.ธนเกียรติ   ฤกษ์ดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310006 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) จิราภรณ์  บูชา ครู อนุมัติ
23 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310006 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ลัดดาวัลย์  รุมรัตน์ ครู อนุมัติ
24 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310021 สุดินสหราษฎร์ นายเสรี  ตั้งเจริญ ครู อนุมัติ
25 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310021 สุดินสหราษฎร์ กนกพร  ภาคมณี ธุรการ อนุมัติ
26 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310021 สุดินสหราษฎร์ สุนารี  โสภารักษ์ ครู อนุมัติ
27 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310030 ลุมพลีชนูปถัมภ์ นางชนิดา  แสวงศิริทรัพย์ ครู อนุมัติ
28 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310030 ลุมพลีชนูปถัมภ์ นายจักรพันธ์  คูนาดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310025 วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) นางวันเพ็ญ  วัชรพิบูลย์ ครู อนุมัติ
30 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310026 วัดตูม นางสุรีย์  เกลาเทียน ครู อนุมัติ
31 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310026 วัดตูม ศักรินทร์  หมื่นนรินทร์ ครู อนุมัติ
32 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310033 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปนัดดา  ปานาพุฒ ครู อนุมัติ
33 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310033 วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา นางสาวชื่นกมล  ประสาตร์ ครู อนุมัติ
34 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310032 ตำหนักเพนียด ภรภัทร  เทศารินทร์ ครู อนุมัติ
35 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310032 ตำหนักเพนียด นางสาวสิริขวัญ   ทองดี รักษาการ อนุมัติ
36 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310011 พรพินิตพิทยาคาร นางสาวยอดอ้อย  ยุตี๋ ครู อนุมัติ
37 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310010 วัดพุทไธศวรรย์ นางณัติชนก  จิตรนารี ครู คศ.1 อนุมัติ
38 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310002 วัดหันตรา ระเบียบ  เขียวไสว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
39 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310038 วัดบัวงาม นภัส  เชี่ยวชูกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310038 วัดบัวงาม นายเจริญ  พรหมนิมิตร ครู อนุมัติ
41 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310039 วัดจําปา ธวัช  สร้างตนเอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
42 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310043 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) บุญรัตน์  คงวุฒิ ครู อนุมัติ
43 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310057 วัดสฎางค์ ชวลิต  ถิตย์กุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310036 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) นางกัลยาณี  ตรีโภคา ครู อนุมัติ
45 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310036 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) นางขวัญใจ  เบญจะขันธ์ ครู อนุมัติ
46 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310037 วัดหัวหิน นางสาวอมาวตี  ประไพพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310034 วัดสะตือ นายสมชาย  ทองเจริญ ครู อนุมัติ
48 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310049 ชุมชนวัดบ้านร่อม นางสาวสมลักษณ์  แก้วโรจน์ ครู อนุมัติ
49 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310050 วัดดอนประดู่ นราทิพย์  มุ่งหมาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310041 วัดแค สิงหา  จำปาถิ่น ครู อนุมัติ
51 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310041 วัดแค ปิยวรรณ  มีประสพ ธุรการ อนุมัติ
52 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310040 วัดเทพคันธาราม นางสาวฐิภาวีร์  ปภานันวรเศรษฐ์ ครู ร.ร.วัดเทพคันธาราม อนุมัติ
53 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310051 วัดสามเรือน ประหยัด  ใจชื่น ครู อนุมัติ
54 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310052 วัดโพธิ์เอน มรุต  ภิญโญเจริญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
55 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310052 วัดโพธิ์เอน นายวิเศษ   กองสุจิต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310053 วัดบึง hatairat  nilkuha ครู อนุมัติ
57 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310054 วัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร" นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ ครู อนุมัติ
58 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310042 วัดศาลาลอย PHANUMAT  TREENIT ครู อนุมัติ
59 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310056 วัดนางคุ่ม พูลศักดิ์  พุทธวิบูลย์ ครู อนุมัติ
60 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310056 วัดนางคุ่ม สมพิศ  ชาตินันท์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดนางคุ่ม อนุมัติ
61 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310056 วัดนางคุ่ม ธีรศานต์  โพธิ์สามต้น ครู อนุมัติ
62 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310044 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) พนิดา  ชู้รักรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
63 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310045 บ่อแร่ ธารินี  จำปาถิ่น ครู อนุมัติ
64 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310046 วัดทุ่งมน นายสมชาย  พูลเจริญ ครู อนุมัติ
65 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310047 วัดบ้านแถว TISARAT  PAPHANANWARASET ครู อนุมัติ
66 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310071 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) นภาวรรณ  สุขดี ครู อนุมัติ
67 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310072 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) นายนิรุส  ศริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
68 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310072 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) นายวิวัฒน์  นิลศิริ ครู อนุมัติ
69 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310059 วัดมเหยงค์ วีรพล  ผาสุขใจ ครู อนุมัติ
70 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310060 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) นายอติรัตน์  ด้วงประยูร ครู อนุมัติ
71 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310066 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นางสาวสุวรรณา  แก้ววิเชียร ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
72 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310073 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) ศิริลักษณ์  มาศสถิตย์ ครู อนุมัติ
73 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310074 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) senee  sansearn ครู อนุมัติ
74 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310074 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) นายสมศักดิ์  บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310075 วัดบ้านดาบ นายสุรชัย  บุญยืนมั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310064 วัดลาย (ทวีปัญญา) สถาพร  ศิลาอาสน์ ครู อนุมัติ
77 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) นฤมล  ลิ้มสืบพงษ์ ครู อนุมัติ
78 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310068 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) นางสาวชาลินี   ทองใบ ครู อนุมัติ
79 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310070 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) นางสาวนาฏยา  เรืองรักเรียน ครู อนุมัติ
80 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310070 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) นายสิทธิชัย  สุขสมกลิ่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310061 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) มาลิณี  เทพจิตร์ ครูธุรการ อนุมัติ
82 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310062 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) อนุชา   วุ่นดอนไพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310063 วัดปรีดาราม สายพิณ  อร่ามพงษ์ ครู อนุมัติ
84 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310058 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สัญญา   จุลปานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
85 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310058 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สุกัญญา  บุญรอด ครู อนุมัติ
86 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310076 วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) นวลพรรณ  สมถวิล ครู อนุมัติ
87 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310077 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) เตือนใจ  มะปรางหวาน ครู อนุมัติ
88 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310175 วัดจอมเกษ นายสุรชาติ  อินทรประสิทธิ์ ช่างไม้ 4 อนุมัติ
89 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310162 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) พิชชาภา  โฉมมิตร ครู อนุมัติ
90 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310162 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) เสน่ห์  ชาติจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310155 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) นางทิพย์วรรณ  เสวิคาน ครู อนุมัติ
92 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310165 วัดศรีภวังค์ นางประคอง  เกิดพร รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310166 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) นางสาวจุฑารัตน์  ทูขุนทด ครู อนุมัติ
94 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310166 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ไพฑูรย์  ศรีดี ครู อนุมัติ
95 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310156 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) นวลนิจ  หมดภัย ครู อนุมัติ
96 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310178 วัดพระงาม วิรัช   จันทร์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310178 วัดพระงาม กวินทิพย์  รุ่งเรืองพรพงศ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
98 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310179 วัดบางเดื่อ นายกิตติเทพ  เทพพุทธางกูร ครู อนุมัติ
99 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310164 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ศุภลักษณ์  ปันดอน ครู อนุมัติ
100 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310173 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) นายวีระพันธ์  นาแถมเพชร ครู อนุมัติ
101 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310174 วัดเกาะเลิ่ง เพ็ญประภา  ศรโชติ ครู อนุมัติ
102 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310159 วัดนาค พัชรนันท์  เมธาเฉลิมพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
103 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310154 วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) นางบุษราภรณ์  กฤตภคะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
104 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310153 วัดแก้วตา นายพรณรงค์  เพ่งสุข หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
105 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310153 วัดแก้วตา นายสุรพล  ดีเลิศ ครู อนุมัติ
106 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310151 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สินีนาฎ  อินทร์เพ็ญ ครู อนุมัติ
107 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310167 วัดบ้านม้า สุพจน์  ผ่องถ้อย ครู อนุมัติ
108 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310168 วัดโพธิ์ทอง วันชัย  แข็งงาน ครู อนุมัติ
109 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310157 วัดอินกัลยา นายวิชาญ  อินทะโชติ ครู อนุมัติ
110 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310158 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สมจิตร  แสงรังศรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
111 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310158 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) นางสาวนุชชา  คล่องณรงค์ ครู อนุมัติ
112 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310176 วัดนนทรีย์ นางสาวชารัตน์  วังกานนท์ ครู อนุมัติ
113 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310177 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) เบญจา  เสถียรโชค ครู อนุมัติ
114 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310181 วัดโพธิ์หอม กัญญภัคษ์  บุบผชัยกุลกานต์ ครูคศ.3 อนุมัติ
115 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310182 วัดดาวคะนอง ปิยนันท์  แววนิลานนท์ ครู อนุมัติ
116 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310182 วัดดาวคะนอง นายสุทธิกานต์   เล็บเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
117 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310152 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) นายธรรมนูญ  คนตรง ครู ผู้ช่วย อนุมัติ
118 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310152 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) นายชูชาติ  สมตัว ครู อนุมัติ
119 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310171 วัดดอกไม้ พสิษฐ์  รติสกุลดิลก ครู อนุมัติ
120 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310171 วัดดอกไม้ นางสาวสกาวรัตน์  บุญรุ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310170 วัดไก่ เทอดศักดิ์  บุบผา ครู อนุมัติ
122 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310244 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กันยุมา  กสิกิจ ครู อนุมัติ
123 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310244 วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กันยุมา   กสิกิจ ครู อนุมัติ
124 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310262 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ นายวุฒิ  สอนคง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310263 วัดโคกกรวด จิราพร  เพชรรัตน์ ครู อนุมัติ
126 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310263 วัดโคกกรวด นางสาวขนิษฐา  หอมกระแจะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310264 วัดโคกสังข์ นายทรงชัย  เลิศวัฒนาพร ครู อนุมัติ
128 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310264 วัดโคกสังข์ นางพรนภัส  ชาติเผือก ครู อนุมัติ
129 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310265 บ้านดอนข่อย ประสิทธิชัย  จับฟั่น ครู อนุมัติ
130 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310265 บ้านดอนข่อย ปิยะธิดา  พระวิสัตย์ ครู อนุมัติ
131 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310252 ตะโกดอนหญ้านาง นายชนธร  บุญวัฒน์ ครู อนุมัติ
132 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310242 วัดภาชี บุบผา  รื่นแดน ครู อนุมัติ
133 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310242 วัดภาชี นางพวงรัตน์   ถุงสุวรรณ ครู อนุมัติ
134 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310249 วัดนาอุ่น ภคมน  มณีวรรณ์ หัวหน้างานวิชาการ อนุมัติ
135 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310248 วัดหัวคุ้ง ภัศรา  หมีเขียว ครู อนุมัติ
136 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 วัดหนองบัว นางสาวจันทร์ธิมา  จิตสกุลชัย ครู อนุมัติ
137 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310246 วัดหนองบัว อุทัย   แสงชาติ ครู อนุมัติ
138 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310251 วัดอุทการาม นายสุรชัย  คำดีราช ครู คศ.1 อนุมัติ
139 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310243 วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ธมนวรรณ  นนทปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310243 วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ นางธนาภร   หยวกทอง ครู อนุมัติ
141 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310257 ชุมชนวัดระโสม สาวิตรี  มีศิริ ครูธุรการ อนุมัติ
142 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310257 ชุมชนวัดระโสม นายทรงพล  แสงทอง ครู อนุมัติ
143 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310258 วัดมาบโพธิ์ นายศุภฤกษ์  จันทร์วิฐี ครู คศ.2 อนุมัติ
144 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310259 วัดผดุงธรรม นางจารีภรณ์  สอนคง ครูชำนาญการพิเศา อนุมัติ
145 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310259 วัดผดุงธรรม นางสาวเอมอร   พูนพิพัฒน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
146 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310260 วัดหนองนาง jeeranan  wongmak ครู อนุมัติ
147 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310255 วัดหนองเป้า สรัลพัศ  คงมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310322 วัดธรรมจริยา นายสำเริง   หร่ายวงศ์ ครู อนุมัติ
149 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310308 วัดศรีประชา นายบัญชา  กันยาประสิทธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
150 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310308 วัดศรีประชา ขวัญใจ  สุขรื่น ครู อนุมัติ
151 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310309 วัดวงษ์สวรรค์ นายสุรสิทธิ์  เรืองยุบล ครู อนุมัติ
152 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310310 กลางคลอง 27 โรงเรียนกลางคลอง 27  นางน้้ำอ้อย เมืองนาคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง 27 อนุมัติ
153 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310325 วัดยมนาตามธรรม สนิท  ธรรมตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310326 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ธันยบูรณ์  คุปตะวาทิน ครูคศ.1 อนุมัติ
155 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) ราตรี  นกอินทรีย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
156 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310314 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) นิชนันท์  พวงพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
157 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310316 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) พิชิต  ขำดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310316 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) ศิริวรรณ  คงเพียรธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310316 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) นางสาวรุ้งลาวรรณ  ภักดีนันท์ ครู คศ.1 อนุมัติ
160 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310317 บ้านบ่อตาโล่ นางปิยอร  สว่างเนตร ครู คศ.2 อนุมัติ
161 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310318 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) นางสาวสาวิตรี  อุปนิ ครู อนุมัติ
162 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310318 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) kanphat  sereechai ครูธุรการ อนุมัติ
163 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310319 มุสลิมบำรุง ศรัญญา  เลาะฟอ ครู อนุมัติ
164 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310315 วัดศิวาราม นางสาวกมลพร   สรฤทธิ์ ครู อนุมัติ
165 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310324 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) คณิศร์  จับจิตต์ ครู อนุมัติ
166 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310324 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นางมนสิชา  โพธิปุณภา เจ้าพนักงานการเงินฯ อนุมัติ
167 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310333 วัดพะยอม นางสาวสายพิน  สมศรี ครูคศ.2 อนุมัติ
168 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310334 ชลประทานอนุเคราะห์ สุพจน์  นาคสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
169 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310334 ชลประทานอนุเคราะห์ จุไรรัตน์  เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310320 วัดบ้านช้าง สุภมาส  ผลเกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
171 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310321 บ้านกะทุ่มลาย พรเพ็ญ  อิ่มเอิบ ครู อนุมัติ
172 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310321 บ้านกะทุ่มลาย นิตยา  สุราราช ครู อนุมัติ
173 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310323 วังน้อยวิทยาภูมิ อุทุมพร  นนทภาวรการ ครู อนุมัติ
174 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310323 วังน้อยวิทยาภูมิ ชนากานต์  คงกะพันธ์ ครู อนุมัติ
175 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310313 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สุภิรัฏต์  ศิวิลัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310313 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ นายปรัชญา  เจริญสุข ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
177 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310327 วัดลาดทราย สุวิมล  เปลื้องกระโทก ผู้อำนวยการ อนุมัติ
178 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310328 วัดกุฎีประสิทธิ์ นายสุเวช  ชวดรัมย์ ครู อนุมัติ
179 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310329 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สุกานดา  นวนไทย ครูชำนาญการ อนุมัติ
180 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310330 วัดสว่างอารมณ์ ประสาร  ห่อทอง ครู อนุมัติ
181 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310331 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) Pojat  kumsagdee ครู อนุมัติ
182 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310331 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สุนันทา  ฉุยฉาย ครู อนุมัติ
183 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310332 สิทธิพยากรณ์ นางวันทนา  แต้มสาระ ครูผูช่วย อนุมัติ
184 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310311 คอตันคลอง 27 นางสาวทิชากร  คงเพชร ครู อนุมัติ
185 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310311 คอตันคลอง 27 วาสนา  สุกฉัยยา ครู อนุมัติ
186 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310312 บ้านลำแดง นายอาคม   ต่อสติ ครู อนุมัติ
187 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310312 บ้านลำแดง jumroonsri  ritbundit ครู อนุมัติ
188 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310392 วัดสะแก วันเพ็ญ  ไทยคณา ครู อนุมัติ
189 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310392 วัดสะแก ดวงกมล  บัวจำรัส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310393 วัดโตนด ภาณี  สาทสินธุ์ ครู อนุมัติ
191 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310393 วัดโตนด สุภาพร  รักพนาสุวรรณ ครู อนุมัติ
192 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310393 วัดโตนด นายปราริชญ์  นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310394 บ้านเป็ด นางสุณัฏฐา  ภักดีวงษ์ ครู อนุมัติ
194 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310397 วัดคานหาม orrawan  vongsongyos ครู อนุมัติ
195 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310389 วัดโคกมะยม ยุพาพร  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
196 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310390 เชาวน์วัศ กิราพร  เชยชัยภูมิ ครู อนุมัติ
197 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310390 เชาวน์วัศ มัทยา  ใยสำลี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
198 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310398 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) นางสาวกัญนิกา  สืบวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
199 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310398 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) นายพุฒิพงศ์  จิตวิริยานนท์ ครู อนุมัติ
200 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310398 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) นางชมดาว  ศรอากาศ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
201 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310395 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) จินตนา  บัวหลวง ครู อนุมัติ
202 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310395 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) นางยุรี   ฉ่ำแสง ครู อนุมัติ
203 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310391 บ้านช้าง ภูเมธ   ธนัตนันทเดช ครู อนุมัติ
204 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310379 วัดบ้านหีบ นายเอกพงษ์  ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนวัดบ้านหีบ อนุมัติ
205 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310380 วัดนางชี นางสาวสุดารัตน์  จำนงค์บุญ ธุรการ อนุมัติ
206 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310380 วัดนางชี นพรัตน์  ณรงค์เลิศธงไชย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
207 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310381 วัดไทรงาม พิเศษ  ปิ่นเกตุ ครู อนุมัติ
208 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310381 วัดไทรงาม อรุณ  ธรรมพิธี ครู อนุมัติ
209 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310381 วัดไทรงาม เรวัศ  รุ่งอนันต์ ครู อนุมัติ
210 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310372 วัดพรานนก ปิยะพงษ์  เกิดศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310372 วัดพรานนก เจต  เจริญสุข ครู อนุมัติ
212 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310374 วัดโพธิ์สาวหาญ นางสาวภัคญาดา  ใสสะอาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
213 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310374 วัดโพธิ์สาวหาญ ปณัยกร  แซ่เฉี้ยง ครู อนุมัติ
214 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310375 วัดโคกโพธิ์ นางสาวหนึ่งฤทัย  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
215 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310375 วัดโคกโพธิ์ มาริสา  มุ่งมาต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
216 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310376 วัดดอนพุดซา นางสาวเจริญพร  มะละเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
217 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310376 วัดดอนพุดซา นิทัศน์  หามนตรี ครู อนุมัติ
218 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310376 วัดดอนพุดซา สุนิสา  คงสุวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
219 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310377 วัดกุ่มแต้ นางสาวกัญสุญา  บุญเกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
220 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310382 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สายพิน  ศรีทอง ครู อนุมัติ
221 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310382 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) กมลพร  ปรากฎวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
222 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310383 บ้านข่อยโทน yodchalin  kud-o-past ครูผู้ช่วย อนุมัติ
223 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310383 บ้านข่อยโทน นางเกตุมณี  ผลจันทร์ ครู อนุมัติ
224 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310384 วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) สายทอง  จำปาทอง ครู อนุมัติ
225 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310378 บ้านคู้คด piyawan  prasongngain ครู อนุมัติ
226 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310370 วัดหนองไม้ซุง น.ส.จินดา   พลีรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
227 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310370 วัดหนองไม้ซุง นายสมศักดิ์  ฉัตรประยูร ครู อนุมัติ
228 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310371 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 พรรณิพา  ศรีสงคราม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
229 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310386 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) นางอรุณี  พงษ์อารี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
230 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310387 วัดจำปา อุทัย นายณัฐพงษ์  คนมั่ง ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
231 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310387 วัดจำปา อุทัย นายสัตยา  สิริเกียรติ ครู อนุมัติ
232 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310388 วัดโตนดเตี้ย นิรันดร์  วรนุช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
233 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310388 วัดโตนดเตี้ย Kunapa  Terawan ครู อนุมัติ
234 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310271 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) chaiyaporn  Buaphan ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
235 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310274 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ นายพีระพงษ์  แย้มศรี ครู อนุมัติ
236 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310274 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ นางรุ่งทิพย์   เมรัตน์ เจ้าหน้าที่การเงิน อนุมัติ
237 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310282 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เพ็ญนภา   เรืองฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
238 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310278 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา นายสุเทพ  ทรัพย์อาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
239 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310278 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา อัจราภรณ์  วงค์แหยม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
240 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310273 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) นายพิศิษฐ์  กองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
241 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310273 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) นางปาริชาติ  อินทร์พยุง ครู อนุมัติ
242 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310277 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ นายสมบัติ  คล่องขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
243 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310281 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) นางสุชีลา  สุดสังเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
244 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310269 ชุมชนวัดสุเมธ นายจรัญ  ญาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
245 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310268 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) นางสาวอุบลรัตน์   ชลศาลาสินธุ์ ครู อนุมัติ
246 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310268 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) นางสาวสุวัฒนันท์  ขาวพันธุ์ ครู อนุมัติ
247 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310275 วัดโพธิ์ Jumroon  Somarom ครู อนุมัติ
248 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310266 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) ปัทมา  โพธิ์ยั่งยืน ครู อนุมัติ
249 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310219 วัดนครโปรดสัตว์ นางสาวอรวรรรณ  ภักดีนิติ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
250 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310219 วัดนครโปรดสัตว์ นางสมพร  ทับสิงคลา ครูชำนายการพิ เศษ อนุมัติ
251 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310220 วัดไก่เตี้ย นางจรินทร์  จำปาทิพย์ ครู อนุมัติ
252 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310220 วัดไก่เตี้ย นางสาวพิชชาพร   คำกังวาฬ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
253 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310218 วัดโบสถ์ สุนทรี  อรรถาวี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
254 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310218 วัดโบสถ์ จิดาภา  แก้วมาลา ครู อนุมัติ
255 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310217 วัดท้าวอู่ทอง จิตติมาพร  จันทร์ลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
256 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310221 โพธิ์ราษฎร์บำรุง เกษราภรณ์  ทับถวิล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
257 1401 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 310214 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) อนุกูล  ผดุงรส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ