รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.จันทบุรี เขต 1 060026 : วัดเกาะขวาง ภัทราภรณ์  ไชยรัตน์ ครูผู้ช่วย
2 สพป.จันทบุรี เขต 1 060026 : วัดเกาะขวาง ปุณณภา  สงเคราะห์ ครู
3 สพป.จันทบุรี เขต 1 060027 : วัดเกาะตะเคียน พรรณา  อารีพล ครู
4 สพป.จันทบุรี เขต 1 060028 : วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) ไอรดา  เหมวิภาต ครู คศ3
5 สพป.จันทบุรี เขต 1 060030 : วัดเขาน้อย อุรุพงษ์  งานฉมัง ครูผู้ช่วย
6 สพป.จันทบุรี เขต 1 060030 : วัดเขาน้อย นางนิรมล  เดชาวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย
7 สพป.จันทบุรี เขต 1 060020 : วัดคมบาง จริยา  เฟื่องภักดิ์ ครูอัตราจ้าง
8 สพป.จันทบุรี เขต 1 060029 : วัดเนินยาง นิภาภรณ์  ช่างไถ ครูผู้ช่วย
9 สพป.จันทบุรี เขต 1 060029 : วัดเนินยาง ประภาศิริ  สินธุประเสริฐ ครู
10 สพป.จันทบุรี เขต 1 060018 : วัดทองทั่ว กัญฐณา  ปรีชา ครู คศ.2
11 สพป.จันทบุรี เขต 1 060019 : วัดเนินสูง พรทิพย์  บุญการี ครู
12 สพป.จันทบุรี เขต 1 060014 : วัดจันทนาราม เสริมสุข  โพธิพันธุ์ ครู
13 สพป.จันทบุรี เขต 1 060014 : วัดจันทนาราม พิชัย  ธนะทรัพย์ทอง ครู
14 สพป.จันทบุรี เขต 1 060025 : วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) ชัญญานุช  ราชประโคน ครูผู้ช่วย
15 สพป.จันทบุรี เขต 1 060002 : บ้านคลองน้ำใส นางสาวจิตรพิสุทธ์  เอื้อเฟื้อ เจ้าน้าที่ธุรการ
16 สพป.จันทบุรี เขต 1 060002 : บ้านคลองน้ำใส นิชาภา  บุญเจริญ ครู
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 060003 : บ้านแก้ว วัฒนา  จันทมงคล ครู
18 สพป.จันทบุรี เขต 1 060011 : วัดสิงห์ มนัชยา  ธรรมลิขิต ครูโรงเรียนวัดสิงห์
19 สพป.จันทบุรี เขต 1 060011 : วัดสิงห์ กัลยา  อุปนัน ครู
20 สพป.จันทบุรี เขต 1 060012 : วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) นายนิมิตร  สวัสดิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
21 สพป.จันทบุรี เขต 1 060012 : วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) นายปรีชาพล  นวนสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
22 สพป.จันทบุรี เขต 1 060013 : บ้านท่าแฉลบ นางสาวอำภา  ฟังคำ พนักงานราชการ
23 สพป.จันทบุรี เขต 1 060015 : วัดดอนตาล อัญชลี  จ ครู
24 สพป.จันทบุรี เขต 1 060016 : วัดพลับพลา พีระพล  ช่างเรือ ครู
25 สพป.จันทบุรี เขต 1 060016 : วัดพลับพลา นายพีระพล  ช่างเรือ ครู
26 สพป.จันทบุรี เขต 1 060017 : วัดโป่งแรด รักชนก  โสภักต์ ครู
27 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 : อนุบาลจันทบุรี ณรงค์กร  ท่าม่วง ครู
28 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 : อนุบาลจันทบุรี นางพรเพ็ญ  กิจพิบุลย์ ครู คศ.3
29 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 : อนุบาลจันทบุรี นายสุภาพ  ทองนวล ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.จันทบุรี เขต 1 060001 : อนุบาลจันทบุรี นางเพ็ญจันทร์  กลิ่นขจร เจ้าหน้าที่พัสดุ
31 สพป.จันทบุรี เขต 1 060007 : สฤษดิเดช จิรพงศ์  ใจบุญ ครู
32 สพป.จันทบุรี เขต 1 060005 : บ้านชำโสม รมณี  แสงจันทร์ ครู
33 สพป.จันทบุรี เขต 1 060006 : วัดแสลง นางสาวอังคณา  เรืองภักดิ์ ครู คศ.1
34 สพป.จันทบุรี เขต 1 060022 : วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) ชนิศา  ศรีกระจ่าง ครู
35 สพป.จันทบุรี เขต 1 060023 : วัดเสม็ดงาม น.ส.อรสา  ณัมคนิสรณ์ ครู
36 สพป.จันทบุรี เขต 1 060024 : วัดเนินโพธิ์ นางสาวศิริพรรณ  เจริญแพทย์ ครู
37 สพป.จันทบุรี เขต 1 060050 : บ้านศรัทธาตะพง กสิพร  บุญประเสริฐ ครู
38 สพป.จันทบุรี เขต 1 060050 : บ้านศรัทธาตะพง นายนริศย์ศักดิ์  พรมจักร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
39 สพป.จันทบุรี เขต 1 060052 : บ้านตาเลียว วรวรรณ  สัจจาสัย ครู คศ.1
40 สพป.จันทบุรี เขต 1 060052 : บ้านตาเลียว พิสุทธิศักดิ์  เซ็นธุลี ครูผู้ช่วย
41 สพป.จันทบุรี เขต 1 060053 : บ้านวังปลา นางศรีจันทร์  บุญควง ครูชำนาญการ(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
42 สพป.จันทบุรี เขต 1 060054 : บ้านแก่งน้อย นางวิลาวัลย์  บุญเรือน ครู
43 สพป.จันทบุรี เขต 1 060056 : บ้านเขาแก้ววิทยา นายราเชนทร์  เทียนวิชัย ครู
44 สพป.จันทบุรี เขต 1 060033 : บ้านคลองกะพง ครรชิต  เปลี่ยนไธสง ผู้อำนวยการ
45 สพป.จันทบุรี เขต 1 060035 : บ้านเนินดินแดง นายเอกรัตน์  บุญล้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.จันทบุรี เขต 1 060035 : บ้านเนินดินแดง นายต่อศักดิ์  สุวิสุทธิมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ
47 สพป.จันทบุรี เขต 1 060036 : บ้านมาบโอน บุญตา  จันทร์บุญเรือง ครู
48 สพป.จันทบุรี เขต 1 060031 : วัดบูรพาพิทยาราม อลินดา  กลมเกลี้ยง ครู
49 สพป.จันทบุรี เขต 1 060065 : วัดเสม็ดโพธิ์ศรี สุมนธนิน  ใจสุทธิ ครู
50 สพป.จันทบุรี เขต 1 060066 : วัดโขมง(แจงพิทยาคาร) ขวัญฤดี  ไชยชาญ ครู
51 สพป.จันทบุรี เขต 1 060066 : วัดโขมง(แจงพิทยาคาร) มานุ  มุขสานต์ ครู
52 สพป.จันทบุรี เขต 1 060066 : วัดโขมง(แจงพิทยาคาร) สุฑารัตน์  ขีณาวัฒ ครู
53 สพป.จันทบุรี เขต 1 060058 : วัดหมูดุด สุนทร  ประมวล ผู้อำนวยการ
54 สพป.จันทบุรี เขต 1 060059 : บ้านเจ้าหลาว วรนุช  หาญณรงค์ ครู
55 สพป.จันทบุรี เขต 1 060061 : บ้านเตาหม้อ ภาณุพงศ์  วุฒิจักร ธุรการโรงเรียน
56 สพป.จันทบุรี เขต 1 060045 : บ้านสังข์ทอง เบญจ  แก้วการ ครู
57 สพป.จันทบุรี เขต 1 060043 : วัดหนองคัน wandee  panannop ครู
58 สพป.จันทบุรี เขต 1 060044 : วัดแขมหนู นายวันชัย   สิทธิประสงค์ ครู
59 สพป.จันทบุรี เขต 1 060042 : วัดตะกาดเง้า ธีระพล  นิโลตบล ครูผู้ช่วย
60 สพป.จันทบุรี เขต 1 060042 : วัดตะกาดเง้า นายศุภฤกษ์  กาฬบุตร ครู
61 สพป.จันทบุรี เขต 1 060047 : อนุบาลบ้านหนองคล้า นางสาวพีรยา  ทองเชื่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.จันทบุรี เขต 1 060048 : วัดทุ่งเบญจา จรัล  มนอ่อน ครููชำนาญการพิเศษ
63 สพป.จันทบุรี เขต 1 060049 : บ้านสะพานเลือก นางสาวจุรีภรณ์  เมืองโคมพัส ครู คศ.3
64 สพป.จันทบุรี เขต 1 060062 : วัดรำพัน นายกิตติ  เนตรประโคน ครู
65 สพป.จันทบุรี เขต 1 060062 : วัดรำพัน วันทนา  เจริญทรัพย์ ครู
66 สพป.จันทบุรี เขต 1 060063 : วัดท่าศาลา ภาพิมล  อินทโชติ ธุรการ
67 สพป.จันทบุรี เขต 1 060063 : วัดท่าศาลา ศรุชา  ม่วงนาครอง ครูผู้ช่วย
68 สพป.จันทบุรี เขต 1 060039 : ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สมใจ  คุณชน ครูอัตราจ้าง
69 สพป.จันทบุรี เขต 1 060039 : ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) นายโอภาส  ผดุงเวียง ครู
70 สพป.จันทบุรี เขต 1 060038 : วัดสามผาน อมรรัตน์   เอี่ยมสกุล ครูผู้ช่วย
71 สพป.จันทบุรี เขต 1 060188 : บ้านช่องกะพัด นายพีรพล  วงศ์ศรีเทพ ครู
72 สพป.จันทบุรี เขต 1 060190 : วัดแก่งหางแมว ดวงชนก  นามวิจิตร ครูผู้ช่วย
73 สพป.จันทบุรี เขต 1 060190 : วัดแก่งหางแมว ตฤณศิษฐ์  ราชนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
74 สพป.จันทบุรี เขต 1 060193 : บ้านโป่งวัว นางสาวนัตยา  แสงสุข ครูผู้ช่วย
75 สพป.จันทบุรี เขต 1 060194 : บ้านหนองบัวทอง ปฐมพงษ์  ไชยสิทธิ์ ครู
76 สพป.จันทบุรี เขต 1 060194 : บ้านหนองบัวทอง กัญญณัช  สระทองพรม ครู คศ.1
77 สพป.จันทบุรี เขต 1 060194 : บ้านหนองบัวทอง นายปริยวิศว์   วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการ
78 สพป.จันทบุรี เขต 1 060192 : บ้านโคกวัด สุทัศน์  วิลัยการ ครู
79 สพป.จันทบุรี เขต 1 060192 : บ้านโคกวัด นางสาวตรีชนนันท์  วงษ์สกุลไชยะ ครูผู้ช่วย
80 สพป.จันทบุรี เขต 1 060189 : วัดขุนซ่อง อนุพงศ์  นาสิงห์คาน ครู
81 สพป.จันทบุรี เขต 1 060189 : วัดขุนซ่อง ฤทธิชัย   บัลลังค์ ครู
82 สพป.จันทบุรี เขต 1 060228 : วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ขนิษฐา  จันทร ครู
83 สพป.จันทบุรี เขต 1 060180 : วัดเขาวงกต กาญจนา  แก้วเกตุ ครู
84 สพป.จันทบุรี เขต 1 060180 : วัดเขาวงกต นางสุดใจ  คุ้มตระกูล ครู
85 สพป.จันทบุรี เขต 1 060180 : วัดเขาวงกต นายนรวีร์  คุ้มตระกูล ครู
86 สพป.จันทบุรี เขต 1 060181 : บ้านหนองเจ๊กสร้อย สุนีรัตน์  จันทรานุวัฒน์กุล ครู
87 สพป.จันทบุรี เขต 1 060184 : บ้านเนินจำปา ทรายแก้ว  เตรี่ยมศิริ ครูผู้ช่วย
88 สพป.จันทบุรี เขต 1 060185 : บ้านวังอีแอ่น นายสมชาย  พะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
89 สพป.จันทบุรี เขต 1 060185 : บ้านวังอีแอ่น พีรพงศ์   เวชภิรมย์ ครู
90 สพป.จันทบุรี เขต 1 060186 : บ้านบ่อไฟไหม้ รัชกร  สิงห์จันทร์ ครู
91 สพป.จันทบุรี เขต 1 060187 : บ้านคลองครก เกสร  รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย
92 สพป.จันทบุรี เขต 1 060187 : บ้านคลองครก จรรยา  รุ่งโรจน์ ครูผู้ช่วย
93 สพป.จันทบุรี เขต 1 060187 : บ้านคลองครก นิตยา  พงษ์พระเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองครก
94 สพป.จันทบุรี เขต 1 060182 : บ้านวังไม้แดง นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์ ครู
95 สพป.จันทบุรี เขต 1 060182 : บ้านวังไม้แดง นริศรา   นัมคณิสรณ์ ครู
96 สพป.จันทบุรี เขต 1 060183 : บ้านซอยสอง กัณฐิกา  สุระโคตร ครุ คศ.3
97 สพป.จันทบุรี เขต 1 060183 : บ้านซอยสอง นฤมล  อินทรชาติ ครู
98 สพป.จันทบุรี เขต 1 060191 : บ้านประแกต ถนอมศรี  คล้ายไพฑูรย์ ครู
99 สพป.จันทบุรี เขต 1 060191 : บ้านประแกต พัฒนา  เกตุงาม ครู
100 สพป.จันทบุรี เขต 1 060195 : วัดหนองแหวน อรอนงค์  ผ่องมณี ครูผู้ช่วย
101 สพป.จันทบุรี เขต 1 060199 : วัดโขดหอย ชนิดาภา  ฉัยยา ครูโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
102 สพป.จันทบุรี เขต 1 060199 : วัดโขดหอย ณัฏฐ์เดช  กุลสิงห์ ครู
103 สพป.จันทบุรี เขต 1 060200 : วัดนาซา สุวิมล  ชัญพลา ครู
104 สพป.จันทบุรี เขต 1 060211 : บ้านยางระหง นางสาวณัฐวรา  เปลี่ยนผึ้ง ครูผู้ช่วย
105 สพป.จันทบุรี เขต 1 060211 : บ้านยางระหง นางสาวเยาวรัตน์  ปลื้มใจ ครู
106 สพป.จันทบุรี เขต 1 060209 : วัดช้างข้าม นายชนม์ชรัส  รสชื่น ครู
107 สพป.จันทบุรี เขต 1 060201 : วัดหนองไทร นางปัทมา  สอสกุล ครูคศ.3
108 สพป.จันทบุรี เขต 1 060210 : บ้านเขามะปริง จุฑารัตน์  บุญแน่น ครู
109 สพป.จันทบุรี เขต 1 060210 : บ้านเขามะปริง นางบุญเรือง  จูมปาจูม ครู
110 สพป.จันทบุรี เขต 1 060212 : วัดนายายอาม ณฐา  ตุพิมาย ตุพิมาย
111 สพป.จันทบุรี เขต 1 060213 : บ้านต้นกระบก นางอัจฉรา   ขวัญกิจบุญชัย ครู
112 สพป.จันทบุรี เขต 1 060208 : วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นัฐชยา  ล้ำเลิศบุญฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
113 สพป.จันทบุรี เขต 1 060205 : วัดวังเวียน นางธิดา   กลิ่นเกษร ครู คศ.3
114 สพป.จันทบุรี เขต 1 060202 : บ้านห้วงกระแจะ นางนันทพร  เวชมณี ครู
115 สพป.จันทบุรี เขต 1 060202 : บ้านห้วงกระแจะ ชุติมนฑน์  ยมหา ครู
116 สพป.จันทบุรี เขต 1 060203 : วัดวังหิน นายอุทิศ  แสงผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.จันทบุรี เขต 1 060203 : วัดวังหิน นายอุทิศ  แสงผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
118 สพป.จันทบุรี เขต 1 060204 : วัดหนองสีงา นายสมชาย  ล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.จันทบุรี เขต 1 060204 : วัดหนองสีงา นางสุพรรณี  โกปิยนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
120 สพป.จันทบุรี เขต 1 060206 : บ้านคลองลาว ดวงพร  ราชสมบูรณ์ ครู
121 สพป.จันทบุรี เขต 1 060196 : วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร) บุษยมาส  เลิศศิริธรกุล ธุรการโรงเรียน