รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200196 : ไทรทอง ภัทรวดี  ชุดไธสง ครูผู้ช่วย
2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200197 : บ้านดงพลอง เบญจภรณ์  ราษี ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200197 : บ้านดงพลอง นางพิกุล  เสนผาบ ครู
4 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200198 : บ้านทรัพย์เจริญ นรากร  พินิจวรานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
5 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200199 : บ้านพระนารายณ์ สุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก ครู
6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200200 : บ้านหนองขามน้อย ศรีทัศน์  โสภาใต้ ครู
7 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200203 : วัดหนองบัวยอดแก้ว กฤษณพล  ราษี ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200203 : วัดหนองบัวยอดแก้ว นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณทา ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200179 : จักราชราษฎร์สามัคคี นายสงกรานต์  สร้อยบัว ครู
10 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200181 : บ้านตะกุดเครือปลอก ญาณทิพย์  เด่นกลาง ครู
11 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200182 : บ้านโนนพฤกษ์ วนิดา  อุดรวงศ์ ครู่
12 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200182 : บ้านโนนพฤกษ์ surasak  ngamkratok ครู
13 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200184 : บ้านหนองบัวกลาง บุญเรือง  ทองอิน ครูผู้ช่วย
14 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200215 : บ้านหนองนกกวัก บัวชุม  บุญมาหนองคู ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200216 : หนองพลวงพิทยา วิชาญ  พิมพารัตน์ ครู
16 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200189 : บ้านตูมราษฎร์บูรณะ Sirirat  Phimansakulwat ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200189 : บ้านตูมราษฎร์บูรณะ นางสาวชนัญชิตา  ชมทองหลาง ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200190 : บ้านทองหลาง นางสาวนงนลิน   ขาวจันทร์คง ครู
19 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200191 : รัฐการุณวิทยา นายไพทูรย์  พืชทองหลาง ครู
20 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200191 : รัฐการุณวิทยา นางปราณีต  ศรีสมบัติ ครู
21 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200194 : วัดเหมสูง พรทิพย์  แก่นพะเนาว์ ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200194 : วัดเหมสูง นายสุรโชติ  คิ้วทองเต็ม ครู
23 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200211 : บ้านโนนตาพรม สวรส  จันทร์แทน ครู
24 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200211 : บ้านโนนตาพรม อรชุมา  ทานกระโทก พนักงานราชการ
25 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200212 : บ้านช่องโค นางวรรณดี  ดอกบัว ครู
26 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200213 : บ้านละกอ นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่ ครู
27 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200214 : ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ นางน้ำฝน  ภู่มะเริง ครู
28 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200217 : อรพิมพ์วิทยา ประสาน  อรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200217 : อรพิมพ์วิทยา นางสาวปาริชาติ  แตงกระโทก ครู
30 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200218 : ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) อนัตยา  พุทธบุรี ครูผู้ช่วย
31 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200218 : ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) ณัฏฐ์  บุตรศรีภูมิ รก.ผอ.โรงเรียน
32 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200206 : บ้านโกรกไม้แดง นายณรงค์  หมายรอกลาง ธุรการโรงเรียน
33 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200207 : บ้านโคกสำโรง จรูญ  ผินงูเหลือม ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200207 : บ้านโคกสำโรง จรีวุฒิ  กรรภิรมย์ ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200210 : วัดหินมงคล นางสำราญ  เถกระโทก ครู
36 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200208 : บ้านบุวังหว้า สุพัตรา  ดาทอง ครู
37 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200208 : บ้านบุวังหว้า เจษฎา  สุปัญญเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
38 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200209 : บ้านหนองไผ่ อารีย์  ทุ่งกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200204 : ขามสงเคราะห์ วินัย  หนุนกระโทก ครู
40 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200204 : ขามสงเคราะห์ นางสาวจิณณพัต  พลไร่ พนักงานราชการ
41 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200205 : ชุมชนสว่างวิทยา นางสาวอุบล  อุทิศสาร ครู
42 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200205 : ชุมชนสว่างวิทยา พัชรินทร์  ทิศกระโทก ครู
43 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200219 : ชาติวิทยา วรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล ครู
44 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200220 : บ้านโนนทะยุง นางสาวสุนทรี  อินทรจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200221 : บ้านโนนพะไล สายสุดา  รายพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
46 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200222 : บ้านหนองขาม นางบังอร  ทองวิไล พนักงานราชการ
47 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200224 : ราษฎร์บำรุง นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200225 : สามัคคีวิทยา ปราโมช  เมี้ยนจินดา ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200225 : สามัคคีวิทยา พิมพิมุก  ผดุงฐิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
50 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200201 : บ้านหนองแมว สุมาลี  โชติชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200202 : วัดหนองนกคุ่ม นางสาวสุดารัตน์  ดีทองหลาง ครูผู้ช่วย
52 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200187 : ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา พัชรวลี  ทวรรณกุล ครู
53 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200187 : ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สุภาภรณ์  พาดทองหลาง ครู
54 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200188 : บ้านโคกพระ Uthai  klahan ครู
55 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200192 : วัดหนองจอก นายสุภาพ  เซ็นทองหลาง ครู
56 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200192 : วัดหนองจอก อานันทชัย  มานะดี ครูผู้ช่วย
57 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200193 : วัดหนองพลวง พัชรี  ฝอดสูงเนิน ครู
58 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200183 : บ้านสวนปอ นายชิณกร  เกษศฺริ ครู
59 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200185 : บ้านหินโคน นายปริญญา  วัจนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
60 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200186 : เสมาอุปถัมภ์ นายประจวบ   เลิศไธสง ครู
61 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200186 : เสมาอุปถัมภ์ นายอนนท์  หาญโกรธา ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200223 : บ้านหนองจระเข้หิน อรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
63 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200273 : บ้านดอน pensri  chanwet ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200278 : วัดพะโค พิมพา   อินทรมณี ครู
65 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200281 : โชคชัยพรหมบุตรบริหาร อัมรินทร์  พรหมศรี ครู
66 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200286 : บ้านบิง สมัชชา  เจียรณัย ครู
67 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200287 : บ้านบึงทับปรางค์ กอบจิตต์  กรรขำ ครู
68 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200288 : บ้านพิชิตคเชนทร์ นายเอกนรินทร์  เจษฎาสิริ ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200293 : บ้านด่านเกวียน เนตรนภา  โขลนกระโทก ครู
70 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200294 : บ้านตูม นางสาวภัทรีภรณ์  ใหม่โพธิ์กลาง ครู
71 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200298 : บ้านหนองบอน สน  ชลภักดิ์ ครู
72 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200292 : บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นคร  รัตนประภาวรรณ ครู
73 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200297 : บ้านหนองกก เสาวณี  กิตติเวทยานุสรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
74 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200280 : ชลประทานบ้านกอโจด นายวรวุธ  อยู่มงคล ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200282 : บ้านโจด วันเพ็ญ  แจ้งไพร ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200284 : บ้านท่าเยี่ยมวิทยา นพรัตน์  ชัยนฤเวทย์ ครู
77 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200284 : บ้านท่าเยี่ยมวิทยา เหลา  คำโพธิ์ ครู
78 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200284 : บ้านท่าเยี่ยมวิทยา นายอรุณศักดิ์  อาสานอก ครู
79 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200285 : บ้านโนนเพชร ถวัลย์  พันธุ์เหล็ก -
80 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200285 : บ้านโนนเพชร การะเกด  แตงกระโทก ครูผู้ช่วย
81 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200272 : ชุมชนดอนไพล สุธาสินี  มุ่งเฝ้ากลาง ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200279 : ชลประทานนาตลิ่งชัน สุขสมชัย  โสมาบุตร ครู
83 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200279 : ชลประทานนาตลิ่งชัน นายไพรวัลย์  ขยายวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200276 : บ้านบึงพระ นางสาวณัฐวดี  ทับจะบก ครูผู้ช่วย
85 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200276 : บ้านบึงพระ กรรณิการ์  โสรำภา พนักงานราชการ
86 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200274 : บ้านท่าลาดขาว นางสาวอินทร์แปง  สมานมิตร ครูผู้ช่วย
87 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200274 : บ้านท่าลาดขาว พีรยา  คงกระโทก ครู
88 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200275 : บ้านบึงไทย เตือนใจ  เกราะกระโทก ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200275 : บ้านบึงไทย นายบุญเหลือ  บ่อเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน
90 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200295 : บ้านท่าอ่าง สุภา  อนันตศีล ครู
91 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200291 : บ้านกุดโบสถ์ จิตชนก  ยานเจริญ ครู
92 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200283 : บ้านดอนพราหมณ์ ระเบียบ  เอื้อเมธิยางกูล ครู
93 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200310 : บ้านหนองเสาเดียว นางอรุณรัตน์  ลุนอินทร์ ครู
94 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200299 : บ้านโนนปอแดง นางสิริวิมล  มุลานนท์ ครู
95 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200300 : บ้านโค้งกระโดน นางสาวอัจฉราภรณ์  ผ่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
96 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200300 : บ้านโค้งกระโดน นางสาวบุศยารัตน์  ดวงดารา ครู
97 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200301 : บ้านดอนเกตุ วีรชน  เสมสูงเนิน พนักงานราชการ
98 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200302 : บ้านดะแลง วิภา  กาพย์กระดทก ครูอัตราจ้าง
99 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200302 : บ้านดะแลง นายสกัน  ลีสีคำ ผู้อำนวยการ
100 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200302 : บ้านดะแลง นลินี  ปัสตัน ครูผู้ช่วย
101 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200303 : บ้านปอพราน นางอัจจิมา  แกงขุนทด ครู
102 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200303 : บ้านปอพราน นายบุชิต  แกงขุนทด ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200304 : บ้านหนองปรึก พัฒน์ณารา  สร้อยสวัสดิ์ ครู
104 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200304 : บ้านหนองปรึก นางพัฒน์ณารา  สร้อยสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
105 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200309 : บ้านปรางค์ kidkamnung  bumroongphal ครู
106 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200311 : วัดกุดสวาย นางสาววิรินญา  ยางกลาง ครูผู้ช่วย
107 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200305 : ชุมชนพลับพลา ดนุวัศ  ไชยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200306 : บ้านกอกวิทยา นิรันดร์  อธิพรหม ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200307 : บ้านคลองกลาง เจือจันทน์  แป้นกระโทก ครู
110 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200308 : บ้านท่าตะเคียน วณิชยา  ภาษาสุข ครู
111 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200308 : บ้านท่าตะเคียน กวินทิพย์  คงนอก พนักงานราชการ
112 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200296 : บ้านละลม นายเอกพล  เปรมปราคิน ครู
113 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200289 : บ้านกุดจอกน้อย นางยุวดี  นนทะคำจันทร์ ครู
114 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200289 : บ้านกุดจอกน้อย นางทองเพชร   พรรณพยอม ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200290 : บ้านกุดจอกใหญ่ นายบรรหาร  แนบกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200290 : บ้านกุดจอกใหญ่ นางเนตรชนก  พลเยี่ยม ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201145 : บ้านซ่าเลือด นางสุวัจนา  คำชำนิ ครู
118 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201147 : บ้านโนนขี้ตุ่น นางสุระพีร์  เสริมรัมย์ ครู
119 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201148 : บ้านหนองบัวรองสามัคคี นายเสวย  ประคอง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
120 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201150 : บ้านหัวทำนบ นางสาววัชรัตน์  นันกระโทก พนักงานราชการ
121 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201157 : บ้านจอมศรี นายวัฒนากรณ์  นามล้ำ ครู
122 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201158 : บ้านหนองม่วงหวาน ประยูร  รำไธสง ครู
123 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201159 : บ้านหนองม่วงใหญ่ สุพิชญา  กล้าไพรี ครู
124 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201160 : บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี นายธีระยุทธ์  พันธ์ใย ครู
125 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201160 : บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี นิรมล  พงษ์เสดา ครู
126 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201161 : บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ นางศิริลักษณ์   จันทรเสนา ครู
127 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201161 : บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ กฤษกร  จันทรเสนา ครู
128 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201162 : วัดหนองนา Namtip  Rukboon ครู
129 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201162 : วัดหนองนา นายสุบงกช  คล่องการ ครู ชำนาญการพิเศษ
130 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201146 : บ้านนาตะคุ นายเรืองชัย  โคตรภูธร ครู
131 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201171 : บ้านตะโก นายจักรพงษ์  กันเผือก ครู
132 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201171 : บ้านตะโก ปฏิภาณ  วาปีทะ ครูอัตราจ้าง
133 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201174 : บ้านหนองไผ่ กฤษฎาง  ภัทรปรีดาพงศ์ ครู
134 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201174 : บ้านหนองไผ่ นางอัญชุลี  สมรุส พนักงานราชการ
135 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201137 : ชุมชนบ้านทับสวาย รุ่งทิพย์  จำเนียรกูล ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201137 : ชุมชนบ้านทับสวาย ปวิตรา  สายจริงวงค์ พนักงานราชการ
137 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201139 : บ้านโนนทอง ทม  วรรณทะมาศ ครู
138 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201139 : บ้านโนนทอง พิศิษฏ์  โลไธสง ครู
139 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201140 : บ้านโนนสำราญ นายประทีป  ราชาอินทร์ ครู
140 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201141 : บ้านเมืองพลับพลา พิเชษฐ์  พวกแสน ครู
141 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201165 : บ้านท่าลี่ อนุวัตน์  วิวัตรชัย ครูชำนาญการพิเศษ
142 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201142 : บ้านสระแก้ว สายตา  คำสิงห์นอก ครู
143 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201143 : บ้านหนองชุมแสง วัญณะชัย  ฤทธิ์ไธสง ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201168 : บ้านหลุ่งตะเคียน นายสังเวียน  เดชะโคบุตร ครู
145 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201168 : บ้านหลุ่งตะเคียน นวพรรษ  ตั้งอยู่ดี ครู
146 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201169 : รักชาติประชาบำรุง นางสาวสุมนฉัตร  อินทร์บำรุง ครู
147 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201163 : บ้านกระทุ่มแท่น เครือวัลย์  บุญเขื่อง พนักงานราชการ
148 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201164 : บ้านตะแกรง อมรรัตน์  แก้วแหวน ครู ชำนาญการพิเศษ
149 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201164 : บ้านตะแกรง พงษ์ศักดิ์  บำรุงนา ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201166 : บ้านหนองนกเขา นายวิชัย  ทิศกระโทก ครูอัตราจ้าง
151 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201166 : บ้านหนองนกเขา ไมตรี  ไชยขันธุ์ ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201167 : บ้านหนองสาย เกษชรินทร์  ภูมิศรีจันทร์ พนักงานราชการ
153 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201138 : บ้านกู่โกสีย์วิทยา นางจิราพร  สิงห์ทอง ครู
154 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201138 : บ้านกู่โกสีย์วิทยา พรรณพิไล  โนตไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
155 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201153 : บ้านเมืองรัง สุกัญญา  ประกอบมิตร ครู
156 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201154 : บ้านหนองปรือ wichean  nadsapad ครู
157 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201155 : บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เพียงพิศ  รุ่งโรจน์ชวลิต ครู
158 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201156 : บ้านหลุ่งประดู่ กาญจนา  ปัญญาศิริสกุล ครู
159 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201156 : บ้านหลุ่งประดู่ ทองนาค  ศรีหาบุญทัน ครู
160 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201151 : บ้านโคกพลวง นงเยาว์  ชาญบัญชี ครู
161 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201152 : บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา อาคม  ลาสุดตา ธุรการโรงเรียน
162 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201152 : บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา นายวีรชัชช์  นิลทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201175 : บ้านหนองม่วง วรลักษณ์  หาญโก่ย ครู
164 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201175 : บ้านหนองม่วง นายพิสิษฐ์  ป้องนาน ครู
165 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201149 : บ้านห้วยแคน ชลธิชา  ปิตาละเต ครูผู้ช่วย
166 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201149 : บ้านห้วยแคน suwan  sookna ครู
167 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201149 : บ้านห้วยแคน นางสาวพิมพ์สุภัค  ศรันย์กิ่งทอง ครูอัตราจ้าง
168 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201170 : อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์ ครู
169 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201176 : บ้านห้วยปอ นางสังวร  น้อยหนองหว้า ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201172 : บ้านสวนหอม นายฉลอง  กอบเกษ ครู
171 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201173 : บ้านแสนสุข กอบภณ  แสงสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201173 : บ้านแสนสุข Assdang  Weansila ครู
173 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201181 : บ้านหนองโสน ชนิกูล  สว่างพล ครู
174 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201181 : บ้านหนองโสน สุเมธ  พลเยี่ยม ครู
175 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201182 : บ้านหัวสะพาน วันเพ็ญ  ทองดี ครู
176 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201183 : บ้านหินดาด นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง ครู
177 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201183 : บ้านหินดาด ธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์ ครู
178 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201177 : บ้านโคกสะอาด ประเสริฐศักดิ์    ศรีถาวร ครู
179 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201178 : บ้านตะคร้อ นายทศพร  กิจนิตย์ชีว์ ครู
180 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201179 : บ้านสระมะค่า นางจิรัสย์  พรมหนองแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201179 : บ้านสระมะค่า นายตะวันยอแสง  จันทรสุริย์ ครูชำนาญการพิเศษ
182 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201180 : บ้านหนองพลอง เปรมใจ  จิตตวิบูลย์ ครู
183 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201111 : บ้านซับตะคร้อ จีรศักดิ์  บุญถึง ครูผู้ช่วย
184 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201113 : บ้านสระซาง นายชัชนันท์  ทานกระโทก พนักงานราชการ
185 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201113 : บ้านสระซาง หทัยรัตน์  ทนันไธสง ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201117 : บ้านใหม่ไทยเจริญ ชนากานต์  วรรณปะเก ครู
187 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201118 : บ้านใหม่สมบูรณ์ นางชนัญชิดา  เบกไธสง ครู
188 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201112 : บ้านถนนหัก นางบุญค่ำ   สีบุญเรือง ครู
189 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201112 : บ้านถนนหัก อัญชนา  พรหมพันใจ ครูผู้ช่วย
190 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201112 : บ้านถนนหัก อัญชลินทร์  เจือจันทร์ ครู
191 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201128 : บ้านลุงเขว้า นางสาวนิธินันท์  แก้วสุวรรณ ครู
192 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201130 : บ้านหนองจาน นางสาวปิยนุช  นอกกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
193 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201130 : บ้านหนองจาน จินดา  นิธุรัมย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201125 : บ้านท่าตะแบก ปรีชา  โภชน์พรมราช ครู
195 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201126 : บ้านทุ่งหัวขวาน ภาคภูมิ  รักษ์ภักดี ครู
196 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201127 : บ้านพระ ปาริฉัตร  แตงกระโทก ครู
197 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201127 : บ้านพระ นายพิธี  เชื่อมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
198 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201129 : บ้านสารภี จิณณ์กมล  ภูมิพิพัฒน์เดชา ครูผู้ช่วย
199 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201129 : บ้านสารภี นางสุจิตตรา  จันทรสมบัติ ครู คศ.2
200 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 : บ้านยอกขาม อรทัย  เวทไธสง ครู
201 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 : บ้านยอกขาม นวลพรรณ  กลั่นหมอ ครูผู้ช่วย
202 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 : บ้านยอกขาม นายเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก ครูชำนาญการ
203 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201133 : บ้านหนองตะไก้ ชุติกาญจน์  บุญลี ครูผู้ช่วย
204 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201133 : บ้านหนองตะไก้ ธงชัย  แทนจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
205 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201132 : บ้านสว่างวิทยา ไกรสร  วิชัยโย ครูชำนาญการ
206 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201132 : บ้านสว่างวิทยา ชฎากาญจน์  งามเผ่า ครู
207 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201134 : บ้านหนองไทร กรองทอง  พุ่มพวง ครู
208 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201135 : บ้านหนองบุนนาก คมสัน  ยงเพชร ครู
209 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201136 : เทียมนครวิทยา เพชรสมใจ  ทินกระโทก ครู
210 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201136 : เทียมนครวิทยา สุลาลัย  สินสุพรรณ์ ครู
211 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201124 : บ้านหนองไม้ไผ่ นายอนุชิต  ป่วงกระโทก ครู
212 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201124 : บ้านหนองไม้ไผ่ นายสราวุธ  กรองกระโทก ครู
213 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201121 : บ้านสระมะค่า นายกัญธเมษย์  เลิศอริยะกูล ครู
214 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201123 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สุเทพ  เหลาแตว ครู
215 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201122 : บ้านหนองกระทุ่ม ชวัลลีย์  แนบสนิทวงศ์ ครู
216 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201120 : บ้านบุกระโทก Sarinya  Palaruk ครู
217 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201119 : บ้านคลองสารเพชร นิสรา  เขียนสุวรรณ ครู
218 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201114 : บ้านหนองลูกควาย วาสนา  ทดไธสง ครูผู้ช่วย
219 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201115 : บ้านหนองสะแก นางสาวขวัญชนก   ศูนย์ประโคน ครูผู้ช่วย
220 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201115 : บ้านหนองสะแก พวงเพ็ญ  แสนท้าว ครู
221 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201115 : บ้านหนองสะแก พิกุลกาญจน์  เรืองคง ครู
222 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201116 : บ้านหนองหัวแรด นางกมลวัลย์  รัตนกุล ครู
223 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201302 : บ้านกรูด นายภูมิศักดิ์  ชาติธนวัฒน์ ครู
224 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201307 : สมบูรณ์วัฒนา น.ส.สรารักษ์  ลิ้มเรืองอำพล เจ้าหน้าที่ธุรการ
225 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201318 : เพชรมาตุคลา พิธพร  เกษมศรี ครู
226 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201320 : พิมานประชาสันต์ สุพัตรา  ศุภรานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
227 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201301 : ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ภัทรพงศ์  ดุลย์ขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
228 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201301 : ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ นางพรรณพัชร  เจริญสุข ครู
229 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201304 : อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ วิพาห์วัน  พรหมมีชัย ครู
230 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201305 : โนนตาวิทย์ ดำรงชัย  ทองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
231 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201303 : บ้านกันผม นางนุชนาฏ  ทับจะบก พนักงานราชการ
232 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201306 : บ้านพระพุทธ บุญเลิศ  เรือนทิพย์ ครู
233 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201306 : บ้านพระพุทธ phongpanit  warataisong ครู
234 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201314 : บ้านด่านพัฒนา นางวัชรา  สลางสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ
235 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201314 : บ้านด่านพัฒนา นางกุหลาบ  สุวรรณะ ครู
236 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201319 : ภูทองวิทยา นางชนินพร  แก้วมาพะเนา ครู
237 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201319 : ภูทองวิทยา นางเนาวรัตน์  ทวดสุวรรณ์ ครู
238 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201308 : ชุมชนวัดรวง นางภิรดี  เพิ่มพูน ครู
239 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201309 : บ้านนาตาวงษ์ นางสาวศุภัชญา  ด้วงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
240 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201310 : วัดสลักได โสมนัส  เผื่อนงูเหลือม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
241 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201311 : สมานมิตรวิทยา นางปิ่นทอง  เนตรกลาง ครู
242 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201312 : อำนวยศิลป์สารกิจ แสงอรุณ  รัตนศฤงค์ ครู
243 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201313 : โคกวังวนวิทยา นายธนัช  พัธนภาคินทร์ ครู
244 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201313 : โคกวังวนวิทยา นายประกิจ   กระจ่างโพธิ์ ครู
245 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201315 : บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สุภาวดี  พรมมา ครู
246 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201315 : บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) นางละเอียด  ดุลยติธรรม ครูชำนาญการพิเศษ
247 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201316 : บ้านหนองบัวโคก นายต่วน   ข้องนอก ครู
248 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201316 : บ้านหนองบัวโคก นายนรินทร์   คำกายปรง ครู
249 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201317 : บ้านหนองยาง อุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน ครู