รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200196 ไทรทอง ภัทรวดี  ชุดไธสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
2 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200197 บ้านดงพลอง เบญจภรณ์  ราษี ครู อนุมัติ
3 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200197 บ้านดงพลอง นางพิกุล  เสนผาบ ครู อนุมัติ
4 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200198 บ้านทรัพย์เจริญ นรากร  พินิจวรานนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
5 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200199 บ้านพระนารายณ์ สุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก ครู อนุมัติ
6 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200200 บ้านหนองขามน้อย ศรีทัศน์  โสภาใต้ ครู อนุมัติ
7 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200203 วัดหนองบัวยอดแก้ว นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณทา ครู อนุมัติ
8 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200203 วัดหนองบัวยอดแก้ว กฤษณพล  ราษี ครู อนุมัติ
9 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200179 จักราชราษฎร์สามัคคี นายสงกรานต์  สร้อยบัว ครู อนุมัติ
10 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200181 บ้านตะกุดเครือปลอก ญาณทิพย์  เด่นกลาง ครู อนุมัติ
11 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200182 บ้านโนนพฤกษ์ วนิดา  อุดรวงศ์ ครู่ อนุมัติ
12 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200182 บ้านโนนพฤกษ์ surasak  ngamkratok ครู อนุมัติ
13 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200184 บ้านหนองบัวกลาง บุญเรือง  ทองอิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200215 บ้านหนองนกกวัก บัวชุม  บุญมาหนองคู ครู อนุมัติ
15 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200216 หนองพลวงพิทยา วิชาญ  พิมพารัตน์ ครู อนุมัติ
16 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200189 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ Sirirat  Phimansakulwat ครู อนุมัติ
17 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200189 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ นางสาวชนัญชิตา  ชมทองหลาง ครู อนุมัติ
18 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200190 บ้านทองหลาง นางสาวนงนลิน   ขาวจันทร์คง ครู อนุมัติ
19 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200191 รัฐการุณวิทยา นายไพทูรย์  พืชทองหลาง ครู อนุมัติ
20 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200191 รัฐการุณวิทยา นางปราณีต  ศรีสมบัติ ครู อนุมัติ
21 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200194 วัดเหมสูง นายสุรโชติ  คิ้วทองเต็ม ครู อนุมัติ
22 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200194 วัดเหมสูง พรทิพย์  แก่นพะเนาว์ ครู อนุมัติ
23 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200211 บ้านโนนตาพรม สวรส  จันทร์แทน ครู อนุมัติ
24 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200211 บ้านโนนตาพรม อรชุมา  ทานกระโทก พนักงานราชการ อนุมัติ
25 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200212 บ้านช่องโค นางวรรณดี  ดอกบัว ครู อนุมัติ
26 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200213 บ้านละกอ นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่ ครู อนุมัติ
27 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200214 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ นางน้ำฝน  ภู่มะเริง ครู อนุมัติ
28 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200217 อรพิมพ์วิทยา ประสาน  อรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
29 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200217 อรพิมพ์วิทยา นางสาวปาริชาติ  แตงกระโทก ครู อนุมัติ
30 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200218 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) อนัตยา  พุทธบุรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200218 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) ณัฏฐ์  บุตรศรีภูมิ รก.ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
32 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200206 บ้านโกรกไม้แดง นายณรงค์  หมายรอกลาง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
33 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200207 บ้านโคกสำโรง จรูญ  ผินงูเหลือม ครู อนุมัติ
34 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200207 บ้านโคกสำโรง จรีวุฒิ  กรรภิรมย์ ครู อนุมัติ
35 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200210 วัดหินมงคล นางสำราญ  เถกระโทก ครู อนุมัติ
36 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200208 บ้านบุวังหว้า เจษฎา  สุปัญญเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200208 บ้านบุวังหว้า สุพัตรา  ดาทอง ครู อนุมัติ
38 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200209 บ้านหนองไผ่ ทวีศักดิ์  พันธุรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
39 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200209 บ้านหนองไผ่ อารีย์  ทุ่งกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200204 ขามสงเคราะห์ วินัย  หนุนกระโทก ครู อนุมัติ
41 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200204 ขามสงเคราะห์ นางสาวจิณณพัต  พลไร่ พนักงานราชการ อนุมัติ
42 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200205 ชุมชนสว่างวิทยา พัชรินทร์  ทิศกระโทก ครู อนุมัติ
43 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200205 ชุมชนสว่างวิทยา นางสาวอุบล  อุทิศสาร ครู อนุมัติ
44 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200219 ชาติวิทยา วรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล ครู อนุมัติ
45 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200220 บ้านโนนทะยุง นางสาวสุนทรี  อินทรจิตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
46 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200221 บ้านโนนพะไล สายสุดา  รายพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
47 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200222 บ้านหนองขาม นางบังอร  ทองวิไล พนักงานราชการ อนุมัติ
48 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200224 ราษฎร์บำรุง นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น ครู อนุมัติ
49 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200225 สามัคคีวิทยา ปราโมช  เมี้ยนจินดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200225 สามัคคีวิทยา พิมพิมุก  ผดุงฐิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
51 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200201 บ้านหนองแมว สุมาลี  โชติชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
52 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200202 วัดหนองนกคุ่ม วระเเดช  เสมอใจ ครู อนุมัติ
53 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200187 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา พัชรวลี  ทวรรณกุล ครู อนุมัติ
54 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200187 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สุภาภรณ์  พาดทองหลาง ครู อนุมัติ
55 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200188 บ้านโคกพระ Uthai  klahan ครู อนุมัติ
56 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200192 วัดหนองจอก นายสุภาพ  เซ็นทองหลาง ครู อนุมัติ
57 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200193 วัดหนองพลวง พัชรี  ฝอดสูงเนิน ครู อนุมัติ
58 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200183 บ้านสวนปอ นายชิณกร  เกษศฺริ ครู อนุมัติ
59 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200185 บ้านหินโคน นายปริญญา  วัจนา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200186 เสมาอุปถัมภ์ นายอนนท์  หาญโกรธา ครู อนุมัติ
61 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200186 เสมาอุปถัมภ์ นายประจวบ   เลิศไธสง ครู อนุมัติ
62 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200223 บ้านหนองจระเข้หิน อรุณฉลอง  ศิริพร ณ ราชสีมา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200273 บ้านดอน pensri  chanwet ครู อนุมัติ
64 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200278 วัดพะโค พิมพา   อินทรมณี ครู อนุมัติ
65 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200281 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร อัมรินทร์  พรหมศรี ครู อนุมัติ
66 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200286 บ้านบิง สมัชชา  เจียรณัย ครู อนุมัติ
67 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200287 บ้านบึงทับปรางค์ กอบจิตต์  กรรขำ ครู อนุมัติ
68 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200288 บ้านพิชิตคเชนทร์ นายเอกนรินทร์  เจษฎาสิริ ครู อนุมัติ
69 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200293 บ้านด่านเกวียน เนตรนภา  โขลนกระโทก ครู อนุมัติ
70 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200294 บ้านตูม นางสาวภัทรีภรณ์  ใหม่โพธิ์กลาง ครู อนุมัติ
71 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200298 บ้านหนองบอน สน  ชลภักดิ์ ครู อนุมัติ
72 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200292 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) นายสหัส  วิฤทธิ์ชัย ครู อนุมัติ
73 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200297 บ้านหนองกก เสาวณี  กิตติเวทยานุสรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200280 ชลประทานบ้านกอโจด นายวรวุธ  อยู่มงคล ครู อนุมัติ
75 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200282 บ้านโจด วันเพ็ญ  แจ้งไพร ครู อนุมัติ
76 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200284 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา นพรัตน์  ชัยนฤเวทย์ ครู อนุมัติ
77 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200284 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา เหลา  คำโพธิ์ ครู อนุมัติ
78 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200284 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา นายอรุณศักดิ์  อาสานอก ครู อนุมัติ
79 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200285 บ้านโนนเพชร การะเกด  แตงกระโทก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200285 บ้านโนนเพชร ถวัลย์  พันธุ์เหล็ก - อนุมัติ
81 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200272 ชุมชนดอนไพล สุธาสินี  มุ่งเฝ้ากลาง ครู อนุมัติ
82 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200279 ชลประทานนาตลิ่งชัน นายไพรวัลย์  ขยายวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200279 ชลประทานนาตลิ่งชัน สุขสมชัย  โสมาบุตร ครู อนุมัติ
84 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200276 บ้านบึงพระ นางสาวณัฐวดี  ทับจะบก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200276 บ้านบึงพระ กรรณิการ์  โสรำภา พนักงานราชการ อนุมัติ
86 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200274 บ้านท่าลาดขาว นางสาวอินทร์แปง  สมานมิตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200274 บ้านท่าลาดขาว พีรยา  คงกระโทก ครู อนุมัติ
88 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200275 บ้านบึงไทย เตือนใจ  เกราะกระโทก ครู อนุมัติ
89 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200275 บ้านบึงไทย นายบุญเหลือ  บ่อเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
90 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200295 บ้านท่าอ่าง สุภา  อนันตศีล ครู อนุมัติ
91 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200291 บ้านกุดโบสถ์ จิตชนก  ยานเจริญ ครู อนุมัติ
92 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200283 บ้านดอนพราหมณ์ ระเบียบ  เอื้อเมธิยางกูล ครู อนุมัติ
93 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200310 บ้านหนองเสาเดียว นางอรุณรัตน์  ลุนอินทร์ ครู อนุมัติ
94 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200299 บ้านโนนปอแดง นางสิริวิมล  มุลานนท์ ครู อนุมัติ
95 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200300 บ้านโค้งกระโดน นางสาวบุศยารัตน์  ดวงดารา ครู อนุมัติ
96 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200300 บ้านโค้งกระโดน นางสาวอัจฉราภรณ์  ผ่านงูเหลือม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
97 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200301 บ้านดอนเกตุ วีรชน  เสมสูงเนิน พนักงานราชการ อนุมัติ
98 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200302 บ้านดะแลง วิภา  กาพย์กระดทก ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
99 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200302 บ้านดะแลง นายสกัน  ลีสีคำ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
100 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200302 บ้านดะแลง นลินี  ปัสตัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200303 บ้านปอพราน นายบุชิต  แกงขุนทด ครู อนุมัติ
102 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200303 บ้านปอพราน นางอัจจิมา  แกงขุนทด ครู อนุมัติ
103 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200304 บ้านหนองปรึก พัฒน์ณารา  สร้อยสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
104 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200304 บ้านหนองปรึก นางพัฒน์ณารา  สร้อยสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200309 บ้านปรางค์ kidkamnung  bumroongphal ครู อนุมัติ
106 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200311 วัดกุดสวาย นางสาววิรินญา  ยางกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200305 ชุมชนพลับพลา ดนุวัศ  ไชยสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
108 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200306 บ้านกอกวิทยา นิรันดร์  อธิพรหม ครู อนุมัติ
109 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200307 บ้านคลองกลาง เจือจันทน์  แป้นกระโทก ครู อนุมัติ
110 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200308 บ้านท่าตะเคียน กวินทิพย์  คงนอก พนักงานราชการ อนุมัติ
111 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200308 บ้านท่าตะเคียน วณิชยา  ภาษาสุข ครู อนุมัติ
112 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200296 บ้านละลม นายเอกพล  เปรมปราคิน ครู อนุมัติ
113 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200289 บ้านกุดจอกน้อย นางยุวดี  นนทะคำจันทร์ ครู อนุมัติ
114 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200289 บ้านกุดจอกน้อย นางทองเพชร   พรรณพยอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
115 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200290 บ้านกุดจอกใหญ่ นางเนตรชนก  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
116 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 200290 บ้านกุดจอกใหญ่ นายบรรหาร  แนบกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201145 บ้านซ่าเลือด นางสุวัจนา  คำชำนิ ครู อนุมัติ
118 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201147 บ้านโนนขี้ตุ่น นางสุระพีร์  เสริมรัมย์ ครู อนุมัติ
119 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201148 บ้านหนองบัวรองสามัคคี นายเสวย  ประคอง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201150 บ้านหัวทำนบ นางสาววัชรัตน์  นันกระโทก พนักงานราชการ อนุมัติ
121 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201157 บ้านจอมศรี นายวัฒนากรณ์  นามล้ำ ครู อนุมัติ
122 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201158 บ้านหนองม่วงหวาน ประยูร  รำไธสง ครู อนุมัติ
123 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201159 บ้านหนองม่วงใหญ่ สุพิชญา  กล้าไพรี ครู อนุมัติ
124 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201160 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี นิรมล  พงษ์เสดา ครู อนุมัติ
125 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201160 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี นายธีระยุทธ์  พันธ์ใย ครู อนุมัติ
126 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201161 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ นางศิริลักษณ์   จันทรเสนา ครู อนุมัติ
127 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201161 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ กฤษกร  จันทรเสนา ครู อนุมัติ
128 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201162 วัดหนองนา Namtip  Rukboon ครู อนุมัติ
129 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201162 วัดหนองนา นายสุบงกช  คล่องการ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201146 บ้านนาตะคุ นายเรืองชัย  โคตรภูธร ครู อนุมัติ
131 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201171 บ้านตะโก นายจักรพงษ์  กันเผือก ครู อนุมัติ
132 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201171 บ้านตะโก ปฏิภาณ  วาปีทะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
133 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201174 บ้านหนองไผ่ กฤษฎาง  ภัทรปรีดาพงศ์ ครู อนุมัติ
134 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201174 บ้านหนองไผ่ นางอัญชุลี  สมรุส พนักงานราชการ อนุมัติ
135 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201137 ชุมชนบ้านทับสวาย รุ่งทิพย์  จำเนียรกูล ครู อนุมัติ
136 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201137 ชุมชนบ้านทับสวาย ปวิตรา  สายจริงวงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
137 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201139 บ้านโนนทอง พิศิษฏ์  โลไธสง ครู อนุมัติ
138 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201139 บ้านโนนทอง ทม  วรรณทะมาศ ครู อนุมัติ
139 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201140 บ้านโนนสำราญ นายประทีป  ราชาอินทร์ ครู อนุมัติ
140 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201141 บ้านเมืองพลับพลา พิเชษฐ์  พวกแสน ครู อนุมัติ
141 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201165 บ้านท่าลี่ อนุวัตน์  วิวัตรชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201142 บ้านสระแก้ว สายตา  คำสิงห์นอก ครู อนุมัติ
143 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201143 บ้านหนองชุมแสง วัญณะชัย  ฤทธิ์ไธสง ครู อนุมัติ
144 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201168 บ้านหลุ่งตะเคียน นายสังเวียน  เดชะโคบุตร ครู อนุมัติ
145 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201168 บ้านหลุ่งตะเคียน นวพรรษ  ตั้งอยู่ดี ครู อนุมัติ
146 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201169 รักชาติประชาบำรุง นางสาวสุมนฉัตร  อินทร์บำรุง ครู อนุมัติ
147 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201163 บ้านกระทุ่มแท่น เครือวัลย์  บุญเขื่อง พนักงานราชการ อนุมัติ
148 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201164 บ้านตะแกรง อมรรัตน์  แก้วแหวน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
149 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201164 บ้านตะแกรง พงษ์ศักดิ์  บำรุงนา ครู อนุมัติ
150 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201166 บ้านหนองนกเขา ไมตรี  ไชยขันธุ์ ครู อนุมัติ
151 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201166 บ้านหนองนกเขา นายวิชัย  ทิศกระโทก ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
152 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201167 บ้านหนองสาย เกษชรินทร์  ภูมิศรีจันทร์ พนักงานราชการ อนุมัติ
153 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201138 บ้านกู่โกสีย์วิทยา พรรณพิไล  โนตไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
154 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201138 บ้านกู่โกสีย์วิทยา นางจิราพร  สิงห์ทอง ครู อนุมัติ
155 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201153 บ้านเมืองรัง สุกัญญา  ประกอบมิตร ครู อนุมัติ
156 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201154 บ้านหนองปรือ wichean  nadsapad ครู อนุมัติ
157 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201155 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เพียงพิศ  รุ่งโรจน์ชวลิต ครู อนุมัติ
158 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201156 บ้านหลุ่งประดู่ กาญจนา  ปัญญาศิริสกุล ครู อนุมัติ
159 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201156 บ้านหลุ่งประดู่ ทองนาค  ศรีหาบุญทัน ครู อนุมัติ
160 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201151 บ้านโคกพลวง นงเยาว์  ชาญบัญชี ครู อนุมัติ
161 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201152 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา นายวีรชัชช์  นิลทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201152 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา อาคม  ลาสุดตา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
163 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201175 บ้านหนองม่วง นายพิสิษฐ์  ป้องนาน ครู อนุมัติ
164 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201175 บ้านหนองม่วง วรลักษณ์  หาญโก่ย ครู อนุมัติ
165 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201149 บ้านห้วยแคน suwan  sookna ครู อนุมัติ
166 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201149 บ้านห้วยแคน ชลธิชา  ปิตาละเต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201149 บ้านห้วยแคน นางสาวพิมพ์สุภัค  ศรันย์กิ่งทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
168 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201170 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์ ครู อนุมัติ
169 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201176 บ้านห้วยปอ นางสังวร  น้อยหนองหว้า ครู อนุมัติ
170 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201172 บ้านสวนหอม นายฉลอง  กอบเกษ ครู อนุมัติ
171 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201173 บ้านแสนสุข กอบภณ  แสงสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201173 บ้านแสนสุข Assdang  Weansila ครู อนุมัติ
173 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201181 บ้านหนองโสน สุเมธ  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
174 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201181 บ้านหนองโสน ชนิกูล  สว่างพล ครู อนุมัติ
175 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201182 บ้านหัวสะพาน วันเพ็ญ  ทองดี ครู อนุมัติ
176 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201183 บ้านหินดาด นางสุคนธ์  โป๊ะไธสง ครู อนุมัติ
177 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201183 บ้านหินดาด ธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์ ครู อนุมัติ
178 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201177 บ้านโคกสะอาด ประเสริฐศักดิ์    ศรีถาวร ครู อนุมัติ
179 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201178 บ้านตะคร้อ นายทศพร  กิจนิตย์ชีว์ ครู อนุมัติ
180 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201179 บ้านสระมะค่า นายตะวันยอแสง  จันทรสุริย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
181 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201179 บ้านสระมะค่า นางสาวน้ำทิพย์  ชั่งเลื่อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
182 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201180 บ้านหนองพลอง เปรมใจ  จิตตวิบูลย์ ครู อนุมัติ
183 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201111 บ้านซับตะคร้อ จีรศักดิ์  บุญถึง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
184 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201113 บ้านสระซาง นายชัชนันท์  ทานกระโทก พนักงานราชการ อนุมัติ
185 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201113 บ้านสระซาง หทัยรัตน์  ทนันไธสง ครู อนุมัติ
186 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201117 บ้านใหม่ไทยเจริญ ชนากานต์  วรรณปะเก ครู อนุมัติ
187 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201118 บ้านใหม่สมบูรณ์ นางชนัญชิดา  เบกไธสง ครู อนุมัติ
188 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201112 บ้านถนนหัก นางบุญค่ำ   สีบุญเรือง ครู อนุมัติ
189 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201112 บ้านถนนหัก อัญชนา  พรหมพันใจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201112 บ้านถนนหัก อัญชลินทร์  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
191 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201128 บ้านลุงเขว้า นางสาวนิธินันท์  แก้วสุวรรณ ครู อนุมัติ
192 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201130 บ้านหนองจาน จินดา  นิธุรัมย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201130 บ้านหนองจาน นางสาวปิยนุช  นอกกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
194 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201125 บ้านท่าตะแบก ปรีชา  โภชน์พรมราช ครู อนุมัติ
195 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201126 บ้านทุ่งหัวขวาน ภาคภูมิ  รักษ์ภักดี ครู อนุมัติ
196 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201127 บ้านพระ ปาริฉัตร  แตงกระโทก ครู อนุมัติ
197 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201127 บ้านพระ นายพิธี  เชื่อมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
198 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201129 บ้านสารภี จิณณ์กมล  ภูมิพิพัฒน์เดชา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
199 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201129 บ้านสารภี นางสุจิตตรา  จันทรสมบัติ ครู คศ.2 อนุมัติ
200 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 บ้านยอกขาม นายเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก ครูชำนาญการ อนุมัติ
201 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 บ้านยอกขาม อรทัย  เวทไธสง ครู อนุมัติ
202 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201131 บ้านยอกขาม นวลพรรณ  กลั่นหมอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
203 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201133 บ้านหนองตะไก้ ชุติกาญจน์  บุญลี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201133 บ้านหนองตะไก้ ธงชัย  แทนจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
205 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201132 บ้านสว่างวิทยา ชฎากาญจน์  งามเผ่า ครู อนุมัติ
206 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201132 บ้านสว่างวิทยา ไกรสร  วิชัยโย ครูชำนาญการ อนุมัติ
207 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201134 บ้านหนองไทร กรองทอง  พุ่มพวง ครู อนุมัติ
208 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201135 บ้านหนองบุนนาก คมสัน  ยงเพชร ครู อนุมัติ
209 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201136 เทียมนครวิทยา เพชรสมใจ  ทินกระโทก ครู อนุมัติ
210 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201136 เทียมนครวิทยา สุลาลัย  สินสุพรรณ์ ครู อนุมัติ
211 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201124 บ้านหนองไม้ไผ่ นายอนุชิต  ป่วงกระโทก ครู อนุมัติ
212 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201124 บ้านหนองไม้ไผ่ นายสราวุธ  กรองกระโทก ครู อนุมัติ
213 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201121 บ้านสระมะค่า นายกัญธเมษย์  เลิศอริยะกูล ครู อนุมัติ
214 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201123 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สุเทพ  เหลาแตว ครู อนุมัติ
215 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201122 บ้านหนองกระทุ่ม ชวัลลีย์  แนบสนิทวงศ์ ครู อนุมัติ
216 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201120 บ้านบุกระโทก Sarinya  Palaruk ครู อนุมัติ
217 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201119 บ้านคลองสารเพชร นิสรา  เขียนสุวรรณ ครู อนุมัติ
218 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201114 บ้านหนองลูกควาย วาสนา  ทดไธสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
219 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201115 บ้านหนองสะแก พวงเพ็ญ  แสนท้าว ครู อนุมัติ
220 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201115 บ้านหนองสะแก พิกุลกาญจน์  เรืองคง ครู อนุมัติ
221 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201115 บ้านหนองสะแก นางสาวขวัญชนก   ศูนย์ประโคน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
222 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201116 บ้านหนองหัวแรด นางกมลวัลย์  รัตนกุล ครู อนุมัติ
223 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201302 บ้านกรูด นายภูมิศักดิ์  ชาติธนวัฒน์ ครู อนุมัติ
224 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201307 สมบูรณ์วัฒนา น.ส.สรารักษ์  ลิ้มเรืองอำพล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
225 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201318 เพชรมาตุคลา พิธพร  เกษมศรี ครู อนุมัติ
226 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201320 พิมานประชาสันต์ สุพัตรา  ศุภรานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
227 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201301 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ นางพรรณพัชร  เจริญสุข ครู อนุมัติ
228 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201301 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ภัทรพงศ์  ดุลย์ขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
229 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201304 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ วิพาห์วัน  พรหมมีชัย ครู อนุมัติ
230 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201305 โนนตาวิทย์ ดำรงชัย  ทองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
231 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201303 บ้านกันผม นางนุชนาฏ  ทับจะบก พนักงานราชการ อนุมัติ
232 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201306 บ้านพระพุทธ phongpanit  warataisong ครู อนุมัติ
233 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201306 บ้านพระพุทธ บุญเลิศ  เรือนทิพย์ ครู อนุมัติ
234 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201314 บ้านด่านพัฒนา นางวัชรา  สลางสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
235 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201314 บ้านด่านพัฒนา นางกุหลาบ  สุวรรณะ ครู อนุมัติ
236 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201319 ภูทองวิทยา นางเนาวรัตน์  ทวดสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
237 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201319 ภูทองวิทยา นางชนินพร  แก้วมาพะเนา ครู อนุมัติ
238 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201308 ชุมชนวัดรวง นางภิรดี  เพิ่มพูน ครู อนุมัติ
239 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201309 บ้านนาตาวงษ์ นางสาวศุภัชญา  ด้วงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
240 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201310 วัดสลักได โสมนัส  เผื่อนงูเหลือม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
241 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201311 สมานมิตรวิทยา นางปิ่นทอง  เนตรกลาง ครู อนุมัติ
242 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201312 อำนวยศิลป์สารกิจ แสงอรุณ  รัตนศฤงค์ ครู อนุมัติ
243 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201313 โคกวังวนวิทยา นายประกิจ   กระจ่างโพธิ์ ครู อนุมัติ
244 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201313 โคกวังวนวิทยา นายธนัช  พัธนภาคินทร์ ครู อนุมัติ
245 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201315 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สุภาวดี  พรมมา ครู อนุมัติ
246 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201315 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) นางละเอียด  ดุลยติธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
247 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201316 บ้านหนองบัวโคก นายนรินทร์   คำกายปรง ครู อนุมัติ
248 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201316 บ้านหนองบัวโคก นายต่วน   ข้องนอก ครู อนุมัติ
249 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 201317 บ้านหนองยาง อุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน ครู อนุมัติ