รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก นายพรชัย  สิทธิพล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290045 วัดโคกป่าแพง พรรณี  เงินเต็ม ครุ อนุมัติ
3 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290045 วัดโคกป่าแพง วชิระ  สมจิตต์ ผอ.โรงเรียนวัดคกป่าแพง อนุมัติ
4 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290046 บ้านหนองช้างลง วันดี  พวงมาลีประดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290051 บ้านชำโสม นายสุรชัย  ชอบบุญ ครู อนุมัติ
6 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290051 บ้านชำโสม อุดร  แผ่พร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290095 บ้านนางเลง นางเพ็ญโสภา   ภทะเก ครู อนุมัติ
8 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290103 วัดปากแพรก แสงอรุณ  ธรรมวิจิตร ครู อนุมัติ
9 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) นางสาวจันทร์เพ็ญ  หมั่นการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) อนุมัติ
10 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290048 บ้านโปร่งสะเดา kanhokwan  kathasi ครู อนุมัติ
11 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290049 บ้านเขาไม้แก้ว หิรัญญา  กุลบุตร ธุรการ อนุมัติ
12 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290050 บ้านคลองตามั่น สถิตย์  สมมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290052 บ้านคลองเจ้าแรง นงนารถ  พิมทอง ครู อนุมัติ
14 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290061 บ้านนาคลองกลาง ศรวณีย์  พูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
15 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290075 บ้านหนองประดู่ นางเนาวรัตน์   เงินเต็ม ครู อนุมัติ
16 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290076 บ้านหนองหัวช้าง นางสุรางค์  สายชมภู ครู อนุมัติ
17 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290076 บ้านหนองหัวช้าง นางกุลกาญจน์  มลิเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290077 บ้านโนนสะอาด นางทิติยา  พันธ์วิไล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
19 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290077 บ้านโนนสะอาด นายอำนาจ   มิ่งพรม ครูชำนาญ อนุมัติ
20 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290078 บ้านหนองบัว นางสาวลัดดาวรรณ  อ่อนอรรถ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290079 วัดศรีสุวรรณาราม นางไพรินทร์  บุญสา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290080 วัดตันทาราม นางสาวธิดารัตน์  หมู่มาก ครู อนุมัติ
23 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290081 บ้านหนองอนามัย นางวิรยา   ดวงจำปา ครู อนุมัติ
24 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290114 วัดเนาวรัตนาราม นางสุภาวดี  ฮะซิ้ม ครู อนุมัติ
25 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290115 บ้านท่าอุดม วิจารณ์  อากาศ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
26 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290115 บ้านท่าอุดม นางลัดดาวัลย์  อานุภาพสโมสร ครูอันดับ คศ.3 อนุมัติ
27 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290116 บ้านหนองมันปลา นายชัชวาลย์  คำมะนารถ ผอ.ร.ร. อนุมัติ
28 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290116 บ้านหนองมันปลา นายวัชรินทร์  นิลรัตน์ไพศาล ครู อนุมัติ
29 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290117 วัดศรีสวัสดิ์ สมใจ  มั่งคั่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ อนุมัติ
30 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290117 วัดศรีสวัสดิ์ นายสุชิน  ทวีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290083 บ้านหนองไผ่ล้อม นางสาวนงนุช  คำสัตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290084 บ้านหนองโดน ณัฐพงษ์  เหมเพ็ชร ธุรการ อนุมัติ
33 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290085 วัดปากน้ำ kosin  sritham ครู อนุมัติ
34 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290096 บ่อทองวิทยา นราศักดิ์  กองทอง ครู อนุมัติ
35 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290096 บ่อทองวิทยา นราศักดิ์  กองทอง ครู อนุมัติ
36 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290125 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ประติภา  วงค์ชมภู ครู อนุมัติ
37 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290086 บ้านบุเสี้ยว กชนีย์วรรณ  วงค์มูล อนุมัติ
38 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290087 บ้านพระปรง พัฒนา  สุริหะ ครู อนุมัติ
39 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290088 วัดวัฒนารังษี นายวิรศักดิ์  บุตรประเสริฐ ครู อนุมัติ
40 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290089 บ้านหนองนาใน นางสาวมาลี   กิตติวีราพัชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) อรศิริ  แท่งหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
42 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290090 อนุบาลกบินทร์บุรี นายต่อศักดิ์  ชัยยันโต ครู อนุมัติ
43 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290090 อนุบาลกบินทร์บุรี นางสาวอรพรรณ  อึ้งมีเจริญสุขดี ครู อนุมัติ
44 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290091 บรรหารวิทยา นางดวงใจ  เจริญพร ครู อนุมัติ
45 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290091 บรรหารวิทยา อุดมพร  เชื้อรักษ์ ครู อนุมัติ
46 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290092 บ้านไผ่ สุเทพ  ปาประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290092 บ้านไผ่ นางชลียา  คงเงิน ครู อนุมัติ
48 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290093 วัดราษฎร์รังษี นางสาววาสนา  หนูเทียน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
49 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290119 บ้านโคกหอม การุณี  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290119 บ้านโคกหอม สุรินทร์  สร้อยมณี ครู อนุมัติ
51 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290053 บ้านโคกสว่าง นางวารุณี   งอพา ครู อนุมัติ
52 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290053 บ้านโคกสว่าง ประยูร  งอพา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290069 บ้านโนนหัวบึง ปิติพล  สุทธิเรือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290070 บ้านหนองปรือ สุมณฑา  บุญเจริญ ครู อันดับ คศ.3 อนุมัติ
55 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290071 บ้านตรอกปลาไหล ไพจิตร  ศิริประภา ครู อนุมัติ
56 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290072 บ้านซ่ง สุปราณี  โค้วตระกูล รักษาการผู้อำนวยการ อนุมัติ
57 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290073 วัดย่านรี โกสุม  นาแรมงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290073 วัดย่านรี จริยา  คุ้มทอง รักษาการผู้อำนวยการ อนุมัติ
59 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290074 บ้านเขาด้วน วิลาวรรณ  นงค์พรมมา ครู อนุมัติ
60 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290074 บ้านเขาด้วน วัชราภรณ์  ศรีโรจน์ ครู อนุมัติ
61 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290055 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง arkom  sirimongkolsarn ครู อนุมัติ
62 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290056 บ้านโคกกระท้อน นางสาวสมปอง  สร้อยมณี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290056 บ้านโคกกระท้อน นางชนาธิป  จันทร์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระท้อน อนุมัติ
64 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290058 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สุวาณี  นิยมสุข ครู อนุมัติ
65 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290059 บ้านหนองตลาด วินัย  อินทร์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
66 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290043 บ้านคลองร่วม ธีรภัทร  แสงแก้ว ครู อนุมัติ
67 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290043 บ้านคลองร่วม นายบุญเชิด  ขันโท ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ นางสาวอัชญาพร  หิตเมียงสงค์ ครู อนุมัติ
69 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ วทิดา  ปัญญาทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290098 บ้านหนองศรีวิชัย นางสาวละอองดาว  พืชเพียร ครู อนุมัติ
71 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290098 บ้านหนองศรีวิชัย นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญสม ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย อนุมัติ
72 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290099 วัดวังหวาย พูนศรี  สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290100 บ้านหนองจิก จุฑารัตน์  บัวจำปา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290100 บ้านหนองจิก นางธนัชพร  โนนกงกาง ครู อนุมัติ
75 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290100 บ้านหนองจิก นางปรางสินี  ช่างฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
76 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290101 วัดรัตนโชติการาม ลัดดา  เชิดสูงเนิน ครู อนุมัติ
77 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290102 วัดรัตนชมภู นายวัชรพงษ์  วีระวัฒน์ ครู อนุมัติ
78 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290082 วัดเกาะแดง นายสมควร   ไพบูลย์ ครู อนุมัติ
79 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290120 บ้านวังตะเคียน นางสุพิศ  ยุติธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
80 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290120 บ้านวังตะเคียน กัลยาณี  สิงห์สินธุ์ ครู อนุมัติ
81 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290121 บ้านหนองคล้า สมหมาย   ทวีทรัพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
82 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290122 บ้านแก่ง นายพงษ์ธรรม  คำมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290123 วัดจันทรังษีถาวร นายเกรียงไกร  เรือนน้อย ครู อนุมัติ
84 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290124 วัดเนินสูง วิไลลักษณ์  จันสีชั้น ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
85 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290126 บ้านเขากระแต พิทักษ์  โนนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290126 บ้านเขากระแต ฉัตรชัย  สิงหชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290127 บ้านคลองระกำ นายณรงค์  พรมภักดิ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองระกำ อนุมัติ
88 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290128 บ้านหนองหอย กิตติศักดิ์  บุญสาลี ครู อนุมัติ
89 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290106 บ้านวังมะกรูด เอกชัย  ประทุมทอง ครู อนุมัติ
90 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290108 บ้านเขาถ้ำ ปิยะ  จันทร์ซ้าย ครู คศ.1 อนุมัติ
91 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290109 บ้านไทยเจริญ เสาวณีย์  ดอนลาดลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290109 บ้านไทยเจริญ สุรจิตร  วัคจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290111 บ้านคลองสิบสอง ณิชาภัทร  พยัคฆพล ครู อนุมัติ
94 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290111 บ้านคลองสิบสอง นางสาวสุรินทร   ศรีขาว ครู อนุมัติ
95 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290113 บ้านโปร่งใหญ่ กรรณิการ์  ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290110 บ้านใหม่พัฒนา มัฐนกรญ์  ยาคำ ครู อนุมัติ
97 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290112 บ้านคลองหันแดง นายประดิษฐ์  หมวดอินทร์ ครู อนุมัติ
98 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290112 บ้านคลองหันแดง นางนภาพร  หมวดอินทร์ ครู อนุมัติ
99 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290104 บ้านวังกวาง สมร  พารื่นรัมย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านวังกวาง อนุมัติ
100 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290105 บ้านวังดินสอ นางสุนันทา  มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290105 บ้านวังดินสอ นางสุนันทา  มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290107 บ้านเขาปูน อนุธิดา  ใจอารี ครู อนุมัติ
103 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290062 บ้านทด สุธาสินี  จันทราภรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
104 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290064 บ้านโคกลาน ชยันดร  ลิ่มจันทร์ ครู อนุมัติ
105 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290065 บ้านโคกสั้น นายนรินทร์  ณีวงษ์ ครู อนุมัติ
106 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290066 บ้านคลองอุดม จุฑามาศ  สำราญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290066 บ้านคลองอุดม นิตยา  อุตส่าห์เพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
108 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290067 วัดโคกขี้เหล็ก นิรันต์  จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290068 วัดโคกอุดม กัลญา  ปัทมนต์ ครู อนุมัติ
110 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290060 วัดหาดสูง สัตติยมาศ  ขจรศิลป์ ครูผู้สอน อนุมัติ
111 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290047 บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) สมชาย  มีศรี ครู อนุมัติ
112 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290047 บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) ชนิดา   วรรณา ครู อนุมัติ
113 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290047 บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) จินตนา  ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290054 บ้านปราสาท วรรณภา  กลีบขยาย ครู อนุมัติ
115 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290054 บ้านปราสาท สุเทพ  กลีบขยาย ครู อนุมัติ
116 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290057 บ้านวังบัวทอง นางธนัชพร  โนนกงกาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290057 บ้านวังบัวทอง กนกศิริ  วรรณสันต์ ครู อนุมัติ
118 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290158 บ้านท่าสะตือ นางเฉลียว  จังพานิช เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
119 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร กัลยา  ไชยทำ พนักงานราชการ อนุมัติ
120 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290159 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร เพชรปวีณ์  ธงชัย ครู อนุมัติ
121 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290160 บ้านราษฎร์เจริญ บุญวาสนา  สีดำ ครู อนุมัติ
122 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290161 บ้านวังรี วิชัย  ประดิษฐ์ผล ครู อนุมัติ
123 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290162 บ้านแก่งดินสอ ธวัช  เกลียวทอง ครู อนุมัติ
124 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290163 บ้านคลองมะไฟ กาญจนา   อุ่นใจ ครู อนุมัติ
125 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290164 บ้านอุดมบรรพต นายสมหมาย  สมมิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
126 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290164 บ้านอุดมบรรพต นางสาวธัญธร  สีดำ ครู อนุมัติ
127 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290165 บ้านหินเทิน กรรณิการ์  วังธิยอง ครู อนุมัติ
128 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290165 บ้านหินเทิน นายวรภพ  ตุละพิภาค ครู อนุมัติ
129 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290156 บ้านทุ่งแฝก ประไพพร  คลองมีคุณ ครู อนุมัติ
130 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290157 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ วงศกร  เดชโคตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290166 บ้านคลองตาหมื่น ปวีณา  เพ่งพิศ ครู อนุมัติ
132 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ยุทธภูมิ  น้อยเพชร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290167 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย surawut  boonjiam ครู อนุมัติ
134 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290142 บ้านกระเดียง วัฒนา  โพธิ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
135 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290142 บ้านกระเดียง นายประสิทธิ์  เพียโคตร ครูโรงเรียนบ้านกระเดียง อนุมัติ
136 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290143 อนุบาลนาดี วิมล  รัตนศักดิ์ดา ครู อนุมัติ
137 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290144 บ้านบุสูง นายวิจารณ์  กำลังผล หัวหน้าพัสดุโรงเรียน อนุมัติ
138 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290145 บ้านโนนสูง นางนันทพร  พรรณนพ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
139 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290146 บ้านโนนแสนสุข ธีระวัฒน์  สุวรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
140 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290154 บ้านขุนศรี นางสาวเพ็ญณภา  ปานสงค์ ครู คศ.3 อนุมัติ
141 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ paphungkorn  huentha ครู อนุมัติ
142 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ วิรุฬห์  นาคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
143 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290155 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สุพัตรา  ปานทนนท์ ครู อนุมัติ
144 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290151 บ้านบุพราหมณ์ อรุณี  อัตกลับ ครู อนุมัติ
145 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290151 บ้านบุพราหมณ์ นางอุทัย  ดวงพรหม ครู อนุมัติ
146 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290152 บ้าน ก.ม.80 นางสาวเพ็ญณภา  ปานสงค์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
147 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290153 บ้านทับลาน วราพร  ธงชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
148 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290153 บ้านทับลาน นายบรรเจิด  ร่วมทอง หัวหน้างานพัสดุ อนุมัติ
149 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290153 บ้านทับลาน พรพรรณ  อินทร์มี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
150 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290149 บ้านหนองสองห้อง อรัญญา  อุ่นทอง ผอ อนุมัติ
151 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290149 บ้านหนองสองห้อง นายทิวา  หงษ์ทอง ครู อนุมัติ
152 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290149 บ้านหนองสองห้อง นายทิวา  หงษ์ทอง ครู อนุมัติ
153 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290150 บ้านหนองตะแบก พงษ์ศักดิ์   พรมสวย ครู อนุมัติ
154 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290150 บ้านหนองตะแบก จินดารัตน์  ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
155 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290140 ชุมชนบ้านสำพันตา พรพิมล  ถนอมวงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา อนุมัติ
156 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290148 บ้านหนองแหน สุชาติ  ชาญวิเศษ ครู อนุมัติ
157 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290148 บ้านหนองแหน นางวิมลรัตน์  นามประเสริฐ ครู อนุมัติ
158 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290147 บ้านโคกกระจง ปุณศยา  คุณาธิรักษ์ ผู้อำนวยกา่รโรงเรียน อนุมัติ
159 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290147 บ้านโคกกระจง นางสุพัตรา  ราชสันเทียะ ครู อนุมัติ
160 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290141 วัดสารวนาราม นางจิราภรณ์  เสียงฆ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
161 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 290141 วัดสารวนาราม นายพิศิฐ  ผู้เลี้ยง ครู อนุมัติ