รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080180 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) นางจุฑามาศ  เวินสันเทียะ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
2 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080180 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) จ.ส.อ.นิธิ  โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
3 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080182 วัดโคกขี้หนอน ปิยะ  ธวัชไพบูลย์ ครู อนุมัติ
4 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080182 วัดโคกขี้หนอน ศรัณยู  เจริญสุข ครู อนุมัติ
5 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080188 วัดวรพรตสังฆาวาส นภาภรณ์  แสงฤทธิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
6 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080189 บ้านบางแสม สหสิน  ประสนิท ครู อนุมัติ
7 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080189 บ้านบางแสม ชวนชม  ชัยณรงค์ ครู อนุมัติ
8 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง สิปปกร  วินิจฉัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
9 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง นางสาวมยุรา  พรหมอินทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
10 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080190 วัดบางนาง พนภา  สนรักษา ครู อนุมัติ
11 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080191 บ้านเนินถาวร สร้อยพิกุล  ศรีจันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
12 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080191 บ้านเนินถาวร นางเอมอร  บุญน้อย ครู อนุมัติ
13 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080183 บ้านบางหัก ไอรดา  ทองโต ครู อนุมัติ
14 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080185 วัดบ้านเก่า นางสาวสีดา  คงคำ ครู อนุมัติ
15 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080185 วัดบ้านเก่า นางอชิรญา  พิมพ์ปัจฉิม ครู อนุมัติ
16 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080186 วัดศรีประชาราม นางอำไพ  จันทร์ประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080187 บ้านย่านซื่อ ทิวา  ประภาชื่นชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080187 บ้านย่านซื่อ ธนชาติ  สุขใจ ครู อนุมัติ
19 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080187 บ้านย่านซื่อ ดริศ  อิทธิธรรมรัตน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
20 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สิริกัญญา  อาษาธง พนักงานราชการ อนุมัติ
21 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080167 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สรัญญา  ทวีการ ครู อนุมัติ
22 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080168 วัดพานทอง ณิชานันทน์  ขวัญตัว ครู อนุมัติ
23 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080169 วัดหนองแช่แว่น ศศิธร  นามเดช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080169 วัดหนองแช่แว่น รัชกร  มาบางครุ ครู อนุมัติ
25 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080170 วัดบ้านไร่ นายสุเจษฐ  ทองสืบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080170 วัดบ้านไร่ นายนฤดล  ประคองสิน ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
27 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080173 วัดบ้านงิ้ว ทัศนีย์  ชัยปฏิวัติ ครู อนุมัติ
28 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080173 วัดบ้านงิ้ว นายจงกล  ชัยปฏิวัติ ครู อนุมัติ
29 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080176 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม นภาพักตร์   วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080176 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม นางสาววราภรณ์  ศรีสิงห์ ข้าราชการครู อนุมัติ
31 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080174 ชุมชนวัดหนองตำลึง เกรียงเดช  กนกบัญชร ครู อนุมัติ
32 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080175 บ้านห้วยตากด้าย นิติญา  ลือกำลัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
33 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080177 วัดหนองกะขะ ลัดดาวัลย์  ดวงรัตน์ ครู อนุมัติ
34 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080177 วัดหนองกะขะ นางสาวดวงพร  สาวไชย ครู อนุมัติ
35 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080178 วัดห้วยยาง นางสาวจุฑามาศ  ทองมา พนักงานราชการ อนุมัติ
36 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080178 วัดห้วยยาง สุพรรณี  กาญจนา ครู อนุมัติ
37 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080179 วัดหนองกาน้ำ สายชล  บุญชู ครู อนุมัติ
38 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080172 วัดโป่งตามุข ภาขวัญ  สุดสงวน ครู อนุมัติ
39 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080184 วัดแหลมแค ปนัดดา  ประสพกาญจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080184 วัดแหลมแค นางสาวศิวพร  นววงศานันต์ ครู อนุมัติ
41 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080113 อนุบาลพนัสศึกษาลัย อัมพร  ศรีม่วง ครู อนุมัติ
42 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080113 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สงเกตุ  ทองขัด ครู อนุมัติ
43 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080126 วัดโคกเพลาะ ศุภากร  มงกุฏทอง ครู อนุมัติ
44 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080126 วัดโคกเพลาะ นางสาวกฤตพร  ขุนพิลึก ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
45 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080127 วัดเนินตามาก นายจีระศักดิ์  พรมรักษ์ ครู อนุมัติ
46 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080119 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) พจนา  รัตนรักษ์ ครู อนุมัติ
47 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080166 วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) สันทิฏฐ์  ปรีชารัตน์ ครู อนุมัติ
48 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080166 วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) นายสันทิฏฐ์  ปรีชารัตน์ ครู อนุมัติ
49 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080166 วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) นายปวริศร์  โปกุล ครู อนุมัติ
50 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080118 วัดใหม่ท่าโพธิ์ นางศิริพร  ทาทราย ครู อนุมัติ
51 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080118 วัดใหม่ท่าโพธิ์ นางสาวแว่นแก้ว  สร้อยสำลี ครู อนุมัติ
52 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080159 ไทยรัฐวิทยา42 วิชุดา  สุขมณี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
53 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080159 ไทยรัฐวิทยา42 วรรณภา  อภิชาติวงศา ครู อนุมัติ
54 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080157 วัดโคกพระศิลาราม สุรีพร  มงคลธนวัฒน์ ครู คศ 1 อนุมัติ
55 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080157 วัดโคกพระศิลาราม อภิรดี  อึ่งพวง ครู คศ 1 อนุมัติ
56 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080158 บ้านเนิน นายวิสิทธิ์  เตาฟิก ครู อนุมัติ
57 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080155 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นายสมศักดิ์  กังวานพณิชบ์ ครู อนุมัติ
58 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080155 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นางศิวพร  ขุนภักดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
59 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080156 วัดเนินสัก นางเยาวยง  รัตนธำรงค์ ครู อนุมัติ
60 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080156 วัดเนินสัก นางกิมดา  วาจาสัตย์ ครู อนุมัติ
61 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080144 บ้านน้ำซับ นางปิยะกุล  เข็มทอง ครู อนุมัติ
62 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080145 บ้านสระนา มาลัย  พิมลา ครู อนุมัติ
63 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080145 บ้านสระนา ดารุณี   แก้วมาลา ครู อนุมัติ
64 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080146 บ้านหนองสองห้อง อัจฉรา  อติชาติ ครู อนุมัติ
65 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080146 บ้านหนองสองห้อง จันทนา  ฮ้อเจริญ ครูคศ.3 อนุมัติ
66 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม ปิยดา  ภู่ทิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม มรกต  ทองงาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
68 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080147 วัดอัมพวนาราม พงศ์สุดา  สาลีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม อนุมัติ
69 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080143 วัดนาวังหิน นายทวีป  มูลผลา ครู อนุมัติ
70 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080143 วัดนาวังหิน ยุพา  บุญยิ่ง ครู อนุมัติ
71 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080154 บ้านเนินหลังเต่า สุพัชร  สุพัชรมงคลกิจ ครู อนุมัติ
72 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080114 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) ธนากรณ์  บุญมาก ครู อนุมัติ
73 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080114 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) นายวิชิต  ตุงคะเสน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
74 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080114 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สมทรง  อัชฌายะสุนทร หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
75 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080115 วัดบ้านศาลา เพลินพิศ  อวชัย ครู อนุมัติ
76 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080115 วัดบ้านศาลา เตือนจิต  ปิงทิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง ธีราวรรณ  บุญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
78 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080124 วัดกลางคลองหลวง Wongduen  Somwang ครู อนุมัติ
79 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080122 ชุมชนวัดโบสถ์ สิริมา  เจียมจุ้ย ครู อนุมัติ
80 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080122 ชุมชนวัดโบสถ์ นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์ ครู อนุมัติ
81 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080125 วัดหลวงพรหมาวาส นายปริญญา  ศรีกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส อนุมัติ
82 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080134 บ้านเขาดินวังตาสี เถลิง  องอาจ ครู อนุมัติ
83 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080135 วัดแก้วศิลาราม แสงเดือน  ลุนภูงา ครู อนุมัติ
84 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080133 บ้านสระสี่เหลี่ยม พัลลภ  สินสมใจ ครู อนุมัติ
85 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080133 บ้านสระสี่เหลี่ยม นายสุมิตร  ขมสนิท ครู อนุมัติ
86 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080121 วัดหนองม่วงใหม่ นางสาวเบญญาภา   จันทร์น้อย ครู อนุมัติ
87 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080121 วัดหนองม่วงใหม่ สุรเชษฐ์  พินิจกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080121 วัดหนองม่วงใหม่ นายธนากร  พูลพิพัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080120 บ้านหนองขยาด ศิริพร  รัตนนท์ ครู อนุมัติ
90 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080138 บ้านหนองไผ่ สุกัญญา  โลกาวิทย์ ครู อนุมัติ
91 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080139 วัดทรงธรรม สมเกียรติ  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
92 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080139 วัดทรงธรรม ศุภลักษณ์   ศิริเวช ครู อนุมัติ
93 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080140 บ้านทรายมูล นางสาวชนากานต์  โปยขุนทด ครู อนุมัติ
94 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080140 บ้านทรายมูล นายสนธิ  อุมา ครู อนุมัติ
95 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080141 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) กิ่งกนก  พิทักษ์กมล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
96 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080148 บ้านหนองข่า ทรงศักดิ์  เปาะทนต์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
97 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080148 บ้านหนองข่า ชวนพิศ  สุขวิวัฒน์ ครู อนุมัติ
98 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080149 บ้านไร่เสธ์ อติพร  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
99 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080149 บ้านไร่เสธ์ นายบุญธรรม  รักสวน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
100 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080150 บ้านหนองไผ่แก้ว รังสิยา  สิงห์ครุ ครู อนุมัติ
101 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080151 วัดแปลงเกต นางวไลลักษณ์  คำดี ครู อนุมัติ
102 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080151 วัดแปลงเกต ภานุ  ไวยาวัจมัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080152 บ้านเขาอำนวยสุข สุพัตรา  ปองได้ ครู อนุมัติ
104 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080136 วัดหนองสังข์ สาวิตรี  ทองนพคุณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
105 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080117 วัดหน้าพระธาตุ นายวินัย  อ่อนสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 วัดบ้านกลาง วรพิพัฒน์  สว่างใจ ครู อนุมัติ
107 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 วัดบ้านกลาง นางสาวจิตรา  ละมัย ครู อนุมัติ
108 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080116 วัดบ้านกลาง นาย  อารมณ์ ครู อนุมัติ
109 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080160 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง นางสาวรัตนา  เรี้ยนสุวงศ์ ครู อนุมัติ
110 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080161 วัดทุ่งเหียง นายไวพจน์  เข้มแข็ง ครู อนุมัติ
111 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080161 วัดทุ่งเหียง สุกัลยา  สอนจันทร์ ครู อนุมัติ
112 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080162 บ้านหนองยาง อโณทัย  ภูมิเขต ครู อนุมัติ
113 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080162 บ้านหนองยาง noppun  pumjaroen ครู อนุมัติ
114 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 วัดชุมแสงศรีวนาราม ภัทริษา  โคตมา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
115 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080163 วัดชุมแสงศรีวนาราม ยุพิน  เฉลิมสุข ครู อนุมัติ
116 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080164 บ้านหนองพรหม พยุง  ประทุมทอง ครู อนุมัติ
117 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080132 วัดป่าแก้ว นส.จรรยา  เรืองโรจนพันธุ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
118 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080130 บ้านแปลงกระถิน พรทิพย์  รักยิ่ง ครู อนุมัติ
119 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080131 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) นายรังสฤษดิ์  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080129 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) วลัยพรรณ  ศรีมหายันต์ พนักงานราชการ อนุมัติ
121 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080272 บ้านอ่างกระพงศ์ amornrat  sakulphan ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080273 บ้านธรรมรัตน์ นายพุฒิพงศ์  ทรงนวล ครู อนุมัติ
123 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 บ้านคลองโค นางเสาวณี  วุฒิจารีเลิศสกุล ครู อนุมัติ
124 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 บ้านคลองโค รัตน์รวี  ปินะถา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
125 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080274 บ้านคลองโค พจณีย์  ทองพราย ครู อนุมัติ
126 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080275 บ้านขุนชำนาญ ยุวดี  ต่วนเทศ ครู อนุมัติ
127 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080276 บ้านวังมะเดื่อ น.ส.ร่มเย็น  กุลสุวรรณ ครู อนุมัติ
128 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080276 บ้านวังมะเดื่อ ลออทิพย์  สนธิอัชชรา ครู อนุมัติ
129 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080289 บ้านคลองปริง นางสาวกชพร  เจียมเจริญ ธุรการ อนุมัติ
130 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080289 บ้านคลองปริง เบญจมาศ  สัตตะโส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080266 บ้านบึงตะกู นายเอกลักษณ์ ดัชถุยาวัตร  นายเอกลักษณ์ ดัชถุยาวัตร ครู อนุมัติ
132 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080266 บ้านบึงตะกู ณัลทวัฒน์  พิมพ์สกุล ครู อนุมัติ
133 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080268 บ้านตลาดเนินหิน ปริญญา  สุธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
134 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080268 บ้านตลาดเนินหิน นางสาวรจสุคน  ดีประดับ ครู อนุมัติ
135 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080278 บ้านเนินดินแดง นางสาวสุภาพร  ขันธ์ศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080279 บ้านโปร่งเกตุ พร้อมวาสนา  ถาเพาะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080267 บ้านบ่อกวางทอง นางสาวสุธาทิพย์  ควรนาม ครผู้ช่วย อนุมัติ
138 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080263 วัดสำเภาทอง ลดาวัลย์  เหล่ามหาเมฆ ครูชำนาญการ อนุมัติ
139 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080263 วัดสำเภาทอง นางสาวกรรณิกา  ประพันธ์ ครู อนุมัติ
140 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080264 บ้านหนองเกตุ วิชิตา  สืบทอง ครู อนุมัติ
141 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080264 บ้านหนองเกตุ พิชชากานต์  นงนุช ครู อนุมัติ
142 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080265 บ้านหนองเสม็ด นางสาวบุษราคัม  อำนาจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080280 อนุบาลบ่อทอง ณัฐณิชานันท์  พิมพ์ทอง ครู อนุมัติ
144 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080280 อนุบาลบ่อทอง วนัชญา  พรมโชติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080281 บ้านทับสูง นางสาวรัศมี  นามเกษ ครู อนุมัติ
146 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080281 บ้านทับสูง นางสาวนาริดา   คำดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
147 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080283 บ้านทับร้าง นางสาวปวีณา  ศิลาภานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080284 บ้านคลองใหญ่ นางแก้ว  ห้องแซง ครู อนุมัติ
149 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080290 บ้านคลองยาง วรรณิภา  พิมพ์โปร่ง ครู อนุมัติ
150 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080291 บ้านคลองกุ่ม นายต่อศักดิ์  โพธิ์มะฮาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080285 สวนป่าคลองตาเพชรบน นันทวัน  ป้านสวาท ครู อนุมัติ
152 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080285 สวนป่าคลองตาเพชรบน พัชยา  พันธ์ณวงศ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
153 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080286 บ้านคลองตาเพชร คมสันต์  กลิ่นทรง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080286 บ้านคลองตาเพชร ปาริชาติ  พุ่มคง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080288 บ้านเขาใหญ่ จิติรัฐ  พิมพ์นนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080288 บ้านเขาใหญ่ นิตย์ธิดา  จันดาสงค์ ครู อนุมัติ
157 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080269 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส เกศินี  ศรีสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080269 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส มนัสนันท์  เอกนิพิฐสริ ผอ.รร. อนุมัติ
159 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080270 บ้านทุ่งน้อย สุริยา  สารคร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080270 บ้านทุ่งน้อย นายทวิท  ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อนุมัติ
161 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080271 บ้านคลองโอ่ง ศิริพร  ทองสืบแสง ครู อนุมัติ
162 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080271 บ้านคลองโอ่ง ไตรเทพ  เอี่ยมพินิจ ครู อนุมัติ
163 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080297 วัดเขาวนาพุทธาราม นางสาวธีรยา  เหล่าลือชา ครู อนุมัติ
164 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080297 วัดเขาวนาพุทธาราม นางสาวสุนทรี  เข็มทอง ครู อนุมัติ
165 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080301 บ้านหนองชุมเห็ด จักรกฤษ  พันหินกอง ครู อนุมัติ
166 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080301 บ้านหนองชุมเห็ด นางสาวศศินิภา  ช้างแย้ม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080302 บ้านเนินทุ่ง อภิเดช  สุรเกียรติ์กุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080302 บ้านเนินทุ่ง ธนยศ  เดชสัจจกุล ครู พนักงานราชการ อนุมัติ
169 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080303 บ้านเขาสัตตพรหม นางสุพิมพ์พร  โยมคูเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080304 บ้านหนองยายหมาด นายชลอ  นวลละออ ครู อนุมัติ
171 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080304 บ้านหนองยายหมาด นางสาวสุพัตรา  ศรีจันทร์โฉม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080304 บ้านหนองยายหมาด ถนอมนวล  พานจันทร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
173 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว chanarat  kumluc ครู คศ.1 อนุมัติ
174 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080306 บ้านเขาวังแก้ว นิภาดา  มุกดาดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080307 บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) ณัฐชนา  สุราชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080307 บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) นายอุดมโชค  เวียงคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
177 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080307 บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) เตือนจิตต์  ขมเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080296 อนุบาลเกาะจันทน์ นายสมพงษ์  ฮวดชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080296 อนุบาลเกาะจันทน์ นายสุภาพ  อามาตมูลตรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
180 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080298 บ้านโค้งประดู่ หทัยวัลย์  คุ้มภัย ครู อนุมัติ
181 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน จิราพร  ขมสนิท ครู อนุมัติ
182 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080299 บ้านเจ็ดเนิน นางแสงจันทร์   ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
183 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080300 บ้านชุมนุมปรกฟ้า นายธานี  วีระสกุล ครู อนุมัติ
184 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080294 วัดท่าบุญมี นุสรา  กิจจานุลักษ์ ครู อนุมัติ
185 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080294 วัดท่าบุญมี anuwat  takaen ครูผู้ช่วย อนุมัติ
186 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080295 บ้านห้วยหวาย นายไพฑูรย์   กาญจนนิกร ครู คศ.3 (2) อนุมัติ
187 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080295 บ้านห้วยหวาย รสสุคนธ์  ถิ่นทวี ครูชำนาญการ อนุมัติ
188 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080295 บ้านห้วยหวาย ปาริชาติ  แย้มบาล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
189 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080292 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) นางนิตยา  วรเพียรกิตติคุณ ครู อนุมัติ
190 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080292 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) บังอร  แสนแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
191 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080293 บ้านสามแยก นันทกา  สนิทใจรักษ์ ครู อนุมัติ
192 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 080293 บ้านสามแยก เจนยุทธ์  ตันตราธิปไตย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ