รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201025 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) นายจิรวัฒน์  เยินสูงเนิน ครู อนุมัติ
2 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201031 บ้านสลักใด นางสมพิศ  วังเขาแก้ว ครู อนุมัติ
3 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201024 จตุรคามสามัคคี นายอัครเดช  อติจรรยานุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201029 โค้งยางวิทยา นายศิรวิทย์   มูลศรี พนักงานราชการโรงเรียนโค้งยางวิทยา อนุมัติ
5 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201047 บ้านห้วยตะคร้อ Sawai  Meemongkol ครู อนุมัติ
6 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201040 บ้านนากลาง นายบำรุง  ใหญ่สูงเนิน ครู อนุมัติ
7 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201041 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ไพรพนา  ธรรวงค์ ครู อนุมัติ
8 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201044 บ้านหนองบอน มนตรี  เมธาจิตติพันธ์ ครู อนุมัติ
9 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201030 โนนค่าวิทยา อุษา  จวนสูงเนิน ครู อนุมัติ
10 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201026 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นางสาระชิน  ยศสูงเนิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
11 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201027 บ้านกุดหัวช้าง นางสุดใจ  ชาญสูงเนิน ครู อนุมัติ
12 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201028 บ้านโคกหินเหล็กไฟ ประจวบ  ที่หนองสังข์ ครู อนุมัติ
13 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) นายณัฏฐ์   แสงทะมาต ครู อนุมัติ
14 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201033 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) นางสาวสัณห์จุฑา  เกียรติสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านโคกมะกอก อนุมัติ
15 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201037 วัดกุดเวียน นิศรา  หมื่นแสน ครู อนุมัติ
16 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201038 สันติวิทยา นางสมหญิง  ฉายชูวงษ์ ครู อนุมัติ
17 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201060 บ้านห้วยไผ่ ขนิษฐา  ปัญญา ครู อนุมัติ
18 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201072 บ้านบุตาสง สูงศักดิ์  แผ้วสูงเนิน ครู อนุมัติ
19 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201073 บ้านวังรางใหญ่ ประพัฒน์  ศิริโสม ครู อนุมัติ
20 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201074 บ้านวังรางน้อย สุภา  เชื้อสูงเนิน ครู อนุมัติ
21 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201075 บ้านหนองม่วง สุพรรษา  อาบทอง ครู อนุมัติ
22 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201076 บ้านหนองไม้ตาย ลดาวัลย์  ดอกรักกลาง ครูโรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย อนุมัติ
23 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201077 บ้านหนองเลา นางสมบุญ   ฉิมปรุ ครู คศ.1 อนุมัติ
24 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201051 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) สุวิจิตร  วรรณมาตย์ ครู อนุมัติ
25 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201053 บ้านไร่โคกสูง เตือนใจ  ดีสูงเนิน ครู อนุมัติ
26 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201057 บ้านหนองเบน สุดธิดา  โสมณวัตร ชำนาญการ อนุมัติ
27 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201048 ชินวงศ์อุปถัมภ์ นภักษร  จรจันทึก ครู อนุมัติ
28 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201050 บ้านทุ่งสะแบง นางวาสนา  เสริฐสูงเนิน ครู อนุมัติ
29 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201050 บ้านทุ่งสะแบง นายสมพงษ์  ลิมปิจักร์ ครู อนุมัติ
30 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201050 บ้านทุ่งสะแบง นางวาสนา  เสริฐสูงเนิน ครู อนุมัติ
31 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201052 บ้านมะเกลือใหม่ ไพรวัลย์  พงษ์ไทยแท้ ครู อนุมัติ
32 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201054 บ้านใหม่สันติ ดุสิต  นามโส ครู อนุมัติ
33 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201056 บ้านบุใหญ่ วรรณา  เปินสูงเนิน ครู อนุมัติ
34 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201058 บ้านสระเพลง ขนิษฐา  สระสูงเนิน ครู อนุมัติ
35 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201061 อนุบาลประชารัฐสามัคคี ปาณิสรา  เปาวรางกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ นายชัย  บัติสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ อนุมัติ
37 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201062 ระดมวิทยานุสรณ์ นางอมลวรรณ   มีจินดา ครู อนุมัติ
38 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201063 แหลมทองวิทยานุสรณ์ พรพรรณ  ขันโคกกรวด ธุรการ อนุมัติ
39 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201071 เสมาวิทยา นันทพร  ไพเราะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201069 บ้านส้มกบงาม พิชธ์ญพัช  จงปลื้มกลาง ครู อนุมัติ
41 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201069 บ้านส้มกบงาม นางสาวสดศรี   เก็บรัมย์ ครู คศ.2 อนุมัติ
42 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201070 บ้านโสกแจ้ง นางสาวเอื้อมเดือน  ทุมพร ครู อนุมัติ
43 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201065 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) นันทรัตน์  อภิรมย์ชวาล ครู อนุมัติ
44 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201066 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) jureephon  fedsungnoen เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
45 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201067 บ้านน้อยกุดคล้า พัชรินทร์  รักวงศ์ ครู อนุมัติ
46 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201043 บ้านหนองตะไก้ นายคมกริช   กล่าวกระโทก ครู อนุมัติ
47 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201045 บ้านหนองพยอม นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
48 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201046 บ้านหนองแวง จารึก  เลิศสำโรง ครู คศ.3 อนุมัติ
49 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201046 บ้านหนองแวง นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
50 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201039 บ้านกุดขมิ้น พิกุล  อ่อนปุย ครู อนุมัติ
51 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201042 บ้านสองคร รินราวี  แอมสูงเนิน ครูธุรการ อนุมัติ
52 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200961 บ้านปางละกอ นางสาวเพื่อนขวัญ  วันนา ครู อนุมัติ
53 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200962 บ้านวังกระสวย นางพลอยชนก  ทุนไธสง ครู อนุมัติ
54 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200964 บ้านวังโรงน้อย คณาธิป   อุตส่าการ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
55 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200958 บ้านซับใต้ นายศุภวุฒิ  แนมกลาง ครู อนุมัติ
56 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200960 บ้านโนนรัง วิชาญ  จตุพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง อนุมัติ
57 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200960 บ้านโนนรัง กิ่งกาญจน์  กมขุนทด พนักงานราชการ อนุมัติ
58 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200968 บ้านกุดน้อย สุวัฒน์  ไชยวิชิต ครู อนุมัติ
59 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200968 บ้านกุดน้อย นางพิมพ์บุญ  จุลศิริวัฒนกุล ครู อนุมัติ
60 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200970 บ้านโนนเสลา นางดวงใจ  เคนจันทึก ครู อนุมัติ
61 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200972 บ้านหนองสลักได วรนุช  นวลจันทึก ครู อนุมัติ
62 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200973 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) sujanya  sinlapa ครู อนุมัติ
63 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200974 พรพิทยาคม ปรียาภัทร  วิชาชัย ครู อนุมัติ
64 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201002 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 ธิติยา  เทียมทอง ครู อนุมัติ
65 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร กลิ่นขจร  เจียมเกาะ ครู อนุมัติ
66 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201003 นิยมมิตรวิทยาคาร นิภาพร  ลุยทอง ครู อนุมัติ
67 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201004 บ้านซับศรีจันทร์ นางนเศ  พรนฤชิตพงศ์ ธุรการ อนุมัติ
68 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200981 บ้านมะค่างาม พัชรี  กิจเชิดชู ครู อนุมัติ
69 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200997 เที่ยงธรรมวิทยา นิคม  จอมตั้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ อนุมัติ
70 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200997 เที่ยงธรรมวิทยา อัญชุลี  ผลรุ่ง ครู อนุมัติ
71 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201020 บ้านปางโก ณัฏฐิณี  เทียมวงษ์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
72 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200983 ประชาราษฎร์สามัคคี ไตรรงค์  ชาติวงศ์ ครู อนุมัติ
73 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200984 รามวิทยาประชานุสรณ์ ศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
74 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200979 บ้านดอนเมือง นายชนาธิป   พูลมา ครูคศ.3 อนุมัติ
75 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200980 นาหว้าไตรประชาคม suparat  wongsawat ครู อนุมัติ
76 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200991 บ้านหนองโอง นางสาวเสาวรัตน์  พิมพิลา ครูธุรการ อนุมัติ
77 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200994 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) นางลมุล  ฮอสูงเนิน ครู อนุมัติ
78 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201009 คีรีวัฒนา ผ่องแผ้ว  หงษ์ไทย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
79 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201011 บ้านกุดชะนวน กฤษณะ  โดดจันทึก ครู อนุมัติ
80 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 นางดาวเรือง  ไชยพรม ครูชำนาญการ อนุมัติ
81 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201014 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 นายประหยัด  เมฆขุนทด ครู คศ.3 อนุมัติ
82 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201001 บ้านหนองขาม นางพัทธ์ธีรา  โสมบันดิด ครู อนุมัติ
83 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200995 เจียรวนนท์อุทิศ 1 นายกฤษฎา  แก้วสิงห์ ครู อนุมัติ
84 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200996 ถนนมิตรภาพ อดุลย์  นิลเชษฐ์ ครู อนุมัติ
85 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200998 บ้านคลองตะแบก จิรพรรณ  วิมานราช ครู อนุมัติ
86 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200999 บ้านซับตะเคียน พิศิษฐ์  ปิยพทยากร ครู อนุมัติ
87 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200999 บ้านซับตะเคียน ธนธรณ์  พลอยขาว ครู อนุมัติ
88 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) นางสุดาวรรณ์  ทองมนต์ ครู อนุมัติ
89 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201000 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ธมกร  สิริภัทรดำรงกุล ครู อนุมัติ
90 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201005 บ้านลาดบัวขาว สมทบ  กระชับกลาง ครู อนุมัติ
91 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201006 บ้านหนองบัว พิมพา  ชุมจันทร์ ครู อนุมัติ
92 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201007 บ้านใหม่สำโรง นางอาภรณ์  กระจ่างโพธ์ ครู อนุมัติ
93 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201008 หนองน้ำขุ่น พิทยา  บุญมาใส ครู อนุมัติ
94 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201008 หนองน้ำขุ่น นงค์นุช  จอมเกาะ ครู อนุมัติ
95 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200967 บ้านห้วยลุง เรณู  ช่วยงาน ครู อนุมัติ
96 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200959 บ้านโนนประดู่ นางผกามาศ  รัตน์ประทุม ครู อนุมัติ
97 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200963 บ้านวังราง พรพรรณ  พรหมเมือง ครู อนุมัติ
98 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นางศิจิตราภรณ์   ทิพย์นางรอง ครู อนุมัติ
99 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200965 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นายแสงอรุณ  รังกำเนิด ครูชำนาญการ อนุมัติ
100 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200966 บ้านหนองกระทุ่ม นางภัททิยา  เที่ยงจันทึก ครู อนุมัติ
101 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201016 สันติพัฒนา ชินธัญญา  บรรจงจัด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
102 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) พนมพร  พันธุ์สมบัติ ครู อนุมัติ
103 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201012 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) นภัสวรรณ  กองจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
104 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด นายวีระ   ดวงสำราญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
105 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201013 บ้านนาดีศรีสะอาด วนิช  เสริฐสูงเนิน พนักงานราชการ อนุมัติ
106 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201010 ไทยวัฒนาประชารัฐ นายเลิศชาย  จริยาธรรมเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
107 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200976 คลองแจ้งวิทยา โกวิทย์  โชติพินิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200976 คลองแจ้งวิทยา ศิรินภา  แก้วกำมา ครู อนุมัติ
109 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200977 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ ธณิศรา  แสนจริง ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
110 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200978 ทับ6วิทยาคาร ธำรงณ์  วรังษี ครู อนุมัติ
111 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200985 สง่าพัฒนา วัฒนา  ชุ่มชื่น ครู อนุมัติ
112 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200986 หนองน้ำใส นางสาวนุชนี  หินจำปา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
113 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200988 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) นางภาวิณี   อินติยะ ครู อนุมัติ
114 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200975 ห้วยทรายวิทยาคม วีระอนงค์  งามสงวน ครูชำนาญการ อนุมัติ
115 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200993 บ้านห้วยตะแคงใต้ ชัยณรงค์  เกียนแจ้ง ครู อนุมัติ
116 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200992 บ้านห้วยตะแคง นายสมดุลย์  มีอำนาจ ครู อนุมัติ
117 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200989 บ้านหนองบัวน้อย นางณิชาภา  โชติรณพัส ครู อนุมัติ
118 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200989 บ้านหนองบัวน้อย วิไลวรรณ  พรมพันธ์ใจ ครู อนุมัติ
119 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200990 บ้านหนองไม้ตาย จูน  ขันติธงชัย ครู อนุมัติ
120 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201017 โนนกราดสามัคคี วีรัจฉรา  แถมกลาง ครู อนุมัติ
121 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201018 บ้านซับชุมพล สมพิศ  นามโคตร ครู อนุมัติ
122 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201019 บ้านโนนสง่า สรวย  ขึ่มกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201021 บ้านหนองไผ่ นางสาวปาริชาติ  ทองเหลือง ครู อนุมัติ
124 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201022 บ้านหนองหญ้าขาว บูรพา  อุทัยกัน ครู อนุมัติ
125 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201022 บ้านหนองหญ้าขาว นางลัดดาวัลย์  ขัดโพธิ์ ครู อนุมัติ
126 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201022 บ้านหนองหญ้าขาว นายชูชาติ  มุ่งเฝ้ากลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
127 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สุพัตรา  นามขาว ครู คศ2 อนุมัติ
128 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201023 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) เศกสรรค์  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
129 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200748 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ชวลิต  ชวนารัติ ครู อนุมัติ
130 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200749 เบทาโกรวิทยา ปิยะธิดา  เนื่องภิรมย์ ครู อนุมัติ
131 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200751 วัดกลางดง นางสาววิรงรอง   ปึงสูงเนิน ครู อนุมัติ
132 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200752 วัดมิตรภาพวนาราม ปรัชญาภรณ์  สวาทกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200771 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 จันทอง  นามวัตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200773 บ้านหนองตะกู นายเอกพันธุ์  ดีพร้อมเพ็งกลาง ครู อนุมัติ
135 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200760 ขนงพระใต้ นายภูวดล  คำพิมูล ครู อนุมัติ
136 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200783 บ้านเขาจันทน์หอม เฉลิมพรรษ์  ยอดสุรินทร์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
137 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200783 บ้านเขาจันทน์หอม นางสาวกรวรรณ  ยอดมี ครู อนุมัติ
138 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200818 วัดขนงพระเหนือ ภาชินี  ภักดีมี ครูชำนาญการ อนุมัติ
139 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200772 บ้านซับเศรษฐี สุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ ครู อนุมัติ
140 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200781 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 เขมวรรญฬ์  มัดแพร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
141 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200787 บ้านหนองหมาก นางสาววาริน  เชิญกลาง ครู อนุมัติ
142 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 นางสาวอัยยา  นาคนางรอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 บุญลอง  คนรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 atiwat  teerasatr ครู อนุมัติ
145 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 วันอาสาพัฒนา 2520 สวนีย์  จัดจอหอ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200794 บ้านโป่งวัวแดง ฐิตินัน  ปะวันทะกัง ครู อนุมัติ
147 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200796 บ้านวังสีสด สายสมร  ป้อมสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
148 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200796 บ้านวังสีสด นิพนธ์  ปล้องงูเหลือม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
149 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200796 บ้านวังสีสด นิพนธ์  ปล้องงูเหลือม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200757 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สายทอง  แก้วเลิศ ครูชำนาญการ อนุมัติ
151 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200758 บ้านหนองตอ นางศิริกานต์  ศรีเกิน ครูชำนาญการ อนุมัติ
152 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200759 เสนารัฐวิทยาคาร ศุภิดา  สระบัวทอง ครู อนุมัติ
153 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200753 บ้านป่าไผ่ พงษ์ลัดดา  ชัยวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200754 บ้านสอยดาว นายบุญชัย  แก้วภูมิแห่ ครูชำนาญการ อนุมัติ
155 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200755 บ้านสายชนวน ชัญญนิษฐ์  วงศ์หริรักษ์ ครู อนุมัติ
156 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200755 บ้านสายชนวน จรวยพร   อินโตนด ครู อนุมัติ
157 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200756 บ้านหนองกะทุ่ม นุสรา  สิงห์พยัคเดช ครู อนุมัติ
158 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200756 บ้านหนองกะทุ่ม นันทภัค  แพงมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
159 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) นภลักษณ์  โทชนบท ครู อนุมัติ
160 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200774 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) Chanoot  Intarsuwan Teacher อนุมัติ
161 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) นายนิพนธ์  เดชศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
162 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200775 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) บุญสนอง  ขึมสูงเนิน ครู อนุมัติ
163 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200776 บ้านลำทองหลาง นางสาวพรทิพย์   ทำทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
164 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200776 บ้านลำทองหลาง สุภี  สุภานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
165 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200778 บ้านหนองตาแก้ว นายดำรัส  วงศ์หริรักษ์ ครู อนุมัติ
166 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200779 บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) นายปรีดา  วันยวน ครู คศ.2 อนุมัติ
167 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200780 บ้านหนองอีเหลอ วันทนา  ศรีชมภู ครู อนุมัติ
168 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200761 เติมแสงไขปากช่องวิทยา เกษม  ต่อโชติ ครู อนุมัติ
169 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200763 บ้านซับน้ำเย็น นางสาวอัจริยา  ครองยุติ ครู อนุมัติ
170 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200763 บ้านซับน้ำเย็น นางสาวเสาวลักษ์  พูลสระคู ครู อนุมัติ
171 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200766 วัดบันไดม้า ทรงศักดิ์  โสระสิงห์ ครู อนุมัติ
172 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200801 บ้านโป่งตาลอง กมลชนก  สมการณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
173 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200802 บ้านหนองคุ้มวิทยา ธนพร  โมราบุตร ครู อนุมัติ
174 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200803 บ้านหนองจอก นางสาวบุญประกอบ   ศรีวรมย์ ครู อนุมัติ
175 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200803 บ้านหนองจอก กานดา   นิลมงคล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม โสภาภรณ์  โรจนแพทย์ ครู อนุมัติ
177 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200804 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม พิทักษ์  ดาทอง ครู อนุมัติ
178 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200805 สระน้ำใสวิทยา ปราชญา  เรืองจาบ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
179 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสาวภัทรียา  ผ้าผิวดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
180 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200750 ผ่านศึกสงเคราะห์ นางผุสสดี  มีอารีย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
181 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200744 บ้านซับใต้ วิลาวัลย์  แกตขุนทด ครู อนุมัติ
182 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200744 บ้านซับใต้ นายอรรถพล  บุญพืช ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
183 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200745 บ้านโนนกระโดน สุกิจ  คมสัน ครู อนุมัติ
184 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200745 บ้านโนนกระโดน ปัฐวีนา  มงคลกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
185 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200746 บ้านโศกน้อย ฉัตรชัย  ธรรมชาติ ครู อนุมัติ
186 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200747 บ้านหัวป้าง ศศิวิมล  รังคะภูติ ครู อนุมัติ
187 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200782 บ้านเขาแก้ว นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
188 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200784 บ้านคลองมะค่าหิน กฤษณา  เนื้อนา ครู อนุมัติ
189 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200785 บ้านวังกะทะ สมฤทัย  สัตนาโค ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200785 บ้านวังกะทะ พรประภา  โฉมทอง ครู อนุมัติ
191 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200786 บ้านหนองขวางวิทยา นายรัตนสถิตย์  อุดม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
192 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200786 บ้านหนองขวางวิทยา สรวงฤดี  ชาวเรือ ครู อนุมัติ
193 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200788 ประชารัฐวิทยา นางสาววรรณภา   สมบัติไทย ครู อนุมัติ
194 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200788 ประชารัฐวิทยา นายเจษฎากร  กองเกิด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
195 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200790 บ้านป่ากล้วย กาญจนา  มอญใหม ครู คศ.1 อนุมัติ
196 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200791 บ้านกุดโง้ง ชยพล  พานิชเลิศ ครู อนุมัติ
197 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200791 บ้านกุดโง้ง นางสาวจิราภา  ถนัดค้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
198 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200792 บ้านซับน้อย บุญถม  อำมะพะ ครู อนุมัติ
199 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200795 บ้านวังไทร นางชนิกานต์  โชติจันทึก ครู อนุมัติ
200 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 วสุดา  เทียนชัย ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
201 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 อนนท์  วงศ์ปัสสะ ครู อนุมัติ
202 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200770 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ทิพยรัตน์  ชาติผดุง ครู อนุมัติ
203 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200797 บ้านหินดาด เลียบ  บุญเอก ครู อนุมัติ
204 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200798 บ้านหินเพิง กาญจนา  พวงมาลี ครู อนุมัติ
205 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200762 บ้านเขาวง เดชา  ศรีเจริญวณิชย์ ครู อนุมัติ
206 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200816 บ้านโป่งกะสัง วงกต  ชุมศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
207 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ปณิธาน  ดังคนึก ครู อนุมัติ
208 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200764 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ชำนาญ  แก้วคุณงาม ครู อนุมัติ
209 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200767 วัดวชิราลงกรณวราราม นางสาวสายทิพย์  จิตรโชติ ครูคศ. 3 อนุมัติ
210 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200806 ไตรรัตน์วิทยาคาร ประวิทย์  เจริญผิว ครู อนุมัติ
211 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200807 บ้านคลองยาง ศิริพร  พวงเกตุ ครู อนุมัติ
212 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200808 บ้านซับหวาย ยุวดี  เชื้ออะภัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200809 บ้านท่ามะนาว ไพบูลย์  สอนเจริญ ครู อนุมัติ
214 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ดวงพร  ชัยเวช ครู อนุมัติ
215 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200810 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ มณเฑียร  รื่นวิชา ครู อนุมัติ
216 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200811 บ้านหนองสาหร่าย ศุภชัย  สถิต ครู อนุมัติ
217 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200768 นิคมชลประทานสงเคราะห์ นางสาววิไลวรรณ  หมั่นป้อม ครู อนุมัติ
218 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200769 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ปัทมา  ขิงสันเทียะ ครู อนุมัติ
219 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200793 บ้านบ่อทอง อุ่นเรือน  โพธิ์นคร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
220 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200812 บ้านคลองเดื่อ รุ่งตะวัน   ว่ันดี ครู อนุมัติ
221 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200813 บ้านคลองเสือ นางธิติมา  หรุ่นสูงเนิน ครู อนุมัติ
222 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200813 บ้านคลองเสือ นายชัยนันท์  พรมศรีกุหลาบ ครู อนุมัติ
223 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200814 บ้านท่าช้าง สมชาติ  สาหร่าย ครู อนุมัติ
224 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200814 บ้านท่าช้าง นาวิน  ชัยไธสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
225 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200815 บ้านปรางคล้า สุพัชรนันท์  รองในเมือง พนักงานราชการ อนุมัติ
226 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200817 บ้านหมูสี นางสาวปราณี  บุญหล้า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
227 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200817 บ้านหมูสี นางมาลี  พงษ์ศรัทธาสิน ครู อนุมัติ
228 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200799 บ้านคลองดินดำ จตุพร  สุตนนท์ ครู อนุมัติ
229 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200800 บ้านบุ่งเตย นางพิมพ์ลดา  ปัดโต ครูคศ.2 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย อนุมัติ
230 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200800 บ้านบุ่งเตย นางนฤมล  แสนสุริยะเดชา ผอ.ร.ร. อนุมัติ