รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740008 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) วราวิชญ์  สุขวรเวท ครู อนุมัติ
2 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740008 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) นายสาธิต  จังพานิช ครูชำนาญการ อนุมัติ
3 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740009 บ้านลุงพลู pratumma  chimpanich ครู อนุมัติ
4 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740011 วนาสงเคราะห์ สมหมาย  สิงหาจุลเกตุ ครู อนุมัติ
5 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740012 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) จิราภรณ์  พุทธิ ครู อนุมัติ
6 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740012 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) พนัชกร  พารา ครู อนุมัติ
7 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740013 บ้านคลองน้ำใส นางรวิพร  กมลรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740013 บ้านคลองน้ำใส Khantipong  Meechai ครู อนุมัติ
9 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740014 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น กานต์จิรา  ฆ้องหลวง ครู อนุมัติ
10 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740014 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น ปิยะวัตร์   ศิริโสด ครู อนุมัติ
11 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740015 สามัคคีประชาสรรค์ นายโกมินทร์  ศรีคิรินทร์ ครู อนุมัติ
12 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740017 วัดใหม่โพธิ์ทอง ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒนื  บุญศิริ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
13 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740017 วัดใหม่โพธิ์ทอง นิศากร  ศรีสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
14 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740026 บ้านวังจั่น นายอนันท์  นิลละมัง ครู อนุมัติ
15 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740027 บ้านท่าเกษม ขะจี  บุญสมนึก ครู อนุมัติ
16 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740028 บ้านคลองอุดมสุข นางพรจันทร์  อาษาแก้ว ครู อนุมัติ
17 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740028 บ้านคลองอุดมสุข อิสรีย์  ทำนานอก รักษราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740029 บ้านหนองนกกระเรียน นางสาวสุมาลี   ผาเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740030 บ้านทุ่งพระ นายบุญส่ง   ทองคำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
20 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740032 อนุบาลเมืองสระแก้ว ศรัญณภัทร  เอี่ยมศิริกุล ครู อนุมัติ
21 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740057 บ้านคลองปลาโด นางมาลัยพร  ศรีวรสาร ครู อนุมัติ
22 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740057 บ้านคลองปลาโด ชลดา  บำรุงจิตร ครูชำญาณการพิเศษ อนุมัติ
23 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740058 บ้านคลองศรีเมือง เอกพงศ์  บุตรสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง อนุมัติ
24 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740058 บ้านคลองศรีเมือง เอกพงศ์  บุตรสงฆ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
25 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740059 บ้านคลองผักขม นายอมร  สายใจ ครู อนุมัติ
26 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740059 บ้านคลองผักขม Watcharakorn  Tanchai ครู อนุมัติ
27 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740060 บ้านโป่งดาวเรือง น.ส. ลัทธิฝน  อันทามา ครู คศ.1 อนุมัติ
28 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740061 บ้านคลองน้ำเขียว นางสาวจิราพร  ขุนวิชิต ครู อนุมัติ
29 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740061 บ้านคลองน้ำเขียว อัญชลี  วุฒิโต ครู อนุมัติ
30 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740062 บ้านท่ากะบาก นางประกาย  แก้วหัสดี ครู คศ. 1 อนุมัติ
31 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740062 บ้านท่ากะบาก อารีรัตน์  ไกรลาศ ครู อนุมัติ
32 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740036 บ้านหนองเตียน พเยาว์   ด้วงทอง ครู อนุมัติ
33 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740037 บ้านกิโลสาม ชุติมา  คงเสือ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
34 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740037 บ้านกิโลสาม พรทิวา  เบญจศีล ครู อนุมัติ
35 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740037 บ้านกิโลสาม พรทิวา  เบญจศีล ครู คศ 2 อนุมัติ
36 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740038 บ้านป่าระกำ นางสาวผ่องศรี  โรหิตรัตนะ ครู อนุมัติ
37 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740048 บ้านแก้ง นางสุทธิพันธุ์  โททิพยวงค์ ครู อนุมัติ
38 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740048 บ้านแก้ง waewdao  thaolao ครู อนุมัติ
39 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740049 บ้านห้วย นายณรงค์  พันธ์สิน ครู อนุมัติ
40 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740049 บ้านห้วย นายประทีป  ลอยเมฆ ครู คศ.3 ชำนาญกาจพิศษ อนุมัติ
41 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740050 บ้านเหล่ากกโก นางสาวอรสา  กาละพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
42 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740050 บ้านเหล่ากกโก นางสาวรัศมี  หงฐ์ทอง ครู อนุมัติ
43 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740051 เขาสิงโต นายวิชัย  กล้วยประโคน ครู อนุมัติ
44 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740051 เขาสิงโต นายวัชริน  หลาบหนองแสง ครู อนุมัติ
45 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740051 เขาสิงโต นาย กมล  นนทะภา ครู อนุมัติ
46 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740052 บ้านแสงจันทร์ วรรธนีย์  พงษ์นาค ครู อนุมัติ
47 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740052 บ้านแสงจันทร์ บุษราพร  แซ่เฮ้ง ครู อนุมัติ
48 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740052 บ้านแสงจันทร์ montree  chaiyun ครู อนุมัติ
49 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740053 บ้านเนินดินแดง วรรณิดา  กุสะรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740053 บ้านเนินดินแดง สุธาทิพย์  น้อยบุดดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
51 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740054 บ้านคลองหมากนัด นางสาวชญาณี  มีแสนสัตย์ ครู อนุมัติ
52 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740054 บ้านคลองหมากนัด อสุรณพ  จันชนะ ครูผู้สอน อนุมัติ
53 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740056 บ้านท่าระพา ปทิตตา  งอมสระคู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740056 บ้านท่าระพา วิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย ครู อนุมัติ
55 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740056 บ้านท่าระพา สิริกัญญา  เพิ่มผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740022 บ้านเนินสวนอ้อย นายณัฐ  นะยะเนตร ครูธุรการ อนุมัติ
57 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740023 บ้านหนองไทร สามารถ  อารี ครู อนุมัติ
58 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740023 บ้านหนองไทร ณัฐชา  จำปาทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740024 บ้านเขามะกา นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน ครูค.ศ.1 อนุมัติ
60 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740024 บ้านเขามะกา อำพันธ์   มุ่งจงรักษ์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
61 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740025 บ้านหนองข่า นายชูศักดิ์   เคนสิบสาม ครูโรงเรียนบ้านหนองข่า อนุมัติ
62 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 บ้านศาลาลำดวน นางหฤทัย  อมรส่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลำดวน อนุมัติ
63 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 บ้านศาลาลำดวน นางระเบียบ  กำปั่นทอง ครู อนุมัติ
64 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 บ้านศาลาลำดวน นางพิมพ์ภันทิลา   หมันเทศมัน ครู อนุมัติ
65 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740018 บ้านศาลาลำดวน นายจักรกริช  พานิชกุล ธุรการ อนุมัติ
66 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740019 บ้านหนองผูกเต่า ปราโมทย์  พรหมบุบผา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
67 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740020 บ้านท่าช้าง วิทยา  วรวิทย์วัฒนะ ครู อนุมัติ
68 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740020 บ้านท่าช้าง ปราณี  ปุริเกษม พนักงานราชการ อนุมัติ
69 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740021 บ้านคลองสำอางค์ กัลยาณี  ทัศนชัยสิทธิ์ ครู อนุมัติ
70 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740005 บ้านคลองหมี นายอนันต์  นิลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740005 บ้านคลองหมี นางชุตินันท์  รักษาสัตย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
72 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740031 บ้านสี่แยก sirima  panla ครู อนุมัติ
73 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740001 อนุบาลวัดสระแก้ว สุธาสินี  บูรณะศิริศิลป์ ครู อนุมัติ
74 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740002 บ้านเนินสะอาด บุหลง  จันลา ครู อนุมัติ
75 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740002 บ้านเนินสะอาด นางอุไรวรรณ  วงษ์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
76 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740039 บ้านทุ่งหินโคน อัศนัย  จันทร์ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน อนุมัติ
77 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740039 บ้านทุ่งหินโคน ปวีณา  หวังใจสุข ครุ อนุมัติ
78 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740039 บ้านทุ่งหินโคน นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
79 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740040 บ้านแก่งสีเสียด นายสมหวัง  มั่งมีสกุล ครู อนุมัติ
80 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740040 บ้านแก่งสีเสียด นางเพ็ญศรี  จันทรศิริ ครู อนุมัติ
81 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740040 บ้านแก่งสีเสียด นายเชาวลิต   ภูเดช ครู อนุมัติ
82 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740041 ธรรมยานประยุต ธนากร  พลมั่น รักษาการผู้อำนวยการ อนุมัติ
83 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740041 ธรรมยานประยุต Sawithree  Poonthonglang ครู อนุมัติ
84 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740042 บ้านน้ำซับเจริญ นางเรืองอุไร  เสือดี ครู อนุมัติ
85 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740043 บ้านทุ่งพลวง ส.ต.ต.บุญเรือง  ศักดิ์ศรี ครู อนุมัติ
86 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740043 บ้านทุ่งพลวง พิชญ์สินี  ศรีลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
87 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740044 บ้านใหม่ถาวร ชาญานัท  รักศิลป์ ครู อนุมัติ
88 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740045 บ้านเนินผาสุก ธนัญญา  มานะคิด ครู อนุมัติ
89 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740045 บ้านเนินผาสุก นายสนิท  อาลัยลักษณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก อนุมัติ
90 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740046 บ้านคลองมะละกอ นางลำใย  ขันทองนาค ครู อนุมัติ
91 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740046 บ้านคลองมะละกอ อภิญญา  บุญเจริญ ครู อนุมัติ
92 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740047 บ้านเขาข่า นายธนกร   แนวน้ำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
93 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740047 บ้านเขาข่า นายประจักษ์  จันทร์ธรรม ครู อนุมัติ
94 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740006 บ้านคลองคันฉอ สมพิศ  ปะโสทะกัง ครู อนุมัติ
95 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740006 บ้านคลองคันฉอ อุทัย  ทองเสน่ห์ ครู อนุมัติ
96 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740034 บ้านหน้าสถานี ศรีทอง  จันทรา ครู อนุมัติ
97 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740034 บ้านหน้าสถานี ณิชาภา  ธรัชพูนสิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740035 บ้านโคกมะตูม นางสาหร่าย  กงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านโคกมะตูม อนุมัติ
99 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740035 บ้านโคกมะตูม คมสันติ์  ภูแก้ว ครู อนุมัติ
100 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740033 บ้านคลองบุหรี่ นางสมใจ  โสภา ครู อนุมัติ
101 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740033 บ้านคลองบุหรี่ สมใจ  โสภา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740033 บ้านคลองบุหรี่ อนุชา  จันทร์ผง ครู อนุมัติ
103 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740007 บ้านท่าแยก อัญชลี  โคตรตา ครู อนุมัติ
104 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740007 บ้านท่าแยก นางสาวเพ็ญนภา  ศรีแปลก ครู อนุมัติ
105 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740007 บ้านท่าแยก พีระ  สวัสดิ์ํลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740078 บ้านคลองไก่เถื่อน นางขวัญเรือน  จันทร์แสง ครู อนุมัติ
107 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740078 บ้านคลองไก่เถื่อน นางสาววันทนา  วัดบัว ครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน อนุมัติ
108 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740084 บ้านเขาตาง้อก ภาดี  ทองอร่าม ครู อนุมัติ
109 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740085 ทับทิมสยาม05 ชิตพงศ์  พรมงาม ครู อนุมัติ
110 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740085 ทับทิมสยาม05 ชยาภัสร์  วงฐ์ประภารัตน์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
111 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740085 ทับทิมสยาม05 somkid  chamnipracon ครู อนุมัติ
112 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740064 บ้านคลองหาด ชนันทิญา   เชอรัมย์ ครู อนุมัติ
113 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740064 บ้านคลองหาด ไกรศร  จูคง ครู อนุมัติ
114 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740067 บ้านเขาดิน นายสุทธิขัย  สุทธิประภา ชำนาญพิเศษ อนุมัติ
115 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740069 บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ Taweepum  Ritmaha ครู อนุมัติ
116 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740077 อนุบาลคลองหาด จุฑาวรรณ  หันทะยุง ครู คศ.1 อนุมัติ
117 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740080 บ้านเขาเลื่อม นางสาวรัติกาล   เทพวงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
118 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740080 บ้านเขาเลื่อม นางทิพวรรณ์   อัตตโชติโภคิน ครู อนุมัติ
119 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740086 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) ยุวดี  สืบสำราญ ครู อนุมัติ
120 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740086 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) นางธิติพร  สุทารส ครู อนุมัติ
121 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740073 บ้านวังวน นายพรชัย  คำบุญเกิด ครู อนุมัติ
122 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740073 บ้านวังวน นิรันดร์  พงสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
123 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740074 บ้านวังยาง ธเนศ  หอมทวน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740074 บ้านวังยาง ประหยัด  อ้อมชมภู ครูชำนาญการ อนุมัติ
125 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740076 บ้านนาดี อภิชาติ  จันทร์สด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740076 บ้านนาดี นางอัมพวรรณ  เอื้อเฟื้อ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740083 บ้านซับถาวร สมหวัง  สุขกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
128 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740083 บ้านซับถาวร นันทนา  พะมุลิลา ครู อนุมัติ
129 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740079 บ้านพรหมนิมิต นางจิราพร  ธาดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740081 บ้านวังปืน นางวิไลลักษณ์  เศษสุวรรณ ครู อนุมัติ
131 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740081 บ้านวังปืน จิตกร  สนเผือก ครู อนุมัติ
132 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740082 บ้านซับน้อย นางสาวศิริวิมล   โพธิ์ไข่ ครูโรงเรียนบ้านซับน้อย อนุมัติ
133 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740082 บ้านซับน้อย กรพินธุ์  อันวิเศษ ครู อนุมัติ
134 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740082 บ้านซับน้อย ศิริธร  วรรณโพธิ์ ครู อนุมัติ
135 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740071 สามัคคีราษฎร์บำรุง วันเพ็ญ  คำดำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
136 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740072 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา อมรเทพ  เสนตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
137 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740072 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา นายชูชาติ  โชติเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740063 บ้านหินกอง ศศิธร  สังสุทธิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
139 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740063 บ้านหินกอง titima  tongsang ครู อนุมัติ
140 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740070 มหาธิคุณวิทยา สุรีมาศ  ย่อยกระโทก ครู คศ.1 อนุมัติ
141 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740070 มหาธิคุณวิทยา นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น ครู อนุมัติ
142 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740070 มหาธิคุณวิทยา มณฑิรา  ต๊ะศรีเรือน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740065 บ้านชุมทอง พลชนัย  สนแก้ว ครู อนุมัติ
144 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740065 บ้านชุมทอง นางสาวธิติญา  มะมูดี ครู อนุมัติ
145 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740066 บ้านห้วยไคร้ nutthanun  wongloungud ครู อนุมัติ
146 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740066 บ้านห้วยไคร้ siripen  sukmansak ครู อนุมัติ
147 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740121 วัดคลองตาสูตรสามัคคี Authai  Chanroukkha Teacher อนุมัติ
148 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740121 วัดคลองตาสูตรสามัคคี rattanasak  chalalai ครู อนุมัติ
149 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740122 บ้านคลองหินปูน นายอนันต์  เดชสุภา ครู อนุมัติ
150 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740123 บ้านหนองสมบูรณ์ จุรีลักษณ์  ตะถา ครู อนุมัติ
151 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740125 บ้านดอนดินแดง สิริกาญจน์  ชอบรส ครู ชำราญการพิเศษ อนุมัติ
152 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740128 ชุมชนบ้านตาหลังใน นางสาวพรสุดา  สิงห์เธาว์ ครู อนุมัติ
153 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740128 ชุมชนบ้านตาหลังใน เทอดศักดิ์  แสบงบาล รองผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
154 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740130 บ้านท่าตาสี นางสาวสุชาดา   ดวงจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740131 บ้านทัพหลวง anupong  tocharoen ครู อนุมัติ
156 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740131 บ้านทัพหลวง สุพจน์  สุนนท์ ครู อันดับ คศ 1 อนุมัติ
157 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740133 บ้านหนองปรือ วันวลิต  เผ่าเผด็จการ ครู อนุมัติ
158 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740133 บ้านหนองปรือ นายอรรถวุฒิ  บุญที ครู อนุมัติ
159 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740134 บ้านใหม่สระบุรี สิริโสภา  ปืงแก้ว ครู อนุมัติ
160 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740120 บ้านหนองผักหนาม monthar  chanprakon ครู อนุมัติ
161 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 บ้านหนองแก พรพิมล  มั่งมี ครู อนุมัติ
162 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 บ้านหนองแก อรุณรัตน์  มีวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740127 บ้านหนองแก ธนัญญา  ขยันแท้ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
164 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740135 บ้านมหาเจริญ ชลลดา   พันธมาศ ครู อนุมัติ
165 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740136 บ้านพรสวรรค์ นายสิทธิกร  เผ่าเผด็จการ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740137 บ้านด่านชัยพัฒนา สุกัลญา  พรมจันทร์ ครู อนุมัติ
167 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740138 บ้านซับเจริญ นางสาวสมหญิง  คายเลิศ ครู คศ.2 อนุมัติ
168 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740138 บ้านซับเจริญ นายสมพงษ์  จันทร์แจ่มภพ ครู คศ.1 อนุมัติ
169 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740139 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา นางสาวสุมาลี  คำเหมา ครู อนุมัติ
170 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740139 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา กอบศิษฐ์  กนกชูสิทธิ์พงษ์ ครู อนุมัติ
171 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740140 วังจระเข้ จตุพร  ส่งเสริม ครู อนุมัติ
172 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740129 บ้านคลองใหญ่ ณฐสินี  มาระโย ครู อนุมัติ
173 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740132 บ้านแก่งสะเดา อนุวัฒน์  แก้วภูบาล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740132 บ้านแก่งสะเดา มุฑิตา  สาขนินท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
175 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740124 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 อำนวย  สีมาทอง ครู อนุมัติ
176 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740124 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 นายวิจิตร  นิลฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
177 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740124 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 นายนิรวิทธ์  ถนอมบุญ ครู อนุมัติ
178 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740115 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 ประสาร  สุขสุคนธ์ ครู อนุมัติ
179 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740115 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 นางดวงใจ  เกิดสุข ครู อนุมัติ
180 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740116 วัดเกศแก้ว นายวีระ  จี้ประดับ ครู อนุมัติ
181 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740118 บ้านวังบูรพา Hathainart  Hona ครู อนุมัติ
182 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740118 บ้านวังบูรพา นายวรวิทย์  อมรพลัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
183 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740119 บ้านวังแดง นายวิชัย   สว่างชื่น ครู อนุมัติ
184 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740236 อนุบาลเขาฉกรรจ์ นพพร  คู่แก้ว ครู อนุมัติ
185 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740236 อนุบาลเขาฉกรรจ์ ธิติ  วงษ์เส็ง ครู อนุมัติ
186 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740238 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) นางกรรณิการ์  พิมพาลัย ครู อนุมัติ
187 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740238 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) อัญรัตน์  พิบูลสมบัติ ครู อนุมัติ
188 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740239 บ้านวังรี chanpen  chunhaphan ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
189 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740239 บ้านวังรี นางสมทรง  เกตุกะโกมล ครูโรงเรียนบ้านวังรี อนุมัติ
190 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740245 บ้านพรสวรรค์ สุนิสา  สายแก้วดี ครู อนุมัติ
191 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740245 บ้านพรสวรรค์ นางสาวบุตรสนี  จันผกา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
192 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740242 บ้านเขาสามสิบ วรรณวิภา  หาญสุโพธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
193 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740242 บ้านเขาสามสิบ สุทธิรัตน์   พิมพ์มุ่งหวาย ครู คศ.2 อนุมัติ
194 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740243 วัดพวงนิมิต นพดล  ตันติศิริสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
195 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740237 บ้านคลองสิบสาม ว่าที่ร้อยตรีนิรัญ   ฆ้องคำ ครู อนุมัติ
196 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740254 บ้านพระเพลิง นายนัฏฐพงษ์  สุทธิกุล ครู อนุมัติ
197 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740254 บ้านพระเพลิง ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์  ประกอบมิตร ครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง อนุมัติ
198 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740256 บ้านภูเงิน สวัสดิ์  อาษาวัง ครู อนุมัติ
199 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740256 บ้านภูเงิน จริญา  อาษาวัง ครู อนุมัติ
200 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740257 บ้านบึงพระราม น้ำหวาน  โพธิ์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
201 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740258 บ้านหนองปักหลัก สุณิสา  วิเศษสิทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740258 บ้านหนองปักหลัก นางสาวอรฤทัย  พงษ์สนิท ผอ.รร อนุมัติ
203 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740259 บ้านใหม่ไทรทอง นายวิวัฒน์  สุตะไล ครู อนุมัติ
204 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740260 บ้านท่าเต้น ดวงดาว  เมาะราษี ครู คศ.1 อนุมัติ
205 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740260 บ้านท่าเต้น พัชรินทร์  วิสัยแต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740260 บ้านท่าเต้น นางสาววนิดา   เกตุรักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740261 บ้านท่าผักชี จิราพร  วงค์ป้อม ครู อนุมัติ
208 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740261 บ้านท่าผักชี นางสาวราตรี  สุดเกษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
209 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740293 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) นางสุวรรณีย์  คำอาจ ครู อนุมัติ
210 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740293 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) พงศ์อนันต์  มัดถาปะโท ครู อนุมัติ
211 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740252 บ้านคลองนางาม สุนันทา  ขาวผ่อง ครู อนุมัติ
212 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740253 บ้านเขาน้อยสามัคคี จุฑามาศ  สาระปัญญา ครู คศ.1 อนุมัติ
213 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740240 บ้านคลองเจริญ จิรารัตน์  ศรีนนท์ ครู อนุมัติ
214 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740240 บ้านคลองเจริญ ดรัณภัทร  ทิวแพ ครู อนุมัติ
215 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740241 บ้านหนองกะทะ นางนงนุช  เสาวกูล ครู อนุมัติ
216 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740241 บ้านหนองกะทะ sunawin  inklab ครู อนุมัติ
217 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740241 บ้านหนองกะทะ จักรีพล   พะมุลิลา ครู อนุมัติ
218 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740247 บ้านซับมะนาว ภาณุ  แปลกจังหวีด ครู อนุมัติ
219 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740248 บ้านธารนพเก้า เรือโทสุวัฐ   แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า อนุมัติ
220 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740248 บ้านธารนพเก้า นางวัชรินทร์  ท้าวคำ ครู อนุมัติ
221 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740248 บ้านธารนพเก้า ชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ ครู อนุมัติ
222 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740249 บ้านหนองหว้า นางสาวกุศลิน  คำเรือง คร อนุมัติ
223 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740249 บ้านหนองหว้า วันดี  สำเภาพันธ์ ครู อนุมัติ
224 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740250 บ้านคลองธรรมชาติ นางสาวลักษณารีย์  สมเสนา ครู อนุมัติ
225 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 บ้านเขาดิน มนตรี  เชื้อแก้ว ธุรการ อนุมัติ
226 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 บ้านเขาดิน วีระศักดิ์  กาหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
227 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740251 บ้านเขาดิน บัวรินทร์  หงษ์ทองแต่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
228 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740287 บ้านวังทอง นางสาวนิตยาร์  สโมสร ครู อนุมัติ
229 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740288 บ้านเขาแหลม ณัฐญา  แก้วพลงาม ครูชำนาญการ อนุมัติ
230 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740288 บ้านเขาแหลม น.ส.ขนิษฐา  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
231 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740288 บ้านเขาแหลม ชาญณรงค์   รองเมือง ครู อนุมัติ
232 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740289 บ้านคลองยายอินทร์ นางสาวนพรัตน์  ตรีธัญญา ครู คศ.2 อนุมัติ
233 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740289 บ้านคลองยายอินทร์ ศศิธร  อุดรจรัส ครู อนุมัติ
234 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740290 บ้านคลองอุดม นายรักชาติ  ใสดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
235 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740291 บ้านวังดารา กรรณิกา  กุลาเทศ ครู อนุมัติ
236 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740292 วังไผ่ นาตยา  ภูครองตา ครู อนุมัติ
237 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740292 วังไผ่ ชัชวาลย์  จิราวัสน์ ครู อนุมัติ
238 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740276 อนุบาลวังสมบูรณ์ สายัณห์  กลิ่นชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อนุมัติ
239 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740276 อนุบาลวังสมบูรณ์ จันทิมา  จินดาศรี ครู อนุมัติ
240 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740276 อนุบาลวังสมบูรณ์ ธนกร  เทียงคำ ครู อนุมัติ
241 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740277 บ้านซับสิงโต นางสาวสิริญา  ติละบาล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
242 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740277 บ้านซับสิงโต นางสาวธมลพรรณ  ทองคง ครูธุรการ อนุมัติ
243 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740278 บ้านไร่สามศรี กฤษณา  ดำรงธรรม ครู อนุมัติ
244 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740279 บ้านคลองทราย อรพรรณ  เจริญศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
245 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740279 บ้านคลองทราย นิราวรรณ  ฮาบเมืองซอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
246 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740281 บ้านวังใหม่ อรพิน  ลีศรี ครู อนุมัติ
247 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740281 บ้านวังใหม่ นิสา  หาญกล้า ครู อนุมัติ
248 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740282 ซับเกษมวังชุมทอง วรภา  กานุสนธิ์ ครู อนุมัติ
249 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740282 ซับเกษมวังชุมทอง ปาณิสรา  มากิโนะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
250 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740283 บ้านวังสำลี สุธาทิพย์  สนทนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
251 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740284 บ้านไพรจิตรวิทยา เข็มเพชร  สร้อยทอง ครู อนุมัติ
252 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740284 บ้านไพรจิตรวิทยา อรวรรณ   ฉาบกังวาล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
253 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740285 วังศรีทอง นางรัตน์ติกาล  ทิพย์ประมวล ครู อนุมัติ
254 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740280 บ้านไทรทอง บุญพัฒน์  นิรันต์สุข ครู อนุมัติ
255 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740315 บ้านคลองเจริญสุข จารุวิทย์  จะกลาง พนักงานราชการ อนุมัติ
256 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740316 บ้านโคกน้อย นางพัลลภา  ท่วมตะคุ ครู อนุมัติ
257 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740316 บ้านโคกน้อย กฤติน  คงเสนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
258 2701 สพป.สระแก้ว เขต 1 740316 บ้านโคกน้อย สุภาภรณ์  คะโลรัมย์ ครู อนุมัติ