รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 : ชุมชนวัดบำรุงธรรม นางสาววิภาวี  จันชนะ ครู
2 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 : ชุมชนวัดบำรุงธรรม อิทธิรัตน์  ควรชม ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 : ชุมชนวัดบำรุงธรรม อนุชิณ  ตาปราบ ครู
4 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 : ชุมชนวัดบำรุงธรรม ปิยมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์ ครูผู้ช่วย
5 สพป.สระบุรี เขต 2 600025 : วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวชลธิชา  บังเลา ครู
6 สพป.สระบุรี เขต 2 600025 : วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสุภาพร  มะลิวงษ์ ครู
7 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 : วัดบึงไม้ นางสาวศรารัตน์  สิงห์น้อย ครูผู้ช่วย
8 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 : วัดบึงไม้ สุจิตรา  มงคลเกตุ ครู
9 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 : วัดบึงไม้ สุธาลักณ์  สุวรรณศรี ครู
10 สพป.สระบุรี เขต 2 600030 : วัดสุนทริกาวาส ภานิชา  คนหาญ ครูชำนาญการ
11 สพป.สระบุรี เขต 2 600030 : วัดสุนทริกาวาส พิมพ์สุดา  ดำเนินทรัพย์ ครู
12 สพป.สระบุรี เขต 2 600060 : วัดโคกกรุง ภิญโญ  บัวภา ครู
13 สพป.สระบุรี เขต 2 600060 : วัดโคกกรุง อารีย์ทิพย์  ศรคำบล ครู
14 สพป.สระบุรี เขต 2 600061 : วัดชำผักแพว สิริพร  ลุนศรี ครู
15 สพป.สระบุรี เขต 2 600063 : วัดบ้านดง วรุตม์  สวนลำใย ครู
16 สพป.สระบุรี เขต 2 600063 : วัดบ้านดง นางสาวศรานี  ศิริกิจ ครูผู้ช่วย
17 สพป.สระบุรี เขต 2 600067 : บ้านโคกสะอาด นฤมล  เทียนสวัสดิ์ ครู
18 สพป.สระบุรี เขต 2 600067 : บ้านโคกสะอาด สาคร  อินธิราช ครู
19 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 : วัดนาบุญ นิภา  ดวงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 : วัดนาบุญ ปนิทัศน์  ปิ่นปาน ครู
21 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 : วัดนาบุญ นายชุมพร  บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน
22 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 : วัดนาบุญ ดวงฤทัย  คำษรโพธิ์ ธุรการ
23 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 : วัดตาลเดี่ยว กฤษฎา   บุตตาแย้ม ครู
24 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 : วัดตาลเดี่ยว กัญญา  แต้มสาระ ครู
25 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 : วัดตาลเดี่ยว นายประสบ  โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 : วัดขอนหอม สิรภัทร  จันทรัตน์ ธุรการโรงเรียน
27 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 : วัดขอนหอม นางสาวสนอง  ศิริบุรมย์ ครู
28 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 : วัดขอนหอม นางกมลวรรณ  พรหมชัยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.สระบุรี เขต 2 600052 : วัดเตาปูน สุภัทรชัย  กระสินหอม ครู
30 สพป.สระบุรี เขต 2 600052 : วัดเตาปูน ศิริพร  พันธรณี ครู
31 สพป.สระบุรี เขต 2 600033 : นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 เกียรติศักดิ์  หาหอม ครูผู้ช่วย
32 สพป.สระบุรี เขต 2 600033 : นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ศิริรัตน์  คอยเกษม ครู
33 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 : บ้านซับบอน กาญจนา  กึกก้อง ครู
34 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 : บ้านซับบอน ammarin  veeraprasit ครูผู้ช่วย
35 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 : บ้านซับบอน พัชราพร  พลั่วบุตร ครูผู้ช่วย
36 สพป.สระบุรี เขต 2 600036 : บ้านหนองผักบุ้ง นายณกรณ์  โกทัน ครู
37 สพป.สระบุรี เขต 2 600036 : บ้านหนองผักบุ้ง มัติกา  มุงมา ครู
38 สพป.สระบุรี เขต 2 600037 : วัดป่าไผ่ นิติยา  ปั้นย้อย ครู
39 สพป.สระบุรี เขต 2 600031 : ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว ครู
40 สพป.สระบุรี เขต 2 600032 : อนุบาลทับกวาง ยุภาพร  ด้วงโต้ด ครูชำนาญการพิเศษ
41 สพป.สระบุรี เขต 2 600041 : วัดท่าคล้อ อัญชลี  รักษาแดน ครูอัตราจ้าง
42 สพป.สระบุรี เขต 2 600041 : วัดท่าคล้อ สานิตย์  พัชรจารุกิตติ์ ครู
43 สพป.สระบุรี เขต 2 600057 : วัดถ้ำเต่า เริงฤทธิ์  บุญพร ครู
44 สพป.สระบุรี เขต 2 600057 : วัดถ้ำเต่า วริศรา  ชอบธรรม ครูผู้ช่วย
45 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 : วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ปองภพ  ศรีนาดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
46 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 : วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) จรัญ  พิมพ์ศร ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 : วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) นายภานุรัตน์  ดีชื่น ครู
48 สพป.สระบุรี เขต 2 600043 : วัดท่าสีโพธิ์เหนือ นวลฉวี  จันทรนิกร ครู ชำนาญการพิเศษ
49 สพป.สระบุรี เขต 2 600043 : วัดท่าสีโพธิ์เหนือ นางภัสสร์ศศิร์  เจริญผล ครู
50 สพป.สระบุรี เขต 2 600028 : วัดโป่งมงคล นางพรรณี  แก้ววิเชียร ครู โรงเรียนวัดโป่งมงคล
51 สพป.สระบุรี เขต 2 600028 : วัดโป่งมงคล นายบุญสม  ปัญญาเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.สระบุรี เขต 2 600038 : วัดโป่งก้อนเส้า จิตรกร  เรือนสอน ครู
53 สพป.สระบุรี เขต 2 600026 : วัดท่ามะปราง อนงค์นุช  วิลาบุตร ครูอัตราจ้าง
54 สพป.สระบุรี เขต 2 600026 : วัดท่ามะปราง คุณากร  ไอยะรา ครูผู้สอน
55 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 : วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สุมาลี  จันทะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
56 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 : วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) จักรกฤษณ์  เกาะสมุทร ลูกครู ชำนาญการพิเศษ
57 สพป.สระบุรี เขต 2 600045 : บ้านป่าวังกวาง นายฉัตรชัย  ปิ่นปั้น ครู
58 สพป.สระบุรี เขต 2 600040 : บ้านช่อง ปรารถนา  ภูช่องหิน ครู
59 สพป.สระบุรี เขต 2 600053 : วัดบ่อโศรก สังวาลย์   นันทะปารียอง ธุรการ
60 สพป.สระบุรี เขต 2 600054 : วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ศุทธินี  แก้วรักยศ ครู
61 สพป.สระบุรี เขต 2 600054 : วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 kanista  jantaboon ครู
62 สพป.สระบุรี เขต 2 600054 : วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 พิสมัย  เวทสรากุล ธุรการโรงเรียน
63 สพป.สระบุรี เขต 2 600056 : วัดสองคอนกลาง จันทร์พร  ภู่แพร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
64 สพป.สระบุรี เขต 2 600058 : บ้านหนองสองห้อง ชยพล  คชขันธ์ ครู
65 สพป.สระบุรี เขต 2 600058 : บ้านหนองสองห้อง เฉลิมรัตน์ หนูปาน  หนูปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
66 สพป.สระบุรี เขต 2 600059 : วัดเขาลาดวนาราม สุขเกษม  วิภาตะทรรศน์ ครู
67 สพป.สระบุรี เขต 2 600059 : วัดเขาลาดวนาราม นางสาวจุฑาธิปต์  มากล้น ครู
68 สพป.สระบุรี เขต 2 600064 : วัดบุรีการาม นางสาวนิลุบล  ศิริตัน ครู
69 สพป.สระบุรี เขต 2 600064 : วัดบุรีการาม ภูริชญา  ผสม ครูชำนาญการพิเศษ
70 สพป.สระบุรี เขต 2 600065 : วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) นางสาวปรารถนา   ภูช่องหิน ครู
71 สพป.สระบุรี เขต 2 600066 : วัดห้วยคงคาวราวาส ภัทราภรณ์  ขจรศักดิ์สิริกุล ครูผู้ช่วย
72 สพป.สระบุรี เขต 2 600066 : วัดห้วยคงคาวราวาส กัลยาณี  ศรีจานเหนือ ครู
73 สพป.สระบุรี เขต 2 600029 : วัดศรัทธาเรืองศรี อัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก ครู
74 สพป.สระบุรี เขต 2 600029 : วัดศรัทธาเรืองศรี ภานุมาศ  เผือกขันหมาก ครู
75 สพป.สระบุรี เขต 2 600047 : บ้านผังสามัคคี นพคุณ  แดงบุญ ครู
76 สพป.สระบุรี เขต 2 600047 : บ้านผังสามัคคี ปรีชา  อุ่มอยู่ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 : บ้านหินซ้อน สุพิชญ์ชญา  กันตะนา ครู
78 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 : บ้านหินซ้อน ธนพงษ์  อินทนิจ ครู
79 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 : บ้านหินซ้อน ว่าที่รตญยุพิณ   จันทะบูรณ์ ข้่าราชการครู
80 สพป.สระบุรี เขต 2 600097 : วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ปริศนา  หนูวงศ์ ครูอัตราจ้าง
81 สพป.สระบุรี เขต 2 600097 : วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) นางพนาวรรณ  ภักดี ครู
82 สพป.สระบุรี เขต 2 600068 : วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวกัญญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
83 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 : วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) นายกิตติธัช  มะลิวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 : วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) กิตติยา  เพ็ชรักษ์ ครู
85 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 : วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สุชาดา  วันสี ครูอัตราจ้าง
86 สพป.สระบุรี เขต 2 600072 : วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ไพรัช  โตบารมีกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
87 สพป.สระบุรี เขต 2 600072 : วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ทศพล  วงษ์เกษม ธุรการ
88 สพป.สระบุรี เขต 2 600075 : ชุมชนวัดไทยงาม ลัดดาวัลย์  รัตนบุตรชัย ครูชำนาญการ
89 สพป.สระบุรี เขต 2 600076 : วัดหนองจอกใหญ่ นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ ครู
90 สพป.สระบุรี เขต 2 600077 : วัดหนองผักชี นางสาวสุกัญญา  คำจันทร์ ครูอัตราจ้าง
91 สพป.สระบุรี เขต 2 600077 : วัดหนองผักชี นายยงยุทธ  สุคัน ครู
92 สพป.สระบุรี เขต 2 600079 : วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) เสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี ครู
93 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 : วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย ครู
94 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 : วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นางสาวชิดชนก  กลางประพันธ์ ครูผู้ช่วย
95 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 : วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ปัญชินย์  โอปั่น ครูชำนาญการพิเศษ
96 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 : วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นายฉัตรชัย  กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
97 สพป.สระบุรี เขต 2 600074 : สันมะค่าบกน้อยสามัคคี วิชชุตา  พรดุสิต ครู
98 สพป.สระบุรี เขต 2 600092 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวอุทัย  วราหล ครู
99 สพป.สระบุรี เขต 2 600092 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
100 สพป.สระบุรี เขต 2 600071 : วัดโพนทอง สุภารัตน์  อยู่เอี่ยม ครูผู้ช่วย
101 สพป.สระบุรี เขต 2 600071 : วัดโพนทอง นางไพรัช  ฉายพระภักตร์ ครู
102 สพป.สระบุรี เขต 2 600069 : วัดโคกกลาง นายสมศักดิ์  คัมภีพันธ์ ครู
103 สพป.สระบุรี เขต 2 600091 : วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) พงษ์ศักดิ์  รอดพงษ์ ครู
104 สพป.สระบุรี เขต 2 600095 : วัดหนองอ่างทอง วัชรวัฒน์  ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
105 สพป.สระบุรี เขต 2 600095 : วัดหนองอ่างทอง นายปรีดา  นามนาคประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
106 สพป.สระบุรี เขต 2 600095 : วัดหนองอ่างทอง วารตี  งามประเสริฐ ครูอัตราจ้าง
107 สพป.สระบุรี เขต 2 600087 : อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) จุมพฎ  แก้วศรี ครู
108 สพป.สระบุรี เขต 2 600087 : อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) อุทัย  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
109 สพป.สระบุรี เขต 2 600084 : วัดหนองตะเฆ่ เสาวลักษณ์  บุญเมือง ครูผู้ช่วย
110 สพป.สระบุรี เขต 2 600084 : วัดหนองตะเฆ่ น.ส กมลวรรณ  บุญวัง ครู
111 สพป.สระบุรี เขต 2 600107 : วัดบ้านไผ่ กาญจนา  ทาทำนุก ครู
112 สพป.สระบุรี เขต 2 600107 : วัดบ้านไผ่ thongurai  hibjuntree ธุรการ
113 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 : วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) พิชามญธุ์  เบ็ญจา ธุรการโรงเรียน
114 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 : วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) นางพัชราภร  ทองบุญ ครูชำนาญการ
115 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 : วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) พิชามญธุ์   เบ็ญจา ธุรการโรงเรียน
116 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 : วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) กัญญาภัค  เทศไธสง ครู
117 สพป.สระบุรี เขต 2 600102 : วัดบ้านจาน อัชฌนา  ใยประดิษฐ ธุรการ
118 สพป.สระบุรี เขต 2 600102 : วัดบ้านจาน นายสมชาย  สืบกระแส ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.สระบุรี เขต 2 600103 : วัดหนองครก อัปสร  ควรชม ครู
120 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 : วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นายณรงค์  บุตรสิงห์ ครู
121 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 : วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์ ครูชำนาญการ
122 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 : วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นายชำนิ  แดงประเสริฐ ครู
123 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 : วัดหนองปลาหมอ มนตรี  สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
124 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 : วัดหนองปลาหมอ อรพิณ  สาบุดดา ธุรการ
125 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 : วัดหนองปลาหมอ ศิริวิมล  ช่างเครื่อง ครู
126 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 : บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ว่าที่ ร.ต.หญิงหทัยรัตน์  มณีศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
127 สพป.สระบุรี เขต 2 600093 : วัดหนองปลิง นางปฐมา  บัวสด ครู
128 สพป.สระบุรี เขต 2 600093 : วัดหนองปลิง สัตยา  พันธุ์ดี พนักงานราชการ
129 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 : วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สุจิกา   เนื่องจำนงค์ ครูธุรการ
130 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 : วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) นายอดิศักดิ์   ฉิมพลีพันธุ์ ครู
131 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 : วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สุธิดา  ดิบแดง ครู
132 สพป.สระบุรี เขต 2 600096 : บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) วารินทร์  บุญจันทร์ ครูอัตราจ้าง
133 สพป.สระบุรี เขต 2 600098 : วัดคลองห้า หทัยกาญ  กาญจะนะศิริ ครู
134 สพป.สระบุรี เขต 2 600099 : วัดราษฎร์บำรุง นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์ ครู
135 สพป.สระบุรี เขต 2 600100 : วัดลำบัว ธัญญารัตน์   สาแก้ว ครู
136 สพป.สระบุรี เขต 2 600100 : วัดลำบัว pensri  polyaem ครู
137 สพป.สระบุรี เขต 2 600101 : วัดหนองโรง บุบผา  ทองเปลว ครู
138 สพป.สระบุรี เขต 2 600101 : วัดหนองโรง นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
139 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 : วัดบ้านลาด สุนิสา  ศิริมะณี ครูผู้ช่วย
140 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 : วัดบ้านลาด บุญรอด  สุขประเสริฐ ครู
141 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 : วัดบ้านลาด karan  prasomsap ครูผู้ช่วย
142 สพป.สระบุรี เขต 2 600104 : วัดห้วยขมิ้น นายอมฤทธิ์   ยาวศิริ ครูอัตราจ้าง
143 สพป.สระบุรี เขต 2 600104 : วัดห้วยขมิ้น นางสาวสุปราณี  เนตรภักดี ครูผู้ช่วย
144 สพป.สระบุรี เขต 2 600105 : วัดห้วยทองหลาง รุจินันท์  สีสด ครูผู้ช่วย
145 สพป.สระบุรี เขต 2 600105 : วัดห้วยทองหลาง ดัสสนี  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 : หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ปรียาพร  โพธิรินทร์ ครู
147 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 : หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นายศุภฤกษ์  จันทร์นุ่ม ครู
148 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 : หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อุุมาพร  รุ่งเรือง ครู คศ.2
149 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 : บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 สุวิมล  คูณกลาง ครูผู้ช่วย
150 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 : บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 นางกฤษณา  สิทธิพงษ์ ครู
151 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 : บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 นางวันเพ็ญ  เฉลิมมิตร ครู
152 สพป.สระบุรี เขต 2 600081 : วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) นางธิดา   สุวรรณทวี ครู
153 สพป.สระบุรี เขต 2 600081 : วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) วงจันทร์  คำพาผง ครู
154 สพป.สระบุรี เขต 2 600194 : ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) นางกนกอร  อึ้งซำ ครุู
155 สพป.สระบุรี เขต 2 600194 : ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) นายสมเกียรติ  ม่วงสุวรรณ์ ครู
156 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 : วัดเขาแก้วมุขดาราม ประจวบ  โพธิ์กรวม ครู ชำนาญการพิเศษ
157 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 : วัดเขาแก้วมุขดาราม นางสาวนงนุช   ชัยศรี ครูชำนาญการ
158 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 : วัดเขาแก้วมุขดาราม นายสุปัญญา   ศิริกุลชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.สระบุรี เขต 2 600200 : วัดสมานมิตรมงคล นฤมล  สว่างแก้วตั้งสกุล ครู คศ1
160 สพป.สระบุรี เขต 2 600201 : วัดหนองไทร นางพิมพ์ลดา  ทับสาร ครู
161 สพป.สระบุรี เขต 2 600195 : บ้านราษฎร์เจริญ นภัสนันท์  เรืองสุคนธ์ ธุรการโรงเรียน
162 สพป.สระบุรี เขต 2 600195 : บ้านราษฎร์เจริญ สมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล ครู
163 สพป.สระบุรี เขต 2 600197 : วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ นางประชิด  นวลจันทร์ ครู
164 สพป.สระบุรี เขต 2 600197 : วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เสฏฐวุฒิ  นิลกระ ครู
165 สพป.สระบุรี เขต 2 600198 : วัดเจริญธรรม นางสาวอรกัญญา  รัชวัฒน์ ครู
166 สพป.สระบุรี เขต 2 600198 : วัดเจริญธรรม พรพรรณ  ทองอินทร์ ธุรการโรงเรียน
167 สพป.สระบุรี เขต 2 600199 : วัดศรีสัจจาวาส นายเสนีย์  ศรีภานุมาต ครู
168 สพป.สระบุรี เขต 2 600199 : วัดศรีสัจจาวาส ชุมพล  ปิลกศิริ ครู
169 สพป.สระบุรี เขต 2 600205 : วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวศยามล  ทองหล่อ ธุรการ
170 สพป.สระบุรี เขต 2 600205 : วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) เฉลา  บุญมี ครู
171 สพป.สระบุรี เขต 2 600206 : วัดบ้านดอน นิตยา  ขันดวง ครู
172 สพป.สระบุรี เขต 2 600208 : วัดหนองตาบุญ นายอำนาจ  เที่ยงกระโทก ครู
173 สพป.สระบุรี เขต 2 600208 : วัดหนองตาบุญ นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล ครู
174 สพป.สระบุรี เขต 2 600202 : ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สุนารี  ไทยภักดี ครู
175 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 : วัดเกาะเซิงหวาย ศันสนีย์  นิโครธานนท์ ครู
176 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 : วัดเกาะเซิงหวาย ประวิทย์  โหม่งพุฒ ครู
177 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 : วัดเกาะเซิงหวาย วรการ  เอกเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.สระบุรี เขต 2 600210 : บ้านบางกง นายวสรรค์  ยังมี ครู
179 สพป.สระบุรี เขต 2 600210 : บ้านบางกง จิระนันท์  พานเงิน ครู
180 สพป.สระบุรี เขต 2 600216 : วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) นางสาวจินตนา  เย็นทรวง ครู
181 สพป.สระบุรี เขต 2 600216 : วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) นายวิริยะ  ค่ำคูณ ครู
182 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 : วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) Wanwimon  Phaophud ครู
183 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 : วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) อานนท์  รุ่งแจ้ง ครู
184 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 : วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) Pithaksan  Baopa ครู
185 สพป.สระบุรี เขต 2 600214 : วัดสหกรณ์รังสรรค์ นางสาวอาภัสรา  เพ็ญริยะ ธุรการโรงเรียน
186 สพป.สระบุรี เขต 2 600214 : วัดสหกรณ์รังสรรค์ นายวิรุต  หนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
187 สพป.สระบุรี เขต 2 600207 : วัดหนองโพธิ์ นายปรีชา  ปุ่นสำเริง ครู
188 สพป.สระบุรี เขต 2 600207 : วัดหนองโพธิ์ ประเสริฐ  ล้อสุุนืรันดร์ ครู
189 สพป.สระบุรี เขต 2 600209 : อนุบาลวิหารแดง สมคิด  เตชารัตนกุล ครู
190 สพป.สระบุรี เขต 2 600209 : อนุบาลวิหารแดง เพียรเพ็ญ  อ่อนเงิน ครู
191 สพป.สระบุรี เขต 2 600209 : อนุบาลวิหารแดง สุมิตรา  ฉิมมา ครู
192 สพป.สระบุรี เขต 2 600211 : บ้านหัวถนน นางพิสชญาภรณ์  พิมพ์สอน ครู
193 สพป.สระบุรี เขต 2 600211 : บ้านหัวถนน นายกิติภัทธ์   รื่นสุข ครู
194 สพป.สระบุรี เขต 2 600212 : วัดคลองใหม่ สิริพร  นาโสก ครูผู้ช่วย
195 สพป.สระบุรี เขต 2 600212 : วัดคลองใหม่ อัญญารัตน์   เกตุสุวรรณ์ ครู
196 สพป.สระบุรี เขต 2 600215 : วัดสร้างบุญ นายชาตรี  อรรคพันธุ์ ครู
197 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 : วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) นายสิทธิพันธ์  ศรีพงษ์ ธุรการ
198 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 : วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) นายกมล  เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 : วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สรารัตน์  คงดีจันทร์ ครูผู้ช่วย
200 สพป.สระบุรี เขต 2 600234 : บ้านซับกระดาน วันทนีย์  ส้มเกลี้ยง ครู
201 สพป.สระบุรี เขต 2 600236 : บ้านซับสนุ่น นางพรรณพร   เสริมศรี ครูชำนาญการ
202 สพป.สระบุรี เขต 2 600236 : บ้านซับสนุ่น พยนต์  เหนือโท ครูชำนาญการ
203 สพป.สระบุรี เขต 2 600237 : บ้านโป่งเกตุ ประกายดาว  เกษะ ครู
204 สพป.สระบุรี เขต 2 600219 : บ้านซับน้อยใต้สามัคคี นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง ครู
205 สพป.สระบุรี เขต 2 600219 : บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ดวงกมล  คันตะลี ครูผู้ช่วย
206 สพป.สระบุรี เขต 2 600243 : บ้านเขาไม้เกวียน นายธนานุวัจน์  อาคมคง พนักงานราชการ
207 สพป.สระบุรี เขต 2 600243 : บ้านเขาไม้เกวียน ศุภชัย  เรืองจันทร์ ครูคศ.2
208 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 : ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ปิยะมาศ  ศรีสลุง ครูธุรการ
209 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 : ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) นายอนันต์  บำรุงคีรี ครู
210 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 : ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ศิริพร  เหลืองอ่อน ครูชำนาญการ
211 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 : ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) นายอุเทน  ศรีสลุง ครู คศ.3
212 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 : บ้านหลังเขา กรรณิการ์  ศรีแสงเพ็ญ ครู
213 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 : บ้านหลังเขา pichit  sriseangpen ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา
214 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 : บ้านหลังเขา อารีรัตน์  บัวบาน ครูผู้ช่วย
215 สพป.สระบุรี เขต 2 600245 : วัดบ้านหมาก นายคมกฤต   พึ่งภพ ครู
216 สพป.สระบุรี เขต 2 600247 : อนุบาลมวกเหล็ก จิรกาล  ดวงแก้ว ครู
217 สพป.สระบุรี เขต 2 600247 : อนุบาลมวกเหล็ก กัลธิวา  เขียวขำ ครู
218 สพป.สระบุรี เขต 2 600246 : วัดมวกเหล็กใน นางแน่งน้อย  สมสอาด ครูโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน
219 สพป.สระบุรี เขต 2 600244 : บ้านซับพริก เพ็ญแข  บำรุงจิตต์ ครู
220 สพป.สระบุรี เขต 2 600244 : บ้านซับพริก นางสุดา  ขาวผ่อง ครู
221 สพป.สระบุรี เขต 2 600242 : นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม นางสาวพิมพ์ชนก  ปิ่นวิเศษ ครู
222 สพป.สระบุรี เขต 2 600242 : นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม มยุรี  ต้นแก้ว ครู
223 สพป.สระบุรี เขต 2 600241 : บ้านหนองตอตะเคียน นางสมหมาย  ฉะกระโทก ครู คศ.3
224 สพป.สระบุรี เขต 2 600241 : บ้านหนองตอตะเคียน ทิวาพร  อยู่เย็น ครู
225 สพป.สระบุรี เขต 2 600220 : บ้านหนองโป่ง ณัฐติกาญจน์   นางสาวณัฐติกาญจน์ แสงกล้า ครูอัตราจ้าง
226 สพป.สระบุรี เขต 2 600220 : บ้านหนองโป่ง นายสุริยวุฒิ  ชิณวงษ์เกตุ ครู
227 สพป.สระบุรี เขต 2 600239 : บ้านหนองเอี่ยว นางสาวศุภวรรณ  โพธิ์ยา ครู
228 สพป.สระบุรี เขต 2 600239 : บ้านหนองเอี่ยว พัชรินทร์  ผาน้อย ครู
229 สพป.สระบุรี เขต 2 600240 : บ้านซับปลากั้ง อัญรัตน์  รอดประเสริฐ ครู
230 สพป.สระบุรี เขต 2 600226 : บ้านเขานมนาง ณรงค์พันธุ์  เชียวขุนทด ครู
231 สพป.สระบุรี เขต 2 600227 : บ้านคลองม่วงเหนือ ปรัญญา  แก้วละมุล ครู
232 สพป.สระบุรี เขต 2 600227 : บ้านคลองม่วงเหนือ นางสาวกนกอร  เพ็ชรประยูร ธุรการ
233 สพป.สระบุรี เขต 2 600228 : บ้านซับน้อยเหนือ pasansri  pattawee ครู
234 สพป.สระบุรี เขต 2 600228 : บ้านซับน้อยเหนือ ศรานุช  บุญเพลิง ครู
235 สพป.สระบุรี เขต 2 600232 : บ้านลำพญากลาง มนัสนันท์  จันทร์ศรี ครู
236 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 : บ้านโป่งไทร บุญเลิศ  สุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
237 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 : บ้านโป่งไทร นายประเวศน์  สอนปาน ครูธุรการ
238 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 : บ้านโป่งไทร ณัฐพิชชานันต์  น้อยคำมี ครู
239 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 : บ้านซับดินดำ ภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด ครู
240 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 : บ้านซับดินดำ นายวันชัย  สุริอาจ ครู
241 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 : บ้านซับดินดำ นางสาวกาญจนา  เทียนศิริ ธุรการ
242 สพป.สระบุรี เขต 2 600230 : บ้านท่าพลู ภัทรียา  ไชยด้วง ครู
243 สพป.สระบุรี เขต 2 600230 : บ้านท่าพลู ปรุงสิริญญ์  ไวยา ครู
244 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 : บ้านลำสมพุง สมสมร  ใจเร็ว ครู
245 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 : บ้านลำสมพุง ธวัชชัย  ชาเหลา ครู
246 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 : บ้านลำสมพุง พิษณุ  วิจารจิตต์ ครู
247 สพป.สระบุรี เขต 2 600221 : บ้านหนองผักหนอก สิทธิพงษ์  อาจวงษา ครู
248 สพป.สระบุรี เขต 2 600221 : บ้านหนองผักหนอก พรปวีณ์  เพชรแทน ครู
249 สพป.สระบุรี เขต 2 600224 : วัดสวนทองรวมมิตร นายวัฒนา  ชาพวงค์ ครู
250 สพป.สระบุรี เขต 2 600224 : วัดสวนทองรวมมิตร นายอดุลย์  ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
251 สพป.สระบุรี เขต 2 600218 : บ้านคลองไทร สุภัทชา  แก้วมุกดา เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.สระบุรี เขต 2 600238 : บ้านหนองมะค่า อณัญญา  เขียวเชื้อ ครู
253 สพป.สระบุรี เขต 2 600238 : บ้านหนองมะค่า นันทนา   พุกสอาด ครูผู้ช่วย
254 สพป.สระบุรี เขต 2 600280 : วัดปากน้ำ ธีระธิดา  กันทากาศ ครูผู้ช่วย
255 สพป.สระบุรี เขต 2 600280 : วัดปากน้ำ เกรียงไกร  โมราบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
256 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 : วัดคำพราน เพลินพิศ   เปลี่ยนสกุล ครู
257 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 : วัดคำพราน ทัศนีย์  กวางทอง ครู
258 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 : บ้านท่าฤทธิ์ สาหร่าย  ไทยภูมิ ครู
259 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 : บ้านท่าฤทธิ์ สุกัญญา  ปรึกษาครบุรี ครูผู้ช่วย
260 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 : บ้านท่าฤทธิ์ วินิจฉัย  สีหา ผู้อำนวยการ
261 สพป.สระบุรี เขต 2 600266 : อนุบาลวังม่วง ปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์ ครู
262 สพป.สระบุรี เขต 2 600266 : อนุบาลวังม่วง ศิริพร  ท้าวน้อย ครู
263 สพป.สระบุรี เขต 2 600268 : วัดสว่างอารมณ์ อาภัสรา  เนินทราย ครูอัตราจ้าง
264 สพป.สระบุรี เขต 2 600268 : วัดสว่างอารมณ์ เอื้อมพร  ศรีอนงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
265 สพป.สระบุรี เขต 2 600269 : บ้านป่าลานหินดาด นางประทุม  สาฤทธี เจ้าหน้าที่พัสดุ
266 สพป.สระบุรี เขต 2 600270 : บ้านโป่งเก้ง Phaisarn  Rugkhachard ครู
267 สพป.สระบุรี เขต 2 600270 : บ้านโป่งเก้ง จิตรลดา  ภู่บุบผา ครูผู้ช่วย
268 สพป.สระบุรี เขต 2 600272 : วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) จิณณพัต  บำรุงพานิชย์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
269 สพป.สระบุรี เขต 2 600272 : วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) วิลาวรรณ  คัมภีระ ครูธุรการ
270 สพป.สระบุรี เขต 2 600274 : วัดสวนมะเดื่อสามัคคี นายปิยะ   ฉิมมา ครู
271 สพป.สระบุรี เขต 2 600274 : วัดสวนมะเดื่อสามัคคี กำไลทิพย์  แสงประทีป ครู
272 สพป.สระบุรี เขต 2 600279 : บ้านหนองกรดสามัคคี นางจุทามาส  สุวรรณประเวก ครู
273 สพป.สระบุรี เขต 2 600279 : บ้านหนองกรดสามัคคี ชิดชนก  ตะโกพร ครู
274 สพป.สระบุรี เขต 2 600279 : บ้านหนองกรดสามัคคี โศรยา  โกษาจันทร์ นักการภารโรง
275 สพป.สระบุรี เขต 2 600276 : บ้านปึกสำโรง นายอาภากร  ศุภเลิศ ครูผู้ช่วย
276 สพป.สระบุรี เขต 2 600276 : บ้านปึกสำโรง ไชยรัฐ  สุบิน ครู
277 สพป.สระบุรี เขต 2 600277 : บ้านมณีโชติสามัคคี พนารัตน์  ครุฑสุวรรณ ครู