รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ระยอง เขต 1 470037 : วัดแกลงบน โกสุม  จันทรกูล ครูชนาญการพิเศษ
2 สพป.ระยอง เขต 1 470037 : วัดแกลงบน นางสาวศิริลักษณ์  ฉายาชวลิต ครู
3 สพป.ระยอง เขต 1 470040 : วัดธงหงส์ นางสาวจีรภา  เพชรดี ครูจ้างสอน
4 สพป.ระยอง เขต 1 470040 : วัดธงหงส์ ดรัณ  มิ่งมิตร ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.ระยอง เขต 1 470041 : บ้านสมานมิตร ศศิธร  แก้วมา ครูผู้ช่วย
6 สพป.ระยอง เขต 1 470043 : บ้านตะพุนทอง ปิยะรัตน์  เดชอนันต์ ครู
7 สพป.ระยอง เขต 1 470044 : บ้านไร่จันดี นางสวาวิไลวรรณ  วงศ์แวว ครูอัตราจ้าง
8 สพป.ระยอง เขต 1 470044 : บ้านไร่จันดี เพ็ญจันทร์  เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 สพป.ระยอง เขต 1 470044 : บ้านไร่จันดี สุภาวดี  เชื้อนิล ครูผู้ช่วย
10 สพป.ระยอง เขต 1 470036 : บ้านเขายายชุม ธงชัย  คชาอาจ ครู
11 สพป.ระยอง เขต 1 470036 : บ้านเขายายชุม นายสุรพรหม  อักษร ครู
12 สพป.ระยอง เขต 1 470033 : สามัคคีราษฎร์บำรุง นางสาวฉฏาธร   เมืองมงคล ครูผู้ช่วย
13 สพป.ระยอง เขต 1 470033 : สามัคคีราษฎร์บำรุง ณิชกานต์  คุ้มพาล ครูผู้ช่วย
14 สพป.ระยอง เขต 1 470034 : วัดท่าเรือ ณัฐกานต์  เฟื่องฟุ้ง ธุรการ
15 สพป.ระยอง เขต 1 470035 : วัดตะเคียนทอง นางสาววรรณา  เวชสัมฤทธิ์ ครูคศ.2
16 สพป.ระยอง เขต 1 470035 : วัดตะเคียนทอง ภควรรณ  มีเจริญ พนักงานราชการครู
17 สพป.ระยอง เขต 1 470001 : วัดบ้านดอน นางมณฑิรา  สายยศ ครู
18 สพป.ระยอง เขต 1 470001 : วัดบ้านดอน อารีย์  พัชรนฤมล ครู
19 สพป.ระยอง เขต 1 470001 : วัดบ้านดอน ทับทิม  กุณโอง ครู
20 สพป.ระยอง เขต 1 470002 : บ้านหนองจอก นพรัตน์   สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.ระยอง เขต 1 470002 : บ้านหนองจอก ขวัญเรือน   ฟูนิลกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.ระยอง เขต 1 470013 : วัดเกาะกลอย wilai  yomjinda ครู
23 สพป.ระยอง เขต 1 470013 : วัดเกาะกลอย สุพรรษา   สาสังข์ ครู
24 สพป.ระยอง เขต 1 470013 : วัดเกาะกลอย นางสุพรรษา  สาสังข์ ครู
25 สพป.ระยอง เขต 1 470028 : วัดปลวกเกตุ ณัฏฐนันท์  ญาติ ครูชำนาญการ
26 สพป.ระยอง เขต 1 470028 : วัดปลวกเกตุ ผ่านฟ้า  จันทะเลิศ ครู
27 สพป.ระยอง เขต 1 470028 : วัดปลวกเกตุ ญาณิฐา  ฟุ้งมาก ครูอัตราจ้าง
28 สพป.ระยอง เขต 1 470027 : วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง นางวิมาลา  ทิพยโสตถิ ครู
29 สพป.ระยอง เขต 1 470027 : วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง เดือนนภา  นำไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
30 สพป.ระยอง เขต 1 470023 : วัดตะพงนอก ปารวี  ประมาณ ธุรการโรงเรียน
31 สพป.ระยอง เขต 1 470023 : วัดตะพงนอก พชรพรรณ  ธีรทยากร ครูชำนาญการ
32 สพป.ระยอง เขต 1 470025 : วัดยายดา วนิดา  ศิริรัตนโสพร ครู
33 สพป.ระยอง เขต 1 470025 : วัดยายดา สกุลศักดิ์  ทิพย์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.ระยอง เขต 1 470025 : วัดยายดา ภัทรภร  ผลศิริ ครู
35 สพป.ระยอง เขต 1 470025 : วัดยายดา จันทนีย์  จันทร์พิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.ระยอง เขต 1 470026 : บ้านเนินเสาธง กัญยารัตน์  ไชยรัตน์ ครู คศ.1
37 สพป.ระยอง เขต 1 470010 : ชุมชนวัดทับมา Maneerat  Sacha ธุรการ
38 สพป.ระยอง เขต 1 470010 : ชุมชนวัดทับมา กัลยา  ด้วงนิ่ม ครูชำนาญการ
39 สพป.ระยอง เขต 1 470010 : ชุมชนวัดทับมา ปิยะนุช  สิงห์ทรายขาว ครูผู้ช่วย
40 สพป.ระยอง เขต 1 470009 : อนุบาลระยอง สัมผัส  สุวรรณโชติ ครูผู้ช่วย
41 สพป.ระยอง เขต 1 470009 : อนุบาลระยอง กันตภน  เสมศรี ครูธุรการ
42 สพป.ระยอง เขต 1 470006 : วัดนาตาขวัญ นางกุหลาบ   กว้างมาก พนักงานราชการ
43 สพป.ระยอง เขต 1 470006 : วัดนาตาขวัญ กุหลาบ  กว้างมาก พนักงานราชการ
44 สพป.ระยอง เขต 1 470007 : บ้านชะวึก ณัฐชา  กลิ้งทะเล ครูผู้ช่วย
45 สพป.ระยอง เขต 1 470007 : บ้านชะวึก นายเกียรติศักดิ์  บึงราษฎร์ ครู คศ.3
46 สพป.ระยอง เขต 1 470008 : บ้านเขาวังม่าน รจนา  สายัญ ครูอัตรจ้าง
47 สพป.ระยอง เขต 1 470008 : บ้านเขาวังม่าน นางหนึ่งฤทัย  ไชยจักร์ ครู คศ.1
48 สพป.ระยอง เขต 1 470008 : บ้านเขาวังม่าน ชิตวรรณ  ฝ่ายเทศ ครู คศ.1
49 สพป.ระยอง เขต 1 470014 : วัดน้ำคอก สุชีรา  ศศิวรเดช ครู ค.ศ.1
50 สพป.ระยอง เขต 1 470014 : วัดน้ำคอก นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร ครู คศ 1
51 สพป.ระยอง เขต 1 470011 : วัดเนินพระ ชมพูนุช  สิงห์สาคร ครู
52 สพป.ระยอง เขต 1 470012 : อนุบาลระยองวัดหนองสนม นายภูสิต  ภิญโญ ข้าราชการครู
53 สพป.ระยอง เขต 1 470012 : อนุบาลระยองวัดหนองสนม sujittra  yao ครูธุรการ
54 สพป.ระยอง เขต 1 470018 : วัดกรอกยายชา นายสันติ  แสวงทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดกรอกยายชา
55 สพป.ระยอง เขต 1 470019 : วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 นางสีมาภรณ์  เกียรติสมบัติ ครู คศ.3
56 สพป.ระยอง เขต 1 470019 : วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 อรอุมา  อินทเอิบ ครู
57 สพป.ระยอง เขต 1 470005 : ชุมชนวัดบ้านแลง มุกดา  ลับโกษา ครู
58 สพป.ระยอง เขต 1 470005 : ชุมชนวัดบ้านแลง ภัสส์ณิชา  ธรรมจง ครู
59 สพป.ระยอง เขต 1 470005 : ชุมชนวัดบ้านแลง ปาริฉัตร  ประทุมสัน ครู
60 สพป.ระยอง เขต 1 470003 : บ้านตะเกราทอง สุทธิดา  สุทธิ ครู
61 สพป.ระยอง เขต 1 470029 : วัดเภตราสุขารมย์ นางสาวณัฐพร  เรืองเจริญ ครูผู้ช่วย
62 สพป.ระยอง เขต 1 470029 : วัดเภตราสุขารมย์ ณฐมนต์  ปัญจวีณิน ครู
63 สพป.ระยอง เขต 1 470030 : วัดในไร่ นางศิรินภา  เสนชัย ครู
64 สพป.ระยอง เขต 1 470031 : วัดเขาสำเภาทอง ชรัตน์  ผลเกตุ ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.ระยอง เขต 1 470031 : วัดเขาสำเภาทอง นิศารัตน์  เก่งเดช พนักงานราชการ
66 สพป.ระยอง เขต 1 470032 : เกาะแก้วพิศดาร สมานมิตร  ชูชีวา ครูคศ.1
67 สพป.ระยอง เขต 1 470017 : บ้านหนองแฟบ นพดล  ดิษสงวน ผู้อำนวยการ
68 สพป.ระยอง เขต 1 470017 : บ้านหนองแฟบ นางสาวสุวิญญา  พลชำนิ ครูผู้ช่วย
69 สพป.ระยอง เขต 1 470015 : บ้านมาบตาพุด สุพัตรา  สหไชย ครู
70 สพป.ระยอง เขต 1 470015 : บ้านมาบตาพุด นางสาวพรพรรณ  ศรีสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
71 สพป.ระยอง เขต 1 470016 : วัดตากวน sumalee  kimhunta เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.ระยอง เขต 1 470016 : วัดตากวน โลจนันทน์  สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.ระยอง เขต 1 470016 : วัดตากวน พรรณทิพา  ขุนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตากวน
74 สพป.ระยอง เขต 1 470038 : ไทยรัฐวิทยา108(บ้านสำนักทอง) นางสาวทิพยาภา  จีนเกิด ครู
75 สพป.ระยอง เขต 1 470038 : ไทยรัฐวิทยา108(บ้านสำนักทอง) นายคมกฤช  เที่ยงตรง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
76 สพป.ระยอง เขต 1 470039 : บ้านยายจั่น จารุวรรณ  เกตุถาวร ธุรการ
77 สพป.ระยอง เขต 1 470039 : บ้านยายจั่น ชลทิชา  ศรีทอง ครู
78 สพป.ระยอง เขต 1 470042 : วัดธรรมสถิต นางสาวนิลุบล  อยู่กล่ำ ครู คศ.1
79 สพป.ระยอง เขต 1 470042 : วัดธรรมสถิต วิไลวรรณ  วงศ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.ระยอง เขต 1 470020 : วัดห้วยโป่ง พนาลักษณ์  บริสุทธิ์ ครู
81 สพป.ระยอง เขต 1 470020 : วัดห้วยโป่ง สาวิตรี  ลำพาย ครูผู้ช่วย
82 สพป.ระยอง เขต 1 470020 : วัดห้วยโป่ง รุ่งนภา  คำต่อ ครู คศ.2
83 สพป.ระยอง เขต 1 470021 : วัดชากลูกหญ้า นางนงลักษณ์  นันทพานิช ครู คศ.2
84 สพป.ระยอง เขต 1 470022 : วัดมาบชลูด ชุติมา  บุญมาพิลา ครูผู้ช่วย
85 สพป.ระยอง เขต 1 470022 : วัดมาบชลูด นายอภิชัย  เก็บไว้ ครู คศ.1
86 สพป.ระยอง เขต 1 470163 : บ้านพยูน วราภรณ์  เครือวัลย์ ครู
87 สพป.ระยอง เขต 1 470163 : บ้านพยูน นางสาวขวัญสุดา  ชารีพร ครูชำนาญการ
88 สพป.ระยอง เขต 1 470164 : วัดบ้านฉาง นงนุช  เกษชม ครู
89 สพป.ระยอง เขต 1 470165 : วัดประชุมมิตรบำรุง อาริตา  นพพิบูลย์ ครูคส.3
90 สพป.ระยอง เขต 1 470165 : วัดประชุมมิตรบำรุง มานพ  เงื้อมผา ครูผู้ช่วย
91 สพป.ระยอง เขต 1 470165 : วัดประชุมมิตรบำรุง สมใจ  วะริวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
92 สพป.ระยอง เขต 1 470166 : วัดเนินกระปรอก จุฑารัตน์  ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.ระยอง เขต 1 470167 : บ้านเขาห้วยมะหาด วีระพันธ์  สุดสม ครูอัตราจ้าง
94 สพป.ระยอง เขต 1 470167 : บ้านเขาห้วยมะหาด จินตนา  พฤคณา ครู
95 สพป.ระยอง เขต 1 470168 : วัดพลา นายจิรพล  ศศิวรเดช ครู คศ.2
96 สพป.ระยอง เขต 1 470168 : วัดพลา ราตรี  จุลไธสง ครู
97 สพป.ระยอง เขต 1 470169 : บ้านคลองทราย นางพิชชาพร   ในเมือง ครูชำนาญการ
98 สพป.ระยอง เขต 1 470169 : บ้านคลองทราย พัชราภรณ์  รสจันทร์วงษ์ ครู
99 สพป.ระยอง เขต 1 470171 : วัดคีรีภาวนาราม เสาวณีย์  ทองผล ครู
100 สพป.ระยอง เขต 1 470171 : วัดคีรีภาวนาราม สมหมาย  ครเมฆ ครู
101 สพป.ระยอง เขต 1 470170 : ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ นางศิริพรรณา   สิทธิชัย ครูผู้ช่วย
102 สพป.ระยอง เขต 1 470170 : ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ปราณี  คงไทย ครู
103 สพป.ระยอง เขต 1 470172 : บ้านคลองบางไผ่ นางน้ำค้าง  กองแพง ครู
104 สพป.ระยอง เขต 1 470173 : วัดสระแก้ว นางจูลจิรา  บุญเจริญ ครู
105 สพป.ระยอง เขต 1 470173 : วัดสระแก้ว นางสาวสุพรรณี  จูมสีสิงห์ ครู คศ.1
106 สพป.ระยอง เขต 1 470174 : วัดสมบูรณาราม ศิริลักษณ์  อ่ำทับ ธุรการ
107 สพป.ระยอง เขต 1 470174 : วัดสมบูรณาราม ณัฎฐภัทร์ สุโคตร  สุโคตร ครู
108 สพป.ระยอง เขต 1 470174 : วัดสมบูรณาราม วิภาพร  ทองสิงห์ ครูธุรการโรงเรียน
109 สพป.ระยอง เขต 1 470175 : วัดสำนักกะท้อน ปรีดี  รัชนีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ระยอง เขต 1 470175 : วัดสำนักกะท้อน รุสนี  บุญเรือง ครู คศ.3
111 สพป.ระยอง เขต 1 470175 : วัดสำนักกะท้อน เอกรินทร์  คำแสงดี ครูผู้ช่วย
112 สพป.ระยอง เขต 1 470176 : วัดชากหมาก นางสาววรรณนิสา  ทองใส ครูผู้ช่วย
113 สพป.ระยอง เขต 1 470176 : วัดชากหมาก นางสาวกิ่งแก้ว  มูลศรี ครู
114 สพป.ระยอง เขต 1 470176 : วัดชากหมาก นายปิยวัฒน์  สุริยศ ครูผู้ช่วย
115 สพป.ระยอง เขต 1 470117 : วัดห้วงหิน วรรณรัตน์  เฉิดฉาย ครู คศ.2
116 สพป.ระยอง เขต 1 470118 : บ้านบึงต้นชัน Anchana  yomha ธุรการ
117 สพป.ระยอง เขต 1 470118 : บ้านบึงต้นชัน อนุชิต  สุขกสิ ครู
118 สพป.ระยอง เขต 1 470119 : วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ สามารถ  ชนะ ครู
119 สพป.ระยอง เขต 1 470119 : วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ ณัฏฐนิช  ไพรเขียว ครู
120 สพป.ระยอง เขต 1 470120 : บ้านเขาลอย นภัทร  คงธนจรัส ครูชำนาญการ
121 สพป.ระยอง เขต 1 470120 : บ้านเขาลอย กิจเกื้อ  ส่งกลิ่น ครูชำนาญการ
122 สพป.ระยอง เขต 1 470120 : บ้านเขาลอย วิสา  ประทุมขัน ุเจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.ระยอง เขต 1 470116 : วัดหนองตะแบก นายสมชาย  ก่ำเซ่ง ครู
124 สพป.ระยอง เขต 1 470116 : วัดหนองตะแบก วรางรัตน์  สลักคำ ครู คศ.3
125 สพป.ระยอง เขต 1 470115 : ชุมชนวัดหนองคอกหมู วรพล  เจริญวัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
126 สพป.ระยอง เขต 1 470115 : ชุมชนวัดหนองคอกหมู นิชกานต์  เหมเวช ครูผู้ช่วย
127 สพป.ระยอง เขต 1 470115 : ชุมชนวัดหนองคอกหมู ว่าที่ ร.ต.กิติศักดิ์  พงษ์สุระ ครูผู้ช่วย
128 สพป.ระยอง เขต 1 470113 : วัดบ้านเก่า นางสาวนัทธมน  วงค์ษา ครูอัตราจ้าง
129 สพป.ระยอง เขต 1 470114 : วัดตาขัน เอกลักษณ์  ชนม์ประกาย ครู
130 สพป.ระยอง เขต 1 470114 : วัดตาขัน พิชญาภา  พิชญาภา ครู
131 สพป.ระยอง เขต 1 470121 : บ้านหลังเขา ยุทธนา  สุภาภา ครุ คศ. 1
132 สพป.ระยอง เขต 1 470122 : วัดหนองพะวา สุมาลี  แสงใหญ่ ครู
133 สพป.ระยอง เขต 1 470122 : วัดหนองพะวา นางพิทยา  อินทุรัตน์ ครู คศ.3
134 สพป.ระยอง เขต 1 470123 : บ้านคลองยายเมือง ชราธาร   รอดเพ็ชรภัย ครู
135 สพป.ระยอง เขต 1 470123 : บ้านคลองยายเมือง ศิริพันธ์  คำมะฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง
136 สพป.ระยอง เขต 1 470123 : บ้านคลองยายเมือง นัฐวศา  มะปราง ครูผู้ช่วย
137 สพป.ระยอง เขต 1 470124 : บ้านเขาหวาย วิราชินี   จันทร์นคร ครู
138 สพป.ระยอง เขต 1 470124 : บ้านเขาหวาย นุศรา  หลีล้วน ครูผู้ช่วย
139 สพป.ระยอง เขต 1 470132 : บ้านชากมะหาด รัชนี  พัทธเสมา พนักงานราชการ
140 สพป.ระยอง เขต 1 470132 : บ้านชากมะหาด นายสมร  เจริญประโยชน์ รักษาการ
141 สพป.ระยอง เขต 1 470110 : วัดบ้านค่าย ศรัญญา  วรรณไชย ครูผู้ช่วย
142 สพป.ระยอง เขต 1 470109 : วัดไผ่ล้อม นางกรรณิกา  พานเพชร ครู คศ.3
143 สพป.ระยอง เขต 1 470139 : บ้านหนองสะพาน กัญญาภัทร  ก้อนจันเทศ ครูผู้ช่วย
144 สพป.ระยอง เขต 1 470139 : บ้านหนองสะพาน เพ็ชรา  วิเศษศรี ครู
145 สพป.ระยอง เขต 1 470139 : บ้านหนองสะพาน สุจิรา  บุญรับ ครูผู้ช่วย
146 สพป.ระยอง เขต 1 470112 : วัดเกาะ เจษฎา  ปะสิ่งชอบ ครู
147 สพป.ระยอง เขต 1 470125 : วัดปทุมาวาส นายสุวิทย์  ผ่องพักตร์ ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.ระยอง เขต 1 470125 : วัดปทุมาวาส กนกวรรณ  เพชรก้อน ครู
149 สพป.ระยอง เขต 1 470126 : บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ยุพิน  มาตแก้ว ครู
150 สพป.ระยอง เขต 1 470126 : บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สุขสันต์  แสงสุกวาว ครูผู้ช่วย
151 สพป.ระยอง เขต 1 470126 : บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ อรไท  เกตุวารินทร์ ครูจ้างสอน
152 สพป.ระยอง เขต 1 470127 : บ้านมาบป่าหวาย วรรณา  มนทอง ครูผู้ช่วย
153 สพป.ระยอง เขต 1 470127 : บ้านมาบป่าหวาย นางสาวกันต์พิชญา  เมฆโหรา ครูชำนาญการ
154 สพป.ระยอง เขต 1 470128 : วัดหนองกรับ นางสาวเตือนใจ  สิมศรี ครู
155 สพป.ระยอง เขต 1 470128 : วัดหนองกรับ นางสาวอังคณา  อุตอามาตย์ ครู
156 สพป.ระยอง เขต 1 470128 : วัดหนองกรับ จงกลณี  ศิริสวัสดิ์ ครู
157 สพป.ระยอง เขต 1 470129 : บ้านคลองขนุน พิชญ์ภัสสร์  สีหธนโชติ ครู
158 สพป.ระยอง เขต 1 470129 : บ้านคลองขนุน แสงระวี  อินทโชติ ครู คศ.3
159 สพป.ระยอง เขต 1 470130 : บ้านหนองฆ้อ นายชำนาญ  โพธิ์ทองนาค ครูชำนายการพิเศษ
160 สพป.ระยอง เขต 1 470130 : บ้านหนองฆ้อ ยุพิน  บุญประเสริฐ เจ้าหน้าที่พัสดุ
161 สพป.ระยอง เขต 1 470130 : บ้านหนองฆ้อ นางสายน้ำผึ้ง  บัณฑิตธรรม ครู
162 สพป.ระยอง เขต 1 470130 : บ้านหนองฆ้อ วัทนีย์  จิตรีวรรณ์ ครู คศ.1
163 สพป.ระยอง เขต 1 470131 : บ้านท่าเสา กรรณิกา  ไชยะโอชะ ครู
164 สพป.ระยอง เขต 1 470131 : บ้านท่าเสา นายวีรศักดิ์   ธารามาศ ครู
165 สพป.ระยอง เขต 1 470131 : บ้านท่าเสา สาลินี  ศรีหาตา ครู
166 สพป.ระยอง เขต 1 470137 : วัดดอนจันทน์ ธิดาภรณ์  สุทธิรักษา ครู
167 สพป.ระยอง เขต 1 470140 : วัดละหารไร่ นางนิศาชล   แจ้งประจักษ์ ครู คศ.3
168 สพป.ระยอง เขต 1 470140 : วัดละหารไร่ ธัญญามาศ  แดงสีดา ครู
169 สพป.ระยอง เขต 1 470133 : บ้านหนองละลอก อรพรรณ  บูรณะกิติ ครู
170 สพป.ระยอง เขต 1 470133 : บ้านหนองละลอก วุฒิพงษ์  นาสมขวัญ ครู คศ.1
171 สพป.ระยอง เขต 1 470133 : บ้านหนองละลอก สโรทัย  นันทวงษ์ ครู
172 สพป.ระยอง เขต 1 470135 : วัดหนองกระบอก ธนานันต์  วลัยรัฐณัฐ ครู
173 สพป.ระยอง เขต 1 470136 : บ้านมาบตอง วิชุตา  สีขาว ครูอัตราจ้าง
174 สพป.ระยอง เขต 1 470146 : บ้านคลองกรำ รัฐพงศ์  สุขกวี ครูผู้ช่วย
175 สพป.ระยอง เขต 1 470146 : บ้านคลองกรำ มรินทร์  เจริญสุข ครูชำนาญการ
176 สพป.ระยอง เขต 1 470153 : ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก บริรักษ์  บุญสิทธิ์ ครู
177 สพป.ระยอง เขต 1 470153 : ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ยุพิน  บุญวิลัย ครู
178 สพป.ระยอง เขต 1 470154 : บ้านหนองบอน มนัสชัย  เทียงปา ครูผู้ช่วย
179 สพป.ระยอง เขต 1 470141 : บ้านปลวกแดง นายปรีชา  บุตรพาชี ครู
180 สพป.ระยอง เขต 1 470142 : บ้านมาบเตย ธีรพงศ์  มุ่งดี ครู
181 สพป.ระยอง เขต 1 470142 : บ้านมาบเตย อุมาพร  เชื้อวังคำ ครู
182 สพป.ระยอง เขต 1 470142 : บ้านมาบเตย นายวิชาญ  สวนศรี ครูผู้ช่วย
183 สพป.ระยอง เขต 1 470143 : บ้านมาบยางพร สุวรรณา  เพศโพธิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
184 สพป.ระยอง เขต 1 470143 : บ้านมาบยางพร โสภิตา  สิงห์โต ครูผู้ช่วย
185 สพป.ระยอง เขต 1 470143 : บ้านมาบยางพร นางสาวบุษยา  กำแพงแก้ว ครู คศ.1
186 สพป.ระยอง เขต 1 470144 : มาบยางพรวิทยาคม สุกิจ  ทองลือ ครู คศ1
187 สพป.ระยอง เขต 1 470144 : มาบยางพรวิทยาคม น้องนุช  แมลงผึ้ง ครู ค.ศ.1
188 สพป.ระยอง เขต 1 470144 : มาบยางพรวิทยาคม กิตติศักดิ์  สุรินทร์ ครู
189 สพป.ระยอง เขต 1 470144 : มาบยางพรวิทยาคม นางสาวนิตยา  มาลีวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
190 สพป.ระยอง เขต 1 470145 : บ้านห้วยปราบ อนุชา  นาคมังสัง ครู คศ.1
191 สพป.ระยอง เขต 1 470145 : บ้านห้วยปราบ นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร ครู
192 สพป.ระยอง เขต 1 470148 : บ้านแม่น้ำคู้ รจนพรรณ  จันมา เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.ระยอง เขต 1 470148 : บ้านแม่น้ำคู้ วิชิต  อัมฤทธิ์ ครู คศ.2
194 สพป.ระยอง เขต 1 470149 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 ประสิทธิ์  ผุยปุ้ย ครู
195 สพป.ระยอง เขต 1 470149 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 นายโชคชัย  ไกรโหล ครูผู้ช่วย
196 สพป.ระยอง เขต 1 470150 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 สาลินี  ชนะกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
197 สพป.ระยอง เขต 1 470150 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 เยาวลักษณ์  ชร็อฟ ครูชำนาญการ
198 สพป.ระยอง เขต 1 470150 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 นางสาวศศินามณี  สารักษ์ ครูผู้ช่วย
199 สพป.ระยอง เขต 1 470151 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 พรเพ็ญ  วิเศษวงษา ครูชำนาญการพิเศษ
200 สพป.ระยอง เขต 1 470151 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 กรรณิกา   อินทร์ตา ครู
201 สพป.ระยอง เขต 1 470157 : บ้านหมอมุ่ย พัชราพรรณ   ชุมมาก ครู
202 สพป.ระยอง เขต 1 470157 : บ้านหมอมุ่ย พลวัฒน์  เขียวพะวงศ์ ครู
203 สพป.ระยอง เขต 1 470157 : บ้านหมอมุ่ย ขวัญเรือน  เสรารมย์ ผู้อำนวยการ
204 สพป.ระยอง เขต 1 470157 : บ้านหมอมุ่ย นางวิภาดา  สีหาบุตร ครู
205 สพป.ระยอง เขต 1 470160 : บ้านปากแพรก สิรินาถ  จันทร์เขียว ครู
206 สพป.ระยอง เขต 1 470160 : บ้านปากแพรก นัฏพันธ์  ดิศเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.ระยอง เขต 1 470160 : บ้านปากแพรก นายธีรพล  เพ็งวงษา ครู
208 สพป.ระยอง เขต 1 470159 : บ้านคลองน้ำแดง สุกัญญา   บรรลือทรัพย์ ครู
209 สพป.ระยอง เขต 1 470159 : บ้านคลองน้ำแดง ภัทรนันท์  แก้วรัมย์ ครู
210 สพป.ระยอง เขต 1 470159 : บ้านคลองน้ำแดง พิชญดา  ชัยฤทธิ์ ครู
211 สพป.ระยอง เขต 1 470158 : บ้านเขาคลองซอง นันทพัทธ์  อินธรรม ครู
212 สพป.ระยอง เขต 1 470158 : บ้านเขาคลองซอง ชุติมา  ยาวีระ ครูผู้ช่วย
213 สพป.ระยอง เขต 1 470155 : บ้านบึงตาต้า นางสาวสุรัตน์ดา  ฆ้องพาหุ ครู
214 สพป.ระยอง เขต 1 470156 : บ้านหนองไร่ รณยุทธ  แก้ววงศ์วาน ครูชำนาญการ
215 สพป.ระยอง เขต 1 470209 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นางสาวศุภลักษณ์   พรหมสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
216 สพป.ระยอง เขต 1 470210 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 พงษ์พันธ์  แซ่แต้ ครู คศ.1
217 สพป.ระยอง เขต 1 470211 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 จันทิมา  กิ่งกูล ครู
218 สพป.ระยอง เขต 1 470211 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 นางสาวปิยภรณ์  รังกลาง ครู
219 สพป.ระยอง เขต 1 470212 : วัดชากผักกูด นางสาวเบญจวรรณ  บุญยง ครู คศ.1
220 สพป.ระยอง เขต 1 470212 : วัดชากผักกูด พิมพ์นารา  เนื่องจำนงค์ ครู คศ.1
221 สพป.ระยอง เขต 1 470214 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สสิธร  ผสมทรัพย์ ครู
222 สพป.ระยอง เขต 1 470215 : นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 ศิริยา  สุบินศิริ ครู
223 สพป.ระยอง เขต 1 470217 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 นายอภิรมย์  จำปาไชย ครู
224 สพป.ระยอง เขต 1 470218 : บ้านหนองระกำ สุจน์  นนทศิลา ครูจ้าง
225 สพป.ระยอง เขต 1 470218 : บ้านหนองระกำ น.ส.กฤษณา  ปัดตาสงคราม ครูผู้ช่วย
226 สพป.ระยอง เขต 1 470218 : บ้านหนองระกำ พวงเพชร  มหาชัย ครู ชำนาญการ
227 สพป.ระยอง เขต 1 470216 : ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 Samak  Phoomprasert หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
228 สพป.ระยอง เขต 1 470213 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 อุษา  ศุภวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
229 สพป.ระยอง เขต 1 470213 : นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 เสาวณีย์  ชลศิริพงษ์ ครู คศ . 1
230 สพป.ระยอง เขต 1 470207 : วัดมาบข่า พิทยา  บุตราช ครู
231 สพป.ระยอง เขต 1 470208 : วัดกระเฉท นางสำเนาว์  สมชิต ครู
232 สพป.ระยอง เขต 1 470208 : วัดกระเฉท บุญตา  จันทรมหา ครู