รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080056 บ้านห้วยไข่เน่า รัชนีพร  ใกล้พุดซา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080057 บ้านภูไทร ชัยยศ  นาเมืองรักษ์ ครู อนุมัติ
3 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080057 บ้านภูไทร วิไลวรรณ  ฟักเทพ ครู อนุมัติ
4 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080058 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สุภาพร  มิตรอุดม ครู อนุมัติ
5 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080058 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว นางสาวแคทรียา   ศรีจันทะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080066 วัดบุญสัมพันธ์ นารถลดา  สุวรรณมาโจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080066 วัดบุญสัมพันธ์ โอภาส  ขาวเจริญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
8 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080066 วัดบุญสัมพันธ์ นายนิติชัย  มีจันทร์ ครู อนุมัติ
9 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080047 บ้านโรงหีบ ฒาลินี  บัวบุศย์ ครู อนุมัติ
10 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080047 บ้านโรงหีบ นิภาวรรณ  เขตจำนันต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
11 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080048 บ้านตะเคียนเตี้ย นางนุชรีย์  ทรงสง่า ครู อนุมัติ
12 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080049 บ้านนาวัง ภาวิณี  เทียงพาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080049 บ้านนาวัง นายชัยทัต  ใจธรรม ครู อนุมัติ
14 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080049 บ้านนาวัง รุ่งอรุณ  อักษร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080050 วัดเวฬุวนาราม นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080059 บ้านโป่งสะเก็ต นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ ครู อนุมัติ
17 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080043 อนุบาลบางละมุง ฐนิษา   เรืองดี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
18 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080044 วัดสุกรีย์บุญญาราม wantanee  supchan ครู อนุมัติ
19 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080045 บ้านบางละมุง นพรัตน์  อินทร์ตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
20 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080046 บ้านทุ่งกราด นางวันทนา  มุลเมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080046 บ้านทุ่งกราด นางสาวรพีพรรณ  โพธิบัติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080046 บ้านทุ่งกราด นายบุญติด  หมั้นยืน ครู อนุมัติ
23 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080046 บ้านทุ่งกราด นางสาวศศิธร  พานิช ครู อนุมัติ
24 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080061 วัดโป่ง นายเกษม  นพจรูญศรี ครู อนุมัติ
25 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080061 วัดโป่ง นางพุทธชาติ  ยะลาไสย ครู อนุมัติ
26 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080054 วัดสว่างอารมณ์ นายวีรศักดิ์  เถาหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080062 บ้านมาบประชัน อรรถกฤต  แป้นเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080062 บ้านมาบประชัน ประศาสน์  ตันเจริญ ครู อนุมัติ
29 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080062 บ้านมาบประชัน ปริศา  โรมพันธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080060 ชุมชนบ้านหนองปรือ นางนวลนภา  สนใจการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080063 วัดสุทธาวาส ทองหล่อ  จันทรา ครู อนุมัติ
32 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080064 บ้านเนินพลับหวาน นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ ครู อนุมัติ
33 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080064 บ้านเนินพลับหวาน Vilasinee  Duangnet ครู อนุมัติ
34 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080064 บ้านเนินพลับหวาน ศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
35 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080065 วัดเขาโพธิ์ทอง นายธเนตร  เพชรแสวง ครู อนุมัติ
36 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080067 บ้านทุ่งกลม ว่าที่ ร.ต. สุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์ ครู อนุมัติ
37 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080067 บ้านทุ่งกลม ณัฐวุฒิ  วัลภา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080053 บ้านสันติคาม วาสนา  กองไตรรัตน์ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
39 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080053 บ้านสันติคาม นางสาวศิริวรรณ  กีระสี ครูจ้างสอน อนุมัติ
40 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080053 บ้านสันติคาม นัทธมน  คนซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080051 วัดหนองเกตุใหญ่ นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์ ครู อนุมัติ
42 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080051 วัดหนองเกตุใหญ่ นายภักดี  รักความดี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
43 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080051 วัดหนองเกตุใหญ่ อรวรรณ  ไชยชาญ ครู อนุมัติ
44 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080052 วัดหนองเกตุน้อย นายวิชัย  วงศ์สืบ ครู อนุมัติ
45 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080068 ห้วยใหญ่ ธนกฤต  จับใจเหมาะ ครู อนุมัติ
46 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080068 ห้วยใหญ่ suparee  klongdee ครูผู้ช่วย อนุมัติ
47 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080075 บ้านนอก นาวียา  ศิริพันทะ ครู อนุมัติ
48 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080075 บ้านนอก ณิชาพัฒน์  เพ็ญ ครู อนุมัติ
49 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080073 บ้านทุ่งคา นายวรวิทย์  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080073 บ้านทุ่งคา บรรจง  บุญเจียม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080074 บ้านมาบฟักทอง นางวีรยา  ทองเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080074 บ้านมาบฟักทอง นางภาวินี  สุจำนงค์ ครู อนุมัติ
53 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080069 บ้านทุ่งละหาน นางสาวภัทรลดา  สุวรรณไตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080071 บ้านชากนอก ขนิษฐา  โอชะกุล ครู อนุมัติ
55 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080071 บ้านชากนอก ธณัชช์กรณ์  ลาดนอก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080072 บ้านบึง เปรมประภา   สุมางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
57 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080227 บ้านหุบบอน sirikan  suksilamanee teacher อนุมัติ
58 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080227 บ้านหุบบอน กนิษฐา  ศิริโฉม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080228 บ้านสุรศักดิ์ ปวีณา  สุวรรณคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080228 บ้านสุรศักดิ์ นางพัทธนันท์  พุทธิมา ครู อนุมัติ
61 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080229 บ้านเขาคันทรง ณฐพัชร์  ดวงนิล ครู อนุมัติ
62 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080229 บ้านเขาคันทรง นฤมล  เนียมกสิพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
63 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080230 บ้านระเวิง นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น ครู อนุมัติ
64 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080231 บ้านพันเสด็จนอก นางสาวฐรัชญา  สรรพศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
65 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080231 บ้านพันเสด็จนอก อิสริยา  ขันขวา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080208 บ้านชากยายจีน ศิวริน  สูงรัว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080208 บ้านชากยายจีน อัมพา  ถ้วยงาม ผอ.ร.ร. อนุมัติ
68 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080209 วัดมโนรม อภิชาติ  เพ็ญเนตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080209 วัดมโนรม วิไลลักษณ์  ชาญวิเศษ ครู อนุมัติ
70 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080205 วัดแหลมฉบัง ผ่องศรี  ตันเทียน ครู อนุมัติ
71 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080206 วัดใหม่เนินพยอม นางสาวอัจฉรา  เหมสมิติ ครู คศ.3 อนุมัติ
72 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080206 วัดใหม่เนินพยอม นายปิยวัฒน์  ภาพลงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080207 วัดบ้านนา จันทร์นภา  อยู่สุข ครู อนุมัติ
74 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080207 วัดบ้านนา ธิดารัตน์  บุญมี ครูจ้างสอน อนุมัติ
75 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080218 บ้านบ่อวิน นางขวัญเรือน  สะและวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
76 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080218 บ้านบ่อวิน นายวิศิษฏ์  อ้นขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
77 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080219 บ้านเขาหิน พิชชาวีร์  เรียวศรีปรีดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080192 อนุบาลบ้านบางพระ นางสาวธัญชนก  บุตรศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080192 อนุบาลบ้านบางพระ นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร ครู อนุมัติ
80 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080193 บ้านห้วยกรุ สุชาดา  ลองเทพ ครู อนุมัติ
81 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080194 วัดตโปทาราม วินัย  บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080195 บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ภูวนัย  ปัฐพี ครู อนุมัติ
83 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080195 บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) สายสุด  พันธ์ยิ้ม ครู อนุมัติ
84 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080196 วัดเขาฉลาก นางสาวอรุณี  พงษ์สุวิริยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080196 วัดเขาฉลาก ธนาวดี  ทองอ้ม ครู อนุมัติ
86 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080197 บ้านทางตรง สุชาติ  ทองสี ครู อนุมัติ
87 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 วัดอัมพวัน วิยะดา  นาคสิน ครู อนุมัติ
88 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 วัดอัมพวัน นางสาววันวิสา  สีราช ครู อนุมัติ
89 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 วัดอัมพวัน นางสาวปิยวรรณ  สิงห์ยศ ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน อนุมัติ
90 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 วัดอัมพวัน นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน ครู อนุมัติ
91 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080214 วัดหนองคล้า นางสาวอังคณา  ฝอยทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080214 วัดหนองคล้า นายอธิราช   มีบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080215 บ้านวังค้อ รักชนก  พุฒซ้อน ครู อนุมัติ
94 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080215 บ้านวังค้อ นางสาวมะณีวรรณ์  ชาวยศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080216 บ้านหนองปรือ ลัดดา  สายพาณิชย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080216 บ้านหนองปรือ นางธนภรณ์  ศรีแสง คศ.3 อนุมัติ
97 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080216 บ้านหนองปรือ อัญนีพรรณ  ปัญญาโส ครู อนุมัติ
98 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080217 บ้านบึง นายประสาน  จินตนากูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080210 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ณัฐพล  สิทธิแพทย์ ครู อนุมัติ
100 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080211 วัดจุกกะเฌอ นางอัมพรพรรณ  เรืองมนตรี ครู อนุมัติ
101 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080211 วัดจุกกะเฌอ นายธวัช  ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080211 วัดจุกกะเฌอ น้องนุช  พรชัยเจริญ ครู อนุมัติ
103 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080204 วัดพระประทานพร อินธิรา  รินฤทธิ์ ครู อนุมัติ
104 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080204 วัดพระประทานพร ไชยา  บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080200 วัดนาพร้าว กฤตยศ  มณีแสง ครู อนุมัติ
106 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080200 วัดนาพร้าว sulawan  khongthaworn ครู อนุมัติ
107 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080201 วัดรังษีสุทธาวาส บุษยมาศย์  เดชคง ครู อนุมัติ
108 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080201 วัดรังษีสุทธาวาส อิษฏวัฒน์  ศิลมงคล ครู อนุมัติ
109 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080201 วัดรังษีสุทธาวาส จามจุรี  อินกันยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080202 วัดพิบูลสัณหธรรม ประภา  ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080202 วัดพิบูลสัณหธรรม สุกัญญา  เลียวรักสกุล ครู อนุมัติ
112 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080203 วัดวังหิน สุทัตตา  กุลธราดล ครู อนุมัติ
113 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080203 วัดวังหิน สรายุทธ์  ศุภภิญโญพงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080203 วัดวังหิน บุญนภัส  บุญไทร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080221 บ้านเขาดิน พรดี  บัณฑิตย์ ครู อนุมัติ
116 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080223 บ้านโค้งดารา ศักรินทร์  ปีเถาะ ครู อนุมัติ
117 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080223 บ้านโค้งดารา ประทีป  ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080224 บ้านเขาตะแบก นายศุภกร  สว่างวงษ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
119 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080225 บ้านเนินตอง ศราภรณ์  พงค์พิทักษ์ ครู อนุมัติ
120 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080225 บ้านเนินตอง เทพธิดา  สุวรรณทอง ครู อนุมัติ
121 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080199 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) กิติศักดิ์  สมอเขียว ครู อนุมัติ
122 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080199 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) นางพิมพ์ลภัส  ทองพูล ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
123 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080243 บ้านหินวง นฤเดช  เผือกพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080246 วัดหนองจับเต่า มุจลินท์  โตลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080246 วัดหนองจับเต่า จินตนา  กันเอม ครู อนุมัติ
126 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080247 บ้านอำเภอ กนกวรรณ  กรมถิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080248 วัดนาจอมเทียน นางสาวณิชมล  แน่นหนา ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
128 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080240 ชุมชนบ้านบางเสร่ ประภัสสร  จันทวฤทธิ์ ครู อนุมัติ
129 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080240 ชุมชนบ้านบางเสร่ จุฑาทิพย์  สันติ ครู อนุมัติ
130 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080240 ชุมชนบ้านบางเสร่ ปรียานุช  ศุขบุญมาก ครู อนุมัติ
131 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080241 เกล็ดแก้ว นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
132 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080242 บ้านเขาชีจรรย์ นางนารี  ผลไธสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
133 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080234 จุกเสม็ด คัดตะวัน  อินทร์สูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
134 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080234 จุกเสม็ด นางหัสดา  โพธิทะเล ครู อนุมัติ
135 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080236 บ้านขลอด piyamas  thongplew teacher อนุมัติ
136 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080236 บ้านขลอด นางศิืริษา  ล่ามกิจจา ครู คศ.3 อนุมัติ
137 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080237 บ้านเขาบายศรี ปราณี  จันแก้วปง ครู อนุมัติ
138 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080237 บ้านเขาบายศรี เกศรา  เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
139 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080238 บ้านกม.ห้า สายพิณ  จันทร์การ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080244 อนุบาลบ้านเตาถ่าน พัชฌาวดี  แก้วหาญ ธุรการ อนุมัติ
141 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080244 อนุบาลบ้านเตาถ่าน ปิยวรรณ  ประสมเสือ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
142 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080233 บ้านสัตหีบ เกสร  ประโพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
143 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080233 บ้านสัตหีบ ประเทือง  จำนงค์ประโคน ครู อนุมัติ
144 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080245 วัดเขาคันธมาทน์ นางวรกานต์  คัชมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
145 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080235 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร เสาวรส  สนศิริ ครู อนุมัติ
146 2003 สพป.ชลบุรี เขต 3 080235 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ยุวดี  พลมะณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ