รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2301 สพป.ตราด 150016 บ้านนาเกลือ พิมพรรณ  เมืองพุทธา ครูค.ศ.3 อนุมัติ
2 2301 สพป.ตราด 150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) นางวิไลภรณ์  รัตนนารถ ครูโรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) อนุมัติ
3 2301 สพป.ตราด 150019 วัดตะกาง นายประมูล  มีคุณ ครู อนุมัติ
4 2301 สพป.ตราด 150008 คลองขวาง ธีรพันธ์  อิ่มอุไร ครู อนุมัติ
5 2301 สพป.ตราด 150010 บ้านทุ่งไก่ดัก นายอุดม  ภาชื่น ข้าราชการครู อนุมัติ
6 2301 สพป.ตราด 150013 วัดวรุณดิตถาราม ประภัสสร  บัวคลี่ ธุรการ อนุมัติ
7 2301 สพป.ตราด 150013 วัดวรุณดิตถาราม วิลาวัณย์  ศิริรูป ครู อนุมัติ
8 2301 สพป.ตราด 150009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) รษิกา  แสงกลิ่น ครู อนุมัติ
9 2301 สพป.ตราด 150014 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) นางอุทัย  มีคุณ ครู อนุมัติ
10 2301 สพป.ตราด 150039 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) ศุภกา  หนองแพ ครู อนุมัติ
11 2301 สพป.ตราด 150040 บ้านไร่ป่า เมตตา  อวยสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
12 2301 สพป.ตราด 150028 อนุบาลตราด นางอรกาญจน์  กิจนิธิศโศธิน ครู อนุมัติ
13 2301 สพป.ตราด 150029 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) นายจักพันธุ์  มณีมา ครู อนุมัติ
14 2301 สพป.ตราด 150030 บ้านท่าประดู่ ทรงฤทธิ์  พรเสนาะ ครู อนุมัติ
15 2301 สพป.ตราด 150031 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) กิตติศักดิ์  กิจนิธิศโศธิน ครู อนุมัติ
16 2301 สพป.ตราด 150032 บ้านเนินตาแมว นายชัยพร  มุกมุณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
17 2301 สพป.ตราด 150033 บ้านสวนใน จีรานันท์  เป็ดแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 2301 สพป.ตราด 150034 วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 นายสงกรานต์  ใจเกื้อ ครู อนุมัติ
19 2301 สพป.ตราด 150035 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) ปริศนา  สีเงิน ครู อนุมัติ
20 2301 สพป.ตราด 150006 วัดแหลมหิน อารีรัตน์  นิรันต์พานิช ครู อนุมัติ
21 2301 สพป.ตราด 150006 วัดแหลมหิน สุวัฒน์  วิรัชกุล ครู อนุมัติ
22 2301 สพป.ตราด 150004 วัดหนองคันทรง ปวีณา  แพทย์นุสนธิ์ ครู อนุมัติ
23 2301 สพป.ตราด 150026 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) สิชล  สกุลพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
24 2301 สพป.ตราด 150025 วัดสุวรรณมงคล รพี  ศรีโมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
25 2301 สพป.ตราด 150024 วัดไทรทอง วิษณุกรณ์  ผ่องใส ครู อนุมัติ
26 2301 สพป.ตราด 150024 วัดไทรทอง มัญษกาญ  วิรัญโท ธุรการ อนุมัติ
27 2301 สพป.ตราด 150023 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว วราสินี  สุภาพ ครู อนุมัติ
28 2301 สพป.ตราด 150005 วัดห้วงน้ำขาว นางลั่นทม  วงค์กุลพิลาศ ครู อนุมัติ
29 2301 สพป.ตราด 150002 บ้านเปร็ดใน นายณัชชนม์  ผ่านอ้น ครู อนุมัติ
30 2301 สพป.ตราด 150036 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) กมลา   สุขเกษม ครู อนุมัติ
31 2301 สพป.ตราด 150037 บ้านบางปรง นางเพ็ญศรี  เจริญรูป ครู อนุมัติ
32 2301 สพป.ตราด 150041 วัดคลองขุด สมศักดิ์  เข็มดี ครู อนุมัติ
33 2301 สพป.ตราด 150043 วัดบางปรือ นายบังคม  ชมภูคำ ครู อนุมัติ
34 2301 สพป.ตราด 150022 วัดแหลมกลัด ธิษตยา  ถือบุญ ครู อนุมัติ
35 2301 สพป.ตราด 150015 บ้านคลองประทุน ขวัญชัย  เอมพิทักษ์ ครู อนุมัติ
36 2301 สพป.ตราด 150021 วัดสะพานหิน สุพรรณี   จำรัส ครู คศ,1 อนุมัติ
37 2301 สพป.ตราด 150021 วัดสะพานหิน นายชนก  ประทุมชาติ ครูคศ.1 อนุมัติ
38 2301 สพป.ตราด 150007 วัดอ่าวใหญ่ ทัณฑิกา  ทริดสังข์ ธุรการ อนุมัติ
39 2301 สพป.ตราด 150003 บ้านแหลมพร้าว นางพิกุล  แก้วตาด ครู อนุมัติ
40 2301 สพป.ตราด 150001 ชุมชนวัดอ่าวช่อ สุกัญญา  กีรติกำลูน ครู อนุมัติ
41 2301 สพป.ตราด 150001 ชุมชนวัดอ่าวช่อ นายอุทัย  มธิปิไขย์ ครู อนุมัติ
42 2301 สพป.ตราด 150069 อนุบาลวัดคลองใหญ่ นางเสาวนีย์   รอดพิเศษ ครู คศ.2 อนุมัติ
43 2301 สพป.ตราด 150071 บ้านคลองจาก นายณรงค์ฤทธิ์  ถาวรศิลป์ ครู อนุมัติ
44 2301 สพป.ตราด 150073 บ้านเนินตาล นิวัฒนา  จำวงศ์ ครู อนุมัติ
45 2301 สพป.ตราด 150073 บ้านเนินตาล นางสาวปรีญาพร  ชลาลัย ครู อนุมัติ
46 2301 สพป.ตราด 150076 บ้านตาหนึก ชุติมา  สัมมา ครูโรงเรียนบ้านตาหนึก อนุมัติ
47 2301 สพป.ตราด 150076 บ้านตาหนึก ศรายุธ  มณีเรือง ครู คศ.1 อนุมัติ
48 2301 สพป.ตราด 150075 บ้านคลองมะนาว ปิยะพงษ์  เย็นฉ่ำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 2301 สพป.ตราด 150077 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ภิญญดา  ทึมหาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 2301 สพป.ตราด 150078 บ้านหนองม่วง นางกัลยาณี  ศิริจร ครู คศ.3 อนุมัติ
51 2301 สพป.ตราด 150079 วัดห้วงโสม บรรจงศักดิ์  วิเศษโวหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
52 2301 สพป.ตราด 150070 บ้านโขดทราย นางสาวจันทิมา   จุ้ยวรมิตร ครู อนุมัติ
53 2301 สพป.ตราด 150072 บ้านคลองมะขาม ธิดารัตน์  อวยสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 2301 สพป.ตราด 150074 บ้านหาดเล็ก นางสาวจิราพร  บุญครอบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 2301 สพป.ตราด 150044 ชุมชนบ้านเขาสมิง รักชนก  ตันตระกูล ครู อนุมัติ
56 2301 สพป.ตราด 150049 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย ธนศักดิ์  เดชกล้า ธุรการ อนุมัติ
57 2301 สพป.ตราด 150064 บ้านดงกลาง นางภัคจิรา  คงอุดม ครู อนุมัติ
58 2301 สพป.ตราด 150068 วัดสลัก นางสาวญาณินท์  มนัสสนิท ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
59 2301 สพป.ตราด 150063 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ธนกร  ลาวตุม ครู อนุมัติ
60 2301 สพป.ตราด 150065 บ้านอ่างกะป่อง นางสุทธิดา  อนุพงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
61 2301 สพป.ตราด 150066 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) พิมพ์วิมล  เสริฐศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
62 2301 สพป.ตราด 150045 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) พรพรรณ  ศรีตะ พนักงานราชการ อนุมัติ
63 2301 สพป.ตราด 150045 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  เรืองศรี ครู อนุมัติ
64 2301 สพป.ตราด 150050 บ้านเกษมสุข พรจนา  อินทสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
65 2301 สพป.ตราด 150051 บ้านเจียรพัฒนา ภาริณี  วัฒนารมย์ ครู อนุมัติ
66 2301 สพป.ตราด 150053 บ้านมณฑล นางสาววราภรณ์  มะแก้ว ครู อนุมัติ
67 2301 สพป.ตราด 150056 บ้านดอนสูง นางสาวขณิดา  สุดตาชาติ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
68 2301 สพป.ตราด 150058 วัดดินแดง พจณี   ถือกาะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
69 2301 สพป.ตราด 150059 วัดเสนาณรงค์ นางศศิลักษณ์  บุสยะพินิจ ครู อนุมัติ
70 2301 สพป.ตราด 150061 วัดประณีต นางสาววราภรณ์  มณฑล ครู ค.ศ1 อนุมัติ
71 2301 สพป.ตราด 150048 วัดฆ้อ สุริยะ  อุตบุญ ครูสอน อนุมัติ
72 2301 สพป.ตราด 150046 บ้านโป่ง สายน้ำ  จุลเดช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 2301 สพป.ตราด 150057 บ้านหนองบัว ณัฏฐกานต์  สุนีย์ ครู อนุมัติ
74 2301 สพป.ตราด 150060 วัดตาพลาย นางสาวภัทรภร  เลี้ยงถนอม ครู อนุมัติ
75 2301 สพป.ตราด 150062 ชุมชนวัดแสนตุ้ง นางอนงค์คาร  ทวาเรศ ครู อนุมัติ
76 2301 สพป.ตราด 150067 วัดท่าหาด นางจิตรลดา   ยืนยง ธุรการ อนุมัติ
77 2301 สพป.ตราด 150047 บ้านห้วงพัฒนา นายประภาส  เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 2301 สพป.ตราด 150052 บ้านเนินตะบก เชวง  อภิบาล ครู อนุมัติ
79 2301 สพป.ตราด 150055 วัดพนมพริก ดวงกมล  โถทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 2301 สพป.ตราด 150085 บ้านหนองแฟบ อนุชา  แกล้วกล้า ช่างไฟฟ้า 3 อนุมัติ
81 2301 สพป.ตราด 150086 วัดช้างทูน จินตนา  บุญปก ครู อนุมัติ
82 2301 สพป.ตราด 150093 บ้านด่านชุมพล นายภิญโญ  ผลไธสง ครู อนุมัติ
83 2301 สพป.ตราด 150094 บ้านปะเดา นายไพบูลย์  คณาญาติ ครูโรงเรียนบ้านปะเดา อนุมัติ
84 2301 สพป.ตราด 150096 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล นางจารุนันท์   เจริญฤทธิ์ ครู อนุมัติ
85 2301 สพป.ตราด 150096 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล พิมลวรรณ  หนูแก้ว ครู อนุมัติ
86 2301 สพป.ตราด 150097 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พัชราพรรณ  จัตตุรัส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 2301 สพป.ตราด 150097 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อัจฉราภรณ์  คำบุญศรี ครู อนุมัติ
88 2301 สพป.ตราด 150098 บ้านสระใหญ่ กรกนก  ฟองมาศ ครูโรงเรียนบ้านสระใหญ่ อนุมัติ
89 2301 สพป.ตราด 150090 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) นายทิพย์วรรณ  สังข์ทอง ครู อนุมัติ
90 2301 สพป.ตราด 150083 บ้านมะนาว กุลธรา  เดชกัลยา ครู อนุมัติ
91 2301 สพป.ตราด 150092 บ้านคลองแอ่ง ชินานันท์  พลแพน ครู อนุมัติ
92 2301 สพป.ตราด 150092 บ้านคลองแอ่ง สมยศ  โกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 2301 สพป.ตราด 150095 บ้านตางาม อรพรรณ  ศรีวงค์ษา ครู อนุมัติ
94 2301 สพป.ตราด 150081 บ้านจัดสรร วราภรณ์  สุวรรณเสรี ครู อนุมัติ
95 2301 สพป.ตราด 150082 บ้านปะอา นายธีรวัฒน์  ศรีวิรัญ ครูชำนาญการ อนุมัติ
96 2301 สพป.ตราด 150088 ชุมชนบ้านตากแว้ง นางนิ่มน้อย   ใหญ่ยอด ครู อนุมัติ
97 2301 สพป.ตราด 150089 ชุมชนวัดบ่อไร่ อรุณี  พุ่มสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
98 2301 สพป.ตราด 150089 ชุมชนวัดบ่อไร่ นายสุรศักดิ์  มณีขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 2301 สพป.ตราด 150091 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ นายปรีชา  พรประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
100 2301 สพป.ตราด 150087 อัมพรจินตกานนท์ นายปริญญา  อุนาสี ครู อนุมัติ
101 2301 สพป.ตราด 150087 อัมพรจินตกานนท์ นายประเวศ   เพียวงษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 2301 สพป.ตราด 150087 อัมพรจินตกานนท์ จรูญ  น้อยสำราญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
103 2301 สพป.ตราด 150080 คีรีศรีสาครวิทยา นางไพฑูรย์  โชคดีวัฒนา ครู อนุมัติ
104 2301 สพป.ตราด 150084 บ้านหนองบอน ยุทธนา  สังกัด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 2301 สพป.ตราด 150100 บ้านคลองใหญ่ สุนิสา   วงค์สุวรรณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 2301 สพป.ตราด 150101 บ้านเนินดินแดง นางสาวจันทรา  สร้อยเพชร ครู อนุมัติ
107 2301 สพป.ตราด 150101 บ้านเนินดินแดง ชลกร  ยอดยิ่ง ครู อนุมัติ
108 2301 สพป.ตราด 150106 บ้านธรรมชาติล่าง นายสุรศักดิ์  บุญช่วยเหลือ ครู คศ.2 อนุมัติ
109 2301 สพป.ตราด 150106 บ้านธรรมชาติล่าง นายวิเชียร  ภูมิมาโนช ครู อนุมัติ
110 2301 สพป.ตราด 150109 วัดทองธรรมชาติ นางสาววาทินี  นานิคบุตร ครู คศ.2 อนุมัติ
111 2301 สพป.ตราด 150102 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว นางสาวราตรี  เจียมหทัยรัตน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
112 2301 สพป.ตราด 150102 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว นางสาวปาริฉัตร  ทัศวิล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 2301 สพป.ตราด 150105 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) นางสาวบูรณ์ภัสสร   จิตรดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 2301 สพป.ตราด 150108 บ้านอ่าวตาลคู่ มาลิน  จิตนาวสาร ครู อนุมัติ
115 2301 สพป.ตราด 150110 วัดบางปิดบน ศราวุธ  อภัยศิลา ครู อนุมัติ
116 2301 สพป.ตราด 150111 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) นางวีระวรรณ  ใหม่สุวรรณ ครู อนุมัติ
117 2301 สพป.ตราด 150104 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง นางสาวทิพรัตน์   ปิดทอง ครูคศ.1 อนุมัติ
118 2301 สพป.ตราด 150103 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) นายเผด็จ  ผะเดิม ครู อนุมัติ
119 2301 สพป.ตราด 150099 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) วรวุฒิ   ภูคะเณร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 2301 สพป.ตราด 150113 บ้านคลองเจ้า ณรงค์  ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 2301 สพป.ตราด 150114 บ้านอ่าวพร้าว สาวิตรี  พลเทพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 2301 สพป.ตราด 150115 อนุบาลเกาะกูด นางสาวธัญกมล  ธิสิงห์ ครู อนุมัติ
123 2301 สพป.ตราด 150112 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) วสันต์  ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 2301 สพป.ตราด 150116 บ้านคลองพร้าว นางสาวพรรณทิพา  ดีหลาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
125 2301 สพป.ตราด 150118 อนุบาลเกาะช้าง พลกฤต  จำลองพันธ์ ครู อนุมัติ
126 2301 สพป.ตราด 150117 บ้านบางเบ้า วราภรณ์  สุขเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 2301 สพป.ตราด 150120 วัดวัชคามคชทวีป นางสุภา  สิงห์วิรัตน์ ครู อนุมัติ
128 2301 สพป.ตราด 150121 วัดสลักเพชร ชมพูนุท  พิชสาท หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
129 2301 สพป.ตราด 150121 วัดสลักเพชร กนกวรรณ  วิรันทนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ