รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2601 สพป.นครนายก 170003 วัดเกาะกระชาย นางสาวปรารถนา  เข็มทอง ครู อนุมัติ
2 2601 สพป.นครนายก 170035 วัดหนองทองทราย นางบุญช่วย  ผลิพืช ครู อนุมัติ
3 2601 สพป.นครนายก 170037 วัดคลองโพธิ์ นางปราณีต  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ อนุมัติ
4 2601 สพป.นครนายก 170016 วัดสันติวัฒนาราม อัจฉรา   จั่นเหลือ ธุรการ อนุมัติ
5 2601 สพป.นครนายก 170011 วัดดอนยอ นางสาววีรยา  เตไธสง ครู อนุมัติ
6 2601 สพป.นครนายก 170014 บ้านชวดบัว นางสาววิมลรัตน์  เกลี้ยงดา ครู อนุมัติ
7 2601 สพป.นครนายก 170017 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) อุบล  นารี ครู อนุมัติ
8 2601 สพป.นครนายก 170018 ชลนายกสงเคราะห์ เกียรติ์ชู  อุมาธันยพัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 2601 สพป.นครนายก 170020 วัดโบสถ์การ้อง ณรงค์  เหนือเกาะหวาย ครู อนุมัติ
10 2601 สพป.นครนายก 170029 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) นุชขจี  ศรีสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
11 2601 สพป.นครนายก 170013 วัดท่าทราย นายไพฑูรย์  พันธุพล ครู อนุมัติ
12 2601 สพป.นครนายก 170034 อนุบาลนครนายก นางสาวสุนันทา  เผือกรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
13 2601 สพป.นครนายก 170006 วัดวังไทร นายณัฐฐฐิฐกาญจน์   ม่วงกลิ้ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
14 2601 สพป.นครนายก 170032 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี ครู อนุมัติ
15 2601 สพป.นครนายก 170033 วัดวังตูม สมรักษ์  หนึ่งน้ำใจ ครู อนุมัติ
16 2601 สพป.นครนายก 170022 วัดวังปลาจีด ปิยพงษ์  ไทยมา ครู อนุมัติ
17 2601 สพป.นครนายก 170023 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ นางประติชญา  นนทไชย ครู อนุมัติ
18 2601 สพป.นครนายก 170024 วัดธรรมปัญญา นางนพภา  อินทิม ครู อนุมัติ
19 2601 สพป.นครนายก 170026 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นายสมุทร  ขันอาษา ครู อนุมัติ
20 2601 สพป.นครนายก 170028 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 เกศสุดา  อินทรโอสถ ครู อนุมัติ
21 2601 สพป.นครนายก 170007 วัดสันตยาราม นงลักษณ์   โคกโพธิ์ ครู อนุมัติ
22 2601 สพป.นครนายก 170030 ชุมชนบ้านคลองเหมือง นายเชาวลิต   สีชัยลา ครู อนุมัติ
23 2601 สพป.นครนายก 170031 บ้านดอนเจริญ นายธีรพันธุ์   ไทยมา ครู อนุมัติ
24 2601 สพป.นครนายก 170041 วัดบางปรัง ณัฐสินี  ศรีนครชัยเจริญ ครู อนุมัติ
25 2601 สพป.นครนายก 170039 บ้านกำแพงเศียร กัญณัฏฐ์  ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 2601 สพป.นครนายก 170038 วัดศรีจุฬา นายถาวร  สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา อนุมัติ
27 2601 สพป.นครนายก 170048 วัดคีรีวัน เชาวนี  เอี่ยมแสง ครู อนุมัติ
28 2601 สพป.นครนายก 170052 วัดสบกเขียว นางสาววิไลรัตน์  ใบศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 2601 สพป.นครนายก 170053 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นางสุภาวดี  แสงหล้า ครู อนุมัติ
30 2601 สพป.นครนายก 170047 วัดพราหมณี นายกระแส  สุขพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 2601 สพป.นครนายก 170045 สาริกา ประชา  มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 2601 สพป.นครนายก 170045 สาริกา พิมพ์พิฐศุภา  รุธิระวุฒิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
33 2601 สพป.นครนายก 170046 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) นางจัตุรงค์  พฤกษศรี ครู อนุมัติ
34 2601 สพป.นครนายก 170042 หัวเขาแก้ว บุญญาพร  ศริยานนท์พินิจ ครู อนุมัติ
35 2601 สพป.นครนายก 170043 วังดอกไม้ นางสาวพรทิพย์  อิ่มเชื้ออยู่ ครู อนุมัติ
36 2601 สพป.นครนายก 170044 บ้านดงวิทยาคาร ภรัณยู  ศศินิภา ครู อนุมัติ
37 2601 สพป.นครนายก 170054 วัดหุบเมย สุจิตรา  กองจันดา ครู อนุมัติ
38 2601 สพป.นครนายก 170051 วัดวังยายฉิม ประจักษ์  โพพิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
39 2601 สพป.นครนายก 170049 วัดท่าด่าน แสงดาว  กุหลาบ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน อนุมัติ
40 2601 สพป.นครนายก 170050 วัดท่าชัย สังเวียน  ใจบุญ ครู อนุมัติ
41 2601 สพป.นครนายก 170094 วันครู 2504 สุภารัตน์  สุริยะ ครู อนุมัติ
42 2601 สพป.นครนายก 170099 บ้านดงแขวน ชาญชัย  ไผ่ล้อม ครู อนุมัติ
43 2601 สพป.นครนายก 170093 อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) ธนพงษ์  พรมสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
44 2601 สพป.นครนายก 170098 วัดพรหมเพชร นายไพบูลย์   คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
45 2601 สพป.นครนายก 170100 วัดเกาะกา วรวุฒิ  ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
46 2601 สพป.นครนายก 170102 วัดลำบัวลอย กมลทิพย์  อุดมภ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
47 2601 สพป.นครนายก 170107 บ้านโคกสว่าง ขนิษฐา  แก้วพวง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
48 2601 สพป.นครนายก 170107 บ้านโคกสว่าง เพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล ครู อนุมัติ
49 2601 สพป.นครนายก 170108 วัดท่ามะปราง ชัยณรงค์  นาถิม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 2601 สพป.นครนายก 170110 วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) เรวดี  จิตรีเนื่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 2601 สพป.นครนายก 170111 บ้านบุ่งเข้ นางสาวพรดา  อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ อนุมัติ
52 2601 สพป.นครนายก 170067 วัดเนินสะอาด มรกต  มานิล ครู อนุมัติ
53 2601 สพป.นครนายก 170068 บ้านเขาเพิ่ม สมชาติ  สุทธิผาสุข ครู อนุมัติ
54 2601 สพป.นครนายก 170069 บ้านเขาส่องกล้อง กาญจนา  สายทิพย์วดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 2601 สพป.นครนายก 170083 บ้านเขาหัวนา นภัทร  ดิษฐอ่วม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
56 2601 สพป.นครนายก 170089 วัดโคกสว่าง เพลินพิศ  เรืองสว่าง รักษาการโรงเรียนวัดโคกสว่าง อนุมัติ
57 2601 สพป.นครนายก 170091 บ้านเขาไม้ไผ่ วีระศักดิ์  ทับทิมไทร ครู อนุมัติ
58 2601 สพป.นครนายก 170055 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) วาสนา  ศรีม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 2601 สพป.นครนายก 170060 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) วริศรา  พานนิล ครู อนุมัติ
60 2601 สพป.นครนายก 170061 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) จันทร์สุดา  เพ็ชรพึ่งบุญ ครู อนุมัติ
61 2601 สพป.นครนายก 170070 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นายเอกรัฐ  อดิเทพสถิต เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
62 2601 สพป.นครนายก 170072 วัดทองจรรยา นายอมฤทธิ์  อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 2601 สพป.นครนายก 170063 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) นายอำนาจ  ยวงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 2601 สพป.นครนายก 170077 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) ประชุม  บำรุงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 2601 สพป.นครนายก 170078 วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) นปภัช  สีลูกหว้า ครู อนุมัติ
66 2601 สพป.นครนายก 170079 วัดหนองรี ชญากาณฑ์  สังฆธรรม ครู อนุมัติ
67 2601 สพป.นครนายก 170084 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม กนกวลี  สุขปลั่ง ครู อนุมัติ
68 2601 สพป.นครนายก 170085 วัดศรีสุวรรณ อดิศร  เทพเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
69 2601 สพป.นครนายก 170086 วัดบ้านพริก สุนันทา  สุขปลั่ง ครู อนุมัติ
70 2601 สพป.นครนายก 170087 วัดหนองคันจาม นายจีรพงษ์  เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 2601 สพป.นครนายก 170088 บ้านคลอง 33 ชัยวัฒน์  จันทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 2601 สพป.นครนายก 170088 บ้านคลอง 33 นายฉัตรชัย  กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลอง ๓๓ อนุมัติ
73 2601 สพป.นครนายก 170090 บ้านชะวากยาว นางชไมพร  จันทร์ประสพโชค ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 2601 สพป.นครนายก 170075 บ้านคลอง 31 นางสาวศิริประภา  เนตร์สว่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 2601 สพป.นครนายก 170065 ชุมชนวัดป่าขะ พรชัย  โพเทพา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
76 2601 สพป.นครนายก 170065 ชุมชนวัดป่าขะ ณัฐพล  อินทนะ ธุรการ อนุมัติ
77 2601 สพป.นครนายก 170066 วัดหนองเคี่ยม ปราโมทย์  แหยมศิริ ครู อนุมัติ
78 2601 สพป.นครนายก 170076 วัดแหลมไม้ย้อย รัตนา  อรุณศรี ครู อนุมัติ
79 2601 สพป.นครนายก 170071 วัดพิกุลแก้ว ศศิวิมล  บุญยิ่ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
80 2601 สพป.นครนายก 170082 วัดเกาะพิกุล ฉวีวรรณ   บุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 2601 สพป.นครนายก 170080 บ้านหนองกันเกรา นายอิสระ  อินทชิน ครู อนุมัติ
82 2601 สพป.นครนายก 170081 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) ชัชฎา  มาตรทอง ครู อนุมัติ
83 2601 สพป.นครนายก 170073 วัดกุฎีเตี้ย สมควร  ปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 2601 สพป.นครนายก 170143 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ นางกลอยใจ  สหัสสานนท์ ครู อนุมัติ
85 2601 สพป.นครนายก 170112 บ้านคลองใหญ่ กัลญากรณ์   ยืนยง ครู อนุมัติ
86 2601 สพป.นครนายก 170124 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นางพัทยา   เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 2601 สพป.นครนายก 170131 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาววนิดา  เชอรัมย์ ครู อนุมัติ
88 2601 สพป.นครนายก 170114 บ้านคลอง 14 พิศนุ  อุไรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลอง อนุมัติ
89 2601 สพป.นครนายก 170115 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) นายปิยชาติ  สุดใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 2601 สพป.นครนายก 170115 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) กันตนา  โตเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
91 2601 สพป.นครนายก 170125 วัดทวีพูลรังสรรค์ ศิริลักษณ์  ขจร ครู อนุมัติ
92 2601 สพป.นครนายก 170139 บ้านคลอง 1 สวรรค์  สมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 2601 สพป.นครนายก 170123 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นายสมชาย  มะนูน ครู อนุมัติ
94 2601 สพป.นครนายก 170119 วัดประสิทธิเวช นางอรวรรณ  อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเช อนุมัติ
95 2601 สพป.นครนายก 170122 บ้านกลางคลอง 30 นางมาเลียม  เพลินสุขดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 2601 สพป.นครนายก 170127 วัดใหม่พงษ์โสภณ นายพิศาล  ทรัพย์ปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 2601 สพป.นครนายก 170144 วัดอรุณรังษี นายวิทูลย์  แสงสว่าง ครู อนุมัติ
98 2601 สพป.นครนายก 170148 วัดพลอยกระจ่างศรี ปฐมวงศ์  คำบุศย์ ครู อนุมัติ
99 2601 สพป.นครนายก 170149 วัดปากคลองพระอาจารย์ วนิดา  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
100 2601 สพป.นครนายก 170150 บ้านเตยใหญ่ มาเรียม  ประไพ ครู อนุมัติ
101 2601 สพป.นครนายก 170128 วัดจันทร์เรือง วุฒิชัย  พันธุ์งาม ครู อนุมัติ
102 2601 สพป.นครนายก 170130 วัดเข็มทอง ศิริพร  พันธ์ุงาม ครู อนุมัติ
103 2601 สพป.นครนายก 170113 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) นางสาวปรีญาพรรณ  สิงห์สิทธิ์ ครู อนุมัติ
104 2601 สพป.นครนายก 170132 บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 2601 สพป.นครนายก 170121 บ้านปากคลอง31 นายประนอม  อินทร์ศิริ ครู อนุมัติ
106 2601 สพป.นครนายก 170120 วัดโพธิ์แทน นายวริทธินันท์  ฟ้าเทศ ครู อนุมัติ
107 2601 สพป.นครนายก 170145 วัดอารีราษฎร์ นางสาวนันทิยา  บุญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ อนุมัติ
108 2601 สพป.นครนายก 170146 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นายสุนทรหงษ์  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
109 2601 สพป.นครนายก 170140 บ้านคลอง 24 เชิดชัย  ดิษยี่ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
110 2601 สพป.นครนายก 170133 บ้านคลอง 23 นางเยาวลักษณ์  ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
111 2601 สพป.นครนายก 170134 บ้านปลายคลอง 22 นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ อนุมัติ
112 2601 สพป.นครนายก 170135 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สมพร  ขำวิไล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 2601 สพป.นครนายก 170138 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) ปนัดดา  ทองเลิศ ธุรการ อนุมัติ
114 2601 สพป.นครนายก 170138 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) วินัย  อ่ำประเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
115 2601 สพป.นครนายก 170142 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) นายเสมอไทย  อินทุราม ครู อนุมัติ