รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1801 สพป.ชัยนาท 090013 วัดหลวงพ่อขาว อารีวรรณ์  เรืองศรี ครูโรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว อนุมัติ
2 1801 สพป.ชัยนาท 090015 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) นายไพรัตน์  จิระวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
3 1801 สพป.ชัยนาท 090016 วัดฝาง แดนดี  พันธุศิลป์ ครู อนุมัติ
4 1801 สพป.ชัยนาท 090017 วัดไผ่โพธิ์ทอง เจษฎา  จำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง อนุมัติ
5 1801 สพป.ชัยนาท 090020 วัดอัมพวัน ธัญญลักษณ์  แช่มรอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 1801 สพป.ชัยนาท 090002 บ้านท่าไม้ อมรเทพ  เครืออนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 1801 สพป.ชัยนาท 090029 วัดธรรมามูล ศศิวิมล  ดีสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
8 1801 สพป.ชัยนาท 090030 ชุมชนวัดดักคะนน อาภรรัตน์  สมรัก ครู อนุมัติ
9 1801 สพป.ชัยนาท 090032 วัดสระเนินพระราม สมนึก  สอนสระเกษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 1801 สพป.ชัยนาท 090009 บ้านหนองแค นายไพบูรณ์  เย็นดี ครู อนุมัติ
11 1801 สพป.ชัยนาท 090001 วัดศรีวิชัย นวพร  กำเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 1801 สพป.ชัยนาท 090003 พระยาตาก นภัสวรรณ  แจ้งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 1801 สพป.ชัยนาท 090004 อนุบาลชัยนาท อำพวรรณ  กับบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 1801 สพป.ชัยนาท 090005 ลัดดาประชาสรรค์ ษมาภรณ์  ไทยเขียว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
15 1801 สพป.ชัยนาท 090021 อนุบาลเมืองชัยนาท สุณิสา  เจติยะกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท อนุมัติ
16 1801 สพป.ชัยนาท 090026 วัดโรงวัว ทัศนีย์  สงเคราะห์ ครู อนุมัติ
17 1801 สพป.ชัยนาท 090027 วัดหนองเต่าดำ ศักดิ์ชัย  ชื่นพยอม ครู อนุมัติ
18 1801 สพป.ชัยนาท 090022 วัดแหลมหว้า จิตราภรณ์  บุญรุ่ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
19 1801 สพป.ชัยนาท 090023 วัดดอนรังนก ณัฐฐาน์  จิรัฏฐ์คงสิน ครู อนุมัติ
20 1801 สพป.ชัยนาท 090024 วัดหนองพังนาค กมลวรรณ   แตงฉ่ำ ครู อนุมัติ
21 1801 สพป.ชัยนาท 090025 วัดเนินถ่าน ศรีทอง  มีทาทอง ครู อนุมัติ
22 1801 สพป.ชัยนาท 090010 รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ นายประยงค์  ฤทธิ์เต็ม ครู อนุมัติ
23 1801 สพป.ชัยนาท 090036 วัดพิกุลงาม ปราณี  โตส้ม ครู อนุมัติ
24 1801 สพป.ชัยนาท 090037 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สกาวเดือน  ศรศรี ครู อนุมัติ
25 1801 สพป.ชัยนาท 090038 อนุบาลมโนรมย์ ศรเพ็ชร  ศรศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 1801 สพป.ชัยนาท 090043 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) มีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู อนุมัติ
27 1801 สพป.ชัยนาท 090044 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) คมวิทย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู อนุมัติ
28 1801 สพป.ชัยนาท 090044 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) ประกาศิต  ประสพสิน ครูขำนาญการ อนุมัติ
29 1801 สพป.ชัยนาท 090045 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) วัชรี  ฟั้นนาง ธุรการ อนุมัติ
30 1801 สพป.ชัยนาท 090056 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) บุญเลิศ  ป้องแก้วน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 1801 สพป.ชัยนาท 090057 บ้านเขาแหลม นิยม  มีสา ธุรการ อนุมัติ
32 1801 สพป.ชัยนาท 090060 วัดหัวหว้า ชญาดา  ทองเพิ่ม ครู อนุมัติ
33 1801 สพป.ชัยนาท 090055 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สมาน  ฟักนุช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองกลาง อนุมัติ
34 1801 สพป.ชัยนาท 090039 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร ฐานิตา  เจริญกุล ครูชำนายการพิเศษ อนุมัติ
35 1801 สพป.ชัยนาท 090034 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ประนอม  กันทอง ครู อนุมัติ
36 1801 สพป.ชัยนาท 090040 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) วิโรจน์  ษมาวิมล ครู อนุมัติ
37 1801 สพป.ชัยนาท 090048 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) นายสมาน  ฟักนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร อนุมัติ
38 1801 สพป.ชัยนาท 090052 บ้านดอนแตง นางภิรมย์  พุ่มมี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแตง อนุมัติ
39 1801 สพป.ชัยนาท 090053 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ สลักจิตร  จำปาจ้อย ธุรการ อนุมัติ
40 1801 สพป.ชัยนาท 090049 วัดหนองตาตน สุกัญณ์มน   อิสรากุลชุติภัทร์ ครู อนุมัติ
41 1801 สพป.ชัยนาท 090074 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) นิติ  นิยมศิลป์ชัย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
42 1801 สพป.ชัยนาท 090076 วัดหนองจิก ปาริชาติ  เหล็กคงสันเทียะ ครู อนุมัติ
43 1801 สพป.ชัยนาท 090067 วัดคลองบุญ นางสมคิด  มั่นอ่วม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 1801 สพป.ชัยนาท 090068 วัดหนองน้อย นายวิมล  มีมุข ครู อนุมัติ
45 1801 สพป.ชัยนาท 090069 อนุบาลวัดสิงห์ นายไกรสร  เขมทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ อนุมัติ
46 1801 สพป.ชัยนาท 090063 สำราญราษฎร์บำรุง คำสิงห์  เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 1801 สพป.ชัยนาท 090064 วัดวังหมัน ธวัชชัย  ผิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 1801 สพป.ชัยนาท 090066 บ้านท่าข้ามวังน้ำ ภาวี  กุหลาบมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 1801 สพป.ชัยนาท 090075 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 ดวงแก้ว  บุญจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
50 1801 สพป.ชัยนาท 090078 บ้านทุ่งกว้าง อรัญญา  สิทธิธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 1801 สพป.ชัยนาท 090065 วัดโคกสุก รัตนะ  วสุลีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสุก อนุมัติ
52 1801 สพป.ชัยนาท 090061 วัดดอนตาล เสรี  เจริญผล ครู อนุมัติ
53 1801 สพป.ชัยนาท 090061 วัดดอนตาล นิภา  นาคสังข์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดดอนตาล อนุมัติ
54 1801 สพป.ชัยนาท 090073 วัดดอนตูมกมลาวาส ปฏิมา  ทองจันทึก ธุรการ อนุมัติ
55 1801 สพป.ชัยนาท 090077 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) วิชัย  อินทสิทธิ์ ครู อนุมัติ
56 1801 สพป.ชัยนาท 090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) นายสกลศักดิ์   โพธิ์เพ็ชร์ ครู อนุมัติ
57 1801 สพป.ชัยนาท 090133 วัดเขาแก้ว นายสุวรรณ   วงษ์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 1801 สพป.ชัยนาท 090134 บ้านโป่งแค นางสาวอัญชนา  ม่วงตะเภา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
59 1801 สพป.ชัยนาท 090125 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) นางสาวสาวิตรี  จันทร์ควง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
60 1801 สพป.ชัยนาท 090126 วัดบ้านหนอง ปริศนา  พลเสน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 1801 สพป.ชัยนาท 090127 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สำนวน  เจตนะจิตร ครู อนุมัติ
62 1801 สพป.ชัยนาท 090124 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) นายสนธยา  โชติภิวัฒน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
63 1801 สพป.ชัยนาท 090115 เขื่อนเจ้าพระยา สุรีวรรณ์  ปังชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
64 1801 สพป.ชัยนาท 090115 เขื่อนเจ้าพระยา ยุทธนา  ตันติเสรีรัตน์ ครู อนุมัติ
65 1801 สพป.ชัยนาท 090117 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) ยุพิน  พุ่มสำเภา ครู อนุมัติ
66 1801 สพป.ชัยนาท 090118 วัดกรุณา นางเกศรา  บุญเย็น ครู อนุมัติ
67 1801 สพป.ชัยนาท 090136 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) จำเนียร  ดิษสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะฝ่อฯ อนุมัติ
68 1801 สพป.ชัยนาท 090137 วัดโคกจันทน์ ปริชาติ  ไม้ลำดวน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
69 1801 สพป.ชัยนาท 090138 บ้านคลองยาง เรวัต  สิทธิพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง อนุมัติ
70 1801 สพป.ชัยนาท 090139 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สัมฤทธิ์  ชาญวัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนวัดตะกูฯ อนุมัติ
71 1801 สพป.ชัยนาท 090128 วัดมะปราง สรวิชญ์  โกทัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 1801 สพป.ชัยนาท 090130 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ประดิษฐ  เนตร์มะลิ ครูชำนาญการ อนุมัติ
73 1801 สพป.ชัยนาท 090116 วัดดอนตะไล้ นายเวหา  มลัยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 1801 สพป.ชัยนาท 090120 วัดโพธิมงคล นายเกรียงศักดิ์  วรรณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 1801 สพป.ชัยนาท 090141 วัดกำแพง เทพินทร์  พุ่มน้อย ครู อนุมัติ
76 1801 สพป.ชัยนาท 090142 วัดหลวงสิริบูรณาราม กิตติมา  เที่ยงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
77 1801 สพป.ชัยนาท 090123 วัดยางศรีเจริญ นางปราณี  ไม้ลำดวน ครู อนุมัติ
78 1801 สพป.ชัยนาท 090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวกรรณิการ์  สินทรัพย์ ครู อนุมัติ
79 1801 สพป.ชัยนาท 090122 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ พัชรี  ประเสริฐกลิ่น พนักงานราชการ อนุมัติ
80 1801 สพป.ชัยนาท 090122 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ นางสาวพูลศรี  วชิรถาวรชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
81 1801 สพป.ชัยนาท 090135 วัดหาดอาษา ธิดารัตน์  คำบุญมี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
82 1801 สพป.ชัยนาท 090101 บ้านทุ่งกระถิน อคิราห์กุล  ช้างงาม ครู อนุมัติ
83 1801 สพป.ชัยนาท 090102 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ อัจฉริยา  ขุดปิ่น ครู อนุมัติ
84 1801 สพป.ชัยนาท 090103 วัดเทพรัตนวนาราม กชนันท์  กลัดล้อม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 1801 สพป.ชัยนาท 090103 วัดเทพรัตนวนาราม พรพิมล  แสงทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 1801 สพป.ชัยนาท 090105 เทพรัตน์ ฐิภาพร  ยอดย้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 1801 สพป.ชัยนาท 090106 วัดอารีทวีวนาราม พรทิพย์  บุญคุ้มครอง ครู อนุมัติ
88 1801 สพป.ชัยนาท 090107 วัดหนองแขม จิรัฏฐ์  ฐิติมงคลธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
89 1801 สพป.ชัยนาท 090083 วัดโพธิ์งาม นฤมล  อุดทาคำ ครู อนุมัติ
90 1801 สพป.ชัยนาท 090084 วัดสนามชัย กานต์รวี  วัฒนสุุวรรณี ครู อนุมัติ
91 1801 สพป.ชัยนาท 090093 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) เพียงมณี  โพธิ์หวี ครู อนุมัติ
92 1801 สพป.ชัยนาท 090094 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ญาณพัฒน์  มีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
93 1801 สพป.ชัยนาท 090092 วัดท่ากระแส ภูมินทร์  ศรีฉ่ำ ครู อนุมัติ
94 1801 สพป.ชัยนาท 090089 วัดโพธิ์ทอง เจนจิรา  สกุลงาม ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อนุมัติ
95 1801 สพป.ชัยนาท 090085 วัดหัวเด่น สุรินทร์  โพธิ์สำราญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 1801 สพป.ชัยนาท 090086 วัดโฆสิตาราม อัญชลี  สวัสดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
97 1801 สพป.ชัยนาท 090109 วัดหอระฆัง นางสาวนริสรา  มีรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
98 1801 สพป.ชัยนาท 090087 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ศุภเชษฐ์  โคงาม ครู อนุมัติ
99 1801 สพป.ชัยนาท 090088 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) นวิยา  อ่อนจ้าย ครู อนุมัติ
100 1801 สพป.ชัยนาท 090099 วัดสระไม้แดง นางสาวสุชาดา  เกตุน้อย พนักงานราชการ อนุมัติ
101 1801 สพป.ชัยนาท 090100 วัดกำแพง นงนุช  ยอดดำเนิน ครู อนุมัติ
102 1801 สพป.ชัยนาท 090108 วัดหัวตะพาน นางสาวพรพิมล  รินสาร พนักงานราชการ อนุมัติ
103 1801 สพป.ชัยนาท 090095 วัดพระแก้ว นางจันทร์เพ็ญ  เทียนงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 1801 สพป.ชัยนาท 090096 อนุบาลสรรคบุรี นางดำเนิน  ชูกุศล ครูโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อนุมัติ
105 1801 สพป.ชัยนาท 090097 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ณัฎฐาลักษณ์  ทรัพย์อุดม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
106 1801 สพป.ชัยนาท 090098 วัดโพธาราม บุศรินทร์  ดากลืน ครู อนุมัติ
107 1801 สพป.ชัยนาท 090090 วัดพร้าว นายณรงค์   รอดแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
108 1801 สพป.ชัยนาท 090091 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วาสนา  มีเคลือบ ครู อนุมัติ
109 1801 สพป.ชัยนาท 090079 วัดท่า นางสาวศิริกาญจน์   ประหยัดทรัพย์ ครู อนุมัติ
110 1801 สพป.ชัยนาท 090080 วัดธรรมิกาวาส นางสาวกมลวัทน์   สีแตง ครู อนุมัติ
111 1801 สพป.ชัยนาท 090080 วัดธรรมิกาวาส นางสุนัน  ข้องหลิม ครู อนุมัติ
112 1801 สพป.ชัยนาท 090081 วัดจั่นเจริญศรี มนัส พิบูลย์  พิบูลย์ ครู อนุมัติ
113 1801 สพป.ชัยนาท 090112 วัดบำเพ็ญบุญ นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย ครู อนุมัติ
114 1801 สพป.ชัยนาท 090114 วัดจันทน์ กนก  กองคูณ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 1801 สพป.ชัยนาท 090111 วัดดอนโพธิ์ศรี นางมนต์นภา  ชุ่มน้ำค้าง ครู อนุมัติ
116 1801 สพป.ชัยนาท 090110 ชุมชนวัดมาติการาม ศักดิ์ชัย หริ่มแก้ว  หริ่มแก้ว ครู อนุมัติ
117 1801 สพป.ชัยนาท 090163 วัดเด่นใหญ่ กัลยาณี  อัศจรรย์ ครู อนุมัติ
118 1801 สพป.ชัยนาท 090164 บ้านสระแก้ว นายวิรัตน์  แสงสิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 1801 สพป.ชัยนาท 090147 บ้านหนองแจง กนกพร  แสนแก้ว ครู อนุมัติ
120 1801 สพป.ชัยนาท 090147 บ้านหนองแจง นายสุพจน์  มหาสุภาพ ครู อนุมัติ
121 1801 สพป.ชัยนาท 090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
122 1801 สพป.ชัยนาท 090150 วัดวิจิตรังสิตาราม กิตติพร  เลิศฤทธิ์ขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
123 1801 สพป.ชัยนาท 090151 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ปาณิสรา  ชูมก ครูชำนาญการ อนุมัติ
124 1801 สพป.ชัยนาท 090152 วัดบ้านใหม่ สมยศ  แก้วเมือง ครู อนุมัติ
125 1801 สพป.ชัยนาท 090153 ไกรราษฎร์วิทยา เพ็ชรินทร์  นาคสังข์ ครู โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา อนุมัติ
126 1801 สพป.ชัยนาท 090148 บ้านวังเดือนห้า นางสาวเกวลิน  นวลแสง ธุรการ อนุมัติ
127 1801 สพป.ชัยนาท 090148 บ้านวังเดือนห้า นางสาวธิติมา  ชมพิกุล ครู อนุมัติ
128 1801 สพป.ชัยนาท 090143 บ้านรางจิก นายพรเทพ  ทองระย้า ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
129 1801 สพป.ชัยนาท 090144 วัดพรหมวิหาร นายหาญชัย  แสงอรุณ ครู อนุมัติ
130 1801 สพป.ชัยนาท 090145 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) นางจินดา  เกตุมา ครู อนุมัติ
131 1801 สพป.ชัยนาท 090146 บ้านหนองอ้ายสาม สุรินทร์  โพโต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
132 1801 สพป.ชัยนาท 090146 บ้านหนองอ้ายสาม นายกฤษณะ   อ่วมคร้าม พนักงานราชการ อนุมัติ
133 1801 สพป.ชัยนาท 090154 วัดคลองธรรม วัฒนา  นุ่มฟัก ครู อนุมัติ
134 1801 สพป.ชัยนาท 090155 บ้านดอนกะโดน สุรีย์วัลย์  จูบาง ครู อนุมัติ
135 1801 สพป.ชัยนาท 090156 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ชนิสรา  ชาติทหาร ครูปฏิบัติการ อนุมัติ
136 1801 สพป.ชัยนาท 090157 วัดวิจิตรรังสรรค์ ปริศนา  อิ่มพรหม ครู อนุมัติ
137 1801 สพป.ชัยนาท 090158 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ณัฐวรรณ  พุ่มเข็ม ครู อนุมัติ
138 1801 สพป.ชัยนาท 090159 วัดถ้ำเข้ บัวลอย  ตระกูลอาชาไนย ครู อนุมัติ
139 1801 สพป.ชัยนาท 090166 วัดวงเดือน ศศิประภา  พุ่มจำปา ครู อนุมัติ
140 1801 สพป.ชัยนาท 090168 วัดคลองเกษม นายณรงค์  จุ้ยขาว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
141 1801 สพป.ชัยนาท 090168 วัดคลองเกษม ณรงค์  จุ้ยขาว ครูโรงเรียนวัดคลองเกษม อนุมัติ
142 1801 สพป.ชัยนาท 090169 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) มลจิรา  บุญเสริม ธุรการ อนุมัติ
143 1801 สพป.ชัยนาท 090174 วัดศรีเจริญธรรม นายสำราญ  บุญเกิด ครู อนุมัติ
144 1801 สพป.ชัยนาท 090174 วัดศรีเจริญธรรม นายวิชัย  บัณเด็จ รักษาการโรงเรียนวัดศรีเจริยธรรม อนุมัติ
145 1801 สพป.ชัยนาท 090175 วัดอรัญญวาสี ปภาวี  มีมาก ครู อนุมัติ
146 1801 สพป.ชัยนาท 090176 บ้านชัฏฝาง นายฉัตรชัย  ดอนเขียวไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
147 1801 สพป.ชัยนาท 090177 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 นางสาวพรชนก  สมตัว ครู อนุมัติ
148 1801 สพป.ชัยนาท 090178 วัดหนองแซง เกษราภรณ์  เกตุแก้ว ครู อนุมัติ
149 1801 สพป.ชัยนาท 090179 วัดสระดู่ ภัทร  กัณติยานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 1801 สพป.ชัยนาท 090173 วัดทองนพคุณ นางสาวบุญยงค์  พุ่มพุก ครูโรงเรียน อนุมัติ
151 1801 สพป.ชัยนาท 090171 บ้านหมื่นเทพ นางสาวประภาพร   เทียนชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 1801 สพป.ชัยนาท 090172 วัดท่าแก้ว ว่าที่ร้อยตรีหญฺิงยุภาภรณ์  สืบศรี ครูโรงเรียน อนุมัติ
153 1801 สพป.ชัยนาท 090170 ชุมชนคลองจันทน์ นางสาวนันทิดา  กริมเขียว ครู อนุมัติ
154 1801 สพป.ชัยนาท 090167 วัดโคกหมู สิริพร  เถื่อนเหลือ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
155 1801 สพป.ชัยนาท 090165 บ้านหนองต่อ นางรมิตา  เสนทอง ครู อนุมัติ
156 1801 สพป.ชัยนาท 090162 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ปรีชา  ปานทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
157 1801 สพป.ชัยนาท 090183 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) ณภัทร  เลิศชนภัทร ครู อนุมัติ
158 1801 สพป.ชัยนาท 090186 บ้านวังหัวเรือ นายมานพ  ตั๋นเปี้ย ครู อนุมัติ
159 1801 สพป.ชัยนาท 090180 วัดวังน้ำขาว นายเกียรติศักดิ์  คำชมภู ครู อนุมัติ
160 1801 สพป.ชัยนาท 090181 บ้านหนองหวาย นุชนาถ  เรือนคำ ครู อนุมัติ
161 1801 สพป.ชัยนาท 090181 บ้านหนองหวาย นุชนาถ  เรือนคำ ครู อนุมัติ
162 1801 สพป.ชัยนาท 090182 อนุบาลหนองมะโมง ณัฏฐาณิตา   จันดิษ ครู อนุมัติ
163 1801 สพป.ชัยนาท 090190 บ้านน้ำพุ ปฐานัดดา  ปีติกรสกุล ครู อนุมัติ
164 1801 สพป.ชัยนาท 090191 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) นฤดม  สงนุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 1801 สพป.ชัยนาท 090194 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) ทิพวรรณ  ถึงสุข ครูธุรการ อนุมัติ
166 1801 สพป.ชัยนาท 090194 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) สายฝน  แอฆะ ครู อนุมัติ
167 1801 สพป.ชัยนาท 090184 บ้านหนองตะขบ ศักดิ์สิทธิ์  งิ้วเพ็ง ครู อนุมัติ
168 1801 สพป.ชัยนาท 090185 บ้านดอนใหญ่ นางศิริกัลยาภรล์   สาอุตม์ ครูโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ อนุมัติ
169 1801 สพป.ชัยนาท 090187 วัดเขาดิน(วันครู่2502) นางบัญญัติ  สุพรรณกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน (วันครู 2502) อนุมัติ
170 1801 สพป.ชัยนาท 090188 บ้านเขาเกล็ด ปิยรัตน์  มีมุข ครู อนุมัติ
171 1801 สพป.ชัยนาท 090196 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สมชาย  ดีสี ครู อนุมัติ
172 1801 สพป.ชัยนาท 090203 บ้านเก่า สุนิสา  เทียนเจริญชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
173 1801 สพป.ชัยนาท 090204 บ้านทุ่งโพธิ์ สจีรัตน์  สิงทะยม ครู อนุมัติ
174 1801 สพป.ชัยนาท 090207 บ้านกะบกเตี้ย พงศ์พิสุทธิ์  ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย อนุมัติ
175 1801 สพป.ชัยนาท 090200 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายบุญลือ  เชียงสิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
176 1801 สพป.ชัยนาท 090198 อนุบาลเนินขาม นางมนิสรา  อดิสรณกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
177 1801 สพป.ชัยนาท 090201 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) นายสงขลา  กล่ำแก้ว ครู อนุมัติ
178 1801 สพป.ชัยนาท 090206 บ้านสุขเดือนห้า วรรณฑนา  ทองทอดทาน ครูโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า อนุมัติ