รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม อิทธิรัตน์  ควรชม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม ปิยมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสุภาพร  มะลิวงษ์ ครู อนุมัติ
4 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวชลธิชา  บังเลา ครู อนุมัติ
5 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 วัดบึงไม้ สุธาลักณ์  สุวรรณศรี ครู อนุมัติ
6 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 วัดบึงไม้ นางสาวศรารัตน์  สิงห์น้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600030 วัดสุนทริกาวาส ภานิชา  คนหาญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600060 วัดโคกกรุง อารีย์ทิพย์  ศรคำบล ครู อนุมัติ
9 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600060 วัดโคกกรุง ภิญโญ  บัวภา ครู อนุมัติ
10 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600061 วัดชำผักแพว สิริพร  ลุนศรี ครู อนุมัติ
11 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600063 วัดบ้านดง วรุตม์  สวนลำใย ครู อนุมัติ
12 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600067 บ้านโคกสะอาด สาคร  อินธิราช ครู อนุมัติ
13 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 วัดนาบุญ นิภา  ดวงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 วัดนาบุญ นายชุมพร  บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
15 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 วัดตาลเดี่ยว กฤษฎา   บุตตาแย้ม ครู อนุมัติ
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 วัดขอนหอม นางสาวสนอง  ศิริบุรมย์ ครู อนุมัติ
17 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 วัดขอนหอม สิรภัทร  จันทรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 วัดขอนหอม นางกมลวรรณ  พรหมชัยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600052 วัดเตาปูน ศิริพร  พันธรณี ครู อนุมัติ
20 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600052 วัดเตาปูน สุภัทรชัย  กระสินหอม ครู อนุมัติ
21 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ศิริรัตน์  คอยเกษม ครู อนุมัติ
22 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 บ้านซับบอน ammarin  veeraprasit ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 บ้านซับบอน กาญจนา  กึกก้อง ครู อนุมัติ
24 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600036 บ้านหนองผักบุ้ง นายณกรณ์  โกทัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600037 วัดป่าไผ่ นิติยา  ปั้นย้อย ครู อนุมัติ
26 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว ครู อนุมัติ
27 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600032 อนุบาลทับกวาง ยุภาพร  ด้วงโต้ด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600041 วัดท่าคล้อ สานิตย์  พัชรจารุกิตติ์ ครู อนุมัติ
29 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600057 วัดถ้ำเต่า เริงฤทธิ์  บุญพร ครู อนุมัติ
30 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) นายภานุรัตน์  ดีชื่น ครู อนุมัติ
31 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ปองภพ  ศรีนาดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
32 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ นางภัสสร์ศศิร์  เจริญผล ครู อนุมัติ
33 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ นวลฉวี  จันทรนิกร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600028 วัดโป่งมงคล นางพรรณี  แก้ววิเชียร ครู โรงเรียนวัดโป่งมงคล อนุมัติ
35 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600038 วัดโป่งก้อนเส้า จิตรกร  เรือนสอน ครู อนุมัติ
36 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ครู อนุมัติ
37 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600026 วัดท่ามะปราง อนงค์นุช  วิลาบุตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
38 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600026 วัดท่ามะปราง คุณากร  ไอยะรา ครูผู้สอน อนุมัติ
39 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) จักรกฤษณ์  เกาะสมุทร ลูกครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สุมาลี  จันทะมี ธุรการ อนุมัติ
41 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600045 บ้านป่าวังกวาง นายฉัตรชัย  ปิ่นปั้น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600040 บ้านช่อง บานชื่น  บุญเดช ครู อนุมัติ
43 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600053 วัดบ่อโศรก สังวาลย์   นันทะปารียอง ธุรการ อนุมัติ
44 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 kanista  jantaboon ครู อนุมัติ
45 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600056 วัดสองคอนกลาง ประสบ  โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
46 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600058 บ้านหนองสองห้อง ชยพล  คชขันธ์ ครู อนุมัติ
47 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600058 บ้านหนองสองห้อง เฉลิมรัตน์  หนูปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อนุมัติ
48 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600059 วัดเขาลาดวนาราม สุขเกษม  วิภาตะทรรศน์ ครู อนุมัติ
49 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600059 วัดเขาลาดวนาราม นางสาวจุฑาธิปต์  มากล้น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600064 วัดบุรีการาม ภูริชญา  ผสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) นางสาวปรารถนา   ภูช่องหิน ครู อนุมัติ
52 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ภัทราภรณ์  ขจรศักดิ์สิริกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี อัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก ครู อนุมัติ
54 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600047 บ้านผังสามัคคี นพคุณ  แดงบุญ ครู อนุมัติ
55 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 บ้านหินซ้อน ธนพงษ์  อินทนิจ ครู อนุมัติ
56 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 บ้านหินซ้อน สุพิชญ์ชญา  กันตะนา ครู อนุมัติ
57 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ปริศนา  หนูวงศ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
58 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) นางพนาวรรณ  ภักดี ครู อนุมัติ
59 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมศักดิ์  คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ อนุมัติ
60 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สุชาดา  วันสี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
61 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) นายกิตติธัช  มะลิวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ไพรัช  โตบารมีกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
63 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600075 ชุมชนวัดไทยงาม ลัดดาวัลย์  รัตนบุตรชัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
64 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600076 วัดหนองจอกใหญ่ นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ ครู อนุมัติ
65 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600077 วัดหนองผักชี นางสาวสุกัญญา  คำจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
66 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) เสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี ครู อนุมัติ
67 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สุพัชรี  เข็มทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
68 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ปัญชินย์  โอปั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นายฉัตรชัย  กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี วิชชุตา  พรดุสิต ครู อนุมัติ
71 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวอุทัย  วราหล ครู อนุมัติ
72 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600071 วัดโพนทอง นางไพรัช  ฉายพระภักตร์ ครู อนุมัติ
73 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600069 วัดโคกกลาง นายสมศักดิ์  คัมภีพันธ์ ครู อนุมัติ
74 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) นายพงษ์ศักดิ์  รอดพงษ์ ครู อนุมัติ
75 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600095 วัดหนองอ่างทอง นายปรีดา  นามนาคประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) อุทัย  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
77 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600084 วัดหนองตะเฆ่ น.ส กมลวรรณ  บุญวัง ครู อนุมัติ
78 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600107 วัดบ้านไผ่ thongurai  hibjuntree ธุรการ อนุมัติ
79 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) พิชามญธุ์   เบ็ญจา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) นางพัชราภร  ทองบุญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
81 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) พิชามญธุ์  เบ็ญจา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600102 วัดบ้านจาน นายสมชาย  สืบกระแส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600103 วัดหนองครก อัปสร  ควรชม ครู อนุมัติ
84 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นายชำนิ  แดงประเสริฐ ครู อนุมัติ
85 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 วัดหนองปลาหมอ มนตรี  สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 วัดหนองปลาหมอ อรพิณ  สาบุดดา ธุรการ อนุมัติ
87 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) กัญญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ว่าที่ ร.ต.หญิงหทัยรัตน์  มณีศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600093 วัดหนองปลิง นางปฐมา  บัวสด ครู อนุมัติ
90 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600093 วัดหนองปลิง สัตยา  พันธุ์ดี พนักงานราชการ อนุมัติ
91 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) นายอดิศักดิ์   ฉิมพลีพันธุ์ ครู อนุมัติ
92 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สุจิกา   เนื่องจำนงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
93 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) วารินทร์  บุญจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
94 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) นางปิยวรรณ  ชาสะอาด ครู อนุมัติ
95 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) นางศิริวัฒนา  จันทรศร ครู คศ.3 อนุมัติ
96 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600098 วัดคลองห้า หทัยกาญ  กาญจะนะศิริ ครู อนุมัติ
97 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600099 วัดราษฎร์บำรุง นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
98 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600100 วัดลำบัว pensri  polyaem ครู อนุมัติ
99 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600100 วัดลำบัว ธัญญารัตน์   สาแก้ว ครู อนุมัติ
100 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600101 วัดหนองโรง บุบผา  ทองเปลว ครู อนุมัติ
101 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600101 วัดหนองโรง นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 วัดบ้านลาด บุญรอด  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
103 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 วัดบ้านลาด สุนิสา  ศิริมะณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
104 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 วัดบ้านลาด karan  prasomsap ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600104 วัดห้วยขมิ้น นายอมฤทธิ์   ยาวศิริ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
106 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600105 วัดห้วยทองหลาง ดัสสนี  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600105 วัดห้วยทองหลาง รุจินันท์  สีสด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อุุมาพร  รุ่งเรือง ครู คศ.2 อนุมัติ
109 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นายศุภฤกษ์  จันทร์นุ่ม ครู อนุมัติ
110 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 นางกฤษณา  สิทธิพงษ์ ครู อนุมัติ
111 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 นางวันเพ็ญ  เฉลิมมิตร ครู อนุมัติ
112 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) นางธิดา   สุวรรณทวี ครู อนุมัติ
113 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) วงจันทร์  คำพาผง ครู อนุมัติ
114 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) นายสมเกียรติ  ม่วงสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
115 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม นางสาวนงนุช   ชัยศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
116 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม ประจวบ  โพธิ์กรวม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม นายสุปัญญา   ศิริกุลชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600200 วัดสมานมิตรมงคล นฤมล  สว่างแก้ว ครู คศ1 อนุมัติ
119 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600201 วัดหนองไทร นางพิมพ์ลดา  ทับสาร ครู อนุมัติ
120 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600195 บ้านราษฎร์เจริญ สมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล ครู อนุมัติ
121 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ นางประชิด  นวลจันทร์ ครู อนุมัติ
122 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600198 วัดเจริญธรรม นางสาวอรกัญญา  รัชวัฒน์ ครู อนุมัติ
123 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600199 วัดศรีสัจจาวาส นายเสนีย์  ศรีภานุมาต ครู อนุมัติ
124 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) เฉลา  บุญมี ครู อนุมัติ
125 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600206 วัดบ้านดอน พิศมัย  เจียมสกุล ครู อนุมัติ
126 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600208 วัดหนองตาบุญ นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล ครู อนุมัติ
127 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600208 วัดหนองตาบุญ นายอำนาจ  เที่ยงกระโทก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สุนารี  ไทยภักดี ครู อนุมัติ
129 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 วัดเกาะเซิงหวาย วรการ  เอกเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
130 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 วัดเกาะเซิงหวาย ประวิทย์  โหม่งพุฒ ครู อนุมัติ
131 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 วัดเกาะเซิงหวาย ศันสนีย์  นิโครธานนท์ ครู อนุมัติ
132 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600210 บ้านบางกง นายวสรรค์  ยังมี ครู อนุมัติ
133 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600210 บ้านบางกง จิระนันท์  พานเงิน ครู อนุมัติ
134 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) นางสาวจินตนา  เย็นทรวง ครู อนุมัติ
135 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) นายวิริยะ  ค่ำคูณ ครู อนุมัติ
136 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) Pithaksan  Baopa ครู อนุมัติ
137 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) Wanwimon  Phaophud ครู อนุมัติ
138 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ ฉกาจ  นุ่มนวล ครู อนุมัติ
139 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ นางสาวอาภัสรา  เพ็ญริยะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
140 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600207 วัดหนองโพธิ์ นายปรีชา  ปุ่นสำเริง ครู อนุมัติ
141 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600209 อนุบาลวิหารแดง สมคิด  เตชารัตนกุล ครู อนุมัติ
142 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600211 บ้านหัวถนน นายกิติภัทธ์   รื่นสุข ครู อนุมัติ
143 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600212 วัดคลองใหม่ อัญญารัตน์   เกตุสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
144 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600215 วัดสร้างบุญ นายชาตรี  อรรคพันธุ์ ครู อนุมัติ
145 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) นายกมล  เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
146 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) นายสิทธิพันธ์  ศรีพงษ์ ธุรการ อนุมัติ
147 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600234 บ้านซับกระดาน วันทนีย์  ส้มเกลี้ยง ครู อนุมัติ
148 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600236 บ้านซับสนุ่น พยนต์  เหนือโท ครูชำนาญการ อนุมัติ
149 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600236 บ้านซับสนุ่น นางพรรณพร   เสริมศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
150 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600237 บ้านโป่งเกตุ ประกายดาว  เกษะ ครู อนุมัติ
151 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง ครู อนุมัติ
152 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600243 บ้านเขาไม้เกวียน ศุภชัย  เรืองจันทร์ ครูคศ.2 อนุมัติ
153 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) นายอุเทน  ศรีสลุง ครู คศ.3 อนุมัติ
154 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 บ้านหลังเขา กรรณิการ์  ศรีแสงเพ็ญ ครู อนุมัติ
155 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 บ้านหลังเขา pichit  sriseangpen ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา อนุมัติ
156 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600245 วัดบ้านหมาก ประภาทิพย์  วิภาภรณ์พรรณ ครู อนุมัติ
157 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600247 อนุบาลมวกเหล็ก กัลธิวา  เขียวขำ ครู อนุมัติ
158 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600246 วัดมวกเหล็กใน นางสารภี   อากาศฤกษ์ ครู อนุมัติ
159 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600246 วัดมวกเหล็กใน นางแน่งน้อย  สมสอาด ครูโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน อนุมัติ
160 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600244 บ้านซับพริก นางสุดา  ขาวผ่อง ครู อนุมัติ
161 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม มยุรี  ต้นแก้ว ครู อนุมัติ
162 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600241 บ้านหนองตอตะเคียน นางสมหมาย  ฉะกระโทก ครู คศ.3 อนุมัติ
163 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600220 บ้านหนองโป่ง นายสุริยวุฒิ  ชิณวงษ์เกตุ ครู อนุมัติ
164 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600239 บ้านหนองเอี่ยว นางสาวศุภวรรณ  โพธิ์ยา ครู อนุมัติ
165 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600240 บ้านซับปลากั้ง อัญรัตน์  รอดประเสริฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600226 บ้านเขานมนาง ณรงค์พันธุ์  เชียวขุนทด ครู อนุมัติ
167 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ นางสาวกนกอร  เพ็ชรประยูร ธุรการ อนุมัติ
168 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600228 บ้านซับน้อยเหนือ ศรานุช  บุญเพลิง ครู อนุมัติ
169 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600228 บ้านซับน้อยเหนือ pasansri  pattawee ครู อนุมัติ
170 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600232 บ้านลำพญากลาง มนัสนันท์  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
171 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600232 บ้านลำพญากลาง นางมลิวัลย์   นานนท์ ครู อนุมัติ
172 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 บ้านโป่งไทร นายประเวศน์  สอนปาน ครูธุรการ อนุมัติ
173 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 บ้านโป่งไทร บุญเลิศ  สุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
174 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 บ้านซับดินดำ นางสาวกาญจนา  เทียนศิริ ธุรการ อนุมัติ
175 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 บ้านซับดินดำ นายวันชัย  สุริอาจ ครู อนุมัติ
176 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600230 บ้านท่าพลู ภัทรียา  ไชยด้วง ครู อนุมัติ
177 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 บ้านลำสมพุง สมสมร  ใจเร็ว ครู อนุมัติ
178 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 บ้านลำสมพุง ธวัชชัย  ชาเหลา ครู อนุมัติ
179 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600221 บ้านหนองผักหนอก สิทธิพงษ์  อาจวงษา ครู อนุมัติ
180 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600224 วัดสวนทองรวมมิตร นายอดุลย์  ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
181 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600218 บ้านคลองไทร สุภัทชา  แก้วมุกดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
182 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600218 บ้านคลองไทร นางสุวิญญา   พันลำ ครู คศ.1 อนุมัติ
183 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600238 บ้านหนองมะค่า นันทนา   พุกสอาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600238 บ้านหนองมะค่า อณัญญา  เขียวเชื้อ ครู อนุมัติ
185 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600280 วัดปากน้ำ เกรียงไกร  โมราบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
186 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 วัดคำพราน นางสากญจนา  ณีระจันทร์ ครูอัตราจ้าง.รร.วัดคำพราน อนุมัติ
187 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 วัดคำพราน ทัศนีย์  กวางทอง ครู อนุมัติ
188 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 บ้านท่าฤทธิ์ วินิจฉัย  สีหา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
189 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 บ้านท่าฤทธิ์ สาหร่าย  ไทยภูมิ ครู อนุมัติ
190 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 บ้านท่าฤทธิ์ sutin  na songkla ครู อนุมัติ
191 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600266 อนุบาลวังม่วง นงค์จิตร  สุบิน ครู อนุมัติ
192 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600266 อนุบาลวังม่วง ปิยะพงษ์  ประดับมุข ครู อนุมัติ
193 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600268 วัดสว่างอารมณ์ อาภัสรา  เนินทราย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
194 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600269 บ้านป่าลานหินดาด นางประทุม  สาฤทธี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
195 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600270 บ้านโป่งเก้ง Phaisarn  Rugkhachard ครู อนุมัติ
196 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) จิณณพัต  บำรุงพานิชย์ ครู อนุมัติ
197 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) วิลาวรรณ  คัมภีระ ครูธุรการ อนุมัติ
198 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี กำไลทิพย์  แสงประทีป ครู อนุมัติ
199 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี นายปิยะ   ฉิมมา ครู อนุมัติ
200 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600279 บ้านหนองกรดสามัคคี นางจุทามาส  สุวรรณประเวก ครู อนุมัติ
201 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600279 บ้านหนองกรดสามัคคี ชิดชนก  ตะโกพร ครู อนุมัติ
202 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600276 บ้านปึกสำโรง ไชยรัฐ  สุบิน ครู อนุมัติ
203 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600276 บ้านปึกสำโรง นายอาภากร  ศุภเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี มณีนุช   ศรีทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ