รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1501 สพป.อ่างทอง 670022 วัดโพธิวงษ์ นายวัชรินทร์   นักดนตรี ครู อนุมัติ
2 1501 สพป.อ่างทอง 670022 วัดโพธิวงษ์ รพีพร  นิลไสล ครู อนุมัติ
3 1501 สพป.อ่างทอง 670023 วัดโคศุภราช นายวัฒนา  สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
4 1501 สพป.อ่างทอง 670019 วัดจำปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน" นภาดา  แจ่มกระจ่าง ครู อนุมัติ
5 1501 สพป.อ่างทอง 670019 วัดจำปาหล่อ "ธรรมะวิทยาทาน" อัญชนา  บุรีรักษ์ ครูจ้างสอน อนุมัติ
6 1501 สพป.อ่างทอง 670020 วัดโพทูล นางละมูล   อยู่สุข ครู อนุมัติ
7 1501 สพป.อ่างทอง 670014 วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) บงกช  สำราญ ครู อนุมัติ
8 1501 สพป.อ่างทอง 670014 วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) วรฤทัย  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
9 1501 สพป.อ่างทอง 670006 อนุบาลวัดอ่างทอง ณัฐดนัย  ประภัสโรทัย ครู อนุมัติ
10 1501 สพป.อ่างทอง 670015 กระทุ่มราย นางมานิตา  สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 1501 สพป.อ่างทอง 670015 กระทุ่มราย นางศริญญา  คงสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
12 1501 สพป.อ่างทอง 670016 วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) สาริณี   แก่นแก้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
13 1501 สพป.อ่างทอง 670021 วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) นางนวลภรณ์   จันทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 1501 สพป.อ่างทอง 670021 วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) Pattareeya   Loadkaew ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 1501 สพป.อ่างทอง 670017 บ้านน้ำผึ้ง รัชดา  เทียมเศวต ครู อนุมัติ
16 1501 สพป.อ่างทอง 670017 บ้านน้ำผึ้ง จินดา  รุกขชาติ ครู อนุมัติ
17 1501 สพป.อ่างทอง 670018 วัดบ้านอิฐ จิราวรรณ  สีนวล ครู อนุมัติ
18 1501 สพป.อ่างทอง 670001 วัดอรัญญิกาวาส จิราภรณ์  สุขชื่น ครูจ้างสอน อนุมัติ
19 1501 สพป.อ่างทอง 670011 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) นายกิตติ  ต้องประสงค์ ผู้อำนวยการโรเรียน อนุมัติ
20 1501 สพป.อ่างทอง 670002 วัดราชปักษี นาง วันเพ็ญ  ชูอินทร์ ครู อนุมัติ
21 1501 สพป.อ่างทอง 670003 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) อรอุมา  สุรัตนวนิช ครุ อนุมัติ
22 1501 สพป.อ่างทอง 670012 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) สุรชัย  ลีลาขจรจิต ครู อนุมัติ
23 1501 สพป.อ่างทอง 670024 วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) ภัทรพงศ์  แก้วมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 1501 สพป.อ่างทอง 670024 วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) นายเอกชัย  มดแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 1501 สพป.อ่างทอง 670007 วัดโบสถ์ นายชัยชาญ  พงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 1501 สพป.อ่างทอง 670008 วัดจันทร์นิรมิตร สมประสงค์  ยำพวา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 1501 สพป.อ่างทอง 670008 วัดจันทร์นิรมิตร นางประจวบ  มณีโชติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
28 1501 สพป.อ่างทอง 670009 วัดท้ายย่าน มนต์ชาย  นักดนตรี ครู อนุมัติ
29 1501 สพป.อ่างทอง 670010 วัดไผ่ล้อม นางวาสนา  มั่นประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรเรียน อนุมัติ
30 1501 สพป.อ่างทอง 670010 วัดไผ่ล้อม นางภิรมย์  ศิริวรรณ ครู อนุมัติ
31 1501 สพป.อ่างทอง 670005 วัดเซิงหวาย กาญจนากร  ศรีพยัคฆ์ ครู อนุมัติ
32 1501 สพป.อ่างทอง 670005 วัดเซิงหวาย สุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
33 1501 สพป.อ่างทอง 670031 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สุภาพร  ละมัย ครู อนุมัติ
34 1501 สพป.อ่างทอง 670032 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) มาลัย  โพธิราชา ครู อนุมัติ
35 1501 สพป.อ่างทอง 670038 วัดชัยสิทธาราม วันรพี  สนธิบ่าย ครู อนุมัติ
36 1501 สพป.อ่างทอง 670038 วัดชัยสิทธาราม นายสมศักดิ์   จันทร์จรูญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 1501 สพป.อ่างทอง 670039 วัดนางเล่ว รัชดา  ทองสุข ผู้อำนวยการ อนุมัติ
38 1501 สพป.อ่างทอง 670039 วัดนางเล่ว วรรณนภา  นาถพินิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 1501 สพป.อ่างทอง 670027 วัดมหานาม วรรณี  คงทอง ครู อนุมัติ
40 1501 สพป.อ่างทอง 670028 วัดโบสถ์ ประวิทย์  รักตวัตร ครู อนุมัติ
41 1501 สพป.อ่างทอง 670025 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) นางบุญชู  พรหมหากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 1501 สพป.อ่างทอง 670026 วัดไชยภูมิ นายดำรง  โพธิราชา ครู โรงเรียนวัดไชยภูมิ อนุมัติ
43 1501 สพป.อ่างทอง 670029 วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) กฤษณา   กลีบจำปา ครู อนุมัติ
44 1501 สพป.อ่างทอง 670030 วัดละมุด ดุษฎีพร  สังข์สอาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 1501 สพป.อ่างทอง 670030 วัดละมุด นายจรูญ  เจียมจับเล่ห์ ครู อนุมัติ
46 1501 สพป.อ่างทอง 670033 วัดบ้านป่า หงษ์   ศรีวิบูลย์รัตน์ ครู อนุมัติ
47 1501 สพป.อ่างทอง 670033 วัดบ้านป่า patcharaporn  pinitmontee ครู อนุมัติ
48 1501 สพป.อ่างทอง 670044 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) เกศอุมา  นาควารี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
49 1501 สพป.อ่างทอง 670044 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) กนิษฐา  รุ่งเรือง พนักงานราชการ ครู อนุมัติ
50 1501 สพป.อ่างทอง 670042 วัดเจ้าบุญเกิด ชนะชล  ชาตเจริญ ครูธุรการ อนุมัติ
51 1501 สพป.อ่างทอง 670042 วัดเจ้าบุญเกิด พิมพ์พรรณ  พรหมสวัสดิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
52 1501 สพป.อ่างทอง 670043 วัดเยื้องคงคาราม พีริยา  นิวาสานนท์ ครู อนุมัติ
53 1501 สพป.อ่างทอง 670035 วัดวงษ์ภาศน์ กาญจนา  ใจยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
54 1501 สพป.อ่างทอง 670034 วัดกำแพง ระพีพร  ทับประเทือง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
55 1501 สพป.อ่างทอง 670054 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) บุศรินทร์  บุญหิรันดร อนุมัติ
56 1501 สพป.อ่างทอง 670055 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) วุฒิพงษ์  เนียมพันธ์ ครู อนุมัติ
57 1501 สพป.อ่างทอง 670049 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) บรรจง  ปิ่นประดับ ครู อนุมัติ
58 1501 สพป.อ่างทอง 670050 วัดท่า นายชาติ   มารยาท ครู อนุมัติ
59 1501 สพป.อ่างทอง 670051 วัดถนน นางจันทร์จิรา  เทียนมาศ ครู อนุมัติ
60 1501 สพป.อ่างทอง 670051 วัดถนน สำเนียง  ชูชีพ ครู อนุมัติ
61 1501 สพป.อ่างทอง 670052 วัดพิจารณ์โสภณ สมบัติ  ปิติเขตร์ ครู อนุมัติ
62 1501 สพป.อ่างทอง 670048 วัดศรีมหาโพธิ์ นางสุดใจ  รักงาม ครู อนุมัติ
63 1501 สพป.อ่างทอง 670047 วัดพายทอง นายประเสริฐ  น้อยโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 1501 สพป.อ่างทอง 670046 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) นางชะอุ้ม  หิรัญโญภาส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 1501 สพป.อ่างทอง 670053 วัดเอกราช นฤต  จันทร์เปล่ง ครู คศ.3 อนุมัติ
66 1501 สพป.อ่างทอง 670053 วัดเอกราช วันชัย  สอนพร ครู อนุมัติ
67 1501 สพป.อ่างทอง 670083 วัดคำหยาด นางจรัสศรี  ช่วงฉ่ำ อนุมัติ
68 1501 สพป.อ่างทอง 670083 วัดคำหยาด เบญจมาภรณ์  บุบผาชาติ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
69 1501 สพป.อ่างทอง 670089 วัดโพธิ์ทอง แสวง  เมืองคำ ข้าราชการครู อนุมัติ
70 1501 สพป.อ่างทอง 670089 วัดโพธิ์ทอง ภทรพร  สุธาพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 1501 สพป.อ่างทอง 670084 วัดโคกพุทรา ธมกร  มังกรทอง ธุรการ อนุมัติ
72 1501 สพป.อ่างทอง 670084 วัดโคกพุทรา นางสาวสุภาวิณี  ฤทธิไชยกูล ครู อนุมัติ
73 1501 สพป.อ่างทอง 670085 วัดจันทราราม นางวาสนา  เรืองกลัด ครู อนุมัติ
74 1501 สพป.อ่างทอง 670087 วัดไตรรัตนาราม สุดา  บุญเวียง ครู อนุมัติ
75 1501 สพป.อ่างทอง 670088 วัดทางพระ รัชนี  บุญอำไพ ครู อนุมัติ
76 1501 สพป.อ่างทอง 670090 วัดท่าโขลง หนึ่งนุช  พลทองเติม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
77 1501 สพป.อ่างทอง 670076 วัดยางทอง วันเพ็ญ  ดอกเทียน ครู อนุมัติ
78 1501 สพป.อ่างทอง 670057 วัดโพธิ์ราษฎร์ นายไพโรจน์  ประดับเพ็ชร ครู คศ.1 อนุมัติ
79 1501 สพป.อ่างทอง 670058 วัดบ้านสร้าง นิชาดา  ประยงค์แย้ม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 1501 สพป.อ่างทอง 670063 อนุบาลโพธิ์ทอง นายวิชัย  งามจริง ครู อนุมัติ
81 1501 สพป.อ่างทอง 670063 อนุบาลโพธิ์ทอง วรรณา  น่วมถนอม ครู อนุมัติ
82 1501 สพป.อ่างทอง 670064 วัดท่าอิฐ นายสุรพงษ์  แก้วภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 1501 สพป.อ่างทอง 670059 วัดสามประชุม(วันครู2504) อัญชลี  กันอุปัทว์ ครู อนุมัติ
84 1501 สพป.อ่างทอง 670059 วัดสามประชุม(วันครู2504) วินัย  ทรัพย์ศฤงฆรา ครู อนุมัติ
85 1501 สพป.อ่างทอง 670075 วัดโบสถ์ นางสาววิไล  จันทร์พงษ์ ครู อนุมัติ
86 1501 สพป.อ่างทอง 670067 วัดข่อย นายชาติชาย  เฉลยจรูย ครู อนุมัติ
87 1501 สพป.อ่างทอง 670068 วัดบุญเกิด นายสมนึก  ยอดขำ ผู้บริหาร อนุมัติ
88 1501 สพป.อ่างทอง 670068 วัดบุญเกิด นางฃูจิตร์  ภาโสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
89 1501 สพป.อ่างทอง 670080 วัดศรีกุญชร นางสาวศรีสุดารัตน์  นาคประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
90 1501 สพป.อ่างทอง 670080 วัดศรีกุญชร นางสาวธณัฐดา  ใยบัว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 1501 สพป.อ่างทอง 670081 วัดยางช้าย นางปัญจรีย์  คามีศักดิ์ ครู อนุมัติ
92 1501 สพป.อ่างทอง 670081 วัดยางช้าย นางกาญจนา  เหมือนนรุธ ครูคศ.3 อนุมัติ
93 1501 สพป.อ่างทอง 670082 วัดงิ้วราย Veerachati  Malai ผู้อำนวยการ อนุมัติ
94 1501 สพป.อ่างทอง 670082 วัดงิ้วราย pramarn  pulopsri ครู อนุมัติ
95 1501 สพป.อ่างทอง 670079 วัดลั่นทม ธรานนท์  คงสมบูรณ์ ธุรการ อนุมัติ
96 1501 สพป.อ่างทอง 670077 วัดม่วงคัน ยุทธการ  สัจจาพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
97 1501 สพป.อ่างทอง 670077 วัดม่วงคัน ศิวาพร  ประสาทศิลป ครู คศ.3 อนุมัติ
98 1501 สพป.อ่างทอง 670078 วัดโพธิ์เอน สุชีรา  เขียวระยับ พนักงานราชการ อนุมัติ
99 1501 สพป.อ่างทอง 670078 วัดโพธิ์เอน ปรัชกรณ์  แต่งงาม ครู อนุมัติ
100 1501 สพป.อ่างทอง 670065 วัดโพธิ์เกรียบ Phannee  Simoung ผอ อนุมัติ
101 1501 สพป.อ่างทอง 670066 วัดสว่าง นางสาวอมรรัตน์  บุญฉ่ำ ธุรการ อนุมัติ
102 1501 สพป.อ่างทอง 670066 วัดสว่าง จุฬาลักษณ์  เกษมสุข ครู อนุมัติ
103 1501 สพป.อ่างทอง 670086 วัดสนธิธรรม อัชรา  ปาลศิริ ครู อนุมัติ
104 1501 สพป.อ่างทอง 670072 วัดสุวรรณราชหงษ์ นางวราภรณ์  นิลเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
105 1501 สพป.อ่างทอง 670073 วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) พชร  บุญสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 1501 สพป.อ่างทอง 670074 วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) พิกุล  ฟักสุข ครู อนุมัติ
107 1501 สพป.อ่างทอง 670074 วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) ทองสุข  จันทราภิรมย์ ครู อนุมัติ
108 1501 สพป.อ่างทอง 670056 ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) ประชา  วงษ์สาหร่าย ครู อนุมัติ
109 1501 สพป.อ่างทอง 670069 วัดน้ำอาบ หลัก  ศรีเครือ ครูชำนาญการ อนุมัติ
110 1501 สพป.อ่างทอง 670069 วัดน้ำอาบ นางสาวจิราพร  แก้วสว่าง ธุรการ อนุมัติ
111 1501 สพป.อ่างทอง 670060 วัดบุญศิริวิทยาราม นิตยา  อินอำพล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
112 1501 สพป.อ่างทอง 670061 วัดป่ามุนี นายธนวัฒน์  จริยกุลชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 1501 สพป.อ่างทอง 670061 วัดป่ามุนี สุภาวดี  ทองนาค ครู อนุมัติ
114 1501 สพป.อ่างทอง 670062 วัดท่าตลาด นายสาโรจน์  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 1501 สพป.อ่างทอง 670062 วัดท่าตลาด นายสมควร   สิงห์คะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
116 1501 สพป.อ่างทอง 670139 วัดหัวสะแกตก นายอิศรา  โรจนบวร ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก อนุมัติ
117 1501 สพป.อ่างทอง 670140 วัดรัตนาราม นางนกแก้ว  แก้วอนันต์ ครู คศ.3 อนุมัติ
118 1501 สพป.อ่างทอง 670140 วัดรัตนาราม จุฑารัตน์  เมืองวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 1501 สพป.อ่างทอง 670143 ชุมชนวัดริ้วหว้า Janyathip  bonaram ครู อนุมัติ
120 1501 สพป.อ่างทอง 670144 บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) จิรัฐพงศ์  ฉัตรกิตติชัย ครู อนุมัติ
121 1501 สพป.อ่างทอง 670153 วัดวังน้ำเย็น หทัยทิพย์  พิศวง พนักงานราชการ (ครู) อนุมัติ
122 1501 สพป.อ่างทอง 670153 วัดวังน้ำเย็น นายสำฤทธิ์   สำลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนรวัดวังน้ำเย็น อนุมัติ
123 1501 สพป.อ่างทอง 670154 วัดหมื่นเกลา นายขวัญเมือง  สังข์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 1501 สพป.อ่างทอง 670154 วัดหมื่นเกลา นายอรรถพล  รัตนบวรชัย ครู อนุมัติ
125 1501 สพป.อ่างทอง 670155 วัดหนองยาง somkid  khatthong ครู อนุมัติ
126 1501 สพป.อ่างทอง 670156 วัดรางฉนวน กาญจนา  กระจ่างพันธุ์ ครู อนุมัติ
127 1501 สพป.อ่างทอง 670145 วัดจันทร์มณี นางประไพศรี  สวัสดิ์ศรี ครู อนุมัติ
128 1501 สพป.อ่างทอง 670142 วัดบ้านแก นางสาวฉวีวรรณ   วุฒิ ครู อนุมัติ
129 1501 สพป.อ่างทอง 670142 วัดบ้านแก นางสาวสมหมาย   แสงทอง ครู อนุมัติ
130 1501 สพป.อ่างทอง 670141 วัดบ้านพราน กาญจนา  งามขำ ครู อนุมัติ
131 1501 สพป.อ่างทอง 670159 บ้านหนองเสือ นายมานิต  วิหกเหิน ครู อนุมัติ
132 1501 สพป.อ่างทอง 670157 วัดสีบัวทอง นายมนตรี  ประจงมูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 1501 สพป.อ่างทอง 670158 วัดแก้วกระจ่าง สำเริง  วงษ์เจริญ ครู อนุมัติ
134 1501 สพป.อ่างทอง 670146 อนุบาลแสวงหา มนตรี  ปกป้อง ครู อนุมัติ
135 1501 สพป.อ่างทอง 670147 พวงทองอุปถัมภ์ จรรทิมา  เวลาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 1501 สพป.อ่างทอง 670148 วัดบ้านเพชร พัชรินทร์  บุญผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
137 1501 สพป.อ่างทอง 670148 วัดบ้านเพชร นายเสน่ห์  ก้าวหน้าชัยถาวร ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 1501 สพป.อ่างทอง 670148 วัดบ้านเพชร นายเสน่ห์  ก้าวหน้าชัยถาวร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
139 1501 สพป.อ่างทอง 670149 วัดทองเลื่อน นพดล  บุษบงค์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
140 1501 สพป.อ่างทอง 670150 วัดยาง นายประพัฒน์  วงษ์เจริญ ครู อนุมัติ
141 1501 สพป.อ่างทอง 670151 ประสิทธิวิทยาฯ วาสนา   วงค์แย้ม ครู อนุมัติ
142 1501 สพป.อ่างทอง 670151 ประสิทธิวิทยาฯ วาสนา  วงค์แย้ม ครู อนุมัติ
143 1501 สพป.อ่างทอง 670106 วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) palakorn  taladon ครู อนุมัติ
144 1501 สพป.อ่างทอง 670107 วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) รัฐิมา  พิศวง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
145 1501 สพป.อ่างทอง 670107 วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) นายเนตร   วงศ์ธีนะทวีพร ครู คศ.3(2) อนุมัติ
146 1501 สพป.อ่างทอง 670114 วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) นายประจิน  เทียนเทศ ครูโรงเรียนวัดตลาดใหม่ อนุมัติ
147 1501 สพป.อ่างทอง 670111 วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) วิไล  ขวัญสงค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
148 1501 สพป.อ่างทอง 670111 วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) สิริวรรณ  อ่อนนิ่ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 1501 สพป.อ่างทอง 670103 วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) ชญานิศ  ญาณโกมุท ครูชำนาญการ อนุมัติ
150 1501 สพป.อ่างทอง 670112 วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) นางดวงใจ  งามปลอด ครู อนุมัติ
151 1501 สพป.อ่างทอง 670112 วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) นางดวงใจ  งามปลอด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 1501 สพป.อ่างทอง 670108 วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) นางสาววรรณิภา  น้ำผึ้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 1501 สพป.อ่างทอง 670092 วัดขุมทอง นางประนม  ศรีกระจ่าง ครู อนุมัติ
154 1501 สพป.อ่างทอง 670092 วัดขุมทอง พิศุทธี  ตรัสรู้ ครู อนุมัติ
155 1501 สพป.อ่างทอง 670093 วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) เรณุกา  เกษสังข์ ครู อนุมัติ
156 1501 สพป.อ่างทอง 670097 วัดวันอุทิศ ทวี  เพ็งแจ่มศรี ครู อนุมัติ
157 1501 สพป.อ่างทอง 670097 วัดวันอุทิศ เจนจิรา  ดวงประทีป ธุรการ อนุมัติ
158 1501 สพป.อ่างทอง 670124 วัดไผ่วง ลัดดา  แย้มจำนัน ครู อนุมัติ
159 1501 สพป.อ่างทอง 670124 วัดไผ่วง พัชรินทร์  ปานหงษ์ ครู อนุมัติ
160 1501 สพป.อ่างทอง 670125 วัดต้นทอง ศศิพร  เรือนเพชร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 1501 สพป.อ่างทอง 670125 วัดต้นทอง นางสาวมณฑา  จิตตชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 1501 สพป.อ่างทอง 670104 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) นางสาวสาวิตรี   ขวาซุย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
163 1501 สพป.อ่างทอง 670104 วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) นางสาวนฤมล  นุชโพธิ์พันธุ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
164 1501 สพป.อ่างทอง 670105 วัดศาลาดิน บุษลักษณ์  ศักดิ์รัมย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
165 1501 สพป.อ่างทอง 670105 วัดศาลาดิน เฉลิม  หรือตระกูล ครู อนุมัติ
166 1501 สพป.อ่างทอง 670116 วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) เตือนใจ  สุขไพบูลย์ ครู อนุมัติ
167 1501 สพป.อ่างทอง 670116 วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) นางสุนันท์   สระบัวทอง ครู อนุมัติ
168 1501 สพป.อ่างทอง 670117 วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) วิทยา  มีสกุล ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
169 1501 สพป.อ่างทอง 670117 วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) สุรีพร  เรืองสม ครู คศ.3 อนุมัติ
170 1501 สพป.อ่างทอง 670118 บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) ขวัญใจ  วรเกียรติตระกูล ครู อนุมัติ
171 1501 สพป.อ่างทอง 670100 วัดหลวง สงวน  มีสกุล ครู อนุมัติ
172 1501 สพป.อ่างทอง 670101 บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) นายเกรียงไกร  อภิณหวัฒน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
173 1501 สพป.อ่างทอง 670101 บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) นายธงชัย  นิดปราณี ครู อนุมัติ
174 1501 สพป.อ่างทอง 670102 วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) โสภิตา  ขลังธรรมเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
175 1501 สพป.อ่างทอง 670098 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) jintana  tanongsakvisad ครู อนุมัติ
176 1501 สพป.อ่างทอง 670098 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) ศิริลักษณ์  เพ็งโอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
177 1501 สพป.อ่างทอง 670091 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ สุดารัตน์  เงินปาน ครู อนุมัติ
178 1501 สพป.อ่างทอง 670119 บ้านห้วยคล้า ยุวดี  ใจเฉื่อย ครู อนุมัติ
179 1501 สพป.อ่างทอง 670126 วัดสิทธาราม นางสาวชญานิศ  ทิพวารี ครู อนุมัติ
180 1501 สพป.อ่างทอง 670109 ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) วุฒิพงษ์  คงชนะ ธุรการ อนุมัติ
181 1501 สพป.อ่างทอง 670109 ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) นายเผชิญ  เรียนชอบ ครู อนุมัติ
182 1501 สพป.อ่างทอง 670110 วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) มาริสา   คงชนะ พนักงานราชการ อนุมัติ
183 1501 สพป.อ่างทอง 670096 วัดทำนบ พันธุ์ทิพ  กิจรันต์ ครู อนุมัติ
184 1501 สพป.อ่างทอง 670120 วัดหลักแก้ว กมลทิพย์  เกิดธรรม ครู อนุมัติ
185 1501 สพป.อ่างทอง 670120 วัดหลักแก้ว พัชราวรรณ  รัมมะพ้อ ธุรการ อนุมัติ
186 1501 สพป.อ่างทอง 670121 วัดลานช้าง วุฒิกานต์  แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
187 1501 สพป.อ่างทอง 670122 วัดคลองสำโรง วุฒิกานต์  แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
188 1501 สพป.อ่างทอง 670122 วัดคลองสำโรง นายสงัด  พึ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 1501 สพป.อ่างทอง 670123 วัดใหม่ทางข้าม นางกาญจนา  แสงทอง ครู อนุมัติ
190 1501 สพป.อ่างทอง 670115 วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) นิวัติ  เรืองสม ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโรง อนุมัติ
191 1501 สพป.อ่างทอง 670113 วัดห้วยคันแหลน WARARAT  KHOPUNG ครู อนุมัติ
192 1501 สพป.อ่างทอง 670113 วัดห้วยคันแหลน สมฤดี  สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
193 1501 สพป.อ่างทอง 670095 วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) นิ่มนวล  เทียนขาว ครู อนุมัติ
194 1501 สพป.อ่างทอง 670094 วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) สุธีรา  ลาภเวช ครู ชำนาญการ อนุมัติ
195 1501 สพป.อ่างทอง 670133 วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) นันทนา  เรืองสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
196 1501 สพป.อ่างทอง 670134 วัดท่าชุมนุม พรปวีณ์  บรรจง ครู อนุมัติ
197 1501 สพป.อ่างทอง 670134 วัดท่าชุมนุม รัตยา  เงินแถบ ครู อนุมัติ
198 1501 สพป.อ่างทอง 670132 บ้านหนองถ้ำ นายวิสุทธิ์   โตปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ อนุมัติ
199 1501 สพป.อ่างทอง 670132 บ้านหนองถ้ำ นางสุนันทา  ทรงความดี ครู อนุมัติ
200 1501 สพป.อ่างทอง 670131 วัดมงคลธรรมนิมิต กมลพรรณ  อุ่นกาศ ครู อนุมัติ
201 1501 สพป.อ่างทอง 670131 วัดมงคลธรรมนิมิต narumon  sungviset ครู อนุมัติ
202 1501 สพป.อ่างทอง 670135 วัดหนองกร่าง มาโนช  หล่อเหลี่ยม ครู คศ.2 อนุมัติ
203 1501 สพป.อ่างทอง 670130 วัดเกษทอง มานพ  ศรีไพรอ่อน ครู อนุมัติ
204 1501 สพป.อ่างทอง 670128 วัดสามโก้ ยุทธภูมิ  ปานจันดี ครู คศ.1 อนุมัติ
205 1501 สพป.อ่างทอง 670129 อนุบาลบ้านลำสนุ่น อรรถเดช  เดชฟุ้ง ครู อนุมัติ
206 1501 สพป.อ่างทอง 670137 บ้านดอนตาวง นางสาวจรูญ  สำลีอ่อน ครู อนุมัติ
207 1501 สพป.อ่างทอง 670137 บ้านดอนตาวง จิราพร  แก้วมณี ธุรการ อนุมัติ
208 1501 สพป.อ่างทอง 670138 วัดสามขาว นางเสาวนีย์  ลูกฟัก ครู อนุมัติ