รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600009 วัดกุดนกเปล้า ลักษณาภรณ์  ทับทิม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
2 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600009 วัดกุดนกเปล้า นางสาวนงนุช  อัฐนาค ครู อนุมัติ
3 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600011 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) วันทนา  พุ่มสาขา อนุมัติ
4 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600012 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์ ครู อนุมัติ
5 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600012 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) วิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์ ครู อนุมัติ
6 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600018 วัดถนนเหล็ก นางสาวปริญาภรณ์  ลำบาล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600022 วัดป่าสัก สุเนตร  จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
8 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600022 วัดป่าสัก จารุวรรณ  เพชรทองช่วย ครู อนุมัติ
9 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600015 วัดหนองบัว นางสาวปุณรดา  รอดแย้ม ครู อนุมัติ
10 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600016 วัดห้วยลี่ ณัฏฐา   สุขไมตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600016 วัดห้วยลี่ นายวีระชัย  จิตรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
12 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600013 วัดบ้านกล้วย ฑัณฑิกา  โพธิ์คำ ครู อนุมัติ
13 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600001 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) นายประกาศิต  ฉันทพิริยกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600014 วัดสุวรรณคีรี กชพรรณ  ถั่วสันเทียะ ครู อนุมัติ
15 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600023 อนุบาลสระบุรี อิทธิพล  ริ้มประพันณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
16 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600023 อนุบาลสระบุรี วิไลวรรณ  มณีอินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600007 อนุบาลศาลาแดง ศิริพร  ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600007 อนุบาลศาลาแดง มนฑิรา  ศรเกษตริน ครู อนุมัติ
19 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600007 อนุบาลศาลาแดง เพ็ญประภา  แป้นทัศน์ ครู อนุมัติ
20 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600017 ชุมชนวัดหนองโนใต้ สุภาภรณ์  ฉ่ำพึ่ง ครู อนุมัติ
21 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600020 วัดป๊อกแป๊ก นางสาวภูริชญา  อมาตยกุล ครู อนุมัติ
22 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600019 วัดนาร่อง สุเทพ  วงษ์สถิตย์ ครู อนุมัติ
23 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600008 บ้านป่าไม้พระฉาย นางแสงสุรีย์  หลำริ้ว ครู อนุมัติ
24 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600002 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) หทัยพร   ทั่งทอง ครูผู้สอน อนุมัติ
25 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600003 วัดโคกหนามแท่ง เกษร  นพคุณ ครู อนุมัติ
26 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600003 วัดโคกหนามแท่ง ภรณ์ทิพย์  หวังดี ครู คศ.1 อนุมัติ
27 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600004 วัดพระพุทธฉาย พรพรรณ  ปั้นงา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600005 วัดหนองยาวใต้ นางสาวสมใจ  ประสานสุขถาวร ครู อนุมัติ
29 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600005 วัดหนองยาวใต้ วราภรณ์  จันทร์กระจ่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600021 วัดหนองเขื่อนช้าง เสฏฐวุฒิ  ผาบคีรี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
31 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600006 วัดหนองยาวสูง chiradech  maneesiri ครู อนุมัติ
32 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600117 วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) นางสายฝน  ทวินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600119 วัดบ้านใหม่ อภิญญา  แก้วดวงศรี เจ้าหน้าที่ธรุการ อนุมัติ
34 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600119 วัดบ้านใหม่ นางพัชรียา  ลือชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600123 วัดเขาดิน นางพัชรินทร์  ทานะมัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
36 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600123 วัดเขาดิน นงคราญ  แก้ววิเชียร ธุรการ อนุมัติ
37 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600111 วัดหนองกะธาตุ พิมพิลัย  จุลอำพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600111 วัดหนองกะธาตุ นางกิ่งแก้ว  บุญนิธิสม ครู อนุมัติ
39 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600115 วัดหนองสองห้อง อัจฉรา  สีดาคำ ครู อนุมัติ
40 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600115 วัดหนองสองห้อง สุภาวรรณ  จันทร ธุรการ อนุมัติ
41 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600115 วัดหนองสองห้อง สุรเชษฐ์  สีดาคำ ครู อนุมัติ
42 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600116 วัดอู่ตะเภา สุรินทร์  โตบรามีกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ตะเภา อนุมัติ
43 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600112 วัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) นางประชิน  โทณลักษณ์ ครู อนุมัติ
44 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600112 วัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) ฉวี  ดาบเพ็ชร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600113 วัดหนองทางบุญ ลำดวน  มีมาก ครู อนุมัติ
46 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600113 วัดหนองทางบุญ สมบุญ  ปัญญาวัฒนศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600109 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ประมวล  ปาวิไลย ครู อนุมัติ
48 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600109 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สุนันทา  ควรเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600120 วัดหนองกีบม้า นางจรุณ  พวงมาลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600120 วัดหนองกีบม้า Paiwon  Srisilp ครู อนุมัติ
51 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600121 วัดหนองสีดา มนตรี  อามเทศ ครู อนุมัติ
52 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600121 วัดหนองสีดา นางสาวภาพิส  ไชยสิกร ครู อนุมัติ
53 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600124 วัดหนองหัวโพ นัสมนต์  งามสมชนม์ ครู อนุมัติ
54 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600124 วัดหนองหัวโพ พัชรินทร์  ไตรพรหม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
55 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600127 วัดโคกใหญ่ อัจฉริยา  โกจินอก ครู อนุมัติ
56 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600130 วัดหนองนางปุ๋ย มรกต  วงษ์สังข์ คศ.3 อนุมัติ
57 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600130 วัดหนองนางปุ๋ย บดินทร์  อินฟู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
58 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600129 วัดโพธิ์ทอง ปราณี  เปี่ยมพืช ครู อนุมัติ
59 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600129 วัดโพธิ์ทอง ลำดวน  เพ็งเที่ยง ครู อนุมัติ
60 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600125 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี นายบุญยืน  ซ้อนสี ครู อนุมัติ
61 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600125 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี นางสาวสมพิศ  ยิ่งอินทร์ ครู อนุมัติ
62 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600126 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) กิตติพงษ์  เพ็งเที่ยง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
63 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600137 วัดสารภี ประสิทธิโชค  เหมือยวงค์ ครู อนุมัติ
64 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600137 วัดสารภี บุญสืบ  สุภาวนิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600138 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 นพดล  อู่ทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
66 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600140 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) นายวีรยุทธ  สมณะ ครู อนุมัติ
67 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600140 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ภัทรพงศ์   บุญธรรม ธุรการ อนุมัติ
68 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600140 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) supawadee  boonrod ธุรการ อนุมัติ
69 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600143 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) kanjana  srimungon ครู อนุมัติ
70 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600143 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) สมภพ  บางเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600144 วัดม่วงน้อย อรพิน  ทองคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600144 วัดม่วงน้อย พิทักษ์  แจ้งประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600133 อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) นพดล  เชาวนเมธา ครู อนุมัติ
74 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600133 อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ดวงพร  โมราบุตร ครู อนุมัติ
75 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600131 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167) รวิวรรณ  ชูวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600131 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167) ธนิกานต์  เรืองโพธิ์ ครู อนุมัติ
77 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600128 วัดมะขามเรียง นางสุรีรัตน์  สนเทศ ครู อนุมัติ
78 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600128 วัดมะขามเรียง นางวันเพ็ญ  เฟื่องฟุ้ง ครู อนุมัติ
79 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600134 วัดโคกงาม นางสาวอรทัย  จำเริญทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600135 วัดบ่อพระอินทร์ นางขนิษฐา  การะเกตุ ครู คศ.1 อนุมัติ
81 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600136 วัดปัญจาภิรมย์ สิเรียม  ภูสูง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600136 วัดปัญจาภิรมย์ นางเรณู   กองสาสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600136 วัดปัญจาภิรมย์ กานต์นรี  ปานแม้น ธุรการ อนุมัติ
84 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600139 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) มัณฑนา  พิทักษ์สฤษดิ์ ครู อนุมัติ
85 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600145 วัดราษฎร์บำรุง นางสาวนพรัตน์  ธรรมวิมล ครู อนุมัติ
86 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600145 วัดราษฎร์บำรุง นายธนกร  ชัยอาวุธ ครู อนุมัติ
87 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600146 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) นางประสาน   แช่มสิงห์ ครู อนุมัติ
88 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600142 วัดโคกเสลา Waraporn  Seanchom ครู อนุมัติ
89 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600142 วัดโคกเสลา เกษม  ประดับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
90 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600141 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) ถนอมศรี  ขำประเสริฐ ครู อนุมัติ
91 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600258 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) นายเสน่ห์  สมบุญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ อนุมัติ
92 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600260 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) จรินทภรณ์  ตลับเงิน ูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
93 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600260 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ภาณุวัฒน์  มากวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
94 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600261 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ณัฐชา  ทัศนิยม ครู อนุมัติ
95 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600261 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) รวิษฎา  พันธ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
96 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600263 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) นายชัยณรง  โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600263 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) นางบุญศรี  พันธุ์กอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600259 วัดช้าง อังคณา  รัตนวงศ์ ครู อนุมัติ
99 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600262 วัดบ้านรี นายวิรัตน์  พันธ์แก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600251 วัดสว่างอารมณ์ นางสาวสุวรรณา   หมวกสังข์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
101 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600251 วัดสว่างอารมณ์ นายรังสรรค์  โกยทา ครู อนุมัติ
102 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600249 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี natphimon  kaewmoragot ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600248 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) นางภัทราพร  พหลยุทธ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600248 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สุเทพ  พึ่งน้อย ครู อนุมัติ
105 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600252 วัดหัวถนน นางสุริยา   ยุทธปรีชานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600252 วัดหัวถนน นางสุริยา   ยุทธปรีชานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600252 วัดหัวถนน Nitapa  Nuansawan ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
108 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600253 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) นางสาวชนากานต์   เสาะแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600253 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) นายประยูร  ผาสุข ครู อนุมัติ
110 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600253 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สุมนัส  สิริชัยธนกิจ ธุรการ อนุมัติ
111 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600257 อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) นายสนั่น  สุวรรณรงค์ ครู อนุมัติ
112 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600180 อนุบาลวัดพระพุทธบาท นางสาวนันทภรณ์  โกศลยืน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600180 อนุบาลวัดพระพุทธบาท วราภรณ์  พร้อมประดิษฐ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
114 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600180 อนุบาลวัดพระพุทธบาท นางสุมล  โพธิ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600181 พระพุทธบาท สมบุญ  แสนทวี ครู อนุมัติ
116 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600181 พระพุทธบาท วิมลรัตน์  ศรีสงคราม ครู อนุมัติ
117 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600166 บ้านเขาพลัด นางวิลาวัลย์  เกิดโท้ ครู คศ.3 อนุมัติ
118 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600168 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ จันทิมา  ไตรทอง ครู อนุมัติ
119 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600176 บ้านซับชะอม นายอำนาจ  สาครแก้ว ครู อนุมัติ
120 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600176 บ้านซับชะอม ุน.ส.สุรัตน์   เรืองขจร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
121 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600174 ธารเกษม ปาณหทัย  สัมพัญญู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600174 ธารเกษม นายอภิรักษ์  รอดประยูร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
123 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600188 บ้านพุซาง พัชราวลัย  จันทร์ขาว ครู อนุมัติ
124 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600188 บ้านพุซาง มณฑา  อยู่โต ครู อนุมัติ
125 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600185 วัดตรีบุญญาราม อัคคณัฐ  จำปานาค ธุรการ อนุมัติ
126 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600185 วัดตรีบุญญาราม อุทัย  กรอบทอง ครู อนุมัติ
127 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600187 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) นางเสาวภา  ละม้ายแข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600182 บ้านซับครก อัปสร  วัณณคุปต์ ครู อนุมัติ
129 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600183 บ้านสระลำใย เกตุ  ภักดีศุภผล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
130 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600186 วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) นายปรีชา  กล่อมสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
131 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600186 วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) วัชรินทร์  ศรีทอง ครู อนุมัติ
132 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600189 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) pattira  wuttipaiboon ครู อนุมัติ
133 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600189 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) นางนิตยา  ตรีชิต ครู คศ.3 อนุมัติ
134 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600184 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วิไลวรรณ  ไทยภูมิ ครู อนุมัติ
135 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600169 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ปิยะมาศ  กันรักษา ครู อนุมัติ
136 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600169 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) นุชจารี  ปริศนานันทกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
137 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600167 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เสฎฐวุฒิ  คัมภิรานนท์ ครู อนุมัติ
138 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600193 บ้านเขาเลี้ยว นางวรปภา  โชควัชรภัทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
139 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600193 บ้านเขาเลี้ยว นางสาวกมลพร   แซ่ลิ้ม ครู อนุมัติ
140 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600178 บ้านหนองใหญ่ นายพรชัย  ด้วงทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อนุมัติ
141 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600175 นิคมสงเคราะห์ 2 นางสาวกิตติญา  พงษ์สงวน ธุรการ อนุมัติ
142 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600175 นิคมสงเคราะห์ 2 นางสุทธินี  พรมมูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
143 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600177 บ้านธารทองแดง นายสมชาย  จำชาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
144 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600190 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) ธนภรณ์  ป้อมบุบผา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600191 วัดส้มป่อย อมรรัตน์  วรจิตต์ ครูธรการ อนุมัติ
146 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600191 วัดส้มป่อย ประภาส  ระมัดตน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
147 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600191 วัดส้มป่อย อทิตยา  สุระเสียง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600192 วัดหนองจิก สิทธิเดช  ประสิทธิเวช ครู อนุมัติ
149 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600192 วัดหนองจิก สุธิดา  สุขสิงห์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
150 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600170 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) นางไฉน  เกิดสมบุญ ครู อนุมัติ
151 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600171 วัดศรีจอมทอง นางสาวปัทมนันท์   ทนันชัย ธุรการ อนุมัติ
152 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600171 วัดศรีจอมทอง สุรีย์พร  แจ้งจิตร ครู อนุมัติ
153 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600173 วัดหนองสุทธะ สิทธิกร  สุนทรประสิทธิ์ ธุรการ อนุมัติ
154 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600148 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) นายธนวัฒน์  ยอดชมภู ครู คศ.1 อนุมัติ
155 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600149 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) นางสาววิรางรัตน์   ปาโน ครูผู้่ช่วย อนุมัติ
156 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600151 วัดบ้านยาง ชำนาญ  นิธินพวรรณ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
157 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600151 วัดบ้านยาง นางสาวธนิดา  ขุนทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600161 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) มุนินทร์  มีนาค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600152 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) นาวา  ชมภูทีป ครู อนุมัติ
160 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600152 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) นางสาวธนันพัชร์   ป้องทา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
161 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600164 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สกาวรัตน์   จีเศียร ครู อนุมัติ
162 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600164 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) Sumatthaya  Khantee ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
163 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600155 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) นางจารุดา  เกตุไร ครู อนุมัติ
164 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600156 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) ทิพพาพร  บรรพจน์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
165 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600156 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) นายนาก  สร้างไร่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
166 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600153 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) นางพรทิพย์  สภาพสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
167 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600153 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) นายศราวุฒิ  พุทธวงศ์ เจ้าหน้าที่ไอชีที อนุมัติ
168 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600150 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) อรวรา  ภู่เงิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
169 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600150 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) สิริพร  หนึ่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600150 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) เจริญ  บุบผาอินทร์ ครู อนุมัติ
171 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) อรทัย  รัศมียูงทอง ครู อนุมัติ
172 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600157 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) รชต  ทิพย์รอด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
173 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600154 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) ชลดา  ศิริกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600154 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สุจิตรา  จันทรจามร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600154 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) Manus  Boonnom ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
176 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600158 อนุบาลเสาไห้ นางสาวนุชรี  มั่นโพทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
177 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600159 บ้านเขาดินใต้ ละอองศรี  เย็นใจ อนุมัติ
178 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600160 บ้านม่วงฝ้าย กุลิสรา  เบ้าสุข ครู คศ.2 อนุมัติ
179 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 บ้านหนองกะเบา กมลชนก  สุขสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
180 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 บ้านหนองกะเบา ดวงมณี  แก้วแหยม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
181 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600162 บ้านหนองกะเบา สุพรรณี  ภาคภูมิ ครู อนุมัติ
182 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600163 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ) นางสาวอรทัย  มิตรสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) อนุมัติ
183 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 วัดห้วยหวาย ภัสพร  เฉลิมรมย์ ครู อนุมัติ
184 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 วัดห้วยหวาย กิตติพงศ์  วงศ์อินทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
185 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 วัดห้วยหวาย พัชรินทร์  โวหารลึก ครู อนุมัติ
186 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600165 วัดห้วยหวาย สมพิศ  มโนวงศ์ ครู อนุมัติ
187 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600291 วัดมงคล นางสาวกัญชลิกา  สิงห์ทื่อ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
188 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600292 วัดลาดเขาปูน นายพิชัย  ตุ้งประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
189 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600292 วัดลาดเขาปูน จิราวรรณ  ภูถมนาค ครู อนุมัติ
190 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600299 วัดสุนันทาราม ศศิพจมาน  ทิพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
191 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600299 วัดสุนันทาราม วราภรณ์   ชูชีพ ครู อนุมัติ
192 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600298 วัดแพะโคก รุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
193 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600298 วัดแพะโคก สุกัญญา  แย้มประโคน ครู อนุมัติ
194 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600296 วัดท่าวัว นายวินิจ  แก่นขนุน ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
195 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600296 วัดท่าวัว วิไลวรรณ  กาวิโล ครู อนุมัติ
196 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600288 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 นางทิพย์สุดา  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
197 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600288 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 สุนิสา  ฤทธิพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600284 วัดพุแค นางสาวราตรี  ท้าวมหาวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
199 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600285 วัดวังเลน ดวงกมล  จันทร์ทิมา ครู อนุมัติ
200 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600285 วัดวังเลน กัลย์ธีรา  จัตุลี้ ครู อนุมัติ
201 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600286 วัดหนองหว้า รุ่งทิวา  งามวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600286 วัดหนองหว้า ศศิธร  เอี่ยมง้วง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
203 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 วัดใหม่สามัคคีธรรม นางสาวชูศิลป์  หาญวงค์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
204 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 วัดใหม่สามัคคีธรรม วิโรจน์  ขันธนิล ครู อนุมัติ
205 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 วัดใหม่สามัคคีธรรม รัชพงศ์  ละออง ครู อนุมัติ
206 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600295 วัดใหม่สามัคคีธรรม นางณัฐากร  ศรีคำ ครู อนุมัติ
207 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600287 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) นางสาวพจนารถ  อาแพงพันธ์ ครู อนุมัติ
208 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600283 บ้านหนองจาน ปกรณ์  มหาวัง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
209 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600283 บ้านหนองจาน วิชา   สิงห์จันทร์ ครู อนุมัติ
210 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600281 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) อมรรัตน์  แก้วศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600281 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) เบญจวรรณ  ติยะพานิชย์ ครู อนุมัติ
212 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600282 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) นางนงคราญ  แถมยิ้ม ครู คศ3 อนุมัติ
213 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600282 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) นางสาวนิภาพร  นาราช ครู คศ.1 อนุมัติ
214 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600290 วัดป่าคา ธัญพร  ชวดนุช ครู อนุมัติ
215 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600290 วัดป่าคา จารุณี  จันทรญาติ ครูอัตราจ้่าง อนุมัติ
216 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600294 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) phusadee  boonta ครู อนุมัติ
217 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600294 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) วงลดา  อ่อนแพง ครูธุรการ อนุมัติ
218 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600293 วัดสาธุประชาสรรค์ พรทิพย์  แนวชาลี ครู อนุมัติ
219 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 600293 วัดสาธุประชาสรรค์ บัณฑิต  ศรเวช ธุรการโรงเรียน อนุมัติ