รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740092 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 นางมิ่งขวัญ  แป้น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740095 บ้านไทยสามัคคี จินตนา  ประเสริฐโส ครู อนุมัติ
3 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740095 บ้านไทยสามัคคี วัลย์นัส  นู ครู อนุมัติ
4 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740097 บ้านกุดเวียน นางแพรวา  วัฒนสุข ครู อนุมัติ
5 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740093 บ้านทัพเซียม นางจรรยา   ชฎาชัย ครู อนุมัติ
6 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740090 บ้านนางามมิตรภาพที่131 นางวิชุดา  ประวัติพงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
7 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740090 บ้านนางามมิตรภาพที่131 จรัญญา  คำไสย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740088 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ นางรพิพร  วิมุกตานนท์ พนักงานราชการ อนุมัติ
9 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740089 บ้านแก้วเพชรพลอย ชื่นจิตร  คำแหงรส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740087 อนุบาลตาพระยา ชนัตตา   กะการดี ครู อนุมัติ
11 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740100 บ้านตะโก นายประสิทธิ์  กลั่นอ่ำ ครู อนุมัติ
12 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740100 บ้านตะโก นายสุริยัน  สืบเพ็ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
13 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 บ้านกะสัง นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ ครู อนุมัติ
14 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 บ้านกะสัง วิระญา  โพธิ์แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740106 บ้านกะสัง นางสาวเพ็ญจันทร์  คำภา ครู คศ.1 อนุมัติ
16 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740107 เพชรรัตนราชสุดา nawin  kansakarn ครูธุรการ อนุมัติ
17 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740107 เพชรรัตนราชสุดา วินัย  นาคำ ครู อนุมัติ
18 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740109 บ้านหนองบัวสันติสุข นายณรงค์ฤทธิ์  หอมมาลัย ครู อนุมัติ
19 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740109 บ้านหนองบัวสันติสุข prison  srisopha พนักงานราชการ อนุมัติ
20 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740110 บ้านรัตนะ นางสาวสุภัตรา  หารกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
21 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740112 บ้านทัพไทย มันทนา  มั่นจิต ครู อนุมัติ
22 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740113 บ้านโคกปราสาท นพวรรณ  เกตุชาติ ครู คศ.1 อนุมัติ
23 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740114 ทับทิมสยาม03 amonrat  pumparpon ครูผู้ช่วย อนุมัติ
24 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740114 ทับทิมสยาม03 พเยาว์  ชุ่มเพ็งพันธุ์ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
25 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740104 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ นายประจักร  ไชยสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740101 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร นางอุบลวรรณ  คำเรือง ครู อนุมัติ
27 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740103 บ้านหนองผักแว่น นายเรณู   เย็นจิต ครู อนุมัติ
28 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740096 วัดหนองติม ชลธิดา  นรบิน ครู อนุมัติ
29 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740098 บ้านโคกไพล สุวิทย์  สุขหมั่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
30 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740099 บ้านเจริญสุข กุระ  โกษีโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
31 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740094 บ้านมะกอก ชลภา  สวัสดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
32 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740094 บ้านมะกอก รัตติกาล  เรืองเกิด ครู อนุมัติ
33 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740102 บ้านโคกเพร็ก รัชณี  วังหนอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740111 บ้านโคกทหาร นางอุทัยวรรณ  สุดทองมล ครูชำนาญการ อนุมัติ
35 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740105 เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) นงค์นุช  บุญศิริ ครูผู้สอน อนุมัติ
36 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740108 บ้านโคกแจง นายสมเกียรติ  สมสงวน ครู อนุมัติ
37 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740108 บ้านโคกแจง อุทุมพร  เนเยือด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740142 บ้านห้วยชัน นายธานี  ไวยบุตรี ครู อนุมัติ
39 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740143 ช่องกุ่มวิทยา นางสาวนิภาภรณ์  ประภาชื่นชม ธุรการ อนุมัติ
40 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 ชุมชนบ้านแซร์ออ นายวัฒนศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
41 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740141 ชุมชนบ้านแซร์ออ นางวิไลวรรณ  แหวนเงิน ครู อนุมัติ
42 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740144 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ณัฏฐพล  เชื้อชาติ ครู อนุมัติ
43 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740144 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา Niphaphon  Intanop ครู อนุมัติ
44 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740145 บ้านเขาพรมสุวรรณ ไพเราะ  นวนแก้ว ครู อนุมัติ
45 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740187 บ้านท่าเกวียน สิริรัตน์  พรมสร ครู อนุมัติ
46 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740187 บ้านท่าเกวียน นายสมภพ  ดานขุนทด ครู อนุมัติ
47 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740188 บ้านเขาจาน สุดชีวัน  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
48 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740190 บ้านสี่แยก ธนพร  ฟับประโคน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740190 บ้านสี่แยก ลัดดาพรรณ  จันทร์ปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740191 บ้านคลองมะนาว นายสุพจน์  นันทะเทศ ครู อนุมัติ
51 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740177 บ้านหนองยาง รัตนพร  พีระพรประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740178 บ้านโนน จีฬาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย อนุมัติ
53 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740163 บ้านทับใหม่ นางวิไลลักษณ์   แสงเย็นพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านทับใหม่ อนุมัติ
54 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740164 บ้านซับใหญ่ นางสาวอัญชิสา  ผลไม้ ครูธุรการ อนุมัติ
55 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740164 บ้านซับใหญ่ มัธยัสถ์  พังสอาด ครู อนุมัติ
56 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740160 วัดสารคุณสโมสร จินตนา  หงษ์ทวี ครู อนุมัติ
57 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740161 ประชาเกษตรพัฒนา หทัยนุช  สุวรรณโณ ครู อนุมัติ
58 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740171 วัดห้วยเดื่อ นางสุภาพ  สุดหอม ครู อนุมัติ
59 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740172 บ้านโป่งคอม พิสมัย   ชูชีพ ครู คศ.3 อนุมัติ
60 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740173 บ้านหนองหอย suthep  somboonpong ครู อนุมัติ
61 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740173 บ้านหนองหอย นายอนุพงศ์  วงศ์เหิม ครู อนุมัติ
62 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740175 บ้านหนองใหญ่ Nignipa  Yenjit ครู อนุมัติ
63 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740175 บ้านหนองใหญ่ นายสกนธ์  โกสุม ครูคศ.1 อนุมัติ
64 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740176 บ้านทดน้อย นายนิเวศน์  ชาติวุฒ ครูชำนาญการ อนุมัติ
65 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740179 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ปิยะวรรณ  ดำรงสุสกุล ครู อนุมัติ
66 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740179 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ยุพิน  เพ็งสุข ครู อนุมัติ
67 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740181 บ้านพร้าว นางอุมาภรณ์  พยุยงค์ ครูโรงเรียนบ้านพร้าว อนุมัติ
68 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740184 บ้านเนินผาสุก นางยุพิน  วิลัย ครู อนุมัติ
69 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740184 บ้านเนินผาสุก นางวันเพ็ญ  แม่นปืน ครู อนุมัติ
70 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740185 บ้านหนองแสง Pichet  Vinitchai ครู อนุมัติ
71 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740167 บ้านโนนผาสุก ปิยรัตน์  ชื่นประโคน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740167 บ้านโนนผาสุก wijittra  phanich ครู อนุมัติ
73 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740168 บ้านหนองตะเคียนบอน สุธีญา  สีหะราช ครู อนุมัติ
74 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740169 ร่มเกล้า อำพล  ธรรมสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
75 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 บ้านใหม่ไทยพัฒนา นางกรรณภัทร  กันโต ครู อนุมัติ
76 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740165 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ปราณี  แสงตาปัน ครู อนุมัติ
77 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740166 บ้านวังรี ลักขณา  พระภักดี ครู อนุมัติ
78 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740166 บ้านวังรี นางสมสมัย  กันสการ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
79 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740150 บ้านหนองเรือ ณฐกร  เงินอ่อน ครู อนุมัติ
80 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740150 บ้านหนองเรือ ธนสารสมบัติ  สังข์อ่อน ครู อนุมัติ
81 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740151 บ้านเนินสะอาด พัชรพงษ์  สุขแสวง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
82 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740153 บ้านซับนกแก้ว ปภาวี  บุญมา ครู อนุมัติ
83 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740155 บ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง) นฤมล   สุวรรณรัศมี ครู อนุมัติ
84 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740156 บ้านบุกะสัง ประนอม  สีหะวงษ์ ผอ.รร. อนุมัติ
85 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740157 บ้านหนองหมู อันธิกา  อาทร จนท.ธุรการ อนุมัติ
86 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740157 บ้านหนองหมู นิตยา   พูลแสง ครู อนุมัติ
87 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740158 บ้านหนองแวง นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น ครู อนุมัติ
88 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740159 บ้านหนองหล่ม สุภกิจ  จันดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740146 บ้านท่าช้าง ศศิธร  ศิริพัฒนโกศล ครู อนุมัติ
90 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740146 บ้านท่าช้าง yiumpon  pradubgorn ครู อนุมัติ
91 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740147 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง นวลจันทร์  เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
92 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740147 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง นางศิริวรรณ  นาคเสน ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740148 วัดพุทธิสาร ธวัช  ทูคำมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดพุทธิสาร อนุมัติ
94 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740182 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) นางสาวดารารัตน์  เจริญสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740183 คลองยางนุสรณ์ กมลพร  อัตวานิช ครู อนุมัติ
96 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740183 คลองยางนุสรณ์ ประสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
97 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740186 บ้านบ่อนางชิง Thayaluk  Tongnum ครู อนุมัติ
98 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740186 บ้านบ่อนางชิง sasithorn  punpanit ครู อนุมัติ
99 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740217 บ้านวังยาว นายอภิชาติ  เลผาย พนักงานราชการ อนุมัติ
100 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740218 บ้านหนองหมูน้อย พัชราภรณ์  บุญเกื้อ ธุรการ อนุมัติ
101 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740219 บีกริม ธารทิพย์   สมศักดิ์ ครู อนุมัติ
102 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740220 บ้านคลองวัว plubphueng  rungsin ครู อนุมัติ
103 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740202 อพป.คลองน้ำใส ทิรพงษ์  โมห้างหว้า ครู อนุมัติ
104 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740203 บ้านแสนสุข นายภูวดล  ยมรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
105 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740204 บ้านเขาน้อย pornthip  wandee ครู อนุมัติ
106 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740205 บ้านกุดหิน เตือนใจ  แจ่มประโคน ครู อนุมัติ
107 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740206 บ้านจัดสรรสามัคคี วาสนา  ใหม่พุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 บ้านคลองหว้า เดชา  ระบกเวีย ครู อนุมัติ
109 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740214 บ้านคลองหว้า Titiporn  Meechow ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740213 สระปทุม เสาวณีย์  ทาปุ๋ย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
111 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740207 บ้านโคกสะแบง นางสุมิตรา  ออกเอก ครู คศ.3 อนุมัติ
112 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740207 บ้านโคกสะแบง กรวรรณ  ฟองเกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740194 บ้านท่าข้าม นางสาววลัยลักษณ์  รูปสม ครูชำนาญการ อนุมัติ
114 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740224 บ้านด่าน สุรีย์  แก้วโกมล ครู อนุมัติ
115 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740226 บ้านกุดม่วง นางเรือนแก้ว  ลอยพูล ครู อนุมัติ
116 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740227 บ้านตุ่น ชัยณรงค์  ม่วงประเสริฐ ครู อนุมัติ
117 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740228 บ้านไทยสามารถ นางศิริพรรณ  ฉิมมิ ครูโรงเรียนบ้านไทยสามารถ อนุมัติ
118 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740229 อนุบรรพต นางกมลรัตน์  ทิสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
119 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740230 อนุบาลศรีอรัญโญทัย วรรณะ  ปริญญาวัฒนะ ครู อนุมัติ
120 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740222 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ขัติยาภรณ์  บุญแก้ว ครู อนุมัติ
121 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740200 บ้านโคก น้ำผึ้ง  สอางค์ชัย ครู คศ.1 อนุมัติ
122 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740201 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เดชศรี  หันทยุง ครู อนุมัติ
123 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740208 นิคมสงเคราะห์ 2 ศิวิไล  ประเสริฐ ครู อนุมัติ
124 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740209 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ นางสาวกัญทิญา  สุดจิตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
125 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740212 กรุงไทย นางสาวราตรี  บุญสิลา ครู อนุมัติ
126 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740210 บ้านคลองยางประชาสรรค์ นายสมบูรณ์  จันทร์ละม่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
127 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740210 บ้านคลองยางประชาสรรค์ นายสายชล  ยุทธนไพบูลย์ ครู อนุมัติ
128 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740211 บ้านหนองปรือ นางสุรัตน์   ระบกเวีย ครู อนุมัติ
129 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740198 บ้านทดเจริญ ตติยา   ปุระณะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740199 บ้านกุดแต้ Wasana  Boonmakhrua ครู อนุมัติ
131 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740193 บ้านฟากห้วย บุญช่วย  ด่านโคกสูง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
132 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740216 เมืองไผ่ ปวีณา  โพธิ์ทองคำ ครูธุรการ อนุมัติ
133 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740231 บ้านหนองสังข์ สิริลักษณ์  ประดุจพรม ครู อนุมัติ
134 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740233 บ้านเหล่าอ้อย สังวาลย์  เหมพรหม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740232 บ้านหันทราย นายธานินทร์  มังกร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
136 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740234 บ้านหนองบัว จารวี  โกสุม ครู อนุมัติ
137 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 บ้านบ่อหลวง จุไรรัตน์  รักมิตร ครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อนุมัติ
138 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740235 บ้านบ่อหลวง นางสาวนาตยา  ถามั่งมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
139 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740262 บ้านโคกสูง ธัญทิกา  เพ็ชรจิตติพงษ์ ครู อนุมัติ
140 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740264 บ้านหนองเสม็ด พิมพ์ชญา  ทองคำรอด ครู อนุมัติ
141 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740267 บ้านละลมติม นริศ  พูนบำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740266 บ้านโนนหมากมุ่น นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740265 สมาคมไลอ้อน(บ้านอ่างศิลา) รัตนาภรณ์  สดภิบาล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
144 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740263 บ้านหนองจาน wilaiphan  prachumpol ครู อนุมัติ
145 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740268 สหัสหงษ์มหาคุณ นางธัญชนก  วงษ์ภูงา ครู อนุมัติ
146 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740269 บ้านหนองแอก นางวรัษฎา  สินเนียม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
147 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740269 บ้านหนองแอก นางสาวอรทัย  ใจทหาร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
148 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740270 วัดหนองม่วง นางยุพิน  ปุยะติ ครู อนุมัติ
149 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740271 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ศิริวัฒนา  วีระยุทธศิลป์ ครู อนุมัติ
150 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740272 บ้านโคกสามัคคี ชัยพร  ดีกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740273 ชุมชนบ้านหนองแวง ผ่องนภา  จันดา ครู อนุมัติ
152 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740274 บ้านหนองเม็ก ปราณิศา  ฉิมมาแก้ว ครู อนุมัติ
153 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 740275 บ้านหนองมั่ง นายสุนทร  ทองสุข ครู อนุมัติ