รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200150 บ้านโกรกสำโรง นายไพบูลย์  เริงฤทธิ์ ครู อนุมัติ
2 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200152 บ้านไชยวาล นายมนตรี  แจ้งคำพี้ ครู อนุมัติ
3 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200152 บ้านไชยวาล นายวีระ  อรุณโรจน์ ครู อนุมัติ
4 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200153 บ้านดอนแสนสุข ชลอ  พร่องครบุรี ธุรการ อนุมัติ
5 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200153 บ้านดอนแสนสุข นางนวลน้อย  แก้วศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
6 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200155 บ้านหนองต้อ นางสำเนียง  กิ่งกาญจน์เจริญ ครู อนุมัติ
7 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200156 บ้านหนองใหญ่ ประภาส  ดิษฐ์เจริญ ครู อนุมัติ
8 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200156 บ้านหนองใหญ่ นางศุภลักษณ์  คลอดทองเพ็ชร ครู อนุมัติ
9 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200157 บ้านใหญ่ กิตติญา  สินทม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
10 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200157 บ้านใหญ่ นายวิทูล  เฉียบกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหญ่ อนุมัติ
11 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200154 บ้านสระผักโพด ศิริวัฒน์  เสาว์กระโทก ครู อนุมัติ
12 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200176 บ้านซับก้านเหลือง นางสาวพิมพ์ชนก  บรรจงปรุ ครู อนุมัติ
13 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200176 บ้านซับก้านเหลือง ฐิติกานต์  สุมขุนทด ครู อนุมัติ
14 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200177 บ้านหนองโสน ชนะ  เตยดอน ครู อนุมัติ
15 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200178 บ้านหนองหว้าประชาอาสา สุทธิดล  หอมแสง ครู อนุมัติ
16 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200151 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร วชิราพันธ์  หน่างเกษม ครู อนุมัติ
17 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม นางสาวโชติภัทร  เพียโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
18 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200138 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม จันทะนา  ชาญนอก ครู อนุมัติ
19 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200139 บ้านโคกใบบัว นายบรรดิษฐ์  เทียนเทศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
20 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200139 บ้านโคกใบบัว กาญจนา  ไชยเสนา ครู อนุมัติ
21 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200142 บ้านมาบกราด อธิราช  ศรีหอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200142 บ้านมาบกราด นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
23 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200144 บ้านตะกุดโนนระเวียง นางกรองแก้ว   พักกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
24 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200147 บ้านหนองโบสถ์ นายปรีชา  ใจรักเรียน ครู อนุมัติ
25 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200146 บ้านไผ่ นางมะลิวัลย์  แอมกระโทก ครู อนุมัติ
26 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200146 บ้านไผ่ นายฐาปนนท์  ชมชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) นายเกรียงศักดิ์  แอมกระโทก ครู คศ.3 อนุมัติ
28 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200174 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ศราฤทธิ์  ฤทธิ์กลาง ครู อนุมัติ
29 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200175 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จินตหรา  สายแวว ครู อนุมัติ
30 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200173 จอมทองวิทยา ปอศรัณย์  แก้วกล่ำ ครู อนุมัติ
31 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200148 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด นายสนธยา   รักษ์กระโทก พนักงานราชการ อนุมัติ
32 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200140 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายวินัย  สุทธิรักษ์สกุล ครู อนุมัติ
33 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200140 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) นายเอกอรรถ  ถูกหมาย ครู อนุมัติ
34 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200141 บ้านทุ่งแขวน ชุติกาญจน์  ธรรมบุตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
35 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200141 บ้านทุ่งแขวน สกลชัย  เจริญทรัพยาานันท์ ครู อนุมัติ
36 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200170 บ้านพนาหนองหิน ชไมพร  ยศกลาง ครู อนุมัติ
37 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 บ้านหนองรัง เบญจวรรณ  ทองไชย ครู อนุมัติ
38 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200171 บ้านหนองรัง นางสาวพนาวัน  พิกุลทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
39 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200168 บ้านแชะ นายพงษ์สิทธิ์  สาธุรัมย์ ครู อนุมัติ
40 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 บ้านดอนกรูด อุบลศิริ  พูนสำโรง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 บ้านดอนกรูด นภธนัณ  สัตยารักษ์ ธูรการ อนุมัติ
42 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200169 บ้านดอนกรูด พนิดา  ดำกฤษฎา ครู อนุมัติ
43 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200135 บ้านหนองตะแบก อรชุน  เลือดกระโทก ครู อนุมัติ
44 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200130 บ้านเทพนิมิต นางสาวนวรัตน์  ยอดผักแว่น ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
45 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200130 บ้านเทพนิมิต นายชำนาญ  ยอดผักแว่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
46 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 บ้านซับสะเดา ฐาปนี  สมันกลาง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
47 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200143 บ้านซับสะเดา สุวรรณา  รักษ์มณี ครู อนุมัติ
48 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200145 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง siripan  chutimuntanon ครู อนุมัติ
49 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 ครบุรีวิทยา นายอุทัย  คำสีหา ครู อนุมัติ
50 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 ครบุรีวิทยา ธวัชชัย  เสยกระโทก ครู อนุมัติ
51 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200137 ครบุรีวิทยา จินตนา  สถิรวิวัฒน์ ครู อนุมัติ
52 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200149 บ้านอังโกน-ห้วยทราย ธนิสรา  ผิวละออ ครู อนุมัติ
53 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200158 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ชูเกียรติ  ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200159 บ้านบุยายแลบ นางสาวสมัย  รวมครบุรี ครู อนุมัติ
55 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200159 บ้านบุยายแลบ นางสาวภัสสร  รุ่มเจริญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
56 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 บ้านมาบตะโกเอน ปรเมศ  กองสมบัติ ครู อนุมัติ
57 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200161 บ้านมาบตะโกเอน นายสันติ  จันจำปา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200164 บ้านหนองสองห้อง นางสมปอง   พิพิธภัณฑ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200136 บ้านหนองไทร พยม  เกษตรวัชรสิทธา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200136 บ้านหนองไทร วันเฉลิม  ไชยพุฒ ครู อนุมัติ
61 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 บ้านทรัพย์เจริญ นันทวัฒน์  พองชัยภูมิ ครู อนุมัติ
62 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200129 บ้านทรัพย์เจริญ นางสุภาพร  พักกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 บ้านโปร่งสนวน ธวัชชัย  ไชยพุฒ ครู อนุมัติ
64 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 บ้านโปร่งสนวน สุกัญญา  น้อยศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
65 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200131 บ้านโปร่งสนวน สิริรัตน์   บุญพูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 บ้านไร่แหลมทอง วรินทร  มุ่งจองกลางกุล ครู อนุมัติ
67 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 บ้านไร่แหลมทอง นายทรงวุฒิ  พัลวัฒน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
68 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200132 บ้านไร่แหลมทอง จันทร์จิรา  เลิศขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
69 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200133 บ้านลำเพียก อมรรัตน์  ธนารักษ์ ครู อนุมัติ
70 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 บ้านหนองแคทราย นางสาววณิชยา  แก้วพิพัฒน์ ครู คศ.1 อนุมัติ
71 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200134 บ้านหนองแคทราย ธนัชชัย  เสยกระโทก ครูอันดับคศ.2 อนุมัติ
72 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200160 บ้านบุหว้าสามัคคี กนกวรรณ  บรรดาศักดิ์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
73 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 บ้านหนองหินโคน กิติศักดิ์  ภูมิพันธุ์ ครู อนุมัติ
74 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 บ้านหนองหินโคน ฉัตรดนัย  ศรีสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200165 บ้านหนองหินโคน นางสาวพรรณทิภา  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
76 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200162 บ้านสระว่านพระยา ธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
77 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200163 บ้านหนองเมา ว่าที่ร.ต.เศรษฐี  เจริญการ ครู อนุมัติ
78 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200163 บ้านหนองเมา ชนวัฒน์  พัชรวงศ์สกุล ครู อนุมัติ
79 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200166 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ณัฐพลัฏฐ์  เจนจังหรีด ครู อนุมัติ
80 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200166 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ทวิชัย  ละอองเอก ครู อนุมัติ
81 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200167 บ้านโคกสะอาด เกียรติกูล  เฉียดพรมราช ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
82 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200172 บ้านหนองเสือบอง นางสาววรัทยา  ลำเภาพันธ์ ครู อนุมัติ
83 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201078 บ้านกุดโบสถ์ สมภพ  ประหยัด ครู อนุมัติ
84 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201078 บ้านกุดโบสถ์ นางสิริญญา  รวยสันเทียะ ครู อนุมัติ
85 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201079 บ้านโคกโจด aung  นางสาวอังคณา จงสุขกลาง ครู อนุมัติ
86 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201079 บ้านโคกโจด นางสาวกัลยา  ทวนไธสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
87 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นายวรชัย  นนทะวิชัย ครู อนุมัติ
88 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นางสาวอุษณี  ส่งศรี ครู อนุมัติ
89 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201080 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก นายประมวล  นาคพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
90 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201081 บ้านท่าเยี่ยม นางสาวสิริพร  บำรุงเกาะ ครู อนุมัติ
91 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201081 บ้านท่าเยี่ยม จิราภร  พูนกระโทก ครู อนุมัติ
92 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 บ้านสมบัติเจริญ นางสาวเพ็ญพิชญา  ภูกิ่งแก้ว ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
93 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201082 บ้านสมบัติเจริญ นายมาณัฐพล  อุปวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
94 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201084 บ้านหนองสนวน บุญช่วย  ระวิงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201084 บ้านหนองสนวน แสงอรุณ  สืบเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 บ้านหนองแดง นายวสันต์  ศรีเนตร ครู อนุมัติ
97 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 บ้านหนองแดง ยืนยง  แก้วระวัง ครู อนุมัติ
98 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201100 บ้านหนองแดง นายพิชิต  พวงประโคน ครู อนุมัติ
99 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 บ้านโนนสมบูรณ์ สมฤดี  ใจเสือกุล ครู อนุมัติ
100 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201087 บ้านโนนสมบูรณ์ นางสมศิล  สิทธินอก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ นายเปรมศิริ  อุปวงศ์ ครู อนุมัติ
102 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201088 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ จินทภา  ขันธะหัตถ์ ครู อนุมัติ
103 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201090 บ้านราษฎร์สามัคคี เบญจพร  ทองสัมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
104 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201090 บ้านราษฎร์สามัคคี นางธิดา  เถียนหนู ครูชำนาญการ อนุมัติ
105 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201089 บ้านราษฎร์พัฒนา นางทิตยาพร  ปลอดกระโทก ครู คศ.3 อนุมัติ
106 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201091 บ้านลำไซกง นายกมล  ทบผา ครู คศ.1 อนุมัติ
107 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201091 บ้านลำไซกง นายวีรยุทธ  ปะกัง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
108 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201092 ตะแบกวิทยา นางชนาภัทร   กลองจันทร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
109 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201092 ตะแบกวิทยา สาวิตรี  ช่องงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
110 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201095 บ้านปางไม้ จิดาภา  หรรษาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
111 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201095 บ้านปางไม้ นางสาวนัฐวรา  คุณโดน ครู อนุมัติ
112 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 สามัคคีประชาสรรค์ เบญจมาภรณ์  บัตรสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
113 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201094 สามัคคีประชาสรรค์ เบญจมาภรณ์  บัตรสูงเนิน ธุรการ อนุมัติ
114 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201106 บ้านโคกไม้งาม นางสาวหทัยรัตน์  เพ็ชรนนอก ครู อนุมัติ
115 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201106 บ้านโคกไม้งาม นายวิโรจน์  ยิ่งโสภา ครู อนุมัติ
116 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201083 บ้านสระตะเคียน พัชราภรณ์  รัตนวงษา อนุมัติ
117 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201083 บ้านสระตะเคียน ปิยะพงษ์  ชั่งเลื่อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
118 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201085 บ้านสันติสุข นายวิษณุกร  งามกระบวน ครู อนุมัติ
119 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201085 บ้านสันติสุข ปิยนุช  เวชสัสถ์ ครู อนุมัติ
120 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201086 บ้านหนองใหญ่พัฒนา ชรินรัตน์  คำด้วง ครู คศ.1 อนุมัติ
121 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201086 บ้านหนองใหญ่พัฒนา ศิริภา  นามประสพ ครู อนุมัติ
122 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201096 บ้านดอนแขวนประชานุกูล สุบรร  บุตรทะศรี ครู อนุมัติ
123 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 บ้านสุขไพบูลย์ ทรรศนีย์  ฉวยกระโทก ครู อนุมัติ
124 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 บ้านสุขไพบูลย์ นายสายัณห์  เดชนอก ครู อนุมัติ
125 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201098 บ้านสุขไพบูลย์ ทรรศนีย์  ฉวยกระโทก ครู อนุมัติ
126 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201099 บ้านหนองขนาก นายฐปกรตรงศร  จงรัตน์กลาง ครูธุรการ อนุมัติ
127 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201099 บ้านหนองขนาก จุฑามาศ  วิศิษฏ์ชีวิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
128 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201101 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม นางสาวน้ำอ้อย  สุรสีห์เรืองชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
129 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201102 บ้านหน้ากลองวิทยา นางวนิดา  อรุณศรี ครู อนุมัติ
130 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201102 บ้านหน้ากลองวิทยา แพรวพรรณ  สันติชัยรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201103 สกัดนาควิทยา พนารัตน์  รัตนประพันธ์ ครู อนุมัติ
132 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201104 ชุมชนบ้านเสิงสาง นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201105 ท้าวสุรนารี(2521) รัตติยา  ธนารักษ์ ครู อนุมัติ
134 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201105 ท้าวสุรนารี(2521) อุดม  หาญนึก ครู ชำนาญการ อนุมัติ
135 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201107 บ้านสระประทีป นางกุลนิษฐ์นันท์  สังฆะทิพย์ ครู อนุมัติ
136 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201107 บ้านสระประทีป กฤษฎาพร  นันท์บุญส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
137 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 บ้านหนองไผ่ใหญ่ รำพันธุ์  ขาวเมืองน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201108 บ้านหนองไผ่ใหญ่ กานต์สิณี  พรมจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
139 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201109 บ้านหนองหลักศิลา สุณิสา  พิมพ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
140 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201110 หนองไผ่วิทยา ณรงค์วิทย์  สังฆรัตน์ ครู อนุมัติ
141 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201097 บ้านประชาสันต์ ทองคำ  พุทโมกข์ ครู อนุมัติ
142 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201093 บ้านหนองหิน นายณัฏฐพล  แสงโชติ พนักงานราชการ อนุมัติ
143 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200737 บ้านนางเหริญ นางพันธ์ศรี  แฟ้นประโคน ครู อนุมัติ
144 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200742 วัดหลุมข้าว สุพิศ  ปานสาลี ครู อนุมัติ
145 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) นางสาวพัชรวรินทร์  เพิ่มทวี พนักงานราชการ อนุมัติ
146 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200680 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สิทธิศักดิ์  ทางไธสง ครู อนุมัติ
147 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200682 วัดศีรษะกระบือ พิรุฬห์อัมพร   ภูมคุ้มเพชร ครู อนุมัติ
148 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200684 บ้านหนองล้างช้าง สถิคย์  เคียนตะคุ ครู อนุมัติ
149 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 วัดมกุฎไทยาราม น.ส.จุรีพร  สมพงษ์ ครู อนุมัติ
150 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 วัดมกุฎไทยาราม ศิริวรรณ  เลิศนา พนักงานราชการ อนุมัติ
151 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200673 วัดมกุฎไทยาราม นายศิริพงษ์  แสงกงพลี ครู อนุมัติ
152 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา พัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์ ครู อนุมัติ
153 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200677 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา นายวรินทร  จิตชู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
154 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200671 ม่วงแก้ววิทยาคาร จุไรรัตน์  ประพิณ ครู อนุมัติ
155 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200671 ม่วงแก้ววิทยาคาร นายภิรมย์  ศรีปัญญาวุฒิ ครู อนุมัติ
156 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 จตุคามวิทยาคม นางจินตนา  โฉมจังหรีด ครู อนุมัติ
157 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 จตุคามวิทยาคม นายวีระ  โฉมจังหรีด ครู อนุมัติ
158 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200678 จตุคามวิทยาคม ศุภัครพงศ์  บัวผันสระน้อย ครูธุรการ อนุมัติ
159 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200679 บ้านโกรกหว้า นายรัฐภูมิ  คะเลรัมย์ ครู อนุมัติ
160 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200679 บ้านโกรกหว้า เขมิกา  โคตรประทุม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
161 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200685 วัดบ้านพร้าว เกียรติพงษ์  ชาวบัวใหญ่ ครู อนุมัติ
162 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200685 วัดบ้านพร้าว นางเบญจากาญจน์   นามแก้ว ครู อนุมัติ
163 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200686 วัดบ้านส่อง นางสมนึก  กลั่นจังหรีด ครู อนุมัติ
164 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200686 วัดบ้านส่อง นายศุภัครพงศ์  บัวผันสระน้อย ครูธุรการ อนุมัติ
165 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200687 วัดไม้เสี่ยว ปรีดี  โสโป ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200687 วัดไม้เสี่ยว พรรณี  พิรักษา ธุรการ อนุมัติ
167 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 บ้านหนองผักไร ปุญญาพร  จาบตะขบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
168 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 บ้านหนองผักไร นางธรรมรัตน์  รัตนกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
169 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200683 บ้านหนองผักไร นายนรินทร์   หูทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
170 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200681 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) นายสมชาย  ใบดำรงศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
171 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200688 ชุมชนบ้านตะขบ นันฑ์ทัชพร  อมรเสาวภาคย์ ครู อนุมัติ
172 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200688 ชุมชนบ้านตะขบ นายธวัชชัย  เหลืองโอฬาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
173 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200689 บ้านเขาพญาปราบ ดวงรัตน์  นารี ครู อนุมัติ
174 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200689 บ้านเขาพญาปราบ นายถนอม  เรไรสระน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
175 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200690 บ้านคลองสาริกา เอกพจน์   ขนานไพร ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
176 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200690 บ้านคลองสาริกา นายคมเพชร  พวงเขียว ครู อนุมัติ
177 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200691 บ้านน้อย นายอภิวัฒน์  ถาวร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200692 บ้านบุหัวช้าง นางสาวนิชาพร  รัฐสมุทร ครู อนุมัติ
179 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200693 บ้านยางกระทุง อุทิศ  ทุมเมืองปัก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200694 ป่าไม้อุทิศ 2 นายจีระศักดิ์  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
181 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200694 ป่าไม้อุทิศ 2 นายเกษ  จันทร์โสม ครู อนุมัติ
182 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200695 บ้านโคกสำราญ วรวุฒิ  ระไหวพรมราช ครูผู้ช่วย อนุมัติ
183 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200696 บ้านวังหิน กรฤทธ์   ปิดตายัง ครู อนุมัติ
184 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200697 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นายจำนงค์   พรขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
185 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200697 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) นางธนิตา  เผาะสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
186 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200698 บ้านหนองตาด นางสุดาวดี  แคะสูงเนิน ครู คศ.2 อนุมัติ
187 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200698 บ้านหนองตาด ปนัดดา  นิ่มอร่าม ธุรการ อนุมัติ
188 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200699 บ้านหนองนมนาง จรินทร  พาพรมราช ธุรการ อนุมัติ
189 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200700 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) นางฐานิดา  ภาพฉิมพลี ครู คศ.3 อนุมัติ
190 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200701 ไผ่สีสุก เชิดศักดิ์  ค่อยจะโปะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
191 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200702 อาจวิทยาคาร กิ่งฟ้า  เกตุชาญสิริ ครู อนุมัติ
192 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200706 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา นายวารสา  จ่าพันดุง ครู อนุมัติ
193 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200706 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา สมมิตร  ชีจะโปะ ครู อนุมัติ
194 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200707 วัดพรหมราช วิวัฒน์  พุทธรักษา ครู อนุมัติ
195 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี สุพรรณี  ทองจะโปะ ธุรการ อนุมัติ
196 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200708 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี นางสาวกนกอร  เขตกระโทก ครู อนุมัติ
197 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200676 สวนหมากสงเคราะห์ นางสาวจรรยาภรณ์  ทวนกิ่ง ครู อนุมัติ
198 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200710 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) นางสาวพยอม   บอนขุนทด ครู อนุมัติ
199 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200712 บ้านพันธ์สงวน อุษณิษา  ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
200 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200712 บ้านพันธ์สงวน นายมหัสวิน  ปกรณ์สุธิมนต์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
201 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200713 บ้านหนองหญ้าขาว ศิริวัลย์  สุวรรณศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200713 บ้านหนองหญ้าขาว นางสาวสุภาพร   บุพโต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
203 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200714 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง นายสมเกียรติ  คงวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
204 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200715 แหลมรวกบำรุง นายมหัสวิน  ปกรณ์สุธิมนต์ ธุรการ อนุมัติ
205 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200715 แหลมรวกบำรุง สายพิน  ศรีพล พนักงานราชการ อนุมัติ
206 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 วัดโคกสระน้อย นายศุภสิฎฐ์  พันธ์สระน้อย พนักงานราชการ อนุมัติ
207 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 วัดโคกสระน้อย นางสาวพรพิศมัย  พรจะโปะ ธุรการ อนุมัติ
208 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 วัดโคกสระน้อย นางสาวเสาวรส  ในพรมราช ครู อนุมัติ
209 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200739 วัดโคกสระน้อย นายสายัณห์  คอกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
210 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200672 วัดทุ่งจาน อรทัย  ธงภักดิ์ ครู อนุมัติ
211 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 วัดม่วง ภิรมย์  เข็มพุดซา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
212 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 วัดม่วง จารึก  จันทรมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200674 วัดม่วง จำเนียร  รัตนฉิมพลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
214 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200675 วัดหงษ์ ธนิดา  เจริญพจน์ ครู อนุมัติ
215 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 บ้านกลาง นราวิชญ์   ดีหมื่นไวย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม อนุมัติ
216 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 บ้านกลาง นางสาวสุนิสา  สุทธิวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
217 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 บ้านกลาง นางสุรินดา   พลสว่าง ครู อนุมัติ
218 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200724 บ้านกลาง นางสาวจริยาวดี  ช่องฉิมพลี ครู อนุมัติ
219 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200726 บ้านบ่อปลา Suttipun  Chantaku ครู อนุมัติ
220 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200730 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) วรัชญาน์  ไชยจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
221 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200730 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) อรกานต์  งาเมืองปัก ธุรการ อนุมัติ
222 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200723 หนองนกเขียนสามัคคี อุทุมพร  เทียะกระโทก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
223 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200723 หนองนกเขียนสามัคคี วิภากร  โหวดจะโปะ ธุรการ อนุมัติ
224 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 บ้านโนนแดง นายสุบรรณ  พระเดชกิ่ง ครู อนุมัติ
225 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200719 บ้านโนนแดง นายสุบรรณ  พระเดชกิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
226 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200720 บ้านหนองกก นายทีปกรณ์  วิโมกข์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
227 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200720 บ้านหนองกก ปิ่นรัตน์  สันตะคุ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
228 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200721 บ้านหนองกระทุ่ม มยุรา  ค่อยประเสริฐ ครู อนุมัติ
229 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200721 บ้านหนองกระทุ่ม นางผกามาศ  อุกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
230 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 บ้านหลุมเงิน พัชรินทร์  สินจะโปะ ครู อนุมัติ
231 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200722 บ้านหลุมเงิน นางสาวศิราลักษณ์  ศิรเศรษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200716 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นางสาวอรพรรณ  สุขใย ครู อนุมัติ
233 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200717 บ้านเมืองปักสามัคคี เหมราช  จิระสุโข ครู อนุมัติ
234 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200718 โพธิ์ทองวิทยา ชาตรี  พูลสมบัติ ครู อนุมัติ
235 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200711 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) นางสาวจันทัปปภา  อือศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
236 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200711 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) นางวนัสวรรณ  เที่ยงวัจนกุล ครู อนุมัติ
237 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200725 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี สุจิตรา  บัณฑิตย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
238 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200729 บ้านวังตะเคียน นางยุวดี  มาเสถียร ครู อนุมัติ
239 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200729 บ้านวังตะเคียน นางสาวรุ่งนภา  บัวตะคุ ครูธุรการ อนุมัติ
240 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200727 บ้านพัดทะเล นางสาวนุชสรา  มณโมรา ครู อนุมัติ
241 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200727 บ้านพัดทะเล นายอิทธิพล  แสนภักดี ธุรการ อนุมัติ
242 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 บ้านลำนางแก้ว พนอ  สวยปาน ครู อนุมัติ
243 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 บ้านลำนางแก้ว เอนก  นิมมานนิรชร ผู้อำนวยการผโรงเรียน อนุมัติ
244 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 บ้านลำนางแก้ว นางจันทรา  นิลจันทร์ ครู อนุมัติ
245 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200728 บ้านลำนางแก้ว สาโรช  ภมร ครู อนุมัติ
246 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200731 บ้านเก่าปอแดง สายฝน  จัดผักแว่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
247 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200731 บ้านเก่าปอแดง นางศิริลักษณ์  ราชปัก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200732 บ้านขี้เหล็ก พิชาภพ  ลักขษร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
249 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200733 บ้านคลองเตย นาย  เชาว์วัฒน์ คำลอย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200733 บ้านคลองเตย น.ส.อัญชลี  สัพจะโปะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
251 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200734 บ้านโป่งสามัคคี เกษม  พิมพ์โพธิ์กลาง ครู อนุมัติ
252 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200734 บ้านโป่งสามัคคี ณัฐิยา  พจน์ฉิมพลี ธุรการ อนุมัติ
253 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200740 วัดโพธินิมิตร ธัญญารัตน์  ผ่องนานารถ ครู อนุมัติ
254 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200735 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) พีรวิชญ์  จิตชู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
255 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200736 สะแกราชวิทยาคม ปริญญา  วาเสนัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
256 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200736 สะแกราชวิทยาคม นางสุพรรณี  ปานสาลี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
257 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200743 วัดใหม่สำโรง นายกฤชธนา  ผึ่งตะขบ ครู อนุมัติ
258 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200738 หนองประดู่ นายสิทธิโชค  บุญภาสน์ ครู อนุมัติ
259 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 วัดโพนทราย นายจำนอง  แรมสระน้อย ครู อนุมัติ
260 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 วัดโพนทราย นายสุรินทร์  สงฆ์สระน้อย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
261 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200741 วัดโพนทราย วรรณา  พรหมทอง ครู อนุมัติ
262 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200709 หนองชุมแสงศรัทธาคาร นายสิรไชยชาญ  แท่นทอง ครู อนุมัติ
263 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200709 หนองชุมแสงศรัทธาคาร นางสาวปาริชาติ  ชัยสระน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
264 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200704 บ้านพุปลาไหล นางวัณฏ์กุลพัทธ์  พินิจนอก ครู อนุมัติ
265 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200705 บ้านหนองโดน พักตรา  อิสเรสรังสรรค์ ครู อนุมัติ
266 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 บ้านปลายดาบ ไพบูลย์  รักษ์พรมราช ครู อนุมัติ
267 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 บ้านปลายดาบ นายวัฒนะ  เหาะสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
268 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 200703 บ้านปลายดาบ ประภาส  โภชน์ฉิมพลี ครู อนุมัติ
269 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 บ้านไทยสามัคคี นายสมชาย  สิงห์คำ ครู อนุมัติ
270 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 บ้านไทยสามัคคี นายมาธุสรณ์  ใจแน่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
271 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201193 บ้านไทยสามัคคี จ่าสิบเอกณรงค์  รัตนกุล ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อนุมัติ
272 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 บ้านบุไผ่ อาทิตยา  กงศรี ครู อนุมัติ
273 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 บ้านบุไผ่ อัจฉรา  อินทรารักษ์ ครู อนุมัติ
274 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 บ้านบุไผ่ นายหัตถชัย  วุฒิสาร พนักงานราชการ อนุมัติ
275 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201195 บ้านบุไผ่ นภาพร  พลายงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
276 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201209 บ้านคลองกุ่ม ญาณากร  จำนิล ครู อนุมัติ
277 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201210 บ้านคลองหินร่อง มาลีรัตน์  ทองงาม ครู อนุมัติ
278 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 บ้านระเริง นายชยาพล  ความดี ครู อนุมัติ
279 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 บ้านระเริง นางสาวสุพพรรษา  พลขุนทด ครู อนุมัติ
280 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201212 บ้านระเริง นายสมมิตร   เครื่องกลาง ครูชำนาญการพิดศษ อนุมัติ
281 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 บ้านหนองไม้สัก นายวัชระ  พานวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
282 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 บ้านหนองไม้สัก นายภาคภูมิ  นาครู ครู คศ.2 อนุมัติ
283 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201213 บ้านหนองไม้สัก ธวัชชัย  ทวีผล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
284 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201214 บ้านไทรงาม สุพรรษา  ทรงศิล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
285 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 บ้านคลองทุเรียน somkeat  sriwipat ครู อนุมัติ
286 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 บ้านคลองทุเรียน เพียงบุญ  ดำรงเธียรกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
287 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201191 บ้านคลองทุเรียน นายเชาวฤทธิ์  พรหมศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
288 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201192 บ้านคลองบง ชัชดาพร  ปานโหน่ง ครู อนุมัติ
289 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 บ้านศาลเจ้าพ่อ นางสาวสายสุณีย์  แสงก่ำ ครู อนุมัติ
290 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201196 บ้านศาลเจ้าพ่อ ปริญญา  ปาลวัฒน์ ครู อนุมัติ
291 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201185 บ้านซับไทรทอง ทวีศักดิ์  แก้วสมปอง ครู อนุมัติ
292 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201186 บ้านน้ำซับ นายวสกร  วิทยากาญจน์ ครูธุรการ อนุมัติ
293 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 บ้านบุตะโก โยธิน  พิศนอก พนักงานราชการ อนุมัติ
294 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 บ้านบุตะโก อภิวัฒน์   สอนสระน้อย ครู อนุมัติ
295 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201188 บ้านบุตะโก นายทองพูน  ฉ่ำสระน้อย ครู อนุมัติ
296 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201190 บ้านคลองทราย อาทิตย์  เจริญรัมย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
297 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201190 บ้านคลองทราย ศิริเนตร  สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
298 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201197 เจียรวนนท์อุทิศ 2 วิภาภรภรณ์  คำหงษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
299 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201198 บ้านคลองใบพัด นายณัฏฐนันท์  เอี่ยมสอาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
300 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201199 บ้านคลองสะท้อน วาสนา  บุญนาที ครู อนุมัติ
301 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201200 บ้านท่าวังไทรสามัคคี วรัชยา  ยิ้มแย้ม ครู อนุมัติ
302 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 บ้านวังหมี ไพโรจน์  เสียงหวาน ครู อนุมัติ
303 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 บ้านวังหมี อดิศร  สร้อยเศษ ครู อนุมัติ
304 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201201 บ้านวังหมี ไพโรจน์  เสียงหวาน ครู คศ 3 อนุมัติ
305 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201184 บ้านโคกสันติสุข จิตรลัดดา  วงศ์พรพัต ครู คศ.1 อนุมัติ
306 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201184 บ้านโคกสันติสุข กฤษฎา  เจตน์จำนงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
307 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 บ้านโนนสาวเอ้ เอกชัย  พานนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
308 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201187 บ้านโนนสาวเอ้ สุภรักษ์  ชำนาญแก้ว เจ้าหน้าธุรการ อนุมัติ
309 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ประภัสสร  เพ็ชรกิ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
310 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) นางสาวณัฐฐินันท์  โอกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
311 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201194 บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) ปาณิศา  ก่อแก้ว ครู อนุมัติ
312 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 บ้านซับเต่า ชมภู  ละห้อย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
313 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 บ้านซับเต่า สุทธิดา  ด้วงรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
314 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 บ้านซับเต่า อมรศักดิ์  ทับสูงเนิน ครู อนุมัติ
315 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201202 บ้านซับเต่า สรสวรรค์  บัวศรี ครู อนุมัติ
316 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201203 บ้านโนนเหลื่อม นางเพ็ญจันทร์  สะโมสูงเนิน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
317 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201204 ด่านอุดมวิทยา มณีรัตน์  ชิดกระโทก จนท.ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
318 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201204 ด่านอุดมวิทยา รัตติกาล  สระเจริญ พนักงานราชการ อนุมัติ
319 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 บ้านบะใหญ่ วรรณนิภา  แก้วสันเทียะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
320 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 บ้านบะใหญ่ มณีรัตน์  ชิดกระโทก ครูธุรการ อนุมัติ
321 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 บ้านบะใหญ่ มณีรัตน์  ชิดกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
322 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201205 บ้านบะใหญ่ นิศมา  ยุระวงศ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
323 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201206 บ้านวังน้ำเขียว ณัฐวุฒิ  โก้สันเทียะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
324 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201206 บ้านวังน้ำเขียว เกษรา  พุทธมงคล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
325 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201207 บ้านหนองแวง นางสาวณัฐนิชา  ทาพงษ์ ครู อนุมัติ
326 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 บ้านหนองโสมง นันทิดา  พรมณี ครู อนุมัติ
327 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 บ้านหนองโสมง sureerat  yadking ครู อนุมัติ
328 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201208 บ้านหนองโสมง นายชวภณ  พานเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
329 3003 สพป.นครราชสีมา เขต 3 201189 บ้านห้วยน้ำเค็ม นางพัชรพร   สกุลทอง พนักงานราชการ อนุมัติ