รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ชลบุรี เขต 3 080056 : บ้านห้วยไข่เน่า รัชนีพร  ใกล้พุดซา ครูผู้ช่วย
2 สพป.ชลบุรี เขต 3 080057 : บ้านภูไทร ชัยยศ  นาเมืองรักษ์ ครู
3 สพป.ชลบุรี เขต 3 080057 : บ้านภูไทร วิไลวรรณ  ฟักเทพ ครู
4 สพป.ชลบุรี เขต 3 080057 : บ้านภูไทร ดรุณี  ดอกแก้ว ครู
5 สพป.ชลบุรี เขต 3 080058 : ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สุภาพร  มิตรอุดม ครู
6 สพป.ชลบุรี เขต 3 080058 : ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว นางสาวแคทรียา   ศรีจันทะ ครูผู้ช่วย
7 สพป.ชลบุรี เขต 3 080066 : วัดบุญสัมพันธ์ นายนิติชัย  มีจันทร์ ครู
8 สพป.ชลบุรี เขต 3 080066 : วัดบุญสัมพันธ์ นารถลดา  สุวรรณมาโจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
9 สพป.ชลบุรี เขต 3 080066 : วัดบุญสัมพันธ์ โอภาส  ขาวเจริญ ครูอัตราจ้าง
10 สพป.ชลบุรี เขต 3 080047 : บ้านโรงหีบ ฒาลินี  บัวบุศย์ ครู
11 สพป.ชลบุรี เขต 3 080047 : บ้านโรงหีบ นิภาวรรณ  เขตจำนันต์ ครูผู้ช่วย
12 สพป.ชลบุรี เขต 3 080048 : บ้านตะเคียนเตี้ย นางนุชรีย์  ทรงสง่า ครู
13 สพป.ชลบุรี เขต 3 080049 : บ้านนาวัง ภาวิณี  เทียงพาน ครูผู้ช่วย
14 สพป.ชลบุรี เขต 3 080049 : บ้านนาวัง นายชัยทัต  ใจธรรม ครู
15 สพป.ชลบุรี เขต 3 080049 : บ้านนาวัง รุ่งอรุณ  อักษร ครูผู้ช่วย
16 สพป.ชลบุรี เขต 3 080050 : วัดเวฬุวนาราม นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์ ครูผู้ช่วย
17 สพป.ชลบุรี เขต 3 080059 : บ้านโป่งสะเก็ต นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ ครู
18 สพป.ชลบุรี เขต 3 080059 : บ้านโป่งสะเก็ต นายอนุสรณ์  เม่นแย้ม ครู
19 สพป.ชลบุรี เขต 3 080043 : อนุบาลบางละมุง ฐนิษา   เรืองดี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
20 สพป.ชลบุรี เขต 3 080044 : วัดสุกรีย์บุญญาราม wantanee  supchan ครู
21 สพป.ชลบุรี เขต 3 080045 : บ้านบางละมุง นพรัตน์  อินทร์ตา ครูผู้ช่วย
22 สพป.ชลบุรี เขต 3 080046 : บ้านทุ่งกราด นางวันทนา  มุลเมืองแสน ครู ชำนาญการพิเศษ
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 080046 : บ้านทุ่งกราด นางสาวรพีพรรณ  โพธิบัติ ครูผู้ช่วย
24 สพป.ชลบุรี เขต 3 080046 : บ้านทุ่งกราด นายบุญติด  หมั้นยืน ครู
25 สพป.ชลบุรี เขต 3 080061 : วัดโป่ง นายเกษม  นพจรูญศรี ครู
26 สพป.ชลบุรี เขต 3 080061 : วัดโป่ง นางพุทธชาติ  ยะลาไสย ครู
27 สพป.ชลบุรี เขต 3 080054 : วัดสว่างอารมณ์ นายวีรศักดิ์  เถาหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 สพป.ชลบุรี เขต 3 080062 : บ้านมาบประชัน ประศาสน์  ตันเจริญ ครู
29 สพป.ชลบุรี เขต 3 080062 : บ้านมาบประชัน ปริศา  โรมพันธุ์ ครูผู้ช่วย
30 สพป.ชลบุรี เขต 3 080060 : ชุมชนบ้านหนองปรือ นางนวลนภา  สนใจการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.ชลบุรี เขต 3 080063 : วัดสุทธาวาส ทองหล่อ  จันทรา ครู
32 สพป.ชลบุรี เขต 3 080064 : บ้านเนินพลับหวาน ศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
33 สพป.ชลบุรี เขต 3 080064 : บ้านเนินพลับหวาน Vilasinee  Duangnet ครู
34 สพป.ชลบุรี เขต 3 080064 : บ้านเนินพลับหวาน นางสาวนิทรา  กำแพงหล่อ ครู
35 สพป.ชลบุรี เขต 3 080065 : วัดเขาโพธิ์ทอง นายธเนตร  เพชรแสวง ครู
36 สพป.ชลบุรี เขต 3 080067 : บ้านทุ่งกลม ว่าที่ ร.ต. สุวิจักขณ์  หันชัยเนาว์ ครู
37 สพป.ชลบุรี เขต 3 080067 : บ้านทุ่งกลม นางสาวศศิธร  พานิช ครู
38 สพป.ชลบุรี เขต 3 080067 : บ้านทุ่งกลม ณัฐวุฒิ  วัลภา ธุรการโรงเรียน
39 สพป.ชลบุรี เขต 3 080053 : บ้านสันติคาม วาสนา  กองไตรรัตน์ ครู ค.ศ.1
40 สพป.ชลบุรี เขต 3 080053 : บ้านสันติคาม นางสาวศิริวรรณ  กีระสี ครูจ้างสอน
41 สพป.ชลบุรี เขต 3 080053 : บ้านสันติคาม นัทธมน  คนซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
42 สพป.ชลบุรี เขต 3 080051 : วัดหนองเกตุใหญ่ อรวรรณ  ไชยชาญ ครู
43 สพป.ชลบุรี เขต 3 080051 : วัดหนองเกตุใหญ่ นางสาวสะหยุมพร  วิไลพฤกษ์ ครู
44 สพป.ชลบุรี เขต 3 080052 : วัดหนองเกตุน้อย นายวิชัย  วงศ์สืบ ครู
45 สพป.ชลบุรี เขต 3 080068 : ห้วยใหญ่ ธนกฤต  จับใจเหมาะ ครู
46 สพป.ชลบุรี เขต 3 080068 : ห้วยใหญ่ suparee  klongdee ครูผู้ช่วย
47 สพป.ชลบุรี เขต 3 080075 : บ้านนอก นาวียา  ศิริพันทะ ครู
48 สพป.ชลบุรี เขต 3 080075 : บ้านนอก ณิชาพัฒน์  เพ็ญ ครู
49 สพป.ชลบุรี เขต 3 080073 : บ้านทุ่งคา บรรจง  บุญเจียม ครูผู้ช่วย
50 สพป.ชลบุรี เขต 3 080073 : บ้านทุ่งคา นายวรวิทย์  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.ชลบุรี เขต 3 080074 : บ้านมาบฟักทอง นางภาวินี  สุจำนงค์ ครู
52 สพป.ชลบุรี เขต 3 080069 : บ้านทุ่งละหาน นางสาวภัทรลดา  สุวรรณไตร ครูผู้ช่วย
53 สพป.ชลบุรี เขต 3 080071 : บ้านชากนอก ธณัชช์กรณ์  ลาดนอก ครู
54 สพป.ชลบุรี เขต 3 080071 : บ้านชากนอก ขนิษฐา  โอชะกุล ครู
55 สพป.ชลบุรี เขต 3 080072 : บ้านบึง เปรมประภา   สุมางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน
56 สพป.ชลบุรี เขต 3 080227 : บ้านหุบบอน กนิษฐา  ศิริโฉม ครูผู้ช่วย
57 สพป.ชลบุรี เขต 3 080227 : บ้านหุบบอน sirikan  suksilamanee teacher
58 สพป.ชลบุรี เขต 3 080228 : บ้านสุรศักดิ์ ปวีณา  สุวรรณคำ ครู
59 สพป.ชลบุรี เขต 3 080229 : บ้านเขาคันทรง ณฐพัชร์  ดวงนิล ครู
60 สพป.ชลบุรี เขต 3 080229 : บ้านเขาคันทรง นฤมล  เนียมกสิพงษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
61 สพป.ชลบุรี เขต 3 080230 : บ้านระเวิง นางสาวศรีสุรางค์  กลิ่นชื่น ครู
62 สพป.ชลบุรี เขต 3 080231 : บ้านพันเสด็จนอก นางสาวฐรัชญา  สรรพศรี ครู คศ.1
63 สพป.ชลบุรี เขต 3 080231 : บ้านพันเสด็จนอก อิสริยา  ขันขวา ครูผู้ช่วย
64 สพป.ชลบุรี เขต 3 080208 : บ้านชากยายจีน อัมพา  ถ้วยงาม ผอ.ร.ร.
65 สพป.ชลบุรี เขต 3 080208 : บ้านชากยายจีน ศิวริน  สูงรัว ครูผู้ช่วย
66 สพป.ชลบุรี เขต 3 080209 : วัดมโนรม วิไลลักษณ์  ชาญวิเศษ ครู
67 สพป.ชลบุรี เขต 3 080209 : วัดมโนรม อภิชาติ  เพ็ญเนตร ครูผู้ช่วย
68 สพป.ชลบุรี เขต 3 080205 : วัดแหลมฉบัง ผ่องศรี  ตันเทียน ครู
69 สพป.ชลบุรี เขต 3 080206 : วัดใหม่เนินพยอม นางสาวอัจฉรา  เหมสมิติ ครู คศ.3
70 สพป.ชลบุรี เขต 3 080207 : วัดบ้านนา ธิดารัตน์  บุญมี ครูจ้างสอน
71 สพป.ชลบุรี เขต 3 080207 : วัดบ้านนา จันทร์นภา  อยู่สุข ครู
72 สพป.ชลบุรี เขต 3 080218 : บ้านบ่อวิน นายวิศิษฏ์  อ้นขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
73 สพป.ชลบุรี เขต 3 080218 : บ้านบ่อวิน นางขวัญเรือน  สะและวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.ชลบุรี เขต 3 080219 : บ้านเขาหิน พิชชาวีร์  เรียวศรีปรีดี ครูผู้ช่วย
75 สพป.ชลบุรี เขต 3 080192 : อนุบาลบ้านบางพระ น้ำฝน  นามสง่า ครู
76 สพป.ชลบุรี เขต 3 080192 : อนุบาลบ้านบางพระ นางสาวธัญชนก  บุตรศิริ ครูผู้ช่วย
77 สพป.ชลบุรี เขต 3 080192 : อนุบาลบ้านบางพระ นางณัฐชุนันท์  ธนัพประยูร ครู
78 สพป.ชลบุรี เขต 3 080193 : บ้านห้วยกรุ สุชาดา  ลองเทพ ครู
79 สพป.ชลบุรี เขต 3 080193 : บ้านห้วยกรุ ผาแดง  ผายทอง ครู
80 สพป.ชลบุรี เขต 3 080194 : วัดตโปทาราม วินัย  บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
81 สพป.ชลบุรี เขต 3 080195 : บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ภูวนัย  ปัฐพี ครู
82 สพป.ชลบุรี เขต 3 080195 : บ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) สายสุด  พันธ์ยิ้ม ครู
83 สพป.ชลบุรี เขต 3 080196 : วัดเขาฉลาก ธนาวดี  ทองอ้ม ครู
84 สพป.ชลบุรี เขต 3 080197 : บ้านทางตรง สุชาติ  ทองสี ครู
85 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 : วัดอัมพวัน นางสาววันวิสา  สีราช ครู
86 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 : วัดอัมพวัน วิยะดา  นาคสิน ครู
87 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 : วัดอัมพวัน นางสาวปิยวรรณ  สิงห์ยศ ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน
88 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 : วัดอัมพวัน นางสาวบูชิตา  อินทร์จันทร์ ครู
89 สพป.ชลบุรี เขต 3 080213 : วัดอัมพวัน นางสาวปวีณา  บัวชูก้าน ครู
90 สพป.ชลบุรี เขต 3 080214 : วัดหนองคล้า นางสาวอังคณา  ฝอยทอง ครูผู้ช่วย
91 สพป.ชลบุรี เขต 3 080214 : วัดหนองคล้า นายอธิราช   มีบุญ ครูผู้ช่วย
92 สพป.ชลบุรี เขต 3 080215 : บ้านวังค้อ รักชนก  พุฒซ้อน ครู
93 สพป.ชลบุรี เขต 3 080215 : บ้านวังค้อ นางสาวมะณีวรรณ์  ชาวยศ ครูผู้ช่วย
94 สพป.ชลบุรี เขต 3 080216 : บ้านหนองปรือ อัญนีพรรณ  ปัญญาโส ครู
95 สพป.ชลบุรี เขต 3 080216 : บ้านหนองปรือ นางธนภรณ์  ศรีแสง คศ.3
96 สพป.ชลบุรี เขต 3 080216 : บ้านหนองปรือ ลัดดา  สายพาณิชย์ ครูผู้ช่วย
97 สพป.ชลบุรี เขต 3 080217 : บ้านบึง นายประสาน  จินตนากูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
98 สพป.ชลบุรี เขต 3 080210 : บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ณัฐพล  สิทธิแพทย์ ครู
99 สพป.ชลบุรี เขต 3 080211 : วัดจุกกะเฌอ นางอัมพรพรรณ  เรืองมนตรี ครู
100 สพป.ชลบุรี เขต 3 080211 : วัดจุกกะเฌอ นายธวัช  ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.ชลบุรี เขต 3 080211 : วัดจุกกะเฌอ น้องนุช  พรชัยเจริญ ครู
102 สพป.ชลบุรี เขต 3 080204 : วัดพระประทานพร อินธิรา  รินฤทธิ์ ครู
103 สพป.ชลบุรี เขต 3 080200 : วัดนาพร้าว sulawan  khongthaworn ครู
104 สพป.ชลบุรี เขต 3 080200 : วัดนาพร้าว กฤตยศ  มณีแสง ครู
105 สพป.ชลบุรี เขต 3 080201 : วัดรังษีสุทธาวาส บุษยมาศย์  เดชคง ครู
106 สพป.ชลบุรี เขต 3 080201 : วัดรังษีสุทธาวาส อิษฏวัฒน์  ศิลมงคล ครู
107 สพป.ชลบุรี เขต 3 080201 : วัดรังษีสุทธาวาส จามจุรี  อินกันยา ครูผู้ช่วย
108 สพป.ชลบุรี เขต 3 080202 : วัดพิบูลสัณหธรรม ประภา  ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน
109 สพป.ชลบุรี เขต 3 080202 : วัดพิบูลสัณหธรรม สุกัญญา  เลียวรักสกุล ครู
110 สพป.ชลบุรี เขต 3 080203 : วัดวังหิน สุทัตตา  กุลธราดล ครู
111 สพป.ชลบุรี เขต 3 080203 : วัดวังหิน สรายุทธ์  ศุภภิญโญพงศ์ ครูผู้ช่วย
112 สพป.ชลบุรี เขต 3 080221 : บ้านเขาดิน พรดี  บัณฑิตย์ ครู
113 สพป.ชลบุรี เขต 3 080223 : บ้านโค้งดารา ประทีป  ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ชลบุรี เขต 3 080223 : บ้านโค้งดารา ศักรินทร์  ปีเถาะ ครู
115 สพป.ชลบุรี เขต 3 080224 : บ้านเขาตะแบก นายศุภกร  สว่างวงษ์ ครู คศ.1
116 สพป.ชลบุรี เขต 3 080225 : บ้านเนินตอง ศราภรณ์  พงค์พิทักษ์ ครู
117 สพป.ชลบุรี เขต 3 080225 : บ้านเนินตอง เทพธิดา  สุวรรณทอง ครู
118 สพป.ชลบุรี เขต 3 080199 : วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) นางพิมพ์ลภัส  ทองพูล ครู ค.ศ.1
119 สพป.ชลบุรี เขต 3 080199 : วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) กิติศักดิ์  สมอเขียว ครู
120 สพป.ชลบุรี เขต 3 080243 : บ้านหินวง นฤเดช  เผือกพงษ์ ครูผู้ช่วย
121 สพป.ชลบุรี เขต 3 080246 : วัดหนองจับเต่า มุจลินท์  โตลาภ เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.ชลบุรี เขต 3 080246 : วัดหนองจับเต่า จินตนา  กันเอม ครู
123 สพป.ชลบุรี เขต 3 080247 : บ้านอำเภอ กนกวรรณ  กรมถิน ครูผู้ช่วย
124 สพป.ชลบุรี เขต 3 080248 : วัดนาจอมเทียน นางสาวณิชมล  แน่นหนา ครู ค.ศ.3
125 สพป.ชลบุรี เขต 3 080240 : ชุมชนบ้านบางเสร่ ปรียานุช  ศุขบุญมาก ครู
126 สพป.ชลบุรี เขต 3 080240 : ชุมชนบ้านบางเสร่ ประภัสสร  จันทวฤทธิ์ ครู
127 สพป.ชลบุรี เขต 3 080240 : ชุมชนบ้านบางเสร่ จุฑาทิพย์  สันติ ครู
128 สพป.ชลบุรี เขต 3 080241 : เกล็ดแก้ว นางปรีดาวรรณ  พรหมคีรี ครูชำนาญการ
129 สพป.ชลบุรี เขต 3 080242 : บ้านเขาชีจรรย์ นางนารี  ผลไธสง ครูชำนาญการ
130 สพป.ชลบุรี เขต 3 080234 : จุกเสม็ด เยาวรัตน์  พุทธสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุกเสม็ด
131 สพป.ชลบุรี เขต 3 080236 : บ้านขลอด นางศิืริษา  ล่ามกิจจา ครู คศ.3
132 สพป.ชลบุรี เขต 3 080236 : บ้านขลอด piyamas  thongplew teacher
133 สพป.ชลบุรี เขต 3 080237 : บ้านเขาบายศรี ปราณี  จันแก้วปง ครู
134 สพป.ชลบุรี เขต 3 080237 : บ้านเขาบายศรี เกศรา  เผือกนาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
135 สพป.ชลบุรี เขต 3 080238 : บ้านกม.ห้า สายพิณ  จันทร์การ ผู้อำนวยการโรงเรียน
136 สพป.ชลบุรี เขต 3 080244 : อนุบาลบ้านเตาถ่าน พัชฌาวดี  แก้วหาญ ธุรการ
137 สพป.ชลบุรี เขต 3 080233 : บ้านสัตหีบ ประเทือง  จำนงค์ประโคน ครู
138 สพป.ชลบุรี เขต 3 080233 : บ้านสัตหีบ อัฐภิญญา  บุญเลิศ ครู
139 สพป.ชลบุรี เขต 3 080233 : บ้านสัตหีบ เกสร  ประโพธิ์ศรี ครู
140 สพป.ชลบุรี เขต 3 080245 : วัดเขาคันธมาทน์ นางวรกานต์  คัชมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
141 สพป.ชลบุรี เขต 3 080235 : ชุมชนบ้านช่องแสมสาร ยุวดี  พลมะณี ครูผู้ช่วย
142 สพป.ชลบุรี เขต 3 080235 : ชุมชนบ้านช่องแสมสาร เสาวรส  สนศิริ ครู
143 สพป.ชลบุรี เขต 3 080235 : ชุมชนบ้านช่องแสมสาร พัทธนันท์  พุทธิมา ครู