รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1801 สพป.ชัยนาท 090013 วัดหลวงพ่อขาว อารีวรรณ์  เรืองศรี ครู อนุมัติ
2 1801 สพป.ชัยนาท 090015 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) ปฐานัดดา  ทับพุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 1801 สพป.ชัยนาท 090016 วัดฝาง นายบุญเลิศ   ยิ้มอิ่ม คุรู อนุมัติ
4 1801 สพป.ชัยนาท 090017 วัดไผ่โพธิ์ทอง ศศิวิมล  ดีสม ธุรการ อนุมัติ
5 1801 สพป.ชัยนาท 090019 วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) ลักขณา   นารอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
6 1801 สพป.ชัยนาท 090019 วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) มยุรี  ตรีวงศ์ ครู อนุมัติ
7 1801 สพป.ชัยนาท 090020 วัดอัมพวัน นางสาวธัญญลักษณ์  แช่มรอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 1801 สพป.ชัยนาท 090002 บ้านท่าไม้ ดิเรก  พิพัฒจิตตระกูล ครู อนุมัติ
9 1801 สพป.ชัยนาท 090029 วัดธรรมามูล นภาภรณ์  ภู่บัณฑิต ครูโรงเรียนวัดธรรมามูล อนุมัติ
10 1801 สพป.ชัยนาท 090030 ชุมชนวัดดักคะนน นายโอภาส  พาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 1801 สพป.ชัยนาท 090032 วัดสระเนินพระราม สมนึก  สอนสระเกษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 1801 สพป.ชัยนาท 090009 บ้านหนองแค สมชาย  พุทธโกสัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 1801 สพป.ชัยนาท 090006 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สามารถ   ลีจ้อย ครู อนุมัติ
14 1801 สพป.ชัยนาท 090006 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ มิ่งขวัญ  ณัฐรุจาสกุลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 1801 สพป.ชัยนาท 090007 ชุมชนวัดวังเคียน ศศิวิมล  แก้วจันทร์ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
16 1801 สพป.ชัยนาท 090007 ชุมชนวัดวังเคียน วิเนต  เลิศศิริภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรีียนชุมชนวัดวังเคียน อนุมัติ
17 1801 สพป.ชัยนาท 090008 วัดนางลือ วิมล  ดีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 1801 สพป.ชัยนาท 090001 วัดศรีวิชัย นวพร  กำเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 1801 สพป.ชัยนาท 090003 พระยาตาก นภัสวรรณ  แจ้งแสง ผู้อำนวยการรงเรียนพระยาตาก อนุมัติ
20 1801 สพป.ชัยนาท 090004 อนุบาลชัยนาท อำพวรรณ  กับบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 1801 สพป.ชัยนาท 090004 อนุบาลชัยนาท วรรณวิมล  กรองสอาด ครู อนุมัติ
22 1801 สพป.ชัยนาท 090005 ลัดดาประชาสรรค์ ษมาภรณ์  ไทยเขียว ผอ อนุมัติ
23 1801 สพป.ชัยนาท 090005 ลัดดาประชาสรรค์ นางสาวสิริวัฒนา  วุฒิเวทย์ ครู คศ.3 อนุมัติ
24 1801 สพป.ชัยนาท 090021 อนุบาลเมืองชัยนาท สุณิสา  เจติยะกุล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท อนุมัติ
25 1801 สพป.ชัยนาท 090026 วัดโรงวัว ทศนีย์  สงเคราะห์ ครู อนุมัติ
26 1801 สพป.ชัยนาท 090027 วัดหนองเต่าดำ นายดำเกิง  เจติยกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
27 1801 สพป.ชัยนาท 090027 วัดหนองเต่าดำ ศักดิ์ชัย  ชื่นพยอม ครู อนุมัติ
28 1801 สพป.ชัยนาท 090022 วัดแหลมหว้า อนันต์ศักดิ์  มาทัพ ครู อนุมัติ
29 1801 สพป.ชัยนาท 090022 วัดแหลมหว้า จิตราภรณ์  บุญรุ่ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
30 1801 สพป.ชัยนาท 090023 วัดดอนรังนก จารึก  ขำเอี่ยม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 1801 สพป.ชัยนาท 090024 วัดหนองพังนาค สุนันทา  บัญดิษฐ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
32 1801 สพป.ชัยนาท 090024 วัดหนองพังนาค กมลวรรณ  แตงฉ่ำ ครู อนุมัติ
33 1801 สพป.ชัยนาท 090025 วัดเนินถ่าน นางอรุณ  กำเพ็ชร ครู คศ.3 อนุมัติ
34 1801 สพป.ชัยนาท 090025 วัดเนินถ่าน ศรีทอง  มีทาทอง ครู อนุมัติ
35 1801 สพป.ชัยนาท 090010 รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ จารุภัทร  มีโพธิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
36 1801 สพป.ชัยนาท 090036 วัดพิกุลงาม เลขา  วสยางกูร ครู อนุมัติ
37 1801 สพป.ชัยนาท 090036 วัดพิกุลงาม ปราณี  โตส้ม ครู อนุมัติ
38 1801 สพป.ชัยนาท 090037 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ชูชีพ  เหลือสำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 1801 สพป.ชัยนาท 090037 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สกาวเดือน  ศรศรี ครู อนุมัติ
40 1801 สพป.ชัยนาท 090038 อนุบาลมโนรมย์ นายสุเทพ  นิยมธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 1801 สพป.ชัยนาท 090038 อนุบาลมโนรมย์ ศรเพ็ชร  ศรศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
42 1801 สพป.ชัยนาท 090043 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) มีนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครู อนุมัติ
43 1801 สพป.ชัยนาท 090043 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สิรภพ  อ่อนจ้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
44 1801 สพป.ชัยนาท 090045 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) กิตติพร  กล่ำเพ็ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
45 1801 สพป.ชัยนาท 090046 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) เดชะ  นฤมลต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 1801 สพป.ชัยนาท 090046 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) วัชรี  ฟั้นนาง ธุรการ อนุมัติ
47 1801 สพป.ชัยนาท 090056 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ยุพิน  เที่ยงรอด ครู อนุมัติ
48 1801 สพป.ชัยนาท 090057 บ้านเขาแหลม ประทีป  นุชจุ้ย ครู อนุมัติ
49 1801 สพป.ชัยนาท 090058 บ้านหัวถนน เดช  เมฆขลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 1801 สพป.ชัยนาท 090058 บ้านหัวถนน อโนชา  ชำนาญแก้ว ครู อนุมัติ
51 1801 สพป.ชัยนาท 090060 วัดหัวหว้า ประสาร  อินทร์เอี่ยม ครู อนุมัติ
52 1801 สพป.ชัยนาท 090055 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) ภาณุพงศ์  มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 1801 สพป.ชัยนาท 090055 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) มณี  เกิดปาน ครูชำนาญพิเศษโรงเรียนวัดคลองกลาง อนุมัติ
54 1801 สพป.ชัยนาท 090039 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร นายวสัน  โฉมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกแจง อนุมัติ
55 1801 สพป.ชัยนาท 090034 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ประนอม  กันทอง ครู อนุมัติ
56 1801 สพป.ชัยนาท 090034 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) นัยนา  พรหมมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
57 1801 สพป.ชัยนาท 090034 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) นางนัยนา  พรหมมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 1801 สพป.ชัยนาท 090040 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) รชต  ปานสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมขันธ์ อนุมัติ
59 1801 สพป.ชัยนาท 090040 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) วิโรจน์  ษมาวิมล ครู อนุมัติ
60 1801 สพป.ชัยนาท 090048 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สุมาลี  ปิ่นปาน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร อนุมัติ
61 1801 สพป.ชัยนาท 090048 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) นายสมชาติ  พันธุ์เขียน ครู อนุมัติ
62 1801 สพป.ชัยนาท 090052 บ้านดอนแตง สมาน  ฟักนุช ผอ.ร.ร.บ้านดอนแตง อนุมัติ
63 1801 สพป.ชัยนาท 090053 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ นางสาวสลักจิตร  จำปาจ้อย ธุรการ อนุมัติ
64 1801 สพป.ชัยนาท 090049 วัดหนองตาตน มัลลิกา  บัวสำลี ครู อนุมัติ
65 1801 สพป.ชัยนาท 090074 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) จารึก  อ่ำทิพย์ ครู อนุมัติ
66 1801 สพป.ชัยนาท 090074 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) อำนาจ  เนตรนิล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
67 1801 สพป.ชัยนาท 090076 วัดหนองจิก นางสาวสวาท  แสงเขียว ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 1801 สพป.ชัยนาท 090067 วัดคลองบุญ นางวีณา  ภาพันธ์ ครู อนุมัติ
69 1801 สพป.ชัยนาท 090067 วัดคลองบุญ นางสมคิด  มั่นอ่วม ครู อนุมัติ
70 1801 สพป.ชัยนาท 090068 วัดหนองน้อย นายวิมล  มีมุข ครู อนุมัติ
71 1801 สพป.ชัยนาท 090069 อนุบาลวัดสิงห์ นางยุพดี  วสุลีวรรณ์ ครู อนุมัติ
72 1801 สพป.ชัยนาท 090069 อนุบาลวัดสิงห์ สุดา  หนูเกลี้ยง ครู อนุมัติ
73 1801 สพป.ชัยนาท 090063 สำราญราษฎร์บำรุง จำเนียร  นุ้ยปรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
74 1801 สพป.ชัยนาท 090063 สำราญราษฎร์บำรุง คำสิงห์  เภาพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง อนุมัติ
75 1801 สพป.ชัยนาท 090063 สำราญราษฎร์บำรุง น้ำเพ็ชร  คำมี ครู อนุมัติ
76 1801 สพป.ชัยนาท 090063 สำราญราษฎร์บำรุง ปิยาภรณ์  เพ็งหนู ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
77 1801 สพป.ชัยนาท 090064 วัดวังหมัน กำไร  พุมมะระ ครู อนุมัติ
78 1801 สพป.ชัยนาท 090064 วัดวังหมัน ปาริชาติ  ชาติเสนา ธุรการ อนุมัติ
79 1801 สพป.ชัยนาท 090064 วัดวังหมัน ธวัชชัย  ผิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมัน อนุมัติ
80 1801 สพป.ชัยนาท 090066 บ้านท่าข้ามวังน้ำ ธีรวัฒน์  สงพูล ครู อนุมัติ
81 1801 สพป.ชัยนาท 090066 บ้านท่าข้ามวังน้ำ รัตนะ  วสุลีวรรณ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
82 1801 สพป.ชัยนาท 090066 บ้านท่าข้ามวังน้ำ ภาวี  กุหลาบมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ อนุมัติ
83 1801 สพป.ชัยนาท 090075 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 นายสาโรช  กลิ่นรอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 1801 สพป.ชัยนาท 090075 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 กัญญา  มีมุข ครู คศ.3 อนุมัติ
85 1801 สพป.ชัยนาท 090078 บ้านทุ่งกว้าง นายไพฑูรย์  สิงห์คา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 1801 สพป.ชัยนาท 090078 บ้านทุ่งกว้าง ชัยวัฒน์  ทองมา ครู คศ.3 อนุมัติ
87 1801 สพป.ชัยนาท 090065 วัดโคกสุก สามารถ  บุญชื่น ครู อนุมัติ
88 1801 สพป.ชัยนาท 090065 วัดโคกสุก กาญจนา  เรือนณรงค์ ครู อนุมัติ
89 1801 สพป.ชัยนาท 090061 วัดดอนตาล จุไรรัตน์  ชมจุรัย ครู อนุมัติ
90 1801 สพป.ชัยนาท 090061 วัดดอนตาล นิภา  นาคสังข์ ครู อนุมัติ
91 1801 สพป.ชัยนาท 090061 วัดดอนตาล ประทีป  เกตุนวม ครู อนุมัติ
92 1801 สพป.ชัยนาท 090073 วัดดอนตูมกมลาวาส ธนรรภรณ์  อริยพฤกษ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
93 1801 สพป.ชัยนาท 090073 วัดดอนตูมกมลาวาส พรประภา  กุลน้อย ครูธุรการ อนุมัติ
94 1801 สพป.ชัยนาท 090077 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ไกรสร  เขมทัศน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
95 1801 สพป.ชัยนาท 090077 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) วิชัย  อินทสิทธิ์ รักษาราชการ อนุมัติ
96 1801 สพป.ชัยนาท 090132 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สกลศักดิ์  โพธิ์เพ็ชร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
97 1801 สพป.ชัยนาท 090133 วัดเขาแก้ว รัชนี  จันทร์พ่วง ครู อนุมัติ
98 1801 สพป.ชัยนาท 090133 วัดเขาแก้ว พิทยา  สงเคราะห์ ครู อนุมัติ
99 1801 สพป.ชัยนาท 090133 วัดเขาแก้ว นายวิเชียร  กระจง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
100 1801 สพป.ชัยนาท 090134 บ้านโป่งแค อัญชนา  ม่วงตะเภา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
101 1801 สพป.ชัยนาท 090125 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) แสงจันทร์  ปิ่นทอง ครู อนุมัติ
102 1801 สพป.ชัยนาท 090125 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) สาวิตรี  จันทร์ควง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 1801 สพป.ชัยนาท 090126 วัดบ้านหนอง ปริศนา  พลเสน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 1801 สพป.ชัยนาท 090127 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) นางสุภาพร   จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 1801 สพป.ชัยนาท 090124 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) พิชชานันท์  สังข์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 1801 สพป.ชัยนาท 090124 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) พรพรรณ  ลาภเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
107 1801 สพป.ชัยนาท 090115 เขื่อนเจ้าพระยา ยุทธนา  ตันติเสรีรัตน์ ครู อนุมัติ
108 1801 สพป.ชัยนาท 090115 เขื่อนเจ้าพระยา นางสาวสุรีวรรณ์  บานเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
109 1801 สพป.ชัยนาท 090118 วัดกรุณา สุบินท์  สุวรรณโชติ ครู อนุมัติ
110 1801 สพป.ชัยนาท 090136 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) จำเนียร  ดิษสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะฝ่อฯ อนุมัติ
111 1801 สพป.ชัยนาท 090137 วัดโคกจันทน์ วิไลรัตน์  หมอนชู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 1801 สพป.ชัยนาท 090137 วัดโคกจันทน์ ปริชาติ  ไม้ลำดวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 1801 สพป.ชัยนาท 090138 บ้านคลองยาง นายเรวัต  สิทธิพงษ์ ครู อนุมัติ
114 1801 สพป.ชัยนาท 090139 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) วัลคุ์ณภัทร  โม่ทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 1801 สพป.ชัยนาท 090139 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สนธยา  โชติภิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกูฯ อนุมัติ
116 1801 สพป.ชัยนาท 090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) ธนิตา  เหมือนใจ ครูผู่ช่วย อนุมัติ
117 1801 สพป.ชัยนาท 090140 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) กฤติยา  กลิ่นแจ้ง ครู อนุมัติ
118 1801 สพป.ชัยนาท 090128 วัดมะปราง นางสาวราตรี  แจ่มจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 1801 สพป.ชัยนาท 090130 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) นายประสิทธิ์  ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
120 1801 สพป.ชัยนาท 090130 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) นายประดิษฐ  เนตร์มะลิ ครู อนุมัติ
121 1801 สพป.ชัยนาท 090116 วัดดอนตะไล้ กันยารัตน์  ถิ่นถาน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 1801 สพป.ชัยนาท 090119 อนุบาลสรรพยา วิเชียร  เงินฉลาด ครูโรงเรียนอนุบาลสรรพยา อนุมัติ
123 1801 สพป.ชัยนาท 090120 วัดโพธิมงคล วินัย  รักบุญ ครู อนุมัติ
124 1801 สพป.ชัยนาท 090141 วัดกำแพง เทพินทร์  พุ่มน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 1801 สพป.ชัยนาท 090142 วัดหลวงสิริบูรณาราม ฉวีวรรณ  สิงหนาท ครู อนุมัติ
126 1801 สพป.ชัยนาท 090142 วัดหลวงสิริบูรณาราม นางสมคิด  โชติพฤกษวัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
127 1801 สพป.ชัยนาท 090123 วัดยางศรีเจริญ วิเชียร  ปั้นจันทร์ ครู อนุมัติ
128 1801 สพป.ชัยนาท 090123 วัดยางศรีเจริญ นางปราณี  ไม้ลำดวน ครู อนุมัติ
129 1801 สพป.ชัยนาท 090123 วัดยางศรีเจริญ วรรณวิภา  บัวเงิน ครู อนุมัติ
130 1801 สพป.ชัยนาท 090121 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สำราญ  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
131 1801 สพป.ชัยนาท 090122 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ นายสมบูรณ์  โพธิรัง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
132 1801 สพป.ชัยนาท 090122 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ทองคำ  รื่นอุรา ครู อนุมัติ
133 1801 สพป.ชัยนาท 090135 วัดหาดอาษา จรัญญา  เนตร์มะลิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 1801 สพป.ชัยนาท 090101 บ้านทุ่งกระถิน atirut2501  อฒิรุจ อ่อนจ้าย ครู อนุมัติ
135 1801 สพป.ชัยนาท 090102 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ นางสาวอัจฉริยา  ขุดปิ่น ครู อนุมัติ
136 1801 สพป.ชัยนาท 090102 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ ปราณี  ใจงาม ครู อนุมัติ
137 1801 สพป.ชัยนาท 090103 วัดเทพรัตนวนาราม Thavorn  Noolaong ครู อนุมัติ
138 1801 สพป.ชัยนาท 090103 วัดเทพรัตนวนาราม พรพิมล  แสงทับ ธุรการ อนุมัติ
139 1801 สพป.ชัยนาท 090105 เทพรัตน์ นางสัมฤทธิ์  หมื่นกล้า ครู อนุมัติ
140 1801 สพป.ชัยนาท 090106 วัดอารีทวีวนาราม สุภิญญา  กล่ำแก้ว ครู อนุมัติ
141 1801 สพป.ชัยนาท 090106 วัดอารีทวีวนาราม พรทิพย์  บุญคุ้มครอง ครู อนุมัติ
142 1801 สพป.ชัยนาท 090107 วัดหนองแขม จิรัฏฐ์  ฐิติมงคลธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
143 1801 สพป.ชัยนาท 090107 วัดหนองแขม สมศักดิ์  พิศรูป ครู อนุมัติ
144 1801 สพป.ชัยนาท 090083 วัดโพธิ์งาม นฤมล  อุดทาคำ ครู อนุมัติ
145 1801 สพป.ชัยนาท 090083 วัดโพธิ์งาม ประกาย  ช้างคง ครู ร.ร.วัดโพธิ์งาม อนุมัติ
146 1801 สพป.ชัยนาท 090083 วัดโพธิ์งาม นายสงกรานต์  ทัพบำรุง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
147 1801 สพป.ชัยนาท 090084 วัดสนามชัย กฤษฎา  ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
148 1801 สพป.ชัยนาท 090084 วัดสนามชัย แสนสิริ  รุ่งโรจน์หิรัญญา ครู อนุมัติ
149 1801 สพป.ชัยนาท 090093 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) วรรณิศา  ศรีภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 1801 สพป.ชัยนาท 090093 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) นางสาวพัชรี   บุญเมือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
151 1801 สพป.ชัยนาท 090094 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) นางญาณพัฒน์  มีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ อนุมัติ
152 1801 สพป.ชัยนาท 090092 วัดท่ากระแส สุนทรี  ไทยเขียว ครู อนุมัติ
153 1801 สพป.ชัยนาท 090089 วัดโพธิ์ทอง เจนจิรา  สกุลงาม ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อนุมัติ
154 1801 สพป.ชัยนาท 090089 วัดโพธิ์ทอง ศุภกร  บางจั่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 1801 สพป.ชัยนาท 090089 วัดโพธิ์ทอง นางราตรี  ปล้องมา ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อนุมัติ
156 1801 สพป.ชัยนาท 090085 วัดหัวเด่น นายชยุต  นามอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
157 1801 สพป.ชัยนาท 090086 วัดโฆสิตาราม นางสาวธิดารัตน์  เรียนทับ เจ้าหน้าีที่ธุรการ อนุมัติ
158 1801 สพป.ชัยนาท 090109 วัดหอระฆัง ลักขณา  ด้างกลัด ครู อนุมัติ
159 1801 สพป.ชัยนาท 090109 วัดหอระฆัง นางสาววันทนา  จินดานนท์ ครู อนุมัติ
160 1801 สพป.ชัยนาท 090087 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) พาณี  รอดย้อย ครู อนุมัติ
161 1801 สพป.ชัยนาท 090088 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) นวิยา  อ่อนจ้าย ครู อนุมัติ
162 1801 สพป.ชัยนาท 090099 วัดสระไม้แดง ไพบูลย์  อุดมศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
163 1801 สพป.ชัยนาท 090100 วัดกำแพง นางนงนุช  ยอดดำเนิน ครูโรงเรียนวัดกำแพง อนุมัติ
164 1801 สพป.ชัยนาท 090100 วัดกำแพง นายเชาวลิต  เสงี่ยมศิลป์ ครูโรงเรียนวัดกำแพง อนุมัติ
165 1801 สพป.ชัยนาท 090100 วัดกำแพง สมยศ  ทับโพธิ์ ครู อนุมัติ
166 1801 สพป.ชัยนาท 090108 วัดหัวตะพาน นางสุนีพร  เสงี่ยมศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
167 1801 สพป.ชัยนาท 090095 วัดพระแก้ว จันทร์เพ็ญ  เทียนงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
168 1801 สพป.ชัยนาท 090095 วัดพระแก้ว นางถวิลวัลย์  คุ้มกล่ำ ครูโรงเรียนวัดพระแแก้ว อนุมัติ
169 1801 สพป.ชัยนาท 090096 อนุบาลสรรคบุรี ดำเนิน  ชูกุศล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
170 1801 สพป.ชัยนาท 090096 อนุบาลสรรคบุรี วิเชียร  เกตุจันทร์ ครู อนุมัติ
171 1801 สพป.ชัยนาท 090097 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ภณิดา  ทองปาน ธุรการ อนุมัติ
172 1801 สพป.ชัยนาท 090097 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ณัฏฐาลักษณ์   ทรัพย์อุดม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา อนุมัติ
173 1801 สพป.ชัยนาท 090098 วัดโพธาราม บุศรินทร์  ดากลืน ครู อนุมัติ
174 1801 สพป.ชัยนาท 090090 วัดพร้าว นายณรงค์  รอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
175 1801 สพป.ชัยนาท 090091 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วาสนา  มีเคลือบ ครู อนุมัติ
176 1801 สพป.ชัยนาท 090079 วัดท่า นางลำเพย  บ้ำสันเทียะ ครู อนุมัติ
177 1801 สพป.ชัยนาท 090080 วัดธรรมิกาวาส สุนัน  ข้องหลิม ครู อนุมัติ
178 1801 สพป.ชัยนาท 090081 วัดจั่นเจริญศรี นายมนัส  พิบูลย์ ครู อนุมัติ
179 1801 สพป.ชัยนาท 090081 วัดจั่นเจริญศรี วิภา  บำเรอจิตร ครู อนุมัติ
180 1801 สพป.ชัยนาท 090112 วัดบำเพ็ญบุญ นายสุภาพ  พิมพ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ อนุมัติ
181 1801 สพป.ชัยนาท 090112 วัดบำเพ็ญบุญ นางอัจฉราพันธ์  สังข์ชัย ครู อนุมัติ
182 1801 สพป.ชัยนาท 090114 วัดจันทน์ นิรัชรา  กล่ำแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
183 1801 สพป.ชัยนาท 090114 วัดจันทน์ นายปานเทพ  ปานนิล ครู อนุมัติ
184 1801 สพป.ชัยนาท 090113 วัดคลองงิ้ว สวิง  บุญเมือง ครู อนุมัติ
185 1801 สพป.ชัยนาท 090111 วัดดอนโพธิ์ศรี นางสาวมลฤดี   เกตุเวียง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
186 1801 สพป.ชัยนาท 090110 ชุมชนวัดมาติการาม นายศิริ  อินทร์แสง ครู อนุมัติ
187 1801 สพป.ชัยนาท 090110 ชุมชนวัดมาติการาม นายกชธนณัฐ  คำอินทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
188 1801 สพป.ชัยนาท 090161 วัดราษฎร์ศรัทธาราม ปราณี  เอี้ยงปาน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
189 1801 สพป.ชัยนาท 090161 วัดราษฎร์ศรัทธาราม บังอร  พ่วงแผน ธูรการ อนุมัติ
190 1801 สพป.ชัยนาท 090163 วัดเด่นใหญ่ ภคพร  พึ่งแย้ม ธุรการ อนุมัติ
191 1801 สพป.ชัยนาท 090164 บ้านสระแก้ว วิรัตน์   แสงสิมมา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
192 1801 สพป.ชัยนาท 090147 บ้านหนองแจง นายสุพจน์  มหาสุภาพ ครู อนุมัติ
193 1801 สพป.ชัยนาท 090147 บ้านหนองแจง กนกพร  แสนแก้ว ครู อนุมัติ
194 1801 สพป.ชัยนาท 090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สมควร  จิตรดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
195 1801 สพป.ชัยนาท 090149 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
196 1801 สพป.ชัยนาท 090150 วัดวิจิตรังสิตาราม นายบุญธรรม   มีผิว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
197 1801 สพป.ชัยนาท 090150 วัดวิจิตรังสิตาราม กิตติพร  เลิศฤทธิ์ขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 1801 สพป.ชัยนาท 090151 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) ปาณิสรา  ชูมก ครูชำนาญการ อนุมัติ
199 1801 สพป.ชัยนาท 090152 วัดบ้านใหม่ เมทินี  มั่นนวล ครูชำนาญ อนุมัติ
200 1801 สพป.ชัยนาท 090152 วัดบ้านใหม่ พยัพ  นาคช่วย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
201 1801 สพป.ชัยนาท 090152 วัดบ้านใหม่ นายสมยศ  แก้วเมือง ครู อนุมัติ
202 1801 สพป.ชัยนาท 090153 ไกรราษฎร์วิทยา บุญเลิศ  สุขทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
203 1801 สพป.ชัยนาท 090148 บ้านวังเดือนห้า นางสาวศยามล  สุขแจ่ม ครู อนุมัติ
204 1801 สพป.ชัยนาท 090143 บ้านรางจิก นางสาวนุชรินทร์  วันทอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
205 1801 สพป.ชัยนาท 090144 วัดพรหมวิหาร นายสุทัน  มาศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 1801 สพป.ชัยนาท 090145 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) นายวิรัช  พุ่มเข็ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
207 1801 สพป.ชัยนาท 090145 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) นางจินดา  เกตุมา ครู อนุมัติ
208 1801 สพป.ชัยนาท 090146 บ้านหนองอ้ายสาม สกุลณา  เพชรไทย ธุรการ อนุมัติ
209 1801 สพป.ชัยนาท 090146 บ้านหนองอ้ายสาม นายกฤษณะ  อ่วมคร้าม พนักงานราชการ อนุมัติ
210 1801 สพป.ชัยนาท 090154 วัดคลองธรรม วัฒนา  นุ่มฟัก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
211 1801 สพป.ชัยนาท 090155 บ้านดอนกะโดน สุรัตน์  เครือแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
212 1801 สพป.ชัยนาท 090156 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ศิริลักษณ์  ศิริคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
213 1801 สพป.ชัยนาท 090156 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ปัญจพร  ชัยแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
214 1801 สพป.ชัยนาท 090157 วัดวิจิตรรังสรรค์ ธวัช  พวงเงิน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
215 1801 สพป.ชัยนาท 090157 วัดวิจิตรรังสรรค์ ไสว  พลเจียก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
216 1801 สพป.ชัยนาท 090158 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ณัฐวรรณ  พุ่มเข็ม ครู อนุมัติ
217 1801 สพป.ชัยนาท 090158 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) วันชัย  ปืนแก้ว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
218 1801 สพป.ชัยนาท 090159 วัดถ้ำเข้ วีระยุทธ  นาคสุขใส ครู อนุมัติ
219 1801 สพป.ชัยนาท 090159 วัดถ้ำเข้ อำนวยพร  เลี้ยงหล่ำ ครู อนุมัติ
220 1801 สพป.ชัยนาท 090166 วัดวงเดือน อารีวรรณ  วุ่นคง ครู อนุมัติ
221 1801 สพป.ชัยนาท 090168 วัดคลองเกษม นางสาวโอ๋  เอี่ยมวิไลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
222 1801 สพป.ชัยนาท 090168 วัดคลองเกษม ณรงค์  จุ้ยขาว ครู อนุมัติ
223 1801 สพป.ชัยนาท 090169 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) นางสาวสุรีภรณ์  สนอ่วม ครู อนุมัติ
224 1801 สพป.ชัยนาท 090169 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) monjira  bunserm ธุรการ อนุมัติ
225 1801 สพป.ชัยนาท 090174 วัดศรีเจริญธรรม นางสาวเกวลิน  นวลแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
226 1801 สพป.ชัยนาท 090175 วัดอรัญญวาสี จุฑามาศ  จันทร์เทียน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
227 1801 สพป.ชัยนาท 090175 วัดอรัญญวาสี อนุวัมน์  อ่อนศรี ครู อนุมัติ
228 1801 สพป.ชัยนาท 090175 วัดอรัญญวาสี เกษราภรณ์  เกตุแก้ว ครูวิชาการ อนุมัติ
229 1801 สพป.ชัยนาท 090176 บ้านชัฏฝาง พงศกร  บุญตา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
230 1801 สพป.ชัยนาท 090176 บ้านชัฏฝาง นางสาวแสงดาว  ดำนิล ครู(เจ้าหน้าที่พัสดุ) อนุมัติ
231 1801 สพป.ชัยนาท 090177 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 นายสุมิตร  ทองแว่น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
232 1801 สพป.ชัยนาท 090177 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 ฉัตรชัย  ดอนเขียวไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
233 1801 สพป.ชัยนาท 090178 วัดหนองแซง สุรัตน์  คงตี่ ครู อนุมัติ
234 1801 สพป.ชัยนาท 090179 วัดสระดู่ ภัทร  ภัทร กัณติยานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
235 1801 สพป.ชัยนาท 090179 วัดสระดู่ สุภาภรณ์  แสงภู่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
236 1801 สพป.ชัยนาท 090173 วัดทองนพคุณ นางสาวสิริพร  เถื่อนเหลือ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
237 1801 สพป.ชัยนาท 090173 วัดทองนพคุณ ประภัดศร  ยิ้มเกียตริ ครู อนุมัติ
238 1801 สพป.ชัยนาท 090171 บ้านหมื่นเทพ กาญจนา  คงบุญ ครูธุรการ อนุมัติ
239 1801 สพป.ชัยนาท 090172 วัดท่าแก้ว นายพิทักษ์  ปานเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
240 1801 สพป.ชัยนาท 090172 วัดท่าแก้ว มนูญ  นอบน้อม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
241 1801 สพป.ชัยนาท 090170 ชุมชนคลองจันทน์ ธีรยุทธ  บุญสาตร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
242 1801 สพป.ชัยนาท 090167 วัดโคกหมู ว้าที่ร้อยตรีภูดิศ  พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหมู อนุมัติ
243 1801 สพป.ชัยนาท 090165 บ้านหนองต่อ สุเมธ  ชิดไทย ครู อนุมัติ
244 1801 สพป.ชัยนาท 090165 บ้านหนองต่อ ภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต ครูโรเรียนบ้านหนองต่อ อนุมัติ
245 1801 สพป.ชัยนาท 090162 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชาทิพย์  ดีประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
246 1801 สพป.ชัยนาท 090162 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) วันดี  แต้ภักดี ครู อนุมัติ
247 1801 สพป.ชัยนาท 090162 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ศุภชัย  ปะชุนหะ ธุรการ อนุมัติ
248 1801 สพป.ชัยนาท 090192 วัดศรีสโมสร พรพรรณ  บุญเนตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 1801 สพป.ชัยนาท 090192 วัดศรีสโมสร มานะศักดิ์  จันทร์ผ่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
250 1801 สพป.ชัยนาท 090183 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) นายสุชล  โกส้ม ครู อนุมัติ
251 1801 สพป.ชัยนาท 090186 บ้านวังหัวเรือ ศิริกุล  กีตา ครู อนุมัติ
252 1801 สพป.ชัยนาท 090180 วัดวังน้ำขาว นายเกียรติศักดิ์  คำชมภู ครู อนุมัติ
253 1801 สพป.ชัยนาท 090181 บ้านหนองหวาย นายพงษ์ศักดิ์  ทับวงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คศ.2 อนุมัติ
254 1801 สพป.ชัยนาท 090182 อนุบาลหนองมะโมง นางณฐพร  ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
255 1801 สพป.ชัยนาท 090190 บ้านน้ำพุ นายประกาศิต  ประสพสิน ครู อนุมัติ
256 1801 สพป.ชัยนาท 090190 บ้านน้ำพุ นายเกิดศักดิ์  ห่วงไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
257 1801 สพป.ชัยนาท 090191 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) นฤดม  สงนุ้ย ครู อนุมัติ
258 1801 สพป.ชัยนาท 090191 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) บังอร  แพงมี ธรุการ อนุมัติ
259 1801 สพป.ชัยนาท 090194 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) นางสายฝน   แอฆะ ครุ อนุมัติ
260 1801 สพป.ชัยนาท 090194 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) นายบุญเหลือ  กิ่มเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
261 1801 สพป.ชัยนาท 090184 บ้านหนองตะขบ หนึ่งนรินทร์  เชื้อวงศ์ ครู อนุมัติ
262 1801 สพป.ชัยนาท 090184 บ้านหนองตะขบ นายปัฐวี  ปาลวัฒน์ ครูผุู้ช่วย อนุมัติ
263 1801 สพป.ชัยนาท 090187 วัดเขาดิน(วันครู่2502) นายประมาณ  เพชรวงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
264 1801 สพป.ชัยนาท 090187 วัดเขาดิน(วันครู่2502) ปฏิมา  ทองจันทึก ครูธุรการ อนุมัติ
265 1801 สพป.ชัยนาท 090188 บ้านเขาเกล็ด ปิยรัตน์  มีมุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
266 1801 สพป.ชัยนาท 090196 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) นางอุษณีย์  พิณประภัศร์ ครู อนุมัติ
267 1801 สพป.ชัยนาท 090196 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สมชาย  ดีสี ครู อนุมัติ
268 1801 สพป.ชัยนาท 090203 บ้านเก่า นางสาวจินตนาการ  เปลี่ยนกลิ่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
269 1801 สพป.ชัยนาท 090204 บ้านทุ่งโพธิ์ นางสจีรัตน์  สิงทะยม ครู คศ.1 อนุมัติ
270 1801 สพป.ชัยนาท 090207 บ้านกะบกเตี้ย พงศ์พิสุทธิ์  ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย อนุมัติ
271 1801 สพป.ชัยนาท 090200 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) บุญลือ  เชียงสิน ครู อนุมัติ
272 1801 สพป.ชัยนาท 090200 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายกฤษณะ  สุมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
273 1801 สพป.ชัยนาท 090198 อนุบาลเนินขาม วันเพ็ญ  ภูฆัง ครู อนุมัติ
274 1801 สพป.ชัยนาท 090198 อนุบาลเนินขาม นายแสนกล้า  รัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
275 1801 สพป.ชัยนาท 090198 อนุบาลเนินขาม สุรชัย  สิงห์สม ครู อนุมัติ
276 1801 สพป.ชัยนาท 090201 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) นฤภัทร  โพธิ์มูล ครู อนุมัติ
277 1801 สพป.ชัยนาท 090201 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) อรทัย  ตุ้มจิบ ครู คศ.1 อนุมัติ
278 1801 สพป.ชัยนาท 090205 บ้านหนองยาง สมยศ  ภูมิภักดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
279 1801 สพป.ชัยนาท 090205 บ้านหนองยาง สมศักดิ์  ฉ่ำคุ่ย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
280 1801 สพป.ชัยนาท 090205 บ้านหนองยาง นายกฤษฎา  วิศาลนิตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
281 1801 สพป.ชัยนาท 090206 บ้านสุขเดือนห้า นางสาววรรณฑนา  ทองทอดทาน ครู อนุมัติ