รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080008 วัดบุญญราศรี ถาวร  กรินรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080008 วัดบุญญราศรี นายสมเกียรติ  แก้วกา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
3 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม ศิริวิมล  อ่อนราษฎร์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม อนุมัติ
4 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 วัดดอนดำรงธรรม ณัชนภัสค์  แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080018 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นางสาวนุช  รสหอม ครู คศ.1 อนุมัติ
6 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080018 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นายปกรณ์  ทนโนนแดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
7 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080018 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นางสาวทองใส  ดาบจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
8 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080019 วัดนาเขื่อน นางธิติมา  ใจทหาร ครู อนุมัติ
9 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080019 วัดนาเขื่อน นายชนวีร์  ยิ้มจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080016 นาป่ามโนรถ เกรียงสิทธิ์  รัศมีงาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
11 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080016 นาป่ามโนรถ อัมราวดี  ทองท่าชี ข้าราชการครู อนุมัติ
12 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080017 วัดราษฏร์สโมสร วรณี  หวังเฝ้ากลาง พนักงานราชการ อนุมัติ
13 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080003 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ปิยวรรณ  รัตนสกุลชล ครู อนุมัติ
14 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 อนุบาลวัดช่องลม นางสาววิภารดี  อินทแพทย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
15 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 อนุบาลวัดช่องลม อัญชลี  นพเก้า ครู อนุมัติ
16 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 อนุบาลวัดช่องลม จารุวรรณ  ใจวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080001 อนุบาลชลบุรี นางสุวรรณรัตน์   ทุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080002 อนุบาลวัดอุทยานนที นายสมาน  นัยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
19 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080002 อนุบาลวัดอุทยานนที อังศนา  สุขจั่นผล ครูจ้างสอน อนุมัติ
20 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080024 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) ศิริพร  เกิดประสพ ครู อนุมัติ
21 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080032 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ภัทรินทร์  ทยะราษฎร์ ครู อนุมัติ
22 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080033 บ้านสวนอุดมวิทยา นายธีรพล  กมลผาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080037 วัดธรรมนิมิตต์ เมธาวี  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู อนุมัติ
24 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080037 วัดธรรมนิมิตต์ สมจิตต์  หนุนภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080037 วัดธรรมนิมิตต์ นันตพร  บุญหยาด ครู อนุมัติ
26 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080022 วัดสำนักบก จักรภัสร์  บุญรัตนบัณฑิต ครู อนุมัติ
27 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080022 วัดสำนักบก นางอรดี  กันรัมย์ ครู อนุมัติ
28 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080026 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) กฤตยา  เวชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080026 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) บุศรา  เหมพร ครู อนุมัติ
30 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080027 วัดเตาปูน วัลญา  ภูมามอบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080027 วัดเตาปูน วราภรณ์  โชติช่วง ครู อนุมัติ
32 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080009 วอนนภาศัพท์ ประสงค์  ตระการ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080009 วอนนภาศัพท์ สุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง ครู อนุมัติ
34 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080010 วัดบางเป้ง นางสาวมาลินี   มังคะโล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080010 วัดบางเป้ง ตอเรก  โตะแวอายี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080011 บ้านแหลมแท่น นายสมบูรณ์  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
37 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080012 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นางสาวนิภาพร  คำขจร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
38 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080036 บ้านหนองตะโก ทวีทรัพย์  จันทพัฒน์ ครู อนุมัติ
39 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080036 บ้านหนองตะโก นายอดิศักดิ์  ทิพยสูตร ผู้บริหาร อนุมัติ
40 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080034 วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) นางสาวกรรณิการ์  จิตรสาคร ครู อนุมัติ
41 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080038 บ้านวังตะโก ทานตะวัน  ไชยวงษ์ ครู อนุมัติ
42 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080038 บ้านวังตะโก ทานตะวัน  ไชยวงษ์ ครู อนุมัติ
43 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080038 บ้านวังตะโก นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะโก อนุมัติ
44 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080006 บ้านห้วยสาลิกา วิชยุตม์  แสงจันทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
45 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080006 บ้านห้วยสาลิกา สุรัตน์  มั่นเจริญ ครู อนุมัติ
46 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080007 อนุบาลวัดอู่ตะเภา ปรอยฝน  ยศเมฆ ครู อนุมัติ
47 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080007 อนุบาลวัดอู่ตะเภา นางสาวดวงฤทัย  มาลีหวล ครู อนุมัติ
48 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080005 วัดศรีพโลทัย กุลนันทน์  สุภาชีพ ครู อนุมัติ
49 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080035 ชุมชนวัดหนองรี วิริยา  ชาญวรวุฒิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080035 ชุมชนวัดหนองรี นางสาวพร  รัตนารติสัจจกุล ครู อนุมัติ
51 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080039 บ้านช่องมะเฟือง จิราพร  แสงมาศ ครู อนุมัติ
52 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080041 บ้านหัวโกรก นางอรอนงค์  มงคลธนวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080041 บ้านหัวโกรก จุไรรัตน์  ศักดาเกียรติกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080030 บ้านชากพุดซา จิตสุภานา  นาคะเวทิน ครู อนุมัติ
55 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080030 บ้านชากพุดซา มนัสวี  พิกุลทอง ครู อนุมัติ
56 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080028 บ้านห้วยกะปิ เสาวณีย์  ผลนา ครู อนุมัติ
57 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080013 บ้านไร่ใหหลำ ปลายมาศ  เชิดชูชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080013 บ้านไร่ใหหลำ วรวัตร  คณิตนุสรณ์ ครู อนุมัติ
59 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080013 บ้านไร่ใหหลำ สุกัญญา   อรุณสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
60 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080014 วัดราษฏร์ศรัทธา นางพุชนี  วิถี ครู อนุมัติ
61 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080015 วัดตาลล้อม สมถวิล  มิสันเทียะ ครู อนุมัติ
62 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080025 พระตำหนักมหาราช ณัฐชยา  สิงห์คำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080025 พระตำหนักมหาราช สายชล  เสือชื่น ครู อนุมัติ
64 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080025 พระตำหนักมหาราช เสน่ห์  เทียนรุ่งรัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080031 บ้านปากคลองโรงนาค สุพิชฌาย์  ใบยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080031 บ้านปากคลองโรงนาค สิทธิพงษ์  ไตรวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080109 บ้านมาบลำบิด ประไพ  ตรีภูริทัต ครู อนุมัติ
68 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080109 บ้านมาบลำบิด สมชาย  ตรีภูริทัต ครู อนุมัติ
69 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080110 บ้านโสม ณัฐณิชา  ไตรจักร์ ครู อนุมัติ
70 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080110 บ้านโสม นายชนุตม์  จันทร์สุวรรณ ครู อนุมัติ
71 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080111 บ้านมาบคล้า เสฎฐวุฒิ  ไกรศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080111 บ้านมาบคล้า คัทยาณัฏฐ์  ตระกูลกะตะศิลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080087 วัดหนองน้ำเขียว เสถียร   บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080087 วัดหนองน้ำเขียว จุลจิรา  ปิ่นมั่น ครู อนุมัติ
75 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080087 วัดหนองน้ำเขียว วรายุ  น้อยแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 บ้านหมื่นจิต นางสาวทัศนีย์  รักสุภาพ ครู อนุมัติ
77 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 บ้านหมื่นจิต พันธุ์พฤกษา  อินทนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 บ้านหมื่นจิต นัทติยา  เชียรพลแสน ครู อนุมัติ
79 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080107 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ หนึ่งฤทัย  ธิบดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080083 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) นางนิตยา  กสิโกศล ครู อนุมัติ
81 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080084 บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ณัฐชยา  สิงห์โตทอง ครู อนุมัติ
82 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080084 บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ธาริณี  ศรีทาบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080085 บ้านมาบกรูด กฤษฏิ์  นิรุตติศาสตร์ ครู อนุมัติ
84 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080085 บ้านมาบกรูด นายเกริกไกร  โกรัตนะ ครู อนุมัติ
85 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080085 บ้านมาบกรูด นางชนิภรณ์   ชลวานิช ครู อนุมัติ
86 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080086 บ้านห้วยมะไฟ ประนอม  ทองธรรมชาติ ครู อนุมัติ
87 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080086 บ้านห้วยมะไฟ ณัฐวุฒิ  เนาวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต นางสาวมนต์นภา  สนั่นศรีสมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
89 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 บ้านเขาแรต รมย์ยุพา  พุ่มพวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080077 บ้านมาบไผ่ นางสาวเอกอัชฌา  มณีวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080077 บ้านมาบไผ่ พัชรี  วงษ์เสถียร พนักงานราชการ อนุมัติ
92 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080077 บ้านมาบไผ่ panee   moreena ครู อนุมัติ
93 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080078 บ้านห้วยยาง นางนิพัทธา  สหะวรกุลศักดิ์ ครู อนุมัติ
94 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080078 บ้านห้วยยาง นางจิราพร  นาคภูมิ ครู อนุมัติ
95 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080079 บ้านเกาะไม้แหลม นววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์ ครู อนุมัติ
96 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 บ้านหนองเขิน บุษบา   ปองไป ครู อนุมัติ
97 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 บ้านหนองเขิน นางเฟื่องฟ้า  คันทะมาต ครู อนุมัติ
98 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 บ้านหนองเขิน ไพโรจน์  ส่งสัมพันธ์สกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080093 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) ดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ ครู อนุมัติ
100 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080093 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) รุจาภรณ์  ลักษณะดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080082 บ้านหนองซ้ำซาก สุดาพร  กริดรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
102 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080082 บ้านหนองซ้ำซาก วิไลวรรณ  สงพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080080 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) นางอุทิศ  อินธิปัญญา ครู อนุมัติ
104 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080080 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) นางสาวภวดี  กลยณี พนักงานราชการ อนุมัติ
105 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080081 บ้านเขาดิน เกษม  ขามสิทธิ์ ครู อนุมัติ
106 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080081 บ้านเขาดิน ประเสริฐ  ศุภมิตรมงคล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080088 วัดหนองบอนแดง ณัฏฐณิชชา  ธนูถนัด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080088 วัดหนองบอนแดง นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล ครู อนุมัติ
109 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080090 วัดหนองยาง นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์ ครู อนุมัติ
110 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080090 วัดหนองยาง บุษกร  ละมัย ครู อนุมัติ
111 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080101 บ้านหนองไผ่แก้ว นันทินี  ช้างด้วง ครู อนุมัติ
112 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080101 บ้านหนองไผ่แก้ว จงจิตนลิน  จิตตพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
113 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080101 บ้านหนองไผ่แก้ว กอปรกัลป์  ตั้นวัฒนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080105 บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) จิราภรณ์  ขำทองทับ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080105 บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) สุดาพร  พันสีทา ครู อนุมัติ
116 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080098 บ้านหนองปรือ ปกรณ์  เผือกโสภา ครู อนุมัติ
117 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080104 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) อรุณนภา  จามจุรี ครู อนุมัติ
118 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080102 บ้านเนินโมก หทัยรัตน์  ธัญญเจริญ ครู อนุมัติ
119 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080103 บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) อาทิตย์  บุรุษภักดี ครู อนุมัติ
120 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080103 บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) บุษบามินตรา  วรจิตติ ครู อนุมัติ
121 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080099 วัดคลองใหญ่ จินตนา  สุขเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
122 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080099 วัดคลองใหญ่ นางสาวทัศนีย์  ไชยราชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080099 วัดคลองใหญ่ นางสาววรรณภา  ประจวบโชค ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
124 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080091 วัดอรุณรังษี ปรียาภรณ์  ห่วงเพชร ครู อนุมัติ
125 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080091 วัดอรุณรังษี บุญนภา  ทองล้ำ ครู อนุมัติ
126 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080094 วัดหนองชันจันทนาราม นางจินตนา  นิ่มนวล ครู อนุมัติ
127 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080094 วัดหนองชันจันทนาราม ฐิติมา  บุญชู ครู อนุมัติ
128 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080095 บ้านตาลดำ วสันต์  นาเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080095 บ้านตาลดำ สุวรรณา  วัลย์เปรียงเถาว์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) พัชรี  ไชยสุข ครู อนุมัติ
131 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) พรทิพย์  ขวัญงอน ครูคศ.1 อนุมัติ
132 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080097 ชุมชนบ้านอ่างเวียน นางสาวณัฐพร  ผาสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080255 บ้านชากนา นางแพรว  ศิริโส ครูชำนาญการ อนุมัติ
134 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080255 บ้านชากนา ภคพร  กรุงเจริญ ครูธุรการ อนุมัติ
135 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080257 บ้านคลองสิบแปด นางสาวเฉลิมขวัญ  กาบทอง ครู อนุมัติ
136 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080257 บ้านคลองสิบแปด นางสาวเฉลิมขวัญ  กาบทอง ครู อนุมัติ
137 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080257 บ้านคลองสิบแปด นางสาวเฉลิมขวัญ  กาบทอง ครู อนุมัติ
138 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080256 บ้านคลองตะเคียน นางนพพร  มาลัย ครู อนุมัติ
139 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080256 บ้านคลองตะเคียน เมย์รายา  ภาษี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080253 ชุมชนบ้านคลองพลู นุชนภางค์  ลิ้มภักดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080258 บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) ปาริฉัตร  เอี้ยงสูง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080258 บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
143 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080259 วัดเฉลิมลาภ ปราณีต  มารคทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080259 วัดเฉลิมลาภ ปุณยวีร์  ชัยสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
145 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080260 บ้านท่าจาม นายไพรัช  วีระศิริรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
146 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080261 บ้านห้วยมะระ นางสาวทิราภรณ์  วุฒิมานพ ครู อนุมัติ
147 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080249 อนุบาลหนองใหญ่ มะโน   อินทร์เจริญ ครู อนุมัติ
148 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080250 บ้านหนองผักหนาม นางสาวอำภาพร  พวงมาลา ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
149 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080251 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) นางสมพร  เกตุวัตถา ครู อนุมัติ
150 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 080252 บ้านหนองประดู่ จรรยา  มีนะพงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ