รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470057 วัดกะแส สุทธิดา  โคตรพรหมศรี ครู อนุมัติ
2 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470057 วัดกะแส สุรภา  ทวีธรรม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470058 บ้านคลองป่าไม้ นางสาวจิรารัตน์  เพชรมาก ครู คศ.1 อนุมัติ
4 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470058 บ้านคลองป่าไม้ นายเปรมินทร์  ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
5 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470060 บ้านยางงาม ไกรสร  ธรรมสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470060 บ้านยางงาม ดรุณี  วงศ์นาค ธุรการ อนุมัติ
7 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470060 บ้านยางงาม สนั่น  ศิริชนม์ ครู อนุมัติ
8 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470094 ชุมชนวัดกลางกร่ำ นางจันทิมา   แสวงดิลก ครู อนุมัติ
9 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470095 วัดชากมะกรูด กัลยา  จันทร์พราหมณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470068 วัดสุขไพรวัน พงศธร  ชาญศรี ครู อนุมัติ
11 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470068 วัดสุขไพรวัน วัชระ  คณะทรง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470068 วัดสุขไพรวัน อัญชลี  นามโคตร ครู คศ.1 อนุมัติ
13 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470069 บ้านหนองคุย นางวันเพ็ญ  ทัดอู๋ ครู อนุมัติ
14 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470069 บ้านหนองคุย นายปรวินทร์  อินอ้น ครู คศ.1 อนุมัติ
15 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470071 บ้านชำสมอ นางสาวพาขวัญ  พันธุ์ทองดี ครู อนุมัติ
16 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470071 บ้านชำสมอ กรุง  ม่วงนาครอง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
17 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470072 วัดเขาน้อย นางสิรินธร  ทองหล่อ ครู อนุมัติ
18 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470073 วัดกองดิน กรรณิกา  เจริญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470074 วัดเขาสำรอง นิตยา  สมวนาพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470074 วัดเขาสำรอง ณณัฐ   ช่วยงาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470066 วัดไตรรัตนาราม นางสาวไพริณ   สุระเสียง ครู อนุมัติ
22 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470066 วัดไตรรัตนาราม นายธิติ  คำสียา ครู อนุมัติ
23 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470062 วัดคลองปูน นายกิตติภพ  ตุ่ยไธสง ครู อนุมัติ
24 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470063 วัดเนินยาง วีนัส  ปราโมทย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
25 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470064 บ้านเนินสมบูรณ์ นายชารุต   เพี้ยนศรี ครู อนุมัติ
26 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470064 บ้านเนินสมบูรณ์ หยาดฝน  เดชโอภาส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470096 วัดเขากะโดน ณัฐรียา  งามสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
28 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470097 วัดบุนนาค นางสุภาพร  โสธนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470104 บ้านคลองทุเรียน อัญชลี  พันธุ์ทรัพย์สาร ครู อนุมัติ
30 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470105 บ้านมาบเหลาชะโอน บ้านมาบเหลาชะโอน  เบญจวรรณ วงศ์นาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
31 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470100 วัดสันติวัน จารุณี  ก้องเสนาะ ครูธุรการ อนุมัติ
32 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470100 วัดสันติวัน ประมวล  งานยางหวาย ครู อนุมัติ
33 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470106 วัดสมอโพรง ภัทรภร  อุทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
34 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470107 วัดคลองชากพง นายปัญญา  โสธนะ ครู อนุมัติ
35 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470108 วัดพลงไสว พิมผกา  ใจใส ครู อนุมัติ
36 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470048 วัดหนองกันเกรา เพียงใจ  วงษ์สูง ครู อนุมัติ
37 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470049 วัดโพธิ์ทอง วิวัฒนา  อารอบ ครูจ้างสอน อนุมัติ
38 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470049 วัดโพธิ์ทอง นรินทร์  มานาค ครู อนุมัติ
39 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470050 บ้านดอนสำราญ นายวสันต์  วงศ์ประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
40 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470045 วัดพลงช้างเผือก ศิริรัตน์  เจริญ ครู อนุมัติ
41 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470046 วัดสารนารถธรรมาราม ทัศนี  โยธาวงค์ ครู อนุมัติ
42 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470080 วัดมงคลวุฒาวาส เสาวดี  สายสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470080 วัดมงคลวุฒาวาส สุมาลี  หาญกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
44 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470081 วัดชุมนุมสูง นางสาวนิตยาพร  อิปากดี ครู อนุมัติ
45 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470081 วัดชุมนุมสูง นายจรัล  พรมปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470082 บ้านเนินสุขสำรอง ทิพยาภา  คมขำ ครู อนุมัติ
47 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470082 บ้านเนินสุขสำรอง นายกิตติคุณ  โชติมงคล ครู อนุมัติ
48 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470082 บ้านเนินสุขสำรอง เกษมสันต์  วรรณวงษ์ ครู อนุมัติ
49 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470083 วัดทุ่งควายกิน สิทธิพงษ์  มีมานาน ครู อนุมัติ
50 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470077 วัดเนินเขาดิน นางสาวศิริพรรณ   เสน่ห์ ครู อนุมัติ
51 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470077 วัดเนินเขาดิน ศิรินนา  ไชยสีหา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
52 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470077 วัดเนินเขาดิน นายสาคร  เจริญกัลป์ ผอ.รร. อนุมัติ
53 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470078 วัดหนองกะพ้อ กรองกาญจน์  ลิขิต ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470078 วัดหนองกะพ้อ นางสุรีย์พร  อยู่สำราญ ครู อนุมัติ
55 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470079 บ้านหนองไทร นายนพวิทย์  รักพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470098 วัดถนนกะเพรา นางสาวปวีณา  พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา อนุมัติ
57 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470099 วัดจำรุง ปราณี  พุ่มพิชประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
58 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470090 วัดเนินทราย หยาดฝน  ชิดปราง ครู คศ .3 อนุมัติ
59 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470053 วัดบ้านนา สมใจ  ธรารักษ์ ครู อนุมัติ
60 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470053 วัดบ้านนา วิโรจน์  วิภาสมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
61 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470054 บ้านทุ่งเค็ด สง่า  นามเหลา ครู อนุมัติ
62 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470055 บ้านท่าลำบิด วสันต์  ผู้สมเก่า ครู อนุมัติ
63 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470055 บ้านท่าลำบิด อำนวย  สำเร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470055 บ้านท่าลำบิด พรรณกาญจน์  จันทราช ครู อนุมัติ
65 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470056 บ้านห้วงหิน นางวันวิวาห์  ระเบียบดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470061 ชุมชนวัดตะเคียนงาม นายคมสัน  คงเอี่ยม ครู อนุมัติ
67 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470061 ชุมชนวัดตะเคียนงาม เยาวภา   บุตรดีวงศ์ ครู อนุมัติ
68 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470076 วัดท่ากง ชาติชนะ  สุมาลัย ครู อนุมัติ
69 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470065 วัดเกาะลอย ประภา  อุดมศักดิ์เวชกุล ครู อนุมัติ
70 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470067 วัดปากน้ำพังราด ณัฐณิชา  ปรุงแต่งกิจ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
71 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470075 วัดพังราด หาญณรงค์  กระจงจิตร ครู อนุมัติ
72 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470084 บ้านวังหิน นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ ครู อนุมัติ
73 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470084 บ้านวังหิน กุลชา  ลี้ไพโรจน์กุล ครู อนุมัติ
74 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470085 วัดวังหว้า เหรียญ  ทองคำ ครู อนุมัติ
75 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470086 บ้านเนินหย่อง อรุณี  ศิริสุขไพบูลย์ ครู อนุมัติ
76 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470086 บ้านเนินหย่อง อุษณาภรณ์  ตั้งมั่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
77 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470088 บ้านเนินดินแดง สุภัทรวรรณ  สาลีติด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
78 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470052 บ้านเจริญสุข สุธาสินี  เสน่ห์ ครู อนุมัติ
79 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470089 บ้านเขาหินแท่น นางสาววาสนา   สุริยพรรณพงศ์ ครูชำฯาญการพิเศษ อนุมัติ
80 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470051 บ้านหนองน้ำขุ่น สุนิสา  ชาวประชา ครู อนุมัติ
81 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470102 บ้านสองสลึง นวลอนงค์  ศรีเมือง ครู อนุมัติ
82 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470103 บ้านสองพี่น้อง ลำยอง  มาวัน ครู อนุมัติ
83 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470087 บ้านเต้าปูนหาย สุดกมล  ศิลประเสริฐ ธุรการ อนุมัติ
84 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470093 บ้านห้วยยาง อทิตยาพร  เทียนยาณี ครู อนุมัติ
85 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470091 วัดคงคาวราราม ประจวบ  ลิขิต ครู อนุมัติ
86 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470187 บ้านชุมแสง natrada  tongrueng ครูู อนุมัติ
87 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470188 บ้านหนองม่วง สมพร  จันทร์ขอนแก่น ครู อนุมัติ
88 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470189 บ้านบึงตะกาด มุฑิตา  เครือวัลย์ ครู อนุมัติ
89 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470190 บ้านเขาตาอิ๋น วลัยลักษณ์  แจ่มจำรัส ครู อนุมัติ
90 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470190 บ้านเขาตาอิ๋น ปทิดา  ขันเชียง ครู อนุมัติ
91 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470191 บ้านแก่งหวาย นายสมชาย  พลแสน ครู อนุมัติ
92 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470181 บ้านคลองไผ่ พรอุมา  ธรรมกรณ์ ครู อนุมัติ
93 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470186 ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) นิภา  ดิศเจริญ ครู อนุมัติ
94 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470184 วัดป่ายุบ นายจิรายุส  คุณสุทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470184 วัดป่ายุบ นางสาวพัชราพร  พงษานิล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470185 บ้านยุบตาเหน่ง ดารุณี  ศรีทุม ครู อนุมัติ
97 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470183 บ้านคลองบางบ่อ เกศรินทร์  มีลาภ ครูชำนาญการ อนุมัติ
98 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470177 บ้านพลงตาเอี่ยม นิตยา  วงษ์สาจันทร์ ครู อนุมัติ
99 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470178 บ้านชงโค นางสาวดวงรัตน์   เบิกบานจิตร ครู อนุมัติ
100 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470179 ชุมชนบ้านวังจันทน์ อภิรดี  สิถิลวัน ครู อนุมัติ
101 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470179 ชุมชนบ้านวังจันทน์ กรวรรณ  โสภารัตนพร ครู อนุมัติ
102 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470182 บ้านเขาตลาด ดวงเดือน  เนื่องนิกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470182 บ้านเขาตลาด กัลยา  บุญกัณฑ์ ครู อนุมัติ
104 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470205 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง อรรถวัฒน์  สบายกาญจน์ ครู อนุมัติ
105 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470205 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง นายปิยะวงศ์  เปรียบจันทึก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470203 บ้านมะเดื่อ มธุรส  ป้องความดี ครู อนุมัติ
107 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470203 บ้านมะเดื่อ สันติ  มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470197 บ้านชำฆ้อ ดวงฤทัย  โอนประจำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470197 บ้านชำฆ้อ นางกัณจนา  กู้ตระกูล ครู อนุมัติ
110 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470198 บ้านศรีประชา นงเยาว์  ทองกำเนิด ครู อนุมัติ
111 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470201 บ้านเขาช่องลม สุนิดา  สมสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
112 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470193 บ้านน้ำเป็น ประจักษ์  เจริญวงศ์ ครู อนุมัติ
113 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470193 บ้านน้ำเป็น กรกช  ศรีชูเปี่ยม ครู อนุมัติ
114 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470194 บ้านสามแยกน้ำเป็น นางสาวแพรวนภา  กูกขุนทด ครู อนุมัติ
115 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470194 บ้านสามแยกน้ำเป็น นางสาวนฤมล  บัวจูม ครู คศ.1 อนุมัติ
116 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470195 บ้านมาบช้างนอน นางสาววรรณศรี  ใหม่คามิ ครูชำนาญการ อนุมัติ
117 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470196 บ้านเหมืองแร่ คธาวุฒิ  มาลีลัย ครู อนุมัติ
118 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470196 บ้านเหมืองแร่ อารีรัตน์  ชาญนรา ครู อนุมัติ
119 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470192 บ้านน้ำใส ศศิวิมล  สิทธิพงษ์ ครู อนุมัติ
120 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470199 บ้านห้วยทับมอญ จงสฤษด์  บุรพงษ์ไพบูลย์ ครู อนุมัติ
121 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470204 บ้านยางเอน ฐิตินันท์  นันทนพิบูล ครู อนุมัติ
122 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470200 บ้านสีระมัน จรรจิรา  นิสสัยซื่อ ธุรการ อนุมัติ
123 2102 สพป.ระยอง เขต 2 470202 บ้านน้ำกร่อย วีระ  คำแหง ครู อนุมัติ