รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2601 สพป.นครนายก 170001 วัดกุดตะเคียน นายพิชัย  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
2 2601 สพป.นครนายก 170005 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) ชวลิต  ศีตะปันย์ ครู อนุมัติ
3 2601 สพป.นครนายก 170035 วัดหนองทองทราย บุญช่วย  ผลิพืช ครู อนุมัติ
4 2601 สพป.นครนายก 170037 วัดคลองโพธิ์ ปราณีต  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 2601 สพป.นครนายก 170016 วัดสันติวัฒนาราม นางสาวอำพร  โพธิ์ดิลก ครู อนุมัติ
6 2601 สพป.นครนายก 170008 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ปิยกิตติ์  ใจแกล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
7 2601 สพป.นครนายก 170009 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ปทุมนภา  ไชยสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 2601 สพป.นครนายก 170009 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) กิ่งกมล  แก้วประทุม ครู อนุมัติ
9 2601 สพป.นครนายก 170011 วัดดอนยอ pornthip  maneelek ครู อนุมัติ
10 2601 สพป.นครนายก 170014 บ้านชวดบัว นายไพโรจน์  แก้วเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
11 2601 สพป.นครนายก 170014 บ้านชวดบัว นางสาววิมลรัตน์  เกลี้ยงดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 2601 สพป.นครนายก 170017 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) นางรุจิรา  สุวรรณจันทร์ฉาย ครู อนุมัติ
13 2601 สพป.นครนายก 170018 ชลนายกสงเคราะห์ suparattaya  sangkarit ครู อนุมัติ
14 2601 สพป.นครนายก 170018 ชลนายกสงเคราะห์ เกียรติ์ชู  อุมาธันยพัฒน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 2601 สพป.นครนายก 170019 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) รัสรินทร์  ฮงพานิชตระกูล ครู อนุมัติ
16 2601 สพป.นครนายก 170020 วัดโบสถ์การ้อง นายณรงค์  เหนือเกาะหวาย ครู อนุมัติ
17 2601 สพป.นครนายก 170029 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) นายประทีป   เชิดผล ครู อนุมัติ
18 2601 สพป.นครนายก 170029 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) นางมาลัย  มั่งคั่ง ครู อนุมัติ
19 2601 สพป.นครนายก 170013 วัดท่าทราย MANAT  BANLAO ผอ.สถานศึกษา อนุมัติ
20 2601 สพป.นครนายก 170034 อนุบาลนครนายก นางสาวสุนันทา  เผือกรักษา ครู อนุมัติ
21 2601 สพป.นครนายก 170006 วัดวังไทร ณัฐฐฐิฐกาญจน์   ม่วงกลิ้ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
22 2601 สพป.นครนายก 170032 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) วิลาวัลย์  ใจต๊ะวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 2601 สพป.นครนายก 170032 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) บุญณิศา  มะสิโกวา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
24 2601 สพป.นครนายก 170033 วัดวังตูม นายสมรักษ์  หนึ่งน้ำใจ ครู อนุมัติ
25 2601 สพป.นครนายก 170021 วัดโคกลำดวน จารุวรรณ  จันทะเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 2601 สพป.นครนายก 170022 วัดวังปลาจีด ปิยพงษ์  ไทยมา ครู อนุมัติ
27 2601 สพป.นครนายก 170022 วัดวังปลาจีด นางสาววรางคณา  สัมมาทรัพย์ ครู อนุมัติ
28 2601 สพป.นครนายก 170023 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ประติชญา  นนทไชย ครู อนุมัติ
29 2601 สพป.นครนายก 170024 วัดธรรมปัญญา NOPPA  INTIM ครู อนุมัติ
30 2601 สพป.นครนายก 170025 วัดสุตธรรมาราม napatson  promrat ธุรการ อนุมัติ
31 2601 สพป.นครนายก 170026 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นายสมุทร  ขันอาษา ครู อนุมัติ
32 2601 สพป.นครนายก 170028 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 Benyaporn  Narkrit ครู อนุมัติ
33 2601 สพป.นครนายก 170007 วัดสันตยาราม นางสุจิตรา  ชาวเวียง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
34 2601 สพป.นครนายก 170030 ชุมชนบ้านคลองเหมือง นายเชาวลิต  สีชัยลา ครู อนุมัติ
35 2601 สพป.นครนายก 170031 บ้านดอนเจริญ ธีรพันธุ์  ไทยมา ครู อนุมัติ
36 2601 สพป.นครนายก 170041 วัดบางปรัง นายสนอง  นุ่มพูล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
37 2601 สพป.นครนายก 170039 บ้านกำแพงเศียร ไพฑูรย์  จันทะโชติ ครู อนุมัติ
38 2601 สพป.นครนายก 170040 วัดบางหอย sittichai  kamngern ครู อนุมัติ
39 2601 สพป.นครนายก 170038 วัดศรีจุฬา นางวิภา   บัวสุข ครู อนุมัติ
40 2601 สพป.นครนายก 170038 วัดศรีจุฬา นายถาวร  สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
41 2601 สพป.นครนายก 170048 วัดคีรีวัน นางสาวสุภาวดี  ไชยพันธุ์ ครู อนุมัติ
42 2601 สพป.นครนายก 170048 วัดคีรีวัน นางปรีดาวรรณ  ธรรมรัตนนนท์ ครู อนุมัติ
43 2601 สพป.นครนายก 170052 วัดสบกเขียว นางสาวทิพวัลย์  ขุนเทือง ครู อนุมัติ
44 2601 สพป.นครนายก 170053 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) Supavadee  Sanghla ครู อนุมัติ
45 2601 สพป.นครนายก 170047 วัดพราหมณี กระแส  สุขพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพราหมณี อนุมัติ
46 2601 สพป.นครนายก 170045 สาริกา นายประชา   มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา อนุมัติ
47 2601 สพป.นครนายก 170045 สาริกา นภาพร  รุธิระวุฒิ ธุรการ อนุมัติ
48 2601 สพป.นครนายก 170046 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) jaturong  phugsasri ครู อนุมัติ
49 2601 สพป.นครนายก 170042 หัวเขาแก้ว นางสาวอรพรรณ  แสงศศิธร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 2601 สพป.นครนายก 170043 วังดอกไม้ นางวันเพ็ญ  มน อนุมัติ
51 2601 สพป.นครนายก 170044 บ้านดงวิทยาคาร paranyu  sasinipa ครูผู้ช่วย อนุมัติ
52 2601 สพป.นครนายก 170054 วัดหุบเมย สุจิตรา  กองจันดา ครู อนุมัติ
53 2601 สพป.นครนายก 170051 วัดวังยายฉิม ลัดดา  โพธิ์พิทยา ครู อนุมัติ
54 2601 สพป.นครนายก 170049 วัดท่าด่าน สายสมร  อ่อนเอื้อน ครู อนุมัติ
55 2601 สพป.นครนายก 170050 วัดท่าชัย นางสาวสังเวียน  ใจบุญ ครู อนุมัติ
56 2601 สพป.นครนายก 170094 วันครู 2504 สุภารัตน์  สุริยะ ครู อนุมัติ
57 2601 สพป.นครนายก 170099 บ้านดงแขวน นางพรรณพัฒน์  ธัญญ ครู อนุมัติ
58 2601 สพป.นครนายก 170093 อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) นายธนพงษ์  พรมสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
59 2601 สพป.นครนายก 170098 วัดพรหมเพชร นายเกรียงศักดิ์  เอื้อใจ ครู อนุมัติ
60 2601 สพป.นครนายก 170100 วัดเกาะกา นางศิริพิน  เทียนน้อย ครู อนุมัติ
61 2601 สพป.นครนายก 170107 บ้านโคกสว่าง นางเพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล ครู อนุมัติ
62 2601 สพป.นครนายก 170108 วัดท่ามะปราง นายชัยณรงค์  นาถิม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
63 2601 สพป.นครนายก 170108 วัดท่ามะปราง นายประภาส  บุญมั่ง ครู อนุมัติ
64 2601 สพป.นครนายก 170109 วัดนาหินลาด นายวิศาล  แดงประเสริฐ ครู อนุมัติ
65 2601 สพป.นครนายก 170106 วัดโพธิ์ นายนิวัตร  ชนะพาล ผู้อำนวยการ อนุมัติ
66 2601 สพป.นครนายก 170110 วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) อนัญญา   ทาระธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 2601 สพป.นครนายก 170111 บ้านบุ่งเข้ มยุณี  มิตรดี ครู อนุมัติ
68 2601 สพป.นครนายก 170111 บ้านบุ่งเข้ นายยศนันต์  คำสกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
69 2601 สพป.นครนายก 170067 วัดเนินสะอาด Morakot  Manil ครู อนุมัติ
70 2601 สพป.นครนายก 170067 วัดเนินสะอาด อภินันท์  ทวีบุญ ครู อนุมัติ
71 2601 สพป.นครนายก 170068 บ้านเขาเพิ่ม สมชาติ  สุทธิผาสุข ครู อนุมัติ
72 2601 สพป.นครนายก 170069 บ้านเขาส่องกล้อง นางกนกพร  ทับพยุง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
73 2601 สพป.นครนายก 170083 บ้านเขาหัวนา ประการ  รังสิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 2601 สพป.นครนายก 170083 บ้านเขาหัวนา ศรีสุคนธ์  ปัญญาประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
75 2601 สพป.นครนายก 170089 วัดโคกสว่าง นางทิพอาภา  วิลัย ครู อนุมัติ
76 2601 สพป.นครนายก 170091 บ้านเขาไม้ไผ่ วีระศักดิ์  ทับทิมไทร ครู อนุมัติ
77 2601 สพป.นครนายก 170057 บ้านคลอง 30 สุภาษิต  อิศรางกูร ณ อยุธยา ธุรการ อนุมัติ
78 2601 สพป.นครนายก 170058 วัดโบสถ์เจริญธรรม นางรัตนา  ชัยชุมพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 2601 สพป.นครนายก 170055 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ช่อทิพย์  วิบูลย์ ครูธุรการ อนุมัติ
80 2601 สพป.นครนายก 170056 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) นางพยอม  อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ อนุมัติ
81 2601 สพป.นครนายก 170060 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) นางสาวมาลี  เมฆสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
82 2601 สพป.นครนายก 170061 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) นายบุญธรรม  เจริญศิริ ผู้บริหาร อนุมัติ
83 2601 สพป.นครนายก 170061 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) สุรีรัตน์  วรวงส์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
84 2601 สพป.นครนายก 170070 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) JULLACHAI  LERKMANGKON ครู อนุมัติ
85 2601 สพป.นครนายก 170070 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ยุพดี  เชยชื่น ครู อนุมัติ
86 2601 สพป.นครนายก 170070 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นางปราณี  ราชิวงศ์ ครู อนุมัติ
87 2601 สพป.นครนายก 170072 วัดทองจรรยา ปราณีต  จันทร์รอด ครู อนุมัติ
88 2601 สพป.นครนายก 170063 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) อำนาจ  ยวงสอาด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
89 2601 สพป.นครนายก 170064 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สมนึก  วงษ์ยืน ครู อนุมัติ
90 2601 สพป.นครนายก 170077 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) นายประชุม  บำรุงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 2601 สพป.นครนายก 170078 วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) นปภัช  สีลูกหว้า ครู อนุมัติ
92 2601 สพป.นครนายก 170079 วัดหนองรี ชญากาณฑ์  สังฆธรรม ครู อนุมัติ
93 2601 สพป.นครนายก 170079 วัดหนองรี วรวุฒิ  ถนอมทรัพย์ รอง ผอ. ร.ร. อนุมัติ
94 2601 สพป.นครนายก 170084 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม กนกวลี  สุขปลั่ง ครู อนุมัติ
95 2601 สพป.นครนายก 170085 วัดศรีสุวรรณ นายนิคม  พลศรี ครู อนุมัติ
96 2601 สพป.นครนายก 170086 วัดบ้านพริก สวัสดิ์  เดชกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริก อนุมัติ
97 2601 สพป.นครนายก 170087 วัดหนองคันจาม จีรพงษ์  เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
98 2601 สพป.นครนายก 170090 บ้านชะวากยาว สถิต  สมคะเณย์ ครู อนุมัติ
99 2601 สพป.นครนายก 170090 บ้านชะวากยาว นางชไมพร  จันทร์ประสพโชค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 2601 สพป.นครนายก 170075 บ้านคลอง 31 นางณัฐชยา  พิมพ์ทรายมูล ครู อนุมัติ
101 2601 สพป.นครนายก 170065 ชุมชนวัดป่าขะ พรชัย   โพเทพา ผู้อำนาวยการโรงเรียน อนุมัติ
102 2601 สพป.นครนายก 170065 ชุมชนวัดป่าขะ นางสาวสุรีรัตน์   แก้วดารา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 2601 สพป.นครนายก 170066 วัดหนองเคี่ยม นายปราโมทย์  แหยมศิริ ครู อนุมัติ
104 2601 สพป.นครนายก 170076 วัดแหลมไม้ย้อย ละอองดาว  พรายงาม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
105 2601 สพป.นครนายก 170071 วัดพิกุลแก้ว นิภาพันธ์  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
106 2601 สพป.นครนายก 170071 วัดพิกุลแก้ว สัมพันธ์  ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 2601 สพป.นครนายก 170082 วัดเกาะพิกุล นางฉวีวรรณ   บุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
108 2601 สพป.นครนายก 170082 วัดเกาะพิกุล นายสำเริง  ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะพิกุล อนุมัติ
109 2601 สพป.นครนายก 170080 บ้านหนองกันเกรา อิสระ  อินทชิน ครู อนุมัติ
110 2601 สพป.นครนายก 170081 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สนม  ประเสริฐทรัพย์ ครู อนุมัติ
111 2601 สพป.นครนายก 170073 วัดกุฎีเตี้ย สมควร  ปัญญา ครู อนุมัติ
112 2601 สพป.นครนายก 170073 วัดกุฎีเตี้ย นายจำเริญ   พงษ์สมร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
113 2601 สพป.นครนายก 170143 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ กลอยใจ  สหัสสานนท์ ครู อนุมัติ
114 2601 สพป.นครนายก 170112 บ้านคลองใหญ่ นางสาวอรวรรณ์  พวงดอกไม้ ครู คศ. 3 อนุมัติ
115 2601 สพป.นครนายก 170124 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นายนาวิน  น้ำจันทร์เจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 2601 สพป.นครนายก 170118 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) นางสุลางค์รัฐ  รัตนเมือง ครู อนุมัติ
117 2601 สพป.นครนายก 170118 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) นางสาวปิยะนันท์  ตันจ้อย ธุรการ อนุมัติ
118 2601 สพป.นครนายก 170131 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำพร  สุทิน ครูโรงเรียนวัดรษฎร์ศรัทธาธรรม อนุมัติ
119 2601 สพป.นครนายก 170114 บ้านคลอง 14 นางนิตยา  พินโต ครู อนุมัติ
120 2601 สพป.นครนายก 170114 บ้านคลอง 14 นางปราณี  วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 2601 สพป.นครนายก 170115 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) นางพัชราภรณ์  ผลาผล ครู อนุมัติ
122 2601 สพป.นครนายก 170125 วัดทวีพูลรังสรรค์ นางสาวศิริลักษณ์  ขจร ครู อนุมัติ
123 2601 สพป.นครนายก 170139 บ้านคลอง 1 Savun  Somsay ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 2601 สพป.นครนายก 170123 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นายสมชาย   มะนูน ครู อนุมัติ
125 2601 สพป.นครนายก 170119 วัดประสิทธิเวช นายเสนาะ  อินศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 2601 สพป.นครนายก 170122 บ้านกลางคลอง 30 รังสิวุฒิ  ป่าโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
127 2601 สพป.นครนายก 170127 วัดใหม่พงษ์โสภณ นายพิศาล   ทรัพย์ปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
128 2601 สพป.นครนายก 170127 วัดใหม่พงษ์โสภณ ทรงไข  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
129 2601 สพป.นครนายก 170144 วัดอรุณรังษี นายวิทูลย์  แสงสว่าง ครู อนุมัติ
130 2601 สพป.นครนายก 170148 วัดพลอยกระจ่างศรี ปฐมวงศ์  คำบุศย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 2601 สพป.นครนายก 170149 วัดปากคลองพระอาจารย์ ศิริพัชร์   พนมพร ครู อนุมัติ
132 2601 สพป.นครนายก 170149 วัดปากคลองพระอาจารย์ วนิดา  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
133 2601 สพป.นครนายก 170150 บ้านเตยใหญ่ นายทศพล  ดอกบัว ครู อนุมัติ
134 2601 สพป.นครนายก 170128 วัดจันทร์เรือง พีรภาว์  บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง อนุมัติ
135 2601 สพป.นครนายก 170128 วัดจันทร์เรือง นายวุฒิชัย  พันธุ์งาม ครู อนุมัติ
136 2601 สพป.นครนายก 170130 วัดเข็มทอง นายยงยุทธ์  จิตหนัก ครู อนุมัติ
137 2601 สพป.นครนายก 170116 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สุวิทย์  ตานี ครู อนุมัติ
138 2601 สพป.นครนายก 170117 บ้านหัวหมอน เชิดศักดิ์  ฝ้ายลุย ครู อนุมัติ
139 2601 สพป.นครนายก 170113 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) ปรีญาพรรณ  สิงห์สิทธิ์ ครู อนุมัติ
140 2601 สพป.นครนายก 170113 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สุภิญญา  หอมจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
141 2601 สพป.นครนายก 170132 บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) นางศิริกานดา  มั่งคั่ง ครู อนุมัติ
142 2601 สพป.นครนายก 170136 บ้านปากคลอง 17 นางสาจริยาภรณ์  คำละมูล ครู อนุมัติ
143 2601 สพป.นครนายก 170137 บ้านคลองหกวา KASEAM  kumseemung ครู อนุมัติ
144 2601 สพป.นครนายก 170137 บ้านคลองหกวา นายวันชัย  เกตวัลห์ ผูู้้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 2601 สพป.นครนายก 170147 วัดสุนทรพิชิตาราม นายสุขสันติ   โพสุวัน ครูชำนาญการ อนุมัติ
146 2601 สพป.นครนายก 170147 วัดสุนทรพิชิตาราม ยงยุทธ์  คนเพียร ครู อนุมัติ
147 2601 สพป.นครนายก 170121 บ้านปากคลอง31 กำจาย  เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
148 2601 สพป.นครนายก 170120 วัดโพธิ์แทน วริทธินันท์  ฟ้าเทศ ครู อนุมัติ
149 2601 สพป.นครนายก 170145 วัดอารีราษฎร์ นางสาวนันทิยา  บุญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ อนุมัติ
150 2601 สพป.นครนายก 170146 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นายสุนทรหงษ์  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ อนุมัติ
151 2601 สพป.นครนายก 170140 บ้านคลอง 24 นายบัณฑิตย์  ผดุงกิจ ครู อนุมัติ
152 2601 สพป.นครนายก 170133 บ้านคลอง 23 นางเยาวลักษณ์  ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
153 2601 สพป.นครนายก 170134 บ้านปลายคลอง 22 หฤทัย  โพนสัย ครู อนุมัติ
154 2601 สพป.นครนายก 170134 บ้านปลายคลอง 22 นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
155 2601 สพป.นครนายก 170134 บ้านปลายคลอง 22 นางปรียาภรณ์   เฉลิมสุขศรี ครู อนุมัติ
156 2601 สพป.นครนายก 170135 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) นายสมศักดิ์  อวยพร ครู อนุมัติ
157 2601 สพป.นครนายก 170135 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) นายยุทธจักร  เกตุเลขา ครู อนุมัติ
158 2601 สพป.นครนายก 170138 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) นายวินัย   อ่ำประเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
159 2601 สพป.นครนายก 170138 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) กัมพล  พิพิธจันทร์ ครู อนุมัติ
160 2601 สพป.นครนายก 170142 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) เสมอไทย  อินทุราม ครู อนุมัติ