รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060026 วัดเกาะขวาง ปุณณภา  สงเคราะห์ ครู อนุมัติ
2 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060026 วัดเกาะขวาง ภัทราภรณ์  ไชยรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060027 วัดเกาะตะเคียน พรรณา  อารีพล ครู อนุมัติ
4 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060028 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) ไอรดา  เหมวิภาต ครู คศ3 อนุมัติ
5 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060030 วัดเขาน้อย อุรุพงษ์  งานฉมัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
6 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060030 วัดเขาน้อย นางนิรมล  เดชาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย อนุมัติ
7 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060020 วัดคมบาง จริยา  เฟื่องภักดิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
8 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060029 วัดเนินยาง นิภาภรณ์  ช่างไถ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060029 วัดเนินยาง ประภาศิริ  สินธุประเสริฐ ครู อนุมัติ
10 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060018 วัดทองทั่ว กัญฐณา  ปรีชา ครู คศ.2 อนุมัติ
11 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060019 วัดเนินสูง พรทิพย์  บุญการี ครู อนุมัติ
12 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060014 วัดจันทนาราม พิชัย  ธนะทรัพย์ทอง ครู อนุมัติ
13 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060014 วัดจันทนาราม เสริมสุข  โพธิพันธุ์ ครู อนุมัติ
14 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) wiraphan  srisrual ครู อนุมัติ
15 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060002 บ้านคลองน้ำใส นิชาภา  บุญเจริญ ครู อนุมัติ
16 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060002 บ้านคลองน้ำใส นางสาวจิตรพิสุทธ์  เอื้อเฟื้อ เจ้าน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060003 บ้านแก้ว วัฒนา  จันทมงคล ครู อนุมัติ
18 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060011 วัดสิงห์ กัลยา  อุปนัน ครู อนุมัติ
19 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060011 วัดสิงห์ มนัชยา  ธรรมลิขิต ครูโรงเรียนวัดสิงห์ อนุมัติ
20 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060012 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) นายปรีชาพล  นวนสุทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060012 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) นายนิมิตร  สวัสดิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060013 บ้านท่าแฉลบ นางสาวอำภา  ฟังคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
23 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060015 วัดดอนตาล อัญชลี  จ ครู อนุมัติ
24 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060016 วัดพลับพลา พีระพล  ช่างเรือ ครู อนุมัติ
25 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060016 วัดพลับพลา นายพีระพล  ช่างเรือ ครู อนุมัติ
26 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060017 วัดโป่งแรด รักชนก  โสภักต์ ครู อนุมัติ
27 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 อนุบาลจันทบุรี นายสุภาพ  ทองนวล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 อนุบาลจันทบุรี นางเพ็ญจันทร์  กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
29 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 อนุบาลจันทบุรี ณรงค์กร  ท่าม่วง ครู อนุมัติ
30 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 อนุบาลจันทบุรี นางพรเพ็ญ  กิจพิบุลย์ ครู คศ.3 อนุมัติ
31 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060007 สฤษดิเดช จิรพงศ์  ใจบุญ ครู อนุมัติ
32 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060005 บ้านชำโสม รมณี  แสงจันทร์ ครู อนุมัติ
33 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060006 วัดแสลง นางสาวอังคณา  เรืองภักดิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
34 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) ชนิศา  ศรีกระจ่าง ครู อนุมัติ
35 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060023 วัดเสม็ดงาม น.ส.อรสา  ณัมคนิสรณ์ ครู อนุมัติ
36 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060024 วัดเนินโพธิ์ นางสาวศิริพรรณ  เจริญแพทย์ ครู อนุมัติ
37 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060050 บ้านศรัทธาตะพง นายนริศย์ศักดิ์  พรมจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060050 บ้านศรัทธาตะพง กสิพร  บุญประเสริฐ ครู อนุมัติ
39 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060052 บ้านตาเลียว วรวรรณ  สัจจาสัย ครู คศ.1 อนุมัติ
40 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060052 บ้านตาเลียว พิสุทธิศักดิ์  เซ็นธุลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060053 บ้านวังปลา นางศรีจันทร์  บุญควง ครูชำนาญการ(เจ้าหน้าที่พัสดุ) อนุมัติ
42 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060054 บ้านแก่งน้อย นางวิลาวัลย์  บุญเรือน ครู อนุมัติ
43 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060056 บ้านเขาแก้ววิทยา นายราเชนทร์  เทียนวิชัย ครู อนุมัติ
44 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060033 บ้านคลองกะพง ครรชิต  เปลี่ยนไธสง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
45 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060035 บ้านเนินดินแดง นายต่อศักดิ์  สุวิสุทธิมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060035 บ้านเนินดินแดง นายเอกรัตน์  บุญล้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060036 บ้านมาบโอน บุญตา  จันทร์บุญเรือง ครู อนุมัติ
48 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060031 วัดบูรพาพิทยาราม อลินดา  กลมเกลี้ยง ครู อนุมัติ
49 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี สุมนธนิน  ใจสุทธิ ครู อนุมัติ
50 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร) มานุ  มุขสานต์ ครู อนุมัติ
51 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร) สุฑารัตน์  ขีณาวัฒ ครู อนุมัติ
52 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร) ขวัญฤดี  ไชยชาญ ครู อนุมัติ
53 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060058 วัดหมูดุด สุนทร  ประมวล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
54 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060059 บ้านเจ้าหลาว วรนุช  หาญณรงค์ ครู อนุมัติ
55 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060061 บ้านเตาหม้อ ภาณุพงศ์  วุฒิจักร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
56 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060045 บ้านสังข์ทอง เบญจ  แก้วการ ครู อนุมัติ
57 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060043 วัดหนองคัน wandee  panannop ครู อนุมัติ
58 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060044 วัดแขมหนู นายวันชัย   สิทธิประสงค์ ครู อนุมัติ
59 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060042 วัดตะกาดเง้า นายศุภฤกษ์  กาฬบุตร ครู อนุมัติ
60 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060042 วัดตะกาดเง้า ธีระพล  นิโลตบล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060047 อนุบาลบ้านหนองคล้า นางสาวพีรยา  ทองเชื่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
62 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060048 วัดทุ่งเบญจา จรัล  มนอ่อน ครููชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060049 บ้านสะพานเลือก นางสาวจุรีภรณ์  เมืองโคมพัส ครู คศ.3 อนุมัติ
64 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060062 วัดรำพัน วันทนา  เจริญทรัพย์ ครู อนุมัติ
65 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060062 วัดรำพัน นายกิตติ  เนตรประโคน ครู อนุมัติ
66 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060063 วัดท่าศาลา ศรุชา  ม่วงนาครอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060063 วัดท่าศาลา ภาพิมล  อินทโชติ ธุรการ อนุมัติ
68 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สมใจ  คุณชน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
69 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) นายโอภาส  ผดุงเวียง ครู อนุมัติ
70 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060038 วัดสามผาน อมรรัตน์   เอี่ยมสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060188 บ้านช่องกะพัด นายพีรพล  วงศ์ศรีเทพ ครู อนุมัติ
72 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060190 วัดแก่งหางแมว ตฤณศิษฐ์  ราชนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060190 วัดแก่งหางแมว ดวงชนก  นามวิจิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060193 บ้านโป่งวัว นางสาวนัตยา  แสงสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060194 บ้านหนองบัวทอง กัญญณัช  สระทองพรม ครู คศ.1 อนุมัติ
76 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060194 บ้านหนองบัวทอง นายปริยวิศว์   วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
77 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060194 บ้านหนองบัวทอง ปฐมพงษ์  ไชยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
78 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060192 บ้านโคกวัด นางสาวตรีชนนันท์  วงษ์สกุลไชยะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
79 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060192 บ้านโคกวัด สุทัศน์  วิลัยการ ครู อนุมัติ
80 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060189 วัดขุนซ่อง ฤทธิชัย   บัลลังค์ ครู อนุมัติ
81 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060189 วัดขุนซ่อง อนุพงศ์  นาสิงห์คาน ครู อนุมัติ
82 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060228 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ขนิษฐา  จันทร ครู อนุมัติ
83 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060180 วัดเขาวงกต นายนรวีร์  คุ้มตระกูล ครู อนุมัติ
84 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060180 วัดเขาวงกต กาญจนา  แก้วเกตุ ครู อนุมัติ
85 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060180 วัดเขาวงกต นางสุดใจ  คุ้มตระกูล ครู อนุมัติ
86 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060181 บ้านหนองเจ๊กสร้อย สุนีรัตน์  จันทรานุวัฒน์กุล ครู อนุมัติ
87 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060184 บ้านเนินจำปา ทรายแก้ว  เตรี่ยมศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
88 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060185 บ้านวังอีแอ่น นายสมชาย  พะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น อนุมัติ
89 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060185 บ้านวังอีแอ่น พีรพงศ์   เวชภิรมย์ ครู อนุมัติ
90 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060186 บ้านบ่อไฟไหม้ รัชกร  สิงห์จันทร์ ครู อนุมัติ
91 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060187 บ้านคลองครก จรรยา  รุ่งโรจน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060187 บ้านคลองครก นิตยา  พงษ์พระเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองครก อนุมัติ
93 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060187 บ้านคลองครก เกสร  รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060182 บ้านวังไม้แดง นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
95 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060182 บ้านวังไม้แดง นริศรา   นัมคณิสรณ์ ครู อนุมัติ
96 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060183 บ้านซอยสอง นฤมล  อินทรชาติ ครู อนุมัติ
97 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060183 บ้านซอยสอง กัณฐิกา  สุระโคตร ครุ คศ.3 อนุมัติ
98 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060191 บ้านประแกต พัฒนา  เกตุงาม ครู อนุมัติ
99 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060191 บ้านประแกต ถนอมศรี  คล้ายไพฑูรย์ ครู อนุมัติ
100 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060195 วัดหนองแหวน อรอนงค์  ผ่องมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060199 วัดโขดหอย ชนิดาภา  ฉัยยา ครูโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) อนุมัติ
102 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060199 วัดโขดหอย ณัฏฐ์เดช  กุลสิงห์ ครู อนุมัติ
103 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060200 วัดนาซา สุวิมล  ชัญพลา ครู อนุมัติ
104 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060211 บ้านยางระหง นางสาวเยาวรัตน์  ปลื้มใจ ครู อนุมัติ
105 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060211 บ้านยางระหง นางสาวณัฐวรา  เปลี่ยนผึ้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060209 วัดช้างข้าม นายชนม์ชรัส  รสชื่น ครู อนุมัติ
107 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060201 วัดหนองไทร นางปัทมา  สอสกุล ครูคศ.3 อนุมัติ
108 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060210 บ้านเขามะปริง จุฑารัตน์  บุญแน่น ครู อนุมัติ
109 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060210 บ้านเขามะปริง นางบุญเรือง  จูมปาจูม ครู อนุมัติ
110 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060212 วัดนายายอาม ณฐา  ตุพิมาย ตุพิมาย อนุมัติ
111 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060213 บ้านต้นกระบก นางอัจฉรา   ขวัญกิจบุญชัย ครู อนุมัติ
112 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060208 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นัฐชยา  ล้ำเลิศบุญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060205 วัดวังเวียน นางธิดา   กลิ่นเกษร ครู คศ.3 อนุมัติ
114 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060202 บ้านห้วงกระแจะ นางนันทพร  เวชมณี ครู อนุมัติ
115 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060202 บ้านห้วงกระแจะ ชุติมนฑน์  ยมหา ครู อนุมัติ
116 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060203 วัดวังหิน นายอุทิศ  แสงผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060203 วัดวังหิน นายอุทิศ  แสงผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060204 วัดหนองสีงา นายสมชาย  ล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060204 วัดหนองสีงา นางสุพรรณี  โกปิยนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060206 บ้านคลองลาว ดวงพร  ราชสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
121 2201 สพป.จันทบุรี เขต 1 060196 วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) บุษยมาส  เลิศศิริธรกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ