รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สิงห์บุรี 610010 : วัดจักรสีห์ สุกัญญา   ศรีทรง ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.สิงห์บุรี 610010 : วัดจักรสีห์ กาญจนา  อินทร์กลับ ครู
3 สพป.สิงห์บุรี 610011 : ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 เบ็ญจพร  ประเสริฐผล ครูชำนาญการ
4 สพป.สิงห์บุรี 610011 : ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 นางสุวิมล  พวงกุหลาบ ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.สิงห์บุรี 610014 : วัดศรีสาคร ประภาวรินทร์  สุขเกตุ ครู
6 สพป.สิงห์บุรี 610015 : วัดกระดังงา นางสาวรุจิราวรรณ  ฤกษ์มงคล ครู โรงเรียนวัดกระดังงา
7 สพป.สิงห์บุรี 610016 : วัดประโชติการาม นางจันทรา  แฟงด้วง ครู โรงเรียนวัดประโชติการาม
8 สพป.สิงห์บุรี 610018 : วัดสะอาดราษฎร์บำรุง นายสมนึก  ผิวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
9 สพป.สิงห์บุรี 610019 : อนุบาลสิงห์บุรี ศิริพร  เหมือนพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
10 สพป.สิงห์บุรี 610019 : อนุบาลสิงห์บุรี ไพฑูรย์  อ่อนนิ่ม ครู
11 สพป.สิงห์บุรี 610009 : วัดพรหมสาคร หรรษา  บูรณศิลป์ ครู
12 สพป.สิงห์บุรี 610027 : วัดโคกพระ นางสาวฐิติรัตน์  ประภาศิลป์ ครูโรงเรียนวัดโคกพระ
13 สพป.สิงห์บุรี 610027 : วัดโคกพระ สุครีพ  สอนเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพระ
14 สพป.สิงห์บุรี 610002 : วัดราษฎร์ประสิทธิ์ นางสาวศุภวรรณ  วงษ์อินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
15 สพป.สิงห์บุรี 610006 : โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อุษา  เสวกวิหารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
16 สพป.สิงห์บุรี 610006 : โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส นางอารี  สุวรรณหงษ์ ครู
17 สพป.สิงห์บุรี 610003 : วัดตึกราชา สุทธิชา  ทิมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.สิงห์บุรี 610004 : วัดพระปรางค์มุนี นนทนันท์   ผิวผ่อง ธุรการโรงเรียน
19 สพป.สิงห์บุรี 610005 : วัดศรัทธาภิรม อติภา   ุอุลิศ ครูโรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
20 สพป.สิงห์บุรี 610021 : วัดข่อย Phatsakorn  Suwanmolee ครู
21 สพป.สิงห์บุรี 610023 : วัดโพธิ์ชัย ธนพล  หอมจันทร์ ครู
22 สพป.สิงห์บุรี 610024 : อนุบาลเมืองสิงห์บุรี นางสาวศริษา  จิตศรีพิทักษ์เลิศ ครู
23 สพป.สิงห์บุรี 610024 : อนุบาลเมืองสิงห์บุรี ขนิษฐา   คำมาก ครู
24 สพป.สิงห์บุรี 610024 : อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สมศักดิ์  ปานกล่ำ ครู
25 สพป.สิงห์บุรี 610054 : ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา เยาวรัตน์  โตอ่อน ครู
26 สพป.สิงห์บุรี 610056 : วัดโพธิ์หอม ปัญญา  บุรีเรือง ครู
27 สพป.สิงห์บุรี 610056 : วัดโพธิ์หอม สุภัทรา  อาสุระ ครูผู้ช่วย
28 สพป.สิงห์บุรี 610069 : วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) นายชาญ  ธงชัย ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.สิงห์บุรี 610071 : วัดกลางชูศรีเจริญสุข นางสาวสุริยา   นัสดา ครู
30 สพป.สิงห์บุรี 610071 : วัดกลางชูศรีเจริญสุข รุ่งนพา  เปี่ยมบุญ ครู
31 สพป.สิงห์บุรี 610072 : วัดชะอมสามัคคีธรรม ชลอ  หาระคูณ ครู
32 สพป.สิงห์บุรี 610073 : บ้านทุ่งกลับ ประเสริฐ  มุขแจ้ง ครู โรงเรียนบ้ายทุ่งกลับ
33 สพป.สิงห์บุรี 610073 : บ้านทุ่งกลับ นายประเสริฐ   มุขแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ
34 สพป.สิงห์บุรี 610057 : วัดห้วยเจริญสุข กรชนก  เฟื้อยปัญญา ครู
35 สพป.สิงห์บุรี 610057 : วัดห้วยเจริญสุข วะจี  ชะเอม ครู
36 สพป.สิงห์บุรี 610058 : วัดน้ำผึ้ง อนุชศรา  สุรเณร ธุรการโรงเรียน
37 สพป.สิงห์บุรี 610058 : วัดน้ำผึ้ง นางเรณู  พั่วงาม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผึ้ง
38 สพป.สิงห์บุรี 610053 : วัดวังขรณ์ อำไพ  คำรอด ครู
39 สพป.สิงห์บุรี 610052 : วัดชันสูตร นายเชาวลิต  บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชันสูตร
40 สพป.สิงห์บุรี 610063 : วัดแหลมคาง นางเสาวพร  อมรศิริพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมคาง
41 สพป.สิงห์บุรี 610063 : วัดแหลมคาง สุกัญญา  มาคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.สิงห์บุรี 610067 : เรืองเดชประชานุเคราะห์ สุนทร  ภู่แพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.สิงห์บุรี 610067 : เรืองเดชประชานุเคราะห์ นภาพร  ชูทอง ครู
44 สพป.สิงห์บุรี 610065 : วัดตลาดโพธิ์ กิตติ  วงษ์แหวน ผู้อำนวยการโรงเรียน
45 สพป.สิงห์บุรี 610065 : วัดตลาดโพธิ์ นางสาวนาตยา  ไชยนา ครู
46 สพป.สิงห์บุรี 610066 : อนุบาลบางระจัน กาญจนา  เลิศดี ครู
47 สพป.สิงห์บุรี 610074 : วัดคีม บรรเทิง  โนนเปือย ผู้อำนวยการ
48 สพป.สิงห์บุรี 610074 : วัดคีม เบญจมาศ  มงคลพร ครู
49 สพป.สิงห์บุรี 610075 : วัดดอนเจดีย์ wasana  danwungkha ครู
50 สพป.สิงห์บุรี 610075 : วัดดอนเจดีย์ รุ่งโรจน์  ศรีไพโรจน์ ผู้อำนวยการ
51 สพป.สิงห์บุรี 610075 : วัดดอนเจดีย์ นางกานต์ดา  ม่วงเทศ ครูผู้ช่วย
52 สพป.สิงห์บุรี 610076 : บ้านทุ่งว้า ลัดดา  ตาระกา ครู
53 สพป.สิงห์บุรี 610077 : วัดสามัคคีธรรม วิทยา  ตาระกา ครูชำนาญการพิเศษ
54 สพป.สิงห์บุรี 610061 : วัดประสิทธิ์คุณากร วันเพ็ญ  พูลเพิ่ม ครู
55 สพป.สิงห์บุรี 610061 : วัดประสิทธิ์คุณากร ศรัญญา  กลิ่นกลบ ครู
56 สพป.สิงห์บุรี 610060 : ชุมชนบ้านไม้ดัด พัฒน์นรี   ทับวสุธากุล ธุรการ
57 สพป.สิงห์บุรี 610060 : ชุมชนบ้านไม้ดัด วรรณี  ม่วงทิม ครู
58 สพป.สิงห์บุรี 610032 : วัดตะโกรวม Rung  Loekngam ครู
59 สพป.สิงห์บุรี 610033 : วัดวังกะจับ ณัฏฐ์ภณิศชา  โพลงเงิน ครูโรงเรียนวัดวังกะจับ
60 สพป.สิงห์บุรี 610038 : ชุมชนวัดกลางท่าข้าม ชุติกาญจน์  วรสาร ธุรการโรงเรียน
61 สพป.สิงห์บุรี 610039 : วัดโพธิ์ศรี สมพร  แพรม้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
62 สพป.สิงห์บุรี 610039 : วัดโพธิ์ศรี วันดี  บุ้งทอง ครู
63 สพป.สิงห์บุรี 610040 : วัดสาธุการาม สุเมธ  สนสกล ครู
64 สพป.สิงห์บุรี 610040 : วัดสาธุการาม นางสาวอนุจรี  อมาตรเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.สิงห์บุรี 610028 : วัดขุนสงฆ์ นิภาพรรณ   พิภพไชยาสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดขุนสงฆ์
66 สพป.สิงห์บุรี 610029 : ค่ายบางระจัน นายปรีดา  คงสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจัน
67 สพป.สิงห์บุรี 610029 : ค่ายบางระจัน นายธนากร  นิ่มนวล ครูอัตราจ้าง
68 สพป.สิงห์บุรี 610029 : ค่ายบางระจัน วรรณิภา  ศิลปโชติ ครู
69 สพป.สิงห์บุรี 610030 : วัดประดับ นางสาววิไลวรรณ  วิริยะ ครู
70 สพป.สิงห์บุรี 610030 : วัดประดับ เมธี  สารดิษฐ์ ครู
71 สพป.สิงห์บุรี 610030 : วัดประดับ กาญจนา  รักท้วม ธุรการโรงเรียน
72 สพป.สิงห์บุรี 610031 : อนุบาลค่ายบางระจัน วิมลนันท์  ไชยพัทธวุฒิ ครู คศ. 3
73 สพป.สิงห์บุรี 610037 : บ้านหนองลีวิทยาคม นางสาวกฤษติกานต์  สุตา ครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
74 สพป.สิงห์บุรี 610034 : วัดบ้านกลับ suwin  khunoon ครู
75 สพป.สิงห์บุรี 610034 : วัดบ้านกลับ นัฏฐสิทธิ์  ศรีเผือก ครูผู้ช่วย
76 สพป.สิงห์บุรี 610035 : โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี นายกิตติพงษ์  เอี่ยมสอาด ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
77 สพป.สิงห์บุรี 610035 : โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี กิตติคุณ  ยิ้มเจริญ ครู
78 สพป.สิงห์บุรี 610041 : วัดโพธิ์สังฆาราม พรหมพัฒน์ชา  ธรรมกรณ์ ธุรการโรงเรียน
79 สพป.สิงห์บุรี 610041 : วัดโพธิ์สังฆาราม นางนันทกา  จรเกตุ ครู
80 สพป.สิงห์บุรี 610041 : วัดโพธิ์สังฆาราม นางดวงใจ  สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
81 สพป.สิงห์บุรี 610042 : ชุมชนวัดม่วง นางสาวสุธารัตน์  โพธิโต ครูโรงเรียนชุมชนวัดม่วง
82 สพป.สิงห์บุรี 610043 : วัดสิงห์ นายมุนี  พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.สิงห์บุรี 610036 : ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) เกษณี  น้อยสุข ครู
84 สพป.สิงห์บุรี 610078 : อนุบาลพรหมบุรี นางสุวรรณ์ษา  ใหญ่พงษ์ ครู
85 สพป.สิงห์บุรี 610078 : อนุบาลพรหมบุรี นายเทพอนันท์  วงษ์เจียม เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.สิงห์บุรี 610079 : วัดโพธิ์เอน สมใจ  จีนเท่ห์ ครู
87 สพป.สิงห์บุรี 610079 : วัดโพธิ์เอน ธนพร  อยู่ปรางค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.สิงห์บุรี 610080 : วัดโภคาภิวัฒน์ วรรณวิทย์  แจ่มฟ้า ครู
89 สพป.สิงห์บุรี 610081 : วัดหลวง นวรัตน์  ชุ่มชื่นเจริญ ครู
90 สพป.สิงห์บุรี 610081 : วัดหลวง จันทนา  อยู่แก้ว ครู
91 สพป.สิงห์บุรี 610086 : วัดกลางธนรินทร์ กาญจนา  ปานดี ธุรการโรงเรียน
92 สพป.สิงห์บุรี 610086 : วัดกลางธนรินทร์ สุชีลา  สุขมูล ครูชำนาญการพิเศษ
93 สพป.สิงห์บุรี 610085 : บ้านเก่า กิตติวัฒน์  ตั้งตระกูล ครู
94 สพป.สิงห์บุรี 610085 : บ้านเก่า อัจฉรา  ปล้องสอง ธุรการ
95 สพป.สิงห์บุรี 610082 : วัดเก้าชั่ง อัจฉรา  คุ้มเขต เจ้าหน้าที่พัสดุ
96 สพป.สิงห์บุรี 610083 : วัดโคปูน นายสมบัติ  สุขสบาย ผู้อำนวยการ
97 สพป.สิงห์บุรี 610084 : ชุมชนวัดตราชู กนกกาญจน์  ร่วมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
98 สพป.สิงห์บุรี 610084 : ชุมชนวัดตราชู พัชราภรณ์  ผู่พานิช ธุรการโรงเรียน
99 สพป.สิงห์บุรี 610092 : วัดอัมพวัน นราภรณ์  เพ็ชรนิล ธุรการ
100 สพป.สิงห์บุรี 610092 : วัดอัมพวัน มงคล  เครือทิวา ผู้อำนวยการ
101 สพป.สิงห์บุรี 610092 : วัดอัมพวัน พนิดา  เจริญสุขมั่งมี ครู
102 สพป.สิงห์บุรี 610094 : วัดเตย ทวีโชค  วิไลพันธุ์ ครูธุรการ
103 สพป.สิงห์บุรี 610095 : วัดประสาท ธาริณี  พรหมมาศ ครู
104 สพป.สิงห์บุรี 610097 : ชุมชนวัดเทพมงคล นายสมจิตต์   พุ่มมณี ครู
105 สพป.สิงห์บุรี 610097 : ชุมชนวัดเทพมงคล พิมพ์พร  แตงอ่อน ครูธุรการ
106 สพป.สิงห์บุรี 610090 : วัดพรหมเทพาวาส นิธินันท์  อุ่นประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.สิงห์บุรี 610090 : วัดพรหมเทพาวาส พรหมเทพาวาส  วัชรพงษ์ แตงอ่อน ธุรการ
108 สพป.สิงห์บุรี 610090 : วัดพรหมเทพาวาส จุฑารัตน์  แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.สิงห์บุรี 610044 : วัดถอนสมอ ประสงค์  สังข์ทอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
110 สพป.สิงห์บุรี 610044 : วัดถอนสมอ นันทภพ  โพรัง ธุรการ
111 สพป.สิงห์บุรี 610045 : วัดโบสถ์ ธวัช  นาคชุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.สิงห์บุรี 610045 : วัดโบสถ์ นางเพ็ญศรี  ทองน้อย ครูโรงเรียนวัดโบสถ์
113 สพป.สิงห์บุรี 610046 : อนุบาลท่าช้าง ภัทรานิษฐ์  อัจฉริยานุกกูล ครู
114 สพป.สิงห์บุรี 610046 : อนุบาลท่าช้าง สุรีรัตน์  เณรน้อย ครูอัตราจ้าง
115 สพป.สิงห์บุรี 610050 : วัดพิกุลทอง นางสุภาพ  แก้วบัว ผู้อำนวยการ
116 สพป.สิงห์บุรี 610049 : ชุมชนวัดเสาธงหิน เด่นเชิงชาย  คร้ามแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.สิงห์บุรี 610049 : ชุมชนวัดเสาธงหิน บัญชา  แหวนทองคำ ธุรการโรงเรียน
118 สพป.สิงห์บุรี 610047 : วัดโสภา จิราพร  วงค์คูณ ครู
119 สพป.สิงห์บุรี 610047 : วัดโสภา ใจดี  ศรีสุข ครู
120 สพป.สิงห์บุรี 610047 : วัดโสภา นายสุชาติ  จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.สิงห์บุรี 610051 : วัดวิหารขาว นางสาวจันทร์เรือง  พานิชย์ ครู
122 สพป.สิงห์บุรี 610051 : วัดวิหารขาว ประนอม  เหล่าพงษ์แก้ว ครู
123 สพป.สิงห์บุรี 610099 : วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) นางพรทิพย์  เสือโต ครู
124 สพป.สิงห์บุรี 610099 : วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) ขวัญชนก  รอดไผ่ ธุรการโรงเรียน
125 สพป.สิงห์บุรี 610099 : วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) ศิริกานดา  สังสอาด ธุรการโรงเรียน
126 สพป.สิงห์บุรี 610100 : วัดเพิ่มประสิทธิผล นายวัชระ  เสือโต ครู
127 สพป.สิงห์บุรี 610100 : วัดเพิ่มประสิทธิผล สุธาทิพย์  สายแสวง ครู
128 สพป.สิงห์บุรี 610131 : วัดน้อย ไพฑูรย์  นาวีระ ครู
129 สพป.สิงห์บุรี 610109 : วัดบางปูน นิรันดร์  กิ่งพิกุล ครู
130 สพป.สิงห์บุรี 610109 : วัดบางปูน สุพล   วันทา ครู
131 สพป.สิงห์บุรี 610110 : วัดระนาม กฤษณา  พุ่มพวง ครู คศ.3
132 สพป.สิงห์บุรี 610112 : วัดกลาง นางสาวนิสา  ประสงค์เงิน ครูชำนาญการ
133 สพป.สิงห์บุรี 610112 : วัดกลาง นางสาวจุฬาลักษณ์  อยู่โทน ครูชำนาญการ
134 สพป.สิงห์บุรี 610112 : วัดกลาง วราภรณ์  กุลฉัตรศิริ ครู
135 สพป.สิงห์บุรี 610113 : วัดคลองโพธิ์ศรี เนาวรัตน์  วันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
136 สพป.สิงห์บุรี 610114 : วัดเชียงราก ไตรเทพ  ปัจฉิม ครู
137 สพป.สิงห์บุรี 610115 : วัดเซ่าสิงห์ นางเพ็ญศรี  หงษ์ไกร ครู
138 สพป.สิงห์บุรี 610115 : วัดเซ่าสิงห์ นายภัทร   สว่าง ธุรการโรงเรียน
139 สพป.สิงห์บุรี 610116 : ชุมชนวัดดงยาง นายธงชัย  กุลพรหมสโร ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.สิงห์บุรี 610116 : ชุมชนวัดดงยาง นางประนอม  สุดาทิศ ครู
141 สพป.สิงห์บุรี 610117 : วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) พัทณี  นุกันยา ครูชำนาญการ
142 สพป.สิงห์บุรี 610117 : วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) เฉลิมขวัญ  เพ็งบุญ ครู
143 สพป.สิงห์บุรี 610118 : วัดล่องกะเบา วีณ์รฐา  จารุเสรณีย์ ครู
144 สพป.สิงห์บุรี 610118 : วัดล่องกะเบา นางภาวิณี  สีเพ็ง ครู
145 สพป.สิงห์บุรี 610138 : วัดยาง ปรัชญาณี  ทิมทอง ธุรการโรงเรียน
146 สพป.สิงห์บุรี 610138 : วัดยาง นุชรี  ปลั่งดี ครู
147 สพป.สิงห์บุรี 610138 : วัดยาง จิราพร  ดวงจรัส ครู
148 สพป.สิงห์บุรี 610108 : วัดท่าอิฐ วิชัย  เพ็งบุญ ครูโรงเรียนวัดท่าอิฐ
149 สพป.สิงห์บุรี 610108 : วัดท่าอิฐ นายชัยสิทธิ์  สินโน ข้าราชการครู
150 สพป.สิงห์บุรี 610107 : วัดตุ้มหู jamnian  jaidee ครู
151 สพป.สิงห์บุรี 610126 : วัดโฆสิทธาราม ณัฐนันท์  ผลพิบูลย์ ครู
152 สพป.สิงห์บุรี 610127 : วัดทอง suchittra  tuemee ผู้อำนวยการโรงเรียน
153 สพป.สิงห์บุรี 610127 : วัดทอง ปิยบุตร  ศรีเอี่ยม ครู
154 สพป.สิงห์บุรี 610119 : วัดดอกไม้ จันทนา  บัวอาจ ครู
155 สพป.สิงห์บุรี 610120 : วัดปลาไหล นางบุญลาภ  แย้มนุ่น ครู
156 สพป.สิงห์บุรี 610121 : วัดเสือข้าม นิสาชล  แย้มนุ่น ครู
157 สพป.สิงห์บุรี 610121 : วัดเสือข้าม นายบุญรุ่ง  สีเหลือง ครู
158 สพป.สิงห์บุรี 610121 : วัดเสือข้าม นายเกียรติยศ  พื้นผักหวาน ครู
159 สพป.สิงห์บุรี 610122 : วัดสว่างอารมณ์ นายอำนวย  พงษ์เสือ ครู
160 สพป.สิงห์บุรี 610102 : วัดกระทุ่มปี่ พิมพ์รภัช  วรพัฒน์กิตติเดช ครู
161 สพป.สิงห์บุรี 610103 : วัดบ้านลำ นิภาวรรณ  ใจกล้า ครู
162 สพป.สิงห์บุรี 610124 : บ้านคูเมือง ทัศนีย์  จั่นหนู ครู
163 สพป.สิงห์บุรี 610124 : บ้านคูเมือง นัฐวรรณ  ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
164 สพป.สิงห์บุรี 610125 : วัดหนองสุ่ม พัทธ์ธีญา  ไพรมุ้ย ครู
165 สพป.สิงห์บุรี 610125 : วัดหนองสุ่ม usar  phaphim ครู
166 สพป.สิงห์บุรี 610125 : วัดหนองสุ่ม ร่าเริง  รักชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.สิงห์บุรี 610133 : วัดการ้อง สมศักดิ์  รักลี ครู
168 สพป.สิงห์บุรี 610133 : วัดการ้อง บุญเลิศ  จำสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.สิงห์บุรี 610130 : อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) จันทนา  พิลา ครู
170 สพป.สิงห์บุรี 610130 : อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) ไพบูลย์   ฟักขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
171 สพป.สิงห์บุรี 610123 : วัดประศุก นพพร  ล่ำสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศุก
172 สพป.สิงห์บุรี 610123 : วัดประศุก ladda  kumvijit ครู
173 สพป.สิงห์บุรี 610123 : วัดประศุก อมรรัตน์  วงศ์กระจ่าง ครูผู้ช่วย
174 สพป.สิงห์บุรี 610134 : วัดโบสถ์ สุดารัตน์  ทิมทอง ธุรการโรงเรียน
175 สพป.สิงห์บุรี 610134 : วัดโบสถ์ เกริกชัย  อุทัย ครู