รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครนายก 170001 : วัดกุดตะเคียน นายพิชัย  แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 สพป.นครนายก 170002 : วัดวังทิพย์พันธาราม ปริยาภัทร  แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 สพป.นครนายก 170003 : วัดเกาะกระชาย นางสาวปรารถนา  เข็มทอง ครู
4 สพป.นครนายก 170005 : วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) นายชวลิต  ศีตะปันย์ ครู
5 สพป.นครนายก 170035 : วัดหนองทองทราย นางบุญช่วย  ผลิพืช ครู
6 สพป.นครนายก 170037 : วัดคลองโพธิ์ นางปราณีต  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์
7 สพป.นครนายก 170016 : วัดสันติวัฒนาราม อัจฉรา   จั่นเหลือ ธุรการ
8 สพป.นครนายก 170008 : บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ปิยกิตติ์  ทรัพย์มูล ธุรการโรงเรียน
9 สพป.นครนายก 170009 : บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) นางกิ่งกมล  แก้วประทุม ครู
10 สพป.นครนายก 170011 : วัดดอนยอ นางสาววีรยา  เตไธสง ครู
11 สพป.นครนายก 170014 : บ้านชวดบัว นางสาววิมลรัตน์  เกลี้ยงดา ครู
12 สพป.นครนายก 170017 : วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) อุบล  นารี ครู
13 สพป.นครนายก 170018 : ชลนายกสงเคราะห์ เกียรติ์ชู  อุมาธันยพัฒน์ ครูผู้ช่วย
14 สพป.นครนายก 170019 : วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) ปัทมวรรณ  ด่านยุทธศิลป์ ครูผู้ช่วย
15 สพป.นครนายก 170020 : วัดโบสถ์การ้อง ณรงค์  เหนือเกาะหวาย ครู
16 สพป.นครนายก 170029 : อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) นุชขจี  ศรีสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน
17 สพป.นครนายก 170013 : วัดท่าทราย นายไพฑูรย์  พันธุพล ครู
18 สพป.นครนายก 170034 : อนุบาลนครนายก นางสาวสุนันทา  เผือกรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุ
19 สพป.นครนายก 170006 : วัดวังไทร นายณัฐฐฐิฐกาญจน์   ม่วงกลิ้ง ผู้อำนวยการ
20 สพป.นครนายก 170032 : วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี ครู
21 สพป.นครนายก 170033 : วัดวังตูม สมรักษ์  หนึ่งน้ำใจ ครู
22 สพป.นครนายก 170021 : วัดโคกลำดวน สุวรรณา  ตอเขียว ครู
23 สพป.นครนายก 170022 : วัดวังปลาจีด ปิยพงษ์  ไทยมา ครู
24 สพป.นครนายก 170023 : วัดเอี่ยมประดิษฐ์ นางประติชญา  นนทไชย ครู
25 สพป.นครนายก 170024 : วัดธรรมปัญญา นางนพภา  อินทิม ครู
26 สพป.นครนายก 170025 : วัดสุตธรรมาราม บุษยลักษณ์   วัดสง่า ครู
27 สพป.นครนายก 170026 : วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม นายสมุทร  ขันอาษา ครู
28 สพป.นครนายก 170027 : วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) นภัสร  พรมรัตน์ ธุรการ
29 สพป.นครนายก 170028 : วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 เกศสุดา  อินทรโอสถ ครู
30 สพป.นครนายก 170007 : วัดสันตยาราม นงลักษณ์   โคกโพธิ์ ครู
31 สพป.นครนายก 170030 : ชุมชนบ้านคลองเหมือง นายเชาวลิต   สีชัยลา ครู
32 สพป.นครนายก 170031 : บ้านดอนเจริญ นายธีรพันธุ์   ไทยมา ครู
33 สพป.นครนายก 170041 : วัดบางปรัง ณัฐสินี  ศรีนครชัยเจริญ ครู
34 สพป.นครนายก 170041 : วัดบางปรัง นายปกรณ์  พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
35 สพป.นครนายก 170039 : บ้านกำแพงเศียร กัญณัฏฐ์  ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน
36 สพป.นครนายก 170040 : วัดบางหอย น้ำฝน  จำนงค์รักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
37 สพป.นครนายก 170040 : วัดบางหอย สิทธิชัย  คำเงิน ครูโรงเรียนวัดบางหอย
38 สพป.นครนายก 170038 : วัดศรีจุฬา นายถาวร  สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา
39 สพป.นครนายก 170048 : วัดคีรีวัน เชาวนี  เอี่ยมแสง ครู
40 สพป.นครนายก 170052 : วัดสบกเขียว นางสาววิไลรัตน์  ใบศรี ครูผู้ช่วย
41 สพป.นครนายก 170053 : ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) นางสุภาวดี  แสงหล้า ครู
42 สพป.นครนายก 170047 : วัดพราหมณี นายกระแส  สุขพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
43 สพป.นครนายก 170045 : สาริกา ประชา  มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.นครนายก 170045 : สาริกา พิมพ์พิฐศุภา  รุธิระวุฒิ ธุรการโรงเรียน
45 สพป.นครนายก 170046 : วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) นางจัตุรงค์  พฤกษศรี ครู
46 สพป.นครนายก 170042 : หัวเขาแก้ว นงลักษณ์  ดุงโคกกรวด ครู
47 สพป.นครนายก 170042 : หัวเขาแก้ว บุญญาพร  ศริยานนท์พินิจ ครู
48 สพป.นครนายก 170043 : วังดอกไม้ นางสาวพรทิพย์  อิ่มเชื้ออยู่ ครู
49 สพป.นครนายก 170044 : บ้านดงวิทยาคาร ภรัณยู  ศศินิภา ครู
50 สพป.นครนายก 170054 : วัดหุบเมย สุจิตรา  กองจันดา ครู
51 สพป.นครนายก 170051 : วัดวังยายฉิม ประจักษ์  โพพิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
52 สพป.นครนายก 170049 : วัดท่าด่าน แสงดาว  กุหลาบ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน
53 สพป.นครนายก 170050 : วัดท่าชัย สังเวียน  ใจบุญ ครู
54 สพป.นครนายก 170094 : วันครู 2504 สุภารัตน์  สุริยะ ครู
55 สพป.นครนายก 170099 : บ้านดงแขวน ชาญชัย  ไผ่ล้อม ครู
56 สพป.นครนายก 170093 : อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) ธนพงษ์  พรมสวัสดิ์ ครู
57 สพป.นครนายก 170098 : วัดพรหมเพชร นายไพบูลย์   คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.นครนายก 170100 : วัดเกาะกา วรวุฒิ  ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
59 สพป.นครนายก 170102 : วัดลำบัวลอย กมลทิพย์  อุดมภ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
60 สพป.นครนายก 170107 : บ้านโคกสว่าง ขนิษฐา  แก้วพวง เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.นครนายก 170107 : บ้านโคกสว่าง เพลินจิตต์  เวฬุวรรณวรกุล ครู
62 สพป.นครนายก 170108 : วัดท่ามะปราง ชัยณรงค์  นาถิม ผู้อำนวยการโรงเรียน
63 สพป.นครนายก 170109 : วัดนาหินลาด วิศาล  แดงประเสริฐ ครู
64 สพป.นครนายก 170106 : วัดโพธิ์ นิภาภัทร  โหระโช ครู
65 สพป.นครนายก 170110 : วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) เรวดี  จิตรีเนื่อง ครูผู้ช่วย
66 สพป.นครนายก 170111 : บ้านบุ่งเข้ นางสาวพรดา  อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้
67 สพป.นครนายก 170067 : วัดเนินสะอาด มรกต  มานิล ครู
68 สพป.นครนายก 170067 : วัดเนินสะอาด อภินันท์   ทวีบุญ ครู
69 สพป.นครนายก 170068 : บ้านเขาเพิ่ม สมชาติ  สุทธิผาสุข ครู
70 สพป.นครนายก 170069 : บ้านเขาส่องกล้อง กาญจนา  สายทิพย์วดี ครูผู้ช่วย
71 สพป.นครนายก 170083 : บ้านเขาหัวนา นภัทร  ดิษฐอ่วม ธุรการโรงเรียน
72 สพป.นครนายก 170089 : วัดโคกสว่าง เพลินพิศ  เรืองสว่าง รักษาการโรงเรียนวัดโคกสว่าง
73 สพป.นครนายก 170091 : บ้านเขาไม้ไผ่ วีระศักดิ์  ทับทิมไทร ครู
74 สพป.นครนายก 170057 : บ้านคลอง 30 ปริยากร  สุขตลอด ครูชำนาญการพิเศษ
75 สพป.นครนายก 170057 : บ้านคลอง 30 นายสนาน  สุขตลอด ครูชำนาญการพิเศษ
76 สพป.นครนายก 170058 : วัดโบสถ์เจริญธรรม นางรัตนา  ชัยชุมพร ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.นครนายก 170055 : วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) วาสนา  ศรีม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ
78 สพป.นครนายก 170056 : วัดท่าทราย(พิมพานุสร) นางสาวเพ็ญแข  เสริมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.นครนายก 170060 : วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) วริศรา  พานนิล ครู
80 สพป.นครนายก 170061 : วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) จันทร์สุดา  เพ็ชรพึ่งบุญ ครู
81 สพป.นครนายก 170070 : อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) นายเอกรัฐ  อดิเทพสถิต เจ้าหน้าที่
82 สพป.นครนายก 170072 : วัดทองจรรยา นายอมฤทธิ์  อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน
83 สพป.นครนายก 170063 : ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) นายอำนาจ  ยวงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.นครนายก 170064 : วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) นายนพฤทธิ์  ยิ้มนรินทร์ ครู
85 สพป.นครนายก 170077 : ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) ลักษิกา  ยวงสอาด รักษาการ
86 สพป.นครนายก 170078 : วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) นปภัช  สีลูกหว้า ครู
87 สพป.นครนายก 170079 : วัดหนองรี นางธิดารัตน์  เฉลิมศักด์ิ ธุรการ
88 สพป.นครนายก 170079 : วัดหนองรี ชญากาณฑ์  สังฆธรรม ครู
89 สพป.นครนายก 170084 : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม กนกวลี  สุขปลั่ง ครู
90 สพป.นครนายก 170085 : วัดศรีสุวรรณ อดิศร  เทพเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
91 สพป.นครนายก 170086 : วัดบ้านพริก สุนันทา  สุขปลั่ง ครู
92 สพป.นครนายก 170087 : วัดหนองคันจาม นายจีรพงษ์  เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
93 สพป.นครนายก 170088 : บ้านคลอง 33 นายฉัตรชัย  กงแก้ว ครู ชำนาญการ
94 สพป.นครนายก 170088 : บ้านคลอง 33 ชัยวัฒน์  จันทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
95 สพป.นครนายก 170090 : บ้านชะวากยาว นางชไมพร  จันทร์ประสพโชค ครู ชำนาญการพิเศษ
96 สพป.นครนายก 170075 : บ้านคลอง 31 นางสาวศิริประภา  เนตร์สว่าง ครูผู้ช่วย
97 สพป.นครนายก 170065 : ชุมชนวัดป่าขะ ณัฐพล  อินทนะ ธุรการ
98 สพป.นครนายก 170065 : ชุมชนวัดป่าขะ พรชัย  โพเทพา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
99 สพป.นครนายก 170066 : วัดหนองเคี่ยม ปราโมทย์  แหยมศิริ ครู
100 สพป.นครนายก 170076 : วัดแหลมไม้ย้อย ละอองดาว  พรายงาม ผู้อำนวยการ
101 สพป.นครนายก 170076 : วัดแหลมไม้ย้อย รัตนา  อรุณศรี ครู
102 สพป.นครนายก 170071 : วัดพิกุลแก้ว ศศิวิมล  บุญยิ่ง ธุรการโรงเรียน
103 สพป.นครนายก 170082 : วัดเกาะพิกุล ฉวีวรรณ   บุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
104 สพป.นครนายก 170080 : บ้านหนองกันเกรา นายอิสระ  อินทชิน ครู
105 สพป.นครนายก 170081 : บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) ชัชฎา  มาตรทอง ครู
106 สพป.นครนายก 170073 : วัดกุฎีเตี้ย สมควร  ปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ
107 สพป.นครนายก 170074 : วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) สมกฤษ  บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.นครนายก 170143 : ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ นางกลอยใจ  สหัสสานนท์ ครู
109 สพป.นครนายก 170112 : บ้านคลองใหญ่ กัลญากรณ์   ยืนยง ครู
110 สพป.นครนายก 170124 : ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ นางพัทยา   เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
111 สพป.นครนายก 170118 : บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) กันต์กมล  รักษ์โพธิวงศ์ ครู
112 สพป.นครนายก 170118 : บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) ธนพรพรรณ  ราชบัวโคตร ครูผู้สอน
113 สพป.นครนายก 170131 : วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นางสาววนิดา  เชอรัมย์ ครู
114 สพป.นครนายก 170114 : บ้านคลอง 14 พิศนุ  อุไรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลอง
115 สพป.นครนายก 170115 : บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) กันตนา  โตเหมือน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 สพป.นครนายก 170115 : บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) นายปิยชาติ  สุดใจ ครูผู้ช่วย
117 สพป.นครนายก 170125 : วัดทวีพูลรังสรรค์ ศิริลักษณ์  ขจร ครู
118 สพป.นครนายก 170139 : บ้านคลอง 1 สวรรค์  สมสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
119 สพป.นครนายก 170123 : วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง นายสมชาย  มะนูน ครู
120 สพป.นครนายก 170119 : วัดประสิทธิเวช นางอรวรรณ  อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเช
121 สพป.นครนายก 170122 : บ้านกลางคลอง 30 นางมาเลียม  เพลินสุขดี ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.นครนายก 170127 : วัดใหม่พงษ์โสภณ นายพิศาล  ทรัพย์ปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
123 สพป.นครนายก 170144 : วัดอรุณรังษี นายวิทูลย์  แสงสว่าง ครู
124 สพป.นครนายก 170148 : วัดพลอยกระจ่างศรี ปฐมวงศ์  คำบุศย์ ครู
125 สพป.นครนายก 170149 : วัดปากคลองพระอาจารย์ วนิดา  เจือจันทร์ ครู
126 สพป.นครนายก 170150 : บ้านเตยใหญ่ มาเรียม  ประไพ ครู
127 สพป.นครนายก 170128 : วัดจันทร์เรือง วุฒิชัย  พันธุ์งาม ครู
128 สพป.นครนายก 170130 : วัดเข็มทอง ศิริพร  พันธ์ุงาม ครู
129 สพป.นครนายก 170116 : บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) นายสุวิทย์   ตานี ครู
130 สพป.นครนายก 170117 : บ้านหัวหมอน เชิดศักดิ์  ฝ้ายลุย ครู
131 สพป.นครนายก 170113 : บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) นางสาวศิรินทร  แสงดาวเสือ ครู
132 สพป.นครนายก 170132 : บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) นางสาวปรียาภรณ์  อ่อนศรี ครูผู้ช่วย
133 สพป.นครนายก 170136 : บ้านปากคลอง 17 วรรณา  เฮงน้อย ผู้อำนวยการ
134 สพป.นครนายก 170137 : บ้านคลองหกวา เมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการ
135 สพป.นครนายก 170147 : วัดสุนทรพิชิตาราม นางสาวประภาพร  ฟองสุวรรณ ธุรการ
136 สพป.นครนายก 170121 : บ้านปากคลอง31 นายประนอม  อินทร์ศิริ ครู
137 สพป.นครนายก 170120 : วัดโพธิ์แทน นายวริทธินันท์  ฟ้าเทศ ครู
138 สพป.นครนายก 170145 : วัดอารีราษฎร์ นางสาวนันทิยา  บุญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดอารีราษฎร์
139 สพป.นครนายก 170146 : วัดราษฎร์ประดิษฐ์ นายสุนทรหงษ์  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
140 สพป.นครนายก 170140 : บ้านคลอง 24 เชิดชัย  ดิษยี่ ธุรการโรงเรียน
141 สพป.นครนายก 170133 : บ้านคลอง 23 นางเยาวลักษณ์  ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.นครนายก 170134 : บ้านปลายคลอง 22 นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒
143 สพป.นครนายก 170135 : บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สมพร  ขำวิไล ธุรการโรงเรียน
144 สพป.นครนายก 170138 : อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) ปนัดดา  ทองเลิศ ธุรการ
145 สพป.นครนายก 170138 : อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) วินัย  อ่ำประเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
146 สพป.นครนายก 170142 : วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) นายเสมอไทย  อินทุราม ครู