รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ลพบุรี เขต 1 490027 : วัดดงน้อย นางสุทธิรา  ฉัตรแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.ลพบุรี เขต 1 490048 : วัดบ้านดาบ นายชำนาญ  จันทร์อินทร์ ครู
3 สพป.ลพบุรี เขต 1 490049 : วัดโบสถ์ นางปาริพรรณ  กระจ่างฤกษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.ลพบุรี เขต 1 490049 : วัดโบสถ์ นางเพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนวดโบสถ์
5 สพป.ลพบุรี เขต 1 490001 : วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) ดวงเนตร  พวงพิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.ลพบุรี เขต 1 490003 : วัดทุ่งสิงห์โต นางปิยะนันท์  เพไทย ครู
7 สพป.ลพบุรี เขต 1 490003 : วัดทุ่งสิงห์โต นางพรทิพย์  จันขันต์ ครู
8 สพป.ลพบุรี เขต 1 490004 : ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ สรินท์นรี  ศรีทอง ครู
9 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 : ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) สติ  สุขชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 : ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) นางผานิต  แก้วหอมคำ ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.ลพบุรี เขต 1 490017 : ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) นางอรอนงค์  น่าชม ครูชำนาญการพิเศษ
12 สพป.ลพบุรี เขต 1 490018 : วัดสระมะเกลือ นางสมส่วน  เกลียวเงิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ
13 สพป.ลพบุรี เขต 1 490019 : วัดดงสวอง พรรณี  ศรีธรรมา ครูชำนาญการพิเศษ
14 สพป.ลพบุรี เขต 1 490019 : วัดดงสวอง ทรรศมล  ทองดี ครู
15 สพป.ลพบุรี เขต 1 490020 : วัดหนองบัวขาว เสาวลักษณ์  สุขลักษณ์ ครูผู้ช่วย
16 สพป.ลพบุรี เขต 1 490020 : วัดหนองบัวขาว นายพนม  วุฒิศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
17 สพป.ลพบุรี เขต 1 490005 : บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) สมบัติ  มีทรัพย์ ครู
18 สพป.ลพบุรี เขต 1 490005 : บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) นายธนะวรรธน์  ทิพยดลคำวอน ครูโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม
19 สพป.ลพบุรี เขต 1 490006 : วัดคอกกระบือ พเยาว์  ใจอารีรอบ ครู
20 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 : วัดหนองปลิง แสงระวี  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 : วัดหนองปลิง แสงระวี  อุ่นเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 : วัดหนองปลิง บรรลือ  เทาศิริ ครู
23 สพป.ลพบุรี เขต 1 490007 : วัดหนองปลิง นายบรรลือ  เทาศิริ ครูโรงเรียนวัดหนองปลิง
24 สพป.ลพบุรี เขต 1 490081 : ซอย 3 สาย 4 ซ้าย นางประจุพร  แย้มกมล ครู
25 สพป.ลพบุรี เขต 1 490081 : ซอย 3 สาย 4 ซ้าย นายวินิจ  จันทร์ทวี ครูโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย
26 สพป.ลพบุรี เขต 1 490083 : บ้านห้วยส้ม ทัศนา  วัฒนกูล ครู
27 สพป.ลพบุรี เขต 1 490085 : ซอย 7 สาย 4 ซ้าย สิริภัทร  โหราเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ
28 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 : ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย สุรชัย  รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 : ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย จิตตินัฏฐ  บัวภาคำ ครู
30 สพป.ลพบุรี เขต 1 490086 : ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ปาวิกา  การะทอน ธุรการโรงเรียน
31 สพป.ลพบุรี เขต 1 490067 : บ้านโคกตูม นางราตรี  ผลานิผล หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
32 สพป.ลพบุรี เขต 1 490067 : บ้านโคกตูม วิลัย  สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกตูม
33 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 : โคกลำพานวิทยา นางศิริพร   วงษ์สละ ครู
34 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 : โคกลำพานวิทยา นายณรงค์ฤทธิ์  ปลากัดทอง ผู้อำนวยการ
35 สพป.ลพบุรี เขต 1 490025 : โคกลำพานวิทยา นายปฐมพล   เหมือนเพ็ชร์ ครู คศ.2
36 สพป.ลพบุรี เขต 1 490051 : วัดธรรมเจดีย์ นายจักร์รินทร์  พ่วงพี เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.ลพบุรี เขต 1 490051 : วัดธรรมเจดีย์ สมเจตน์  นาคเจริญ ครู
38 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 : วัดชีแวะ นางสาวประภาพิมพ์  หาจักร ครูอัตราจ้าง
39 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 : วัดชีแวะ นางพรรณวรินทร์  เงินลา ครู
40 สพป.ลพบุรี เขต 1 490054 : วัดชีแวะ นายชัยณรงค์  กฤษฎากรชัย ครู
41 สพป.ลพบุรี เขต 1 490044 : วัดดอนโพธิ์ ดัสกรณ์  เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
42 สพป.ลพบุรี เขต 1 490045 : วัดใดใหญ่ สมเกียรติ  ฤกษ์ดี ครู
43 สพป.ลพบุรี เขต 1 490045 : วัดใดใหญ่ นายประสพ  สลุงอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใดใหญ่
44 สพป.ลพบุรี เขต 1 490046 : วัดใดยาว นันทพร  ชุ่มทวี เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.ลพบุรี เขต 1 490039 : วัดโคกโพธิกุญชร พัชรี  กันทะวงค์ ครู
46 สพป.ลพบุรี เขต 1 490040 : วัดยาง ณ รังสี Khajorn  Ruethaicheamchuen ครู
47 สพป.ลพบุรี เขต 1 490041 : วัดตะลุง อาภรณ์  พูลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.ลพบุรี เขต 1 490010 : วัดถนนแค นางประพาฬรัตน์  เอี่ยมโซ้ ครูชำนาญการ
49 สพป.ลพบุรี เขต 1 490010 : วัดถนนแค นางพงษ์ลัดดา  หอมขจร ครูชำนาญการพิเศษ
50 สพป.ลพบุรี เขต 1 490012 : อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ปาลิน  วงษ์แหวน ครู
51 สพป.ลพบุรี เขต 1 490012 : อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี นายสายชล   หอมขจร ครู
52 สพป.ลพบุรี เขต 1 490013 : อนุบาลลพบุรี วิรัชฎาพร  ภาคากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.ลพบุรี เขต 1 490013 : อนุบาลลพบุรี นายเมทิน  นาคำ ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.ลพบุรี เขต 1 490037 : วัดตองปุ นายวัลลภ  ศรีวิเชียร ครู
55 สพป.ลพบุรี เขต 1 490014 : บ้านหนองแขม นางอรนุช  นาคประสิทธิ์ หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
56 สพป.ลพบุรี เขต 1 490015 : วัดท่าแค นางวรนุช  ปัญญาเรือง หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
57 สพป.ลพบุรี เขต 1 490016 : วัดป่ากล้วย จินดารัตน์  นามประเทือง ครูธุรการ
58 สพป.ลพบุรี เขต 1 490074 : วัดหลวงท้ายตลาด ชะเอม  หมีทอง ครู
59 สพป.ลพบุรี เขต 1 490074 : วัดหลวงท้ายตลาด บำรุง  ตุ้มปิ่น ครู
60 สพป.ลพบุรี เขต 1 490075 : วัดตะเคียน ศิรินุช  โตจาด ครู
61 สพป.ลพบุรี เขต 1 490076 : วัดท่าข้าม นางรัตตนาพร  แสงแจ่ม ครู
62 สพป.ลพบุรี เขต 1 490065 : วัดเขาหนีบ นางผ่องศรี  บุญมา ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.ลพบุรี เขต 1 490066 : ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) ณพัฒน์สา  แก้วบวร ครู
64 สพป.ลพบุรี เขต 1 490071 : บ้านหนองถ้ำ นางยลดา   ดวงแก้ว ครู
65 สพป.ลพบุรี เขต 1 490072 : วัดซับเสือแมบ นางสมบัติ  สุขก้อน ครูคศ.3
66 สพป.ลพบุรี เขต 1 490061 : พิบูลสงเคราะห์๑ นายเรืองศักดิ์  ศรีจันทร์ ครู
67 สพป.ลพบุรี เขต 1 490061 : พิบูลสงเคราะห์๑ เทวัญ  กั้นเขตต์ ครู
68 สพป.ลพบุรี เขต 1 490062 : วัดนิคมสามัคคีชัย ธัญญารัตน์  เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.ลพบุรี เขต 1 490063 : วัดใหม่จำปาทอง นายเสน่ห์   รสฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
70 สพป.ลพบุรี เขต 1 490063 : วัดใหม่จำปาทอง นายสันติ  นิยมบุรณะ ครูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
71 สพป.ลพบุรี เขต 1 490082 : ซอย 5 สาย 2 ซ้าย นางรุจิรา   เดชศรี
72 สพป.ลพบุรี เขต 1 490009 : วัดหนองแก้ว นายสารวิน  ควรหัตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.ลพบุรี เขต 1 490030 : วัดโพธิ์ระหัต สุชิน  แสวงสุข ครู
74 สพป.ลพบุรี เขต 1 490031 : วัดสิงห์ทอง คัทลียา  ทับพุ่ม ครู
75 สพป.ลพบุรี เขต 1 490031 : วัดสิงห์ทอง ชัยรัตน์  ปานพรหมมาศ ธุรการโรงเรียน
76 สพป.ลพบุรี เขต 1 490032 : วัดอัมพวัน ลักษณี  สิงคะอุดม ครูชำนาญการ
77 สพป.ลพบุรี เขต 1 490033 : วัดทองแท่งนิสยาราม ศิริกุล  เพชรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน
78 สพป.ลพบุรี เขต 1 490033 : วัดทองแท่งนิสยาราม suchol  phukchat ครู
79 สพป.ลพบุรี เขต 1 490033 : วัดทองแท่งนิสยาราม ชัยรัตน์  ปานพรหมมาศ ธุรการโรงเรียน
80 สพป.ลพบุรี เขต 1 490077 : วัดข่อยกลาง ระเบียบ  บัตรทิม ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.ลพบุรี เขต 1 490077 : วัดข่อยกลาง ชนาธิป  ปิยมโนธร เจ้าหน้าที่ธุรการ
82 สพป.ลพบุรี เขต 1 490078 : วัดข่อยใต้ อำภรณ์  คำมาก เจ้าหน้าที่
83 สพป.ลพบุรี เขต 1 490023 : พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ นางวรรณทนา  สิงห์โต ครู
84 สพป.ลพบุรี เขต 1 490023 : พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ นายนิยม  น้อยตั้ง ครู
85 สพป.ลพบุรี เขต 1 490035 : บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) ศรินยา  น้อยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
86 สพป.ลพบุรี เขต 1 490035 : บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) นางกมลรัตน์   ทองอยู่ ครู
87 สพป.ลพบุรี เขต 1 490035 : บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) ปรียานุช  ทรายทอง ธุรการ
88 สพป.ลพบุรี เขต 1 490055 : วัดโพธิ์เก้าต้น ชัยณลิตย์  พรมมี ผอ.โรงเรียน
89 สพป.ลพบุรี เขต 1 490055 : วัดโพธิ์เก้าต้น นิลาภรณ์  ตาคำ ครู
90 สพป.ลพบุรี เขต 1 490058 : วัดสำราญ นายสมบัติ  บุราณรมย์ ครู
91 สพป.ลพบุรี เขต 1 490060 : วัดโคกหม้อ รุ่งทิพย์  มาลินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.ลพบุรี เขต 1 490060 : วัดโคกหม้อ สุรเชาว์  เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.ลพบุรี เขต 1 490079 : วัดไผ่แตร ทินกร  แก้วไทย ครูชำนาญการพิเศษ
94 สพป.ลพบุรี เขต 1 490104 : วัดวังหัวแหวน นายประจวบ  มาลีหอม ครู โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
95 สพป.ลพบุรี เขต 1 490125 : บ้านคลองเกตุ นางพรทิพย์  บริสุทธิ์ ครู
96 สพป.ลพบุรี เขต 1 490125 : บ้านคลองเกตุ นายสำเริง  ไชยวุฒิ ครู
97 สพป.ลพบุรี เขต 1 490126 : บ้านโคกสะอาด ฐิตาภรณ์  ปั้นอยู่ ครู
98 สพป.ลพบุรี เขต 1 490127 : บ้านหัวดง นายวิเชียน  สีสมุทร ครู
99 สพป.ลพบุรี เขต 1 490127 : บ้านหัวดง เสาวลักษณ์   ยอดแตง ครู
100 สพป.ลพบุรี เขต 1 490128 : บ้านเขาดิน ปัญญ์ชลี  คำสอน ครู คศ.3
101 สพป.ลพบุรี เขต 1 490129 : บ้านหนองบัว พิชิต  รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.ลพบุรี เขต 1 490124 : วัดหนองพิมาน สังวาลย์  สีชน ครู
103 สพป.ลพบุรี เขต 1 490124 : วัดหนองพิมาน เจริญ  เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
104 สพป.ลพบุรี เขต 1 490124 : วัดหนองพิมาน ชัยภัทร  พรหมบุญมี ผอ.โรงเรียน
105 สพป.ลพบุรี เขต 1 490122 : โคกสำโรง นายสุชิน  ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
106 สพป.ลพบุรี เขต 1 490122 : โคกสำโรง นายสมาน  อำลา ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.ลพบุรี เขต 1 490123 : วัดรัตนาราม นางนุชนารถ  วายโสกา ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.ลพบุรี เขต 1 490123 : วัดรัตนาราม พัทธจิตร  แสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
109 สพป.ลพบุรี เขต 1 490092 : บ้านเนินจันทร์ นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ลพบุรี เขต 1 490093 : บ้านดงมะรุม นายนิธิศไชย์  คงสมจิตต์ ธุรการโรงเรียน
111 สพป.ลพบุรี เขต 1 490093 : บ้านดงมะรุม สวอง  ชื่นชอบ ผอ.โรงเรียน
112 สพป.ลพบุรี เขต 1 490094 : บ้านวังไผ่ สงเคราะห์  ศรีจันทร์ ครู
113 สพป.ลพบุรี เขต 1 490094 : บ้านวังไผ่ นางมะลิ  ทองเหมือน ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ลพบุรี เขต 1 490094 : บ้านวังไผ่ นางสาวมนัสนันท์  สงวนแสง ครู
115 สพป.ลพบุรี เขต 1 490095 : บ้านตะกุดหว้า ประภัสสร์  สายกระสุน ผอ.โรงเรียน
116 สพป.ลพบุรี เขต 1 490131 : บ้านถลุงเหล็ก นายไพโรจน์   กำทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.ลพบุรี เขต 1 490101 : อนุบาลบ้านเพนียด นายสมชิตร์  เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด
118 สพป.ลพบุรี เขต 1 490102 : บ้านนกเขาเปล้า นายเทพพิทักษ์  อ่ำบุญ ครู
119 สพป.ลพบุรี เขต 1 490102 : บ้านนกเขาเปล้า นายเฉลียว   พุกสอน ครู
120 สพป.ลพบุรี เขต 1 490121 : บ้านวังขอนขว้าง นายสำเริง กระตุดนาค  กระตุดนาค ครูโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
121 สพป.ลพบุรี เขต 1 490121 : บ้านวังขอนขว้าง ภาคภูมิ  นาคสุทธิ์ ธุรการโรงเรียน
122 สพป.ลพบุรี เขต 1 490121 : บ้านวังขอนขว้าง อันติกา  หมื่นจิตร ธุรการ
123 สพป.ลพบุรี เขต 1 490132 : บ้านวังจั่น นางสมนึก  เจริญสีรุ้ง ครู
124 สพป.ลพบุรี เขต 1 490132 : บ้านวังจั่น นายวิชัย  บัวแดง ครูโรงเรียนบ้านวังจั่น
125 สพป.ลพบุรี เขต 1 490091 : บ้านโป่งยอ วัขรี  ชัยพุฒ ครูผู้ช่วย
126 สพป.ลพบุรี เขต 1 490087 : บ้านวังเพลิง นายสมหมาย  จันทร ครู
127 สพป.ลพบุรี เขต 1 490087 : บ้านวังเพลิง ศักดิ์ชัย  นวนเทศ ครู
128 สพป.ลพบุรี เขต 1 490087 : บ้านวังเพลิง นายทิวา   โพธิ์ช่วย ครู
129 สพป.ลพบุรี เขต 1 490088 : บ้านมะม่วงเจ็ดต้น รติมา  มีสันทัด ครู
130 สพป.ลพบุรี เขต 1 490088 : บ้านมะม่วงเจ็ดต้น รติมา  มีสันทัด ครู
131 สพป.ลพบุรี เขต 1 490088 : บ้านมะม่วงเจ็ดต้น เรณู   อินทร์แจ่ม ครูชำนาญการ
132 สพป.ลพบุรี เขต 1 490089 : บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ศิริชัย  วิลาชัย ครู
133 สพป.ลพบุรี เขต 1 490089 : บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 นายเพชรศักดิ์  พานย้อย ครู
134 สพป.ลพบุรี เขต 1 490089 : บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 นายชาญ  ชาลี ครู
135 สพป.ลพบุรี เขต 1 490090 : บ้านพุม่วง นางนฤมล  เอี่ยมบัว ครูผู้ช่วย
136 สพป.ลพบุรี เขต 1 490090 : บ้านพุม่วง นางสาวนิภา   เย็นฉ่ำ ครู คศ./
137 สพป.ลพบุรี เขต 1 490096 : บ้านทุ่งทอง บรรเจิด  สุกุรา ผู้อำนวยการโรงเรียน
138 สพป.ลพบุรี เขต 1 490097 : วัดสะพานคง ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษา  ภู่ระหงษ์ ครู
139 สพป.ลพบุรี เขต 1 490098 : วัดสะแกราบ นายปรุงวิทย์  ขยาติวนัย ครู
140 สพป.ลพบุรี เขต 1 490098 : วัดสะแกราบ นางสาวนันทิกา  ชวดสลุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.ลพบุรี เขต 1 490099 : บ้านหนองสำโรง จีรภา   จำหรัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
142 สพป.ลพบุรี เขต 1 490099 : บ้านหนองสำโรง นางสาวนิภาพร  บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียน
143 สพป.ลพบุรี เขต 1 490109 : บ้านท่าม่วง นาง ชัชฏาภรณ์  แก้วคำ ครู
144 สพป.ลพบุรี เขต 1 490120 : บ้านหลุมข้าว นางภูษิดา  ปานดำ ครู
145 สพป.ลพบุรี เขต 1 490120 : บ้านหลุมข้าว จ.อ.ทม  พิมพ์ทนต์ ครู ชำนาญการพิเศษ
146 สพป.ลพบุรี เขต 1 490119 : บ้านพรมทิน มณันญา  พลชาอังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
147 สพป.ลพบุรี เขต 1 490118 : วัดหนองหอย นางฐิติรัตน์  พิมพ์ทนต์ ครู
148 สพป.ลพบุรี เขต 1 490113 : บ้านเขาสะพานนาค นางพรธิภา  แสงเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
149 สพป.ลพบุรี เขต 1 490113 : บ้านเขาสะพานนาค นางสาวพีรดา  เทียมเลิศ ธุรการโรงเรียน
150 สพป.ลพบุรี เขต 1 490114 : บ้านเขาทับควาย สมชาย  สัพโส ครู
151 สพป.ลพบุรี เขต 1 490114 : บ้านเขาทับควาย อรวรรณ  ยงยิ่ง ครู
152 สพป.ลพบุรี เขต 1 490115 : วัดห้วยโป่ง นางกัลยรัชต์  เหมสุทธิ์ ครู
153 สพป.ลพบุรี เขต 1 490112 : วัดหนองคู นางสาววริษฎา  กินไธสง ครู โรงเรียนวัดหนองคู
154 สพป.ลพบุรี เขต 1 490112 : วัดหนองคู นางเกยูร  ชนะบุญ ครู
155 สพป.ลพบุรี เขต 1 490185 : สมอคอนวิทยาคาร บรรจบ  กิตติกุล ครู
156 สพป.ลพบุรี เขต 1 490186 : วัดถ้ำตะโก นายวันชัย  อยู่สุข ครู คศ.3
157 สพป.ลพบุรี เขต 1 490188 : วัดคลองเม่า ฉลองรัฐ  จันทร์ชารี ครูธุรการ
158 สพป.ลพบุรี เขต 1 490194 : วัดเกตุ นายธวัชชัย  วงศ์ยะลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
159 สพป.ลพบุรี เขต 1 490194 : วัดเกตุ พรพิมล  ทองหล่อ ครู
160 สพป.ลพบุรี เขต 1 490204 : วัดปากคลองบางคู้ อำนวย  เถื่อนดี ครู
161 สพป.ลพบุรี เขต 1 490204 : วัดปากคลองบางคู้ นายวรรณะ  กุดเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.ลพบุรี เขต 1 490204 : วัดปากคลองบางคู้ นางบัวหลวง  แสงสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.ลพบุรี เขต 1 490205 : อนุบาลท่าวุ้ง นายวิเชียร  วงษ์นิ่ม ครู
164 สพป.ลพบุรี เขต 1 490205 : อนุบาลท่าวุ้ง สุภาวนา  ขุนลาด เจ้าหน้าที่พัสดุ
165 สพป.ลพบุรี เขต 1 490192 : วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) นายอเนก  ยาทา ครูผู้ช่วย
166 สพป.ลพบุรี เขต 1 490190 : วัดหนองมน นางอารีย์  ปานถม ผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.ลพบุรี เขต 1 490191 : บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) นางอุไร  ขำอภัย ครู
168 สพป.ลพบุรี เขต 1 490191 : บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) อัจฉราภรณ์  กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.ลพบุรี เขต 1 490196 : บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) นางสาวสุมล  จันทนะวงษ์ ครู
170 สพป.ลพบุรี เขต 1 490197 : สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ อุษา  สุรนารถ ครู
171 สพป.ลพบุรี เขต 1 490197 : สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สมพงษ์  สุรนารถ ครู
172 สพป.ลพบุรี เขต 1 490198 : วัดหนองปลาดุก ผาสุก  วิไลลักษณ์ ครู
173 สพป.ลพบุรี เขต 1 490198 : วัดหนองปลาดุก นางประภาพรรณ  สุขรอด ครู คศ.3
174 สพป.ลพบุรี เขต 1 490199 : วัดหนองหลวง วิจิตรา  เปี่ยมงาม ธุรการ
175 สพป.ลพบุรี เขต 1 490199 : วัดหนองหลวง นายมานะ   ภูมิธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
176 สพป.ลพบุรี เขต 1 490207 : บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก พรทิพย์  ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน
177 สพป.ลพบุรี เขต 1 490208 : วัดโพธิ์ตรุ นางภณิดา  ฉุนหอม ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ
178 สพป.ลพบุรี เขต 1 490208 : วัดโพธิ์ตรุ นายคงกฤช  เพ็งพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
179 สพป.ลพบุรี เขต 1 490210 : วัดเกาะวิมุตตาราม ประเมิน  บุญเปลี่ยน ครู
180 สพป.ลพบุรี เขต 1 490210 : วัดเกาะวิมุตตาราม นายนันทพล  กองบุญมา ครู
181 สพป.ลพบุรี เขต 1 490210 : วัดเกาะวิมุตตาราม สายันต์  ยิ้มแฉ่ง ผู้อำนวยการ
182 สพป.ลพบุรี เขต 1 490211 : วัดบ้านลาด ประสิทธิ์  วิทยานันท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านลาด
183 สพป.ลพบุรี เขต 1 490211 : วัดบ้านลาด ชำนาญ  ศรีงาม ผอ.โรงเรียน
184 สพป.ลพบุรี เขต 1 490211 : วัดบ้านลาด สุธีย์ญา  ขำวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
185 สพป.ลพบุรี เขต 1 490203 : วัดสนามไชย สุรีย์พร  วงษาสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
186 สพป.ลพบุรี เขต 1 490203 : วัดสนามไชย ชวัลนุช  ปิ่นเอก เจ้าหน้าที่พัสดุ
187 สพป.ลพบุรี เขต 1 490189 : วัดมุจลินท์ นายจีรยุทธ  กันทิม ครูชำนาญการ
188 สพป.ลพบุรี เขต 1 490189 : วัดมุจลินท์ มานิตา  บุญมี ครู
189 สพป.ลพบุรี เขต 1 490209 : วัดยวด เสนาะ  มีกลิ่น ครู
190 สพป.ลพบุรี เขต 1 490209 : วัดยวด มานะ  ประชากุล ครู
191 สพป.ลพบุรี เขต 1 490212 : วัดหัวสำโรง นางภรนิษฐ์  แสงกระจ่าง ครู คศ.3
192 สพป.ลพบุรี เขต 1 490212 : วัดหัวสำโรง อัจฉรา  พลประเสริฐ ครู
193 สพป.ลพบุรี เขต 1 490213 : วัดมะค่า อัชรา  คร้ามแสง ครูโรงเรียนวัดมะค่า
194 สพป.ลพบุรี เขต 1 490213 : วัดมะค่า นางสาวอุษา   หาชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะค่า
195 สพป.ลพบุรี เขต 1 490200 : วัดคงคาราม นายศุเกียรติ   ประชากุล ธุรการโรงเรียน
196 สพป.ลพบุรี เขต 1 490200 : วัดคงคาราม ณรงค์  ยศธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.ลพบุรี เขต 1 490206 : วัดโพธิ์เกษตร นางอุษา  อินทร์สา ครู
198 สพป.ลพบุรี เขต 1 490255 : บ้านดงกลาง ชนาภัทร  วันทอง ครู
199 สพป.ลพบุรี เขต 1 490255 : บ้านดงกลาง สุพจน์  วงษ์เจริญ ผอ.โรงเรียน
200 สพป.ลพบุรี เขต 1 490239 : อนุบาลบ้านหมี่ นางลำจวน  ถ้ำหิน ครู
201 สพป.ลพบุรี เขต 1 490249 : วัดโป่งแค นายรัตนชัย  ศรีโสภณ ครู
202 สพป.ลพบุรี เขต 1 490249 : วัดโป่งแค นายสมเกียรติ  จุฑาเกตุ ครู
203 สพป.ลพบุรี เขต 1 490253 : บ้านดอนดึง น.ส.ทิพย์วรรณ  คุ้มทรัพย์ ธุรการ
204 สพป.ลพบุรี เขต 1 490253 : บ้านดอนดึง สุรศักดิ์  พรหมเมือง ครู
205 สพป.ลพบุรี เขต 1 490231 : วัดเทพอำไพ สายชล   ทับพุ่ม ครู
206 สพป.ลพบุรี เขต 1 490231 : วัดเทพอำไพ นายไพรสณฑ์  กลิ่นประยงค์ ครู
207 สพป.ลพบุรี เขต 1 490230 : วัดธรรมิการาม จรัล  เลิศจามีกร ครูชำนาญการ
208 สพป.ลพบุรี เขต 1 490234 : วัดคุ้งท่าเลา นางบุญตา  ฤาชา ครูชำนาญการ
209 สพป.ลพบุรี เขต 1 490229 : วัดท้องคุ้ง ดวงแก้ว  ดีดพิณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
210 สพป.ลพบุรี เขต 1 490229 : วัดท้องคุ้ง ศศมน  กุลวิเศษ ครู
211 สพป.ลพบุรี เขต 1 490226 : บ้านเกริ่นกฐิน นายชรินทร์  เสถียรกาล ครู
212 สพป.ลพบุรี เขต 1 490226 : บ้านเกริ่นกฐิน ทองคำ   เจริญกิจวัฒนาชัย ครู
213 สพป.ลพบุรี เขต 1 490244 : วัดบ้านทราย นางดวงดาว  สุมะลิ ครู
214 สพป.ลพบุรี เขต 1 490268 : บ้านหนองนางาม นางสาวนฤมล  อ่วมท่าวุ้ง ครู
215 สพป.ลพบุรี เขต 1 490269 : บ้านหัวบึง นายศิลปชัย  พุ่มห้วยรอบ ครู
216 สพป.ลพบุรี เขต 1 490219 : วัดหนองน้ำทิพย์ นายทนงศักดิ์  ดีงาม ครู
217 สพป.ลพบุรี เขต 1 490242 : วัดบ้านหมี่ใหญ่ สุรพงษ์  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
218 สพป.ลพบุรี เขต 1 490242 : วัดบ้านหมี่ใหญ่ ณัฐนันท์  สุนประชา ครู
219 สพป.ลพบุรี เขต 1 490232 : วัดมหาสอน นางสาววิมล   ชูเชื้อ ครูชำนาญการพิเเศษ
220 สพป.ลพบุรี เขต 1 490233 : วัดบางพึ่ง เกษมศรี   นาสิงห์คาน ครูชำนาญการ
221 สพป.ลพบุรี เขต 1 490235 : วัดห้วยแก้ว นายสิริวัฒน์  พูนนาค ครู
222 สพป.ลพบุรี เขต 1 490235 : วัดห้วยแก้ว นางสาวระย้าเงิน  เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการ
223 สพป.ลพบุรี เขต 1 490238 : พิบูลปัทมาคม นายชยพัทธ์  สุทธา ครู ชำนาญการพิเศษ
224 สพป.ลพบุรี เขต 1 490238 : พิบูลปัทมาคม ณัฐพงศ์  พิมพาภรณ์ ครูธุรการ
225 สพป.ลพบุรี เขต 1 490237 : วัดเขาวงกฎ รัฐภรณ์  แก้วกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.ลพบุรี เขต 1 490237 : วัดเขาวงกฎ วิชุดา  หงษ์ทอง ผู้อำนววยการโรงเรียน
227 สพป.ลพบุรี เขต 1 490265 : วัดหนองกระเบื้อง ศิริพร  พนมสวย ธุรการ
228 สพป.ลพบุรี เขต 1 490267 : บ้านไผ่ใหญ่ นางสาวขนิษฐา  รุ่งเรืองวิโรจน์ ครู คศ.3
229 สพป.ลพบุรี เขต 1 490267 : บ้านไผ่ใหญ่ นางมลิ   ชัยบุตร ครู
230 สพป.ลพบุรี เขต 1 490260 : วัดหนองโพธิ์ นางสาวสุนิสา   ทับทิม ธุรการ
231 สพป.ลพบุรี เขต 1 490262 : วัดหนองคู นางวิจิตร  กลิ่นนาค วัดหนองคู
232 สพป.ลพบุรี เขต 1 490262 : วัดหนองคู นายปราณีต  อ่อนละมัย ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.ลพบุรี เขต 1 490263 : วัดหนองกระเบียน นายดนัย  ทัดแก้ว ครู
234 สพป.ลพบุรี เขต 1 490222 : วัดพานิชธรรมิการาม สิทธิกร  พงษ์ชัยอินทร์ ครูผู้ช่วย
235 สพป.ลพบุรี เขต 1 490222 : วัดพานิชธรรมิการาม คมคาย  ปาระมี ครู
236 สพป.ลพบุรี เขต 1 490225 : วัดสระกระเบี้อง ปราโมทย์  จันทร์ดี ครู
237 สพป.ลพบุรี เขต 1 490225 : วัดสระกระเบี้อง สุดารัตน์  ดวงดี ัรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
238 สพป.ลพบุรี เขต 1 490215 : บ้านสระเตย นุสรา   เที่ยงธรรม ครูผู้ช่วย
239 สพป.ลพบุรี เขต 1 490215 : บ้านสระเตย phai  sangamuang ครู
240 สพป.ลพบุรี เขต 1 490215 : บ้านสระเตย อาทร  บุญคุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
241 สพป.ลพบุรี เขต 1 490257 : บ้านหนองแก พิเชษฐ์  ขันทอง ครู
242 สพป.ลพบุรี เขต 1 490257 : บ้านหนองแก นางสาวจุฑามาศ  มีลาภ ครูอัตราจ้าง
243 สพป.ลพบุรี เขต 1 490258 : วัดหนองเมือง ณรงค์  ประสมสุข ครู
244 สพป.ลพบุรี เขต 1 490258 : วัดหนองเมือง พลอย  ชูพงษ์ ธุรการ
245 สพป.ลพบุรี เขต 1 490245 : ชุมชนตำบลหินปัก นางรนุชสรา  พางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
246 สพป.ลพบุรี เขต 1 490245 : ชุมชนตำบลหินปัก นางลำดวน  พงษ์ประยูร ครูชำนาญการพิเศษ