รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740091 บ้านโคคลาน นางกมลพัชร  สูงเรือง ครูโรงเรียนบ้านโคคลาน อนุมัติ
2 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740095 บ้านไทยสามัคคี วัลย์นัส  นู ครู อนุมัติ
3 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740095 บ้านไทยสามัคคี จินตนา  ประเสริฐโส ครู อนุมัติ
4 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 บ้านกุดเวียน ธีรพล  วรคำ ครู อนุมัติ
5 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 บ้านกุดเวียน แพรวา  วัฒนสุข ครู อนุมัติ
6 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740093 บ้านทัพเซียม นางสาวสุริกร   เกตุหอม ครู อนุมัติ
7 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740090 บ้านนางามมิตรภาพที่131 นางสาวพัชรินทร์  แสงผา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740090 บ้านนางามมิตรภาพที่131 จรัญญา  คำไสย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740088 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ นางรพิพร  วิมุกตานนท์ พนักงานราชการ อนุมัติ
10 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740089 บ้านแก้วเพชรพลอย อินทิรา  คิดเห็น ครู อนุมัติ
11 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740089 บ้านแก้วเพชรพลอย พนิดา  ปุ่มหล้า ครู อนุมัติ
12 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740087 อนุบาลตาพระยา ชนัตตา   กะการดี ครู อนุมัติ
13 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740100 บ้านตะโก นายสุริยัน  สืบเพ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 บ้านกะสัง นางสาวเพ็ญจันทร์  คำภา ครู คศ.1 อนุมัติ
15 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 บ้านกะสัง นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ ครู อนุมัติ
16 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 บ้านกะสัง วิระญา  โพธิ์แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740107 เพชรรัตนราชสุดา วินัย  นาคำ ครู อนุมัติ
18 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740107 เพชรรัตนราชสุดา nawin  kansakarn ครูธุรการ อนุมัติ
19 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740109 บ้านหนองบัวสันติสุข นายณรงค์ฤทธิ์  หอมมาลัย ครู อนุมัติ
20 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740109 บ้านหนองบัวสันติสุข prison  srisopha พนักงานราชการ อนุมัติ
21 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740110 บ้านรัตนะ นางสาวสุภัตรา  หารกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740112 บ้านทัพไทย สิริพงศ์  ไชยเรศ ครู อนุมัติ
23 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740113 บ้านโคกปราสาท นพวรรณ  เกตุชาติ ครู คศ.1 อนุมัติ
24 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740114 ทับทิมสยาม03 amonrat  pumparpon ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740114 ทับทิมสยาม03 พเยาว์  ชุ่มเพ็งพันธุ์ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
26 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740114 ทับทิมสยาม03 ณัฐวัฒิ  มาลัยลักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740104 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ นายประจักร  ไชยสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740101 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร นางอุบลวรรณ  คำเรือง ครู อนุมัติ
29 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740103 บ้านหนองผักแว่น นายเรณู   เย็นจิต ครู อนุมัติ
30 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740096 วัดหนองติม ชลธิดา  นรบิน ครู อนุมัติ
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740096 วัดหนองติม นางสาวศิริพร  วงษ์สุทโท ครู อนุมัติ
32 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740098 บ้านโคกไพล สุวิทย์  สุขหมั่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
33 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740099 บ้านเจริญสุข กุระ  โกษีโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
34 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740094 บ้านมะกอก ชลภา  สวัสดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740094 บ้านมะกอก รัตติกาล  เรืองเกิด ครู อนุมัติ
36 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740102 บ้านโคกเพร็ก รัชณี  วังหนอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740111 บ้านโคกทหาร นางอุทัยวรรณ  สุดทองมล ครูชำนาญการ อนุมัติ
38 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740105 เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) นงค์นุช  บุญศิริ ครูผู้สอน อนุมัติ
39 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740108 บ้านโคกแจง นายสมเกียรติ  สมสงวน ครู อนุมัติ
40 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740108 บ้านโคกแจง อุทุมพร  เนเยือด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
41 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740142 บ้านห้วยชัน นายธานี  ไวยบุตรี ครู อนุมัติ
42 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740143 ช่องกุ่มวิทยา นางสาวนิภาภรณ์  ประภาชื่นชม ธุรการ อนุมัติ
43 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 ชุมชนบ้านแซร์ออ นายวัฒนศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
44 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 ชุมชนบ้านแซร์ออ นางวิไลวรรณ  แหวนเงิน ครู อนุมัติ
45 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 ชุมชนบ้านแซร์ออ วาสนา  ร่วมใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740144 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา Niphaphon  Intanop ครู อนุมัติ
47 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740144 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ณัฏฐพล  เชื้อชาติ ครู อนุมัติ
48 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740145 บ้านเขาพรมสุวรรณ ไพเราะ  นวนแก้ว ครู อนุมัติ
49 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740187 บ้านท่าเกวียน นายสมภพ  ดานขุนทด ครู อนุมัติ
50 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740187 บ้านท่าเกวียน สิริรัตน์  พรมสร ครู อนุมัติ
51 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740188 บ้านเขาจาน สุดชีวัน  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
52 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740190 บ้านสี่แยก ลัดดาพรรณ  จันทร์ปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
53 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740190 บ้านสี่แยก ธนพร  ฟับประโคน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
54 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740191 บ้านคลองมะนาว นายสุพจน์  นันทะเทศ ครู อนุมัติ
55 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740177 บ้านหนองยาง รัตนพร  พีระพรประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740178 บ้านโนน จีฬาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย อนุมัติ
57 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740163 บ้านทับใหม่ นางวิไลลักษณ์   แสงเย็นพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่ อนุมัติ
58 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740163 บ้านทับใหม่ ปัทมา  คล่องวิเชียร พนักงานราชการ อนุมัติ
59 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740164 บ้านซับใหญ่ มัธยัสถ์  พังสอาด ครู อนุมัติ
60 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740160 วัดสารคุณสโมสร จินตนา  หงษ์ทวี ครู อนุมัติ
61 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740161 ประชาเกษตรพัฒนา หทัยนุช  สุวรรณโณ ครู อนุมัติ
62 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740171 วัดห้วยเดื่อ นางสุภาพ  สุดหอม ครู อนุมัติ
63 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740172 บ้านโป่งคอม พิสมัย   ชูชีพ ครู คศ.3 อนุมัติ
64 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740173 บ้านหนองหอย suthep  somboonpong ครู อนุมัติ
65 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740173 บ้านหนองหอย นายอนุพงศ์  วงศ์เหิม ครู อนุมัติ
66 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740175 บ้านหนองใหญ่ นางธิชาพรรษณ์  พวงศรี ครู อนุมัติ
67 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740176 บ้านทดน้อย นายนิเวศน์  ชาติวุฒ ครูชำนาญการ อนุมัติ
68 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740179 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ปิยะวรรณ  ดำรงสุสกุล ครู อนุมัติ
69 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740179 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ยุพิน  เพ็งสุข ครู อนุมัติ
70 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740181 บ้านพร้าว นางอุมาภรณ์  พยุยงค์ ครูโรงเรียนบ้านพร้าว อนุมัติ
71 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740184 บ้านเนินผาสุก วันเพ็ญ  แม่นปืน ครู อนุมัติ
72 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740184 บ้านเนินผาสุก นางยุพิน  วิลัย ครู อนุมัติ
73 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740185 บ้านหนองแสง Pichet  Vinitchai ครู อนุมัติ
74 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740167 บ้านโนนผาสุก wijittra  phanich ครู อนุมัติ
75 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740167 บ้านโนนผาสุก ปิยรัตน์  ชื่นประโคน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
76 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740168 บ้านหนองตะเคียนบอน สุธีญา  สีหะราช ครู อนุมัติ
77 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740169 ร่มเกล้า อำพล  ธรรมสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
78 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ปราณี  แสงตาปัน ครู อนุมัติ
79 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 บ้านใหม่ไทยพัฒนา นางกรรณภัทร  กันโต ครู อนุมัติ
80 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740166 บ้านวังรี ฉัตรชัย  กันดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
81 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740166 บ้านวังรี นางสาวพรสุภา  ภูมิสัตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
82 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740149 บ้านหนองน้ำใส นางรัชฎาพร  ภิมล ครู อนุมัติ
83 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740150 บ้านหนองเรือ นายชาญชัย  ภูดวงเดือน พนักงานราชการ อนุมัติ
84 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740150 บ้านหนองเรือ ชาญชัย  ภูดวงเดือน พนักงานราชการ อนุมัติ
85 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740151 บ้านเนินสะอาด คมกฤข  สมสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
86 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740153 บ้านซับนกแก้ว ปภาวี  บุญมา ครู อนุมัติ
87 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740156 บ้านบุกะสัง นายมงคลชัย   ช่างต่อ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740157 บ้านหนองหมู อันธิกา  อาทร จนท.ธุรการ อนุมัติ
89 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740157 บ้านหนองหมู นิตยา   พูลแสง ครู อนุมัติ
90 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740158 บ้านหนองแวง นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น ครู อนุมัติ
91 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740159 บ้านหนองหล่ม สุภกิจ  จันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
92 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740154 บ้านภักดีแผ่นดิน นางสาวพิณพานทอง  จกัลยา ครู อนุมัติ
93 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740146 บ้านท่าช้าง yiumpon  pradubgorn ครู อนุมัติ
94 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740146 บ้านท่าช้าง ศศิธร  ศิริพัฒนโกศล ครู อนุมัติ
95 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740147 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง นางศิริวรรณ  นาคเสน ครูชำนาญการ อนุมัติ
96 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740147 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง นวลจันทร์  เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740148 วัดพุทธิสาร ธวัช  ทูคำมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพุทธิสาร อนุมัติ
98 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740182 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) นางสาวดารารัตน์  เจริญสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740183 คลองยางนุสรณ์ ประสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
100 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740183 คลองยางนุสรณ์ กมลพร  อัตวานิช ครู อนุมัติ
101 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740186 บ้านบ่อนางชิง Thayaluk  Tongnum ครู อนุมัติ
102 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740186 บ้านบ่อนางชิง sasithorn  punpanit ครู อนุมัติ
103 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740217 บ้านวังยาว นายอภิชาติ  เลผาย พนักงานราชการ อนุมัติ
104 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740218 บ้านหนองหมูน้อย อัจฉราภรณ์  ชุมกระโทก ธุรการ อนุมัติ
105 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740219 บีกริม ธารทิพย์   สมศักดิ์ ครู อนุมัติ
106 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740220 บ้านคลองวัว plubphueng  rungsin ครู อนุมัติ
107 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740202 อพป.คลองน้ำใส ทิรพงษ์  โมห้างหว้า ครู อนุมัติ
108 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740203 บ้านแสนสุข นายภูวดล  ยมรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
109 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740204 บ้านเขาน้อย pornthip  wandee ครู อนุมัติ
110 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740205 บ้านกุดหิน เตือนใจ  แจ่มประโคน ครู อนุมัติ
111 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740206 บ้านจัดสรรสามัคคี นายสมปอง  งามงด ครู อนุมัติ
112 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 บ้านคลองหว้า เดชา  ระบกเวีย ครู อนุมัติ
113 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 บ้านคลองหว้า กมลพรรณ  พูลทวี ครู อนุมัติ
114 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 บ้านคลองหว้า Titiporn  Meechow ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740213 สระปทุม เสาวณีย์  ทาปุ๋ย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
116 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740207 บ้านโคกสะแบง กรวรรณ  ฟองเกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
117 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740207 บ้านโคกสะแบง นางสุมิตรา  ออกเอก ครู คศ.3 อนุมัติ
118 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740194 บ้านท่าข้าม นางสาววลัยลักษณ์  รูปสม ครูชำนาญการ อนุมัติ
119 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740196 บ้านหนองแข้ ปรีชา  บุญอุไร ครู อนุมัติ
120 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740224 บ้านด่าน สุรีย์  แก้วโกมล ครู อนุมัติ
121 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740226 บ้านกุดม่วง นางเรือนแก้ว  ลอยพูล ครู อนุมัติ
122 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740227 บ้านตุ่น ชัยณรงค์  ม่วงประเสริฐ ครู อนุมัติ
123 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740228 บ้านไทยสามารถ นางศิริพรรณ  ฉิมมิ ครูโรงเรียนบ้านไทยสามารถ อนุมัติ
124 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740229 อนุบรรพต สำเริง  รุ้งเรืองเดช ครู อนุมัติ
125 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740229 อนุบรรพต นางกมลรัตน์  ทิสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
126 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740230 อนุบาลศรีอรัญโญทัย ทรงกรช   นพทัน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
127 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740222 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ขัติยาภรณ์  บุญแก้ว ครู อนุมัติ
128 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740200 บ้านโคก น้ำผึ้ง  สอางค์ชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
129 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740201 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เดชศรี  หันทยุง ครู อนุมัติ
130 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740208 นิคมสงเคราะห์ 2 ทรงกฏ  หุ่นประการ พนักงานราชการ อนุมัติ
131 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740209 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ นางสาวกัญทิญา  สุดจิตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
132 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740212 กรุงไทย ปรัชญา  พลอยนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
133 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740210 บ้านคลองยางประชาสรรค์ นายสมบูรณ์  จันทร์ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
134 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740211 บ้านหนองปรือ นางสุรัตน์   ระบกเวีย ครู อนุมัติ
135 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740198 บ้านทดเจริญ ตติยา   ปุระณะ ครู คศ.1 อนุมัติ
136 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740199 บ้านกุดแต้ Wasana  Boonmakhrua ครู อนุมัติ
137 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740197 บ้านหนองผักบุ้ง นายพัชรพงษ์  สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740193 บ้านฟากห้วย บุญช่วย  ด่านโคกสูง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
139 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740216 เมืองไผ่ อัญชลี   พันจันทึก ครู อนุมัติ
140 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740231 บ้านหนองสังข์ สิริลักษณ์  ประดุจพรม ครู อนุมัติ
141 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740233 บ้านเหล่าอ้อย สังวาลย์  เหมพรหม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740232 บ้านหันทราย นายธานินทร์  มังกร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
143 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740234 บ้านหนองบัว จารวี  โกสุม ครู อนุมัติ
144 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 บ้านบ่อหลวง นางสาวนาตยา  ถามั่งมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
145 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 บ้านบ่อหลวง จุไรรัตน์  รักมิตร ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อนุมัติ
146 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 บ้านบ่อหลวง นายสมศักดิ์  ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
147 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740262 บ้านโคกสูง สุมาลี  กันสการ ครู อนุมัติ
148 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740262 บ้านโคกสูง ธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์ ครู อนุมัติ
149 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740264 บ้านหนองเสม็ด พิมพ์ชญา  ทองคำรอด ครู อนุมัติ
150 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740267 บ้านละลมติม กัลญานีย์  กันวิเชิญ ครู อนุมัติ
151 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740266 บ้านโนนหมากมุ่น นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740265 สมาคมไลอ้อน(บ้านอ่างศิลา) สุดาทิพย์   โนนเทา ครูโรงเรียนสมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) อนุมัติ
153 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740263 บ้านหนองจาน wilaiphan  prachumpol ครู อนุมัติ
154 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740268 สหัสหงษ์มหาคุณ นางธัญชนก  วงษ์ภูงา ครู อนุมัติ
155 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740269 บ้านหนองแอก นางวรัษฎา  สินเนียม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740269 บ้านหนองแอก นางสาวอรทัย  ใจทหาร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
157 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740270 วัดหนองม่วง นางยุพิน  ปุยะติ ครู อนุมัติ
158 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740271 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ศิริวัฒนา  วีระยุทธศิลป์ ครู อนุมัติ
159 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740272 บ้านโคกสามัคคี ชัยพร  ดีกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740273 ชุมชนบ้านหนองแวง ผ่องนภา  จันดา ครู อนุมัติ
161 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740273 ชุมชนบ้านหนองแวง ไพศาล  จิตตวิวัฒนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
162 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740274 บ้านหนองเม็ก ปราณิศา  ฉิมมาแก้ว ครู อนุมัติ
163 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740275 บ้านหนองมั่ง นายสุนทร  ทองสุข ครู อนุมัติ