รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1701 สพป.สิงห์บุรี 610010 วัดจักรสีห์ กาญจนา  อินทร์กลับ ครู อนุมัติ
2 1701 สพป.สิงห์บุรี 610010 วัดจักรสีห์ สุกัญญา   ศรีทรง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 1701 สพป.สิงห์บุรี 610011 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 นางสุวิมล  พวงกุหลาบ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 1701 สพป.สิงห์บุรี 610011 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 เบ็ญจพร  ประเสริฐผล ครูชำนาญการ อนุมัติ
5 1701 สพป.สิงห์บุรี 610014 วัดศรีสาคร ประภาวรินทร์  สุขเกตุ ครู อนุมัติ
6 1701 สพป.สิงห์บุรี 610015 วัดกระดังงา นางสาวรุจิราวรรณ  ฤกษ์มงคล ครู โรงเรียนวัดกระดังงา อนุมัติ
7 1701 สพป.สิงห์บุรี 610016 วัดประโชติการาม นางจันทรา  แฟงด้วง ครู โรงเรียนวัดประโชติการาม อนุมัติ
8 1701 สพป.สิงห์บุรี 610018 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง นายสมนึก  ผิวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง อนุมัติ
9 1701 สพป.สิงห์บุรี 610019 อนุบาลสิงห์บุรี ศิริพร  เหมือนพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
10 1701 สพป.สิงห์บุรี 610019 อนุบาลสิงห์บุรี ไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม ครู อนุมัติ
11 1701 สพป.สิงห์บุรี 610009 วัดพรหมสาคร หรรษา  บูรณศิลป์ ครู อนุมัติ
12 1701 สพป.สิงห์บุรี 610027 วัดโคกพระ นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์ ครูโรงเรียนวัดโคกพระ อนุมัติ
13 1701 สพป.สิงห์บุรี 610027 วัดโคกพระ สุครีพ  สอนเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระ อนุมัติ
14 1701 สพป.สิงห์บุรี 610002 วัดราษฎร์ประสิทธิ์ นางสาวศุภวรรณ  วงษ์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
15 1701 สพป.สิงห์บุรี 610006 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส นางอารี  สุวรรณหงษ์ ครู อนุมัติ
16 1701 สพป.สิงห์บุรี 610006 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อุษา  เสวกวิหารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
17 1701 สพป.สิงห์บุรี 610003 วัดตึกราชา สุทธิชา  ทิมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 1701 สพป.สิงห์บุรี 610004 วัดพระปรางค์มุนี นนทนันท์   ผิวผ่อง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 1701 สพป.สิงห์บุรี 610005 วัดศรัทธาภิรม อติภา   ุอุลิศ ครูโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม อนุมัติ
20 1701 สพป.สิงห์บุรี 610021 วัดข่อย Phatsakorn  Suwanmolee ครู อนุมัติ
21 1701 สพป.สิงห์บุรี 610023 วัดโพธิ์ชัย ธนพล  หอมจันทร์ ครู อนุมัติ
22 1701 สพป.สิงห์บุรี 610024 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สมศักดิ์  ปานกล่ำ ครู อนุมัติ
23 1701 สพป.สิงห์บุรี 610024 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี นางสาวศริษา  จิตศรีพิทักษ์เลิศ ครู อนุมัติ
24 1701 สพป.สิงห์บุรี 610024 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี ขนิษฐา   คำมาก ครู อนุมัติ
25 1701 สพป.สิงห์บุรี 610054 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา เยาวรัตน์  โตอ่อน ครู อนุมัติ
26 1701 สพป.สิงห์บุรี 610056 วัดโพธิ์หอม สุภัทรา  อาสุระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 1701 สพป.สิงห์บุรี 610056 วัดโพธิ์หอม ปัญญา  บุรีเรือง ครู อนุมัติ
28 1701 สพป.สิงห์บุรี 610069 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) นายชาญ  ธงชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 1701 สพป.สิงห์บุรี 610071 วัดกลางชูศรีเจริญสุข นางสาวสุริยา   นัสดา ครู อนุมัติ
30 1701 สพป.สิงห์บุรี 610071 วัดกลางชูศรีเจริญสุข รุ่งนพา  เปี่ยมบุญ ครู อนุมัติ
31 1701 สพป.สิงห์บุรี 610072 วัดชะอมสามัคคีธรรม ชลอ  หาระคูณ ครู อนุมัติ
32 1701 สพป.สิงห์บุรี 610073 บ้านทุ่งกลับ นายประเสริฐ   มุขแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ อนุมัติ
33 1701 สพป.สิงห์บุรี 610073 บ้านทุ่งกลับ ประเสริฐ  มุขแจ้ง ครู โรงเรียนบ้ายทุ่งกลับ อนุมัติ
34 1701 สพป.สิงห์บุรี 610057 วัดห้วยเจริญสุข วะจี  ชะเอม ครู อนุมัติ
35 1701 สพป.สิงห์บุรี 610057 วัดห้วยเจริญสุข กรชนก  เฟื้อยปัญญา ครู อนุมัติ
36 1701 สพป.สิงห์บุรี 610058 วัดน้ำผึ้ง อนุชศรา  สุรเณร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
37 1701 สพป.สิงห์บุรี 610058 วัดน้ำผึ้ง นางเรณู  พั่วงาม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผึ้ง อนุมัติ
38 1701 สพป.สิงห์บุรี 610053 วัดวังขรณ์ อำไพ  คำรอด ครู อนุมัติ
39 1701 สพป.สิงห์บุรี 610052 วัดชันสูตร นายเชาวลิต  บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชันสูตร อนุมัติ
40 1701 สพป.สิงห์บุรี 610063 วัดแหลมคาง สุกัญญา  มาคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 1701 สพป.สิงห์บุรี 610063 วัดแหลมคาง นางเสาวพร  อมรศิริพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมคาง อนุมัติ
42 1701 สพป.สิงห์บุรี 610067 เรืองเดชประชานุเคราะห์ สุนทร  ภู่แพร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
43 1701 สพป.สิงห์บุรี 610067 เรืองเดชประชานุเคราะห์ นภาพร  ชูทอง ครู อนุมัติ
44 1701 สพป.สิงห์บุรี 610065 วัดตลาดโพธิ์ นางสาวนาตยา  ไชยนา ครู อนุมัติ
45 1701 สพป.สิงห์บุรี 610065 วัดตลาดโพธิ์ กิตติ  วงษ์แหวน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 1701 สพป.สิงห์บุรี 610066 อนุบาลบางระจัน กาญจนา  เลิศดี ครู อนุมัติ
47 1701 สพป.สิงห์บุรี 610074 วัดคีม เบญจมาศ  มงคลพร ครู อนุมัติ
48 1701 สพป.สิงห์บุรี 610074 วัดคีม บรรเทิง  โนนเปือย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
49 1701 สพป.สิงห์บุรี 610075 วัดดอนเจดีย์ นางกานต์ดา  ม่วงเทศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 1701 สพป.สิงห์บุรี 610075 วัดดอนเจดีย์ รุ่งโรจน์  ศรีไพโรจน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
51 1701 สพป.สิงห์บุรี 610075 วัดดอนเจดีย์ wasana  danwungkha ครู อนุมัติ
52 1701 สพป.สิงห์บุรี 610076 บ้านทุ่งว้า ลัดดา  ตาระกา ครู อนุมัติ
53 1701 สพป.สิงห์บุรี 610077 วัดสามัคคีธรรม วิทยา  ตาระกา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 1701 สพป.สิงห์บุรี 610061 วัดประสิทธิ์คุณากร ศรัญญา  กลิ่นกลบ ครู อนุมัติ
55 1701 สพป.สิงห์บุรี 610061 วัดประสิทธิ์คุณากร วันเพ็ญ  พูลเพิ่ม ครู อนุมัติ
56 1701 สพป.สิงห์บุรี 610060 ชุมชนบ้านไม้ดัด พัฒน์นรี   ทับวสุธากุล ธุรการ อนุมัติ
57 1701 สพป.สิงห์บุรี 610060 ชุมชนบ้านไม้ดัด วรรณี  ม่วงทิม ครู อนุมัติ
58 1701 สพป.สิงห์บุรี 610032 วัดตะโกรวม Rung  Loekngam ครู อนุมัติ
59 1701 สพป.สิงห์บุรี 610033 วัดวังกะจับ ณัฏฐ์ภณิศชา  โพลงเงิน ครูโรงเรียนวัดวังกะจับ อนุมัติ
60 1701 สพป.สิงห์บุรี 610038 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม ชุติกาญจน์  วรสาร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 1701 สพป.สิงห์บุรี 610039 วัดโพธิ์ศรี สมพร  แพรม้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี อนุมัติ
62 1701 สพป.สิงห์บุรี 610039 วัดโพธิ์ศรี วันดี  บุ้งทอง ครู อนุมัติ
63 1701 สพป.สิงห์บุรี 610040 วัดสาธุการาม สุเมธ  สนสกล ครู อนุมัติ
64 1701 สพป.สิงห์บุรี 610040 วัดสาธุการาม นางสาวอนุจรี  อมาตรเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
65 1701 สพป.สิงห์บุรี 610028 วัดขุนสงฆ์ นิภาพรรณ   พิภพไชยาสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดขุนสงฆ์ อนุมัติ
66 1701 สพป.สิงห์บุรี 610029 ค่ายบางระจัน วรรณิภา  ศิลปโชติ ครู อนุมัติ
67 1701 สพป.สิงห์บุรี 610029 ค่ายบางระจัน นายธนากร  นิ่มนวล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
68 1701 สพป.สิงห์บุรี 610029 ค่ายบางระจัน นายปรีดา  คงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน อนุมัติ
69 1701 สพป.สิงห์บุรี 610030 วัดประดับ นางสาววิไลวรรณ  วิริยะ ครู อนุมัติ
70 1701 สพป.สิงห์บุรี 610030 วัดประดับ เมธี  สารดิษฐ์ ครู อนุมัติ
71 1701 สพป.สิงห์บุรี 610030 วัดประดับ กาญจนา  รักท้วม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
72 1701 สพป.สิงห์บุรี 610031 อนุบาลค่ายบางระจัน วิมลนันท์  ไชยพัทธวุฒิ ครู คศ. 3 อนุมัติ
73 1701 สพป.สิงห์บุรี 610037 บ้านหนองลีวิทยาคม นางสาวกฤษติกานต์  สุตา ครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม อนุมัติ
74 1701 สพป.สิงห์บุรี 610034 วัดบ้านกลับ suwin  khunoon ครู อนุมัติ
75 1701 สพป.สิงห์บุรี 610034 วัดบ้านกลับ นัฏฐสิทธิ์  ศรีเผือก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 1701 สพป.สิงห์บุรี 610035 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี กิตติคุณ  ยิ้มเจริญ ครู อนุมัติ
77 1701 สพป.สิงห์บุรี 610035 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี นายกิตติพงษ์  เอี่ยมสอาด ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี อนุมัติ
78 1701 สพป.สิงห์บุรี 610041 วัดโพธิ์สังฆาราม นางนันทกา  จรเกตุ ครู อนุมัติ
79 1701 สพป.สิงห์บุรี 610041 วัดโพธิ์สังฆาราม นางดวงใจ  สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม อนุมัติ
80 1701 สพป.สิงห์บุรี 610041 วัดโพธิ์สังฆาราม พรหมพัฒน์ชา  ธรรมกรณ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
81 1701 สพป.สิงห์บุรี 610042 ชุมชนวัดม่วง นางสาวสุธารัตน์  โพธิโต ครูโรงเรียนชุมชนวัดม่วง อนุมัติ
82 1701 สพป.สิงห์บุรี 610043 วัดสิงห์ นายมุนี  พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 1701 สพป.สิงห์บุรี 610036 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) เกษณี  น้อยสุข ครู อนุมัติ
84 1701 สพป.สิงห์บุรี 610078 อนุบาลพรหมบุรี นางสุวรรณ์ษา  ใหญ่พงษ์ ครู อนุมัติ
85 1701 สพป.สิงห์บุรี 610078 อนุบาลพรหมบุรี นายเทพอนันท์  วงษ์เจียม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 1701 สพป.สิงห์บุรี 610079 วัดโพธิ์เอน สมใจ  จีนเท่ห์ ครู อนุมัติ
87 1701 สพป.สิงห์บุรี 610079 วัดโพธิ์เอน ธนพร  อยู่ปรางค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
88 1701 สพป.สิงห์บุรี 610080 วัดโภคาภิวัฒน์ วรรณวิทย์  แจ่มฟ้า ครู อนุมัติ
89 1701 สพป.สิงห์บุรี 610081 วัดหลวง นวรัตน์  ชุ่มชื่นเจริญ ครู อนุมัติ
90 1701 สพป.สิงห์บุรี 610081 วัดหลวง จันทนา  อยู่แก้ว ครู อนุมัติ
91 1701 สพป.สิงห์บุรี 610086 วัดกลางธนรินทร์ กาญจนา  ปานดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
92 1701 สพป.สิงห์บุรี 610086 วัดกลางธนรินทร์ สุชีลา  สุขมูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 1701 สพป.สิงห์บุรี 610085 บ้านเก่า กิตติวัฒน์  ตั้งตระกูล ครู อนุมัติ
94 1701 สพป.สิงห์บุรี 610085 บ้านเก่า อัจฉรา  ปล้องสอง ธุรการ อนุมัติ
95 1701 สพป.สิงห์บุรี 610082 วัดเก้าชั่ง อัจฉรา  คุ้มเขต เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
96 1701 สพป.สิงห์บุรี 610083 วัดโคปูน นายสมบัติ  สุขสบาย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
97 1701 สพป.สิงห์บุรี 610084 ชุมชนวัดตราชู พัชราภรณ์  ผู่พานิช ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 1701 สพป.สิงห์บุรี 610084 ชุมชนวัดตราชู กนกกาญจน์  ร่วมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
99 1701 สพป.สิงห์บุรี 610092 วัดอัมพวัน นราภรณ์  เพ็ชรนิล ธุรการ อนุมัติ
100 1701 สพป.สิงห์บุรี 610092 วัดอัมพวัน มงคล  เครือทิวา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
101 1701 สพป.สิงห์บุรี 610092 วัดอัมพวัน พนิดา  เจริญสุขมั่งมี ครู อนุมัติ
102 1701 สพป.สิงห์บุรี 610094 วัดเตย ทวีโชค  วิไลพันธุ์ ครูธุรการ อนุมัติ
103 1701 สพป.สิงห์บุรี 610095 วัดประสาท ธาริณี  พรหมมาศ ครู อนุมัติ
104 1701 สพป.สิงห์บุรี 610097 ชุมชนวัดเทพมงคล พิมพ์พร  แตงอ่อน ครูธุรการ อนุมัติ
105 1701 สพป.สิงห์บุรี 610097 ชุมชนวัดเทพมงคล นายสมจิตต์   พุ่มมณี ครู อนุมัติ
106 1701 สพป.สิงห์บุรี 610090 วัดพรหมเทพาวาส นิธินันท์  อุ่นประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 1701 สพป.สิงห์บุรี 610090 วัดพรหมเทพาวาส จุฑารัตน์  แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 1701 สพป.สิงห์บุรี 610090 วัดพรหมเทพาวาส พรหมเทพาวาส  วัชรพงษ์ แตงอ่อน ธุรการ อนุมัติ
109 1701 สพป.สิงห์บุรี 610044 วัดถอนสมอ นันทภพ  โพรัง ธุรการ อนุมัติ
110 1701 สพป.สิงห์บุรี 610044 วัดถอนสมอ ประสงค์  สังข์ทอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อนุมัติ
111 1701 สพป.สิงห์บุรี 610045 วัดโบสถ์ ธวัช  นาคชุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 1701 สพป.สิงห์บุรี 610045 วัดโบสถ์ นางเพ็ญศรี  ทองน้อย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์ อนุมัติ
113 1701 สพป.สิงห์บุรี 610046 อนุบาลท่าช้าง ภัทรานิษฐ์  อัจฉริยานุกกูล ครู อนุมัติ
114 1701 สพป.สิงห์บุรี 610046 อนุบาลท่าช้าง สุรีรัตน์  เณรน้อย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
115 1701 สพป.สิงห์บุรี 610050 วัดพิกุลทอง นางสุภาพ  แก้วบัว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
116 1701 สพป.สิงห์บุรี 610049 ชุมชนวัดเสาธงหิน เด่นเชิงชาย  คร้ามแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 1701 สพป.สิงห์บุรี 610049 ชุมชนวัดเสาธงหิน บัญชา  แหวนทองคำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
118 1701 สพป.สิงห์บุรี 610047 วัดโสภา ใจดี  ศรีสุข ครู อนุมัติ
119 1701 สพป.สิงห์บุรี 610047 วัดโสภา จิราพร  วงค์คูณ ครู อนุมัติ
120 1701 สพป.สิงห์บุรี 610047 วัดโสภา นายสุชาติ  จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 1701 สพป.สิงห์บุรี 610051 วัดวิหารขาว ประนอม  เหล่าพงษ์แก้ว ครู อนุมัติ
122 1701 สพป.สิงห์บุรี 610051 วัดวิหารขาว นางสาวจันทร์เรือง  พานิชย์ ครู อนุมัติ
123 1701 สพป.สิงห์บุรี 610099 วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) นางพรทิพย์  เสือโต ครู อนุมัติ
124 1701 สพป.สิงห์บุรี 610099 วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) ขวัญชนก  รอดไผ่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
125 1701 สพป.สิงห์บุรี 610099 วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) ศิริกานดา  สังสอาด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
126 1701 สพป.สิงห์บุรี 610100 วัดเพิ่มประสิทธิผล นายวัชระ  เสือโต ครู อนุมัติ
127 1701 สพป.สิงห์บุรี 610100 วัดเพิ่มประสิทธิผล สุธาทิพย์  สายแสวง ครู อนุมัติ
128 1701 สพป.สิงห์บุรี 610131 วัดน้อย ไพฑูรย์  นาวีระ ครู อนุมัติ
129 1701 สพป.สิงห์บุรี 610109 วัดบางปูน นิรันดร์  กิ่งพิกุล ครู อนุมัติ
130 1701 สพป.สิงห์บุรี 610109 วัดบางปูน สุพล   วันทา ครู อนุมัติ
131 1701 สพป.สิงห์บุรี 610110 วัดระนาม กฤษณา  พุ่มพวง ครู คศ.3 อนุมัติ
132 1701 สพป.สิงห์บุรี 610112 วัดกลาง นางสาวจุฬาลักษณ์  อยู่โทน ครูชำนาญการ อนุมัติ
133 1701 สพป.สิงห์บุรี 610112 วัดกลาง นางสาวนิสา  ประสงค์เงิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
134 1701 สพป.สิงห์บุรี 610112 วัดกลาง วราภรณ์  กุลฉัตรศิริ ครู อนุมัติ
135 1701 สพป.สิงห์บุรี 610113 วัดคลองโพธิ์ศรี เนาวรัตน์  วันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี อนุมัติ
136 1701 สพป.สิงห์บุรี 610114 วัดเชียงราก ไตรเทพ  ปัจฉิม ครู อนุมัติ
137 1701 สพป.สิงห์บุรี 610115 วัดเซ่าสิงห์ นายภัทร   สว่าง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
138 1701 สพป.สิงห์บุรี 610115 วัดเซ่าสิงห์ นางเพ็ญศรี  หงษ์ไกร ครู อนุมัติ
139 1701 สพป.สิงห์บุรี 610116 ชุมชนวัดดงยาง นายธงชัย  กุลพรหมสโร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 1701 สพป.สิงห์บุรี 610116 ชุมชนวัดดงยาง นางประนอม  สุดาทิศ ครู อนุมัติ
141 1701 สพป.สิงห์บุรี 610117 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) พัทณี  นุกันยา ครูชำนาญการ อนุมัติ
142 1701 สพป.สิงห์บุรี 610117 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) เฉลิมขวัญ  เพ็งบุญ ครู อนุมัติ
143 1701 สพป.สิงห์บุรี 610118 วัดล่องกะเบา วีณ์รฐา  จารุเสรณีย์ ครู อนุมัติ
144 1701 สพป.สิงห์บุรี 610118 วัดล่องกะเบา นางภาวิณี  สีเพ็ง ครู อนุมัติ
145 1701 สพป.สิงห์บุรี 610138 วัดยาง นุชรี  ปลั่งดี ครู อนุมัติ
146 1701 สพป.สิงห์บุรี 610138 วัดยาง ปรัชญาณี  ทิมทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
147 1701 สพป.สิงห์บุรี 610138 วัดยาง จิราพร  ดวงจรัส ครู อนุมัติ
148 1701 สพป.สิงห์บุรี 610108 วัดท่าอิฐ วิชัย  เพ็งบุญ ครูโรงเรียนวัดท่าอิฐ อนุมัติ
149 1701 สพป.สิงห์บุรี 610108 วัดท่าอิฐ นายชัยสิทธิ์  สินโน ข้าราชการครู อนุมัติ
150 1701 สพป.สิงห์บุรี 610107 วัดตุ้มหู jamnian  jaidee ครู อนุมัติ
151 1701 สพป.สิงห์บุรี 610126 วัดโฆสิทธาราม ณัฐนันท์  ผลพิบูลย์ ครู อนุมัติ
152 1701 สพป.สิงห์บุรี 610127 วัดทอง suchittra  tuemee ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 1701 สพป.สิงห์บุรี 610127 วัดทอง ปิยบุตร  ศรีเอี่ยม ครู อนุมัติ
154 1701 สพป.สิงห์บุรี 610119 วัดดอกไม้ จันทนา  บัวอาจ ครู อนุมัติ
155 1701 สพป.สิงห์บุรี 610120 วัดปลาไหล นางบุญลาภ  แย้มนุ่น ครู อนุมัติ
156 1701 สพป.สิงห์บุรี 610121 วัดเสือข้าม นายเกียรติยศ  พื้นผักหวาน ครู อนุมัติ
157 1701 สพป.สิงห์บุรี 610121 วัดเสือข้าม นายบุญรุ่ง  สีเหลือง ครู อนุมัติ
158 1701 สพป.สิงห์บุรี 610121 วัดเสือข้าม นิสาชล  แย้มนุ่น ครู อนุมัติ
159 1701 สพป.สิงห์บุรี 610122 วัดสว่างอารมณ์ นายอำนวย  พงษ์เสือ ครู อนุมัติ
160 1701 สพป.สิงห์บุรี 610102 วัดกระทุ่มปี่ พิมพ์รภัช  วรพัฒน์กิตติเดช ครู อนุมัติ
161 1701 สพป.สิงห์บุรี 610103 วัดบ้านลำ นิภาวรรณ  ใจกล้า ครู อนุมัติ
162 1701 สพป.สิงห์บุรี 610124 บ้านคูเมือง นัฐวรรณ  ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 1701 สพป.สิงห์บุรี 610124 บ้านคูเมือง ทัศนีย์  จั่นหนู ครู อนุมัติ
164 1701 สพป.สิงห์บุรี 610125 วัดหนองสุ่ม ร่าเริง  รักชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
165 1701 สพป.สิงห์บุรี 610125 วัดหนองสุ่ม พัทธ์ธีญา  ไพรมุ้ย ครู อนุมัติ
166 1701 สพป.สิงห์บุรี 610125 วัดหนองสุ่ม usar  phaphim ครู อนุมัติ
167 1701 สพป.สิงห์บุรี 610133 วัดการ้อง สมศักดิ์  รักลี ครู อนุมัติ
168 1701 สพป.สิงห์บุรี 610133 วัดการ้อง บุญเลิศ  จำสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
169 1701 สพป.สิงห์บุรี 610130 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) จันทนา  พิลา ครู อนุมัติ
170 1701 สพป.สิงห์บุรี 610130 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) ไพบูลย์   ฟักขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
171 1701 สพป.สิงห์บุรี 610123 วัดประศุก อมรรัตน์  วงศ์กระจ่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 1701 สพป.สิงห์บุรี 610123 วัดประศุก นพพร  ล่ำสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศุก อนุมัติ
173 1701 สพป.สิงห์บุรี 610123 วัดประศุก ladda  kumvijit ครู อนุมัติ
174 1701 สพป.สิงห์บุรี 610134 วัดโบสถ์ เกริกชัย  อุทัย ครู อนุมัติ
175 1701 สพป.สิงห์บุรี 610134 วัดโบสถ์ สุดารัตน์  ทิมทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ