รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060067 วัดเกวียนหัก นางสาวแสงเดือน  อาจหาญ ครู อนุมัติ
2 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060075 วัดซึ้งบน นางนิรมล   พิมพา ครู อนุมัติ
3 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060076 วัดอิมั้ง นางพิจิตรา   วงค์พิทักษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
4 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060077 บ้านช้างข้าม นางจงดี    สุภาค์รัตน์ ครู อนุมัติ
5 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060077 บ้านช้างข้าม นางสาวไพจิตร   ดิษธรรม ครูโรงเรียนบ้านช้างข้าม อนุมัติ
6 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060084 วัดตกพรม ขวัญจิตร  ภูเวียง ครู อนุมัติ
7 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060085 วัดสะตอน้อย พลอยนันท์  ผลประพฤติ ครู อนุมัติ
8 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060078 บ้านตรอกนอง สุดเฉลียว  ระถะยาน ครู อนุมัติ
9 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060068 วัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร) ธิดา  ปรางรัตน์ ครู อนุมัติ
10 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060069 วัดตะปอนน้อย สมเกียรติ   คำประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
11 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060069 วัดตะปอนน้อย ศิริรัตน์  วรรณป้าน ครู อนุมัติ
12 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060070 บ้านหนองเสม็ด ปรารถนา  ศึกษา ครู อนุมัติ
13 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060089 บ้านบ่อ นางทัตชญา  นิยมไทย ครู อนุมัติ
14 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060089 บ้านบ่อ ทัตชญา  นิยมไทย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
15 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060090 มิตรภาพ ๒๐ นางวรรณพร   นิสยันต์ ครู อนุมัติ
16 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060090 มิตรภาพ ๒๐ ปฐมพงศ์  ฐาศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060079 วัดวังสรรพรส พิสมัย  บุญแสง ครู อนุมัติ
18 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060091 บ้านหนองระหาน กุลธิดา   เซียงหนู ครู อนุมัติ
19 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060092 บ้านทรัพย์สินพูน คนึงนิจ  เวชการี ครู อนุมัติ
20 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060086 บ้านบ่อเวฬุ นางสาวเฉลิมขวัญ  อ่อนเกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060086 บ้านบ่อเวฬุ จักรี  มนต์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
22 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060087 บ้านเขาทอง นายคมกฤช  พรหมฉิน ครู อนุมัติ
23 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060088 บ้านโชคดี ศราวุธ  ทองอากาศ ครู อนุมัติ
24 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060094 วัดเกาะจิก นายวัชราวุฒิ  ขอบเขตต์ ครู อนุมัติ
25 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060095 บ้านท่าขาหย่าง วีรพงษ์  จุลสอน ครู อนุมัติ
26 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060093 วัดบางชัน นางสาวสุภาพร  ราชบุรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060080 วัดมาบไผ่ นายยิ่งศักดิ์  เพ็งชิต พนักงานราชการ อนุมัติ
28 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060083 วัดเวฬุวัน จงกล  เรืองไพศาล ครู อนุมัติ
29 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060083 วัดเวฬุวัน นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วนิคม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060073 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) ปาริฉัตร  เนียมศรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
31 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060073 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) นางสาวจิตรา  น้ำใส ครูชำนาญการ อนุมัติ
32 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060071 วัดวันยาวล่าง เรณู  ชาวสวน ครู อนุมัติ
33 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060071 วัดวันยาวล่าง ใหม่  จรัล ครูโรงเรียนวัดวันยาวล่างฯ อนุมัติ
34 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060145 บ้านหนองบอน นายศิริศักดิ์  โพธิมณี ครู อนุมัติ
35 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060146 วัดผักกาด ชนิดาภา  พวงบุบผา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
36 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060147 บ้านคลองใหญ่ พิชฌญามณฑ์  สามารถ ครูชำนาญการ อนุมัติ
37 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060149 บ้านป่าวิไล วราภรณ์  มุลิ ครู อนุมัติ
38 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060137 บ้านดงจิก วิลัยลักษณ์  โอโลรัมย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
39 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060136 บ้านทุ่งกร่าง จันทร์งาม  มาตขาว ครู อนุมัติ
40 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060150 บ้านเนินดินแดง นางสาวจุฬารัตน์  ไสวย์ ครู อนุมัติ
41 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060150 บ้านเนินดินแดง ศุภากร  ทัศนสุวรรณ ครู อนุมัติ
42 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060151 บ้านแหลม นายปัทพงษ์  วิสุทธิแพทย์ ครูคศ.1 อนุมัติ
43 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060153 บ้านปั้นหม้อ สุรพงษ์  ยิ่งใจกล้า ครู อนุมัติ
44 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060153 บ้านปั้นหม้อ นายอุเทน  ผาภุมมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
45 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060140 บ้านโป่งน้ำร้อน ธานิตย์  ชุมนิรัตน์ ครู อนุมัติ
46 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060140 บ้านโป่งน้ำร้อน นางสาวภิทิตา   สยามไชย ครู อนุมัติ
47 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060141 บ้านใหม่ เยาวลักษณ์  ชัยกิจ ครู อนุมัติ
48 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060142 บ้านเขาหอม anawat  yutthasari ครู อนุมัติ
49 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060143 บ้านทรัพย์ประเมิน ระวีวรรณ  บัวพันธุ์ ครู อนุมัติ
50 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060144 บ้านสามสิบพัฒนา วราภรณ์  รุ่งสว่าง ครู อนุมัติ
51 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060138 บ้านคลองตาคง นางศิริพร  วิสุทธิ์ ครู คศ.2 อนุมัติ
52 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060135 วัดพังงอน แพรวไพริน  สุภา ครู อนุมัติ
53 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060135 วัดพังงอน บุษบา  สากจอหอ ครู อนุมัติ
54 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060133 วัดทับไทร พัชรี  เชื้อคำเพ็ง ครู อนุมัติ
55 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060134 บ้านทุ่งม่วง นางศุภรัตน์  ปุ้งข้อ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งม่วง อนุมัติ
56 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060139 บ้านคลองคต เฉลียว  เกตุกัญญา ครู อนุมัติ
57 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060157 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สมทบ  สยามไชย ครู อนุมัติ
58 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060158 บ้านคลองบอน นายอำนาจ  ชยางคานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรยีน อนุมัติ
59 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060158 บ้านคลองบอน นางสาววิมลรัตน์  อนุวัฒนานนท์ ครู อนุมัติ
60 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060152 บ้านโพธิ์ ทิพย์นภา  นิเวศกูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
61 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060152 บ้านโพธิ์ นายพรเทพ  เหมรานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060154 บ้านแปลง ทิศา   ฐานะพัฒน์ ครู อนุมัติ
63 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060154 บ้านแปลง สุกัญญา  ทุมหนู ครู อนุมัติ
64 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060155 บ้านจางวาง ชลันดา   ฟองสมุทร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060156 บ้านนาสนาดก์ นางสาวรัชฏาพร  พันธุ์วรรณ์ ครู อนุมัติ
66 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060156 บ้านนาสนาดก์ ชุมพล  สำราญสุข ครู อนุมัติ
67 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060106 วัดทุ่งเพล นางสาวอุษณีย์  สุตวิมล ครูธุรการ อนุมัติ
68 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060107 บ้านวังตัก จุฑามณี   สืบวงศ์ ครู อนุมัติ
69 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060107 บ้านวังตัก พวงพยอม  ผิวผ่อง ครู อนุมัติ
70 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060103 วัดน้ำรัก นายกฤษณะ  อินทร์อำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
71 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060108 บ้านหนองสลุด อนรรฆวี  แก้วดี ธุรการ อนุมัติ
72 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060109 วัดมะทาย พลพิพัฒน์  สิงหบวรชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060110 วัดโป่ง นางอโนชา  ขุนสรีธรรมรา ครู โรงเรียนวัดโป่ง อนุมัติ
74 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060110 วัดโป่ง นางสาวศศิธร  ช่อวิเชียร พนักงานราชการ อนุมัติ
75 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060111 บ้านทัพนคร จิรวดี  ตั้งมั่น ครูผู้สอน(พนักงานราชการ) อนุมัติ
76 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060111 บ้านทัพนคร ศศิภา  ผลวิไล พนักงานราชการ อนุมัติ
77 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060099 บ้านทุ่งบอน กิตติคม  สรวมศิริ ครู อนุมัติ
78 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060096 บ้านมะขาม มนัส  อุณหศิริกุล ครู อนุมัติ
79 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060096 บ้านมะขาม นพวัลย์  อุตมัง ครู อนุมัติ
80 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060100 วัดวังจะอ้าย ปาริชาติ  วิชัยศึก ครู อนุมัติ
81 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060102 วัดขนุน บุญธรรม  ธรรมเกษร ครู อนุมัติ
82 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060102 วัดขนุน นายทัศนะ   วิเศษ ผอ. อนุมัติ
83 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060102 วัดขนุน ณัฐพล  ยุทธวิชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
84 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060097 วัดบ้านอ่าง นางลักขณา  ลี้ศิริวัฒนกุล ครู อนุมัติ
85 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060097 วัดบ้านอ่าง พรทิพย์  โพธิ์ศรี ครู อนุมัติ
86 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060129 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) นางวรรณา  เผือกวัฒนะ ครู อนุมัติ
87 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060130 วัดเขาตาหน่วย รัฐพล  สร้อยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
88 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060130 วัดเขาตาหน่วย นายวสันต์  บุญไทย ครู อนุมัติ
89 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060131 บ้านคลองใหญ่ จรรยา  ภูหลวง ครู อนุมัติ
90 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060118 วัดบางกะไชย Kritchomton  Mechai ครู อนุมัติ
91 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060121 วัดบางสระเก้า นายนพดล  แตงฉ่ำ ครู อนุมัติ
92 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060117 บ้านคลองกลอย นพพร  ปลายเนิน ครู อนุมัติ
93 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060112 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) สมบูรณ์  สัจจา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060113 ปากน้ำแหลมสิงห์ สมฤดี  วงษ์อยู่ ครู อนุมัติ
95 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060113 ปากน้ำแหลมสิงห์ นายอำนาจ  เพ็ชรวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060114 วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ภัทราพร  มณีรัตน์ ครู อนุมัติ
97 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060114 วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) สิภาพัฒน์  ฐาศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
98 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060123 พลิ้ว ครรชิต  ปรีชาอนันต์ ครู คศ.3 อนุมัติ
99 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060123 พลิ้ว ยุพา  เชาว์อารีย์ ครู อนุมัติ
100 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060123 พลิ้ว ลัดดาวรรณ  ผลอนันต์ ครู อนุมัติ
101 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060124 บ้านน้ำตกพลิ้ว สุรพล  พุทธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060124 บ้านน้ำตกพลิ้ว นายสุรพล  พุทธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
103 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060124 บ้านน้ำตกพลิ้ว นัทธี  อุดมผล ครู คศ.3 อนุมัติ
104 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060124 บ้านน้ำตกพลิ้ว วรารัตน์  บรรจงการ ครู อนุมัติ
105 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060126 วัดหนองชิ่ม ปัญญา  เชิดชูศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060128 บ้านอีมุย ยุพดี  แก้วทรัพย์ ครู อนุมัติ
107 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060159 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) เสาวคนธ์  ศิริโสภณพร ครู อนุมัติ
108 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060160 วัดสำโรง นางอุษา  คงอยู่ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดสำโรง อนุมัติ
109 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060161 สังวาลย์วิทย์ 6 นางปัณชญา  ผ่องราศรี ครู อนุมัติ
110 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060161 สังวาลย์วิทย์ 6 นางสาวสมศรี   เขียวประแดง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060166 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) สุเมธ  คันถี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
112 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060166 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) นางสาวดารารัตน์  สงวนญาติ ครู อนุมัติ
113 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060166 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) จันศรี  ชำนาญศิลป์ ครู อนุมัติ
114 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060167 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ นางสาววิลาวัลย์   โถบำรุง ครู อนุมัติ
115 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060167 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ คมสัน  พันหล้า ครู อนุมัติ
116 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060176 บ้านทับสงฆ์ อิสรีย์  ช้อนทอง ครู อนุมัติ
117 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060176 บ้านทับสงฆ์ นางสาวกิตติมา   แก้วบุญ ครูคศ.1 อนุมัติ
118 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060178 บ้านโป่งเจริญชัย นายณรงค์ศักดิ์  เพ็งประโคน ครู อนุมัติ
119 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060173 บ้านทับช้าง อัครพงษ์  ศรีภักดี ครู อนุมัติ
120 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060173 บ้านทับช้าง กมลรัตน์  รุ่งระวี ครู อนุมัติ
121 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060174 บ้านไทรงาม นิพาดา  รอดดี ครู อนุมัติ
122 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060174 บ้านไทรงาม นายมานพ   นิพรรัมย์ ครูคศ.1 อนุมัติ
123 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060177 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สารภี  ไชยมงคล ครู อนุมัติ
124 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060170 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี นางสาวกนกวรรณ  ทุมทอง ครู อนุมัติ
125 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060170 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี ฉัตรดาว  เหลืองประเสริฐ คศ.2 อนุมัติ
126 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060164 บ้านซับตารี นางนารี  เกื้อกูล ครู อนุมัติ
127 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060169 หนองมะค่า อภินันท์  จิดานันทน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
128 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060168 โฆวินฑะ นางสาวกมลวรรณ  ชูพันธุ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ อนุมัติ
129 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060168 โฆวินฑะ อำนาจ  วรนุช ครู อนุมัติ
130 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060172 บ้านกระทิงทอง นางสาวกีณิยา  ระถะยาน ครู อนุมัติ
131 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060171 บ้านเขาแก้ว ชัยรัมภา  ลำจอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
132 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060175 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) นายคมกริช  อันทรง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060175 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) นางปองจิรา  จตุรวงค์ ครู อนุมัติ
134 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060162 บ้านทรัพย์เจริญ เกรียงไกร  ล้วนหิรัญ ครู อนุมัติ
135 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060162 บ้านทรัพย์เจริญ นางสาวลูกน้ำ  เจนหัดพล ครูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ อนุมัติ
136 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060162 บ้านทรัพย์เจริญ จีราภรณ์  พรมสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
137 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060163 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 มะลิวัลย์  พรมโสภา ครู อนุมัติ
138 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060165 บ้านสวนส้ม สุรีรัตน์  ธนูรักษ์ ครู อนุมัติ
139 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060165 บ้านสวนส้ม เพ็ญนภา  บุญธิรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060165 บ้านสวนส้ม นางรดีพร  เจริญสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
141 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060224 วัดน้ำขุ่น ลัดดารัตน์  พลมีเดช ครู อนุมัติ
142 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060224 วัดน้ำขุ่น นายฉลอง   สุขใส ครู อนุมัติ
143 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060225 วัดคลองพลู นายสุภารินทร์ คนแคล้ว  คนแคล้ว ครู อนุมัติ
144 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060227 วัดทุ่งกบิล พงษ์ล้วน  อุดหนุน ครู อนุมัติ
145 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060222 บ้านจันทเขลม นางสาวจงจิต  อุ่นเสียม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060222 บ้านจันทเขลม อดิศักดิ์  โปร่งมณี ครู อนุมัติ
147 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060218 บ้านชากไทย นายคำรณ  วังศรี ครูธุรการ อนุมัติ
148 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060218 บ้านชากไทย ขนิษฐา  ทองไทย ครู อนุมัติ
149 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060216 บ้านเนินมะหาด นางสุจิตรา  รอดศิริ ครู อนุมัติ
150 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060223 วัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) นางสาวลักษณ์ริษา  ทรงดาวเรือง ครู อนุมัติ
151 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060226 วัดคลองตะเคียน นางสาวชลดา  สุขเจริญ ครู อนุมัติ
152 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060221 วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) จุฬารัตน์  เกยูรวรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
153 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060221 วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) บุญมี  สุขกัญญา พนักงานราชการ อนุมัติ
154 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060221 วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) สมนึก  จันทวงษ์วาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060215 วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) ประวีร์  บรรจงการ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
156 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 060217 บ้านคลองน้ำเป็น นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์  พุฒิฤทธิ์ ครู อนุมัติ