รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070013 : วัดจุกเฌอ นางสาวอุษา  รักษ์โพธิวงศ์ ครู
2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070013 : วัดจุกเฌอ ลัดดาวัลย์  อู่พิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070027 : วัดชนะสงสาร นายพรชัย  ประเสริฐสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงสาร
4 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070027 : วัดชนะสงสาร นางสุภาพร  ศรีมงคล ครู
5 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070016 : วัดพรหมสุวรรณ budsakorn  poonsavud ครู
6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070016 : วัดพรหมสุวรรณ เนตรนภิส  นพเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070034 : วัดจรเข้น้อย บุญส่ง  มีทองหลาง ครูชำนาญการ
8 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070035 : สุเหร่าลาดน้ำขาว นายชูชัย  ศรีนวล ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070036 : สุเหร่าสมอเซ นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล ครู
10 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070038 : สุเหร่าคลองใหญ่ สุดใจ  ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070038 : สุเหร่าคลองใหญ่ นางสาวทัศนภรณ์  สุวรรณพฤกษ์ ครูผู้ช่วย
12 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070039 : บ้านเกาะดอน กรรณิการ์  ใสพลกรัง ครูผู้ช่วย
13 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070040 : ตลาดเปร็ง นางสาวนิษฐา  ความมานะ ครู
14 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070042 : แพ่งพิทยาภูมิ ณัฐวุฒิ  ผังรักษ์ ครูผู้ช่วย
15 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070030 : บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) กัลยา  สีลำเนา พนักงานราชการ
16 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070030 : บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) ชฎากานต์  สุรินทร์ ครู
17 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070037 : สุเหร่าหลวงแพ่ง นางสาวยุรทัศน์   ผดุงเวียง ครู
18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070032 : วัดคู้เกษมสโมสร กฤติยาภรณ์  โสสีดา ครูผู้ช่วย
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070041 : วัดไชยธารา ทวีศักดิ์  แก้วนุช ครูคอม
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070002 : วัดเทพนิมิตร ชรินทร์  เพิ่มพูล ผู้อำนวยการ
21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070002 : วัดเทพนิมิตร ดวงขวัญ  ช่างสมัคร ครู
22 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070003 : วัดประตูน้ำท่าไข่ มาเรียม  ศรีประภาพงศ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070005 : วัดนิโครธาราม พรเทวา  วัฒนศิริ ครู
24 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070022 : วัดบ้านนา นางสาวนวนละออง  สีดา ครูผู้ช่วย
25 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070010 : บ้านบางแก้ว เพ็ญพร  เก็บรักษา ครู
26 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070011 : วัดเกาะจันทาราม นายอนันต์  ทองรัตน์ ครู
27 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070011 : วัดเกาะจันทาราม นภัตสร  ศิริศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
28 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070012 : วัดสมานรัตนาราม นางสาวขวัญชนก  แซ่โค้ว ครู คศ.1
29 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070006 : วัดเที่ยงพิมลมุข ณภคภร  ประทุมศิริ ครูชำนาญการ
30 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070004 : วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วันชนะ  ธรรมประทีป ครูชำนาญการ
31 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070004 : วัดราษฎร์ศรัทธาทำ นายสุรศักดิ์  สวัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
32 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070014 : วัดดอนทอง อาณัติ  สิทธิการ ครู
33 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070014 : วัดดอนทอง สุธาทิพย์  เจียรสถิต ครู
34 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070018 : บ้านวนท่าแครง นางสาวนิชาภา  กิจประมงศรี ครู
35 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070018 : บ้านวนท่าแครง Voraya  Posri เจ้าหน้าที่ธุรการ
36 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070024 : วัดเกาะ นายนิรุต  เจริญสุข ครู คศ.2
37 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070025 : วัดแพรกนกเอี้ยง ภัสยพรรณ  อัควัฒน์ชัยกุล ครุ
38 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070025 : วัดแพรกนกเอี้ยง สุภโชค  โชควิริยะสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
39 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070026 : บ้านแขวงกลั่น นางสมพักร์  สันติพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
40 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070031 : วัดบางปลานัก นางรัขฏาพรรณ  กิจประมงศรี ครู
41 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070031 : วัดบางปลานัก วิธวินท์  เพ็ญอินทร์ศรี ครูผู้ช่วย
42 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070015 : วัดทด นางสาวนันทวรรณ  ศรีสุวรรณ ครูธุรการ
43 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070015 : วัดทด ลลิตา  พลศิลป์ เจ้าหน้าที่พัสดุ
44 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070020 : วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 นายจำเรียง  ทิมฉิม ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070021 : วัดบางปรง นางสาวศิริเพ็ญ  สัตยาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070019 : วัดบางพระ นางสาวฉัฐยา  วัฒนกุล ครู
47 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070028 : วัดนครเนื่องเขต ธวัช  เจนสัญญายุทธ ครู
48 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070028 : วัดนครเนื่องเขต สายธาร  ครคง ครูผู้ช่วย
49 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070033 : บ้านวังตะเคียน นายนิพนธ์  วานิชยากร ครู
50 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070029 : วัดหนามแดง สิทธิชัย  มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน
51 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070001 : อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ นันทวัฒน์  กาญจนเรืองกิต เจ้าหน้าที่ธุรการ
52 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070098 : บ้านคลอง 21 นายแดน  ศรีชนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ
53 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070099 : บ้านปลายคลอง 20 วณิชชา  พัดเย็นชื่น ครู คศ.1
54 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070100 : วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ นางสาวปุณยนุช  เขียวชะอุ่ม ครู
55 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070100 : วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ นายไพฑูรย์  ผดุงกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
56 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070101 : วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ จารินี  สิกุลจ้อย ครู
57 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070102 : สุเหร่าดอนเกาะกา วัฒนา  พรมมิ ครู
58 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070102 : สุเหร่าดอนเกาะกา สุรีรัตน์  จีนา ครูผู้ช่วย
59 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070103 : วัดบึงตาหอม กิตติ  แสงจิรัมย์ ครูผู้ช่วย
60 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070096 : บ้านดอนเกาะกา นายชัยวัฒน์  นนท์ยะโส ครู
61 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070096 : บ้านดอนเกาะกา นายนิทัศน์  นักเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
62 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070097 : บ้านบึงพระอาจารย์ สุพัทตรา  มะนิยะ ครู
63 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070094 : สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) ทวีรัตน์  คล้ายนุ่ม ครูผู้ช่่วย
64 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070095 : สุเหร่าสมอเอก เบ็ญจมาศ  เจริญปาละ ผู้อำนวยการโรงเรียน
65 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070095 : สุเหร่าสมอเอก รังสฤษดิ์   ธนะเพชรพิบูลย์ ครูชำนาญการ
66 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070088 : ตลาดคลอง 16 นางสาวรัชนก  เกิดแก้ว ครูชำนาญการ
67 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070089 : เฉลิมช่วงวิทยาทาน นางสาวรอฟียะห์  ตานี ครูคศ .1
68 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070090 : วัดรามัญ นางสาวสิริพร  แกล้วกล้า ครู คศ.1
69 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070091 : สุเหร่าปากคลอง 20 นายสุชาติ  ครุฑสุวรรณ ครู คศ.1
70 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070092 : สุเหร่าดอนกลาง อรพรรณ  พานแก้ว ครูผู้ช่วย
71 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070093 : สุเหร่าคู้ นางสาวมัทนา  มูหะหมัด ครูผู้ช่วย
72 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070093 : สุเหร่าคู้ ปิญญา  สุมังคะ ธุรการ
73 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070093 : สุเหร่าคู้ นิรมล  ศรีสง่า ครูผู้ช่วย
74 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070093 : สุเหร่าคู้ กรรณิกา   ชมภูวิเศษ ครู
75 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070073 : ปากคลองบางขนาก นิรมล  อินทศร ครู
76 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070075 : วัดเกตุสโมสร นางรัชนีบูรณ์  ยืนยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070075 : วัดเกตุสโมสร สายใจ  อู่เงิน ครู
78 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070077 : วัดประชาบำรุง พเยาว์  ภาษิต พนักงานราชการ
79 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070064 : ประชาฤกษ์สมบูรณ์ นางสาวภัชชา  สารพันธ์ ครูผู้ช่วย
80 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070064 : ประชาฤกษ์สมบูรณ์ นางสาวนารินทร์  มีอนันต์ ครู
81 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070064 : ประชาฤกษ์สมบูรณ์ สุภาณี  วงษ์สิงห์ ครู
82 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070065 : บึงเทพยา นภา  เมฆวิชัย ธุรการโรงเรียน
83 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070065 : บึงเทพยา อุไรวรรณ  ขันธวิชัย ครูผู้ช่วย
84 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070067 : สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 นางสาวบุษยาภรณ์  อินทะฐา ครู ค.ศ.1
85 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070067 : สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 มนต์ชัย  มะติมุ ครูชำนาญการพิเศษ
86 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070068 : สุเหร่าแคราย วัลลา  มะลูลีม ครู คศ.1
87 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070105 : สกุลดีประชาสรรค์ นายปิญญา  สุมังคะ ครูธุรการ
88 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070105 : สกุลดีประชาสรรค์ อรรัมภา  ชมเมือง ครูผู้ช่วย
89 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070106 : วัดบึงน้ำรักษ์ เตวิช  สีเนหะ ครูผู้ช่วย
90 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070106 : วัดบึงน้ำรักษ์ วนิดา  มะสี ครูผู้ช่วย
91 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070106 : วัดบึงน้ำรักษ์ นายเรืองฤทธิ์  บุตรโชติ ครู
92 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070107 : สุเหร่าคลอง 15 ลลิตา  นิลงาม ครูผู้ช่วย
93 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070108 : สุเหร่าดารุลนาอีม เนาวรัตน์  จันทร์แก้ว ครู
94 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070109 : สุเหร่าคลองหกวา นายสมบัติ   แดงชาติ ครู
95 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070110 : สุเหร่าคลอง 14 นิตย์  ทิมย้ายงาม ครูธุรการ
96 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070069 : สิทธิสุนทรอุทิศ รัชนี  ปารัคมาตย์ ครู คศ.3
97 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070069 : สิทธิสุนทรอุทิศ พยุงพร  ไตรรัตน์สิงหกุล ครู
98 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070070 : วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) ขวัญใจ  ยิ่งรุ่งเรือง พนักงานราชการ
99 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070070 : วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) kumpanad  nakbua ครูผู้ช่วย
100 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070080 : วัดตะพังคลี นางวิลาวัลย์  อารีราษฎร์ ครูอัตราจ้าง
101 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070080 : วัดตะพังคลี วัชนี  ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพังคลี
102 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070071 : วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง วัชรพร  บุญญาวัฒน์ ครูอัตราจ้าง
103 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070071 : วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง พงษ์ศักดิ์  จันทร์สำราญกุล เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
104 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070072 : วัดญาณรังษาราม นางสาวฉวีวรรณ  ขันชูสวัสดิ์ ครู
105 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070072 : วัดญาณรังษาราม ณัฐพร  นักเสียง ครูผู้ช่วย
106 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070072 : วัดญาณรังษาราม ชยานันท์  มูลคำ ครู
107 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070078 : สะแกโดดประชาสรรค์ นางสาวพิมพิไล  บุญสาย ครู
108 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070078 : สะแกโดดประชาสรรค์ อริษา  ไชยมงค์ ครู
109 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070079 : วัดบางไทร ธัญลักษณ์  ปลอดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070111 : วัดไผ่ดำ นางพิสสุดา  บุญเกิด ครู
111 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070111 : วัดไผ่ดำ พรไพลิน  สายพรม ครู
112 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070112 : วัดหลวงแพ่ง นางสาวปิยะดา  เพียรมิ่งมาศ ครูผู้ช่วย
113 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070113 : วัดสว่างอารมณ์ น.ส.เบญญาภา  สุมิรัตนะ ครู คศ.2
114 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070114 : วัดคลองเจ้า นายอนันต์  อิ่มใจ ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070114 : วัดคลองเจ้า พงษ์พันธ์  จาดฮามรถ ครู
116 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070116 : วัดบึงทองหลาง นายสมพงษ์  พรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
117 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070116 : วัดบึงทองหลาง นายอุทัย  เปลี่ยนเดชา ครู
118 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070116 : วัดบึงทองหลาง เพ็ญประภา  ปั้นเจริญ ครูอัตราจ้าง
119 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070086 : ปากบึงสิงโต สุกัญญา  ธุวสิน ครู
120 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070087 : วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ นายกริช  สุรัสโม ผู้อำนวยการ
121 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070087 : วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ นายชาติชาย  สุขใส ครู
122 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070104 : สุเหร่าคลอง 20 วิไลวรรณ  แสงเปราะ ครู
123 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070104 : สุเหร่าคลอง 20 นิตยา  มิตรมานะ ครู
124 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070085 : สุเหร่าคลอง 19 สุพัตรา  สุขถาวร ครูผู้ช่วย
125 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070083 : วัดพุทธอุดมวิหาร อมรรัตน์  เลิศเชาวน์ ครูธุรการ
126 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070083 : วัดพุทธอุดมวิหาร นางสาวเกษรา  สุไลมาน ครู
127 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070083 : วัดพุทธอุดมวิหาร วาสนา  ล่าอ่อน ครู
128 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070083 : วัดพุทธอุดมวิหาร ยุพา  คำเลื่อม ครูผู้ช่วย
129 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070084 : สุเหร่าคลอง 18 ฟารีดา  เดชะรัศมี ครู คศ.2
130 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070081 : บึงสิงโต นางอำพร  มะนูรีม ครู
131 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070081 : บึงสิงโต นายสุพิน  ที่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070082 : วัดคลอง 18 ทศพร  ดีพิน ธุรการ
133 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070082 : วัดคลอง 18 มัตติกา  เหล่าละภะ ครูผู้ช่วย
134 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070082 : วัดคลอง 18 กฤตภัค  เมธาตริตาภรณ์ พนักงานราชการ
135 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070147 : วัดเขาดิน ศาลินา  อ่อนพงษ์ทรัพย์ ครู
136 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070122 : วัดบางแสม นางสาวลักษณา  แก้วกอง ครูผู้ช่วย
137 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070122 : วัดบางแสม วิภารัตน์  สิริทรัพย์พูนผล ครูผู้ช่วย
138 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070123 : คลองพานทอง รัฐพร  วิบูลย์ศักดิ์สกุล ครูผู้ช่วย
139 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070123 : คลองพานทอง นางสาววิลาวรรณ   เงินขาว ครู
140 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070121 : บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ นางสาวอ้อมใจ  ละเหลา ครู
141 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070139 : จันทร์เจริญ อภากร  ทองเกลี้ยง ครูผู้ช่วย
142 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070143 : ประกอบราษฎร์บำรุง สุรินทร์  รัตนวิมลชัย ครู
143 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070143 : ประกอบราษฎร์บำรุง พันศรี  สว่างแจ้ง ครู
144 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070144 : วัดท่าสะอ้าน มุทิตา   ทองไทย ครู
145 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070141 : วัดลาดยาว จารุวรรณ  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ
146 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070140 : วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) นางสาวรุ่งทิพย์  แสนบุญ ครูผู้ช่วย
147 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070118 : วัดล่าง ธนวรรณ  ศรีณะรงค์ ครู
148 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070119 : วัดบน ธีรภัทร์  โพธิ์สุวรรณ ครูผู้ช่วย
149 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070119 : วัดบน ธวัชชัย  สีแก้ว ครู
150 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070120 : พระพิมลเสนี คณิตา  หงวนไธสง ครู
151 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070125 : พรหมานุเคราะห์ ณัฐกฤตา  สุขศิริ ครู
152 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070127 : สามัคคีราษฎร์บำรุง นางสาวอุมาพร  ไพโรจน์ ครูอัตราจ้าง
153 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070127 : สามัคคีราษฎร์บำรุง กนกทิพย์  สุธรรมมา ครู
154 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070148 : วัดบางผึ้ง สุรินทร์  เงินยอดรัก ครู
155 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070149 : บ้านบางข้าว วีรพล  ปฏิบูรพะ ครูธุรการ
156 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070149 : บ้านบางข้าว ณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต พนักงานราชการ
157 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070135 : วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) นางสาสุุคนธร  ปักโคทานัง ครู
158 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070137 : วัดบางสมัคร นายวรานนท์  ผะดาวงศ์ ครูผู้ช่วย
159 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070138 : วัดพิมพาวาส นงลักษณ์  ใจเอื้อ ครู
160 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070138 : วัดพิมพาวาส ประภัสสร  ศรีเกษตร ครูผู้ช่วย
161 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070128 : แสมขาววิทยาคาร วรวัสส์  วิเศษสัตย์ ครูผู้ช่วย
162 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070128 : แสมขาววิทยาคาร เข็มอัปสร  สมสนุก ครูผู้ช่วย
163 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070129 : วัดสองคลอง พรทิพย์  เขียวมรกต ครูผู้ช่วย
164 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070130 : บ้านสีล้ง สุมาลี  แสงโคตร ครู
165 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070131 : สกัด 80 อาทิตย์  ขะจีฟ้า ครู
166 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070146 : คลองขวาง นางสาวดวงพร  ฤทธิโยธิน ครู
167 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070145 : วัดสุขาราม สร้อยเพชร  จวงจันทร์ ครู
168 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070145 : วัดสุขาราม เกวลิน  นาคสุก ครูผู้ช่วย
169 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070145 : วัดสุขาราม พีรพรรณ  บุญประจักษ์ ครู
170 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070132 : สกัด 40 อาภาภรณ์  ด้วงเจริญ ครู
171 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070132 : สกัด 40 หรรษา  พุฒตาล ครู
172 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070132 : สกัด 40 คงเดช  คง ครูผู้ช่วย
173 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070142 : วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) นางสาวสมถวิล  จูเภา ครู
174 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070174 : วัดคลองสวน ทองไกร  ชูรัตน์ ครู คศ.1
175 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070174 : วัดคลองสวน นางลลิดา  ลุนราศรี ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070175 : สุเหร่าเกาะไร่ วิมลรัตน์  รอดแก้ว พนักงานราชการ
177 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070176 : สุเหร่าจรเข้น้อย นันทรัตน์  พงสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
178 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070176 : สุเหร่าจรเข้น้อย สุรางค์  พิบูลธนพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ
179 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070163 : วัดพนมพนาวาส อลิศรา  ร่วมสุข ครูผู้ช่วย
180 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070163 : วัดพนมพนาวาส อนันตยา  ศักดิ์ประศาสน์ ครูธุรการ
181 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070164 : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายมานะ  มานะประดิษฐ์ ครู
182 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070164 : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาวนันทรัตน์  มิ่งฉาย ธุรการโรงเรียน
183 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070165 : วัดลาดบัว ขนิษฐา  บุญญา ครูอัตรจ้าง
184 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070173 : วัดใหม่ประเวศ วรากรณ์  ดวงใน ครูผู้ช่วย
185 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070173 : วัดใหม่ประเวศ วัลลภา  สุขเจริญ ครู
186 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070153 : วัดดอนทราย นายชาญณรงค์  ผ่องแผ้ว ครู
187 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070151 : วัดประศาสน์โสภณ นางบุษยพร  ขมสนิท ครูชำนาญการพิเศษ
188 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070171 : วัดเทพราช พิชญา  วีรานุกูล ครู
189 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070172 : วัดกลางราษฎร์บำรุง โต้ง  พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
190 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070160 : วัดผาณิตาราม นางจิตลดา สารเจริญ  คุ๊ก รักษาการในตำแหน่งผํู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาณิตาราม
191 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070168 : วัดสนามจันทร์ อาพร  มะนูน ครู
192 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070168 : วัดสนามจันทร์ มธุรดา  บุญมาก ครู
193 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070168 : วัดสนามจันทร์ มณธิญา  คดีธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ
194 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070169 : วัดคลองบ้านโพธิ์ นางสาวทัศนีย์  ภิญโญยิ่ง ครูโรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์
195 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070169 : วัดคลองบ้านโพธิ์ เทวา  อุ่นอก ครูผู้ช่วย
196 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070170 : วัดคลองต้นหมัน นางสาวทัศนา  อัจฉราวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
197 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070170 : วัดคลองต้นหมัน นางสาวอมรรัตน์  ตันเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070158 : วัดพิพิธประสาทสุนทร นภาวรรณ  ชูพงษ์ ธุรการโีรงเรียน
199 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070158 : วัดพิพิธประสาทสุนทร วุฒิ  อิสระกุล ครู
200 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070156 : วัดกระทุ่ม ราตรี  โชคพานิชศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070154 : วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) บุษกร  กอโง่ง ครู
202 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070166 : วัดประชาบำรุงกิจ สรวีย์  นาคเกษม ครูผู้ช่วย
203 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070166 : วัดประชาบำรุงกิจ ปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์ ครู
204 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070159 : วัดแสนภูดาษ นางอรัญญา  ดวงบุตร ครู
205 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070150 : วัดอินทาราม พรทิพย์  ชำนาญรบ ครู ค.ศ.1
206 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070152 : วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) นายภูมมินทร์  โมกขาว ธุรการ
207 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070152 : วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) นางสาวอนุสา  บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
208 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070167 : วัดหนองกระสังสามัคคี นรินทร์  ไตรดงพลอง ครู
209 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070167 : วัดหนองกระสังสามัคคี ศศิวิมล  จันทร์งาม ครู
210 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070161 : วัดอรัญญิการาม วิมล   ดาแดง ครู
211 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070161 : วัดอรัญญิการาม ประเสริฐ  วงษ์แก้ว ครู
212 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070162 : วัดศรีมงคล Panupong  Boaprasert