รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070013 วัดจุกเฌอ ลัดดาวัลย์  อู่พิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
2 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070013 วัดจุกเฌอ นางสาวอุษา  รักษ์โพธิวงศ์ ครู อนุมัติ
3 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070027 วัดชนะสงสาร นายพรชัย  ประเสริฐสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงสาร อนุมัติ
4 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070027 วัดชนะสงสาร นางสุภาพร  ศรีมงคล ครู อนุมัติ
5 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070016 วัดพรหมสุวรรณ เนตรนภิส  นพเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070016 วัดพรหมสุวรรณ budsakorn  poonsavud ครู อนุมัติ
7 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070034 วัดจรเข้น้อย บุญส่ง  มีทองหลาง ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070035 สุเหร่าลาดน้ำขาว นายชูชัย  ศรีนวล ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
9 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070036 สุเหร่าสมอเซ นางสาวผกามาศ  ศรีตระกูล ครู อนุมัติ
10 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070038 สุเหร่าคลองใหญ่ สุดใจ  ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
11 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070038 สุเหร่าคลองใหญ่ นางสาวทัศนภรณ์  สุวรรณพฤกษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070039 บ้านเกาะดอน กรรณิการ์  ใสพลกรัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070040 ตลาดเปร็ง นางสาวนิษฐา  ความมานะ ครู อนุมัติ
14 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070042 แพ่งพิทยาภูมิ ณัฐวุฒิ  ผังรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070030 บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) ชฎากานต์  สุรินทร์ ครู อนุมัติ
16 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070037 สุเหร่าหลวงแพ่ง นางสาวยุรทัศน์   ผดุงเวียง ครู อนุมัติ
17 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070032 วัดคู้เกษมสโมสร เทียนชัย  เจริญสุข ครู อนุมัติ
18 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070041 วัดไชยธารา ทวีศักดิ์  แก้วนุช ครูคอม อนุมัติ
19 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070002 วัดเทพนิมิตร ชรินทร์  เพิ่มพูล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
20 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070003 วัดประตูน้ำท่าไข่ มาเรียม  ศรีประภาพงศ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070005 วัดนิโครธาราม พรเทวา  วัฒนศิริ ครู อนุมัติ
22 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070022 วัดบ้านนา นางสาวนวนละออง  สีดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070010 บ้านบางแก้ว เพ็ญพร  เก็บรักษา ครู อนุมัติ
24 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070011 วัดเกาะจันทาราม นายอนันต์  ทองรัตน์ ครู อนุมัติ
25 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070011 วัดเกาะจันทาราม นภัตสร  ศิริศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
26 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070012 วัดสมานรัตนาราม นางสาวขวัญชนก  แซ่โค้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070006 วัดเที่ยงพิมลมุข นางสาววิไลวรรณ  อุ่นเจริญ ครู อนุมัติ
28 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070006 วัดเที่ยงพิมลมุข นายเสวก   รักษานนท์ ครู อนุมัติ
29 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070004 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วันชนะ  ธรรมประทีป ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070014 วัดดอนทอง สุธาทิพย์  เจียรสถิต ครู อนุมัติ
31 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070014 วัดดอนทอง อาณัติ  สิทธิการ ครู อนุมัติ
32 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070018 บ้านวนท่าแครง Voraya  Posri เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070018 บ้านวนท่าแครง นางสาวนิชาภา  กิจประมงศรี ครู อนุมัติ
34 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070024 วัดเกาะ นายนิรุต  เจริญสุข ครู คศ.2 อนุมัติ
35 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070025 วัดแพรกนกเอี้ยง นายภูมมินทร์  โมกขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
36 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070025 วัดแพรกนกเอี้ยง สันติ   ศรีอุราม ครู อนุมัติ
37 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070026 บ้านแขวงกลั่น นางสมพักร์  สันติพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
38 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070026 บ้านแขวงกลั่น นายวิรัช  โอภาสตระกูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
39 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070031 วัดบางปลานัก นางรัขฏาพรรณ  กิจประมงศรี ครู อนุมัติ
40 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070015 วัดทด ลลิตา  พลศิลป์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
41 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070015 วัดทด นางสาวนันทวรรณ  ศรีสุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
42 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070020 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 นายจำเรียง  ทิมฉิม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070021 วัดบางปรง นางสาวศิริเพ็ญ  สัตยาภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070019 วัดบางพระ นางสาวฉัฐยา  วัฒนกุล ครู อนุมัติ
45 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070028 วัดนครเนื่องเขต ธวัช  เจนสัญญายุทธ ครู อนุมัติ
46 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070033 บ้านวังตะเคียน นายนิพนธ์  วานิชยากร ครู อนุมัติ
47 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070029 วัดหนามแดง สิทธิชัย  มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
48 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070001 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ นันทวัฒน์  กาญจนเรืองกิต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070098 บ้านคลอง 21 นายแดน  ศรีชนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
50 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070099 บ้านปลายคลอง 20 วณิชชา  พัดเย็นชื่น ครู คศ.1 อนุมัติ
51 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070100 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ นางสาวปุณยนุช  เขียวชะอุ่ม ครู อนุมัติ
52 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070100 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ นายไพฑูรย์  ผดุงกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อนุมัติ
53 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070101 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ จารินี  สิกุลจ้อย ครู อนุมัติ
54 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070102 สุเหร่าดอนเกาะกา วัฒนา  พรมมิ ครู อนุมัติ
55 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070103 วัดบึงตาหอม กิตติ  แสงจิรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070096 บ้านดอนเกาะกา นายชัยวัฒน์  นนท์ยะโส ครู อนุมัติ
57 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070096 บ้านดอนเกาะกา นายนิทัศน์  นักเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070097 บ้านบึงพระอาจารย์ สุปราณี  เพชรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070094 สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) สุนาวี  รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070094 สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) ทวีรัตน์  คล้ายนุ่ม ครูผู้ช่่วย อนุมัติ
61 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070095 สุเหร่าสมอเอก เบ็ญจมาศ  เจริญปาละ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
62 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070088 ตลาดคลอง 16 นางสาวรัชนก  เกิดแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070089 เฉลิมช่วงวิทยาทาน นางสาวรอฟียะห์  ตานี ครูคศ .1 อนุมัติ
64 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070090 วัดรามัญ นางสาวสิริพร  แกล้วกล้า ครู คศ.1 อนุมัติ
65 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070091 สุเหร่าปากคลอง 20 นายสุชาติ  ครุฑสุวรรณ ครู คศ.1 อนุมัติ
66 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070092 สุเหร่าดอนกลาง รังสฤษดิ์  ธนะเพชรพิบูลย์ ครู อนุมัติ
67 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070092 สุเหร่าดอนกลาง กฤษณะ  ธุวสิน ครู อนุมัติ
68 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070093 สุเหร่าคู้ กรรณิกา   ชมภูวิเศษ ครู อนุมัติ
69 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070093 สุเหร่าคู้ ปิญญา  สุมังคะ ธุรการ อนุมัติ
70 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070093 สุเหร่าคู้ นิรมล  ศรีสง่า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070073 ปากคลองบางขนาก นิรมล  อินทศร ครู อนุมัติ
72 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070075 วัดเกตุสโมสร สายใจ  อู่เงิน ครู อนุมัติ
73 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070075 วัดเกตุสโมสร นางรัชนีบูรณ์  ยืนยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070077 วัดประชาบำรุง พเยาว์  ภาษิต พนักงานราชการ อนุมัติ
75 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070064 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ นางสาวนารินทร์  มีอนันต์ ครู อนุมัติ
76 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070064 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ สุภาณี  วงษ์สิงห์ ครู อนุมัติ
77 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070065 บึงเทพยา อุไรวรรณ  ขันธวิชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
78 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070065 บึงเทพยา นภา  เมฆวิชัย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
79 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070067 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 มนต์ชัย  มะติมุ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070067 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 นางสาวบุษยาภรณ์  อินทะฐา ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
81 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070068 สุเหร่าแคราย วัลลา  มะลูลีม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070105 สกุลดีประชาสรรค์ นายปิญญา  สุมังคะ ครูธุรการ อนุมัติ
83 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070106 วัดบึงน้ำรักษ์ นายเรืองฤทธิ์  บุตรโชติ ครู อนุมัติ
84 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070107 สุเหร่าคลอง 15 ลลิตา  นิลงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070108 สุเหร่าดารุลนาอีม กนกพันธ์  แมขุนทด ครู อนุมัติ
86 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070109 สุเหร่าคลองหกวา นายสมบัติ   แดงชาติ ครู อนุมัติ
87 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070110 สุเหร่าคลอง 14 นิตย์  ทิมย้ายงาม ครูธุรการ อนุมัติ
88 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070069 สิทธิสุนทรอุทิศ รัชนี  ปารัคมาตย์ ครู คศ.3 อนุมัติ
89 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070070 วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) kumpanad  nakbua ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070080 วัดตะพังคลี วัชนี  ชูสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพังคลี อนุมัติ
91 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070080 วัดตะพังคลี นางวิลาวัลย์  อารีราษฎร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
92 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070071 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง พงษ์ศักดิ์  จันทร์สำราญกุล เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน อนุมัติ
93 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070071 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง วัชรพร  บุญญาวัฒน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
94 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070072 วัดญาณรังษาราม นางสาวฉวีวรรณ  ขันชูสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
95 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070072 วัดญาณรังษาราม ณัฐพร  นักเสียง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070078 สะแกโดดประชาสรรค์ นางสาวพิมพิไล  บุญสาย ครู อนุมัติ
97 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070078 สะแกโดดประชาสรรค์ อริษา  ไชยมงค์ ครู อนุมัติ
98 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070079 วัดบางไทร ธัญลักษณ์  ปลอดดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
99 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070111 วัดไผ่ดำ นางพิสสุดา  บุญเกิด ครู อนุมัติ
100 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070112 วัดหลวงแพ่ง นางสาวปิยะดา  เพียรมิ่งมาศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070113 วัดสว่างอารมณ์ น.ส.เบญญาภา  สุมิรัตนะ ครู คศ.2 อนุมัติ
102 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070114 วัดคลองเจ้า นายอนันต์  อิ่มใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070116 วัดบึงทองหลาง เพ็ญประภา  ปั้นเจริญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
104 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070116 วัดบึงทองหลาง นายอุทัย  เปลี่ยนเดชา ครู อนุมัติ
105 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070086 ปากบึงสิงโต สุกัญญา  ธุวสิน ครู อนุมัติ
106 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070087 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ นายกริช  สุรัสโม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
107 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070087 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ นายชาติชาย  สุขใส ครู อนุมัติ
108 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070104 สุเหร่าคลอง 20 นิตยา  มิตรมานะ ครู อนุมัติ
109 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070104 สุเหร่าคลอง 20 วิไลวรรณ  แสงเปราะ ครู อนุมัติ
110 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070085 สุเหร่าคลอง 19 สุพัตรา  สุขถาวร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070083 วัดพุทธอุดมวิหาร นางสาวเกษรา  สุไลมาน ครู อนุมัติ
112 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070083 วัดพุทธอุดมวิหาร วาสนา  ล่าอ่อน ครู อนุมัติ
113 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070084 สุเหร่าคลอง 18 ฟารีดา  เดชะรัศมี ครู คศ.2 อนุมัติ
114 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070081 บึงสิงโต นายสุพิน  ที่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070081 บึงสิงโต นางอำพร  มะนูรีม ครู อนุมัติ
116 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070082 วัดคลอง 18 กฤตภัค  เมธาตริตาภรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
117 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070082 วัดคลอง 18 มัตติกา  เหล่าละภะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070147 วัดเขาดิน ศาลินา  อ่อนพงษ์ทรัพย์ ครู อนุมัติ
119 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070122 วัดบางแสม วิภารัตน์  สิริทรัพย์พูนผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
120 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070122 วัดบางแสม นางสาวลักษณา  แก้วกอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070123 คลองพานทอง รัฐพร  วิบูลย์ศักดิ์สกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070123 คลองพานทอง นางสาววิลาวรรณ   เงินขาว ครู อนุมัติ
123 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070121 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ นางสาวอ้อมใจ  ละเหลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
124 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070139 จันทร์เจริญ อภากร  ทองเกลี้ยง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
125 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070143 ประกอบราษฎร์บำรุง สุรินทร์  รัตนวิมลชัย ครู อนุมัติ
126 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070143 ประกอบราษฎร์บำรุง พันศรี  สว่างแจ้ง ครู อนุมัติ
127 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070144 วัดท่าสะอ้าน มุทิตา   ทองไทย ครู อนุมัติ
128 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070141 วัดลาดยาว เฉลา  พูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
129 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070140 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) นางสาวรุ่งทิพย์  แสนบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070118 วัดล่าง ธนวรรณ  ศรีณะรงค์ ครู อนุมัติ
131 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070119 วัดบน ธวัชชัย  สีแก้ว ครู อนุมัติ
132 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070120 พระพิมลเสนี ครรชิต  ฟุ้งโล่ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
133 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070120 พระพิมลเสนี กมลทิพย์  โรจนกูล พนักงานราชการ อนุมัติ
134 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070125 พรหมานุเคราะห์ ณัฐกฤตา  สุขศิริ ครู อนุมัติ
135 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070127 สามัคคีราษฎร์บำรุง นางสาวอุมาพร  ไพโรจน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
136 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070148 วัดบางผึ้ง เจิด  บุญรอด ครู อนุมัติ
137 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070149 บ้านบางข้าว ณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต พนักงานราชการ อนุมัติ
138 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070149 บ้านบางข้าว วีรพล  ปฏิบูรพะ ครูธุรการ อนุมัติ
139 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070135 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) นางสาสุุคนธร  ปักโคทานัง ครู อนุมัติ
140 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070137 วัดบางสมัคร นายวรานนท์  ผะดาวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070138 วัดพิมพาวาส ประภัสสร  ศรีเกษตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
142 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070138 วัดพิมพาวาส นงลักษณ์  ใจเอื้อ ครู อนุมัติ
143 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070128 แสมขาววิทยาคาร เข็มอัปสร  สมสนุก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070128 แสมขาววิทยาคาร วรวัสส์  วิเศษสัตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
145 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070129 วัดสองคลอง พรทิพย์  เขียวมรกต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070130 บ้านสีล้ง สุมาลี  แสงโคตร ครู อนุมัติ
147 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070131 สกัด 80 อาทิตย์  ขะจีฟ้า ครู อนุมัติ
148 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070146 คลองขวาง นางสาวดวงพร  ฤทธิโยธิน ครู อนุมัติ
149 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070145 วัดสุขาราม พีรพรรณ  บุญประจักษ์ ครู อนุมัติ
150 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070145 วัดสุขาราม สร้อยเพชร  จวงจันทร์ ครู อนุมัติ
151 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070132 สกัด 40 อาภาภรณ์  ด้วงเจริญ ครู อนุมัติ
152 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070132 สกัด 40 หรรษา  พุฒตาล ครู อนุมัติ
153 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070142 วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) นางสาวสมถวิล  จูเภา ครู อนุมัติ
154 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070174 วัดคลองสวน ทองไกร  ชูรัตน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
155 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070174 วัดคลองสวน นางลลิดา  ลุนราศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070175 สุเหร่าเกาะไร่ วิมลรัตน์  รอดแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
157 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070176 สุเหร่าจรเข้น้อย นันทรัตน์  พงสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
158 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070176 สุเหร่าจรเข้น้อย สุรางค์  พิบูลธนพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
159 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070163 วัดพนมพนาวาส อนันตยา  ศักดิ์ประศาสน์ ครูธุรการ อนุมัติ
160 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070163 วัดพนมพนาวาส อลิศรา  ร่วมสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070164 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นายมานะ  มานะประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
162 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070165 วัดลาดบัว ขนิษฐา  บุญญา ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
163 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070173 วัดใหม่ประเวศ วัลลภา  สุขเจริญ ครู อนุมัติ
164 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070153 วัดดอนทราย นายชาญณรงค์  ผ่องแผ้ว ครู อนุมัติ
165 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070151 วัดประศาสน์โสภณ นางบุษยพร  ขมสนิท ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
166 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070171 วัดเทพราช พิชญา  วีรานุกูล ครู อนุมัติ
167 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070172 วัดกลางราษฎร์บำรุง โต้ง  พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
168 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070160 วัดผาณิตาราม นายสุวิทย์  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
169 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070168 วัดสนามจันทร์ อาพร  มะนูน ครู อนุมัติ
170 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070168 วัดสนามจันทร์ มณธิญา  คดีธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
171 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070169 วัดคลองบ้านโพธิ์ นางสาวทัศนีย์  ภิญโญยิ่ง ครูโรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ อนุมัติ
172 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070170 วัดคลองต้นหมัน นางสาวอมรรัตน์  ตันเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
173 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070170 วัดคลองต้นหมัน นางสาวทัศนา  อัจฉราวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070158 วัดพิพิธประสาทสุนทร นภาวรรณ  ชูพงษ์ ธุรการโีรงเรียน อนุมัติ
175 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070158 วัดพิพิธประสาทสุนทร วุฒิ  อิสระกุล ครู อนุมัติ
176 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070156 วัดกระทุ่ม ราตรี  โชคพานิชศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
177 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070154 วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) บุษกร  กอโง่ง ครู อนุมัติ
178 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070166 วัดประชาบำรุงกิจ ปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์ ครู อนุมัติ
179 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070159 วัดแสนภูดาษ นางอรัญญา  ดวงบุตร ครู อนุมัติ
180 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070150 วัดอินทาราม พรทิพย์  ชำนาญรบ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
181 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070152 วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) นางสาวอนุสา  บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
182 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070167 วัดหนองกระสังสามัคคี ศศิวิมล  จันทร์งาม ครู อนุมัติ
183 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070167 วัดหนองกระสังสามัคคี นรินทร์  ไตรดงพลอง ครู อนุมัติ
184 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070161 วัดอรัญญิการาม ประเสริฐ  วงษ์แก้ว ครู อนุมัติ
185 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070161 วัดอรัญญิการาม วิมล   ดาแดง ครู อนุมัติ
186 2401 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 070162 วัดศรีมงคล Panupong  Boaprasert อนุมัติ