รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชลบุรี เขต 1 080008 : วัดบุญญราศรี มาลี  สกุลไทย ครู
2 สพป.ชลบุรี เขต 1 080008 : วัดบุญญราศรี นายสมเกียรติ  แก้วกา เจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพป.ชลบุรี เขต 1 080008 : วัดบุญญราศรี ถาวร  กรินรักษ์ ครูผู้ช่วย
4 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 : วัดดอนดำรงธรรม ณัชนภัสค์  แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน
5 สพป.ชลบุรี เขต 1 080021 : วัดดอนดำรงธรรม นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล ครู
6 สพป.ชลบุรี เขต 1 080018 : วัดท้องคุ้ง นายปกรณ์  ทนโนนแดง ครูผู้ช่วย
7 สพป.ชลบุรี เขต 1 080018 : วัดท้องคุ้ง นางสาวทองใส  ดาบจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
8 สพป.ชลบุรี เขต 1 080019 : วัดนาเขื่อน นางธิติมา  ใจทหาร ครู
9 สพป.ชลบุรี เขต 1 080019 : วัดนาเขื่อน นายชนวีร์  ยิ้มจันทร์ ครูผู้ช่วย
10 สพป.ชลบุรี เขต 1 080016 : นาป่ามโนรถ อัมราวดี  ทองท่าชี ข้าราชการครู
11 สพป.ชลบุรี เขต 1 080016 : นาป่ามโนรถ เกรียงสิทธิ์  รัศมีงาม ครูอัตราจ้าง
12 สพป.ชลบุรี เขต 1 080017 : วัดราษฏร์สโมสร วรณี  หวังเฝ้ากลาง พนักงานราชการ
13 สพป.ชลบุรี เขต 1 080003 : อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ปิยวรรณ  รัตนสกุลชล ครู
14 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 : อนุบาลวัดช่องลม จารุวรรณ  ใจวงค์ ครูผู้ช่วย
15 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 : อนุบาลวัดช่องลม อัญชลี  นพเก้า ครู
16 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 : อนุบาลวัดช่องลม จารุวรรณ  ใจวงค์ ครูผู้ช่วย
17 สพป.ชลบุรี เขต 1 080004 : อนุบาลวัดช่องลม นางสาววิภารดี  อินทแพทย์ พนักงานราชการ
18 สพป.ชลบุรี เขต 1 080001 : อนุบาลชลบุรี นางสุวรรณรัตน์   ทุมทอง ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.ชลบุรี เขต 1 080002 : อนุบาลวัดอุทยานนที อังศนา  สุขจั่นผล ครูจ้างสอน
20 สพป.ชลบุรี เขต 1 080002 : อนุบาลวัดอุทยานนที นายสมาน  นัยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 080024 : วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) ศิริพร  เกิดประสพ ครู
22 สพป.ชลบุรี เขต 1 080032 : อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ภัทรินทร์  ทยะราษฎร์ ครู
23 สพป.ชลบุรี เขต 1 080033 : บ้านสวนอุดมวิทยา นายธีรพล  กมลผาด ครูผู้ช่วย
24 สพป.ชลบุรี เขต 1 080037 : วัดธรรมนิมิตต์ สมจิตต์  หนุนภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.ชลบุรี เขต 1 080037 : วัดธรรมนิมิตต์ เมธาวี  เรืองหิรัณเตชะกูล ครู
26 สพป.ชลบุรี เขต 1 080037 : วัดธรรมนิมิตต์ นันตพร  บุญหยาด ครู
27 สพป.ชลบุรี เขต 1 080022 : วัดสำนักบก จักรภัสร์  บุญรัตนบัณฑิต ครู
28 สพป.ชลบุรี เขต 1 080022 : วัดสำนักบก นางอรดี  กันรัมย์ ครู
29 สพป.ชลบุรี เขต 1 080026 : วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) กฤตยา  เวชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.ชลบุรี เขต 1 080026 : วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) บุศรา  เหมพร ครู
31 สพป.ชลบุรี เขต 1 080027 : วัดเตาปูน วราภรณ์  โชติช่วง ครู
32 สพป.ชลบุรี เขต 1 080027 : วัดเตาปูน วัลญา  ภูมามอบ ครูผู้ช่วย
33 สพป.ชลบุรี เขต 1 080009 : วอนนภาศัพท์ สุมาลิน  บัวอรุณแสงสว่าง ครู
34 สพป.ชลบุรี เขต 1 080009 : วอนนภาศัพท์ ประสงค์  ตระการ ครูผู้ช่วย
35 สพป.ชลบุรี เขต 1 080010 : วัดบางเป้ง ตอเรก  โตะแวอายี ครูผู้ช่วย
36 สพป.ชลบุรี เขต 1 080010 : วัดบางเป้ง นางสาวมาลินี   มังคะโล ผู้อำนวยการโรงเรียน
37 สพป.ชลบุรี เขต 1 080011 : บ้านแหลมแท่น เจษฎา  คิลานุรักษ์ ครู
38 สพป.ชลบุรี เขต 1 080011 : บ้านแหลมแท่น นายสมบูรณ์  แสงจันทร์ ครู
39 สพป.ชลบุรี เขต 1 080012 : อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี นางสาวนิภาพร  คำขจร ครูผู้ช่วย
40 สพป.ชลบุรี เขต 1 080036 : บ้านหนองตะโก นายอดิศักดิ์  ทิพยสูตร ผู้บริหาร
41 สพป.ชลบุรี เขต 1 080036 : บ้านหนองตะโก ทวีทรัพย์  จันทพัฒน์ ครู
42 สพป.ชลบุรี เขต 1 080034 : วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) นางสาวกรรณิการ์  จิตรสาคร ครู
43 สพป.ชลบุรี เขต 1 080038 : บ้านวังตะโก นางกรรณิการ์  สิทธิโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะโก
44 สพป.ชลบุรี เขต 1 080038 : บ้านวังตะโก ทานตะวัน  ไชยวงษ์ ครู
45 สพป.ชลบุรี เขต 1 080006 : บ้านห้วยสาลิกา สุรัตน์  มั่นเจริญ ครู
46 สพป.ชลบุรี เขต 1 080006 : บ้านห้วยสาลิกา วิชยุตม์  แสงจันทร์ ครูธุรการ
47 สพป.ชลบุรี เขต 1 080007 : อนุบาลวัดอู่ตะเภา นางสาวดวงฤทัย  มาลีหวล ครู
48 สพป.ชลบุรี เขต 1 080007 : อนุบาลวัดอู่ตะเภา ปรอยฝน  ยศเมฆ ครู
49 สพป.ชลบุรี เขต 1 080005 : วัดศรีพโลทัย กุลนันทน์  สุภาชีพ ครู
50 สพป.ชลบุรี เขต 1 080035 : ชุมชนวัดหนองรี นางสาวพร  รัตนารติสัจจกุล ครู
51 สพป.ชลบุรี เขต 1 080035 : ชุมชนวัดหนองรี วิริยา  ชาญวรวุฒิ ครู
52 สพป.ชลบุรี เขต 1 080039 : บ้านช่องมะเฟือง จิราพร  แสงมาศ ครู
53 สพป.ชลบุรี เขต 1 080041 : บ้านหัวโกรก จุไรรัตน์  ศักดาเกียรติกุล ครูผู้ช่วย
54 สพป.ชลบุรี เขต 1 080041 : บ้านหัวโกรก บัญชา  สุขี ครู
55 สพป.ชลบุรี เขต 1 080030 : บ้านชากพุดซา วาสนา   อันทะมา ครู
56 สพป.ชลบุรี เขต 1 080028 : บ้านห้วยกะปิ เสาวณีย์  ผลนา ครู
57 สพป.ชลบุรี เขต 1 080013 : บ้านไร่ใหหลำ ปลายมาศ  เชิดชูชัย ครูผู้ช่วย
58 สพป.ชลบุรี เขต 1 080013 : บ้านไร่ใหหลำ สุกัญญา   อรุณสวัสดิ์ ครู
59 สพป.ชลบุรี เขต 1 080013 : บ้านไร่ใหหลำ วรวัตร  คณิตนุสรณ์ ครู
60 สพป.ชลบุรี เขต 1 080014 : วัดราษฏร์ศรัทธา เสาวณีย์  หงษ์ยุพา ครู
61 สพป.ชลบุรี เขต 1 080014 : วัดราษฏร์ศรัทธา นางสาวกนกวรรณ  แสงสุวรรณ ครูผู้ช่วย
62 สพป.ชลบุรี เขต 1 080014 : วัดราษฏร์ศรัทธา นางพุชนี  วิถี ครู
63 สพป.ชลบุรี เขต 1 080015 : วัดตาลล้อม สมถวิล  มิสันเทียะ ครู
64 สพป.ชลบุรี เขต 1 080025 : พระตำหนักมหาราช สายชล  เสือชื่น ครู
65 สพป.ชลบุรี เขต 1 080025 : พระตำหนักมหาราช ณัฐชยา  สิงห์คำ ครูผู้ช่วย
66 สพป.ชลบุรี เขต 1 080031 : บ้านปากคลองโรงนาค สุพิชฌาย์  ใบยา ครูผู้ช่วย
67 สพป.ชลบุรี เขต 1 080031 : บ้านปากคลองโรงนาค สิทธิพงษ์  ไตรวงษ์ ครูผู้ช่วย
68 สพป.ชลบุรี เขต 1 080109 : บ้านมาบลำบิด ประไพ  ตรีภูริทัต ครู
69 สพป.ชลบุรี เขต 1 080109 : บ้านมาบลำบิด สมชาย  ตรีภูริทัต ครู
70 สพป.ชลบุรี เขต 1 080110 : บ้านโสม นายชนุตม์  จันทร์สุวรรณ ครู
71 สพป.ชลบุรี เขต 1 080110 : บ้านโสม ณัฐณิชา  ไตรจักร์ ครู
72 สพป.ชลบุรี เขต 1 080111 : บ้านมาบคล้า เสฎฐวุฒิ  ไกรศรี ครูผู้ช่วย
73 สพป.ชลบุรี เขต 1 080111 : บ้านมาบคล้า คัทยาณัฏฐ์  ตระกูลกะตะศิลา ครูผู้ช่วย
74 สพป.ชลบุรี เขต 1 080087 : วัดหนองน้ำเขียว จุลจิรา  ปิ่นมั่น ครู
75 สพป.ชลบุรี เขต 1 080087 : วัดหนองน้ำเขียว วรายุ  น้อยแก้ว ครูผู้ช่วย
76 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 : บ้านหมื่นจิต ขวัญนภา  จิตร์สม ครู
77 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 : บ้านหมื่นจิต นางสาวทัศนีย์  รักสุภาพ ครู
78 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 : บ้านหมื่นจิต นัทติยา  เชียรพลแสน ครู
79 สพป.ชลบุรี เขต 1 080106 : บ้านหมื่นจิต พันธุ์พฤกษา  อินทนนท์ ครูผู้ช่วย
80 สพป.ชลบุรี เขต 1 080107 : ชุมชนบ้านหัวกุญแจ หนึ่งฤทัย  ธิบดี ครูผู้ช่วย
81 สพป.ชลบุรี เขต 1 080083 : อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) นางนิตยา  กสิโกศล ครู
82 สพป.ชลบุรี เขต 1 080084 : บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ณัฐชยา  สิงห์โตทอง ครู
83 สพป.ชลบุรี เขต 1 080084 : บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) ธาริณี  ศรีทาบุตร ครูผู้ช่วย
84 สพป.ชลบุรี เขต 1 080085 : บ้านมาบกรูด นายเกริกไกร  โกรัตนะ ครู
85 สพป.ชลบุรี เขต 1 080085 : บ้านมาบกรูด กฤษฏิ์  นิรุตติศาสตร์ ครู
86 สพป.ชลบุรี เขต 1 080085 : บ้านมาบกรูด นางชนิภรณ์   ชลวานิช ครู
87 สพป.ชลบุรี เขต 1 080086 : บ้านห้วยมะไฟ ประนอม  ทองธรรมชาติ ครู
88 สพป.ชลบุรี เขต 1 080086 : บ้านห้วยมะไฟ ณัฐวุฒิ  เนาวประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
89 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 : บ้านเขาแรต นางสาวมนต์นภา  สนั่นศรีสมบูรณ์ ครูอัตราจ้าง
90 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 : บ้านเขาแรต นายธราพงษ์  ผาสุข ครูชำนาญการ
91 สพป.ชลบุรี เขต 1 080076 : บ้านเขาแรต รมย์ยุพา  พุ่มพวง ครูผู้ช่วย
92 สพป.ชลบุรี เขต 1 080077 : บ้านมาบไผ่ panee   moreena ครู
93 สพป.ชลบุรี เขต 1 080077 : บ้านมาบไผ่ นางสาวเอกอัชฌา  มณีวงษ์ ครูผู้ช่วย
94 สพป.ชลบุรี เขต 1 080077 : บ้านมาบไผ่ พัชรี  วงษ์เสถียร พนักงานราชการ
95 สพป.ชลบุรี เขต 1 080078 : บ้านห้วยยาง นางนิพัทธา  สหะวรกุลศักดิ์ ครู
96 สพป.ชลบุรี เขต 1 080078 : บ้านห้วยยาง นางจิราพร  นาคภูมิ ครู
97 สพป.ชลบุรี เขต 1 080079 : บ้านเกาะไม้แหลม นววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์ ครู
98 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 : บ้านหนองเขิน นางเฟื่องฟ้า  คันทะมาต ครู
99 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 : บ้านหนองเขิน บุษบา   ปองไป ครู
100 สพป.ชลบุรี เขต 1 080092 : บ้านหนองเขิน ไพโรจน์  ส่งสัมพันธ์สกุล ครูชำนาญการพิเศษ
101 สพป.ชลบุรี เขต 1 080093 : บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) นางสาวอรอุมา  แก้วคำ ครู
102 สพป.ชลบุรี เขต 1 080082 : บ้านหนองซ้ำซาก วิไลวรรณ  สงพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
103 สพป.ชลบุรี เขต 1 080082 : บ้านหนองซ้ำซาก สุดาพร  กริดรัมย์ พนักงานราชการ
104 สพป.ชลบุรี เขต 1 080080 : บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) นางสาวภวดี  กลยณี พนักงานราชการ
105 สพป.ชลบุรี เขต 1 080080 : บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) นางอุทิศ  อินธิปัญญา ครู
106 สพป.ชลบุรี เขต 1 080081 : บ้านเขาดิน เกษม  ขามสิทธิ์ ครู
107 สพป.ชลบุรี เขต 1 080081 : บ้านเขาดิน ประเสริฐ  ศุภมิตรมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
108 สพป.ชลบุรี เขต 1 080088 : วัดหนองบอนแดง นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล ครู
109 สพป.ชลบุรี เขต 1 080088 : วัดหนองบอนแดง ณัฏฐณิชชา  ธนูถนัด ครูผู้ช่วย
110 สพป.ชลบุรี เขต 1 080090 : วัดหนองยาง นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์ ครู
111 สพป.ชลบุรี เขต 1 080090 : วัดหนองยาง บุษกร  ละมัย ครู
112 สพป.ชลบุรี เขต 1 080101 : บ้านหนองไผ่แก้ว นันทินี  ช้างด้วง ครู
113 สพป.ชลบุรี เขต 1 080101 : บ้านหนองไผ่แก้ว กอปรกัลป์  ตั้นวัฒนา ครูผู้ช่วย
114 สพป.ชลบุรี เขต 1 080105 : บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) จิราภรณ์  ขำทองทับ ครูผู้ช่วย
115 สพป.ชลบุรี เขต 1 080105 : บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) สุดาพร  พันสีทา ครู
116 สพป.ชลบุรี เขต 1 080098 : บ้านหนองปรือ ปกรณ์  เผือกโสภา ครู
117 สพป.ชลบุรี เขต 1 080104 : วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) อรุณนภา  จามจุรี ครู
118 สพป.ชลบุรี เขต 1 080102 : บ้านเนินโมก ยุวดี  บุญยืน ครู
119 สพป.ชลบุรี เขต 1 080103 : บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) บุษบามินตรา  วรจิตติ ครู
120 สพป.ชลบุรี เขต 1 080103 : บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) อาทิตย์  บุรุษภักดี ครู
121 สพป.ชลบุรี เขต 1 080099 : วัดคลองใหญ่ นางสาวทัศนีย์  ไชยราชา ครูผู้ช่วย
122 สพป.ชลบุรี เขต 1 080099 : วัดคลองใหญ่ จินตนา  สุขเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.ชลบุรี เขต 1 080099 : วัดคลองใหญ่ นางสาววรรณภา  ประจวบโชค ครูอัตราจ้าง
124 สพป.ชลบุรี เขต 1 080091 : วัดอรุณรังษี ปัทมา  สีตาแสง ุครู
125 สพป.ชลบุรี เขต 1 080091 : วัดอรุณรังษี บุญนภา  ทองล้ำ ครู
126 สพป.ชลบุรี เขต 1 080094 : วัดหนองชันจันทนาราม ฐิติมา  บุญชู ครู
127 สพป.ชลบุรี เขต 1 080094 : วัดหนองชันจันทนาราม นางจินตนา  นิ่มนวล ครู
128 สพป.ชลบุรี เขต 1 080095 : บ้านตาลดำ วสันต์  นาเจริญ ครู
129 สพป.ชลบุรี เขต 1 080095 : บ้านตาลดำ สุวรรณา  วัลย์เปรียงเถาว์ ครูผู้ช่วย
130 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 : บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) พรทิพย์  ขวัญงอน ครูคศ.1
131 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 : บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) พัทธ์ธีรา  ศตพิสิทธิ์พร ครูผู้ช่วย
132 สพป.ชลบุรี เขต 1 080096 : บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) อรุณวรรณ  ศรีจุ้ย ครูอัตราจ้าง
133 สพป.ชลบุรี เขต 1 080097 : ชุมชนบ้านอ่างเวียน นางสาวณัฐพร  ผาสุข ครูผู้ช่วย
134 สพป.ชลบุรี เขต 1 080255 : บ้านชากนา นางแพรว  ศิริโส ครูชำนาญการ
135 สพป.ชลบุรี เขต 1 080255 : บ้านชากนา ภคพร  กรุงเจริญ ครูธุรการ
136 สพป.ชลบุรี เขต 1 080257 : บ้านคลองสิบแปด นางสาวเฉลิมขวัญ  กาบทอง ครู
137 สพป.ชลบุรี เขต 1 080256 : บ้านคลองตะเคียน เมย์รายา  ภาษี ครูผู้ช่วย
138 สพป.ชลบุรี เขต 1 080256 : บ้านคลองตะเคียน อิษฎาอร  แท่นแสง ครูผู้ช่วย
139 สพป.ชลบุรี เขต 1 080256 : บ้านคลองตะเคียน นางนพพร  มาลัย ครู
140 สพป.ชลบุรี เขต 1 080253 : ชุมชนบ้านคลองพลู นุชนภางค์  ลิ้มภักดี ครูผู้ช่วย
141 สพป.ชลบุรี เขต 1 080258 : บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) ปาริฉัตร  เอี้ยงสูง ครูผู้ช่วย
142 สพป.ชลบุรี เขต 1 080258 : บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) นางสุภัคชญา  นันทิพัฒนพงศ์ ครู คศ.1
143 สพป.ชลบุรี เขต 1 080259 : วัดเฉลิมลาภ ทรรศสม  เพชรชมทรัพย์ ครู
144 สพป.ชลบุรี เขต 1 080259 : วัดเฉลิมลาภ ปราณีต  มารคทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.ชลบุรี เขต 1 080260 : บ้านท่าจาม นายไพรัช  วีระศิริรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
146 สพป.ชลบุรี เขต 1 080261 : บ้านห้วยมะระ นางสาวทิราภรณ์  วุฒิมานพ ครู
147 สพป.ชลบุรี เขต 1 080249 : อนุบาลหนองใหญ่ มะโน   อินทร์เจริญ ครู
148 สพป.ชลบุรี เขต 1 080250 : บ้านหนองผักหนาม นางสาวอำภาพร  พวงมาลา ครูอัตรจ้าง
149 สพป.ชลบุรี เขต 1 080250 : บ้านหนองผักหนาม ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุพิน  ชินวงษ์ ครู
150 สพป.ชลบุรี เขต 1 080251 : บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) นางสมพร  เกตุวัตถา ครู
151 สพป.ชลบุรี เขต 1 080251 : บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) หทัยภัทร  ฆารพันธุ์ ครูผู้ช่วย
152 สพป.ชลบุรี เขต 1 080252 : บ้านหนองประดู่ จรรยา  มีนะพงค์ พนักงานราชการ