รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200150 : บ้านโกรกสำโรง นายไพบูลย์  เริงฤทธิ์ ครู
2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200152 : บ้านไชยวาล นายวีระ  อรุณโรจน์ ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200152 : บ้านไชยวาล นายมนตรี  แจ้งคำพี้ ครู
4 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200153 : บ้านดอนแสนสุข นางนวลน้อย  แก้วศรี ครู คศ.1
5 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200153 : บ้านดอนแสนสุข ชลอ  พร่องครบุรี ธุรการ
6 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200155 : บ้านหนองต้อ นางสำเนียง  กิ่งกาญจน์เจริญ ครู
7 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200156 : บ้านหนองใหญ่ ประภาส  ดิษฐ์เจริญ ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200156 : บ้านหนองใหญ่ นางศุภลักษณ์  คลอดทองเพ็ชร ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200157 : บ้านใหญ่ กิตติญา  สินทม ธุรการโรงเรียน
10 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200157 : บ้านใหญ่ นายวิทูล  เฉียบกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหญ่
11 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200154 : บ้านสระผักโพด ศิริวัฒน์  เสาว์กระโทก ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200176 : บ้านซับก้านเหลือง นางสาวพิมพ์ชนก  บรรจงปรุ ครู
13 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200176 : บ้านซับก้านเหลือง ฐิติกานต์  สุมขุนทด ครู
14 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200177 : บ้านหนองโสน ชนะ  เตยดอน ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200178 : บ้านหนองหว้าประชาอาสา สุทธิดล  หอมแสง ครู
16 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200151 : บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วชิราพันธ์  หน่างเกษม ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 : บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม นางสาวโชติภัทร  เพียโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
18 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 : บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม จันทะนา  ชาญนอก ครู
19 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200139 : บ้านโคกใบบัว กาญจนา  ไชยเสนา ครู
20 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200139 : บ้านโคกใบบัว นายบรรดิษฐ์  เทียนเทศ ครูผู้ช่วย
21 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200142 : บ้านมาบกราด นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์ ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200142 : บ้านมาบกราด อธิราช  ศรีหอม ครูผู้ช่วย
23 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200144 : บ้านตะกุดโนนระเวียง นางกรองแก้ว   พักกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
24 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200147 : บ้านหนองโบสถ์ นายปรีชา  ใจรักเรียน ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200146 : บ้านไผ่ นายฐาปนนท์  ชมชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
26 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200146 : บ้านไผ่ นางมะลิวัลย์  แอมกระโทก ครู
27 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 : ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ศราฤทธิ์  ฤทธิ์กลาง ครู
28 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 : ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) นายเกรียงศักดิ์  แอมกระโทก ครู คศ.3
29 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200175 : บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จุรีรัตน์  ทัดกลาง ครูผู้ช่วย
30 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200175 : บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จินตหรา  สายแวว ครู
31 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200173 : จอมทองวิทยา ปอศรัณย์  แก้วกล่ำ ครู
32 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200148 : บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด นายสนธยา   รักษ์กระโทก พนักงานราชการ
33 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200140 : บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายเอกอรรถ  ถูกหมาย ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200140 : บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายวินัย  สุทธิรักษ์สกุล ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200141 : บ้านทุ่งแขวน ชุติกาญจน์  ธรรมบุตร ครูผู้ช่วย
36 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200141 : บ้านทุ่งแขวน สกลชัย  เจริญทรัพยาานันท์ ครู
37 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200170 : บ้านพนาหนองหิน ชไมพร  ยศกลาง ครู
38 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 : บ้านหนองรัง นางสาวพนาวัน  พิกุลทอง ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 : บ้านหนองรัง เบญจวรรณ  ทองไชย ครู
40 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200168 : บ้านแชะ นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์ ครู
41 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 : บ้านดอนกรูด พนิดา  ดำกฤษฎา ครู
42 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 : บ้านดอนกรูด อุบลศิริ  พูนสำโรง ครูผู้ช่วย
43 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 : บ้านดอนกรูด นภธนัณ  สัตยารักษ์ ธูรการ
44 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200135 : บ้านหนองตะแบก อรชุน  เลือดกระโทก ครู
45 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200130 : บ้านเทพนิมิต นายชำนาญ  ยอดผักแว่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา
46 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200130 : บ้านเทพนิมิต นางสาวนวรัตน์  ยอดผักแว่น ธุรการโรงเรียน
47 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 : บ้านซับสะเดา ฐาปนี  สมันกลาง ครูอัตราจ้าง
48 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 : บ้านซับสะเดา สุวรรณา  รักษ์มณี ครู
49 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200145 : บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง siripan  chutimuntanon ครู
50 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 : ครบุรีวิทยา จินตนา  สถิรวิวัฒน์ ครู
51 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 : ครบุรีวิทยา ธวัชชัย  เสยกระโทก ครู
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 : ครบุรีวิทยา นายอุทัย  คำสีหา ครู
53 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200149 : บ้านอังโกน-ห้วยทราย ธนิสรา  ผิวละออ ครู
54 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200158 : บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ชูเกียรติ  ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200159 : บ้านบุยายแลบ นางสาวสมัย  รวมครบุรี ครู
56 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200159 : บ้านบุยายแลบ นางสาวภัสสร  รุ่มเจริญ ครูผู้ช่วย
57 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 : บ้านมาบตะโกเอน นายสันติ  จันจำปา ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 : บ้านมาบตะโกเอน ปรเมศ  กองสมบัติ ครู
59 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200164 : บ้านหนองสองห้อง นางสมปอง   พิพิธภัณฑ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
60 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200136 : บ้านหนองไทร วันเฉลิม  ไชยพุฒ ครู
61 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200136 : บ้านหนองไทร พยม  เกษตรวัชรสิทธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
62 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 : บ้านทรัพย์เจริญ นางสุภาพร  พักกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
63 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 : บ้านทรัพย์เจริญ นันทวัฒน์  พองชัยภูมิ ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 : บ้านโปร่งสนวน สิริรัตน์   บุญพูล ครูผู้ช่วย
65 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 : บ้านโปร่งสนวน ธวัชชัย  ไชยพุฒ ครู
66 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 : บ้านโปร่งสนวน สุกัญญา  น้อยศรี พนักงานราชการ
67 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 : บ้านไร่แหลมทอง จันทร์จิรา  เลิศขุนทด ครูผู้ช่วย
68 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 : บ้านไร่แหลมทอง วรินทร  มุ่งจองกลางกุล ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 : บ้านไร่แหลมทอง นายทรงวุฒิ  พัลวัฒน์ พนักงานราชการ
70 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200133 : บ้านลำเพียก อมรรัตน์  ธนารักษ์ ครู
71 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 : บ้านหนองแคทราย นางสาววณิชยา  แก้วพิพัฒน์ ครู คศ.1
72 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 : บ้านหนองแคทราย ธนัชชัย  เสยกระโทก ครูอันดับคศ.2
73 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200160 : บ้านบุหว้าสามัคคี กนกวรรณ  บรรดาศักดิ์ ครู ค.ศ.3
74 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 : บ้านหนองหินโคน นางสาวพรรณทิภา  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
75 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 : บ้านหนองหินโคน กิติศักดิ์  ภูมิพันธุ์ ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 : บ้านหนองหินโคน ฉัตรดนัย  ศรีสา ครูผู้ช่วย
77 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200162 : บ้านสระว่านพระยา ธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ์ ครูชำนาญการ
78 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200163 : บ้านหนองเมา ชนวัฒน์  พัชรวงศ์สกุล ครู
79 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200163 : บ้านหนองเมา ว่าที่ร.ต.เศรษฐี  เจริญการ ครู
80 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200166 : ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ณัฐพลัฏฐ์  เจนจังหรีด ครู
81 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200166 : ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ทวิชัย  ละอองเอก ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200167 : บ้านโคกสะอาด เกียรติกูล  เฉียดพรมราช ครูอัตราจ้าง
83 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200172 : บ้านหนองเสือบอง นางสาววรัทยา  ลำเภาพันธ์ ครู
84 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201078 : บ้านกุดโบสถ์ นางสิริญญา  รวยสันเทียะ ครู
85 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201078 : บ้านกุดโบสถ์ สมภพ  ประหยัด ครู
86 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201079 : บ้านโคกโจด นางสาวกัลยา  ทวนไธสง ครูผู้ช่วย
87 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201079 : บ้านโคกโจด aung  นางสาวอังคณา จงสุขกลาง ครู
88 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 : บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นายประมวล  นาคพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
89 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 : บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นายวรชัย  นนทะวิชัย ครู
90 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 : บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นางสาวอุษณี  ส่งศรี ครู
91 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201081 : บ้านท่าเยี่ยม จิราภร  พูนกระโทก ครู
92 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201081 : บ้านท่าเยี่ยม นางสาวสิริพร  บำรุงเกาะ ครู
93 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ นายมาณัฐพล  อุปวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
94 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 : บ้านสมบัติเจริญ นางสาวเพ็ญพิชญา  ภูกิ่งแก้ว ครู ค.ศ. 1
95 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201084 : บ้านหนองสนวน บุญช่วย  ระวิงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
96 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201084 : บ้านหนองสนวน แสงอรุณ  สืบเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ
97 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 : บ้านหนองแดง นายพิชิต  พวงประโคน ครู
98 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 : บ้านหนองแดง นายวสันต์  ศรีเนตร ครู
99 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 : บ้านหนองแดง ยืนยง  แก้วระวัง ครู
100 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 : บ้านโนนสมบูรณ์ สมฤดี  ใจเสือกุล ครู
101 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 : บ้านโนนสมบูรณ์ นางสมศิล  สิทธินอก ครู ชำนาญการพิเศษ
102 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 : บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ นายเปรมศิริ  อุปวงศ์ ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 : บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ จินทภา  ขันธะหัตถ์ ครู
104 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201090 : บ้านราษฎร์สามัคคี นางธิดา  เถียนหนู ครูชำนาญการ
105 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201090 : บ้านราษฎร์สามัคคี เบญจพร  ทองสัมฤทธิ์ ครู
106 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201089 : บ้านราษฎร์พัฒนา นางทิตยาพร  ปลอดกระโทก ครู คศ.3
107 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201091 : บ้านลำไซกง นายกมล  ทบผา ครู คศ.1
108 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201091 : บ้านลำไซกง นายวีรยุทธ  ปะกัง ธุรการโรงเรียน
109 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201092 : ตะแบกวิทยา นางชนาภัทร   กลองจันทร์ ครู คศ.3
110 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201092 : ตะแบกวิทยา สาวิตรี  ช่องงาม ครูผู้ช่วย
111 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201095 : บ้านปางไม้ จิดาภา  หรรษาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
112 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201095 : บ้านปางไม้ นางสาวนัฐวรา  คุณโดน ครู
113 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 : สามัคคีประชาสรรค์ เบญจมาภรณ์  บัตรสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
114 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 : สามัคคีประชาสรรค์ เบญจมาภรณ์  บัตรสูงเนิน ธุรการ
115 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201106 : บ้านโคกไม้งาม นางสาวหทัยรัตน์  เพ็ชรนนอก ครู
116 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201106 : บ้านโคกไม้งาม นายวิโรจน์  ยิ่งโสภา ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201083 : บ้านสระตะเคียน ปิยะพงษ์  ชั่งเลื่อย ครูผู้ช่วย
118 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201083 : บ้านสระตะเคียน พัชราภรณ์  รัตนวงษา
119 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201085 : บ้านสันติสุข ปิยนุช  เวชสัสถ์ ครู
120 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201085 : บ้านสันติสุข นายวิษณุกร  งามกระบวน ครู
121 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201086 : บ้านหนองใหญ่พัฒนา ศิริภา  นามประสพ ครู
122 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201086 : บ้านหนองใหญ่พัฒนา ชรินรัตน์  คำด้วง ครู คศ.1
123 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201096 : บ้านดอนแขวนประชานุกูล สุบรร  บุตรทะศรี ครู
124 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 : บ้านสุขไพบูลย์ นายสายัณห์  เดชนอก ครู
125 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 : บ้านสุขไพบูลย์ ทรรศนีย์  ฉวยกระโทก ครู
126 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 : บ้านสุขไพบูลย์ ทรรศนีย์  ฉวยกระโทก ครู
127 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201099 : บ้านหนองขนาก นายฐปกรตรงศร  จงรัตน์กลาง ครูธุรการ
128 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201099 : บ้านหนองขนาก จุฑามาศ  วิศิษฏ์ชีวิน ครูผู้ช่วย
129 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201101 : บ้านหนองตะเข้-หนองตูม นางสาวน้ำอ้อย  สุรสีห์เรืองชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ
130 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201102 : บ้านหน้ากลองวิทยา แพรวพรรณ  สันติชัยรัตน์ ครูผู้ช่วย
131 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201102 : บ้านหน้ากลองวิทยา นางวนิดา  อรุณศรี ครู
132 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201103 : สกัดนาควิทยา พนารัตน์  รัตนประพันธ์ ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201103 : สกัดนาควิทยา นางสาวนริศรา   โพธิ์ขำ ครู
134 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201104 : ชุมชนบ้านเสิงสาง นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201105 : ท้าวสุรนารี(2521) รัตติยา  ธนารักษ์ ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201105 : ท้าวสุรนารี(2521) อุดม  หาญนึก ครู ชำนาญการ
137 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201107 : บ้านสระประทีป นางกุลนิษฐ์นันท์  สังฆะทิพย์ ครู
138 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201107 : บ้านสระประทีป กฤษฎาพร  นันท์บุญส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
139 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ กานต์สิณี  พรมจันทร์ ธุรการโรงเรียน
140 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ รำพันธุ์  ขาวเมืองน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
141 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201109 : บ้านหนองหลักศิลา สุณิสา  พิมพ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ
142 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201110 : หนองไผ่วิทยา ณรงค์วิทย์  สังฆรัตน์ ครู
143 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201097 : บ้านประชาสันต์ ทองคำ  พุทโมกข์ ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201093 : บ้านหนองหิน สุดารัตน์  ศิริเลิศ ธุรการโรงเรียน
145 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201093 : บ้านหนองหิน นายณัฏฐพล  แสงโชติ พนักงานราชการ
146 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200737 : บ้านนางเหริญ นางพันธ์ศรี  แฟ้นประโคน ครู
147 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200742 : วัดหลุมข้าว สุพิศ  ปานสาลี ครู
148 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 : บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) นางสาวพัชรวรินทร์  เพิ่มทวี พนักงานราชการ
149 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 : บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สิทธิศักดิ์  ทางไธสง ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200682 : วัดศีรษะกระบือ พิรุฬห์อัมพร   ภูมคุ้มเพชร ครู
151 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200684 : บ้านหนองล้างช้าง สถิคย์  เคียนตะคุ ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม ศิริวรรณ  เลิศนา พนักงานราชการ
153 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม นายศิริพงษ์  แสงกงพลี ครู
154 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 : วัดมกุฎไทยาราม น.ส.จุรีพร  สมพงษ์ ครู
155 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 : หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา นายวรินทร  จิตชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
156 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 : หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา พัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์ ครู
157 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200671 : ม่วงแก้ววิทยาคาร นายภิรมย์  ศรีปัญญาวุฒิ ครู
158 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200671 : ม่วงแก้ววิทยาคาร จุไรรัตน์  ประพิณ ครู
159 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม นางจินตนา  โฉมจังหรีด ครู
160 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม นายวีระ  โฉมจังหรีด ครู
161 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 : จตุคามวิทยาคม ศุภัครพงศ์  บัวผันสระน้อย ครูธุรการ
162 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200679 : บ้านโกรกหว้า นายรัฐภูมิ  คะเลรัมย์ ครู
163 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200679 : บ้านโกรกหว้า เขมิกา  โคตรประทุม ครูผู้ช่วย
164 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200685 : วัดบ้านพร้าว นางเบญจากาญจน์   นามแก้ว ครู
165 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200685 : วัดบ้านพร้าว เกียรติพงษ์  ชาวบัวใหญ่ ครู
166 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200686 : วัดบ้านส่อง นายศุภัครพงศ์  บัวผันสระน้อย ครูธุรการ
167 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200686 : วัดบ้านส่อง นางสมนึก  กลั่นจังหรีด ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200687 : วัดไม้เสี่ยว ปรีดี  โสโป ผู้อำนวยการโรงเรียน
169 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200687 : วัดไม้เสี่ยว พรรณี  พิรักษา ธุรการ
170 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร นายนรินทร์   หูทอง พนักงานราชการ
171 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร นางธรรมรัตน์  รัตนกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
172 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร นายบุญสืบ  โสรัสสะ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
173 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 : บ้านหนองผักไร ปุญญาพร  จาบตะขบ ครูผู้ช่วย
174 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200681 : บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) นายสมชาย  ใบดำรงศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200688 : ชุมชนบ้านตะขบ นันฑ์ทัชพร  อมรเสาวภาคย์ ครู
176 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200688 : ชุมชนบ้านตะขบ นายธวัชชัย  เหลืองโอฬาร ครูชำนาญการ
177 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200689 : บ้านเขาพญาปราบ นายถนอม  เรไรสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200689 : บ้านเขาพญาปราบ ดวงรัตน์  นารี ครู
179 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200690 : บ้านคลองสาริกา เอกพจน์   ขนานไพร ครูอัตราจ้าง
180 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200690 : บ้านคลองสาริกา นายคมเพชร  พวงเขียว ครู
181 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200691 : บ้านน้อย นายอภิวัฒน์  ถาวร ครูผู้ช่วย
182 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200692 : บ้านบุหัวช้าง นางสาวนิชาพร  รัฐสมุทร ครู
183 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200693 : บ้านยางกระทุง อุทิศ  ทุมเมืองปัก ครู ชำนาญการพิเศษ
184 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200694 : ป่าไม้อุทิศ 2 นายจีระศักดิ์  บริสุทธิ์ ครู
185 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200694 : ป่าไม้อุทิศ 2 นายเกษ  จันทร์โสม ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200695 : บ้านโคกสำราญ วรวุฒิ  ระไหวพรมราช ครูผู้ช่วย
187 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200696 : บ้านวังหิน กรฤทธ์   ปิดตายัง ครู
188 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200697 : บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นายจำนงค์   พรขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ
189 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200697 : บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นางธนิตา  เผาะสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ
190 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200698 : บ้านหนองตาด ปนัดดา  นิ่มอร่าม ธุรการ
191 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200698 : บ้านหนองตาด นางสุดาวดี  แคะสูงเนิน ครู คศ.2
192 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200699 : บ้านหนองนมนาง จรินทร  พาพรมราช ธุรการ
193 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200699 : บ้านหนองนมนาง นายสุวิทย์  บุญรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนมนาง
194 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200700 : บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) นางฐานิดา  ภาพฉิมพลี ครู คศ.3
195 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200701 : ไผ่สีสุก เชิดศักดิ์  ค่อยจะโปะ ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200702 : อาจวิทยาคาร กิ่งฟ้า  เกตุชาญสิริ ครู
197 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200706 : วังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายวารสา  จ่าพันดุง ครู
198 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200706 : วังวารีวนราษฎร์วัฒนา สมมิตร  ชีจะโปะ ครู
199 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200707 : วัดพรหมราช วิวัฒน์  พุทธรักษา ครู
200 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 : วัดโพธิ์เมืองสามัคคี นางสาวกนกอร  เขตกระโทก ครู
201 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 : วัดโพธิ์เมืองสามัคคี สุพรรณี  ทองจะโปะ ธุรการ
202 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200676 : สวนหมากสงเคราะห์ นางสาวจรรยาภรณ์  ทวนกิ่ง ครู
203 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200710 : ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นางสาวพยอม   บอนขุนทด ครู
204 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200712 : บ้านพันธ์สงวน อุษณิษา  ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
205 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200712 : บ้านพันธ์สงวน นายมหัสวิน  ปกรณ์สุธิมนต์ ธุรการโรงเรียน
206 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200713 : บ้านหนองหญ้าขาว นางสาวสุภาพร   บุพโต ผู้อำนวยการโรงเรียน
207 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200713 : บ้านหนองหญ้าขาว ศิริวัลย์  สุวรรณศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
208 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200714 : บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง นายสมเกียรติ  คงวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ
209 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200715 : แหลมรวกบำรุง นายมหัสวิน  ปกรณ์สุธิมนต์ ธุรการ
210 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200715 : แหลมรวกบำรุง สายพิน  ศรีพล พนักงานราชการ
211 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 : วัดโคกสระน้อย นายศุภสิฎฐ์  พันธ์สระน้อย พนักงานราชการ
212 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 : วัดโคกสระน้อย นางสาวเสาวรส  ในพรมราช ครู
213 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 : วัดโคกสระน้อย นายสายัณห์  คอกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 : วัดโคกสระน้อย นางสาวพรพิศมัย  พรจะโปะ ธุรการ
215 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200672 : วัดทุ่งจาน อรทัย  ธงภักดิ์ ครู
216 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง ภิรมย์  เข็มพุดซา ผู้อำนวยการ
217 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง จารึก  จันทรมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ
218 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 : วัดม่วง จำเนียร  รัตนฉิมพลี ครูชำนาญการพิเศษ
219 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200675 : วัดหงษ์ ธนิดา  เจริญพจน์ ครู
220 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 : บ้านกลาง นางสาวจริยาวดี  ช่องฉิมพลี ครู
221 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 : บ้านกลาง นางสาวสุนิสา  สุทธิวงศ์ พนักงานราชการ
222 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 : บ้านกลาง นราวิชญ์   ดีหมื่นไวย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
223 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 : บ้านกลาง นางสุรินดา   พลสว่าง ครู
224 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200726 : บ้านบ่อปลา Suttipun  Chantaku ครู
225 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200730 : รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) วรัชญาน์  ไชยจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
226 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200730 : รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) อรกานต์  งาเมืองปัก ธุรการ
227 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200723 : หนองนกเขียนสามัคคี วิภากร  โหวดจะโปะ ธุรการ
228 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200723 : หนองนกเขียนสามัคคี อุทุมพร  เทียะกระโทก ครูผู้ช่วย
229 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 : บ้านโนนแดง นายสุบรรณ  พระเดชกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
230 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 : บ้านโนนแดง นายสุบรรณ  พระเดชกิ่ง ครู
231 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200720 : บ้านหนองกก ปิ่นรัตน์  สันตะคุ ครูอัตราจ้าง
232 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200720 : บ้านหนองกก นายทีปกรณ์  วิโมกข์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
233 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200721 : บ้านหนองกระทุ่ม มยุรา  ค่อยประเสริฐ ครู
234 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200721 : บ้านหนองกระทุ่ม นางผกามาศ  อุกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
235 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 : บ้านหลุมเงิน นางสาวศิราลักษณ์  ศิรเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 : บ้านหลุมเงิน พัชรินทร์  สินจะโปะ ครู
237 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200716 : ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นางสาวอรพรรณ  สุขใย ครู
238 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200717 : บ้านเมืองปักสามัคคี เหมราช  จิระสุโข ครู
239 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200718 : โพธิ์ทองวิทยา ชาตรี  พูลสมบัติ ครู
240 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200711 : บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) นางสาวจันทัปปภา  อือศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
241 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200711 : บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) นางวนัสวรรณ  เที่ยงวัจนกุล ครู
242 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200725 : บ้านคลองซับน้อยสามัคคี สุจิตรา  บัณฑิตย์ ครูผู้ช่วย
243 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200729 : บ้านวังตะเคียน นางสาวรุ่งนภา  บัวตะคุ ครูธุรการ
244 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200729 : บ้านวังตะเคียน นางยุวดี  มาเสถียร ครู
245 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200727 : บ้านพัดทะเล นางสาวนุชสรา  มณโมรา ครู
246 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200727 : บ้านพัดทะเล นายอิทธิพล  แสนภักดี ธุรการ
247 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 : บ้านลำนางแก้ว พนอ  สวยปาน ครู
248 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 : บ้านลำนางแก้ว เอนก  นิมมานนิรชร ผู้อำนวยการผโรงเรียน
249 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200731 : บ้านเก่าปอแดง สายฝน  จัดผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
250 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200731 : บ้านเก่าปอแดง นางศิริลักษณ์  ราชปัก ครู ชำนาญการพิเศษ
251 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200732 : บ้านขี้เหล็ก พิชาภพ  ลักขษร ผู้อำนวยการโรงเรียน
252 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200733 : บ้านคลองเตย นาย  เชาว์วัฒน์ คำลอย ครู ชำนาญการพิเศษ
253 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200733 : บ้านคลองเตย น.ส.อัญชลี  สัพจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
254 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200734 : บ้านโป่งสามัคคี ณัฐิยา  พจน์ฉิมพลี ธุรการ
255 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200734 : บ้านโป่งสามัคคี เกษม  พิมพ์โพธิ์กลาง ครู
256 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200740 : วัดโพธินิมิตร ธัญญารัตน์  ผ่องนานารถ ครู
257 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200735 : บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) พีรวิชญ์  จิตชู ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200736 : สะแกราชวิทยาคม นางสุพรรณี  ปานสาลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
259 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200736 : สะแกราชวิทยาคม ปริญญา  วาเสนัง ครูผู้ช่วย
260 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200743 : วัดใหม่สำโรง นายกฤชธนา  ผึ่งตะขบ ครู
261 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200738 : หนองประดู่ นายสิทธิโชค  บุญภาสน์ ครู
262 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย นายสุรินทร์  สงฆ์สระน้อย ครูชำนาญการพิเศษ
263 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย วรรณา  พรหมทอง ครู
264 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 : วัดโพนทราย นายจำนอง  แรมสระน้อย ครู
265 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200709 : หนองชุมแสงศรัทธาคาร นางสาวปาริชาติ  ชัยสระน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ
266 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200709 : หนองชุมแสงศรัทธาคาร นายสิรไชยชาญ  แท่นทอง ครู
267 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200704 : บ้านพุปลาไหล นางวัณฏ์กุลพัทธ์  พินิจนอก ครู
268 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200705 : บ้านหนองโดน พักตรา  อิสเรสรังสรรค์ ครู
269 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 : บ้านปลายดาบ ประภาส  โภชน์ฉิมพลี ครู
270 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 : บ้านปลายดาบ ไพบูลย์  รักษ์พรมราช ครู
271 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 : บ้านปลายดาบ นายวัฒนะ  เหาะสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
272 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 : บ้านไทยสามัคคี นายมาธุสรณ์  ใจแน่น ครูผู้ช่วย
273 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 : บ้านไทยสามัคคี จ่าสิบเอกณรงค์  รัตนกุล ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
274 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 : บ้านไทยสามัคคี นายสมชาย  สิงห์คำ ครู
275 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 : บ้านบุไผ่ นภาพร  พลายงาม ครูผู้ช่วย
276 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 : บ้านบุไผ่ อาทิตยา  กงศรี ครู
277 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 : บ้านบุไผ่ นายหัตถชัย  วุฒิสาร พนักงานราชการ
278 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 : บ้านบุไผ่ อัจฉรา  อินทรารักษ์ ครู
279 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201209 : บ้านคลองกุ่ม ญาณากร  จำนิล ครู
280 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201210 : บ้านคลองหินร่อง มาลีรัตน์  ทองงาม ครู
281 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง นายสมมิตร   เครื่องกลาง ครูชำนาญการพิดศษ
282 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง นายชยาพล  ความดี ครู
283 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 : บ้านระเริง นางสาวสุพพรรษา  พลขุนทด ครู
284 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 : บ้านหนองไม้สัก ธวัชชัย  ทวีผล ธุรการโรงเรียน
285 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 : บ้านหนองไม้สัก นายวัชระ  พานวงศ์ ครูผู้ช่วย
286 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 : บ้านหนองไม้สัก นายภาคภูมิ  นาครู ครู คศ.2
287 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201214 : บ้านไทรงาม สุพรรษา  ทรงศิล ธุรการโรงเรียน
288 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 : บ้านคลองทุเรียน somkeat  sriwipat ครู
289 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 : บ้านคลองทุเรียน เพียงบุญ  ดำรงเธียรกุล ครูผู้ช่วย
290 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 : บ้านคลองทุเรียน นายเชาวฤทธิ์  พรหมศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
291 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201192 : บ้านคลองบง ชัชดาพร  ปานโหน่ง ครู
292 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 : บ้านศาลเจ้าพ่อ ปริญญา  ปาลวัฒน์ ครู
293 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 : บ้านศาลเจ้าพ่อ นางสาวสายสุณีย์  แสงก่ำ ครู
294 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201185 : บ้านซับไทรทอง ทวีศักดิ์  แก้วสมปอง ครู
295 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 : บ้านน้ำซับ นายวสกร  วิทยากาญจน์ ครูธุรการ
296 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 : บ้านน้ำซับ นางสาวยมาภัย   พรมพันห่าว ครู
297 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 : บ้านบุตะโก อภิวัฒน์   สอนสระน้อย ครู
298 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 : บ้านบุตะโก นายทองพูน  ฉ่ำสระน้อย ครู
299 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 : บ้านบุตะโก โยธิน  พิศนอก พนักงานราชการ
300 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201190 : บ้านคลองทราย ศิริเนตร  สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
301 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201190 : บ้านคลองทราย อาทิตย์  เจริญรัมย์ ธุรการโรงเรียน
302 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201197 : เจียรวนนท์อุทิศ 2 วิภาภรภรณ์  คำหงษา ครูผู้ช่วย
303 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201198 : บ้านคลองใบพัด นายณัฏฐนันท์  เอี่ยมสอาด ครูผู้ช่วย
304 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201199 : บ้านคลองสะท้อน วาสนา  บุญนาที ครู
305 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201200 : บ้านท่าวังไทรสามัคคี วรัชยา  ยิ้มแย้ม ครู
306 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี อดิศร  สร้อยเศษ ครู
307 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี ไพโรจน์  เสียงหวาน ครู
308 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 : บ้านวังหมี ไพโรจน์  เสียงหวาน ครู คศ 3
309 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201184 : บ้านโคกสันติสุข จิตรลัดดา  วงศ์พรพัต ครู คศ.1
310 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201184 : บ้านโคกสันติสุข กฤษฎา  เจตน์จำนงค์ ครูผู้ช่วย
311 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 : บ้านโนนสาวเอ้ เอกชัย  พานนนท์ ครูผู้ช่วย
312 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 : บ้านโนนสาวเอ้ สุภรักษ์  ชำนาญแก้ว เจ้าหน้าธุรการ
313 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ประภัสสร  เพ็ชรกิ่ง ครูผู้ช่วย
314 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 : บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ปาณิศา  ก่อแก้ว ครู
315 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า สรสวรรค์  บัวศรี ครู
316 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า ชมภู  ละห้อย ครูอัตราจ้าง
317 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า สุทธิดา  ด้วงรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
318 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 : บ้านซับเต่า อมรศักดิ์  ทับสูงเนิน ครู
319 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201203 : บ้านโนนเหลื่อม นางเพ็ญจันทร์  สะโมสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ
320 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201204 : ด่านอุดมวิทยา มณีรัตน์  ชิดกระโทก จนท.ธุรการโรงเรียน
321 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201204 : ด่านอุดมวิทยา รัตติกาล  สระเจริญ พนักงานราชการ
322 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ นิศมา  ยุระวงศ์ ครู คศ.3
323 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ มณีรัตน์  ชิดกระโทก ครูธุรการ
324 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ มณีรัตน์  ชิดกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
325 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 : บ้านบะใหญ่ วรรณนิภา  แก้วสันเทียะ ครูอัตราจ้าง
326 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201206 : บ้านวังน้ำเขียว เกษรา  พุทธมงคล ครูชำนาญการพิเศษ
327 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201206 : บ้านวังน้ำเขียว ณัฐวุฒิ  โก้สันเทียะ ครูผู้ช่วย
328 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201207 : บ้านหนองแวง นางสาวณัฐนิชา  ทาพงษ์ ครู
329 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 : บ้านหนองโสมง นายชวภณ  พานเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
330 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 : บ้านหนองโสมง sureerat  yadking ครู
331 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 : บ้านหนองโสมง นันทิดา  พรมณี ครู
332 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201189 : บ้านห้วยน้ำเค็ม นางพัชรพร   สกุลทอง พนักงานราชการ