รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490271 วัดโคกสลุง นางรัตนากฤต  ศิริบุญ ครู อนุมัติ
2 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490272 วัดหนองตามิ่ง นายยุทธศาสตร์  วงษ์สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
3 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490274 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) อำนาจ  วงษ์กัลหา ครู อนุมัติ
4 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490275 บ้านเขาขวาง ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์  อินเฉลียว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาขวาง (ครูโครงการกองทุนการศึกษา) อนุมัติ
5 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490288 บ้านห้วยสะอาด ชัยเดช  เข็มทอง ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490288 บ้านห้วยสะอาด ฉอ้อน  พรเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490290 วัดดำรงบุล ทองสุข  ชัยอาวุธ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
8 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490290 วัดดำรงบุล ทิพวรรณ  ปานพรหม ครู อนุมัติ
9 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490291 วัดมณีศรีโสภณ นางจันทนีย์  ต้นแก้ว รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ อนุมัติ
10 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490292 ช่องสาริกา กัลยากร  ลาภะสัมปัน ครู อนุมัติ
11 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490293 บ้านหนองโพธิ์ นางสาวรติรัตน์  มีสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490293 บ้านหนองโพธิ์ สิริภัทร  โหราเรือง ครู อนุมัติ
13 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490281 ซอย 19 สาย 2 ขวา นายนรินทร์  อินทรวงส์สักดิ์ ครู อนุมัติ
14 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490281 ซอย 19 สาย 2 ขวา นางสาวสุธิดา  ปาลวัฒน์ ครูผูช่วย อนุมัติ
15 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490276 บ้านดีลัง ธงเจิม  อ่อนจันทร์ ครู อนุมัติ
16 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490286 พรหมรังษี ปิยะพงษ์  ประดับมุข ครู อนุมัติ
17 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490286 พรหมรังษี นางวัชรี  บุญมานำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490287 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย นางณราพรรณ  จงศิริกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490294 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ นางสาวณัฏฐา  รัตนเสถียร ครู อนุมัติ
20 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490294 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สถิตย์  วัดเข่ง ครู อนุมัติ
21 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490295 บ้านคลองสาริกา นายสมเศียร  ช้างจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490295 บ้านคลองสาริกา พรสุดา  พิมพล ครู อนุมัติ
23 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490284 วัดหนองนา วันเพ็ญ  จักรสุวรรณ ครู อนุมัติ
24 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490282 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย นายประพนธ์  เย็นฉ่ำ ผอ อนุมัติ
25 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490282 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย นางวารีนา   จันทร์ทอง ครู อนุมัติ
26 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490283 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย นายวิรัต  สอนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490277 อนุบาลพัฒนานิคม สุรีย์รัตน์  ร่มลำดวน ครู อนุมัติ
28 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490277 อนุบาลพัฒนานิคม วิเชียร  เพ็ชรไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490273 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย พีระยศ  บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490297 บ้านมะนาวหวาน คัทลียา  นิลศิริ ครู อนุมัติ
31 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490278 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ฉัตรฤดี  สัณหะวงศ์ ครู อนุมัติ
32 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490278 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น Chantana   Hapakdee ครู อนุมัติ
33 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490279 บ้านสหพันธ์อ่างทอง ศรีสุพรรณ  ไชยดา ครู อนุมัติ
34 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490279 บ้านสหพันธ์อ่างทอง สมปอง  ใจเบิกบาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
35 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490299 บ้านสวนมะเดื่อ พีระยุทธ  พรมมะลิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490299 บ้านสวนมะเดื่อ jindarat  wongboon ครู อนุมัติ
37 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490300 บ้านซับโศก สุนทรี   เถื่อนวงษ์ จนท.ธุรการ อนุมัติ
38 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490301 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม นางสาวพรทิพย์  พงษาเกษตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
39 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490302 บ้านคลองกลุ่ม พรพิมล  ดวงสว่าง ครู อนุมัติ
40 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490303 บ้านหนองปีกนก พรชัย  แรมไพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490146 บ้านเกาะรัง สุดท้าย  วงษ์กาญจนรัตน์ ครู อนุมัติ
42 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490147 บ้านหนองบง อนงค์  มูลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง อนุมัติ
43 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490148 บ้านลังกาประชาสรรค์ นายเมธี  วิไลแก้ว ครู อนุมัติ
44 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490148 บ้านลังกาประชาสรรค์ นายเมธี  วิไลแก้ว ครู อนุมัติ
45 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490149 บ้านหนองปล้อง chartree  changloa ครู อนุมัติ
46 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490143 บ้านเขาแหลม สมฤดี  แสงแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490143 บ้านเขาแหลม กันยา  คำกะสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม อนุมัติ
48 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490141 บ้านเขายายกะตา นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490141 บ้านเขายายกะตา โกมิน  มาลา ครู อนุมัติ
50 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490181 บ้านโกรกรกฟ้า แววมณี  ศรีไพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490180 วัดศิริบรรพต สมชาย  สิทธิเลิศประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
52 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490180 วัดศิริบรรพต สมจิตร  เมืองโคตร ครู คศ.3 อนุมัติ
53 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490134 ชุมชนบ้านชัยบาดาล นายประทวน  นิลพันธุ์ ครู อนุมัติ
54 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490135 บ้านลำโกฎิทอง รัตนา  ศิริคุปต์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490136 บ้านท่ามะกอก นางเบญจมาภรณ์   มุกดา ครู อนุมัติ
56 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490172 บ้านหนองโกวิทยา ชนสรณ์  ภมร ครู อนุมัติ
57 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490172 บ้านหนองโกวิทยา นางนพวรรณ  พวงภู่ ครู อนุมัติ
58 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490164 บ้านเขาตะแคง นายอนุวัฒน์  มาลัยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
59 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490164 บ้านเขาตะแคง นางสาวเทียนทอง  คึ้มภูเขียว ครู อนุมัติ
60 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490156 บ้านท่าดินดำ สุริยา  สงฉิม ครู อนุมัติ
61 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490157 บ้านวังก้านเหลือง นายสมยศ   อำพันศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490157 บ้านวังก้านเหลือง อัญชลี  รักแดน ครู อนุมัติ
63 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490158 บ้านหนองปลาไหล นางจันทนา  แย้มชุมพร ครู อนุมัติ
64 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490158 บ้านหนองปลาไหล นายประสาร  หลิมวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490154 บ้านท่ามะนาว นางนิจ  ชัยชุมพร ครู อนุมัติ
66 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490154 บ้านท่ามะนาว นางสาวศิริพรรณ  ดวงแสนโย ธุรการ อนุมัติ
67 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490155 บ้านสันตะลุง มิลินท์  วงศ์วายุรักษ์ ครู อนุมัติ
68 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490168 บ้านนาโสม นางฐิรัชยา  ต่อชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490169 บ้านซับงูเหลือม นายธนพัต  อินทร์นอก ครู อนุมัติ
70 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490169 บ้านซับงูเหลือม นายนิติศักดิ์   กลิ่นเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490170 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นางศศิธร  เกิดเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490182 นิคมลำนารายณ์ นายวีระวุฒิ  อุดชา ครู อนุมัติ
73 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490182 นิคมลำนารายณ์ นางสาวพรทิพย์  แถสูงเนิน ครู อนุมัติ
74 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490151 บ้านไร่พัฒนา นางสาวสรัลดา  สุขพิทักษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
75 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490150 บ้านโค้งรถไฟ นางนงค์นุช  รวงน้อย ครู อนุมัติ
76 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490159 บ้านบัวชุม นายสมโชค  หัสสลีมูล ครู อนุมัติ
77 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490160 บ้านเขาสมโภชน์ นางสาวพัทธนันท์  กรวยสวัสดิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
78 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490161 บ้านซับเค้าแมว นายเทพทอง  พิมพ์พงษ์ ครู อนุมัติ
79 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490163 บ้านธงชัยสามัคคี นางจันทรา  ขันธุปัทม์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490184 บ้านซับหินขวาง นางสาวทองสุข  ผดุงผิว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
81 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490183 บ้านใหม่สามัคคี ปนัดดา  โพนทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490183 บ้านใหม่สามัคคี วนัสนันท์  นวลตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490138 บ้านห้วยนา นายจักรคม  วงษ์คลัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490139 บ้านม่วงค่อม ฐิติไชย  ศรีผ่าน ครูโรงเรียบ้านม่วงค่อม อนุมัติ
85 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490140 วัดสว่างอารมณ์ ชนากานต์  มูลยแแพทย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490137 บ้านมะกอกหวาน นายสมนึก  ศรีไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490153 อนุบาลลำนารายณ์ นายสุพจน์  วาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ อนุมัติ
88 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490153 อนุบาลลำนารายณ์ สุชาติ  ไชยโชติ ครู อนุมัติ
89 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490173 วัดสุนทรเทพคีรี จิดาภัทร  เรืองพูล ครู อนุมัติ
90 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490175 บ้านซับไทร นายไตรภพ  แจ่มจ่าย ครู อนุมัติ
91 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490176 บ้านซับผาสุก นายวิชัย  ประสงค์เศษ ครู อนุมัติ
92 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490177 บ้านดงน้อย นายเสถียร   ไปเหนือ ครู อนุมัติ
93 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490177 บ้านดงน้อย นายเสถียร  ไปเหนือ ครู อนุมัติ
94 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490166 วัดโพธิ์งาม นายชาตรี  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
95 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490166 วัดโพธิ์งาม นายธรรมนูญ  หงษ์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490152 บ้านบ่อน้ำ สิบเอกเชาวลิต  มังกรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490145 บ้านทุ่งตาแก้ว นางสาววรรณิศา  จันทา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว อนุมัติ
98 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490142 บ้านห้วยดีเลิศ นางณัฏฐินี  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านห้วยดีเลิศ อนุมัติ
99 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490307 บ้านท่ากรวด นางสาวอัญชลี   โพธิ์พฤกษ์ ครู อนุมัติ
100 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490307 บ้านท่ากรวด ธีระชัย  กลิ่นหอม ครู อนุมัติ
101 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490308 บ้านเนินทอง สายใจ  สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
102 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490308 บ้านเนินทอง พรทิพา   จันโท ธุรการ อนุมัติ
103 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490316 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ นิมิตร  โลหะเวช ผู้อำนวยการ อนุมัติ
104 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490317 บ้านทรัพย์เจริญ kanitta  getsuwan ครู อนุมัติ
105 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490317 บ้านทรัพย์เจริญ กมลวรรณ  ผ่องกาย ครู อนุมัติ
106 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490320 บ้านซับจำปา นางมธุรดา   ทับทิมศรี ครู อนุมัติ
107 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490322 บ้านทะเลวังวัด นางสาวยุพเรศ  เกษา ครู คศ.2 อนุมัติ
108 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490309 บ้านบ่อคู่ เศกสิทธิ์  ประมูลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490304 บ้านท่าตะโก รัชนีวรรณ์  แพรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะโก อนุมัติ
110 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490304 บ้านท่าตะโก รัชนีวรรณ์  แพรเมือง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
111 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490305 บ้านท่าหลวง นายปริวัตร  สรรพรชัยพงษ์ ครู อนุมัติ
112 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490306 อนุบาลท่าหลวง สายันต์  สมอยู่ ครู อนุมัติ
113 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490306 อนุบาลท่าหลวง นางสาวจิราพร  มะลิเสือ ครู อนุมัติ
114 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490310 บ้านหนองประดู่ เฉลิมชัย  สลุงอยู่ ครู อนุมัติ
115 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490310 บ้านหนองประดู่ วาริน  สิงห์เงิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
116 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490311 บ้านหนองหัวช้าง ฐากร  ตะกรุดสงค์ ครู อนุมัติ
117 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490315 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง นายวิโรจน์  ขาวนอก ครู อนุมัติ
118 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490315 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ณรงค์  สินกล่ำ ครู คศ.3 อนุมัติ
119 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490321 บ้านทุ่งดินแดง วรลักษณ์  ชัยธงรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490321 บ้านทุ่งดินแดง อรชร  โตสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490318 บ้านหัวลำ ณรงค์คร  วงค์คำจันทร์ ครู อนุมัติ
122 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490319 บ้านหนองจาน นางกัลยา  กระออมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490334 บ้านทุ่งท่าช้าง นางใจทิพย์  ชอบคุย ครู อนุมัติ
124 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490331 บ้านด่านจันทร์ นายพิสันต์   แก้วประเสริฐ ครู อนุมัติ
125 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490336 บ้านเขาหมูมัน จิตนภา  พรหมรอต ครู อนุมัติ
126 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490337 บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) นายจตุพล  มานะสุวรรณศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
127 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490329 บ้านห้วยเขว้า ภัทรนรรธ์  โปธิศักดิ์สกุล ครู อนุมัติ
128 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490329 บ้านห้วยเขว้า นายนิรุตต์  พึ่งเนตร ครู อนุมัติ
129 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490330 บ้านวังแขม นายสุรัตน์  พัดลม ครู อนุมัติ
130 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490328 บ้านคลอง นางสาวศศิธร  ไพรศรี ครู อนุมัติ
131 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490327 บ้านมหาโพธิ วัฒนา  ไชยารักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
132 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490327 บ้านมหาโพธิ คมธนา  ชอบคุย ครู อนุมัติ
133 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490326 อนุบาลสระโบสถ์ สมพงษ์  สุขศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490326 อนุบาลสระโบสถ์ ประพันธ์  จันทร์อับ ครู อนุมัติ
135 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490335 บ้านห้วยใหญ่ กิตติ  ศรีโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490346 อนุบาลโคกเจริญ นางสาวสุนิษา  ช้างเขียว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490347 บ้านทะเลทอง นายสังวรณ์  รักญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490354 บ้านโคกแสมสาร นายธนาพงศ์  คำศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490354 บ้านโคกแสมสาร นางสายใจ   เพชรตะกั่ว ครู คศ.1 อนุมัติ
140 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490345 บ้านเขาราบ รสรินทร์  บุญเพ็ง ครู อนุมัติ
141 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490341 บ้านวังตาอินทร์ นฤมล  มาดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490341 บ้านวังตาอินทร์ เสริม  ธรรมศรี ครู อนุมัติ
143 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490342 บ้านสระเพลง แมนศักดิ์  กาสี ครู อนุมัติ
144 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490339 บ้านยางราก ชลอ  จันทร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490339 บ้านยางราก นายบำเพ็ญ  วาชัยศรี ครู อนุมัติ
146 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490353 บ้านพุกะชัด นายเกษมศักดิ์  มีดี ครู อนุมัติ
147 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490349 บ้านห้วยสาราม นางปภาดา  จันดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
148 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490351 บ้านลำโป่งเพชร นายอังคาร  ตอเสนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490343 บ้านแหลมชนแดน ชูศักดิ์  ชัยปัญญา ครู อนุมัติ
150 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490340 บ้านหนองมะค่า นายธรรมนูญ  คงพันปี ครู คศ.2 อนุมัติ
151 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490361 บ้านกุดตาเพชร คมเพชร  พารีสอน ครู อนุมัติ
152 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490362 บ้านราษฎร์บำรุง วิมลรัตน์  วิไลภักดี ครู อนุมัติ
153 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490362 บ้านราษฎร์บำรุง นิลรัตนา  จุลสำรวล ครู อนุมัติ
154 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490363 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา นายสิทธิพงษ์   สุริยะศรี ครู อนุมัติ
155 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490363 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา วีระศักดิ์  ป่าสลุง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
156 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490368 บ้านเหวตาบัว นางดาวเรือง  สกุลเดช ครู อนุมัติ
157 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490369 บ้านปรางค์น้อย ปรางทอง  อ่อนธรรม ครู คศ.3 อนุมัติ
158 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490359 บ้านเขารวก อันชรี  หาภักดี ครู อนุมัติ
159 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490360 บ้านวังทอง ไพรัตน์  แก้วเทพ ครู อนุมัติ
160 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490360 บ้านวังทอง นายสุระนัน   รถน้อย ครู อนุมัติ
161 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490366 บ้านศรีเมือง นางสาวอภิญญา   สารเดช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
162 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490366 บ้านศรีเมือง นางสาวอภิญญา  สารเดช ครู คศ.๑ อนุมัติ
163 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490366 บ้านศรีเมือง พงษ์ชาย  จันทร์งาม พนักงานราชการ อนุมัติ
164 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490367 บ้านด่านไทยล้อม สุกัญญา  สุดสายออ ครู คศ.1 อนุมัติ
165 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490358 บ้านท่าเยี่ยม นายณรงค์  ฉ่ำแสง ครู อนุมัติ
166 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490364 บ้านลำสนธิ Phatcharamai  Charkham ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490357 บ้านหนองเกตุ ทวีวัฒน์  พรมสิงหา ครู อนุมัติ
168 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490355 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) นายสมพงษ์  รักษาราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
169 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490356 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ paweena  yasukum ครู อนุมัติ
170 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490356 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ นัฐพล  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
171 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490370 บ้านหนองขาม นางสาวขนิษฐา  ศรีวัง ครู อนุมัติ
172 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490370 บ้านหนองขาม ลัดดาวัลย์  วรรณโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
173 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490372 บ้านชอนสมบูรณ์ นางนารี  ศักดี ครู อนุมัติ
174 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490376 บ้านหนองไทร chutikarn  phungphoo ครู อนุมัติ
175 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490376 บ้านหนองไทร นายอานนท์   จ่าแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
176 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490376 บ้านหนองไทร นางสาวพรวิไล  มาลาม ครู อนุมัติ
177 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490389 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม นางสาวกนกภรณ์  จันทนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490381 บ้านป่าเขว้า นางสาวพรพรรณ  ทาโทน ครู อนุมัติ
179 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490381 บ้านป่าเขว้า นางสาวกัญญารัตน์   สุวรรณ ครู อนุมัติ
180 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490382 บ้านหนองสำราญ นางมาลัย  จันทนะ ครู อนุมัติ
181 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490382 บ้านหนองสำราญ นางสาวเบญรัตน์  แก้วเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำราญ อนุมัติ
182 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490383 บ้านโคกกลาง นายสรศักดิ์  มีสม ครู อนุมัติ
183 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490383 บ้านโคกกลาง นายวัฒนกรณ์  จิวาลักษณ์ ครู อนุมัติ
184 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490379 บ้านบ่อดินสอพอง นายประจบ  โชติพรม ครู อนุมัติ
185 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490380 บ้านดงดินแดง ทัศนีย์  อำไพ ครู อนุมัติ
186 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490388 บ้านหนองเสมา กัญญาภัค   ศีติสาร พนักงานราชการ อนุมัติ
187 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490385 บ้านใหม่โสพิมพ์ นางสีเวียง   สมสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ อนุมัติ
188 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490387 บ้านหนองไก่ห้าว นายบำรุง  ทิพเกษร ครู อนุมัติ
189 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490375 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ นางดารณี  ภาวะกุล ครู อนุมัติ
190 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490373 บ้านหนองตะแบก นางสาวเพียงตะวัน  พลเสน ธุรการ อนุมัติ
191 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490373 บ้านหนองตะแบก มาลัย  เจียมเงิน ครู อนุมัติ
192 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490374 บ้านยางโทน Chanida  Sukphrona ครู อนุมัติ
193 1602 สพป.ลพบุรี เขต 2 490392 อนุบาลวัดหนองม่วง ส.ต.อ.หญิงฉันทนี  โดยคำดี ครู อนุมัติ