รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310104 วัดกระแชง สายสุณีย์  สุวิบาย ธุรการ อนุมัติ
2 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310105 วัดอนุกุญชราราม สมหมาย  สุขสมโฉม ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
3 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310105 วัดอนุกุญชราราม ดวงเด่น  บุญสิงห์ ครูจ้างสอน อนุมัติ
4 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310097 วัดศิริสุขาราม สุวัจนี  จิตประกอบ ธุรการ อนุมัติ
5 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310098 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) นายกิติศักดิ์  สรรพวัฒน์ ครู อนุมัติ
6 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310118 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) นางวิภาภรณ์  อิ่มใจ ครู อนุมัติ
7 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310120 บ้านเชียงรากน้อย ณัฐกานต์  แก้วดี ครู อนุมัติ
8 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310109 ศรีบางไทร รัชฎาพร  สุขประเสริฐ ครูธุรการ อนุมัติ
9 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310110 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) นางสาวผาณิต  ไวปรีชี ครู อนุมัติ
10 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310111 วัดเทพสนทวารี ชาติชาย  วิชัยขัทคะ ครู อนุมัติ
11 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310116 วัดสง่างาม นางสาวสุกัญญา  วุฒิวัย ครูธุรการ อนุมัติ
12 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310114 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) สมพงษ์  เกษสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310096 สินสังวาลย์อุทิศ รัชนี  สุขนพกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310102 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สุรพล  หาเรือนศรี ครู อนุมัติ
15 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310101 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) สุรีย์พร  รักษาพร ครู อนุมัติ
16 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310101 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) นันท์นลิน  โปร่งทอง ครู อนุมัติ
17 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310121 วัดทางยาว ชาญชัย  ศาลาจันทร์ ครู อนุมัติ
18 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310112 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) นายสมชัย  สินธุศิริ ครู อนุมัติ
19 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310119 วัดโพธิ์แตงใต้ จรัญ  เอมโคกสูง ครู อนุมัติ
20 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310122 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) ยุพา  ปิ่นกาญจนนาวี ครู อนุมัติ
21 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310123 วัดไม้ตราสมาชิการาม Nisarat  Mangsathong ครู อนุมัติ
22 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310124 วัดเชิงเลน ขวัญตา  พรรณปัญญา ครู ชำนาญการ อนุมัติ
23 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310125 วัดโบสถ์สมพรชัย อังธนา  อิ่มสมบัติ ครู อนุมัติ
24 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310107 วัดสนามไชย ทิพวรรณ  ดีวงษ์ตระกูล ครูธุรการ อนุมัติ
25 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310108 บางไทร สุวรรณ  จิตรบูรณ์ ครู อนุมัติ
26 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310095 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) sompong  puntoorat ครู อนุมัติ
27 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310100 วัดสุนทราราม วีระ  วายนต์ ครู อนุมัติ
28 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310099 วัดขุนจ่าธรรมาราม สุภา  รัตนกสิกร ครู อนุมัติ
29 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310148 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) สมยศ  บุญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
30 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310148 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ubol  eiamrum ครู อนุมัติ
31 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310135 วัดโพธิ์ ยงยศ  สรรพวัฒน์ ธุรการ อนุมัติ
32 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310145 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ดุสิต  สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
33 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310145 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) นางรชตวรรณ  แก่นมณี ครู อนุมัติ
34 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310132 วัดปราสาททอง นายสำเริง   บุญล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310132 วัดปราสาททอง นางลัดดา  ศรีทอง ครู อนุมัติ
36 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310130 วัดบุญกันนาวาส คำรณ  สิงห์คะ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310131 วัดไทรน้อย อนุสรา  ดารา ครู อนุมัติ
38 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310139 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) นิธิวดี  มิ่งมาศ ธุรการ อนุมัติ
39 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310140 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) เพ็ญนภา  พรหมชัย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
40 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310140 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) ปิยนุช  เกิดมาลัย ครู อนุมัติ
41 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310127 วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) วัชราภรณ์  พึ่งอุดม ครู อนุมัติ
42 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310128 วัดโบสถ์ สมพงษ์  อารีเจริญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
43 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310129 วัดบางบาล กรณิกา  สมศักดิ์ ครู อนุมัติ
44 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310129 วัดบางบาล Amnuayporn  Chinprahus ครู อนุมัติ
45 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310147 ประชากรรังสฤษฏ์ สุภัชลักษณ์  เพิ่มพูลบวร ครู อนุมัติ
46 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310150 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) บัวไข  กองไตรย์ ครู อนุมัติ
47 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310149 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) Daranee  Nirot ครู อนุมัติ
48 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) Montha  Miongkhonthae ครู อนุมัติ
49 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) กาญจนสุดา  หารัตนี ธุรการ อนุมัติ
50 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) อนุกูล  แสงประไพ ครู อนุมัติ
51 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310142 วัดขวิด นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย ครู อนุมัติ
52 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310144 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วันดี  ภิญญมิตร์ ครู อนุมัติ
53 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310136 วัดแจ้ง วิไลวรรณ  สรรพวัฒน์ ผอ อนุมัติ
54 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310138 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) นายประยุทธ  พึ่งวงษ์ ครู อนุมัติ
55 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310146 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) กนกวรรณ  สุ่มพ่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
56 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310133 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) นางวิเชียร  อ่ำพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
57 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310134 วัดไผ่ล้อม สมชาย  ชูวงค์ ครู อนุมัติ
58 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310191 วัดเชิงท่า อุทัยวรรณ  ศรีโชติ ครู อนุมัติ
59 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310196 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ เดือนฉาย  สว่างแสง ครู อนุมัติ
60 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310200 ราษฎร์นิรมิตร สุกัญญา  นิลทุ้ย ครู อนุมัติ
61 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310208 เชียงรากน้อย นายศักดิ์ดา  ฐานวิสัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310209 วัดธรรมนาวา เบญญาภา  หลวงราช ครู อนุมัติ
63 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310210 วัดเปรมปรีชา ชญาณิพัฒน์  ไตรเพียร อนุมัติ
64 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310183 วัดตลาด (อุดมวิทยา) บรรจง  เป็ดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310183 วัดตลาด (อุดมวิทยา) ศิริธร   รื่นรส ครู อนุมัติ
66 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310201 ราษฎร์บํารุง จิรัตน์   อยู่ยืน โรงเรียน อนุมัติ
67 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310201 ราษฎร์บํารุง สุจิรัตน์  รื่นมิตร์ ครู อนุมัติ
68 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310201 ราษฎร์บํารุง SUNT  INCHURAN Director อนุมัติ
69 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310211 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เอกภพ  เกิดอ่ำ ครู (คศ.2) อนุมัติ
70 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310211 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กันทิมา  ยิ้มละม้าย ครู อนุมัติ
71 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310212 บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) อุไรวรรณ์  เพชรขุ้ม ครู อนุมัติ
72 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310213 วัดบางเคียน ยุวดี  ดาวดวงน้อย ครู อนุมัติ
73 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310213 วัดบางเคียน สุคนธา  จันทรวิบูลย์ ข้าราชการครู อนุมัติ
74 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310184 วัดบ้านกลิ้ง ชุติมาภรณ์   มั่นคง ครู อนุมัติ
75 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310185 วัดชีปะขาว ภาวิดาภ์  ปัญญารมย์ ครู อนุมัติ
76 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310186 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) นางสาวนัดทยา  สุขสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
77 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310202 วัดขนอนบ้านกรด วรางคณา  เสนสม ครู อนุมัติ
78 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310203 วัดสุทธิรุจิราราม นางอาพรรัตน์  รุจิวุฒิ ครู อนุมัติ
79 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310203 วัดสุทธิรุจิราราม นางลมัย  ถาวรพันธุ์ ครู อนุมัติ
80 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310189 เจ้าฟ้าสร้าง ปราโมทย์  เกลี้ยงสอาด ครู คศ.3 อนุมัติ
81 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310189 เจ้าฟ้าสร้าง กฤชภร  เตมีศักดิ์ ครู อนุมัติ
82 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310190 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) มติ  บุญนิตย์ ครู อนุมัติ
83 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310195 วัดโพธิ์ นางอังคณา  สุวรรณพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
84 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310194 ปราสาททองวิทยา เดชวิทย์  ศรีสังวาลย์ ครู อนุมัติ
85 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310192 วัดชุมพลนิกายาราม นางสุญดา  เนตระชาติ ครู อนุมัติ
86 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310193 ชุมชนวัดกำแพง นายทรงวุฒิ  แก้วเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310197 วัดบ้านสร้าง วาสนา  โง้วสกุล ครู อนุมัติ
88 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310198 วัดทำใหม่ สุมาลี  มะลิใจ ครู อนุมัติ
89 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310204 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) เบญจมาภรณ์  นาคสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
90 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310188 วัดลาดระโหง อัจฉรา   คหินทพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310187 วัดยม นุชจรี  มีแสงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310199 วัดสามเรือน สหชัญก์ฐ  วันทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
93 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310235 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) เกษร  ภู่ระหงษ์ ครู อนุมัติ
94 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310236 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) นางพิศวงษ์  ฉิมชั้น ครู อนุมัติ
95 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310224 วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) เกียรติพงศ์  ภาคผล ครู อนุมัติ
96 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310226 วัดตาลานเหนือ นิตยา  ไพรสันต์ ครู เชี่ยวชาญ อนุมัติ
97 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310241 วัดท่าดินแดง นางสุมาลี  ฟุ้งสวาท ครู อนุมัติ
98 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310223 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สมพงษ์  ลาสอน ครู อนุมัติ
99 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310228 วัดบ้านแค สุธิชา  ทศพร ครู อนุมัติ
100 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310237 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) กัญญาวีร์  ชูชม ครู ระดับชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310237 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) ศักรินทร์  สิทธิสน ครูธุรการ อนุมัติ
102 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310238 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) เพ็ญรุ่ง  ปาระดี ครู อนุมัติ
103 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310239 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) นายสุพจน์  เกษมเนตร ครู อนุมัติ
104 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310227 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สมพิศ  ลาสอน ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
105 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310240 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) วิราวรรณ  ชื่นชม ครู อนุมัติ
106 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310231 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) อุไรรัตน์  อินทชิต ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
107 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310232 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สุภาวดี  ปิติเขตร์ ครู อนุมัติ
108 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310225 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) นายนิคม  กิจเฉลา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
109 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310222 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อุดม  เจริญไพฑูรย์ ครู อนุมัติ
110 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310222 วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อุดม  เจริญไพฑูรย์ ครู อนุมัติ
111 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310230 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) มลฤดี  ยังนึก ครู อนุมัติ
112 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310233 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) สุนันทา  การสมเพียร ครู อนุมัติ
113 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310297 รอซีดี สาวิตรี  โพธิ์ภักดีกูล ครู อนุมัติ
114 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310297 รอซีดี กาญจนา  โตลอย - อนุมัติ
115 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310298 มาลาอีสงเคราะห์ นาสรายุทธ  รัมมะวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
116 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310284 วัดราษฎร์ปุณณาราม นายธีรยุทธ์  คล้ายศรีโพธิ์ ครู อนุมัติ
117 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310286 ประสิทธิ์วิทยา อัญชลี  คุณเจริญ ครู อนุมัติ
118 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310287 สามัคคีวิทยา อรุณี  เอกตาแสง ครู อนุมัติ
119 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310287 สามัคคีวิทยา Lalita  Charoenpol - อนุมัติ
120 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310293 วัดโสภณเจติการาม Mr.saard  nualchawee ครู อนุมัติ
121 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310294 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ดวงเดือน  คำผล ครู อนุมัติ
122 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310294 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) รุ่งนภา  นัยยุติ ครู อนุมัติ
123 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310291 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) นางสาวอนุสรา  คงกระพันธ์ ครู อนุมัติ
124 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310292 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) มนัสนันท์  ไม้อบเชย - อนุมัติ
125 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310288 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) ณฐมน   มาตราเงิน ครู อนุมัติ
126 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310289 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ ตรึงตา  เรืองปราชญ์ ครู อนุมัติ
127 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310289 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ พัชริดา  ทองมา ครู อนุมัติ
128 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310290 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) รุจิรา  เรืองปราชญ์ ครู อนุมัติ
129 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310290 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) อำพร  รื่นสม ธุรการ อนุมัติ
130 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310295 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) นายปัญญา  รัมมะโภชน์ ครู อนุมัติ
131 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310296 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) จำรูญ  หอมระรื่น ผู้อำนวยการ อนุมัติ
132 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310300 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ยุพาพรรณ  ธรรมวงษา ธุรการ อนุมัติ
133 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310301 วัดสุทธาวาส สุวัฒน์  สุขวิหาร ครู อนุมัติ
134 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310305 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) นางสาวภิญญดา  ปัญโญธนาดำรง พนักงานราชการ อนุมัติ
135 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310305 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ภัทรินทร์  คำเทียนทอง ครู อนุมัติ
136 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310306 วัดตรีพาราสีมาเขต อาทิตย์  ไทรวัฒนะศักดิ์ ครู อนุมัติ
137 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310307 สัตตปทุมบำรุง ณัฐวดี  คำเทียนทอง จนท.ธุรการ อนุมัติ
138 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310307 สัตตปทุมบำรุง จักรพันธ์  พิญญะคุณ ครู อนุมัติ
139 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310299 วิทยานนท์ นางสาวอรวรรณ  โคตรุโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310285 วัดราษฎร์บำรุง ศรัญญู  มหิงสพันธุ์ ครู อนุมัติ
141 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310285 วัดราษฎร์บำรุง เอนก  เนื่องเสวก - อนุมัติ
142 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310283 หงสประภาสประสิทธิ์ นิภาพร  ชัยประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
143 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310302 วัดลาดประทุมคงคาราม บุญเสริม  มังคละ ครู อนุมัติ
144 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310303 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ภูมิสิทธิ์  บัวหลวง ครู อนุมัติ
145 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310304 วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) จิดาภา  อัศวพลังชัย ครู อนุมัติ
146 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310342 วัดเจ้าเจ็ดใน นพดล  แถมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
147 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310342 วัดเจ้าเจ็ดใน นายรัฏฐพิชญ์  แถมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310348 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) สรัญญา  แสดงฤทธิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
149 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310348 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) jarasri  kneepuk ครู อนุมัติ
150 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310363 วัดไชยภูมิ ศิริรัตน์  พิญญะชิต ครู อนุมัติ
151 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310364 วัดแก้วสุวรรณ นางภัสร์สุชา  ศรีสุข เจ้าหน้าที่่พัสดุ อนุมัติ
152 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310366 วัดปิ่นแก้ว นายเสริมวิทย์   อ่อมไหล ครู คศ 1 อนุมัติ
153 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310365 วัดจรเข้ไล่ จีรวรรณ   ตรีไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
154 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310356 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) ชลลดา  ชมศิริ - อนุมัติ
155 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310347 บ้านแถววิทยาคาร นายเสริมศักดิ์  แก้วกลม ครู คศ.3 อนุมัติ
156 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310357 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) นางนงนาฎ  ดีชื่น ครู อนุมัติ
157 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310358 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อุไร  โพธิ์ยี่ ครู อนุมัติ
158 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310349 วัดกลาง จิรนันท์  เนตร์จารุ ธุรการ อนุมัติ
159 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310350 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) วิษุวัต  ข้อสว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
160 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310351 วัดรางจระเข้ พุฒิสรรค์  ปานเทพา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
161 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310351 วัดรางจระเข้ ธวัชชัย  ชนาชน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310340 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) นายพิสูจน์  วันละคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310341 จุฬาราษฎร์วิทยา ธมลวรรณ  ดาวธง ธุรการ อนุมัติ
164 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310367 วัดอู่ตะเภา อารีรัตน์   กิจสนธิ ธุรการ อนุมัติ
165 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310368 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ วไลพร  สิทธิสันต์ ครู อนุมัติ
166 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310368 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ นางสาวนริศรา  สำแดงชัย ธุรการ อนุมัติ
167 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310352 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) นายสุพรรณ  ประศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310354 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ระวิวรรณ  นรานุต ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
169 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310335 วัดบ้านแพน นายวันชัย  เที่ยงตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310338 วัดสามตุ่ม สิริวิชญา  พรมมี ครู ชำนาญการ อนุมัติ
171 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310339 วัดคู้สลอด สุกัญญา  ก่ายแก้ว ครู อนุมัติ
172 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310359 วัดหัวเวียง ชัยยะ  ชมวิชา ครู อนุมัติ
173 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310360 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) ไกรศร  หงษ์เวียงจันทร์ ครู อนุมัติ
174 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310361 วัดบันไดช้าง จินตนา  แสงลับ ครู อนุมัติ
175 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310362 วัดประดู่โลกเชษฐ์ อัจฉรา  ไพรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
176 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310362 วัดประดู่โลกเชษฐ์ เดชา  สุนทรสุข ครู อนุมัติ
177 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310093 วัดบางซ้ายใน นายธงชาติ   ป้องกันประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
178 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310090 โคกตาพรหม ปราณี  กองจินดา ครู อนุมัติ
179 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310091 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก พรทิพย์  กองจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
180 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310078 วัดมฤคทายวัน ชูเกียรติ  หินสม ครู อนุมัติ
181 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310079 วัดสุคนธาราม จำนงค์  จั่นวิจิตร อนุมัติ
182 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310080 วัดเทพมงคล สุรเชษฐ์  รุจิชัย ครู อนุมัติ
183 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310094 วัดฤกษ์บุญมี สุชาติ  เกตุถิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
184 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310082 วัดวังชะโด สุรพล  แช่มช้อย ครู คศ.3 อนุมัติ
185 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310085 คอตัน นิรุธ  เล็กโสภี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอตัน อนุมัติ
186 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310086 วัดเศวตศิลาราม วรรณศิริ  ศรีเตชะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
187 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310086 วัดเศวตศิลาราม นายยุทธพิชัย  เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
188 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310087 วัดใหม่ต้านทาน สายสร้อย  แช่มช้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310088 วัดสามเพลง pinit  apisoon ครู อนุมัติ
190 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310089 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) วาสนา  พยัคฆเพศ ครู อนุมัติ
191 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310081 วัดดอนพัฒนาราม นายบุญสม  ยุทธนา ครู อนุมัติ
192 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310083 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) นายชชนน  ธานีรัตน์ ครู อนุมัติ
193 1402 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310084 คชเวกวิทยา นางสาวเมธาพร  รักแดน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ