รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470037 วัดแกลงบน โกสุม  จันทรกูล ครูชนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470040 วัดธงหงส์ ดรัณ  มิ่งมิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470040 วัดธงหงส์ นางสาวจีรภา  เพชรดี ครูจ้างสอน อนุมัติ
4 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470041 บ้านสมานมิตร ศศิธร  แก้วมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470043 บ้านตะพุนทอง ปิยะรัตน์  เดชอนันต์ ครู อนุมัติ
6 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470044 บ้านไร่จันดี นางสวาวิไลวรรณ  วงศ์แวว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
7 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470044 บ้านไร่จันดี เพ็ญจันทร์  เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
8 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470044 บ้านไร่จันดี สุภาวดี  เชื้อนิล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470036 บ้านเขายายชุม นายสุรพรหม  อักษร ครู อนุมัติ
10 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470036 บ้านเขายายชุม ธงชัย  คชาอาจ ครู อนุมัติ
11 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470033 สามัคคีราษฎร์บำรุง อันธิกา  แย้มกลิ่น ครูธุรการ อนุมัติ
12 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470033 สามัคคีราษฎร์บำรุง นางสาวฉฏาธร   เมืองมงคล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470034 วัดท่าเรือ ณัฐกานต์  เฟื่องฟุ้ง ธุรการ อนุมัติ
14 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470035 วัดตะเคียนทอง นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์ ครูคศ.2 อนุมัติ
15 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470035 วัดตะเคียนทอง ภควรรณ  มีเจริญ พนักงานราชการครู อนุมัติ
16 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470001 วัดบ้านดอน อารีย์  พัชรนฤมล ครู อนุมัติ
17 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470001 วัดบ้านดอน ทับทิม  กุณโอง ครู อนุมัติ
18 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470001 วัดบ้านดอน นางมณฑิรา  สายยศ ครู อนุมัติ
19 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470002 บ้านหนองจอก นพรัตน์   สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470002 บ้านหนองจอก ขวัญเรือน   ฟูนิลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
21 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470013 วัดเกาะกลอย wilai  yomjinda ครู อนุมัติ
22 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470013 วัดเกาะกลอย สุพรรษา   สาสังข์ ครู อนุมัติ
23 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470013 วัดเกาะกลอย นางสุพรรษา  สาสังข์ ครู อนุมัติ
24 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470028 วัดปลวกเกตุ ผ่านฟ้า  จันทะเลิศ ครู อนุมัติ
25 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470028 วัดปลวกเกตุ ญาณิฐา  ฟุ้งมาก ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
26 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470028 วัดปลวกเกตุ ณัฏฐนันท์  ญาติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
27 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470027 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง เดือนนภา  นำไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470027 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง นางวิมาลา  ทิพยโสตถิ ครู อนุมัติ
29 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470023 วัดตะพงนอก ปารวี  ประมาณ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
30 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470023 วัดตะพงนอก พชรพรรณ  ธีรทยากร ครูชำนาญการ อนุมัติ
31 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470025 วัดยายดา ภัทรภร  ผลศิริ ครู อนุมัติ
32 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470025 วัดยายดา จันทนีย์  จันทร์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470025 วัดยายดา วนิดา  ศิริรัตนโสพร ครู อนุมัติ
34 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470025 วัดยายดา สกุลศักดิ์  ทิพย์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470026 บ้านเนินเสาธง กัญยารัตน์  ไชยรัตน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
36 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470010 ชุมชนวัดทับมา กัลยา  ด้วงนิ่ม ครูชำนาญการ อนุมัติ
37 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470010 ชุมชนวัดทับมา Maneerat  Sacha ธุรการ อนุมัติ
38 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470010 ชุมชนวัดทับมา ปิยะนุช  สิงห์ทรายขาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470009 อนุบาลระยอง สัมผัส  สุวรรณโชติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
40 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470009 อนุบาลระยอง กันตภน  เสมศรี ครูธุรการ อนุมัติ
41 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470006 วัดนาตาขวัญ นางกุหลาบ   กว้างมาก พนักงานราชการ อนุมัติ
42 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470006 วัดนาตาขวัญ กุหลาบ  กว้างมาก พนักงานราชการ อนุมัติ
43 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470007 บ้านชะวึก นายเกียรติศักดิ์  บึงราษฎร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
44 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470007 บ้านชะวึก ณัฐชา  กลิ้งทะเล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
45 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470008 บ้านเขาวังม่าน นางหนึ่งฤทัย  ไชยจักร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
46 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470008 บ้านเขาวังม่าน ชิตวรรณ  ฝ่ายเทศ ครู คศ.1 อนุมัติ
47 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470008 บ้านเขาวังม่าน รจนา  สายัญ ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
48 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470014 วัดน้ำคอก สุชีรา  ศศิวรเดช ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
49 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470014 วัดน้ำคอก นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร ครู คศ 1 อนุมัติ
50 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470011 วัดเนินพระ ชมพูนุช  สิงห์สาคร ครู อนุมัติ
51 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470012 อนุบาลระยองวัดหนองสนม sujittra  yao ครูธุรการ อนุมัติ
52 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470012 อนุบาลระยองวัดหนองสนม นายภูสิต  ภิญโญ ข้าราชการครู อนุมัติ
53 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470018 วัดกรอกยายชา นายสันติ  แสวงทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดกรอกยายชา อนุมัติ
54 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470019 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 นางสีมาภรณ์  เกียรติสมบัติ ครู คศ.3 อนุมัติ
55 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470019 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 อรอุมา  อินทเอิบ ครู อนุมัติ
56 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470005 ชุมชนวัดบ้านแลง ภัสส์ณิชา  ธรรมจง ครู อนุมัติ
57 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470005 ชุมชนวัดบ้านแลง ปาริฉัตร  ประทุมสัน ครู อนุมัติ
58 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470005 ชุมชนวัดบ้านแลง มุกดา  ลับโกษา ครู อนุมัติ
59 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470003 บ้านตะเกราทอง สุทธิดา  สุทธิ ครู อนุมัติ
60 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470029 วัดเภตราสุขารมย์ ณฐมนต์  ปัญจวีณิน ครู อนุมัติ
61 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470029 วัดเภตราสุขารมย์ นางสาวณัฐพร  เรืองเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470030 วัดในไร่ นางศิรินภา  เสนชัย ครู อนุมัติ
63 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470031 วัดเขาสำเภาทอง ชรัตน์  ผลเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470031 วัดเขาสำเภาทอง นิศารัตน์  เก่งเดช พนักงานราชการ อนุมัติ
65 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470032 เกาะแก้วพิศดาร สมานมิตร  ชูชีวา ครูคศ.1 อนุมัติ
66 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470017 บ้านหนองแฟบ นางสาวสุวิญญา  พลชำนิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470017 บ้านหนองแฟบ นพดล  ดิษสงวน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
68 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470015 บ้านมาบตาพุด สุพัตรา  สหไชย ครู อนุมัติ
69 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470015 บ้านมาบตาพุด นางสาวพรพรรณ  ศรีสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
70 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470016 วัดตากวน sumalee  kimhunta เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
71 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470016 วัดตากวน โลจนันทน์  สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470016 วัดตากวน พรรณทิพา  ขุนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตากวน อนุมัติ
73 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470038 บ้านสำนักทอง นางสาวทิพยาภา  จีนเกิด ครู อนุมัติ
74 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470038 บ้านสำนักทอง นายคมกฤช  เที่ยงตรง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
75 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470039 บ้านยายจั่น จารุวรรณ  เกตุถาวร ธุรการ อนุมัติ
76 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470039 บ้านยายจั่น ชลทิชา  ศรีทอง ครู อนุมัติ
77 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470042 วัดธรรมสถิต นางสาวนิลุบล  อยู่กล่ำ ครู คศ.1 อนุมัติ
78 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470042 วัดธรรมสถิต วิไลวรรณ  วงศ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
79 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470020 วัดห้วยโป่ง พนาลักษณ์  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
80 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470020 วัดห้วยโป่ง สาวิตรี  ลำพาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470020 วัดห้วยโป่ง รุ่งนภา  คำต่อ ครู คศ.2 อนุมัติ
82 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470021 วัดชากลูกหญ้า นางนงลักษณ์  นันทพานิช ครู คศ.2 อนุมัติ
83 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470022 วัดมาบชลูด ชุติมา  บุญมาพิลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470022 วัดมาบชลูด นายอภิชัย  เก็บไว้ ครู คศ.1 อนุมัติ
85 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470163 บ้านพยูน วราภรณ์  เครือวัลย์ ครู อนุมัติ
86 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470163 บ้านพยูน นางสาวขวัญสุดา  ชารีพร ครูชำนาญการ อนุมัติ
87 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470164 วัดบ้านฉาง นงนุช  เกษชม ครู อนุมัติ
88 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470165 วัดประชุมมิตรบำรุง มานพ  เงื้อมผา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470165 วัดประชุมมิตรบำรุง สมใจ  วะริวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
90 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470165 วัดประชุมมิตรบำรุง อาริตา  นพพิบูลย์ ครูคส.3 อนุมัติ
91 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470166 วัดเนินกระปรอก จุฑารัตน์  ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
92 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470167 บ้านเขาห้วยมะหาด วีระพันธ์  สุดสม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
93 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470167 บ้านเขาห้วยมะหาด จินตนา  พฤคณา ครู อนุมัติ
94 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470168 วัดพลา ราตรี  จุลไธสง ครู อนุมัติ
95 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470168 วัดพลา นายจิรพล  ศศิวรเดช ครู คศ.2 อนุมัติ
96 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470169 บ้านคลองทราย นางพิชชาพร   ในเมือง ครูชำนาญการ อนุมัติ
97 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470169 บ้านคลองทราย พัชราภรณ์  รสจันทร์วงษ์ ครู อนุมัติ
98 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470171 วัดคีรีภาวนาราม สมหมาย  ครเมฆ ครู อนุมัติ
99 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470171 วัดคีรีภาวนาราม เสาวณีย์  ทองผล ครู อนุมัติ
100 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470170 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ นางศิริพรรณา   สิทธิชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470170 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ปราณี  คงไทย ครู อนุมัติ
102 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470172 บ้านคลองบางไผ่ นางน้ำค้าง  กองแพง ครู อนุมัติ
103 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470173 วัดสระแก้ว นางจูลจิรา  บุญเจริญ ครู อนุมัติ
104 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470173 วัดสระแก้ว นางสาวสุพรรณี  จูมสีสิงห์ ครู คศ.1 อนุมัติ
105 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470174 วัดสมบูรณาราม ณัฎฐภัทร์ สุโคตร  สุโคตร ครู อนุมัติ
106 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470174 วัดสมบูรณาราม วิภาพร  ทองสิงห์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
107 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470174 วัดสมบูรณาราม ศิริลักษณ์  อ่ำทับ ธุรการ อนุมัติ
108 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470175 วัดสำนักกะท้อน ปรีดี  รัชนีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470175 วัดสำนักกะท้อน รุสนี  บุญเรือง ครู คศ.3 อนุมัติ
110 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470175 วัดสำนักกะท้อน เอกรินทร์  คำแสงดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470176 วัดชากหมาก นางสาวกิ่งแก้ว  มูลศรี ครู อนุมัติ
112 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470176 วัดชากหมาก นายปิยวัฒน์  สุริยศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470176 วัดชากหมาก นางสาววรรณนิสา  ทองใส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470117 วัดห้วงหิน วรรณรัตน์  เฉิดฉาย ครู คศ.2 อนุมัติ
115 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470118 บ้านบึงต้นชัน อนุชิต  สุขกสิ ครู อนุมัติ
116 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470118 บ้านบึงต้นชัน Anchana  yomha ธุรการ อนุมัติ
117 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470119 วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ สามารถ  ชนะ ครู อนุมัติ
118 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470119 วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ ณัฏฐนิช  ไพรเขียว ครู อนุมัติ
119 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470120 บ้านเขาลอย กิจเกื้อ  ส่งกลิ่น ครูชำนาญการ อนุมัติ
120 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470120 บ้านเขาลอย นภัทร  คงธนจรัส ครูชำนาญการ อนุมัติ
121 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470120 บ้านเขาลอย วิสา  ประทุมขัน ุเจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470116 วัดหนองตะแบก นายสมชาย  ก่ำเซ่ง ครู อนุมัติ
123 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470116 วัดหนองตะแบก วรางรัตน์  สลักคำ ครู คศ.3 อนุมัติ
124 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470115 ชุมชนวัดหนองคอกหมู วรพล  เจริญวัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู อนุมัติ
125 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470115 ชุมชนวัดหนองคอกหมู นิชกานต์  เหมเวช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470115 ชุมชนวัดหนองคอกหมู ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์  พงษ์สุระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470113 วัดบ้านเก่า นางสาวนัทธมน  วงค์ษา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
128 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470114 วัดตาขัน เอกลักษณ์  ชนม์ประกาย ครู อนุมัติ
129 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470114 วัดตาขัน พิชญาภา  พิชญาภา ครู อนุมัติ
130 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470121 บ้านหลังเขา ยุทธนา  สุภาภา ครุ คศ. 1 อนุมัติ
131 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470122 วัดหนองพะวา สุมาลี  แสงใหญ่ ครู อนุมัติ
132 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470122 วัดหนองพะวา นางพิทยา  อินทุรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
133 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470123 บ้านคลองยายเมือง ศิริพันธ์  คำมะฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
134 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470123 บ้านคลองยายเมือง นัฐวศา  มะปราง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470123 บ้านคลองยายเมือง ชราธาร   รอดเพ็ชรภัย ครู อนุมัติ
136 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470124 บ้านเขาหวาย วิราชินี   จันทร์นคร ครู อนุมัติ
137 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470124 บ้านเขาหวาย นุศรา  หลีล้วน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
138 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470132 บ้านชากมะหาด รัชนี  พัทธเสมา พนักงานราชการ อนุมัติ
139 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470132 บ้านชากมะหาด นายสมร  เจริญประโยชน์ รักษาการ อนุมัติ
140 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470110 วัดบ้านค่าย ศรัญญา  วรรณไชย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470109 วัดไผ่ล้อม นางกรรณิกา  พานเพชร ครู คศ.3 อนุมัติ
142 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470139 บ้านหนองสะพาน กัญญาภัทร  ก้อนจันเทศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470139 บ้านหนองสะพาน เพ็ชรา  วิเศษศรี ครู อนุมัติ
144 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470139 บ้านหนองสะพาน สุจิรา  บุญรับ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470112 วัดเกาะ เจษฎา  ปะสิ่งชอบ ครู อนุมัติ
146 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470125 วัดปทุมาวาส นายสุวิทย์  ผ่องพักตร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
147 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470125 วัดปทุมาวาส กนกวรรณ  เพชรก้อน ครู อนุมัติ
148 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470126 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สุขสันต์  แสงสุกวาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470126 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ยุพิน  มาตแก้ว ครู อนุมัติ
150 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470126 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ อรไท  เกตุวารินทร์ ครูจ้างสอน อนุมัติ
151 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470127 บ้านมาบป่าหวาย วรรณา  มนทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470127 บ้านมาบป่าหวาย นางสาวกันต์พิชญา  เมฆโหรา ครูชำนาญการ อนุมัติ
153 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470128 วัดหนองกรับ นางสาวอังคณา  อุตอามาตย์ ครู อนุมัติ
154 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470128 วัดหนองกรับ จงกลณี  ศิริสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
155 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470128 วัดหนองกรับ นางสาวเตือนใจ  สิมศรี ครู อนุมัติ
156 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470129 บ้านคลองขนุน พิชญ์ภัสสร์  สีหธนโชติ ครู อนุมัติ
157 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470129 บ้านคลองขนุน แสงระวี  อินทโชติ ครู คศ.3 อนุมัติ
158 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470130 บ้านหนองฆ้อ นางสายน้ำผึ้ง  บัณฑิตธรรม ครู อนุมัติ
159 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470130 บ้านหนองฆ้อ วัทนีย์  จิตรีวรรณ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
160 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470130 บ้านหนองฆ้อ นายชำนาญ  โพธิ์ทองนาค ครูชำนายการพิเศษ อนุมัติ
161 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470130 บ้านหนองฆ้อ ยุพิน  บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
162 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470131 บ้านท่าเสา นายวีรศักดิ์   ธารามาศ ครู อนุมัติ
163 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470131 บ้านท่าเสา สาลินี  ศรีหาตา ครู อนุมัติ
164 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470131 บ้านท่าเสา กรรณิกา  ไชยะโอชะ ครู อนุมัติ
165 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470137 วัดดอนจันทน์ ธิดาภรณ์  สุทธิรักษา ครู อนุมัติ
166 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470140 วัดละหารไร่ นางนิศาชล   แจ้งประจักษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
167 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470140 วัดละหารไร่ ธัญญามาศ  แดงสีดา ครู อนุมัติ
168 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470133 บ้านหนองละลอก อรพรรณ  บูรณะกิติ ครู อนุมัติ
169 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470133 บ้านหนองละลอก สโรทัย  นันทวงษ์ ครู อนุมัติ
170 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470133 บ้านหนองละลอก วุฒิพงษ์  นาสมขวัญ ครู คศ.1 อนุมัติ
171 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470135 วัดหนองกระบอก ธนานันต์  วลัยรัฐณัฐ ครู อนุมัติ
172 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470136 บ้านมาบตอง วิชุตา  สีขาว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
173 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470146 บ้านคลองกรำ รัฐพงศ์  สุขกวี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470146 บ้านคลองกรำ มรินทร์  เจริญสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
175 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470153 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก บริรักษ์  บุญสิทธิ์ ครู อนุมัติ
176 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470153 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ยุพิน  บุญวิลัย ครู อนุมัติ
177 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470154 บ้านหนองบอน มนัสชัย  เทียงปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470141 บ้านปลวกแดง นายปรีชา  บุตรพาชี ครู อนุมัติ
179 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470142 บ้านมาบเตย ธีรพงศ์  มุ่งดี ครู อนุมัติ
180 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470142 บ้านมาบเตย อุมาพร  เชื้อวังคำ ครู อนุมัติ
181 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470142 บ้านมาบเตย นายวิชาญ  สวนศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
182 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470143 บ้านมาบยางพร สุวรรณา  เพศโพธิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
183 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470143 บ้านมาบยางพร โสภิตา  สิงห์โต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470143 บ้านมาบยางพร นางสาวบุษยา  กำแพงแก้ว ครู คศ.1 อนุมัติ
185 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470144 มาบยางพรวิทยาคม น้องนุช  แมลงผึ้ง ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
186 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470144 มาบยางพรวิทยาคม กิตติศักดิ์  สุรินทร์ ครู อนุมัติ
187 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470144 มาบยางพรวิทยาคม นางสาวนิตยา  มาลีวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
188 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470144 มาบยางพรวิทยาคม สุกิจ  ทองลือ ครู คศ1 อนุมัติ
189 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470145 บ้านห้วยปราบ นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร ครู อนุมัติ
190 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470145 บ้านห้วยปราบ อนุชา  นาคมังสัง ครู คศ.1 อนุมัติ
191 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470148 บ้านแม่น้ำคู้ รจนพรรณ  จันมา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
192 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470148 บ้านแม่น้ำคู้ วิชิต  อัมฤทธิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
193 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470149 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 ประสิทธิ์  ผุยปุ้ย ครู อนุมัติ
194 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470149 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 นายโชคชัย  ไกรโหล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
195 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470150 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 เยาวลักษณ์  ชร็อฟ ครูชำนาญการ อนุมัติ
196 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470150 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 สาลินี  ชนะกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
197 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470151 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 พรเพ็ญ  วิเศษวงษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
198 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470151 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 กรรณิกา   อินทร์ตา ครู อนุมัติ
199 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470157 บ้านหมอมุ่ย พัชราพรรณ   ชุมมาก ครู อนุมัติ
200 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470157 บ้านหมอมุ่ย พลวัฒน์  เขียวพะวงศ์ ครู อนุมัติ
201 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470157 บ้านหมอมุ่ย ขวัญเรือน  เสรารมย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
202 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470157 บ้านหมอมุ่ย นางวิภาดา  สีหาบุตร ครู อนุมัติ
203 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470160 บ้านปากแพรก นัฏพันธ์  ดิศเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
204 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470160 บ้านปากแพรก นายธีรพล  เพ็งวงษา ครู อนุมัติ
205 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470160 บ้านปากแพรก สิรินาถ  จันทร์เขียว ครู อนุมัติ
206 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470159 บ้านคลองน้ำแดง ภัทรนันท์  แก้วรัมย์ ครู อนุมัติ
207 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470159 บ้านคลองน้ำแดง พิชญดา  ชัยฤทธิ์ ครู อนุมัติ
208 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470159 บ้านคลองน้ำแดง สุกัญญา   บรรลือทรัพย์ ครู อนุมัติ
209 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470158 บ้านเขาคลองซอง นันทพัทธ์  อินธรรม ครู อนุมัติ
210 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470158 บ้านเขาคลองซอง ชุติมา  ยาวีระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470155 บ้านบึงตาต้า นางสาวสุรัตน์ดา  ฆ้องพาหุ ครู อนุมัติ
212 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470156 บ้านหนองไร่ รณยุทธ  แก้ววงศ์วาน ครูชำนาญการ อนุมัติ
213 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470209 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นางสาวศุภลักษณ์   พรหมสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
214 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470210 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 พงษ์พันธ์  แซ่แต้ ครู คศ.1 อนุมัติ
215 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470211 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 นางสาวปิยภรณ์  รังกลาง ครู อนุมัติ
216 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470211 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 จันทิมา  กิ่งกูล ครู อนุมัติ
217 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470212 วัดชากผักกูด พิมพ์นารา  เนื่องจำนงค์ ครู คศ.1 อนุมัติ
218 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470212 วัดชากผักกูด นางสาวเบญจวรรณ  บุญยง ครู คศ.1 อนุมัติ
219 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470214 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สสิธร  ผสมทรัพย์ ครู อนุมัติ
220 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470215 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 ศิริยา  สุบินศิริ ครู อนุมัติ
221 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470217 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 นายอภิรมย์  จำปาไชย ครู อนุมัติ
222 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470218 บ้านหนองระกำ สุจน์  นนทศิลา ครูจ้าง อนุมัติ
223 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470218 บ้านหนองระกำ น.ส.กฤษณา  ปัดตาสงคราม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470218 บ้านหนองระกำ พวงเพชร  มหาชัย ครู ชำนาญการ อนุมัติ
225 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470216 ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 Samak  Phoomprasert หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
226 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470213 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 อุษา  ศุภวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
227 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470213 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 เสาวณีย์  ชลศิริพงษ์ ครู คศ . 1 อนุมัติ
228 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470207 วัดมาบข่า พิทยา  บุตราช ครู อนุมัติ
229 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470208 วัดกระเฉท บุญตา  จันทรมหา ครู อนุมัติ
230 2101 สพป.ระยอง เขต 1 470208 วัดกระเฉท นางสำเนาว์  สมชิต ครู อนุมัติ