รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310104 : วัดกระแชง สายสุณีย์  สุวิบาย ธุรการ
2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310105 : วัดอนุกุญชราราม ดวงเด่น  บุญสิงห์ ครูจ้างสอน
3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310097 : วัดศิริสุขาราม นงนุช  สุวานิช ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310098 : วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) นายกิติศักดิ์  สรรพวัฒน์ ครู
5 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310118 : ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) นางวิภาภรณ์  อิ่มใจ ครู
6 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310120 : บ้านเชียงรากน้อย นางสาวมุกระวี  หมาดนุ้ย ครูผู้ช่วย
7 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310109 : ศรีบางไทร รัชฎาพร  สุขประเสริฐ ครูธุรการ
8 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310110 : ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) นางสาวชนาทิพย์  พลายละหาร ครู
9 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310116 : วัดสง่างาม นางสาวสุกัญญา  วุฒิวัย ครูธุรการ
10 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310114 : บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) สมพงษ์  เกษสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
11 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310096 : สินสังวาลย์อุทิศ รัชนี  สุขนพกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ
12 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310102 : วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สุรพล  หาเรือนศรี ครู
13 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310101 : วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) นันท์นลิน  โปร่งทอง ครู
14 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310101 : วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) สุรีย์พร  รักษาพร ครู
15 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310121 : วัดทางยาว ชาญชัย  ศาลาจันทร์ ครู
16 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310112 : วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) นายสมชัย  สินธุศิริ ครู
17 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310119 : วัดโพธิ์แตงใต้ จรัญ  เอมโคกสูง ครู
18 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310122 : วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) ยุพา  ปิ่นกาญจนนาวี ครู
19 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310123 : วัดไม้ตราสมาชิการาม Nisarat  Mangsathong ครู
20 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310124 : วัดเชิงเลน ขวัญตา  พรรณปัญญา ครู ชำนาญการ
21 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310125 : วัดโบสถ์สมพรชัย ฐานุสรณ์  หนูสมจิตต์ ครู
22 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310107 : วัดสนามไชย นางสาววีนา   สุขสมวรรณ์ ธุรการ
23 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310108 : บางไทร นางจันทร์เพ็ญ  คำบา ครู
24 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310095 : วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) sompong  puntoorat ครู
25 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310100 : วัดสุนทราราม วีระ  วายนต์ ครู
26 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310148 : วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) สมยศ  บุญฤทธิ์ ครู
27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310148 : วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ubol  eiamrum ครู
28 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310135 : วัดโพธิ์ ยงยศ  สรรพวัฒน์ ธุรการ
29 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310145 : วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ดุสิต  สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310145 : วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) นางรชตวรรณ  แก่นมณี ครู
31 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310132 : วัดปราสาททอง นายรักศักดิ์   ศรีทอง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
32 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310132 : วัดปราสาททอง ศรายุทธ  ภาคาแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
33 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310130 : วัดบุญกันนาวาส คำรณ  สิงห์คะ ครู ชำนาญการพิเศษ
34 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310131 : วัดไทรน้อย เครือวัลย์  ขันธวิธิ ครู
35 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310139 : วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) กฤติยาณี  แสงสุวรรณ ครู
36 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310140 : วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) ปิยนุช  เกิดมาลัย ครู
37 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310140 : วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) เพ็ญนภา  พรหมชัย ผู้อำนวยการ
38 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310127 : วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) วัชราภรณ์  พึ่งอุดม ครู
39 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310127 : วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) อัณศยา  อรรถนาถ ครู
40 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310128 : วัดโบสถ์ วราพร  อินทรสนอง ครู
41 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310129 : วัดบางบาล บุญเลิศ  อินทร์สนอง ครู
42 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310147 : ประชากรรังสฤษฏ์ สุภัชลักษณ์  เพิ่มพูลบวร ครู
43 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310150 : วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) บัวไข  กองไตรย์ ครู
44 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310149 : วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) Daranee  Nirot ครู
45 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 : วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) กาญจนสุดา  หารัตนี ธุรการ
46 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310126 : วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) โรงเรียนวัดจุฬา  กาญจนสุดา หารัตนี ธุรการ
47 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310142 : วัดขวิด นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย ครู
48 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310144 : วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) วันดี  ภิญญมิตร์ ครู
49 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310136 : วัดแจ้ง วิไลวรรณ  สรรพวัฒน์ ผอ
50 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310138 : วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) นายประยุทธ  พึ่งวงษ์ ครู
51 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310146 : วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) กนกวรรณ  สุ่มพ่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310133 : วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) ชนาภา  นิธิลาภ ธุรการ
53 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310134 : วัดไผ่ล้อม อภิญญา  ศรีษะเกษ ครูผู้ช่วย
54 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310134 : วัดไผ่ล้อม สมชาย  ชูวงค์ ครู
55 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310191 : วัดเชิงท่า อุทัยวรรณ  ศรีโชติ ครู
56 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310196 : วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ เดือนฉาย  สว่างแสง ครู
57 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310200 : ราษฎร์นิรมิตร กึกก้อง  บุญจันทร์ ครู
58 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310208 : เชียงรากน้อย นายศักดิ์ดา  ฐานวิสัย ครูผู้ช่วย
59 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310209 : วัดธรรมนาวา เบญญาภา  หลวงราช ครู
60 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310210 : วัดเปรมปรีชา ชญาณิพัฒน์  ไตรเพียร
61 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310183 : วัดตลาด (อุดมวิทยา) ศิริธร  รื่นรส ครู
62 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310201 : ราษฎร์บํารุง สุจิรัตน์  รื่นมิตร์ ครู
63 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310201 : ราษฎร์บํารุง SUNT  INCHURAN Director
64 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310201 : ราษฎร์บํารุง จิรัตน์   อยู่ยืน โรงเรียน
65 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310211 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม กันทิมา  ยิ้มละม้าย ครู
66 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310212 : บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) อุไรวรรณ์  เพชรขุ้ม ครู
67 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310213 : วัดบางเคียน ศิริพร  ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน
68 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310213 : วัดบางเคียน ยุวดี  ดาวดวงน้อย ครู
69 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310213 : วัดบางเคียน สุคนธา  จันทรวิบูลย์ ข้าราชการครู
70 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310184 : วัดบ้านกลิ้ง ชุติมาภรณ์   มั่นคง ครู
71 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310186 : วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) นางสาวนัดทยา  สุขสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310202 : วัดขนอนบ้านกรด วรางคณา  เสนสม ครู
73 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310203 : วัดสุทธิรุจิราราม นางลมัย  ถาวรพันธุ์ ครู
74 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310203 : วัดสุทธิรุจิราราม นางอาพรรัตน์  รุจิวุฒิ ครู
75 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310189 : เจ้าฟ้าสร้าง ปราโมทย์  เกลี้ยงสอาด ครู คศ.3
76 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310189 : เจ้าฟ้าสร้าง กฤชภร  เตมีศักดิ์ ครู
77 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310190 : บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) มติ  บุญนิตย์ ครู
78 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310195 : วัดโพธิ์ นางอังคณา  สุวรรณพยัคฆ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
79 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310194 : ปราสาททองวิทยา เดชวิทย์  ศรีสังวาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310192 : วัดชุมพลนิกายาราม นางสุญดา  เนตระชาติ ครู
81 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310193 : ชุมชนวัดกำแพง บุญภา  พรรณภักดิ์ ธุรการ
82 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310197 : วัดบ้านสร้าง วาสนา  โง้วสกุล ครู
83 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310198 : วัดทำใหม่ สุมาลี  มะลิใจ ครู
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310204 : วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) เบญจมาภรณ์  นาคสุข ธุรการโรงเรียน
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310188 : วัดลาดระโหง อัจฉรา   คหินทพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
86 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310187 : วัดยม นุชจรี  มีแสงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
87 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310199 : วัดสามเรือน นางวรรณี  เล็กประยูร ครู
88 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310235 : วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร) เกษร  ภู่ระหงษ์ ครู
89 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310236 : วัดโคกทอง (บวรวิทยา) นางพิศวงษ์  ฉิมชั้น ครู
90 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310224 : วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) นายอนุพงษ์  สุขสมจิต ครู
91 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310226 : วัดตาลานเหนือ นิตยา  ไพรสันต์ ครู เชี่ยวชาญ
92 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310241 : วัดท่าดินแดง นางสุมาลี  ฟุ้งสวาท ครู
93 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310223 : วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สมพงษ์  ลาสอน ครู
94 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310228 : วัดบ้านแค สุธิชา  ทศพร ครู
95 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310228 : วัดบ้านแค จารุกิตติ์  แจ้งวิถี ครู
96 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310237 : วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) กัญญาวีร์  ชูชม ครู ระดับชำนาญการพิเศษ
97 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310237 : วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) ศักรินทร์  สิทธิสน ครูธุรการ
98 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310238 : วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) เพ็ญรุ่ง  ปาระดี ครู
99 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310239 : วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) นายสุพจน์  เกษมเนตร ครู
100 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310227 : วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สมพิศ  ลาสอน ผอ.โรงเรียน
101 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310240 : วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) วิราวรรณ  ชื่นชม ครู
102 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310232 : วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สุภาวดี  ปิติเขตร์ ครู
103 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310225 : วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) นายนิคม  กิจเฉลา ผู้อำนวยการ
104 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310222 : วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อุดม  เจริญไพฑูรย์ ครู
105 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310222 : วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อุดม  เจริญไพฑูรย์ ครู
106 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310230 : วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) มลฤดี  ทองเริ่ม ธุรการ
107 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310233 : วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) สุนันทา  การสมเพียร ครู
108 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310297 : รอซีดี สาวิตรี  โพธิ์ภักดีกูล ครู
109 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310298 : มาลาอีสงเคราะห์ นาสรายุทธ  รัมมะวุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ
110 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310284 : วัดราษฎร์ปุณณาราม นายธีรยุทธ์  คล้ายศรีโพธิ์ ครู
111 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310286 : ประสิทธิ์วิทยา อัญชลี  คุณเจริญ ครู
112 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310287 : สามัคคีวิทยา Lalita  Charoenpol -
113 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310287 : สามัคคีวิทยา อรุณี  เอกตาแสง ครู
114 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310293 : วัดโสภณเจติการาม Mr.saard  nualchawee ครู
115 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310294 : คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) รุ่งนภา  นัยยุติ ครู
116 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310294 : คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ดวงเดือน  คำผล ครู
117 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310291 : วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) นางสาวอนุสรา  คงกระพันธ์ ครู
118 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310292 : สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) มนัสนันท์  ไม้อบเชย -
119 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310288 : วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) ณฐมน   มาตราเงิน ครู
120 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310289 : รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ ตรึงตา  เรืองปราชญ์ ครู
121 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310289 : รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ พัชริดา  ทองมา ครู
122 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310290 : ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) อำพร  รื่นสม ธุรการ
123 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310290 : ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) รุจิรา  เรืองปราชญ์ ครู
124 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310295 : วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) นายปัญญา  รัมมะโภชน์ ครู
125 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310296 : วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) จำรูญ  หอมระรื่น ผู้อำนวยการ
126 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310300 : อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ยุพาพรรณ  ธรรมวงษา ธุรการ
127 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310301 : วัดสุทธาวาส สุวัฒน์  สุขวิหาร ครู
128 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310305 : วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ภัทรินทร์  คำเทียนทอง หัวหน้าพัสดุ
129 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310306 : วัดตรีพาราสีมาเขต อาทิตย์  ไทรวัฒนะศักดิ์ ครู
130 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310307 : สัตตปทุมบำรุง ณัฐวดี  คำเทียนทอง จนท.ธุรการ
131 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310307 : สัตตปทุมบำรุง จักรพันธ์  พิญญะคุณ ครู
132 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310299 : วิทยานนท์ นางสาวอรวรรณ  โคตรุโพธิ์ ครูผู้ช่วย
133 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310285 : วัดราษฎร์บำรุง เอนก  เนื่องเสวก -
134 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310285 : วัดราษฎร์บำรุง ศรัญญู  มหิงสพันธุ์ ครู
135 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310283 : หงสประภาสประสิทธิ์ นิภาพร  ชัยประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
136 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310302 : วัดลาดประทุมคงคาราม บุญเสริม  มังคละ ครู
137 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310303 : วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) ภูมิสิทธิ์  บัวหลวง ครู
138 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310304 : วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) จิดาภา  อัศวพลังชัย ครู
139 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310342 : วัดเจ้าเจ็ดใน พัทธนันท์  โฉมศรี ครู
140 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310348 : ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) jarasri  kneepuk ครู
141 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310348 : ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) สรัญญา  แสดงฤทธิ์ ครู คศ.1
142 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310363 : วัดไชยภูมิ ศิริรัตน์  พิญญะชิต ครู
143 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310364 : วัดแก้วสุวรรณ นางภัสร์สุชา  ศรีสุข เจ้าหน้าที่่พัสดุ
144 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310366 : วัดปิ่นแก้ว นายเสริมวิทย์   อ่อมไหล ครู คศ 1
145 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310365 : วัดจรเข้ไล่ จีรวรรณ   ตรีไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
146 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310356 : วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) นางสาววรรณวิสา  ยวงใย ครู
147 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310347 : บ้านแถววิทยาคาร นายเสริมศักดิ์  แก้วกลม ครู คศ.3
148 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310357 : วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) นายพิเชษฐ  อ่อนสุวรรณ ครู
149 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310357 : วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) นางนงนาฎ  ดีชื่น ครู
150 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310358 : วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) นายเปรม  สวนฟัก ครู
151 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310358 : วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) อุไร  โพธิ์ยี่ ครู
152 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310349 : วัดกลาง นายวัฒนา  หามนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310349 : วัดกลาง จิรนันท์  เนตร์จารุ ธุรการ
154 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310350 : วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) ปิ่นมณี  ฤทธิศร ครู
155 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310351 : วัดรางจระเข้ พุฒิสรรค์  ปานเทพา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
156 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310351 : วัดรางจระเข้ ธวัชชัย  ชนาชน ผู้อำนวยการโรงเรียน
157 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310340 : จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) ฉกาจ  เอี่ยมแก้ว ครู
158 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310341 : จุฬาราษฎร์วิทยา ธมลวรรณ  ดาวธง ธุรการ
159 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310367 : วัดอู่ตะเภา อารีรัตน์   กิจสนธิ ธุรการ
160 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310368 : วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ วไลพร  สิทธิสันต์ ครู
161 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310368 : วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ นางสาวนริศรา  สำแดงชัย ธุรการ
162 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310352 : ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) นายสุพรรณ  ประศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310354 : ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ระวิวรรณ  นรานุต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
164 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310335 : วัดบ้านแพน นายวันชัย  เที่ยงตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310338 : วัดสามตุ่ม สิริวิชญา  พรมมี ครู ชำนาญการ
166 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310339 : วัดคู้สลอด สุกัญญา  ก่ายแก้ว ครู
167 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310359 : วัดหัวเวียง ชัยยะ  ชมวิชา ครู
168 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310359 : วัดหัวเวียง ชัยยะ   ชมวิชา ครู
169 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310360 : วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) ไกรศร  หงษ์เวียงจันทร์ ครู
170 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310361 : วัดบันไดช้าง อัญชิสา  ขาวสุขา ครู
171 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310362 : วัดประดู่โลกเชษฐ์ อัจฉรา  ไพรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310362 : วัดประดู่โลกเชษฐ์ เดชา  สุนทรสุข ครู
173 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310093 : วัดบางซ้ายใน นายธงชาติ   ป้องกันประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
174 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310090 : โคกตาพรหม ปราณี  กองจินดา ครู
175 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310091 : ชุมชนวัดบางซ้ายนอก พรทิพย์  กองจินดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
176 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310091 : ชุมชนวัดบางซ้ายนอก ชนันธร   เมืองอยู่ ครู
177 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310078 : วัดมฤคทายวัน ชัยยุทธ  กิจอรุณ ครู
178 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310079 : วัดสุคนธาราม จำนงค์  จั่นวิจิตร ครู
179 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310080 : วัดเทพมงคล สุรเชษฐ์  รุจิชัย ครู
180 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310094 : วัดฤกษ์บุญมี รัตนา  ทองเนื้อแปด ผู้อำนวยการโรงเรียน
181 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310082 : วัดวังชะโด สุรพล  แช่มช้อย ครู คศ.3
182 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310085 : คอตัน นิรุธ  เล็กโสภี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอตัน
183 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310086 : วัดเศวตศิลาราม วรรณศิริ  ศรีเตชะ ครูผู้ช่วย
184 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310086 : วัดเศวตศิลาราม นายยุทธพิชัย  เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310087 : วัดใหม่ต้านทาน สายสร้อย  แช่มช้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
186 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310088 : วัดสามเพลง pinit  apisoon ครู
187 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310089 : วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) วาสนา  พยัคฆเพศ ครู
188 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310081 : วัดดอนพัฒนาราม วีระชัย  วิเศษสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
189 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310083 : วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) นายชชนน  ธานีรัตน์ ครู
190 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 310084 : คชเวกวิทยา นางสาวเมธาพร  รักแดน ครูชำนาญการพิเศษ