รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม ปิยมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม อิทธิรัตน์  ควรชม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม อนุชิณ  ตาปราบ ครู อนุมัติ
4 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม นางสาววิภาวี  จันชนะ ครู อนุมัติ
5 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสุภาพร  มะลิวงษ์ ครู อนุมัติ
6 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า นางสาวชลธิชา  บังเลา ครู อนุมัติ
7 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 วัดบึงไม้ นางสาวศรารัตน์  สิงห์น้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 วัดบึงไม้ สุจิตรา  มงคลเกตุ ครู อนุมัติ
9 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600027 วัดบึงไม้ สุธาลักณ์  สุวรรณศรี ครู อนุมัติ
10 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600030 วัดสุนทริกาวาส ภานิชา  คนหาญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
11 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600030 วัดสุนทริกาวาส พิมพ์สุดา  ดำเนินทรัพย์ ครู อนุมัติ
12 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600060 วัดโคกกรุง ภิญโญ  บัวภา ครู อนุมัติ
13 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600060 วัดโคกกรุง อารีย์ทิพย์  ศรคำบล ครู อนุมัติ
14 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600061 วัดชำผักแพว สิริพร  ลุนศรี ครู อนุมัติ
15 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600063 วัดบ้านดง นางสาวศรานี  ศิริกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600063 วัดบ้านดง วรุตม์  สวนลำใย ครู อนุมัติ
17 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600067 บ้านโคกสะอาด นฤมล  เทียนสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
18 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600067 บ้านโคกสะอาด สาคร  อินธิราช ครู อนุมัติ
19 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 วัดนาบุญ นิภา  ดวงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 วัดนาบุญ ดวงฤทัย  คำษรโพธิ์ ธุรการ อนุมัติ
21 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 วัดนาบุญ นายชุมพร  บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600062 วัดนาบุญ ปนิทัศน์  ปิ่นปาน ครู อนุมัติ
23 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 วัดตาลเดี่ยว กัญญา  แต้มสาระ ครู อนุมัติ
24 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 วัดตาลเดี่ยว นายประสบ  โชติกวิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600051 วัดตาลเดี่ยว กฤษฎา   บุตตาแย้ม ครู อนุมัติ
26 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 วัดขอนหอม นางสาวสนอง  ศิริบุรมย์ ครู อนุมัติ
27 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 วัดขอนหอม นางกมลวรรณ  พรหมชัยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600050 วัดขอนหอม สิรภัทร  จันทรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
29 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600052 วัดเตาปูน สุภัทรชัย  กระสินหอม ครู อนุมัติ
30 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600052 วัดเตาปูน ศิริพร  พันธรณี ครู อนุมัติ
31 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 เกียรติศักดิ์  หาหอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ศิริรัตน์  คอยเกษม ครู อนุมัติ
33 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 บ้านซับบอน กาญจนา  กึกก้อง ครู อนุมัติ
34 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 บ้านซับบอน พัชราพร  พลั่วบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600034 บ้านซับบอน ammarin  veeraprasit ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600036 บ้านหนองผักบุ้ง นายณกรณ์  โกทัน ครู อนุมัติ
37 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600036 บ้านหนองผักบุ้ง มัติกา  มุงมา ครู อนุมัติ
38 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600037 วัดป่าไผ่ นิติยา  ปั้นย้อย ครู อนุมัติ
39 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 อดิศักดิ์  ศรีเพียแก้ว ครู อนุมัติ
40 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600032 อนุบาลทับกวาง ยุภาพร  ด้วงโต้ด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600041 วัดท่าคล้อ สานิตย์  พัชรจารุกิตติ์ ครู อนุมัติ
42 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600057 วัดถ้ำเต่า เริงฤทธิ์  บุญพร ครู อนุมัติ
43 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600057 วัดถ้ำเต่า วริศรา  ชอบธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) จรัญ  พิมพ์ศร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) นายภานุรัตน์  ดีชื่น ครู อนุมัติ
46 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ปองภพ  ศรีนาดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
47 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ นวลฉวี  จันทรนิกร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ นางภัสสร์ศศิร์  เจริญผล ครู อนุมัติ
49 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600028 วัดโป่งมงคล นายบุญสม  ปัญญาเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600028 วัดโป่งมงคล นางพรรณี  แก้ววิเชียร ครู โรงเรียนวัดโป่งมงคล อนุมัติ
51 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600038 วัดโป่งก้อนเส้า จิตรกร  เรือนสอน ครู อนุมัติ
52 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600038 วัดโป่งก้อนเส้า ยุทธกิจ  ถาวรเกษตร ครู อนุมัติ
53 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600026 วัดท่ามะปราง อนงค์นุช  วิลาบุตร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
54 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600026 วัดท่ามะปราง คุณากร  ไอยะรา ครูผู้สอน อนุมัติ
55 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) อัญชลี  รักษาแดน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
56 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) จักรกฤษณ์  เกาะสมุทร ลูกครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สุมาลี  จันทะมี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
58 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600045 บ้านป่าวังกวาง นายฉัตรชัย  ปิ่นปั้น ครู อนุมัติ
59 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600040 บ้านช่อง บานชื่น  บุญเดช ครู อนุมัติ
60 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600053 วัดบ่อโศรก สังวาลย์   นันทะปารียอง ธุรการ อนุมัติ
61 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ศุทธินี  แก้วรักยศ ครู อนุมัติ
62 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 kanista  jantaboon ครู อนุมัติ
63 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600056 วัดสองคอนกลาง จันทร์พร  ภู่แพร พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
64 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600058 บ้านหนองสองห้อง ชยพล  คชขันธ์ ครู อนุมัติ
65 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600058 บ้านหนองสองห้อง เฉลิมรัตน์  หนูปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อนุมัติ
66 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600059 วัดเขาลาดวนาราม สุขเกษม  วิภาตะทรรศน์ ครู อนุมัติ
67 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600059 วัดเขาลาดวนาราม นางสาวจุฑาธิปต์  มากล้น ครู อนุมัติ
68 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600064 วัดบุรีการาม นางสาวนิลุบล  ศิริตัน ครู อนุมัติ
69 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600064 วัดบุรีการาม ภูริชญา  ผสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
70 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) นางสาวปรารถนา   ภูช่องหิน ครู อนุมัติ
71 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ภัทราภรณ์  ขจรศักดิ์สิริกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600066 วัดห้วยคงคาวราวาส กัลยาณี  ศรีจานเหนือ ครู อนุมัติ
73 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี ภานุมาศ  เผือกขันหมาก ครู อนุมัติ
74 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600029 วัดศรัทธาเรืองศรี อัจฉริยาภรณ์  แดงตะโก ครู อนุมัติ
75 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600047 บ้านผังสามัคคี นพคุณ  แดงบุญ ครู อนุมัติ
76 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600047 บ้านผังสามัคคี ปรีชา  อุ่มอยู่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 บ้านหินซ้อน สุพิชญ์ชญา  กันตะนา ครู อนุมัติ
78 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 บ้านหินซ้อน ธนพงษ์  อินทนิจ ครู อนุมัติ
79 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600048 บ้านหินซ้อน ว่าที่รตญยุพิณ   จันทะบูรณ์ ข้่าราชการครู อนุมัติ
80 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) นางพนาวรรณ  ภักดี ครู อนุมัติ
81 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ปริศนา  หนูวงศ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
82 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมศักดิ์  คงสมนวน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ อนุมัติ
83 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สุชาดา  วันสี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
84 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) นายกิตติธัช  มะลิวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) กิตติยา  เพ็ชรักษ์ ครู อนุมัติ
86 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ทศพล  วงษ์เกษม ธุรการ อนุมัติ
87 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ไพรัช  โตบารมีกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
88 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600075 ชุมชนวัดไทยงาม ลัดดาวัลย์  รัตนบุตรชัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
89 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600076 วัดหนองจอกใหญ่ นางสาวกาญจนา  ปริปุรณะ ครู อนุมัติ
90 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600077 วัดหนองผักชี นางสาวสุกัญญา  คำจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
91 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600077 วัดหนองผักชี นายยงยุทธ  สุคัน ครู อนุมัติ
92 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) เสฏฐีรัตน์  อยู่บุรี ครู อนุมัติ
93 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นางสาวกรรณิการ์  ภูโกสัย ครู อนุมัติ
94 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นางสาวชิดชนก  กลางประพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ปัญชินย์  โอปั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) นายฉัตรชัย  กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี วิชชุตา  พรดุสิต ครู อนุมัติ
98 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวอุทัย  วราหล ครู อนุมัติ
99 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พิมพ์กมล  ทิพย์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600071 วัดโพนทอง นางไพรัช  ฉายพระภักตร์ ครู อนุมัติ
101 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600069 วัดโคกกลาง นายสมศักดิ์  คัมภีพันธ์ ครู อนุมัติ
102 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) พงษ์ศักดิ์  รอดพงษ์ ครู อนุมัติ
103 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600095 วัดหนองอ่างทอง นายปรีดา  นามนาคประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) จุมพฎ  แก้วศรี ครู อนุมัติ
105 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) อุทัย  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
106 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600084 วัดหนองตะเฆ่ น.ส กมลวรรณ  บุญวัง ครู อนุมัติ
107 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600084 วัดหนองตะเฆ่ เสาวลักษณ์  บุญเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600107 วัดบ้านไผ่ กาญจนา  ทาทำนุก ครู อนุมัติ
109 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600107 วัดบ้านไผ่ thongurai  hibjuntree ธุรการ อนุมัติ
110 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) นางพัชราภร  ทองบุญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
111 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) พิชามญธุ์  เบ็ญจา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
112 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) พิชามญธุ์   เบ็ญจา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) กัญญาภัค  เทศไธสง ครู อนุมัติ
114 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600102 วัดบ้านจาน นายสมชาย  สืบกระแส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600102 วัดบ้านจาน อัชฌนา  ใยประดิษฐ ธุรการ อนุมัติ
116 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600103 วัดหนองครก อัปสร  ควรชม ครู อนุมัติ
117 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นายณรงค์  บุตรสิงห์ ครู อนุมัติ
118 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นันท์นภัส  สุวรรณ์ศิลป์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
119 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) นายชำนิ  แดงประเสริฐ ครู อนุมัติ
120 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 วัดหนองปลาหมอ อรพิณ  สาบุดดา ธุรการ อนุมัติ
121 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 วัดหนองปลาหมอ ศิริวิมล  ช่างเครื่อง ครู อนุมัติ
122 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600086 วัดหนองปลาหมอ มนตรี  สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ว่าที่ ร.ต.หญิงหทัยรัตน์  มณีศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) กัญญ์ชิสา  ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600093 วัดหนองปลิง นางปฐมา  บัวสด ครู อนุมัติ
126 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600093 วัดหนองปลิง สัตยา  พันธุ์ดี พนักงานราชการ อนุมัติ
127 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สุธิดา  ดิบแดง ครู อนุมัติ
128 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สุจิกา   เนื่องจำนงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
129 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) นายอดิศักดิ์   ฉิมพลีพันธุ์ ครู อนุมัติ
130 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) วารินทร์  บุญจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
131 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600098 วัดคลองห้า หทัยกาญ  กาญจะนะศิริ ครู อนุมัติ
132 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600099 วัดราษฎร์บำรุง นางสาวอุไลย  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
133 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600100 วัดลำบัว ธัญญารัตน์   สาแก้ว ครู อนุมัติ
134 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600100 วัดลำบัว pensri  polyaem ครู อนุมัติ
135 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600101 วัดหนองโรง นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
136 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600101 วัดหนองโรง บุบผา  ทองเปลว ครู อนุมัติ
137 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 วัดบ้านลาด บุญรอด  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
138 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 วัดบ้านลาด karan  prasomsap ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600083 วัดบ้านลาด สุนิสา  ศิริมะณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600104 วัดห้วยขมิ้น นายอมฤทธิ์   ยาวศิริ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
141 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600104 วัดห้วยขมิ้น นางสาวสุปราณี  เนตรภักดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600105 วัดห้วยทองหลาง รุจินันท์  สีสด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600105 วัดห้วยทองหลาง ดัสสนี  สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ปรียาพร  โพธิรินทร์ ครู อนุมัติ
145 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) อุุมาพร  รุ่งเรือง ครู คศ.2 อนุมัติ
146 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นายศุภฤกษ์  จันทร์นุ่ม ครู อนุมัติ
147 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 นางกฤษณา  สิทธิพงษ์ ครู อนุมัติ
148 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 นางวันเพ็ญ  เฉลิมมิตร ครู อนุมัติ
149 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 สุวิมล  คูณกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) นางธิดา   สุวรรณทวี ครู อนุมัติ
151 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) วงจันทร์  คำพาผง ครู อนุมัติ
152 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) นางกนกอร  อึ้งซำ ครุู อนุมัติ
153 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) นายสมเกียรติ  ม่วงสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
154 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม ประจวบ  โพธิ์กรวม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม นายสุปัญญา   ศิริกุลชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
156 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม นางสาวนงนุช   ชัยศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
157 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600200 วัดสมานมิตรมงคล นฤมล  สว่างแก้วตั้งสกุล ครู คศ1 อนุมัติ
158 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600201 วัดหนองไทร นางพิมพ์ลดา  ทับสาร ครู อนุมัติ
159 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600195 บ้านราษฎร์เจริญ นภัสนันท์  เรืองสุคนธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600195 บ้านราษฎร์เจริญ สมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล ครู อนุมัติ
161 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ นางประชิด  นวลจันทร์ ครู อนุมัติ
162 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เสฏฐวุฒิ  นิลกระ ครู อนุมัติ
163 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600198 วัดเจริญธรรม นางสาวอรกัญญา  รัชวัฒน์ ครู อนุมัติ
164 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600199 วัดศรีสัจจาวาส ชุมพล  ปิลกศิริ ครู อนุมัติ
165 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600199 วัดศรีสัจจาวาส นายเสนีย์  ศรีภานุมาต ครู อนุมัติ
166 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) เฉลา  บุญมี ครู อนุมัติ
167 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวศยามล  ทองหล่อ ธุรการ อนุมัติ
168 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600206 วัดบ้านดอน นิตยา  ขันดวง ครู อนุมัติ
169 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600208 วัดหนองตาบุญ นางศิรประภา  ปิยะวิริยะกุล ครู อนุมัติ
170 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600208 วัดหนองตาบุญ นายอำนาจ  เที่ยงกระโทก ครู อนุมัติ
171 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สุนารี  ไทยภักดี ครู อนุมัติ
172 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 วัดเกาะเซิงหวาย ประวิทย์  โหม่งพุฒ ครู อนุมัติ
173 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 วัดเกาะเซิงหวาย วรการ  เอกเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600203 วัดเกาะเซิงหวาย ศันสนีย์  นิโครธานนท์ ครู อนุมัติ
175 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600210 บ้านบางกง นายวสรรค์  ยังมี ครู อนุมัติ
176 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600210 บ้านบางกง จิระนันท์  พานเงิน ครู อนุมัติ
177 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) นางสาวจินตนา  เย็นทรวง ครู อนุมัติ
178 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) นายวิริยะ  ค่ำคูณ ครู อนุมัติ
179 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) อานนท์  รุ่งแจ้ง ครู อนุมัติ
180 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) Wanwimon  Phaophud ครู อนุมัติ
181 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) Pithaksan  Baopa ครู อนุมัติ
182 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ นายวิรุต  หนองหงอก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ นางสาวอาภัสรา  เพ็ญริยะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
184 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600207 วัดหนองโพธิ์ นายปรีชา  ปุ่นสำเริง ครู อนุมัติ
185 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600207 วัดหนองโพธิ์ ประเสริฐ  ล้อสุุนืรันดร์ ครู อนุมัติ
186 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600209 อนุบาลวิหารแดง สุมิตรา  ฉิมมา ครู อนุมัติ
187 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600209 อนุบาลวิหารแดง สมคิด  เตชารัตนกุล ครู อนุมัติ
188 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600211 บ้านหัวถนน นายกิติภัทธ์   รื่นสุข ครู อนุมัติ
189 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600211 บ้านหัวถนน นางพิสชญาภรณ์  พิมพ์สอน ครู อนุมัติ
190 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600212 วัดคลองใหม่ อัญญารัตน์   เกตุสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
191 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600212 วัดคลองใหม่ สิริพร  นาโสก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
192 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600215 วัดสร้างบุญ นายชาตรี  อรรคพันธุ์ ครู อนุมัติ
193 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สรารัตน์  คงดีจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
194 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) นายสิทธิพันธ์  ศรีพงษ์ ธุรการ อนุมัติ
195 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) นายกมล  เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
196 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600234 บ้านซับกระดาน วันทนีย์  ส้มเกลี้ยง ครู อนุมัติ
197 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600236 บ้านซับสนุ่น นางพรรณพร   เสริมศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
198 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600236 บ้านซับสนุ่น พยนต์  เหนือโท ครูชำนาญการ อนุมัติ
199 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600237 บ้านโป่งเกตุ ประกายดาว  เกษะ ครู อนุมัติ
200 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี นายทนงฤทธิ์  มะณีแสง ครู อนุมัติ
201 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ดวงกมล  คันตะลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600243 บ้านเขาไม้เกวียน นายธนานุวัจน์  อาคมคง พนักงานราชการ อนุมัติ
203 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600243 บ้านเขาไม้เกวียน ศุภชัย  เรืองจันทร์ ครูคศ.2 อนุมัติ
204 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) นายอนันต์  บำรุงคีรี ครู อนุมัติ
205 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) นายอุเทน  ศรีสลุง ครู คศ.3 อนุมัติ
206 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ศิริพร  เหลืองอ่อน ครูชำนาญการ อนุมัติ
207 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 บ้านหลังเขา อารีรัตน์  บัวบาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
208 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 บ้านหลังเขา กรรณิการ์  ศรีแสงเพ็ญ ครู อนุมัติ
209 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600222 บ้านหลังเขา pichit  sriseangpen ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา อนุมัติ
210 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600245 วัดบ้านหมาก นายคมกฤต   พึ่งภพ ครู อนุมัติ
211 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600247 อนุบาลมวกเหล็ก กัลธิวา  เขียวขำ ครู อนุมัติ
212 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600247 อนุบาลมวกเหล็ก จิรกาล  ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
213 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600246 วัดมวกเหล็กใน นางแน่งน้อย  สมสอาด ครูโรงเรียนวัดมวกเหล็กใน อนุมัติ
214 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600244 บ้านซับพริก เพ็ญแข  บำรุงจิตต์ ครู อนุมัติ
215 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600244 บ้านซับพริก นางสุดา  ขาวผ่อง ครู อนุมัติ
216 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม มยุรี  ต้นแก้ว ครู อนุมัติ
217 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม นางสาวพิมพ์ชนก  ปิ่นวิเศษ ครู อนุมัติ
218 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600241 บ้านหนองตอตะเคียน นางสมหมาย  ฉะกระโทก ครู คศ.3 อนุมัติ
219 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600241 บ้านหนองตอตะเคียน ทิวาพร  อยู่เย็น ครู อนุมัติ
220 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600220 บ้านหนองโป่ง นายสุริยวุฒิ  ชิณวงษ์เกตุ ครู อนุมัติ
221 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600220 บ้านหนองโป่ง ณัฐติกาญจน์   นางสาวณัฐติกาญจน์ แสงกล้า ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
222 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600239 บ้านหนองเอี่ยว พัชรินทร์  ผาน้อย ครู อนุมัติ
223 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600239 บ้านหนองเอี่ยว นางสาวศุภวรรณ  โพธิ์ยา ครู อนุมัติ
224 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600240 บ้านซับปลากั้ง อัญรัตน์  รอดประเสริฐ ครู อนุมัติ
225 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600226 บ้านเขานมนาง ณรงค์พันธุ์  เชียวขุนทด ครู อนุมัติ
226 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ ปรัญญา  แก้วละมุล ครู อนุมัติ
227 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600227 บ้านคลองม่วงเหนือ นางสาวกนกอร  เพ็ชรประยูร ธุรการ อนุมัติ
228 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600228 บ้านซับน้อยเหนือ ศรานุช  บุญเพลิง ครู อนุมัติ
229 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600228 บ้านซับน้อยเหนือ pasansri  pattawee ครู อนุมัติ
230 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600232 บ้านลำพญากลาง มนัสนันท์  จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
231 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600232 บ้านลำพญากลาง นางมลิวัลย์   นานนท์ ครู อนุมัติ
232 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 บ้านโป่งไทร บุญเลิศ  สุมาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
233 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 บ้านโป่งไทร นายประเวศน์  สอนปาน ครูธุรการ อนุมัติ
234 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600231 บ้านโป่งไทร ณัฐพิชชานันต์  น้อยคำมี ครู อนุมัติ
235 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 บ้านซับดินดำ นางสาวกาญจนา  เทียนศิริ ธุรการ อนุมัติ
236 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 บ้านซับดินดำ ภรณ์พิรุณ  แพบขุนทด ครู อนุมัติ
237 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600229 บ้านซับดินดำ นายวันชัย  สุริอาจ ครู อนุมัติ
238 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600230 บ้านท่าพลู ปรุงสิริญญ์  ไวยา ครู อนุมัติ
239 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600230 บ้านท่าพลู ภัทรียา  ไชยด้วง ครู อนุมัติ
240 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 บ้านลำสมพุง ธวัชชัย  ชาเหลา ครู อนุมัติ
241 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 บ้านลำสมพุง พิษณุ  วิจารจิตต์ ครู อนุมัติ
242 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600233 บ้านลำสมพุง สมสมร  ใจเร็ว ครู อนุมัติ
243 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600221 บ้านหนองผักหนอก พรปวีณ์  เพชรแทน ครู อนุมัติ
244 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600221 บ้านหนองผักหนอก สิทธิพงษ์  อาจวงษา ครู อนุมัติ
245 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600224 วัดสวนทองรวมมิตร นายวัฒนา  ชาพวงค์ ครู อนุมัติ
246 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600224 วัดสวนทองรวมมิตร นายอดุลย์  ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
247 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600218 บ้านคลองไทร สุภัทชา  แก้วมุกดา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
248 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600238 บ้านหนองมะค่า นันทนา   พุกสอาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600238 บ้านหนองมะค่า อณัญญา  เขียวเชื้อ ครู อนุมัติ
250 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600280 วัดปากน้ำ ธีระธิดา  กันทากาศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
251 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600280 วัดปากน้ำ เกรียงไกร  โมราบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
252 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 วัดคำพราน ทัศนีย์  กวางทอง ครู อนุมัติ
253 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600267 วัดคำพราน เพลินพิศ   เปลี่ยนสกุล ครู อนุมัติ
254 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 บ้านท่าฤทธิ์ สุกัญญา  ปรึกษาครบุรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
255 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 บ้านท่าฤทธิ์ วินิจฉัย  สีหา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
256 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600265 บ้านท่าฤทธิ์ สาหร่าย  ไทยภูมิ ครู อนุมัติ
257 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600266 อนุบาลวังม่วง ปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์ ครู อนุมัติ
258 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600266 อนุบาลวังม่วง ศิริพร  ท้าวน้อย ครู อนุมัติ
259 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600268 วัดสว่างอารมณ์ เอื้อมพร  ศรีอนงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
260 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600268 วัดสว่างอารมณ์ อาภัสรา  เนินทราย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
261 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600269 บ้านป่าลานหินดาด นางประทุม  สาฤทธี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
262 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600270 บ้านโป่งเก้ง Phaisarn  Rugkhachard ครู อนุมัติ
263 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600270 บ้านโป่งเก้ง จิตรลดา  ภู่บุบผา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
264 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) วิลาวรรณ  คัมภีระ ครูธุรการ อนุมัติ
265 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) จิณณพัต  บำรุงพานิชย์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
266 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี นายปิยะ   ฉิมมา ครู อนุมัติ
267 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี กำไลทิพย์  แสงประทีป ครู อนุมัติ
268 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600279 บ้านหนองกรดสามัคคี ชิดชนก  ตะโกพร ครู อนุมัติ
269 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600279 บ้านหนองกรดสามัคคี นางจุทามาส  สุวรรณประเวก ครู อนุมัติ
270 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600276 บ้านปึกสำโรง นายอาภากร  ศุภเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
271 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600276 บ้านปึกสำโรง ไชยรัฐ  สุบิน ครู อนุมัติ
272 1902 สพป.สระบุรี เขต 2 600277 บ้านมณีโชติสามัคคี พนารัตน์  ครุฑสุวรรณ ครู อนุมัติ