รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200880 ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) นางสุขุมาล  ศรีมงคล ครู อนุมัติ
2 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200881 บ้านโป่งแมลงวัน จีราภร  เหลียวกลาง ครู อนุมัติ
3 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200883 โคกเพชรสระมโนรา วารีย์  ตุ้มสกุล ครู อนุมัติ
4 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200883 โคกเพชรสระมโนรา ลิศรา  สาริบุตร พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม อนุมัติ
5 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200884 บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นางวัชรี  สุรนันท์ ครู อนุมัติ
6 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200885 บ้านหนองรังกา อินชุอร  พรมกัน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
7 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200885 บ้านหนองรังกา พงษ์ลดา  ชาวนาเสียว ครู อนุมัติ
8 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200887 สุขานารี 2 (หนองขอน) พัสกร  มีสติ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
9 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200887 สุขานารี 2 (หนองขอน) มณีรัตน์  เชื่อมกลาง ครู อนุมัติ
10 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200889 บ้านโคกสูง นางพัทธมน  กรรณิการ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200891 บ้านลำเชิงไกร นายวิชญ์ธพงศ์   พุ่มบุญภาคย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
12 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200894 วัดสว่างอารมณ์ นางศศิประภา  พิมพ์ทองครบุรี ครู อนุมัติ
13 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200890 บ้านบึงทับช้าง ณัฐนนท์  ลีพุด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200896 บ้านกรูดหนองออก นางสาวอาภร   อินทร์ปัญญา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
15 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200896 บ้านกรูดหนองออก นางรัตนาพร  ชัยดิษฐ์ ครู อนุมัติ
16 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200897 บ้านกล้วยจอหอ นางจรรยวรรธน์  วงศ์มณี ครู อนุมัติ
17 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200898 บ้านจอหอ เฉลิมชัย  เทียมกลิ่นทอง ครู อนุมัติ
18 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200898 บ้านจอหอ นางศศิธร  โอนนอก ครู อนุมัติ
19 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200901 บ้านระกาย นางขนิษฐา  พรมป้อ ครู อนุมัติ
20 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200901 บ้านระกาย ขนิษฐา  พรมป้อ ครู อนุมัติ
21 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200907 บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) นายกิตติ  ปอบอ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
22 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200907 บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) นางสุรีย์รัตน์  หอมจะบก ครู คศ.3 อนุมัติ
23 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200910 บ้านหนองพลวงใหญ่ พงศ์พันธุ์  ผลไม้ ครู อนุมัติ
24 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200910 บ้านหนองพลวงใหญ่ นทีกาญจน์  บุญโยธา ครู อนุมัติ
25 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200899 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) นายมนู  ไขขุนทด ครู อนุมัติ
26 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200912 เมืองนครราชสีมา สุภาวดี  สมาคม ครู อนุมัติ
27 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200914 วัดสระแก้ว อ้อยทิพย์   จันทร์ลิ่ม ครู อนุมัติ
28 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200915 สวนหม่อน นายเพลิน  มีศิลป์ ครู อนุมัติ
29 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200916 สามัคคีรถไฟ PANTIP  JAREONSUK ครู อนุมัติ
30 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200917 สุขานารี นายธนกฤต  โชติฉันท์ ครู อนุมัติ
31 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200917 สุขานารี มนัฐนันท์  ศรีสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200918 อนุบาลนครราชสีมา จรัญ  นวลดี ครู อนุมัติ
33 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200955 วัดทุ่งสว่าง นางสาวสุกัญญา  ต่างสันเทียะ ธุรการ อนุมัติ
34 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200904 ชลประทานสงเคราะห์ นายศักดิ์สิทธิ์  อิ่มสันเทียะ ครู อนุมัติ
35 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200904 ชลประทานสงเคราะห์ อานนท์  ประโมณะกัง ครู อนุมัติ
36 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200904 ชลประทานสงเคราะห์ ชวนพิศ  ปอบอ ครู อนุมัติ
37 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200909 บ้านหนองไผ่ล้อม "พยัคฆเดชบำเพ็ญ" ประสพ  อินทสร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200935 เคหะประชาสามัคคี เข็มเพชร  มีทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200941 บ้านหลักร้อย จุฑารัตน์  โสโพ ครู อนุมัติ
40 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200941 บ้านหลักร้อย นางเรณุกา   สุขมงคล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200942 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ ฉวีวรรณ   อันทยัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200942 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ นางวิมลวรรณ   โลหิตยา ครู อนุมัติ
43 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200954 บ้านหัวทะเล พรนภา  มาจาด ครู อนุมัติ
44 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200954 บ้านหัวทะเล อินทร์กัญชญา  แทนจิรโรจน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
45 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200944 บ้านโคกไผ่-ขนาย วาสนา  เขื่อนพงษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
46 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200949 บึงพญาปราบ ขนิษฐา  อยู่ภักดี ครู อนุมัติ
47 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200900 บ้านมะค่า นายสมชาย   ทองเลิศ ครูช่วยลอน ระดับ 3 อนุมัติ
48 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200902 บ้านลองตอง รมย์ธีรา  เอื้ออรุณอำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
49 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200902 บ้านลองตอง ภาสินี  จรจอหอ ครู อนุมัติ
50 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200903 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) ศรีไพร  พรอยู่ศรี ครู อนุมัติ
51 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200895 ตำบลบ้านโพธิ์ นางสาวยุภาวดี  วงษ์การค้า ครู อนุมัติ
52 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200939 บ้านภูเขาลาด Neeranart  Piraksa ครู อนุมัติ
53 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200940 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) ศันสนีย์  วิเศษพูน ครู อนุมัติ
54 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200882 บ้านยางน้อยหัวสิบ ฉวีวรรณ  จันทรวิวัฒน์ ครู อนุมัติ
55 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200882 บ้านยางน้อยหัวสิบ วิภาดา  กรองกระโทก ครู อนุมัติ
56 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200936 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง พรนภา  ทองวิจิตต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
57 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200937 บ้านคนชุม นายมานะ  อุนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคนชุม อนุมัติ
58 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200930 บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) นางรุ่งอรุณ  โรจนภาคิน ครู อนุมัติ
59 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200929 บ้านบึงตะโก นางดวงพร   นามพลกรัง ครูชำนาญการพืเศษ อนุมัติ
60 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200929 บ้านบึงตะโก เยาวเรศ  รัชกฤต ครู อนุมัติ
61 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200921 บ้านพะเนา มนัชญา  แหลมทองหลาง ครู อนุมัติ
62 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200921 บ้านพะเนา คนิษฐา  กระจ่างกุล ครู อนุมัติ
63 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200928 บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง นายปัญญา  พุ่มเกาะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200931 บ้านพุดซา จิรัชยา  เนติศักดิ์ ครู อนุมัติ
65 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200931 บ้านพุดซา นางสาวจิราวรรณ  บัวสำราญ ครููธุรการ อนุมัติ
66 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200932 บ้านละลมโพธิ์ นายเชิงชาย   เอี่ยมชัยภูมิ ครู อนุมัติ
67 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200932 บ้านละลมโพธิ์ เกสริน  จันทาพูน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
68 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200934 บึงสาลี นางศศิพร  จันทรา ครู อนุมัติ
69 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200934 บึงสาลี นางสุปรีชา  ครูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200893 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) นายไชยา  เนาว์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
71 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200953 บ้านหนองพลวง กษมา   ตันตระกูล ครู อนุมัติ
72 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200953 บ้านหนองพลวง นางอรวรรณ  ถนอมโชค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200911 เสนานุเคราะห์ นายอดุลย์  ปิตาระเต ครู อนุมัติ
74 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200911 เสนานุเคราะห์ นางจีรนันท์  มุ่งลา ครู อนุมัติ
75 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200911 เสนานุเคราะห์ นางสาวณัฏฐิกา  แหวนในเมือง ธุรการ อนุมัติ
76 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200920 บ้านบึงสาร สรศักดิ์  ศรีนัครินทร์ ครู อนุมัติ
77 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200920 บ้านบึงสาร นางจิตราภรณ์  พงษ์มาลี ครู อนุมัติ
78 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200920 บ้านบึงสาร สมพิศ  ไกรอำ่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200938 บ้านทุ่งกระโดน นางวิมลพรรณ   จากโคกสูง ครู อนุมัติ
80 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200938 บ้านทุ่งกระโดน กิตติ  แก้ววิเวก พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
81 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200933 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) ชาญชลม์  อินทรผกาวงศ์ ครู อนุมัติ
82 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200906 บ้านโกรกเดือนห้า นายสมเดช  สุภาคีรีวัลย์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
83 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200906 บ้านโกรกเดือนห้า นางสาวพัชรา  แจ่มกระจ่าง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
84 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200886 อ่างห้วยยาง นายประมวล  เทียมเท่า ครู อนุมัติ
85 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200886 อ่างห้วยยาง กรชนก  มุ่งเจียกกลาง ครู คศ.1 อนุมัติ
86 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200946 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย ลมุล  เกิดกลาง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
87 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200947 บ้านหนองกระทุ่ม นายสุวิทย์   คชสาร ครู อนุมัติ
88 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200892 บ้านหนองไข่น้ำ จำลอง  มีเงิน ครู อนุมัติ
89 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200888 บ้านกระโดน นางโสภิตา  อัครพิเชษฐ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
90 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200908 บ้านหนองปรู นางสาวกมลวรรณ  สินใหม่ ครู อนุมัติ
91 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200945 บ้านต่างตา นายโชคชัย  เขตต์กลาง ครู อนุมัติ
92 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200945 บ้านต่างตา นายโชคชัย  เขตต์กลาง ครู อนุมัติ
93 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200951 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางณัฐนี   โปร่งสันเทียะ ครู อนุมัติ
94 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200952 บ้านหนองตาคง นางสาวนิษฐ์วดี  ห้วยทราย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200952 บ้านหนองตาคง สิริกร  กนกธรารัตน์ ครู อนุมัติ
96 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200956 วัดบ้านหนองบัวศาลา นางเพียรผจง  ขอช่วยกลาง ครู อนุมัติ
97 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200957 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี พิสมัย  เสือกำปัง ครู คศ.3 อนุมัติ
98 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200957 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี ภาวินี  รวมใหม่ ครู อนุมัติ
99 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200905 ทหารอากาศบำรุง อุษา  คงรัสมี ครู อนุมัติ
100 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200919 บ้านทับช้าง กุศลิน  กาญจนธัญลักษณ์ ครู อนุมัติ
101 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200919 บ้านทับช้าง วัชรียา  เขียนนอก ครู อนุมัติ
102 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200926 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา โสภิตา  อัครพิเชษฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
103 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200926 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา วิริยาภรณ์  เนินงาม ครู อนุมัติ
104 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200927 ประชาสามัคคี มะลิวัลย์  สุโนภักดิ์ ครู อนุมัติ
105 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200923 บ้านมาบมะค่า ประสงค์  ปานกุล ครู อนุมัติ
106 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200924 บ้านยองแยง ทรงศักดิ์  สมอุดร ครู อนุมัติ
107 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200925 บ้านหนองระเวียง นายเทศชาย  โพธิ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
108 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200948 บ้านหมื่นไวย ไพฑูรย์  นิ่มกระโทก ครู อนุมัติ
109 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200943 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ เฉลิมพงษ์  เศรษฐจันทร ครู อนุมัติ
110 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200950 บ้านดอนขวาง ธนรรณพ  สุขสบาย ครู อนุมัติ
111 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200950 บ้านดอนขวาง ว่าที่ ร.ต. รุจิภาส  เหลื่อมสีจันทร์ ครู อนุมัติ
112 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200922 บ้านพะไล นางจุฑามาศ  ฤทธิ์ทองกุล ครู อนุมัติ
113 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200469 ไตรคามสามัคคี นวรัตน์  รอดกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
114 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200469 ไตรคามสามัคคี นายยงยุทธ  สิทธิ์ขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
115 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200471 บ้านเกรียมโนนสำโรง นางทรัพย์ทวี  เหยื่อกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
116 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200471 บ้านเกรียมโนนสำโรง บุญทิวา   แพลต ครู อนุมัติ
117 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200471 บ้านเกรียมโนนสำโรง นางพิลาวรรณ์  เผดิมผล ครู อนุมัติ
118 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200471 บ้านเกรียมโนนสำโรง นายยงยุทธ  สิทธิ์ขุนทด ธุรการ อนุมัติ
119 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200473 บ้านไพ นายเทพพยุง  มุ่งค้ำกลาง ครู คศ.3 อนุมัติ
120 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200473 บ้านไพ ธนพงษ์  ทวยศิริ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพ อนุมัติ
121 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200473 บ้านไพ ณัฐสิทธิ์  จิตต์มานะ ครู อนุมัติ
122 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200475 บ้านหนองพลอง สมพร  สุวรรณกลาง ครู อนุมัติ
123 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200522 บ้านขามเฒ่า นายอำนวย  ขอสวยกลาง ครู คศ.3 อนุมัติ
124 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200522 บ้านขามเฒ่า ชัยยศ  ปัญญาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200478 บ้านจันอัด น.ส.ณปภัช  วาดโคกสูง ครู คศ.3 อนุมัติ
126 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200478 บ้านจันอัด วิรัศมิ์ชนก  จิรสาโรช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200480 บ้านด่านติง นางศิรินทร์  ชัยศัตรา ครู อนุมัติ
128 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200483 บ้านเหล่าพิทยาคม สุพจน์  ดอกจันกลาง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม อนุมัติ
129 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200483 บ้านเหล่าพิทยาคม วิเชษฐ  ขอกลาง ครูชำนาญการ อนุมัติ
130 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200502 บ้านส้มมิตรภาพที่93 นางมัชฌิมา  ร่างทะเล ครู อนุมัติ
131 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200511 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) อินทุกร  รักษ์ศรีทอง ครู อนุมัติ
132 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200511 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) ยุพา  อำนักขันธ์ ครู อนุมัติ
133 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200513 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) ณรงค์  สุคนธพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200513 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) Sura  Jongkonklang ครู อนุมัติ
135 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200514 บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) นางกชกร  เก็บกลาง ครู อนุมัติ
136 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200492 บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) เที่ยง  เผยกลาง ครู ชำนาญพิเศษ อนุมัติ
137 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200492 บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) นางศรีอุบล  วัชระสุขโพธิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
138 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200496 บ้านโนนมะกอก นางพัชนี  รัตนสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโนนมะกอก อนุมัติ
139 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200488 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ภัทรฤทัย  บุณรงค์ ครู อนุมัติ
140 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200491 วัดบ้านด่านคนคบ นางสาวลภัสรินทร์  คงฤทธิ์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
141 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200535 บ้านคอนน้อย จ่าสิบโทปิติกร  ซ้ายขวา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
142 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200535 บ้านคอนน้อย นายบุญธรรม  เชยปั่นกลาง ครู อนุมัติ
143 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200494 บ้านด่านทองหลาง น.ส.เบญจมาพร  พิมพ์ทองหลาง ครู อนุมัติ
144 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200495 บ้านโตนด นายมณฑล  พุทธพฤกษ์ ครู คศ. 3 อนุมัติ
145 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200493 บ้านด่านเกวียน นายอุทัย  โบงูเหลือม ครู อนุมัติ
146 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200499 อนุบาลตลาดแค ไพจิตร  ถนัดค้า ครู อนุมัติ
147 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200499 อนุบาลตลาดแค วรรณภา  บินนอก ครู อนุมัติ
148 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200499 อนุบาลตลาดแค ประสาน  เกียรปุรุ ครู อนุมัติ
149 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200499 อนุบาลตลาดแค นายสุเทพ  แถมกลาง ครู อนุมัติ
150 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200500 บ้านธารปราสาท THONGPOON  PRAVISED ครู อนุมัติ
151 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200501 บ้านวังม่วง นางวาสนา  ศุภธนสารสกุล ครู อนุมัติ
152 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200501 บ้านวังม่วง เสาวนีย์  บุญธรรม ครู อนุมัติ
153 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200504 บ้านหญ้าคาเหนือ นางสาวบุญรอด  สุดเนตร์ ครูโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ อนุมัติ
154 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200504 บ้านหญ้าคาเหนือ boonsom  sripu ครู อนุมัติ
155 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200506 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ สุดารัตน์  อนุรักษ์เกษตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200507 ชุมชนบ้านเพชร สุทธิวิทย์  เชื่อมกลาง ครู อนุมัติ
157 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200509 บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) อรวรรณ  ศรีชัยภูมิ ครู อนุมัติ
158 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200510 บ้านขามชั่งโค นางบรรเจิดลัหษณ์  ชอบนา ครู อนุมัติ
159 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200512 บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ นางอัญชลี  หอมมาลัย ครู อนุมัติ
160 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200515 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) อารีย์  จูงกลาง ครู อนุมัติ
161 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200524 บ้านมะรุม วาสนา  จงเลี่ยมกลาง ครู อนุมัติ
162 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200524 บ้านมะรุม นายประพันธศักดิ์  โชติกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
163 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200525 บ้านเสลาถั่วแปบ ลัดดา  คงบรรทัด ครู อนุมัติ
164 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200526 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. วีระยุทธ  พิสุราช ครู อนุมัติ
165 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200527 บ้านหนองนา สิทธิกร  ต่างกลาง ครู อนุมัติ
166 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200527 บ้านหนองนา นายณัฐพงศ์  ธัญญาเรศ จนท.ธุรการ อนุมัติ
167 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200517 บ้านเปราะหอมพัฒนา ธัญญรัตน์  ชาเกาะ ครู อนุมัติ
168 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200517 บ้านเปราะหอมพัฒนา นางวิชชุกร   พัชรมุสิก ครู อนุมัติ
169 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200519 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) วิชิต  เก็บกลาง ครู อนุมัติ
170 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200528 บ้านหนองม้า นายสมเกียรติ  สุขจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า อนุมัติ
171 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200521 บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) จุไรรัตน์  กำพุฒกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
172 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200523 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) อำนวย  อันทะเกษ ครู อนุมัติ
173 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200516 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา สมนา  ถนอมพุทรา พนักงานราชการ อนุมัติ
174 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200516 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา เกษร  หันกลาง ครู อนุมัติ
175 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200518 บ้านพลจลก เสมอจิตร  สง่ากลาง ครู อนุมัติ
176 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200520 บ้านหนองแจง ปราณี   มุ่งกล่อมกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
177 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200476 บ้านกระเพรา นางอารี  บุณยานุเคราะห์ ครู อนุมัติ
178 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200477 บ้านคล้าโนนคราม ผาณิต  ตรงด่านกลาง ธุรการ อนุมัติ
179 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200477 บ้านคล้าโนนคราม นายบุญชอบ  นิลบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200479 ดอนท้าววิทยา นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา ครู อนุมัติ
181 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200479 ดอนท้าววิทยา นางอ้อมฤท้ย  ปาทาน ครู อนุมัติ
182 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200481 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) ชลธิชา  มลิเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
183 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200481 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) นายประสิทธิ์  พึ่งหิรัญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
184 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200482 บ้านเมืองที นายศรายุทธ์  ทองกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200534 บ้านหนองอ้อ นายณธกฤต  บ้างตำรวจ ครู อนุมัติ
186 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200534 บ้านหนองอ้อ นางนันทวัน  บ่อพิมาย ครู อนุมัติ
187 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200470 บ้านกระถินหนองเครือชุด ประวิทย์   โพธิ์กลาง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200472 บ้านดอนผวา ดุสิต  เกยจอหอ ครู อนุมัติ
189 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200474 บ้านสะพาน เนาวรัตน์  จันทรวิวัฒน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
190 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200529 บ้านคอหงษ์ สมทรง  แนบกลาง ครู อนุมัติ
191 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200529 บ้านคอหงษ์ ปิยนุช  เดชสันเทียะ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
192 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200498 บ้านหนองโจด ณิชากร  มันจำกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
193 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200508 ไตรมิตรวิทยา นางจิรวรรณ   พิมพ์ทวด ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
194 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200508 ไตรมิตรวิทยา อดุลเดช  เพชรทองหลาง ครู อนุมัติ
195 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200497 บ้านโนนมันเทศ สมศักดิ์  กรอบสูงเนิน ครูชำนายการพิเศษ อนุมัติ
196 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200497 บ้านโนนมันเทศ พรปวีณ์  สุขพราม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
197 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200530 บ้านซาด ธนัญญา  ฤทธิ์กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200531 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) นายอำนาจ  ย่ามกลาง ครู อนุมัติ
199 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200531 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) กรกฎ ไพรงาม  ไพรงาม ครู อนุมัติ
200 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200532 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) อานนท์  มุ่งเมืองกลาง ครู อนุมัติ
201 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200533 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) สมพงษ์  วัฒนากลาง ครู อนุมัติ
202 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200505 บ้านหลุมข้าว นรุตม์ชัย  กำเนิดกลาง ครู อนุมัติ
203 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200489 บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) นางสาวอมรรัตน์  เกินกลาง ครู อนุมัติ
204 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200490 โพธารามพิทยาคม นางศรีอรุณ  ดอกทุเรียน ครู อนุมัติ
205 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200484 กันเกราพิทยาคม นายอัญเชิญ  วชิรพันธุ์ ผุ้อำนวยการ อนุมัติ
206 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200485 บ้านดอนม่วง ชวลิต  ทว๊ศักดิ์ ครู อนุมัติ
207 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200486 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) นางอรนันต์   เขินกลาง ครู อนุมัติ
208 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200487 บ้านหนองจำปา วารี  นาคเม้า ครู อนุมัติ
209 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 200487 บ้านหนองจำปา วิภาพรรณ  ล้อมกลาง ธุรการ อนุมัติ