รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490027 วัดดงน้อย นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490048 วัดบ้านดาบ นายชำนาญ  จันทร์อินทร์ ครู อนุมัติ
3 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490049 วัดโบสถ์ นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวดโบสถ์ อนุมัติ
4 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490049 วัดโบสถ์ นางปาริพรรณ  กระจ่างฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490001 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) ดวงเนตร  พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490001 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) สิริเชษฐ์  ตุ้มทอง ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
7 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490003 วัดทุ่งสิงห์โต นางปิยะนันท์  เพไทย ครู อนุมัติ
8 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490003 วัดทุ่งสิงห์โต นางพรทิพย์  จันขันต์ ครู อนุมัติ
9 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490003 วัดทุ่งสิงห์โต วีรวัจน์  น้อยพันธ์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
10 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490004 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ สรินท์นรี  ศรีทอง ครู อนุมัติ
11 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) สติ  สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) นางผานิต  แก้วหอมคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) นางอรอนงค์  น่าชม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490018 วัดสระมะเกลือ นางดรุณี  สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ อนุมัติ
15 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490018 วัดสระมะเกลือ ชวนพิศ  สุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ อนุมัติ
16 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490019 วัดดงสวอง พรรณี  ศรีธรรมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490019 วัดดงสวอง ทรรศมล  ทองดี ครู อนุมัติ
18 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490019 วัดดงสวอง ประคอง  แสวงเจริญ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
19 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490020 วัดหนองบัวขาว นายพนม  วุฒิศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490020 วัดหนองบัวขาว เสาวลักษณ์  สุขลักษณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490005 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) สมบัติ  มีทรัพย์ ครู อนุมัติ
22 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490005 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) นายธนะวรรธน์  ทิพยดลคำวอน ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม อนุมัติ
23 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490006 วัดคอกกระบือ นเรศ  แก้วแดงดี ครู อนุมัติ
24 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490006 วัดคอกกระบือ พเยาว์  ใจอารีรอบ ครู อนุมัติ
25 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 วัดหนองปลิง บรรลือ  เทาศิริ ครู อนุมัติ
26 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 วัดหนองปลิง แสงระวี  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 วัดหนองปลิง นายบรรลือ  เทาศิริ ครูโรงเรียนวัดหนองปลิง อนุมัติ
28 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 วัดหนองปลิง แสงระวี  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490081 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย นายวินิจ  จันทร์ทวี ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย อนุมัติ
30 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490081 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย นางประจุพร  แย้มกมล ครู อนุมัติ
31 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490083 บ้านห้วยส้ม นางชลาลัย  ไทยานันท์ ครู คศ.3 อนุมัติ
32 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490083 บ้านห้วยส้ม ทัศนา  วัฒนกูล ครู อนุมัติ
33 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490085 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย จรัญ  สง่าเม่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490085 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย สิริภัทร  โหราเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย สุรชัย  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ปาวิกา  การะทอน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จิตตินัฏฐ  บัวภาคำ ครู อนุมัติ
38 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490067 บ้านโคกตูม วิลัย  สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม อนุมัติ
39 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490067 บ้านโคกตูม นางราตรี  ผลานิผล หัวหน้างานบริหารงบประมาณ อนุมัติ
40 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 โคกลำพานวิทยา นายณรงค์ฤทธิ์  ปลากัดทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
41 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 โคกลำพานวิทยา นายปฐมพล   เหมือนเพ็ชร์ ครู คศ.2 อนุมัติ
42 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 โคกลำพานวิทยา นางศิริพร   วงษ์สละ ครู อนุมัติ
43 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490051 วัดธรรมเจดีย์ นายจักร์รินทร์  พ่วงพี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
44 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 วัดชีแวะ นางพรรณวรินทร์  เงินลา ครู อนุมัติ
45 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 วัดชีแวะ นางสาวประภาพิมพ์  หาจักร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
46 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 วัดชีแวะ นายชัยณรงค์  กฤษฎากรชัย ครู อนุมัติ
47 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490044 วัดดอนโพธิ์ ดัสกรณ์  เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490044 วัดดอนโพธิ์ ดัสกรณ์  เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490045 วัดใดใหญ่ นายประสพ  สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่ อนุมัติ
50 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490045 วัดใดใหญ่ สมเกียรติ  ฤกษ์ดี ครู อนุมัติ
51 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490046 วัดใดยาว นันทพร  ชุ่มทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
52 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490046 วัดใดยาว พิเชษฐ์ศักดิ์  หว่านชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490039 วัดโคกโพธิกุญชร พัชรี  กันทะวงค์ ครู อนุมัติ
54 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490039 วัดโคกโพธิกุญชร สมศักดิ์  ก้านลำใย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490040 วัดยาง ณ รังสี Khajorn  Ruethaicheamchuen ครู อนุมัติ
56 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490041 วัดตะลุง อาภรณ์  พูลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490010 วัดถนนแค นางพงษ์ลัดดา  หอมขจร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490010 วัดถนนแค นางประพาฬรัตน์  เอี่ยมโซ้ ครูชำนาญการ อนุมัติ
59 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490012 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี นายสายชล   หอมขจร ครู อนุมัติ
60 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490012 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ปาลิน  วงษ์แหวน ครู อนุมัติ
61 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490013 อนุบาลลพบุรี นายเมทิน  นาคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490013 อนุบาลลพบุรี วิรัชฎาพร  ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490022 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) นางอรไท   ขำวารี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490022 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) พิสิษฐ์  กลิ่นจันทร์ ครู อนุมัติ
65 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490037 วัดตองปุ นายวัลลภ  ศรีวิเชียร ครู อนุมัติ
66 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490014 บ้านหนองแขม นางอรนุช  นาคประสิทธิ์ หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน อนุมัติ
67 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490015 วัดท่าแค นางวรนุช  ปัญญาเรือง หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน อนุมัติ
68 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490016 วัดป่ากล้วย จินดารัตน์  นามประเทือง ครูธุรการ อนุมัติ
69 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490016 วัดป่ากล้วย นายกมล  นุชประภา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
70 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490074 วัดหลวงท้ายตลาด บำรุง  ตุ้มปิ่น ครู อนุมัติ
71 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490074 วัดหลวงท้ายตลาด ชะเอม  หมีทอง ครู อนุมัติ
72 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490074 วัดหลวงท้ายตลาด วินท์ธาเนศวร์  ศิริพงษ์ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
73 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490075 วัดตะเคียน ศิรินุช  โตจาด ครู อนุมัติ
74 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490076 วัดท่าข้าม นางรัตตนาพร  แสงแจ่ม ครู อนุมัติ
75 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490065 วัดเขาหนีบ นางผ่องศรี  บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490066 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) นพรัตน์  แก้วกัลยา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490071 บ้านหนองถ้ำ นางยลดา   ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
78 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490072 วัดซับเสือแมบ นางสมบัติ  สุขก้อน ครูคศ.3 อนุมัติ
79 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490061 พิบูลสงเคราะห์1 นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
80 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490061 พิบูลสงเคราะห์1 เทวัญ  กั้นเขตต์ ครู อนุมัติ
81 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490062 วัดนิคมสามัคคีชัย สุชิน  เทพพันธุ์ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
82 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490062 วัดนิคมสามัคคีชัย ธัญญารัตน์  เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
83 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490063 วัดใหม่จำปาทอง นายสันติ  นิยมบุรณะ ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อนุมัติ
84 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490063 วัดใหม่จำปาทอง นายเสน่ห์   รสฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง อนุมัติ
85 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490082 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย นิพัทธิ์  อ่อนมี ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
86 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490082 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย นางรุจิรา   เดชศรี อนุมัติ
87 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490009 วัดหนองแก้ว นายสารวิน  ควรหัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490030 วัดโพธิ์ระหัต สุชิน  แสวงสุข ครู อนุมัติ
89 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490031 วัดสิงห์ทอง คัทลียา  ทับพุ่ม ครู อนุมัติ
90 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490031 วัดสิงห์ทอง ชัยรัตน์  ปานพรหมมาศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
91 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490031 วัดสิงห์ทอง ปราณี  ฉ่ำพึ่ง ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
92 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490032 วัดอัมพวัน ลักษณี  สิงคะอุดม ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490032 วัดอัมพวัน นายสมเศียร  ช้างจวง ครู อนุมัติ
94 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490033 วัดทองแท่งนิสยาราม suchol  phukchat ครู อนุมัติ
95 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490033 วัดทองแท่งนิสยาราม ชัยรัตน์  ปานพรหมมาศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
96 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490033 วัดทองแท่งนิสยาราม ศิริกุล  เพชรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490077 วัดข่อยกลาง ชนาธิป  ปิยมโนธร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490077 วัดข่อยกลาง ระเบียบ  บัตรทิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490078 วัดข่อยใต้ อำภรณ์  คำมาก เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
100 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490023 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ นายนิยม  น้อยตั้ง ครู อนุมัติ
101 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490035 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) ปรียานุช  ทรายทอง ธุรการ อนุมัติ
102 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490035 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) นางกมลรัตน์   ทองอยู่ ครู อนุมัติ
103 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490055 วัดโพธิ์เก้าต้น ชัยณลิตย์  พรมมี ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
104 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490055 วัดโพธิ์เก้าต้น นิลาภรณ์  ตาคำ ครู อนุมัติ
105 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490056 วัดบ่อเงิน วัดบ่อเงิน  วัดบ่อเงิน เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
106 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490058 วัดสำราญ นายสมบัติ  บุราณรมย์ ครู อนุมัติ
107 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490060 วัดโคกหม้อ สุรเชาว์  เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490060 วัดโคกหม้อ รุ่งทิพย์  มาลินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490079 วัดไผ่แตร ทินกร  แก้วไทย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490104 วัดวังหัวแหวน นายประจวบ  มาลีหอม ครู โรงเรียนวัดวังหัวแหวน อนุมัติ
111 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490125 บ้านคลองเกตุ นางพรทิพย์  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
112 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490125 บ้านคลองเกตุ นายสำเริง  ไชยวุฒิ ครู อนุมัติ
113 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490126 บ้านโคกสะอาด ฐิตาภรณ์  ปั้นอยู่ ครู อนุมัติ
114 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490127 บ้านหัวดง เสาวลักษณ์   ยอดแตง ครู อนุมัติ
115 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490127 บ้านหัวดง นายวิเชียน  สีสมุทร ครู อนุมัติ
116 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490128 บ้านเขาดิน ปัญญ์ชลี  คำสอน ครู คศ.3 อนุมัติ
117 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490129 บ้านหนองบัว พิชิต  รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490124 วัดหนองพิมาน สังวาลย์  สีชน ครู อนุมัติ
119 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490124 วัดหนองพิมาน ชัยภัทร  พรหมบุญมี ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
120 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490124 วัดหนองพิมาน เจริญ  เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490122 โคกสำโรง นายสมาน  อำลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490122 โคกสำโรง นายสุชิน  ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490123 วัดรัตนาราม นางนุชนารถ  วายโสกา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
124 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490123 วัดรัตนาราม พัทธจิตร  แสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490092 บ้านเนินจันทร์ นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490093 บ้านดงมะรุม นายนิธิศไชย์  คงสมจิตต์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
127 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490093 บ้านดงมะรุม สวอง  ชื่นชอบ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
128 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490094 บ้านวังไผ่ สงเคราะห์  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
129 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490094 บ้านวังไผ่ นางสาวมนัสนันท์  สงวนแสง ครู อนุมัติ
130 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490094 บ้านวังไผ่ นางมะลิ  ทองเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
131 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490095 บ้านตะกุดหว้า ประภัสสร์  สายกระสุน ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
132 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490131 บ้านถลุงเหล็ก พยนต์  สมานมิตร ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
133 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490131 บ้านถลุงเหล็ก นายไพโรจน์   กำทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490103 บ้านหนองปล้อง นางสาวรุจิรา  ไชยงาม ครู คศ.2 อนุมัติ
135 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490101 อนุบาลบ้านเพนียด นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด อนุมัติ
136 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490102 บ้านนกเขาเปล้า นายเฉลียว   พุกสอน ครู อนุมัติ
137 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490121 บ้านวังขอนขว้าง ภาคภูมิ  นาคสุทธิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490121 บ้านวังขอนขว้าง นายสำเริง กระตุดนาค  กระตุดนาค ครูโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง อนุมัติ
139 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490132 บ้านวังจั่น นางสมนึก  เจริญสีรุ้ง ครู อนุมัติ
140 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490132 บ้านวังจั่น นายหล้า  พูลสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
141 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490132 บ้านวังจั่น นายวิชัย  บัวแดง ครูโรงเรียนบ้านวังจั่น อนุมัติ
142 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490091 บ้านโป่งยอ นายครูจิตร  นาคพวง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
143 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490091 บ้านโป่งยอ นายสุทธินันท์   สงจันทร์ ครู อนุมัติ
144 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490091 บ้านโป่งยอ นายปัญญา   ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490087 บ้านวังเพลิง ศักดิ์ชัย  นวนเทศ ครู อนุมัติ
146 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490087 บ้านวังเพลิง นายสมหมาย  จันทร ครู อนุมัติ
147 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490087 บ้านวังเพลิง นายทิวา   โพธิ์ช่วย ครู อนุมัติ
148 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490088 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น เรณู   อินทร์แจ่ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
149 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490088 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น รติมา  มีสันทัด ครู อนุมัติ
150 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490089 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 นายเพชรศักดิ์  พานย้อย ครู อนุมัติ
151 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490089 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ศิริชัย  วิลาชัย ครู อนุมัติ
152 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490089 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 นายชาญ  ชาลี ครู อนุมัติ
153 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490090 บ้านพุม่วง นางนฤมล  เอี่ยมบัว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490090 บ้านพุม่วง นางสาวนิภา   เย็นฉ่ำ ครู คศ./ อนุมัติ
155 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490096 บ้านทุ่งทอง บรรเจิด  สุกุรา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490097 วัดสะพานคง ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา  ภู่ระหงษ์ ครู อนุมัติ
157 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490098 วัดสะแกราบ นายปรุงวิทย์  ขยาติวนัย ครู อนุมัติ
158 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490098 วัดสะแกราบ นางสาวนันทิกา  ชวดสลุง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490099 บ้านหนองสำโรง จีรภา   จำหรัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490099 บ้านหนองสำโรง นางสาวอรุณี  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490109 บ้านท่าม่วง นาง ชัชฏาภรณ์  แก้วคำ ครู อนุมัติ
162 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490120 บ้านหลุมข้าว จ.อ.ทม  พิมพ์ทนต์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
163 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490120 บ้านหลุมข้าว นางภูษิดา  ปานดำ ครู อนุมัติ
164 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490119 บ้านพรมทิน มณันญา  พลชาอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
165 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490119 บ้านพรมทิน นางสาวพีรดา   เทียมเลิศ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
166 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490118 วัดหนองหอย นายศราวุธ  ถินจันทร์ ครู อนุมัติ
167 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490118 วัดหนองหอย นางฐิติรัตน์  พิมพ์ทนต์ ครู อนุมัติ
168 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490113 บ้านเขาสะพานนาค นายประเทือง  อรรถวิภานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490113 บ้านเขาสะพานนาค นางพรธิภา  แสงเรือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
170 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490114 บ้านเขาทับควาย สมชาย  สัพโส ครู อนุมัติ
171 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490114 บ้านเขาทับควาย อรวรรณ  ยงยิ่ง ครู อนุมัติ
172 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490115 วัดห้วยโป่ง นางกัลยรัชต์  เหมสุทธิ์ ครู อนุมัติ
173 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490112 วัดหนองคู นางเกยูร  ชนะบุญ ครู อนุมัติ
174 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490112 วัดหนองคู นางสาววริษฎา  กินไธสง ครู โรงเรียนวัดหนองคู อนุมัติ
175 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490185 สมอคอนวิทยาคาร บรรจบ  กิตติกุล ครู อนุมัติ
176 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490186 วัดถ้ำตะโก นายวันชัย  อยู่สุข ครู คศ.3 อนุมัติ
177 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490188 วัดคลองเม่า ฉลองรัฐ  จันทร์ชารี ครูธุรการ อนุมัติ
178 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490194 วัดเกตุ นายธวัชชัย  วงศ์ยะลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
179 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490194 วัดเกตุ พรพิมล  ทองหล่อ ครู อนุมัติ
180 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490194 วัดเกตุ บุรินทร์  สิงห์โต ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
181 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490204 วัดปากคลองบางคู้ นายวรรณะ  กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
182 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490204 วัดปากคลองบางคู้ อำนวย  เถื่อนดี ครู อนุมัติ
183 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490204 วัดปากคลองบางคู้ นางบัวหลวง  แสงสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
184 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490205 อนุบาลท่าวุ้ง นายวิเชียร  วงษ์นิ่ม ครู อนุมัติ
185 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490205 อนุบาลท่าวุ้ง สิบเอกมนตรี  พ่วงวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อนุมัติ
186 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490205 อนุบาลท่าวุ้ง สิบเอกมนตรี  พ่วงวงษ์ ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อนุมัติ
187 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490205 อนุบาลท่าวุ้ง สุภาวนา  ขุนลาด เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
188 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490192 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) วินัย  ศรีสุคนธรัตน์ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
189 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490192 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) นายอเนก  ยาทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490190 วัดหนองมน นางอารีย์  ปานถม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
191 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490191 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) นางอุไร  ขำอภัย ครู อนุมัติ
192 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490191 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) อัจฉราภรณ์  กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
193 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490191 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) ประสิทธิ์  ทองหล่อ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
194 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490196 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) นางสาวสุมล  จันทนะวงษ์ ครู อนุมัติ
195 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490197 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ นายวิศณุ  อดิศรชูชัย ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
196 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490197 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ อุษา  สุรนารถ ครู อนุมัติ
197 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490198 วัดหนองปลาดุก ผาสุก  วิไลลักษณ์ ครู อนุมัติ
198 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490198 วัดหนองปลาดุก นางประภาพรรณ  สุขรอด ครู คศ.3 อนุมัติ
199 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490198 วัดหนองปลาดุก รุ่งศักดิ์  โพธิ์ช่วย ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
200 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490199 วัดหนองหลวง วิจิตรา  เปี่ยมงาม ธุรการ อนุมัติ
201 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490199 วัดหนองหลวง นายมานะ   ภูมิธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
202 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490207 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก พรทิพย์  ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
203 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490207 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก พรทิพย์  ทองอยู่ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
204 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490208 วัดโพธิ์ตรุ นายคงกฤช  เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
205 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490208 วัดโพธิ์ตรุ นางภณิดา  ฉุนหอม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ อนุมัติ
206 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490210 วัดเกาะวิมุตตาราม ประเมิน  บุญเปลี่ยน ครู อนุมัติ
207 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490210 วัดเกาะวิมุตตาราม สายันต์  ยิ้มแฉ่ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
208 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490210 วัดเกาะวิมุตตาราม นายนันทพล  กองบุญมา ครู อนุมัติ
209 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490211 วัดบ้านลาด ชำนาญ  ศรีงาม ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
210 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490211 วัดบ้านลาด ประสิทธิ์  วิทยานันท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านลาด อนุมัติ
211 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490211 วัดบ้านลาด สุธีย์ญา  ขำวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
212 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490203 วัดสนามไชย เหลา  พันธ์ทอง ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
213 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490203 วัดสนามไชย สุรีย์พร  วงษาสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
214 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490203 วัดสนามไชย ชวัลนุช  ปิ่นเอก เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
215 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490189 วัดมุจลินท์ นายจีรยุทธ  กันทิม ครูชำนาญการ อนุมัติ
216 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490189 วัดมุจลินท์ มานิตา  บุญมี ครู อนุมัติ
217 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490201 วัดลาดสาลี่ พิเชษฐ์ศักดิ์  หว่านชัยสิทธิ์ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
218 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490201 วัดลาดสาลี่ อนงค์  พากเพียร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
219 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490201 วัดลาดสาลี่ นางจตุพร  เอื้อสลุง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
220 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490209 วัดยวด เสนาะ  มีกลิ่น ครู อนุมัติ
221 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490209 วัดยวด มานะ  ประชากุล ครู อนุมัติ
222 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490212 วัดหัวสำโรง นางภรนิษฐ์  แสงกระจ่าง ครู คศ.3 อนุมัติ
223 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490212 วัดหัวสำโรง อัจฉรา  พลประเสริฐ ครู อนุมัติ
224 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490213 วัดมะค่า อัชรา  คร้ามแสง ครูโรงเรียนวัดมะค่า อนุมัติ
225 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490213 วัดมะค่า นางสาวอุษา  หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า อนุมัติ
226 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490213 วัดมะค่า นางสาวอุษา   หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า อนุมัติ
227 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490200 วัดคงคาราม ณรงค์  ยศธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
228 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490200 วัดคงคาราม นายศุเกียรติ   ประชากุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
229 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490206 วัดโพธิ์เกษตร นางอุษา  อินทร์สา ครู อนุมัติ
230 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490255 บ้านดงกลาง สุพจน์  วงษ์เจริญ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
231 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490255 บ้านดงกลาง นายประสิทธิ์  แย้มเทศ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
232 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490255 บ้านดงกลาง ชนาภัทร  วันทอง ครู อนุมัติ
233 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490239 อนุบาลบ้านหมี่ นางลำจวน  ถ้ำหิน ครู อนุมัติ
234 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490252 วัดดงพลับ นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ ครู คศ.3 อนุมัติ
235 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490249 วัดโป่งแค นายสมเกียรติ  จุฑาเกตุ ครู อนุมัติ
236 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490249 วัดโป่งแค นายรัตนชัย  ศรีโสภณ ครู อนุมัติ
237 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490254 บ้านกระเบากลัก นางสมปอง  มะแม้น ครู คศ.1 อนุมัติ
238 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490253 บ้านดอนดึง น.ส.ทิพย์วรรณ  คุ้มทรัพย์ ธุรการ อนุมัติ
239 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490253 บ้านดอนดึง สุรศักดิ์  พรหมเมือง ครู อนุมัติ
240 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490251 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) นายมนัส  ตันตะสิ ครู อนุมัติ
241 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490231 วัดเทพอำไพ สายชล   ทับพุ่ม ครู อนุมัติ
242 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490231 วัดเทพอำไพ นายไพรสณฑ์  กลิ่นประยงค์ ครู อนุมัติ
243 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490230 วัดธรรมิการาม จรัล  เลิศจามีกร ครูชำนาญการ อนุมัติ
244 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490234 วัดคุ้งท่าเลา นางบุญตา  ฤาชา ครูชำนาญการ อนุมัติ
245 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490234 วัดคุ้งท่าเลา นางเบญญาภา  พุ่มบานเย็น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
246 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490234 วัดคุ้งท่าเลา นายอำนวย   ปัญญาแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
247 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490243 บ้านกล้วย นางรนุชสรา  พางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
248 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490229 วัดท้องคุ้ง สมหมาย  โพธิ์ทอง ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
249 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490226 บ้านเกริ่นกฐิน นายชรินทร์  เสถียรกาล ครู อนุมัติ
250 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490226 บ้านเกริ่นกฐิน ทองคำ   เจริญกิจวัฒนาชัย ครู อนุมัติ
251 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490244 วัดบ้านทราย นางดวงดาว  สุมะลิ ครู อนุมัติ
252 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490268 บ้านหนองนางาม นางสาวนฤมล  อ่วมท่าวุ้ง ครู อนุมัติ
253 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490269 บ้านหัวบึง สำอาง  พรหมมา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
254 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490269 บ้านหัวบึง นายศิลปชัย  พุ่มห้วยรอบ ครู อนุมัติ
255 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490219 วัดหนองน้ำทิพย์ นายทนงศักดิ์  ดีงาม ครู อนุมัติ
256 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490242 วัดบ้านหมี่ใหญ่ สุรพงษ์  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
257 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490242 วัดบ้านหมี่ใหญ่ ณัฐนันท์  สุนประชา ครู อนุมัติ
258 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490241 วัดทุ่งทะเลหญ้า อังคณา  แมคเฟอร์สัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
259 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490232 วัดมหาสอน นางสาววิมล   ชูเชื้อ ครูชำนาญการพิเเศษ อนุมัติ
260 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490233 วัดบางพึ่ง เกษมศรี   นาสิงห์คาน ครูชำนาญการ อนุมัติ
261 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490233 วัดบางพึ่ง มาโนช  เนื่องจากอวน ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
262 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490235 วัดห้วยแก้ว นางสาวระย้าเงิน  เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
263 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490235 วัดห้วยแก้ว นายสิริวัฒน์  พูนนาค ครู อนุมัติ
264 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490238 พิบูลปัทมาคม ณัฐพงศ์  พิมพาภรณ์ ครูธุรการ อนุมัติ
265 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490238 พิบูลปัทมาคม นายชยพัทธ์  สุทธา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
266 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490237 วัดเขาวงกฎ รัฐภรณ์  แก้วกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
267 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490237 วัดเขาวงกฎ วิชุดา  หงษ์ทอง ผู้อำนววยการโรงเรียน อนุมัติ
268 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490264 วัดสายห้วยแก้ว นายพันธวิชญ์  เลี้ยงชีพชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
269 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490265 วัดหนองกระเบื้อง นายสัญชัย  กัญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
270 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490265 วัดหนองกระเบื้อง ศิริพร  พนมสวย ธุรการ อนุมัติ
271 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490267 บ้านไผ่ใหญ่ นางสาวขนิษฐา  รุ่งเรืองวิโรจน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
272 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490267 บ้านไผ่ใหญ่ นางมลิ   ชัยบุตร ครู อนุมัติ
273 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490260 วัดหนองโพธิ์ นางสาวสุนิสา   ทับทิม ธุรการ อนุมัติ
274 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490260 วัดหนองโพธิ์ นางสาวชญานิส์   นิสดล ครู อนุมัติ
275 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490262 วัดหนองคู นายปราณีต  อ่อนละมัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
276 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490262 วัดหนองคู นางวิจิตร  กลิ่นนาค วัดหนองคู อนุมัติ
277 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490263 วัดหนองกระเบียน นายดนัย  ทัดแก้ว ครู อนุมัติ
278 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490222 วัดพานิชธรรมิการาม คมคาย  ปาระมี ครู อนุมัติ
279 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490222 วัดพานิชธรรมิการาม สิทธิกร  พงษ์ชัยอินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
280 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490225 วัดสระกระเบี้อง ปราโมทย์  จันทร์ดี ครู อนุมัติ
281 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490215 บ้านสระเตย phai  sangamuang ครู อนุมัติ
282 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490215 บ้านสระเตย อาทร  บุญคุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
283 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490215 บ้านสระเตย วัลนิษา  โสตถิพรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
284 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490257 บ้านหนองแก นางสาวจุฑามาศ  มีลาภ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
285 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490257 บ้านหนองแก พิเชษฐ์  ขันทอง ครู อนุมัติ
286 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490258 วัดหนองเมือง พลอย  ชูพงษ์ ธุรการ อนุมัติ
287 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490258 วัดหนองเมือง ณรงค์  ประสมสุข ครู อนุมัติ
288 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490258 วัดหนองเมือง สุกิจ  อินศรีชื่น ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
289 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490245 ชุมชนตำบลหินปัก นางลำดวน  พงษ์ประยูร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
290 1601 สพป.ลพบุรี เขต 1 490245 ชุมชนตำบลหินปัก นายเสน่ห์  จิตต์อารี ครู อนุมัติ