รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290035 วัดท้าวอู่ทอง นางผาณิต  โหรสกุล ครู อนุมัติ
2 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290038 บ้านหนองชะอม นางปราณีรัตน์  มาสุวัตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองชะอม อนุมัติ
3 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290040 บ้านแหลมหิน สมศักดิ์  ช่อดารา ครู อนุมัติ
4 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290002 ชุมชนบ้านขอนขว้าง วรรณวรางค์  เกษร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง อนุมัติ
5 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290004 บ้านดงบัง จินตนา  เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
6 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290006 ชุมชนวัดหนองจวง กัลยา  กิตติรัตน์ ครู อนุมัติ
7 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290021 วัดลำดวน วิริยะ  วงศ์งาม ครูชำนาญการ อนุมัติ
8 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290021 วัดลำดวน บุญสม  ใช้เจริญ ครู อนุมัติ
9 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290020 วัดหาดสะแก บุษกร  คำสม ครู อนุมัติ
10 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290018 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ชุติมา  สิงห์ศุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290034 บ้านห้วยเกษียร นายธีระชัย  จันทร์เกิดทรัพย์ ครู อนุมัติ
12 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290032 วัดเนินไม้หอม ประทุมพร  สิมมา ธุรการ อนุมัติ
13 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290032 วัดเนินไม้หอม นายประสงค์  สิมมา ครู อนุมัติ
14 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290033 บ่อแร่-ธารเลา จำรอง  กำลังฟู ครู อนุมัติ
15 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290030 บ้านเนินหอม สุชาติ  วีระสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
16 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290031 วัดเนินสูง นายบรรจบ  เนตรวงค์ ครู อนุมัติ
17 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290029 วัดประสาธน์รังสรรค์ ทวีศักดิ์  กิตติรัตน์ ครู อนุมัติ
18 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290025 วัดทุ่งตะลุมพุก มัณฑนา  โหรสกุล ครู อนุมัติ
19 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290025 วัดทุ่งตะลุมพุก นางสุวรรณา  ผลนานาถ ครู อนุมัติ
20 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290026 วัดประชาวาส ปราณี  ชาวบน ครู อนุมัติ
21 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290014 วัดหัวกรด บรรจง  รอดเพชร ครู อนุมัติ
22 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290017 วัดสามัคคีภิรมย์ ธวัช  โพธิ์ชู ธุรการ อนุมัติ
23 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290010 วัดบ้านพระ รำไพพรรณ  บุญภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290007 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์ ครู อนุมัติ
25 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290039 บ้านแหลมไผ่ ทิวา  โดยอาษา ครู อนุมัติ
26 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290039 บ้านแหลมไผ่ นางธัญมน  ชนุตพงศ์ ครู อนุมัติ
27 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290041 บ้านหนองเต่า นายสุนันท์  วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
28 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290013 วัดโบสถ์วิทยา พาฝัน  พิทักษ์วงค์ ธุรการ อนุมัติ
29 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290016 เมืองปราจีนบุรี สินเกียรติ  ชูตระกูล ธุรการ อนุมัติ
30 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290023 อนุบาลปราจีนบุรี นฤมล  พงษ์สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
31 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290186 วัดกระทุ่มแพ้ว จารุจิต  มนต์อ่อน ครู อนุมัติ
32 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290174 ไผ่แถวอนุสรณ์ สุภาพร  พิสิฏฐ์พัฒนะ ครูโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ อนุมัติ
33 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290174 ไผ่แถวอนุสรณ์ จิรเมศร์  พีระพนาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
34 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290185 บ้านบางขาม นายวิมล  พิมุ ครู อนุมัติ
35 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290193 วัดบางเตย พัทธนันท์  เสิงสูงเนิน ธุรการ อนุมัติ
36 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290188 ชุมชนวัดบางแตน ประคอง  นวลสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
37 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290188 ชุมชนวัดบางแตน กาญจนา  ทองพูล ธุรการ อนุมัติ
38 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290189 บ้านปากคลองบางกระดาน ดาวรุ้ง  ล้อจงเฮง ครู อนุมัติ
39 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290183 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) สมร  สีจำปา ครู อนุมัติ
40 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290183 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) นางสาวรุ่งอรุณ  กันเหตุ ครู อนุมัติ
41 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290184 นิคมพัฒนา นางบุณฑริกา  จุลสำรวล ครู คศ.3 อนุมัติ
42 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290168 อนุบาลวัดบ้านสร้าง จิราวรรณ  ก้อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290175 วัดหัวไผ่ นายธาตรี  จินดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
44 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290175 วัดหัวไผ่ ยุวรัตน์  สังข์เผือก ธุรการ อนุมัติ
45 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290176 วัดพิกุลวนาราม ฉวีวรรณ์  ภะมะรินทร์ ครู อนุมัติ
46 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290176 วัดพิกุลวนาราม นางสมพร  เตยศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290177 บ้านคลองบางไซ สิรินิวัติ  ครองนาค ครู อนุมัติ
48 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290179 บ้านหนองงูเหลือม ศศิธร  ศรีสุนาครัว ครู คศ.1 อนุมัติ
49 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290190 วัดอินทาราม นายชูชาติ  เปรมจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290190 วัดอินทาราม นางวิภา  หอมชิต ครู อนุมัติ
51 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290191 บ้านบางรุ่งโรจน์ นายเด่นชัย  แจ้งเจริญ ครู อนุมัติ
52 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290192 วัดใหม่โพธิ์เย็น ชลิต  โห่ศิริ ผอ. ร.ร. อนุมัติ
53 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290172 วัดคลองเฆ่ เสาวลักษณ์  เพ็ญชาติ ครูโรงเรียนวัดคลองเฆ่ อนุมัติ
54 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290187 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม ศลิษา  พูลศรี ธุรการ อนุมัติ
55 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290181 ประชุมเขตศึกษา สมจิตร  หันทิพย์ ครู อนุมัติ
56 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290169 วัดมูลเหล็ก นางสาวบังอร   อาทร ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290170 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) นารีรัตน์  ปรีรัตนเจริญสุข ธุรการ อนุมัติ
58 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290170 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) นายเสมอ  ใจผ่อง ข้าราชการครู อนุมัติ
59 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290200 วัดไชยมงคล พัชราภรณ์  มาสุวัตร์ ผอ. อนุมัติ
60 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290201 บ้านด่าน บรรจบพร  ปักษี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
61 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290202 วัดเกาะลอย นางสุดาทิพย์  ศรีส้มเขียว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290220 วัดศรีสุทธาวาส นิจดา  เวชศรี ครู อนุมัติ
63 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290221 วัดหนองคุ้ม พงศธร  ฉัตรเงิน ครู อนุมัติ
64 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290222 วัดทุ่งสบก กิตติ  ทุมมี ครู อนุมัติ
65 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290224 วัดใหม่กวางทอง อดุล  อุไรวงษ์ ครู อนุมัติ
66 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290224 วัดใหม่กวางทอง ปัจน์หทัย  บรรดาพิมพ์ ธุรการ อนุมัติ
67 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290225 วัดตะเคียนทอง นิภาวรรณ  แสงสว่าง ครู อนุมัติ
68 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290219 วัดศรีมงคล ประไพ  คำดำ ครู อนุมัติ
69 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290219 วัดศรีมงคล ภิรัทฐา   เดชาศิรสิทธิ ครู อนุมัติ
70 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290212 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) คณิศร  ศรีประไพ ครู อนุมัติ
71 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290212 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สุพัตรา  สุจิตระหะ ครู อนุมัติ
72 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290213 วัดบ้านโนน นันท์นภัส  หัสดี ครู อนุมัติ
73 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290198 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) karnjana  nongsantear เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
74 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290199 วัดเกาะมะไฟ นายพงศ์เทพ  ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290226 วัดบุฝ้าย อาทิตย์  รวดเร็ว ครู อนุมัติ
76 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290227 บ้านว่านบ้านด่าน นางบรรจงพิศ  คร้ามไพบูลย์ ครู อนุมัติ
77 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290227 บ้านว่านบ้านด่าน ทัศนีย์  อาจคำไพร ครู อนุมัติ
78 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290228 บ้านโคกสว่าง นางจิระนุช  โสมนัส ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง อนุมัติ
79 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290229 วัดขิงกระชาย วิโชค  สิทธิมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290195 อนุบาลประจันตคาม นางจิดาภา  ชยพัชรกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290195 อนุบาลประจันตคาม จันทร์เพ็ญ  ลี้อุดม ครู อนุมัติ
82 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290196 วัดดงไชยมัน นายสมชาย  ทองเล็ก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
83 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290194 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม รุ่งนภา  มินทร์จันทึก ครู อนุมัติ
84 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง เตโชดม   บุญมี ครู อนุมัติ
85 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง โกมล  เชื้อสงฆ์ ครู อนุมัติ
86 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290205 วัดโพธิ์งาม เนตรนภิศ  สนับบุญ ครู อนุมัติ
87 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290206 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 นางสาวประภาพร  ประสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
88 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290208 บ้านคลองแก้มช้ำ สมลักษณ์  จันทหาร ครู อนุมัติ
89 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290209 วัดอินทร์ไตรย์ พิไลพรรณ  ทันถากิจ ครู อนุมัติ
90 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290210 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) นายศักรินทร์  เชื้อสงฆ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
91 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290210 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) สุภาส  จันทร์บัว ผู้อำนวยการ อนุมัติ
92 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290230 วัดหนองแก้ว นางรัตติยา  วรรธนภิโยกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแก้ว อนุมัติ
93 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290231 วัดโคกเขื่อน สมทบ  เกตุคุ้ม ครู อนุมัติ
94 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290218 วัดประดิษฐาราม ชาลินี  สวนเสริม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290217 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ ธีรเชษฐพัชญ์  ปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
96 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290217 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ นายอุทิศ  คำดำ ครู อนุมัติ
97 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290249 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม นางสาวปรียานุช  สร้อยไซย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
98 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290250 บ้านประพาส นางสาววลาพร  ฉลาดเลิศ ครู อนุมัติ
99 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290232 บ้านดงกระทงยาม kharn  iam-oong เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
100 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290237 บ้านย่านนางวิ่ง นางอ่อนศรี  กำปั่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290253 บ้านโป่งไผ่ พวงพเยาว์  พนาเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
102 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290255 วัดบุยายใบ นายสงคราม  เจนกิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290255 วัดบุยายใบ นายอภิรักษ์  ธรรมวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุยายใบ อนุมัติ
104 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290256 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร นายณัฐธนพล  ปะจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
105 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290238 วัดบุพพาราม อำนาจ  พรมสุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290236 วัดอรัญไพรศรี มงคล  ประเสริฐพรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290234 อนุบาลศรีมหาโพธิ นวลจันทร์  สุวรรณเติม ครู อนุมัติ
108 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290244 บ้านหนองกระทุ่ม นางสาวธนปณศร  นามเย็น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
109 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290244 บ้านหนองกระทุ่ม สายยิ่น  วัฒนศฤงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
110 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290261 บ้านหนองหอย warunee  payayam ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290261 บ้านหนองหอย ศิรินภา  ทูคำมี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
112 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290252 บ้านหว้าเอน ศิริวรรณ   เสนน้อย ครู อนุมัติ
113 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290252 บ้านหว้าเอน นางสาวจิตรดา  เจริญสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
114 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290235 วัดสัมพันธ์ นายทรงธรรม  ฑีฆายุ ครู อนุมัติ
115 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290257 วัดระเบาะไผ่ ทิพรัตน์  ตะเภาพงศ์ ครู อนุมัติ
116 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290258 บ้านปรือวายใหญ่ อารีย์  เจริญ ครู อนุมัติ
117 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290259 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ปราณี  เดชศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
118 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290259 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฎ์  กำลังดี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
119 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290260 บ้านโป่งกะพ้อ กุลธิดา  ภูวนเจริญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
120 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290264 บ้านมาบเหียง อภิชาติ  ลิ้มเส็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
121 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290243 วัดหนองโพรง กาญจนา  วงษ์เชื้อ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290245 บ้านโคกกระเจียว นายอลงกรณ์  เขตสกุล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
123 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290245 บ้านโคกกระเจียว นางสาวอรัญญา  ประครองพันธ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290246 วัดนพคุณทอง นางวิจิตรา  พูนนาค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290246 วัดนพคุณทอง สุดารัตน์  อักษร ครูจิตอาสา อนุมัติ
126 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290262 วัดหนองหูช้าง นางสาวพัชรี  เดชสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
127 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290262 วัดหนองหูช้าง สังเวย  พรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290241 หัวซาวิทยา กมลพร  กุลชา ธุรการ อนุมัติ
129 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290242 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) นางลัดดาวัลย์  ทัพกิฬา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
130 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290248 วัดเนินผาสุก อภิรดี  ดอนมอญ ครู อนุมัติ
131 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290248 วัดเนินผาสุก อภิชาติ  พรมเปลว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
132 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290239 วัดลิรัญดอน พัชรี  ก้อนเงิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290239 วัดลิรัญดอน สายสวาท  ไชยสมบูรณ์ รักษาราชการแทน อนุมัติ
134 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290131 วัดคู้ลำพัน นงนิตย์  สังขภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290131 วัดคู้ลำพัน สุเทพ  พนมฤทธิสุนทร ครู อนุมัติ
136 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290138 วัดหนองเกตุ นายเกรียงไกร  กันเหตุ ครู อนุมัติ
137 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290138 วัดหนองเกตุ วรรณชัย  ฉิมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290139 บ้านโป่งตะเคียน nanthiya  yimsuk ครู อนุมัติ
139 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290139 บ้านโป่งตะเคียน อรทัย  ชะลิตะ ครู อนุมัติ
140 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290135 วัดสระข่อย pramchai  itamonchai ครู อนุมัติ
141 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290135 วัดสระข่อย มณฑี  ไชยทุ่งฉิน ครู อนุมัติ
142 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290136 วัดแสงสว่าง นายสุเทพ  วงสกุลไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
143 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290137 บ้านโคกพนมดี นางลัดดา   จันทร์ศรี ครู อนุมัติ
144 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290137 บ้านโคกพนมดี Maneenuch  Khemlai ครูชำนาญการ อนุมัติ
145 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290134 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ นายโสภณ  บัวส่องใส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อนุมัติ
146 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290129 อนุบาลศรีมโหสถ prajoub  gamnil ครู อนุมัติ
147 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290130 วัดสระมะเขือ ดวงรักษ์  สายวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
148 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290132 วัดไผ่งาม คมกริช  ทัพกิฬา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
149 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290132 วัดไผ่งาม ณัฏฐ์ตนรี  จิตนวัฒน์ ครู อนุมัติ