รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ระยอง เขต 2 470057 : วัดกะแส สุทธิดา  โคตรพรหมศรี ครู
2 สพป.ระยอง เขต 2 470057 : วัดกะแส สุรภา  ทวีธรรม ครูผู้ช่วย
3 สพป.ระยอง เขต 2 470058 : บ้านคลองป่าไม้ นายเปรมินทร์  ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย
4 สพป.ระยอง เขต 2 470058 : บ้านคลองป่าไม้ นางสาวจิรารัตน์  เพชรมาก ครู คศ.1
5 สพป.ระยอง เขต 2 470060 : บ้านยางงาม ดรุณี  วงศ์นาค ธุรการ
6 สพป.ระยอง เขต 2 470060 : บ้านยางงาม สนั่น  ศิริชนม์ ครู
7 สพป.ระยอง เขต 2 470060 : บ้านยางงาม ไกรสร  ธรรมสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.ระยอง เขต 2 470094 : ชุมชนวัดกลางกร่ำ นางจันทิมา   แสวงดิลก ครู
9 สพป.ระยอง เขต 2 470095 : วัดชากมะกรูด กัลยา  จันทร์พราหมณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
10 สพป.ระยอง เขต 2 470068 : วัดสุขไพรวัน อัญชลี  นามโคตร ครู คศ.1
11 สพป.ระยอง เขต 2 470068 : วัดสุขไพรวัน พงศธร  ชาญศรี ครู
12 สพป.ระยอง เขต 2 470068 : วัดสุขไพรวัน วัชระ  คณะทรง ครูผู้ช่วย
13 สพป.ระยอง เขต 2 470069 : บ้านหนองคุย นายปรวินทร์  อินอ้น ครู คศ.1
14 สพป.ระยอง เขต 2 470069 : บ้านหนองคุย นางวันเพ็ญ  ทัดอู๋ ครู
15 สพป.ระยอง เขต 2 470071 : บ้านชำสมอ กรุง  ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ
16 สพป.ระยอง เขต 2 470071 : บ้านชำสมอ นางสาวพาขวัญ  พันธุ์ทองดี ครู
17 สพป.ระยอง เขต 2 470072 : วัดเขาน้อย นางสิรินธร  ทองหล่อ ครู
18 สพป.ระยอง เขต 2 470073 : วัดกองดิน กรรณิกา  เจริญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
19 สพป.ระยอง เขต 2 470074 : วัดเขาสำรอง ณณัฐ   ช่วยงาน ครูผู้ช่วย
20 สพป.ระยอง เขต 2 470074 : วัดเขาสำรอง นิตยา  สมวนาพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 สพป.ระยอง เขต 2 470066 : วัดไตรรัตนาราม นางสาวไพริณ   สุระเสียง ครู
22 สพป.ระยอง เขต 2 470066 : วัดไตรรัตนาราม นายธิติ  คำสียา ครู
23 สพป.ระยอง เขต 2 470062 : วัดคลองปูน นายกิตติภพ  ตุ่ยไธสง ครู
24 สพป.ระยอง เขต 2 470063 : วัดเนินยาง วีนัส  ปราโมทย์ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.ระยอง เขต 2 470064 : บ้านเนินสมบูรณ์ หยาดฝน  เดชโอภาส ครูผู้ช่วย
26 สพป.ระยอง เขต 2 470064 : บ้านเนินสมบูรณ์ นายชารุต   เพี้ยนศรี ครู
27 สพป.ระยอง เขต 2 470096 : วัดเขากะโดน ณัฐรียา  งามสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ระยอง เขต 2 470097 : วัดบุนนาค นางสุภาพร  โสธนะ ครูชำนาญการพิเศษ
29 สพป.ระยอง เขต 2 470104 : บ้านคลองทุเรียน อัญชลี  พันธุ์ทรัพย์สาร ครู
30 สพป.ระยอง เขต 2 470105 : บ้านมาบเหลาชะโอน บ้านมาบเหลาชะโอน  เบญจวรรณ วงศ์นาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
31 สพป.ระยอง เขต 2 470100 : วัดสันติวัน จารุณี  ก้องเสนาะ ครูธุรการ
32 สพป.ระยอง เขต 2 470100 : วัดสันติวัน ประมวล  งานยางหวาย ครู
33 สพป.ระยอง เขต 2 470106 : วัดสมอโพรง ภัทรภร  อุทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
34 สพป.ระยอง เขต 2 470107 : วัดคลองชากพง นายปัญญา  โสธนะ ครู
35 สพป.ระยอง เขต 2 470108 : วัดพลงไสว พิมผกา  ใจใส ครู
36 สพป.ระยอง เขต 2 470048 : วัดหนองกันเกรา เพียงใจ  วงษ์สูง ครู
37 สพป.ระยอง เขต 2 470049 : วัดโพธิ์ทอง นรินทร์  มานาค ครู
38 สพป.ระยอง เขต 2 470049 : วัดโพธิ์ทอง วิวัฒนา  อารอบ ครูจ้างสอน
39 สพป.ระยอง เขต 2 470050 : บ้านดอนสำราญ นายวสันต์  วงศ์ประดิษฐ์ ครู
40 สพป.ระยอง เขต 2 470045 : วัดพลงช้างเผือก ศิริรัตน์  เจริญ ครู
41 สพป.ระยอง เขต 2 470046 : วัดสารนารถธรรมาราม ทัศนี  โยธาวงค์ ครู
42 สพป.ระยอง เขต 2 470080 : วัดมงคลวุฒาวาส สุมาลี  หาญกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
43 สพป.ระยอง เขต 2 470080 : วัดมงคลวุฒาวาส เสาวดี  สายสุข ครูผู้ช่วย
44 สพป.ระยอง เขต 2 470081 : วัดชุมนุมสูง นางสาวนิตยาพร  อิปากดี ครู
45 สพป.ระยอง เขต 2 470082 : บ้านเนินสุขสำรอง ทิพยาภา  คมขำ ครู
46 สพป.ระยอง เขต 2 470082 : บ้านเนินสุขสำรอง นายกิตติคุณ  โชติมงคล ครู
47 สพป.ระยอง เขต 2 470082 : บ้านเนินสุขสำรอง เกษมสันต์  วรรณวงษ์ ครู
48 สพป.ระยอง เขต 2 470083 : วัดทุ่งควายกิน สิทธิพงษ์  มีมานาน ครู
49 สพป.ระยอง เขต 2 470077 : วัดเนินเขาดิน นางสาวศิริพรรณ   เสน่ห์ ครู
50 สพป.ระยอง เขต 2 470077 : วัดเนินเขาดิน ศิรินนา  ไชยสีหา เจ้าหน้าที่พัสดุ
51 สพป.ระยอง เขต 2 470077 : วัดเนินเขาดิน นายสาคร  เจริญกัลป์ ผอ.รร.
52 สพป.ระยอง เขต 2 470078 : วัดหนองกะพ้อ กรองกาญจน์  ลิขิต ครู ชำนาญการพิเศษ
53 สพป.ระยอง เขต 2 470078 : วัดหนองกะพ้อ นางสุรีย์พร  อยู่สำราญ ครู
54 สพป.ระยอง เขต 2 470079 : บ้านหนองไทร นายนพวิทย์  รักพงษ์ ครูผู้ช่วย
55 สพป.ระยอง เขต 2 470098 : วัดถนนกะเพรา นางสาวปวีณา  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา
56 สพป.ระยอง เขต 2 470099 : วัดจำรุง ปราณี  พุ่มพิชประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
57 สพป.ระยอง เขต 2 470090 : วัดเนินทราย หยาดฝน  ชิดปราง ครู คศ .3
58 สพป.ระยอง เขต 2 470053 : วัดบ้านนา วิโรจน์  วิภาสมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.ระยอง เขต 2 470053 : วัดบ้านนา สมใจ  ธรารักษ์ ครู
60 สพป.ระยอง เขต 2 470054 : บ้านทุ่งเค็ด สง่า  นามเหลา ครู
61 สพป.ระยอง เขต 2 470055 : บ้านท่าลำบิด พรรณกาญจน์  จันทราช ครู
62 สพป.ระยอง เขต 2 470055 : บ้านท่าลำบิด วสันต์  ผู้สมเก่า ครู
63 สพป.ระยอง เขต 2 470055 : บ้านท่าลำบิด อำนวย  สำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียน
64 สพป.ระยอง เขต 2 470056 : บ้านห้วงหิน นางวันวิวาห์  ระเบียบดี ธุรการโรงเรียน
65 สพป.ระยอง เขต 2 470061 : ชุมชนวัดตะเคียนงาม เยาวภา   บุตรดีวงศ์ ครู
66 สพป.ระยอง เขต 2 470061 : ชุมชนวัดตะเคียนงาม นายคมสัน  คงเอี่ยม ครู
67 สพป.ระยอง เขต 2 470076 : วัดท่ากง ชาติชนะ  สุมาลัย ครู
68 สพป.ระยอง เขต 2 470065 : วัดเกาะลอย ประภา  อุดมศักดิ์เวชกุล ครู
69 สพป.ระยอง เขต 2 470067 : วัดปากน้ำพังราด ณัฐณิชา  ปรุงแต่งกิจ ครูอัตราจ้าง
70 สพป.ระยอง เขต 2 470075 : วัดพังราด หาญณรงค์  กระจงจิตร ครู
71 สพป.ระยอง เขต 2 470084 : บ้านวังหิน นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ ครู
72 สพป.ระยอง เขต 2 470084 : บ้านวังหิน กุลชา  ลี้ไพโรจน์กุล ครู
73 สพป.ระยอง เขต 2 470085 : วัดวังหว้า เหรียญ  ทองคำ ครู
74 สพป.ระยอง เขต 2 470086 : บ้านเนินหย่อง อุษณาภรณ์  ตั้งมั่น ครูผู้ช่วย
75 สพป.ระยอง เขต 2 470086 : บ้านเนินหย่อง อรุณี  ศิริสุขไพบูลย์ ครู
76 สพป.ระยอง เขต 2 470088 : บ้านเนินดินแดง สุภัทรวรรณ  สาลีติด เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.ระยอง เขต 2 470052 : บ้านเจริญสุข สุธาสินี  เสน่ห์ ครู
78 สพป.ระยอง เขต 2 470089 : บ้านเขาหินแท่น นางสาววาสนา   สุริยพรรณพงศ์ ครูชำฯาญการพิเศษ
79 สพป.ระยอง เขต 2 470051 : บ้านหนองน้ำขุ่น สุนิสา  ชาวประชา ครู
80 สพป.ระยอง เขต 2 470102 : บ้านสองสลึง นวลอนงค์  ศรีเมือง ครู
81 สพป.ระยอง เขต 2 470103 : บ้านสองพี่น้อง ลำยอง  มาวัน ครู
82 สพป.ระยอง เขต 2 470087 : บ้านเต้าปูนหาย สุดกมล  ศิลประเสริฐ ธุรการ
83 สพป.ระยอง เขต 2 470093 : บ้านห้วยยาง อทิตยาพร  เทียนยาณี ครู
84 สพป.ระยอง เขต 2 470091 : วัดคงคาวราราม ประจวบ  ลิขิต ครู
85 สพป.ระยอง เขต 2 470187 : บ้านชุมแสง natrada  tongrueng ครูู
86 สพป.ระยอง เขต 2 470188 : บ้านหนองม่วง สมพร  จันทร์ขอนแก่น ครู
87 สพป.ระยอง เขต 2 470189 : บ้านบึงตะกาด มุฑิตา  เครือวัลย์ ครู
88 สพป.ระยอง เขต 2 470190 : บ้านเขาตาอิ๋น ปทิดา  ขันเชียง ครู
89 สพป.ระยอง เขต 2 470190 : บ้านเขาตาอิ๋น วลัยลักษณ์  แจ่มจำรัส ครู
90 สพป.ระยอง เขต 2 470191 : บ้านแก่งหวาย นายสมชาย  พลแสน ครู
91 สพป.ระยอง เขต 2 470181 : บ้านคลองไผ่ พรอุมา  ธรรมกรณ์ ครู
92 สพป.ระยอง เขต 2 470186 : ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) นิภา  ดิศเจริญ ครู
93 สพป.ระยอง เขต 2 470184 : วัดป่ายุบ นายจิรายุส  คุณสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
94 สพป.ระยอง เขต 2 470184 : วัดป่ายุบ นางสาวพัชราพร  พงษานิล ครูผู้ช่วย
95 สพป.ระยอง เขต 2 470185 : บ้านยุบตาเหน่ง นางสาววรัญญา   ชนะภัย ครู
96 สพป.ระยอง เขต 2 470185 : บ้านยุบตาเหน่ง ดารุณี  ศรีทุม ครู
97 สพป.ระยอง เขต 2 470183 : บ้านคลองบางบ่อ เกศรินทร์  มีลาภ ครูชำนาญการ
98 สพป.ระยอง เขต 2 470177 : บ้านพลงตาเอี่ยม นิตยา  วงษ์สาจันทร์ ครู
99 สพป.ระยอง เขต 2 470178 : บ้านชงโค นางสาวดวงรัตน์   เบิกบานจิตร ครู
100 สพป.ระยอง เขต 2 470179 : ชุมชนบ้านวังจันทน์ อภิรดี  สิถิลวัน ครู
101 สพป.ระยอง เขต 2 470179 : ชุมชนบ้านวังจันทน์ กรวรรณ  โสภารัตนพร ครู
102 สพป.ระยอง เขต 2 470182 : บ้านเขาตลาด กัลยา  บุญกัณฑ์ ครู
103 สพป.ระยอง เขต 2 470182 : บ้านเขาตลาด ดวงเดือน  เนื่องนิกร ครูผู้ช่วย
104 สพป.ระยอง เขต 2 470205 : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง นายปิยะวงศ์  เปรียบจันทึก ครูผู้ช่วย
105 สพป.ระยอง เขต 2 470205 : บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง อรรถวัฒน์  สบายกาญจน์ ครู
106 สพป.ระยอง เขต 2 470203 : บ้านมะเดื่อ มธุรส  ป้องความดี ครู
107 สพป.ระยอง เขต 2 470203 : บ้านมะเดื่อ สันติ  มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.ระยอง เขต 2 470197 : บ้านชำฆ้อ นางกัณจนา  กู้ตระกูล ครู
109 สพป.ระยอง เขต 2 470197 : บ้านชำฆ้อ ดวงฤทัย  โอนประจำ ครูผู้ช่วย
110 สพป.ระยอง เขต 2 470198 : บ้านศรีประชา นงเยาว์  ทองกำเนิด ครู
111 สพป.ระยอง เขต 2 470201 : บ้านเขาช่องลม สุนิดา  สมสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ระยอง เขต 2 470193 : บ้านน้ำเป็น ประจักษ์  เจริญวงศ์ ครู
113 สพป.ระยอง เขต 2 470193 : บ้านน้ำเป็น กรกช  ศรีชูเปี่ยม ครู
114 สพป.ระยอง เขต 2 470194 : บ้านสามแยกน้ำเป็น นางสาวนฤมล  บัวจูม ครู คศ.1
115 สพป.ระยอง เขต 2 470194 : บ้านสามแยกน้ำเป็น นางสาวแพรวนภา  กูกขุนทด ครู
116 สพป.ระยอง เขต 2 470195 : บ้านมาบช้างนอน นางสาววรรณศรี  ใหม่คามิ ครูชำนาญการ
117 สพป.ระยอง เขต 2 470196 : บ้านเหมืองแร่ อารีรัตน์  ชาญนรา ครู
118 สพป.ระยอง เขต 2 470196 : บ้านเหมืองแร่ คธาวุฒิ  มาลีลัย ครู
119 สพป.ระยอง เขต 2 470192 : บ้านน้ำใส ศศิวิมล  สิทธิพงษ์ ครู
120 สพป.ระยอง เขต 2 470199 : บ้านห้วยทับมอญ จงสฤษด์  บุรพงษ์ไพบูลย์ ครู
121 สพป.ระยอง เขต 2 470204 : บ้านยางเอน ฐิตินันท์  นันทนพิบูล ครู
122 สพป.ระยอง เขต 2 470200 : บ้านสีระมัน นิลุบล  แคล้วณรงค์ ครูผู้ช่วย
123 สพป.ระยอง เขต 2 470200 : บ้านสีระมัน จรรจิรา  นิสสัยซื่อ ธุรการ
124 สพป.ระยอง เขต 2 470202 : บ้านน้ำกร่อย วีระ  คำแหง ครู