รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201025 : บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) นายจิรวัฒน์  เยินสูงเนิน ครู
2 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201031 : บ้านสลักใด นางสมพิศ  วังเขาแก้ว ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201024 : จตุรคามสามัคคี นายอัครเดช  อติจรรยานุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201024 : จตุรคามสามัคคี ชุติมา   ศิริสูงเนิน ธุรการโรงเรียน
5 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201029 : โค้งยางวิทยา นายศิรวิทย์   มูลศรี พนักงานราชการโรงเรียนโค้งยางวิทยา
6 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201047 : บ้านห้วยตะคร้อ Sawai  Meemongkol ครู
7 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201040 : บ้านนากลาง นายบำรุง  ใหญ่สูงเนิน ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201041 : บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) ไพรพนา  ธรรวงค์ ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201044 : บ้านหนองบอน ชาลินี  บรรจงใหม่ ครูผู้ช่วย
10 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201044 : บ้านหนองบอน มนตรี  เมธาจิตติพันธ์ ครู
11 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201030 : โนนค่าวิทยา อุษา  จวนสูงเนิน ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201026 : บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ นางสาระชิน  ยศสูงเนิน ครูชำนาญการ
13 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201027 : บ้านกุดหัวช้าง คนึง  วิเศษแสงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
14 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201027 : บ้านกุดหัวช้าง นางสุดใจ  ชาญสูงเนิน ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201028 : บ้านโคกหินเหล็กไฟ นางสาวพรพรรณ  โสกะสัง ธุรการ
16 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201033 : บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) ณัฐิรา  หาญสูงเนิน ธุรการโรงเรียน
17 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201033 : บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) นางสาวสัณห์จุฑา  เกียรติสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านโคกมะกอก
18 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201037 : วัดกุดเวียน นิศรา  หมื่นแสน ครู
19 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201038 : สันติวิทยา ธันยพร  ท้าวสบาย ครูผู้ช่วย
20 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201038 : สันติวิทยา นางสมหญิง  ฉายชูวงษ์ ครู
21 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201060 : บ้านห้วยไผ่ ขนิษฐา  ปัญญา ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201072 : บ้านบุตาสง สูงศักดิ์  แผ้วสูงเนิน ครู
23 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201073 : บ้านวังรางใหญ่ นางสาวพรพรรณ  สุระภักดิ์ ครูผู้ช่วย
24 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201074 : บ้านวังรางน้อย สุภา  เชื้อสูงเนิน ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201075 : บ้านหนองม่วง สุพรรษา  อาบทอง ครู
26 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201076 : บ้านหนองไม้ตาย นางนารีรัตน์  รักวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
27 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201077 : บ้านหนองเลา นางสมบุญ   ฉิมปรุ ครู คศ.1
28 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201051 : บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) นายสมิทธฺิ์  สมานพงษ์ ครู
29 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201053 : บ้านไร่โคกสูง เตือนใจ  ดีสูงเนิน ครู
30 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201057 : บ้านหนองเบน สุดธิดา  โสมณวัตร ชำนาญการ
31 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201048 : ชินวงศ์อุปถัมภ์ วิทยา  พัฒนโชติ ครู
32 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201050 : บ้านทุ่งสะแบง นายสมพงษ์  ลิมปิจักร์ ครู
33 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201050 : บ้านทุ่งสะแบง นางวาสนา  เสริฐสูงเนิน ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201052 : บ้านมะเกลือใหม่ ไพรวัลย์  พงษ์ไทยแท้ ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201054 : บ้านใหม่สันติ(พระครูสุตกิจสารวิมลอุปถัมภ์) ดุสิต  นามโส ครู
36 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201055 : กิริวัฒนศักดิ์ นางสาวติญาภรณ์  ชนวาปี ครูผู้ช่วย
37 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201056 : บ้านบุใหญ่ วรรณา  เปินสูงเนิน ครู
38 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201058 : บ้านสระเพลง ขนิษฐา  จันทรทรัพย์ ครู
39 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201061 : อนุบาลประชารัฐสามัคคี นายสมโชค  ไชยดี ครู
40 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201061 : อนุบาลประชารัฐสามัคคี ปาณิสรา  เปาวรางกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201062 : ระดมวิทยานุสรณ์ ปรีชา  ดวดสูงเนิน ครู
42 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201063 : แหลมทองวิทยานุสรณ์ พรพรรณ  ขันโคกกรวด ธุรการ
43 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201071 : เสมาวิทยา นันทพร  ไพเราะ ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201069 : บ้านส้มกบงาม พิชธ์ญพัช  จงปลื้มกลาง ครู
45 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201069 : บ้านส้มกบงาม วิภาวรรณ  จันทร์จันทึก ครูผู้ช่วย
46 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201070 : บ้านโสกแจ้ง นางสาวเอื้อมเดือน  ทุมพร ครู
47 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201065 : บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) นันทรัตน์  อภิรมย์ชวาล ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201066 : บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) jureephon  fedsungnoen เจ้าหน้าที่ธุรการ
49 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201067 : บ้านน้อยกุดคล้า พัชรินทร์  รักวงศ์ ครู
50 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201067 : บ้านน้อยกุดคล้า ภัทราวดี  ภิญโญ ธุรการ
51 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201043 : บ้านหนองตะไก้ อุไรรัตน์  ไปนาน ครูผู้ช่วย
52 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201046 : บ้านหนองแวง จารึก  เลิศสำโรง ครู คศ.3
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201046 : บ้านหนองแวง นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
54 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201039 : บ้านกุดขมิ้น พิกุล  อ่อนปุย ครู
55 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201039 : บ้านกุดขมิ้น นุชนาฏ  ทะโดนสระน้อย ครูผู้ช่วย
56 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201042 : บ้านสองคร รินราวี  แอมสูงเนิน ครูธุรการ
57 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200961 : บ้านปางละกอ นางสาวเพื่อนขวัญ  วันนา ครู
58 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200962 : บ้านวังกระสวย สุภัสสร  เฝือสูงเนิน ครู
59 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200962 : บ้านวังกระสวย นางพลอยชนก  ทุนไธสง ครู
60 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200964 : บ้านวังโรงน้อย คณาธิป   อุตส่าการ ครูผู้ช่วย
61 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200958 : บ้านซับใต้ นายศุภวุฒิ  แนมกลาง ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200960 : บ้านโนนรัง วิชาญ  จตุพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง
63 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200968 : บ้านกุดน้อย นางพิมพ์บุญ  จุลศิริวัฒนกุล ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200968 : บ้านกุดน้อย ณภัทร  ชินโคตร ครูชำนาญการพิเศษ
65 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200968 : บ้านกุดน้อย สุวัฒน์  ไชยวิชิต ครู
66 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200970 : บ้านโนนเสลา นางดวงใจ  เคนจันทึก ครู
67 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200970 : บ้านโนนเสลา นายพิชชระ  โฉมไทยสง ครูผู้ช่วย
68 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200972 : บ้านหนองสลักได วรนุช  นวลจันทึก ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200973 : บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) sujanya  sinlapa ครู
70 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200974 : พรพิทยาคม ปรียาภัทร  วิชาชัย ครู
71 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201002 : เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 พนิดา  แป้นจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการ
72 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201002 : เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 ธิติยา  เทียมทอง ครู
73 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201003 : นิยมมิตรวิทยาคาร นิภาพร  ลุยทอง ครู
74 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201004 : บ้านซับศรีจันทร์ สุวรรณ  พลาทิพย์ ครูผู้ช่วย
75 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200981 : บ้านมะค่างาม พัชรี  กิจเชิดชู ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200981 : บ้านมะค่างาม รัตนา   ศรีแสง ธุรการโรงเรียน
77 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200997 : เที่ยงธรรมวิทยา ทวินันท์  อาจยางคำ พนักงานราชการ
78 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200997 : เที่ยงธรรมวิทยา สุวนันท์  โพนขุนทด ธุรการ
79 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200997 : เที่ยงธรรมวิทยา นิคม  จอมตั้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
80 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200997 : เที่ยงธรรมวิทยา อัญชุลี  ผลรุ่ง ครู
81 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201020 : บ้านปางโก ณัฏฐิณี  เทียมวงษ์ ครู ชำนาญการ
82 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200983 : ประชาราษฎร์สามัคคี ไตรรงค์  ชาติวงศ์ ครู
83 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200984 : รามวิทยาประชานุสรณ์ ศิริวรรณ์  รักษาสระน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
84 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200984 : รามวิทยาประชานุสรณ์ วิภาพร  กล่ำผัก ครูผู้ช่วย
85 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200979 : บ้านดอนเมือง นายชนาธิป   พูลมา ครูคศ.3
86 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200980 : นาหว้าไตรประชาคม suparat  wongsawat ครู
87 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200982 : หนองแวงพิทยาคม ภูวนาท  พิณตะคุ ครูผู็ช่วย
88 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200982 : หนองแวงพิทยาคม วารุณี  ลาภใหญ่ ครูผู้ช่วย
89 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200982 : หนองแวงพิทยาคม จุติพร  ทั้งพรม ครูผู้ช่วย
90 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200991 : บ้านหนองโอง นางสาววิไลพร   ทีจันทึก ธุรการโรงเรียน
91 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200994 : บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) เสาวรัตน์  พิมพิลา ธุรการโรงเรียน
92 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200994 : บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) นางลมุล  ฮอสูงเนิน ครู
93 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201009 : คีรีวัฒนา ผ่องแผ้ว  หงษ์ไทย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
94 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201011 : บ้านกุดชะนวน "รัฐราษฏร์สวัสดิอุทิศ" กัลยา  บุญยนืตย์ ครู
95 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201014 : บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 สุกัญญา  ภายจันทึก ครูผู้ช่วย
96 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201014 : บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 ณิชากร  เพียรการ ครูผู้ช่วย
97 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201014 : บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 นายประหยัด  เมฆขุนทด ครู คศ.3
98 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201014 : บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 นางดาวเรือง  ไชยพรม ครูชำนาญการ
99 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201001 : บ้านหนองขาม นางพัทธ์ธีรา  โสมบันดิด ครู
100 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201001 : บ้านหนองขาม สุชาดา  เศษจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการ
101 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200995 : เจียรวนนท์อุทิศ 1 นายกฤษฎา  แก้วสิงห์ ครู
102 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200996 : ถนนมิตรภาพ อดุลย์  นิลเชษฐ์ ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200996 : ถนนมิตรภาพ สุรัตน์ดา  ทิพย์วิชัย ครู
104 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200998 : บ้านคลองตะแบก จิรพรรณ  วิมานราช ครู
105 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200998 : บ้านคลองตะแบก พัทยา  สุวรรณชัยรบ ครู
106 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200999 : บ้านซับตะเคียน นางสาวเสาวนีย์  ธีราสุจริตพงษ์ ครูผู้ช่วย
107 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200999 : บ้านซับตะเคียน พิศิษฐ์  ปิยพทยากร ครู
108 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200999 : บ้านซับตะเคียน ธนธรณ์  พลอยขาว ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201000 : บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ธมกร  สิริภัทรดำรงกุล ครู
110 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201000 : บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) นางสุดาวรรณ์  ทองมนต์ ครู
111 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201005 : บ้านลาดบัวขาว สมทบ  กระชับกลาง ครู
112 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201006 : บ้านหนองบัว ศศิธร  ชุ่มกิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
113 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201006 : บ้านหนองบัว พิมพา  ชุมจันทร์ ครู
114 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201007 : บ้านใหม่สำโรง นางอาภรณ์  กระจ่างโพธ์ ครู
115 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201008 : หนองน้ำขุ่น รณภัทร  ขอเหล็กกลาง ครูผู้ช่วย
116 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201008 : หนองน้ำขุ่น นงค์นุช  จอมเกาะ ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200967 : บ้านห้วยลุง เนตรมภาพร   สีหานาท ธุการโรงเรียน
118 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200967 : บ้านห้วยลุง เรณู  ช่วยงาน ครู
119 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200959 : บ้านโนนประดู่ นางผกามาศ  รัตน์ประทุม ครู
120 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200959 : บ้านโนนประดู่ นางสาวสุพัฒน์  จันทร์กระจ่าง ธุรการ
121 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200963 : บ้านวังราง วลีพร  จำรัสประเสริฐ ครูอัตราจ้าง
122 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200963 : บ้านวังราง พรพรรณ  พรหมเมือง ครู
123 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200965 : บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นายแสงอรุณ  รังกำเนิด ครูชำนาญการ
124 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200965 : บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นงค์นุช  เชิดชู ธุรการโรงเรียน
125 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200965 : บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี นางศิจิตราภรณ์   ทิพย์นางรอง ครู
126 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200966 : บ้านหนองกระทุ่ม นางภัททิยา  เที่ยงจันทึก ครู
127 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200966 : บ้านหนองกระทุ่ม นายโกต๋อง   บุญโสม ครูชำนาญการ
128 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201016 : สันติพัฒนา นางสาวจิราภา  พวงจันทร์ พนักงานราชการ
129 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201016 : สันติพัฒนา นางสาวเมวี  สว่างจิตร ธุรการ
130 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201012 : บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) พนมพร  พันธุ์สมบัติ ครู
131 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201012 : บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) นภัสวรรณ  กองจันทึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
132 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201013 : บ้านนาดีศรีสะอาด ณัฐนันต์  เพชรไกร ธุรการโรงเรียน
133 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201013 : บ้านนาดีศรีสะอาด วนิช  เสริฐสูงเนิน พนักงานราชการ
134 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201013 : บ้านนาดีศรีสะอาด นายวีระ   ดวงสำราญ ผู้อำนวยการ
135 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201010 : ไทยวัฒนาประชารัฐ รุ่งตะวัน   สหุนันท์ ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200976 : คลองแจ้งวิทยา โกวิทย์  โชติพินิจ ครูผู้ช่วย
137 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200976 : คลองแจ้งวิทยา ศิรินภา  แก้วกำมา ครู
138 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200977 : คลองไทรวิทยาสิทธิ์ นางนิติยา  กระชับกลาง ครู
139 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200978 : ทับ6วิทยาคาร ธำรงณ์  วรังษี ครู
140 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200985 : สง่าพัฒนา รุ่งฤทัย  การนอก ครูผู้ช่วย
141 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200985 : สง่าพัฒนา วัฒนา  ชุ่มชื่น ครู
142 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200986 : หนองน้ำใส นางสาวนุชนี  หินจำปา เจ้าหน้าที่พัสดุ
143 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200988 : บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) นางภาวิณี   อินติยะ ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200975 : ห้วยทรายวิทยาคม วีระอนงค์  งามสงวน ครูชำนาญการพิเศษ
145 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200993 : บ้านห้วยตะแคงใต้ ชัยณรงค์  เกียนแจ้ง ครู
146 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200993 : บ้านห้วยตะแคงใต้ ชุดาพร  พลจัตุรัส ครูธุรการ
147 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200992 : บ้านห้วยตะแคง สุพัชญา  หล่อนจันทึก ธุรการ
148 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200992 : บ้านห้วยตะแคง ชลธิชา  ชอบเรียบร้อย ครูผู้ช่วย
149 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200989 : บ้านหนองบัวน้อย วิไลวรรณ  พรมพันธ์ใจ ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200989 : บ้านหนองบัวน้อย นางณิชาภา  โชติรณพัส ครู
151 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200989 : บ้านหนองบัวน้อย พรรยพร  ทิพย์ชูรัตน์ ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200990 : บ้านหนองไม้ตาย จูน  ขันติธงชัย ครู
153 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200990 : บ้านหนองไม้ตาย ชลธิชา  เวทไธสง ธุรการ
154 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201017 : โนนกราดสามัคคี วีรัจฉรา  แถมกลาง ครู
155 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201017 : โนนกราดสามัคคี ชลนิชา  ดวนจันทึก ธุรการโรงเรียน
156 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201018 : บ้านซับชุมพล สมพิศ  นามโคตร ครู
157 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201019 : บ้านโนนสง่า ปิยะมาศ  บุญสะอาด ครูชำนาญการ
158 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201019 : บ้านโนนสง่า สรวย  ขึ่มกุล ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201021 : บ้านหนองไผ่ นางสาวจริยา  โบกขุนทด ครู
160 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201022 : บ้านหนองหญ้าขาว นายชูชาติ  มุ่งเฝ้ากลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
161 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201022 : บ้านหนองหญ้าขาว นางลัดดาวัลย์  ขัดโพธิ์ ครู
162 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201022 : บ้านหนองหญ้าขาว บูรพา  อุทัยกัน ครู
163 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201023 : บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) ลัดดาวัลย์  ไกรกลาง ธุรการ
164 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201023 : บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) เศกสรรค์  ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201023 : บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สุพัตรา  นามขาว ครู คศ2
166 สพป.นครราชสีมา เขต 4 201023 : บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) จิรภา  จิตขันตี ครู
167 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200748 : บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ชวลิต  ชวนารัติ ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200749 : เบทาโกรวิทยา ปิยะธิดา  เนื่องภิรมย์ ครู
169 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200749 : เบทาโกรวิทยา ประพัฒน์  ชุบขุนทด ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200751 : วัดกลางดง นางสาววิรงรอง   ปึงสูงเนิน ครู
171 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200752 : วัดมิตรภาพวนาราม ปรัชญาภรณ์  สวาทกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200752 : วัดมิตรภาพวนาราม ผุสดี  กล่อมญาติ ครูผู้ช่วย
173 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200771 : นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 จันทอง  นามวัตร ครูชำนาญการพิเศษ
174 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200773 : บ้านหนองตะกู นายเอกพันธุ์  ดีพร้อมเพ็งกลาง ครู
175 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200760 : ขนงพระใต้ นายภูวดล  คำพิมูล ครู
176 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200783 : บ้านเขาจันทน์หอม นางสาวกรวรรณ   ยอดมี ครู
177 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200783 : บ้านเขาจันทน์หอม เฉลิมพรรษ์  ยอดสุรินทร์ ครู คศ. 2
178 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200818 : วัดขนงพระเหนือ ภาชินี  ภักดีมี ครูชำนาญการ
179 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200772 : บ้านซับเศรษฐี สุดารัตน์  พรหมพันธ์ใจ ครู
180 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200781 : นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 เขมวรรญฬ์  มัดแพร ครู
181 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200787 : บ้านหนองหมาก นางสาววาริน  เชิญกลาง ครู
182 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 : วันอาสาพัฒนา 2520 บุญลอง  คนรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 : วันอาสาพัฒนา 2520 นางสาวอัยยา  นาคนางรอง ครูผู้ช่วย
184 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 : วันอาสาพัฒนา 2520 atiwat  teerasatr ครู
185 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 : วันอาสาพัฒนา 2520 นายอภิรัตน์  เสาวภาคย์รัตนชาติ ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200789 : วันอาสาพัฒนา 2520 สวนีย์  จัดจอหอ ครูผู้ช่วย
187 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200794 : บ้านโป่งวัวแดง เสาวลักษณ์  วิลัยลักษณ์ ครูผู้ช่วย
188 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200796 : บ้านวังสีสด นิพนธ์  ปล้องงูเหลือม ครูผู้ช่วย
189 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200796 : บ้านวังสีสด สายสมร  ป้อมสุวรรณ์ ครู
190 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200757 : บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สามารถ  สระกลาง ครูชำนาญการ
191 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200757 : บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สามารถ  สระกลาง ครู ชำนาญการ
192 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200758 : บ้านหนองตอ นางศิริกานต์  ศรีเกิน ครูชำนาญการ
193 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200759 : เสนารัฐวิทยาคาร ศุภิดา  สระบัวทอง ครู
194 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200753 : บ้านป่าไผ่ พงษ์ลัดดา  ชัยวิเชียร ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200754 : บ้านสอยดาว นายบุญชัย  แก้วภูมิแห่ ครูชำนาญการ
196 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200755 : บ้านสายชนวน จรวยพร   อินโตนด ครู
197 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200756 : บ้านหนองกะทุ่ม นุสรา  สิงห์พยัคเดช ครู
198 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200756 : บ้านหนองกะทุ่ม นันทภัค  แพงมา ครูชำนาญการ
199 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200774 : บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) นภลักษณ์  โทชนบท ครู
200 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200774 : บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) Chanoot  Intarsuwan Teacher
201 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200775 : บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) นางสาวสุพิชฌาย์   ปิ่นสันเทียะ ครู
202 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200775 : บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) นายนิพนธ์  เดชศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
203 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200775 : บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) บุญสนอง  ขึมสูงเนิน ครู
204 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200776 : บ้านลำทองหลาง นางสาวพรทิพย์   ทำทอง ครูผู้ช่วย
205 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200776 : บ้านลำทองหลาง สุภี  สุภานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200778 : บ้านหนองตาแก้ว นายดำรัส  วงศ์หริรักษ์ ครู
207 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200778 : บ้านหนองตาแก้ว สันทิฎ  เนียมโคกสูง ครู
208 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200779 : บ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) นายปรีดา  วันยวน ครู คศ.2
209 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200780 : บ้านหนองอีเหลอ วันทนา  ศรีชมภู ครู
210 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200780 : บ้านหนองอีเหลอ ปิยนารถ  มณีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
211 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200761 : เติมแสงไขปากช่องวิทยา เกษม  ต่อโชติ ครู
212 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200763 : บ้านซับน้ำเย็น นางสาวเสาวลักษ์  พูลสระคู ครู
213 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200763 : บ้านซับน้ำเย็น นางสาวเบญจวรรณ  บุญวิจิตร ครู ชำนาญการ
214 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200763 : บ้านซับน้ำเย็น นางสาวอัจริยา  ครองยุติ ครู
215 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200766 : วัดบันไดม้า ทรงศักดิ์  โสระสิงห์ ครู
216 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200801 : บ้านโป่งตาลอง กมลชนก  สมการณ์ ครูผู้ช่วย
217 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200801 : บ้านโป่งตาลอง นางสาวพงศ์ลัดดา  คมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
218 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200802 : บ้านหนองคุ้มวิทยา นางสาวทิพาพร  แจ่มจำรัส ธุรการโรงเรียน
219 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200802 : บ้านหนองคุ้มวิทยา ธนพร  โมราบุตร ครู
220 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200803 : บ้านหนองจอก นางสาวบุญประกอบ   ศรีวรมย์ ครู
221 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200803 : บ้านหนองจอก กานดา   นิลมงคล ครูผู้ช่วย
222 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200804 : บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ทิพยาภรณ์  เศวตนัย ครู
223 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200805 : สระน้ำใสวิทยา ปราชญา  เรืองจาบ ครูชำนาญการพิเศษ
224 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200750 : ผ่านศึกสงเคราะห์ นางผุสสดี  มีอารีย์ ครูชำนาญการพิเศษ
225 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200750 : ผ่านศึกสงเคราะห์ สุกัญญา  ลิสะนิ ครูผู้ช่วย
226 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200750 : ผ่านศึกสงเคราะห์ รัตนา  นาคดี พนักงานราชการ(ตำแหน่งครูผู้สอน)
227 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200750 : ผ่านศึกสงเคราะห์ นางสาวภัทรียา  ผ้าผิวดี ครูผู้ช่วย
228 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200744 : บ้านซับใต้ นายอรรถพล  บุญพืช ครูชำนาญการพิเศษ
229 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200744 : บ้านซับใต้ วิลาวัลย์  แกตขุนทด ครู
230 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200745 : บ้านโนนกระโดน พัฒนพงษ์  คำเกษ ครูผู้ช่วย
231 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200745 : บ้านโนนกระโดน ปัฐวีนา  มงคลกุล ครูผู้ช่วย
232 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200745 : บ้านโนนกระโดน สุกิจ  คมสัน ครู
233 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200746 : บ้านโศกน้อย ชนิกาน  พิกุลเงิน ธุรการ
234 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200746 : บ้านโศกน้อย ฉัตรชัย  ธรรมชาติ ครู
235 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200747 : บ้านหัวป้าง ศศิวิมล  รังคะภูติ ครู
236 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200782 : บ้านเขาแก้ว ทีปพัฒน์  พรหมวงศ์ ครู
237 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200782 : บ้านเขาแก้ว นางสาววรรณภา  ศรีเกาะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขาแก้ว
238 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200784 : บ้านคลองมะค่าหิน กฤษณา  เนื้อนา ครู
239 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200785 : บ้านวังกะทะ สมฤทัย  สัตนาโค ครูผู้ช่วย
240 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200786 : บ้านหนองขวางวิทยา นายรัตนสถิตย์  อุดม ครูผู้ช่วย
241 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200788 : ประชารัฐวิทยา นางสาววรรณภา   สมบัติไทย ครู
242 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200790 : บ้านป่ากล้วย กนกพร  วิวัฒน์ลักขณาวงศ์ ครูผู้ช่วย
243 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200791 : บ้านกุดโง้ง ชยพล  พานิชเลิศ ครู
244 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200791 : บ้านกุดโง้ง นางสาวจิราภา  ถนัดค้า ครูผู้ช่วย
245 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200792 : บ้านซับน้อย อภิญญา  สิงห์นวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
246 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200792 : บ้านซับน้อย บุญถม  อำมะพะ ครู
247 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200795 : บ้านวังไทร นางชนิกานต์  โชติจันทึก ครู
248 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200770 : นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 วสุดา  เทียนชัย ครูอัตรจ้าง
249 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200770 : นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 อนนท์  วงศ์ปัสสะ ครู
250 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200770 : นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 ทิพยรัตน์  ชาติผดุง ครู
251 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200797 : บ้านหินดาด นางสาวกมลรัตน์  จะโลนา ครูผู้ช่วย
252 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200798 : บ้านหินเพิง กาญจนา  พวงมาลี ครู
253 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200762 : บ้านเขาวง เดชา  ศรีเจริญวณิชย์ ครู
254 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200762 : บ้านเขาวง ปรางทิพย์  ราชสีห์ ครูผู้ช่วย
255 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200816 : บ้านโป่งกะสัง วงกต  ชุมศรี พนักงานราชการ
256 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200816 : บ้านโป่งกะสัง วิบูลย์  จันทดวง ครู
257 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200764 : บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) ปณิธาน  ดังคนึก ครู
258 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200767 : วัดวชิราลงกรณวราราม นางสาวสายทิพย์  จิตรโชติ ครูคศ. 3
259 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200806 : ไตรรัตน์วิทยาคาร ประวิทย์  เจริญผิว ครู
260 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200807 : บ้านคลองยาง ศิริพร  พวงเกตุ ครู
261 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200808 : บ้านซับหวาย นายพงษ์เพชร  คำแก้ว ครูผู้ช่วย
262 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200808 : บ้านซับหวาย นางสาวณัฐิดา  มิลดอน ครูธุรการ
263 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200809 : บ้านท่ามะนาว ไพบูลย์  สอนเจริญ ครู
264 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200810 : บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ ดวงพร  ชัยเวช ครู
265 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200810 : บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์ มณเฑียร  รื่นวิชา ครู
266 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200811 : บ้านหนองสาหร่าย ศุภชัย  สถิต ครู
267 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200811 : บ้านหนองสาหร่าย เกรียงศักดิ์  เหล่าพิเดช ครูผู้ช่วย
268 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200768 : นิคมชลประทานสงเคราะห์ นางสาววิไลวรรณ  หมั่นป้อม ครู
269 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200769 : นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ปัทมา  ขิงสันเทียะ ครู
270 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200793 : บ้านบ่อทอง อุ่นเรือน  โพธิ์นคร ครูชำนาญการพิเศษ
271 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200793 : บ้านบ่อทอง ปารณีย์  ผ่องจันทึก ครูธุรการโรงเรียนบ้านบ่อทอง
272 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200812 : บ้านคลองเดื่อ รุ่งตะวัน   ว่ันดี ครู
273 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200813 : บ้านคลองเสือ จีริชุฎา  หน่องกระโทก ครูผู้ช่วย
274 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200813 : บ้านคลองเสือ นางธิติมา  หรุ่นสูงเนิน ครู
275 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200813 : บ้านคลองเสือ นายชัยนันท์  พรมศรีกุหลาบ ครู
276 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200814 : บ้านท่าช้าง นาวิน  ชัยไธสง ครูผู้ช่วย
277 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200814 : บ้านท่าช้าง สมชาติ  สาหร่าย ครู
278 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200815 : บ้านปรางคล้า สุพัชรนันท์  รองในเมือง พนักงานราชการ
279 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200817 : บ้านหมูสี นางสาวปราณี  บุญหล้า ครูผู้ช่วย
280 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200799 : บ้านคลองดินดำ จตุพร  สุตนนท์ ครู
281 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200799 : บ้านคลองดินดำ มัณฑนา  โปธาวงค์ ครู
282 สพป.นครราชสีมา เขต 4 200800 : บ้านบุ่งเตย นางพิมพ์ลดา  ปัดโต ครูคศ.2 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย