รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชัยนาท 090013 : วัดหลวงพ่อขาว อารีวรรณ์  เรืองศรี ครูโรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว
2 สพป.ชัยนาท 090015 : วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) นายไพรัตน์  จิระวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
3 สพป.ชัยนาท 090016 : วัดฝาง แดนดี  พันธุศิลป์ ครู
4 สพป.ชัยนาท 090017 : วัดไผ่โพธิ์ทอง เจษฎา  จำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
5 สพป.ชัยนาท 090019 : วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) ลักขณา  นารอด ธุรการ
6 สพป.ชัยนาท 090020 : วัดอัมพวัน ธัญญลักษณ์  แช่มรอด ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.ชัยนาท 090002 : บ้านท่าไม้ อมรเทพ  เครืออนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.ชัยนาท 090030 : ชุมชนวัดดักคะนน อาภรรัตน์  สมรัก ครู
9 สพป.ชัยนาท 090032 : วัดสระเนินพระราม สมนึก  สอนสระเกษ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.ชัยนาท 090009 : บ้านหนองแค นายไพบูรณ์  เย็นดี ครู
11 สพป.ชัยนาท 090006 : วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ นางมิ่งขวัญ  ณัฐรุจาสกุลพงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อพนวยการโรงเรียน
12 สพป.ชัยนาท 090007 : ชุมชนวัดวังเคียน วิเนต  เลิศศิริภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
13 สพป.ชัยนาท 090008 : วัดนางลือ ภตวัต   มันตะสูตร ครู
14 สพป.ชัยนาท 090001 : วัดศรีวิชัย นวพร  กำเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ
15 สพป.ชัยนาท 090003 : พระยาตาก นภัสวรรณ  แจ้งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 สพป.ชัยนาท 090004 : อนุบาลชัยนาท อำพวรรณ  กับบุญ ครูผู้ช่วย
17 สพป.ชัยนาท 090005 : ลัดดาประชาสรรค์ ษมาภรณ์  ไทยเขียว ผู้อำนวยการ
18 สพป.ชัยนาท 090021 : อนุบาลเมืองชัยนาท สุณิสา  เจติยะกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
19 สพป.ชัยนาท 090026 : วัดโรงวัว ทัศนีย์  สงเคราะห์ ครู
20 สพป.ชัยนาท 090027 : วัดหนองเต่าดำ ศักดิ์ชัย  ชื่นพยอม ครู
21 สพป.ชัยนาท 090022 : วัดแหลมหว้า จิตราภรณ์  บุญรุ่ง ธุรการโรงเรียน
22 สพป.ชัยนาท 090023 : วัดดอนรังนก ณัฐฐาน์  จิรัฏฐ์คงสิน ครู
23 สพป.ชัยนาท 090024 : วัดหนองพังนาค กมลวรรณ   แตงฉ่ำ ครู
24 สพป.ชัยนาท 090025 : วัดเนินถ่าน ศรีทอง  มีทาทอง ครู
25 สพป.ชัยนาท 090010 : รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ นายประยงค์  ฤทธิ์เต็ม ครู
26 สพป.ชัยนาท 090036 : วัดพิกุลงาม ปราณี  โตส้ม ครู
27 สพป.ชัยนาท 090037 : ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สกาวเดือน  ศรศรี ครู
28 สพป.ชัยนาท 090038 : อนุบาลมโนรมย์ ศรเพ็ชร  ศรศรี ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.ชัยนาท 090043 : วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) มีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู
30 สพป.ชัยนาท 090044 : ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) ประกาศิต  ประสพสิน ครูขำนาญการ
31 สพป.ชัยนาท 090044 : ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) คมวิทย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู
32 สพป.ชัยนาท 090045 : วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) กิตติพร  กล่ำเพ็ง ผู้อำนวยการ
33 สพป.ชัยนาท 090045 : วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) วัชรี  ฟั้นนาง ธุรการ
34 สพป.ชัยนาท 090056 : บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) บุญเลิศ  ป้องแก้วน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.ชัยนาท 090057 : บ้านเขาแหลม นิยม  มีสา ธุรการ
36 สพป.ชัยนาท 090058 : บ้านหัวถนน อโนชา  ชำนาญแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
37 สพป.ชัยนาท 090060 : วัดหัวหว้า ชญาดา  ทองเพิ่ม ครู
38 สพป.ชัยนาท 090055 : วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สมาน  ฟักนุช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองกลาง
39 สพป.ชัยนาท 090039 : วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร ฐานิตา  เจริญกุล ครูชำนายการพิเศษ
40 สพป.ชัยนาท 090034 : บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ประนอม  กันทอง ครู
41 สพป.ชัยนาท 090040 : วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) วิโรจน์  ษมาวิมล ครู
42 สพป.ชัยนาท 090048 : ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) นายสมาน  ฟักนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร
43 สพป.ชัยนาท 090052 : บ้านดอนแตง นางภิรมย์  พุ่มมี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแตง
44 สพป.ชัยนาท 090053 : คงรักษ์ประชานุเคราะห์ สลักจิตร  จำปาจ้อย ธุรการ
45 สพป.ชัยนาท 090049 : วัดหนองตาตน สุกัญณ์มน   อิสรากุลชุติภัทร์ ครู
46 สพป.ชัยนาท 090074 : วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) นิติ  นิยมศิลป์ชัย ผู้อำนวยการ
47 สพป.ชัยนาท 090076 : วัดหนองจิก ปาริชาติ  เหล็กคงสันเทียะ ครู
48 สพป.ชัยนาท 090067 : วัดคลองบุญ นางสมคิด  มั่นอ่วม ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.ชัยนาท 090068 : วัดหนองน้อย นายวิมล  มีมุข ครู
50 สพป.ชัยนาท 090069 : อนุบาลวัดสิงห์ นายไกรสร  เขมทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์
51 สพป.ชัยนาท 090063 : สำราญราษฎร์บำรุง คำสิงห์  เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.ชัยนาท 090064 : วัดวังหมัน ธวัชชัย  ผิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
53 สพป.ชัยนาท 090066 : บ้านท่าข้ามวังน้ำ ภาวี  กุหลาบมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.ชัยนาท 090075 : บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 ดวงแก้ว  บุญจันทร์ ธุรการโรงเรียน
55 สพป.ชัยนาท 090078 : บ้านทุ่งกว้าง อรัญญา  สิทธิธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
56 สพป.ชัยนาท 090065 : วัดโคกสุก รัตนะ  วสุลีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสุก
57 สพป.ชัยนาท 090061 : วัดดอนตาล เสรี  เจริญผล ครู
58 สพป.ชัยนาท 090061 : วัดดอนตาล นิภา  นาคสังข์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดดอนตาล
59 สพป.ชัยนาท 090073 : วัดดอนตูมกมลาวาส ปฏิมา  ทองจันทึก ธุรการ
60 สพป.ชัยนาท 090077 : วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) วิชัย  อินทสิทธิ์ ครู
61 สพป.ชัยนาท 090132 : วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) นายสกลศักดิ์   โพธิ์เพ็ชร์ ครู
62 สพป.ชัยนาท 090133 : วัดเขาแก้ว นายสุวรรณ   วงษ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
63 สพป.ชัยนาท 090134 : บ้านโป่งแค นางสาวอัญชนา  ม่วงตะเภา ธุรการโรงเรียน
64 สพป.ชัยนาท 090125 : ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) นางสาวสาวิตรี  จันทร์ควง ผู้อำนวยการ
65 สพป.ชัยนาท 090126 : วัดบ้านหนอง ปริศนา  พลเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
66 สพป.ชัยนาท 090127 : บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สำนวน  เจตนะจิตร ครู
67 สพป.ชัยนาท 090124 : วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) นายสนธยา  โชติภิวัฒน์ ผู้อำนวยการ
68 สพป.ชัยนาท 090115 : เขื่อนเจ้าพระยา สุรีวรรณ์  ปังชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
69 สพป.ชัยนาท 090115 : เขื่อนเจ้าพระยา ยุทธนา  ตันติเสรีรัตน์ ครู
70 สพป.ชัยนาท 090117 : ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) ยุพิน  พุ่มสำเภา ครู
71 สพป.ชัยนาท 090118 : วัดกรุณา นางเกศรา  บุญเย็น ครู
72 สพป.ชัยนาท 090136 : วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) จำเนียร  ดิษสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะฝ่อฯ
73 สพป.ชัยนาท 090137 : วัดโคกจันทน์ ปริชาติ  ไม้ลำดวน ธุรการโรงเรียน
74 สพป.ชัยนาท 090138 : บ้านคลองยาง เรวัต  สิทธิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง
75 สพป.ชัยนาท 090139 : วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สัมฤทธิ์  ชาญวัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนวัดตะกูฯ
76 สพป.ชัยนาท 090140 : วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) กฤติยา  กลิ่นแจ้ง ครู
77 สพป.ชัยนาท 090128 : วัดมะปราง สรวิชญ์  โกทัน ครูผู้ช่วย
78 สพป.ชัยนาท 090130 : วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ประดิษฐ  เนตร์มะลิ ครูชำนาญการ
79 สพป.ชัยนาท 090116 : วัดดอนตะไล้ นายเวหา  มลัยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
80 สพป.ชัยนาท 090119 : อนุบาลสรรพยา วิเชียร  เงินฉลาด ครูชำนาญการพิเศษ
81 สพป.ชัยนาท 090120 : วัดโพธิมงคล นางเยาวลักษณ์  เจริญวัฒน์ ครู
82 สพป.ชัยนาท 090141 : วัดกำแพง เทพินทร์  พุ่มน้อย ครู
83 สพป.ชัยนาท 090142 : วัดหลวงสิริบูรณาราม กิตติมา  เที่ยงฤทธิ์ ครู
84 สพป.ชัยนาท 090123 : วัดยางศรีเจริญ นางปราณี  ไม้ลำดวน ครู
85 สพป.ชัยนาท 090121 : วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวกรรณิการ์  สินทรัพย์ ครู
86 สพป.ชัยนาท 090122 : วัดโพธิ์ประสิทธิ์ พัชรี  ประเสริฐกลิ่น พนักงานราชการ
87 สพป.ชัยนาท 090122 : วัดโพธิ์ประสิทธิ์ นางสาวพูลศรี  วชิรถาวรชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.ชัยนาท 090135 : วัดหาดอาษา ธิดารัตน์  คำบุญมี ผู้อำนวยการ
89 สพป.ชัยนาท 090101 : บ้านทุ่งกระถิน อคิราห์กุล  ช้างงาม ครู
90 สพป.ชัยนาท 090102 : ชุมชนวัดโคกดอกไม้ อัจฉริยา  ขุดปิ่น ครู
91 สพป.ชัยนาท 090103 : วัดเทพรัตนวนาราม กชนันท์  กลัดล้อม ครูผู้ช่วย
92 สพป.ชัยนาท 090103 : วัดเทพรัตนวนาราม พรพิมล  แสงทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.ชัยนาท 090105 : เทพรัตน์ ฐิภาพร  ยอดย้อย ครูผู้ช่วย
94 สพป.ชัยนาท 090106 : วัดอารีทวีวนาราม พรทิพย์  บุญคุ้มครอง ครู
95 สพป.ชัยนาท 090107 : วัดหนองแขม จิรัฏฐ์  ฐิติมงคลธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
96 สพป.ชัยนาท 090083 : วัดโพธิ์งาม นฤมล  อุดทาคำ ครู
97 สพป.ชัยนาท 090084 : วัดสนามชัย กานต์รวี  วัฒนสุุวรรณี ครู
98 สพป.ชัยนาท 090093 : วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) เพียงมณี  โพธิ์หวี ครู
99 สพป.ชัยนาท 090094 : วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ญาณพัฒน์  มีสวัสดิ์ ครู
100 สพป.ชัยนาท 090092 : วัดท่ากระแส ภูมินทร์  ศรีฉ่ำ ครู
101 สพป.ชัยนาท 090089 : วัดโพธิ์ทอง เจนจิรา  สกุลงาม ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
102 สพป.ชัยนาท 090085 : วัดหัวเด่น สุรินทร์  โพธิ์สำราญ ครูชำนาญการพิเศษ
103 สพป.ชัยนาท 090086 : วัดโฆสิตาราม อัญชลี  สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.ชัยนาท 090109 : วัดหอระฆัง นางสาวนริสรา  มีรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.ชัยนาท 090087 : วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ศุภเชษฐ์  โคงาม ครู
106 สพป.ชัยนาท 090088 : วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) นวิยา  อ่อนจ้าย ครู
107 สพป.ชัยนาท 090099 : วัดสระไม้แดง นางสาวสุชาดา  เกตุน้อย พนักงานราชการ
108 สพป.ชัยนาท 090099 : วัดสระไม้แดง อรอุมา  เผือกสุข ครูอัตราจ้าง
109 สพป.ชัยนาท 090100 : วัดกำแพง นงนุช  ยอดดำเนิน ครู
110 สพป.ชัยนาท 090108 : วัดหัวตะพาน นางสาวพรพิมล  รินสาร พนักงานราชการ
111 สพป.ชัยนาท 090095 : วัดพระแก้ว นางจันทร์เพ็ญ  เทียนงาม ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.ชัยนาท 090096 : อนุบาลสรรคบุรี นางดำเนิน  ชูกุศล ครูโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
113 สพป.ชัยนาท 090097 : วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ณัฎฐาลักษณ์  ทรัพย์อุดม ครูชำนาญการพิเศษ
114 สพป.ชัยนาท 090098 : วัดโพธาราม บุศรินทร์  ดากลืน ครู
115 สพป.ชัยนาท 090090 : วัดพร้าว นายณรงค์   รอดแก้ว ผู้อำนวยการ
116 สพป.ชัยนาท 090091 : วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วาสนา  มีเคลือบ ครู
117 สพป.ชัยนาท 090079 : วัดท่า นางสาวศิริกาญจน์   ประหยัดทรัพย์ ครู
118 สพป.ชัยนาท 090080 : วัดธรรมิกาวาส นางสุนัน  ข้องหลิม ครู
119 สพป.ชัยนาท 090080 : วัดธรรมิกาวาส นางสาวกมลวัทน์   สีแตง ครู
120 สพป.ชัยนาท 090081 : วัดจั่นเจริญศรี มนัส พิบูลย์  พิบูลย์ ครู
121 สพป.ชัยนาท 090112 : วัดบำเพ็ญบุญ นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย ครู
122 สพป.ชัยนาท 090114 : วัดจันทน์ กนก  กองคูณ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
123 สพป.ชัยนาท 090113 : วัดคลองงิ้ว ลดาวัลย์  บุญเมือง ครู
124 สพป.ชัยนาท 090111 : วัดดอนโพธิ์ศรี นางมนต์นภา  ชุ่มน้ำค้าง ครู
125 สพป.ชัยนาท 090110 : ชุมชนวัดมาติการาม ศักดิ์ชัย หริ่มแก้ว  หริ่มแก้ว ครู
126 สพป.ชัยนาท 090161 : วัดราษฎร์ศรัทธาราม สิบเอก ฐานวัฒน์  โชติจิรธนาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
127 สพป.ชัยนาท 090163 : วัดเด่นใหญ่ กัลยาณี  อัศจรรย์ ครู
128 สพป.ชัยนาท 090163 : วัดเด่นใหญ่ สุวิจักขณ์  แสงสังข์ ครู
129 สพป.ชัยนาท 090164 : บ้านสระแก้ว นายวิรัตน์  แสงสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
130 สพป.ชัยนาท 090147 : บ้านหนองแจง นายสุพจน์  มหาสุภาพ ครู
131 สพป.ชัยนาท 090147 : บ้านหนองแจง กนกพร  แสนแก้ว ครู
132 สพป.ชัยนาท 090149 : วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ ครู
133 สพป.ชัยนาท 090150 : วัดวิจิตรังสิตาราม กิตติพร  เลิศฤทธิ์ขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.ชัยนาท 090151 : ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ปาณิสรา  ชูมก ครูชำนาญการ
135 สพป.ชัยนาท 090152 : วัดบ้านใหม่ สมยศ  แก้วเมือง ครู
136 สพป.ชัยนาท 090153 : ไกรราษฎร์วิทยา เพ็ชรินทร์  นาคสังข์ ครู โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา
137 สพป.ชัยนาท 090148 : บ้านวังเดือนห้า นางสาวเกวลิน  นวลแสง ธุรการ
138 สพป.ชัยนาท 090148 : บ้านวังเดือนห้า นางสาวธิติมา  ชมพิกุล ครู
139 สพป.ชัยนาท 090143 : บ้านรางจิก นายพรเทพ  ทองระย้า ครูอัตราจ้าง
140 สพป.ชัยนาท 090144 : วัดพรหมวิหาร นายหาญชัย  แสงอรุณ ครู
141 สพป.ชัยนาท 090145 : บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) นางจินดา  เกตุมา ครู
142 สพป.ชัยนาท 090146 : บ้านหนองอ้ายสาม สุรินทร์  โพโต ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.ชัยนาท 090146 : บ้านหนองอ้ายสาม นายกฤษณะ   อ่วมคร้าม พนักงานราชการ
144 สพป.ชัยนาท 090154 : วัดคลองธรรม วัฒนา  นุ่มฟัก ครู
145 สพป.ชัยนาท 090155 : บ้านดอนกะโดน สุรีย์วัลย์  จูบาง ครู
146 สพป.ชัยนาท 090156 : ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ชนิสรา  ชาติทหาร ครูปฏิบัติการ
147 สพป.ชัยนาท 090157 : วัดวิจิตรรังสรรค์ ปริศนา  อิ่มพรหม ครู
148 สพป.ชัยนาท 090158 : วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ณัฐวรรณ  พุ่มเข็ม ครู
149 สพป.ชัยนาท 090159 : วัดถ้ำเข้ บัวลอย  ตระกูลอาชาไนย ครู
150 สพป.ชัยนาท 090166 : วัดวงเดือน ศศิประภา  พุ่มจำปา ครู
151 สพป.ชัยนาท 090168 : วัดคลองเกษม นายณรงค์  จุ้ยขาว ครูชำนาญการพิเศษ
152 สพป.ชัยนาท 090168 : วัดคลองเกษม ณรงค์  จุ้ยขาว ครูโรงเรียนวัดคลองเกษม
153 สพป.ชัยนาท 090169 : วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) มลจิรา  บุญเสริม ธุรการ
154 สพป.ชัยนาท 090174 : วัดศรีเจริญธรรม นายวิชัย  บัณเด็จ รักษาการโรงเรียนวัดศรีเจริยธรรม
155 สพป.ชัยนาท 090174 : วัดศรีเจริญธรรม นางสาวอัมพร  รุ้งอินทร์ ครู
156 สพป.ชัยนาท 090175 : วัดอรัญญวาสี ปภาวี  มีมาก ครู
157 สพป.ชัยนาท 090176 : บ้านชัฏฝาง นายฉัตรชัย  ดอนเขียวไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ
158 สพป.ชัยนาท 090177 : ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 นางสาวพรชนก  สมตัว ครู
159 สพป.ชัยนาท 090178 : วัดหนองแซง เกษราภรณ์  เกตุแก้ว ครู
160 สพป.ชัยนาท 090179 : วัดสระดู่ ภัทร  กัณติยานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.ชัยนาท 090173 : วัดทองนพคุณ นางสาวบุญยงค์  พุ่มพุก ครูโรงเรียน
162 สพป.ชัยนาท 090171 : บ้านหมื่นเทพ นางสาวประภาพร   เทียนชัย ธุรการโรงเรียน
163 สพป.ชัยนาท 090172 : วัดท่าแก้ว ว่าที่ร้อยตรีหญฺิงยุภาภรณ์  สืบศรี ครูโรงเรียน
164 สพป.ชัยนาท 090170 : ชุมชนคลองจันทน์ นางสาวนันทิดา  กริมเขียว ครู
165 สพป.ชัยนาท 090167 : วัดโคกหมู สิริพร  เถื่อนเหลือ ธุรการโรงเรียน
166 สพป.ชัยนาท 090165 : บ้านหนองต่อ นางรมิตา  เสนทอง ครู
167 สพป.ชัยนาท 090162 : อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ปรีชา  ปานทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
168 สพป.ชัยนาท 090160 : วัดสวนอัมพวัน นางศรัณย์รัชต์  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
169 สพป.ชัยนาท 090192 : วัดศรีสโมสร นายมานะศักดิ์  จันทร์ผ่อง ครู
170 สพป.ชัยนาท 090183 : บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) ณภัทร  เลิศชนภัทร ครู
171 สพป.ชัยนาท 090186 : บ้านวังหัวเรือ นายมานพ  ตั๋นเปี้ย ครู
172 สพป.ชัยนาท 090180 : วัดวังน้ำขาว นายเกียรติศักดิ์  คำชมภู ครู
173 สพป.ชัยนาท 090181 : บ้านหนองหวาย นุชนาถ  เรือนคำ ครู
174 สพป.ชัยนาท 090181 : บ้านหนองหวาย นุชนาถ  เรือนคำ ครู
175 สพป.ชัยนาท 090182 : อนุบาลหนองมะโมง นางสาวสุภานันท์  จันทร์ศรี ครู
176 สพป.ชัยนาท 090182 : อนุบาลหนองมะโมง ณัฏฐาณิตา   จันดิษ ครู
177 สพป.ชัยนาท 090190 : บ้านน้ำพุ ปฐานัดดา  ปีติกรสกุล ครู
178 สพป.ชัยนาท 090191 : บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) นฤดม  สงนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.ชัยนาท 090194 : บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) สายฝน  แอฆะ ครู
180 สพป.ชัยนาท 090194 : บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) ทิพวรรณ  ถึงสุข ครูธุรการ
181 สพป.ชัยนาท 090184 : บ้านหนองตะขบ ศักดิ์สิทธิ์  งิ้วเพ็ง ครู
182 สพป.ชัยนาท 090185 : บ้านดอนใหญ่ นางศิริกัลยาภรล์   สาอุตม์ ครูโรงเรียนบ้านดอนใหญ่
183 สพป.ชัยนาท 090187 : วัดเขาดิน(วันครู่2502) นางบัญญัติ  สุพรรณกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน (วันครู 2502)
184 สพป.ชัยนาท 090188 : บ้านเขาเกล็ด ปิยรัตน์  มีมุข ครู
185 สพป.ชัยนาท 090196 : บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สมชาย  ดีสี ครู
186 สพป.ชัยนาท 090203 : บ้านเก่า สุนิสา  เทียนเจริญชัย ครูผู้ช่วย
187 สพป.ชัยนาท 090204 : บ้านทุ่งโพธิ์ สจีรัตน์  สิงทะยม ครู
188 สพป.ชัยนาท 090207 : บ้านกะบกเตี้ย พงศ์พิสุทธิ์  ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
189 สพป.ชัยนาท 090200 : บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายบุญลือ  เชียงสิน ครูชำนาญการพิเศษ
190 สพป.ชัยนาท 090198 : อนุบาลเนินขาม นางมนิสรา  อดิสรณกุล ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.ชัยนาท 090201 : บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) นายสงขลา  กล่ำแก้ว ครู
192 สพป.ชัยนาท 090205 : บ้านหนองยาง สมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย ครูชำนาญการพิเศษ
193 สพป.ชัยนาท 090206 : บ้านสุขเดือนห้า วรรณฑนา  ทองทอดทาน ครูโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า