รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290035 : วัดท้าวอู่ทอง นางผาณิต  โหรสกุล ครู
2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290038 : บ้านหนองชะอม นางปราณีรัตน์  มาสุวัตร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองชะอม
3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290040 : บ้านแหลมหิน สมศักดิ์  ช่อดารา ครู
4 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290002 : ชุมชนบ้านขอนขว้าง วรรณวรางค์  เกษร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง
5 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290004 : บ้านดงบัง จินตนา  เกตุแย้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ
6 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290006 : ชุมชนวัดหนองจวง กัลยา  กิตติรัตน์ ครู
7 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290021 : วัดลำดวน วิริยะ  วงศ์งาม ครูชำนาญการ
8 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290020 : วัดหาดสะแก อรัญญา  งามอุส่าห์ ครู
9 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290018 : วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ชุติมา  สิงห์ศุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290034 : บ้านห้วยเกษียร ปิยะวุฒิ  สมจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290032 : วัดเนินไม้หอม ประทุมพร  สิมมา ธุรการ
12 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290033 : บ่อแร่-ธารเลา นคเรศ  เอกปัญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290033 : บ่อแร่-ธารเลา จำรอง  กำลังฟู ครู
14 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290030 : บ้านเนินหอม นางทองชุบ  นิกรวงษ์ ครู
15 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290031 : วัดเนินสูง นายบรรจบ  เนตรวงค์ ครู
16 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290029 : วัดประสาธน์รังสรรค์ ทวีศักดิ์  กิตติรัตน์ ครู
17 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290025 : วัดทุ่งตะลุมพุก มัณฑนา  โหรสกุล ครู
18 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290026 : วัดประชาวาส ปราณี  ชาวบน ครู
19 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290014 : วัดหัวกรด บรรจง  รอดเพชร ครู
20 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290022 : วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) ปัทมา  เชาวนกิต ครู
21 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290010 : วัดบ้านพระ รำไพพรรณ  บุญภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ
22 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290007 : อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ขนิษฐ์  ยิ่งเพิ่มทรัพย์ ครู
23 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290039 : บ้านแหลมไผ่ ทิวา  โดยอาษา ครู
24 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290041 : บ้านหนองเต่า นางศลิษา  พูลศรี ธุรการ
25 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290041 : บ้านหนองเต่า นายสุนันท์  วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการ
26 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290015 : วัดบางคาง นางกฤชญา  กันตโสภณานนท์ ครู
27 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290013 : วัดโบสถ์วิทยา นางสาวนุชนาฏ  สุขขะ ธุรการโรงเรียน
28 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290016 : เมืองปราจีนบุรี สินเกียรติ  ชูตระกูล ธุรการ
29 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290023 : อนุบาลปราจีนบุรี สุชาติ  วีระสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
30 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290186 : วัดกระทุ่มแพ้ว จารุจิต  มนต์อ่อน ครู
31 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290173 : วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) ชฎารัตน์  กิติมาศักดิ์ ครู
32 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290174 : ไผ่แถวอนุสรณ์ จิรเมศร์  พีระพนาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
33 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290185 : บ้านบางขาม นายวิมล  พิมุ ครู
34 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290193 : วัดบางเตย ฐิติพงศ์  ออมทรัพย์ ธุรการ
35 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290188 : ชุมชนวัดบางแตน กาญจนา  ทองพูล ธุรการ
36 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290189 : บ้านปากคลองบางกระดาน ดาวรุ้ง  ล้อจงเฮง ครู
37 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290183 : บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) นางสาวรุ่งอรุณ  กันเหตุ ครู
38 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290184 : นิคมพัฒนา บัญญัติ  กรัตพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา
39 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290168 : อนุบาลวัดบ้านสร้าง จิราวรรณ  ก้อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290175 : วัดหัวไผ่ นางประทวน  ืทองหล่อ ครูโรงเรียนวัดหัวไผ่
41 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290176 : วัดพิกุลวนาราม บุษบา  แดงงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลวนาราม
42 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290177 : บ้านคลองบางไซ สิรินิวัติ  ครองนาค ครู
43 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290179 : บ้านหนองงูเหลือม ศศิธร  ศรีสุนาครัว ครู คศ.1
44 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290190 : วัดอินทาราม นายรัฐพงษ์  สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม
45 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290191 : บ้านบางรุ่งโรจน์ นายเด่นชัย  แจ้งเจริญ ครู
46 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290192 : วัดใหม่โพธิ์เย็น ชลิต  โห่ศิริ ผอ. ร.ร.
47 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290172 : วัดคลองเฆ่ พรนิภา  กัญญาหัตถ์ ครูผู้ช่วย
48 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290187 : วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม อังคณา   นาคะศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290181 : ประชุมเขตศึกษา สมจิตร  หันทิพย์ ครู
50 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290169 : วัดมูลเหล็ก นางสาวบังอร   อาทร ชำนาญการพิเศษ
51 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290170 : บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) นารีรัตน์  ปรีรัตนเจริญสุข ธุรการ
52 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290200 : วัดไชยมงคล พัชราภรณ์  มาสุวัตร์ ผอ.
53 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290201 : บ้านด่าน บรรจบพร  ปักษี ครู ชำนาญการพิเศษ
54 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290202 : วัดเกาะลอย นางสุดาทิพย์  ศรีส้มเขียว ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290220 : วัดศรีสุทธาวาส นิจดา  เวชศรี ครู
56 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290221 : วัดหนองคุ้ม พงศธร  ฉัตรเงิน ครู
57 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290222 : วัดทุ่งสบก กิตติ  ทุมมี ครู
58 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290224 : วัดใหม่กวางทอง ปัจน์หทัย  บรรดาพิมพ์ ธุรการ
59 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290225 : วัดตะเคียนทอง นิภาวรรณ  แสงสว่าง ครู
60 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290219 : วัดศรีมงคล ภิรัทฐา   เดชาศิรสิทธิ ครู
61 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290212 : วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) บอย  หวันทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
62 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290212 : วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สุพัตรา  สุจิตระหะ ครู
63 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290213 : วัดบ้านโนน นันท์นภัส  หัสดี ครู
64 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290198 : บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) กัญญาณัฐ  ประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290199 : วัดเกาะมะไฟ นายพงศ์เทพ  ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290226 : วัดบุฝ้าย อาทิตย์  รวดเร็ว ครู
67 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290227 : บ้านว่านบ้านด่าน ทัศนีย์  อาจคำไพร ครู
68 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290228 : บ้านโคกสว่าง นางจิระนุช  โสมนัส ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
69 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290229 : วัดขิงกระชาย นายสฤษดิ์  ทารัตน์ ครู
70 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290195 : อนุบาลประจันตคาม นางจิดาภา  ชยพัชรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290196 : วัดดงไชยมัน นางสัมฤทธิ์   นุชกำแหง ครูโรงเรียนวัดดงไชยมัน
72 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290196 : วัดดงไชยมัน นายสมชาย  ทองเล็ก ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290194 : ชุมชนวัดศรีประจันตคาม รุ่งนภา  มินทร์จันทึก ครู
74 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290204 : ชุมชนวัดบ้านโง้ง เทพนม  สนับบุญ ครู
75 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290205 : วัดโพธิ์งาม เนตรนภิศ  สนับบุญ ครู
76 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290206 : วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 นางสาวประภาพร  ประสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
77 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290207 : บ้านเขานันทา นางสาวสุรีพร  ดัดถุยาวัตร ครูผู้ช่วย
78 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290208 : บ้านคลองแก้มช้ำ นางผ่องพรรณ  อรุณทัต ครู
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290209 : วัดอินทร์ไตรย์ พิไลพรรณ  ทันถากิจ ครู
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290210 : บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) สุภาส  จันทร์บัว ผู้อำนวยการ
81 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290230 : วัดหนองแก้ว นางรัตติยา  วรรธนภิโยกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองแก้ว
82 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290231 : วัดโคกเขื่อน สมทบ  เกตุคุ้ม ครู
83 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290218 : วัดประดิษฐาราม ขวัญเรือน  ศรีปราชญ์ ครู
84 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290217 : วัดประสาทรังสฤษฎิ์ ธีรเชษฐพัชญ์  ปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียน
85 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290249 : วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม นางสาวปรียานุช  สร้อยไซย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290250 : บ้านประพาส ชมนาด  โคมทอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
87 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290251 : บ้านวังทะลุ ณรงค์เดช  พูนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน
88 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290254 : บ้านวังขอน นายสมฤทธิ์  แนวคำ ครู
89 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290232 : บ้านดงกระทงยาม kharn  iam-oong เจ้าหน้าที่ธุรการ
90 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290237 : บ้านย่านนางวิ่ง นางอ่อนศรี  กำปั่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ
91 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290253 : บ้านโป่งไผ่ พวงพเยาว์  พนาเวช เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290255 : วัดบุยายใบ นภาสิทธิ์  ศรีสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ
93 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290256 : วัดหลังถ้ำวิทยาคาร นายณัฐธนพล  ปะจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน
94 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290233 : บ้านท่าตูม ชฎาพร  คำผาย ครู
95 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290238 : วัดบุพพาราม วิมลพร  ชาวบน ครู
96 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290236 : วัดอรัญไพรศรี มงคล  ประเสริฐพรม ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290234 : อนุบาลศรีมหาโพธิ นวลจันทร์  สุวรรณเติม ครู
98 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290244 : บ้านหนองกระทุ่ม วันรัตน์  กุลพงษ์ ครู
99 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290261 : บ้านหนองหอย ศิรินภา  ทูคำมี ครูผู้ช่วย
100 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290252 : บ้านหว้าเอน ศิริวรรณ   เสนน้อย ครู
101 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290235 : วัดสัมพันธ์ ปิยะมาศ  กาหล ครู
102 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290257 : วัดระเบาะไผ่ ทิพรัตน์  ตะเภาพงศ์ ครู
103 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290258 : บ้านปรือวายใหญ่ อารีย์  เจริญ ครู
104 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290259 : วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฎ์  กำลังดี ผู้อำนวยการ
105 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290260 : บ้านโป่งกะพ้อ นายวริศ   เคนสมศรี ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรวเรียนบ้านโป่งกะพ้อ
106 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290264 : บ้านมาบเหียง อภิชาติ  ลิ้มเส็ง ครูผู้ช่วย
107 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290243 : วัดหนองโพรง กาญจนา  วงษ์เชื้อ ครูผู้ช่วย
108 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290245 : บ้านโคกกระเจียว ประทีป  ชุมทอง ครู
109 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290246 : วัดนพคุณทอง นางสาวชวลิตา  ชาญธนู ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290246 : วัดนพคุณทอง วิจิตรา  พูนนาค ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290262 : วัดหนองหูช้าง นางสาวพัชรี  เดชสุภา เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290241 : หัวซาวิทยา กมลพร  กุลชา ธุรการ
113 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290242 : ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) นางลัดดาวัลย์  ทัพกิฬา ผู้อำนวยการโรงเรียน
114 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290247 : บ้านหนองปรือน้อย บรรเทา  แซ่ผุง ครู
115 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290248 : วัดเนินผาสุก อภิชาติ  พรมเปลว ครูผู้ช่วย
116 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290239 : วัดลิรัญดอน พัชรี  ก้อนเงิน ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290131 : วัดคู้ลำพัน สุเทพ  พนมฤทธิสุนทร ครู
118 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290138 : วัดหนองเกตุ นายเกรียงไกร  กันเหตุ ครู
119 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290139 : บ้านโป่งตะเคียน nanthiya  yimsuk ครู
120 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290135 : วัดสระข่อย ธมลวรรณ  เขตอรัญ ครู
121 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290136 : วัดแสงสว่าง นายสุเทพ  วงสกุลไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290137 : บ้านโคกพนมดี Maneenuch  Khemlai ครูชำนาญการ
123 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290134 : วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ นายโสภณ  บัวส่องใส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
124 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290129 : อนุบาลศรีมโหสถ prajoub  gamnil ครู
125 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290130 : วัดสระมะเขือ ดวงรักษ์  สายวงศ์ พนักงานราชการ
126 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290132 : วัดไผ่งาม คมกริช  ทัพกิฬา ผู้อำนวยการโรงเรียน
127 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 290132 : วัดไผ่งาม ณัฏฐ์ตนรี  จิตนวัฒน์ ครู