รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200313 : บ้านถนนหักใหญ่ นายเฉลียว   ถนอมพุทรา ครู ชำนาญการพิเศษ
2 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200316 : บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ทวีสิทธิ์  จันทร์นา ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200316 : บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ศักดา  ทุนภิรมย์ ครู
4 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200317 : บ้านสำนักพิมาน อดุลย์รัก  ดวงมา ครู
5 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200318 : บ้านหนองกระเทียมเหนือ นัยนา  ใกล้พุดซา ธุรการ
6 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200321 : วัดกุดพิมาน นางรินทร์ลภัส  พัฒน์เมธากูล ครู คศ.3
7 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200321 : วัดกุดพิมาน นายจำเนียร  พรมสวัสดิ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200400 : บ้านหาญ นางรพีพรรณ  จันวิสา ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200402 : วัดถนนหักน้อยดอนกลอย นางเรวดี   กองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ
10 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200402 : วัดถนนหักน้อยดอนกลอย ส.ต.ต.อุดม  งิมขุนทด ครู
11 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200328 : บ้านใหม่เจริญสุข นางจารุวรรณ  มายขุนทด ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200365 : บ้านจั่นโคกรักษ์ สุพจน์  สินขุนทด ครู
13 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200384 : ด่านขุนทด อาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์ ครู
14 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200346 : บ้านละเลิงพิมาน แจ๋ว  พืมขุนทด ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200350 : วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) นางจิตประภา  แก้ววงษา ครู
16 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200345 : บ้านพระมะขามสามัคคี อำไพ  นาคขุนทด ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200347 : บ้านหนองบง มนสิการ  แดขุนทด ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200347 : บ้านหนองบง ชำนาญ  พืมขุนทด ครู
19 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200344 : บ้านดอนด่านใน นายมานะ  เสวขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ
20 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200344 : บ้านดอนด่านใน นายวิจารณ์  ศิริเกษ ครู
21 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200361 : ชุมชนบ้านกุดม่วง เบญจวรรณ  ปั้นนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
22 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200361 : ชุมชนบ้านกุดม่วง นางเพลินพิศ  เมนขุนทด ครู
23 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200362 : ไชยณรงค์วิทยา นางจิรันดา  เข็มสันเทียะ ครู
24 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200364 : บ้านโกรกลึก นายการุณ  ชาญวิชานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200364 : บ้านโกรกลึก กัญญาวีร์  สิทธิขุนทด ครูอัตราจ้าง
26 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200364 : บ้านโกรกลึก รุจีรัตน์  โมงขุนทด ธุรการ
27 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200366 : บ้านหนองละมั่ง นายศุภวิทย์   พุธสระน้อย ครู
28 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200367 : บ้านหินลาด นายอธินรรฆ์  กนกธาดาสกุล ครู
29 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200368 : บ้านหินหล่อง นางวิไลลักษณ์   คมขุนทด ครู
30 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200331 : บ้านตะเคียน มนัสนันท์  โสภาคย์สิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
31 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200331 : บ้านตะเคียน นางขวัญเรือน  โสภาคย์ ครู
32 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200369 : บ้านคลองแค เทอดศักดิ์  ศรีมงคล ครู
33 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200371 : บ้านโนนเต็ง นางเตือนใจ  กาญจน์สูงเนิน ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200371 : บ้านโนนเต็ง นายก้องศักดิ์  ประดับค่าย เจ้าหน้าที่ะธุรการ
35 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200371 : บ้านโนนเต็ง นายธีรพัฒน  เสงี่ยมกลาง ครู
36 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200372 : บ้านโนนเมือง tae  chobyai ครู
37 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200323 : บ้านเก่า-บ้านน้อย นางสาวรัตติยากร  พินิจดวง ครูธุรการ
38 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200323 : บ้านเก่า-บ้านน้อย นายเกษม  จ่าพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า - บ้านน้อบ
39 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200325 : บ้านมะเริง นางจิราภรณ์  แหล่พั่ว ครูชำนาญการพิเศษ
40 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200325 : บ้านมะเริง นางสมจิตร  พิมพ์ทอง ครู
41 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200325 : บ้านมะเริง นิรุตติ์  เติมงาม ธุรการ
42 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200326 : บ้านวังโป่ง วรรณกร  ลุกจันทึก ครู
43 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 : บ้านสระพัง นางวรภา   จันทงาม ธุรการ
44 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 : บ้านสระพัง นางสาวศิริขวัญ  กล่ำเครือ ครูอัตราจ้าง
45 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 : บ้านสระพัง นางบุญญาภา  เกียกขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 : บ้านสระพัง เพ็ญพร  เดชไธสง ครู
47 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200376 : บ้านประดู่งาม ทองด้วง  ไชยณรงค์ ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200377 : บ้านแปรง นางสาวรัตติกาล   น้อยวิเศษ พนักงานราชการ
49 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200378 : บ้านฝายโบสถ์ พิศมัย  กุลนาฝาย ครู
50 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200381 : บ้านหนองปรือ นายวิชัย  ระจิตดำรงค์ ครู
51 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200389 : บ้านหนองพลวง สมภูมิ  พงศ์สุวรรณ ครู
52 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200383 : บ้านดอน นางนิภาวรรณ   สำราญพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
53 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200385 : บ้านโนนสง่า นายวัลลภ  เจริญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200385 : บ้านโนนสง่า พิศาล   ชมขุนทด ครู
55 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200386 : บ้านโป่งกระสัง นางสุธาทิพย์   ไกวัลเกศบุศย์ ครู
56 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200386 : บ้านโป่งกระสัง ไพจิตร  สิงห์ซอม ุครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200387 : บ้านพันชนะ jiatana  direksin ครูชำนาญการพิเศษ
58 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200387 : บ้านพันชนะ รุ่งอรุณ   รักชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
59 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200388 : บ้านมาบกราด นายสุพัตน์  เหิมขุนทด ครูธุรการ
60 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200388 : บ้านมาบกราด นายนราธิป  เพ็ชรนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200349 : บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) นางสาวอมรรัตน์  น้ำทิพย์ ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200351 : วัดสระจรเข้ นายสิน   เสียนขุนทด ข้าราชการครู
63 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200348 : บ้านหนองสาร มงคล  กิตติรงค์ ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200352 : บ้านเกาะลอย นางวาสนา  นาคสูงเนิน ครูธุรการโรงเรียน
65 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200353 : บ้านดอนใหญ่หนองโสน ลิขิต  สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียน
66 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200354 : บ้านวังสนวน นพรัตน์  หารคำ ครูผู้ช่วย
67 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200354 : บ้านวังสนวน ศศิพิมล  โกฎแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200355 : บ้านหนองขุยคูเมือง นายภูสิทย์   เปียขุนทด ครูชำนาญการ
69 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200356 : บ้านหนองหัน นายเกษมศักดิ์  เจียงพุดซา ครู
70 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200357 : บ้านหนองแหน อรทัย  ปุเรตัง ครู
71 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200357 : บ้านหนองแหน peangjai  ngudsantear ครูธุรการ
72 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200358 : บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ นางสาวนฤมล  ดีเดิม ครู
73 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200358 : บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ปราณี  กราบขุนทด ธุรการ
74 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200359 : บ้านใหม่ศรีสุข นางกิ่งกาญจน์  พืมขุนทด ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200360 : วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สมหมาย  เมียกขุนทด ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200380 : บ้านหนองไทร นางสาวธัญลักษณ์  ไวขุนทด ครู
77 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200374 : บ้านหนองแดง นายสมพร  แก้ววัน ครู
78 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200382 : บ้านหนองสะแก นายสำรวย  นิลเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน
79 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200370 : บ้านโคกสามัคคี ศิริชัย  ขวัญบุญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200398 : บ้านหนองกระเทียมใต้ ภูมิ  โคกขุนทด ธุรการ
81 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200398 : บ้านหนองกระเทียมใต้ นายประหยัด  คำแอ่ง ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200401 : วัดกุดน้ำใส วิไลวรรณ  โคกขุนทด ครู
83 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200401 : วัดกุดน้ำใส นางวิไลวรรณ  โคกขุนทด ครู
84 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200312 : บ้านจะบู นางสาวกชพร  เบือดขุนด ครูชำนาญการพิเศษ
85 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200314 : บ้านโนนระเวียง วิทวัช  เหมือดขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
86 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200314 : บ้านโนนระเวียง นางสุวารินทร์  ตึกตะคุ ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200315 : บ้านเมืองตะโก นางสาวณัฐณิชา  สมยนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
88 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200315 : บ้านเมืองตะโก นายศุภกร  สายธิปไชย ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200319 : บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) ละมุล  ทำจำปา ครู
90 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200319 : บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) นางละมุล  ทำจำปา ครู คศ.3
91 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200320 : บ้านห้วย นางกันตินันท์  ไมขุนทด ครู
92 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200373 : บ้านสระขี้ตุ่น ศุภณัฐ  มีงิ้วราย ธุรการ
93 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200397 : บ้านดอนมุกมัน นางกฤติยา  ศรีโนนทอง ครู
94 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200397 : บ้านดอนมุกมัน อารีย์  เรืองจาบ ครู
95 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200396 : บ้านโค้งตะคร้อ ชนม์นิเวศน์  ศิริโชคโภคี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
96 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200399 : บ้านหนองบัวละคร นางกันญา  สินธุเขตต์ ครูผู้สอน
97 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200399 : บ้านหนองบัวละคร นายอมรพจน์  คงกลาง คศ.3
98 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200399 : บ้านหนองบัวละคร นายนุกูล  ขันขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร
99 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200395 : บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) นายสุวัฒน์  บุตรแก้ว ครูผู้ช่วย
100 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200393 : บ้านหินเพิง อนุชิต  ชินโน ครู
101 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200393 : บ้านหินเพิง อุเทน  เชิดชู เจ้าหน้าที่ธุรการ
102 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200391 : บ้านหนองใหญ่ วราภรณ์  วาระสิทธิ์ ครูผู้ช่วย
103 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200392 : บ้านห้วยบง พิเชษฐ  สายธนู ครู
104 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200336 : บ้านซับพลู นพพล  เอื้อถาวรสุข ครูชำนาญการ
105 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200336 : บ้านซับพลู ไพรัตน์  พรพล ครู
106 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200337 : บ้านซับยาง ลัดดา  ถึงจันทึก ครู คศ.1
107 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200337 : บ้านซับยาง ธีระชัย  โสภาคย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
108 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200337 : บ้านซับยาง ลัดดา  ถึงจันทึก ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200340 : บ้านป่ารังงาม กฤต  สุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน
110 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200340 : บ้านป่ารังงาม ปาริชาต  แก้วเทียน ธุรการโรงเรียน
111 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200340 : บ้านป่ารังงาม ว่าที่ ร.ต.จักรพันธุ์  ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200341 : บ้านศิลาร่วมสามัคคี นางสุนิศา  การกสิขวิธี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
113 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200341 : บ้านศิลาร่วมสามัคคี วิชัย  พุตจันทึก ครู
114 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200342 : บ้านหนองกราดน้อย พรเพ็ญ  เพียจันทึก ครูชำนาญการพิเศษ
115 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200390 : บ้านน้อยพัฒนา สุพิชฌาย์  หนูขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
116 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200390 : บ้านน้อยพัฒนา สมบัติ  มะเดื่อชุมพร ครูชำนาญการพิเศษ
117 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200339 : บ้านปราสาท อนุสรณ์  หนูประสิทธิ์ ครูชำนาญการ
118 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200343 : บ้านห้วยจรเข้ นายทรงธรรมเดช  เหมือนจันทึก ครู
119 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200329 : บ้านกุดนางทอหูก เลิศชัย  เลิศกิจลักษณ์ ครู
120 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200330 : บ้านค่ายทะยิง ประคอง  เนตรสูงเนิน ครู
121 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200330 : บ้านค่ายทะยิง มธุรส  ศาสตร์ประสิทธิ์ ครู
122 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200330 : บ้านค่ายทะยิง นายชัชวาล  จันทรทีประ เจ้าหน้าที่ธุรการ
123 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200332 : บ้านทุ่งสว่าง นายอำนวย   ศิริธรรม ครูชำนาญการ
124 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200332 : บ้านทุ่งสว่าง ส่องแสง  ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
125 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200335 : บ้านหินดาด ดวงใจ  เหมือนจันทึก ครู
126 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200338 : บ้านท่าขี้เหล็ก นายเกษม  มิกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก
127 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200338 : บ้านท่าขี้เหล็ก นางสาวนริศา  เกิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200423 : บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ นางสาวปิยมาภรณ์  หีบโคกสูง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
129 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200423 : บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ นางขวัญใจ   กล้าหาญ ครู
130 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200423 : บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ นางสาวภัทราวดี  เครือสันติภพ ครูผู้ช่วย
131 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200424 : บ้านกำปัง นางสาววรัฐทยา  ครุฑหมื่นไวย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
132 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200425 : บ้านจาน ธนพร  เทอดศักดิ์เดชา ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200425 : บ้านจาน นางสาวดาราทิพย์  ฝ่ายขันธ์ ครูผู้ช่วย
134 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200426 : บ้านนา นิตยา  ราชบุรี ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200428 : บ้านอ้อไพล นายสำเรียง  เงี่ยงไธสง ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200429 : ศรีชลสินธุ์ นายยุทธพงษ์  ท่วมกลาง ครู คศ.1
137 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200429 : ศรีชลสินธุ์ นิตยา  เกาะโค้ง ครูผู้ช่วย
138 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200429 : ศรีชลสินธุ์ yuttapong  tumklang ครู
139 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200452 : บ้านกะพี้ อรจิรา  เทียมขุนทด ครูผู้ช่วย
140 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200452 : บ้านกะพี้ saranya  yaosoongnoen ครู
141 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200453 : บ้านค้างพลู นายอุดม  ศรีอาภัย ครู
142 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200453 : บ้านค้างพลู ประมวล  พันชนะ ครู
143 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200464 : บ้านซินหนองเขวา ศิริวรรณ  บุ้งกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
144 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200464 : บ้านซินหนองเขวา สิริวรรณ  ใจมั่น ครู
145 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200432 : บ้านโนนพุทรา นายพรชัย  ศรีเนาวรัตน์ ครู
146 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200432 : บ้านโนนพุทรา วิชุรีย์  กิตติรัตน์หมาย ครู
147 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200436 : ชุมชนบ้านด่านจาก นางสมฤทัย  มั่นคง ครู
148 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200436 : ชุมชนบ้านด่านจาก แคทลียา  ชนะจอหอ ครู
149 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200439 : บ้านตะคร้อ นายชินวัฒน์  มั่งคั่ง ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200439 : บ้านตะคร้อ พรพิมล  โกสันเทียะ ครู
151 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200443 : บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) นางสุนิสา  รุ่งโรจน์ ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200443 : บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) อธิป  จันทรวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
153 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200431 : บ้านถนนโพธิ์ นางสาวสิรินารถ  เทียนสันเทียะ ครู
154 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200431 : บ้านถนนโพธิ์ nontana  wacharatanakhom ครู
155 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200430 : บ้านดอนสระจันทร์ นายสายัณห์  ซำสันเทียะ ครู
156 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200430 : บ้านดอนสระจันทร์ นายวิทยา  ชำนาญกลาง ครูชำนาญการ
157 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200437 : โนนไทย เกตแก้ว  พรหมหมื่นไวย ครู
158 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200438 : บ้านด่านกรงกราง อรุณรัตน์  มุ่งแซกกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200438 : บ้านด่านกรงกราง ประภาพร  แฝดสูงเนิน พนักงานราชการ
160 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200438 : บ้านด่านกรงกราง ศรีวรรณ  อินทรชิต ครูผู้ช่วย
161 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200440 : บ้านโนนหวาย ประภาศรี  ชุมพลรัตน์ ครู
162 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200441 : วัดสระจรเข้ วรเอก  อามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200441 : วัดสระจรเข้ นางภัทรศยา  เชิดเพชรัตน์ ครู
164 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200442 : ศิริบ้านไร่ นายอิสระ  ไชยโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
165 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200442 : ศิริบ้านไร่ นายวาทิิน  สิริภูริภากร ครู
166 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200462 : บ้านใหม่โคกพรม แพรวพรรณ  โลสันเทียะ ครู
167 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200462 : บ้านใหม่โคกพรม วรัชถ์ฐา  โรจน์กิจพัฒน ครูผู้ช่วย
168 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200444 : บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) ชัยชนะ  ธูปพุดซา ครู
169 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200445 : บ้านบัลลังก์สะอาด เกษมสิงห์  การรักษา ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200445 : บ้านบัลลังก์สะอาด นายจิตรภณ   ตุละพิภาค ครูชำนาญการ
171 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200446 : บ้านโพธิ์ตาสี นายกิตติภพ  กิ่งกุ่มกลาง พนักงานราชการ
172 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200446 : บ้านโพธิ์ตาสี panumart  crutamna พนักงานราชการ
173 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200447 : บ้านเมืองเก่า เกษม  ชำนินอก ครู
174 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200448 : บ้านสระตะเฆ่ ิbundit  chaydee ครู
175 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200449 : บ้านหนองแจง ลัดดาพร  สิมมา ครูผู้ช่วย
176 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200449 : บ้านหนองแจง นางสาวสุวิมล  สีหามายา ครู
177 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200450 : บึงคำคู วิไลลักษณ์  ชาญสูงเนิน ครู
178 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200463 : เทพคงคา นางสาวกมลชนก  คงอยู่ ครูผู้ช่วย
179 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200463 : เทพคงคา สมศักดิ์  บอกสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200463 : เทพคงคา นางสาวสิริกานต์  พี่พิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200455 : บ้านหนองกลางดอน nongkarat  boonlum ครูผุ้ช่วย
182 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200456 : บุ่งสะอาดวัฒนา อังคนา  คำสิงห์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
183 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200456 : บุ่งสะอาดวัฒนา นายปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
184 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200454 : บ้านวัง(สายอนุกูล) นางรจนา  วัชรวิศิษฏ์ ครู
185 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200451 : ดอนน้ำใสวิทยา พล  เวียงสันเทียะ ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200451 : ดอนน้ำใสวิทยา พล  เวียงสันเทียะ ครู
187 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200435 : บ้านหนองดุม นายสุดคนึง  จารุพิพัฒนานนท์ ครู
188 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200433 : บ้านมะเกลือโกรกกระสัง นายกฤษณวัฒน์  พินเกาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200433 : บ้านมะเกลือโกรกกระสัง อิทธิพล  เวียงสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
190 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200434 : บ้านมะค่าดอนทะยิง ภัคชัญญา  บรรจบพุดซา ครู
191 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200434 : บ้านมะค่าดอนทะยิง นางสาวอรทัย   ตั๋นตี้ ครู
192 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200458 : ชุมชนบ้านโคกสวาย นางสาวอนุสรณ์  ลุยตัน ครู
193 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200458 : ชุมชนบ้านโคกสวาย ศุภกิตติ์  จงจัดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200458 : ชุมชนบ้านโคกสวาย นางสาวสุรีย์รัตน์  รัตนวิชัย ครูธุรการ
195 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200459 : บ้านโคกหนองไผ่ สิทธิศักดิ์  พิสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
196 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200460 : บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) ศรินยา  เวียงวะลัย หัวหน้าพัสดุ
197 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200461 : บ้านสระตอง รุ่งธิวา  ภาละโถ ครู
198 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200465 : บ้านทรงธรรม jakkrit  piewwong ครู
199 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200465 : บ้านทรงธรรม นางพุฒตาล   ตัดป่วง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
200 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200466 : บ้านนารายณ์ อุดมรัตน์  แก้วสุข ธุรการ
201 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200466 : บ้านนารายณ์ กรรณิการ์  ชาวไร่ ครู
202 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 : บ้านสำโรง นายดำรง  คำสันเทียะ ครูชำนาญการพิศษ
203 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 : บ้านสำโรง อธิพร  เนียมสันเทียะ ครูผู้ช่วย
204 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 : บ้านสำโรง กนิษฐา  หมุยเฮบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ
205 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200468 : บ้านหนองประดู่ สราวุฒิ  พลดีลา ครู
206 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200043 : อนุบาลขามสะแกแสง ชนันชิดา  รัตนปราณี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
207 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200043 : อนุบาลขามสะแกแสง กมลสิงห์  เรียบสันเทียะ ครู
208 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200044 : บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) นายนพรัตน์  หมายด่านกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
209 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200044 : บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ณฐพร  สัจจะจิรโรจน์ ครู
210 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200046 : บ้านหญ้าคาโนนแจง มาเรียม  ท่วมกลาง ครู
211 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200047 : บ้านหนองจาน ลัดดาวัลย์  งามจันอัด ครู ชำนาญการ
212 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200047 : บ้านหนองจาน ธีรวัฒน์  หมายติดกลาง ครูชำนาญการ
213 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200049 : บ้านหนุก นางสุพรรณี   พิมพ์พา ครู
214 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200049 : บ้านหนุก ว่าที่ ร.ต.ประจวบ   กลมกลาง ครู
215 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200049 : บ้านหนุก จุรีพร  กึ่งกลางดอน ธุรการ
216 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200051 : บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา  จิตจันทึก ครู
217 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200051 : บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) จักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์ ครู
218 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200053 : บ้านโนนผักชี นันทนิจ  อินทร์โคกสูง ครู
219 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200054 : บึงพัฒนาประชาร่วมจิต ณภัทรสพล  น้ำแก้ว ครู
220 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200055 : บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต นิธร  มาตย์วงศ์ ครู
221 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200056 : บ้านหนองโพธิ์ นางแสงดาว  เสาเปรีย ครู
222 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200057 : บ้านครึมม่วง นายมานพ  เต้าปั้น ครู
223 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200057 : บ้านครึมม่วง พิกุลแก้ว  ศรีดวงจันทร์ เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียน
224 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200060 : บ้านงิ้ว นายสุวัฒน์  แถมวัฒนะ ครู
225 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200062 : บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์ ครู
226 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 : บ้านสระแจง นางสาวภัททิยา   มุ่งอ้อมกลาง พนักงานราชการ
227 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 : บ้านสระแจง นางมณิษา   รัตน์สันเทียะ ครู
228 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 : บ้านสระแจง ปิยาภรณ์  พึ่งโคกสูง ผู้บริหารสถานศึกษา
229 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 : บ้านสระแจง ภัททิยา  มุ่งอ้อมกลาง พนักงานราชการ
230 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200052 : บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสุดใจ  กกกลาง ครู
231 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200050 : ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ประหยัด   รังกระโทก ครู
232 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200064 : บ้านหนองไผ่ คำวัง  หินทอง ครู
233 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200064 : บ้านหนองไผ่ นางสาวสิริพร  ชาติผดุง ครู
234 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200045 : บ้านบุตะโก นายอนรรฆพันธุ์  อาจศึก พนักงานราชการ
235 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200045 : บ้านบุตะโก สุภจิรา  ทับกลาง ครู
236 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200058 : บ้านคูเมือง พิศเพลิน  ลื่นกลาง ครู
237 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200067 : บ้านเมืองนาท ประทุมพร  นอกพุดซา ครู ธุรการ
238 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200067 : บ้านเมืองนาท นั้นทิยา  วรจิตตานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
239 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200068 : บ้านเสมา สุปราณี  ช่างบุ ครู คศ.3
240 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200071 : บ้านห้วยโนนพฤกษ์ นางวารี   หวังปรุงกลาง ครู
241 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200071 : บ้านห้วยโนนพฤกษ์ วงค์เดือน  ปรุสันเทียะ ครู ชำนาญการพิเศษ
242 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200072 : บ้านเหนือทัพรั้ง วิวัฒน์  กิ่งนอก ครู
243 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200061 : บ้านโนนมะเกลือ นางสาสวฐิติมา  สมบูรณ์ ครู
244 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200065 : ชุมชนหนองหัวฟาน สกล  ใจเย็น ครู
245 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200066 : บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) อุบล  โรจนเมธานนท์ ครู
246 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200069 : บ้านหนองปรือ นางสุมาลี  ศรีมณี ครูผู้ช่วย
247 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200027 : บ้านขามทะเลสอ นางสาวบัวก้าน  เลาสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ
248 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200028 : บ้านโคกแฝก นางศรีศิริ  บูรณะ ครูชำนาญการพิเศษ
249 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200032 : อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ มินตรา  มีสง่า ครู
250 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200032 : อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ กนิษฐา  คงเพชรศักดิ์ ครูธุรการ
251 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200035 : บ้านโนนตาล พรพิมล  เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
252 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200035 : บ้านโนนตาล จีรพงษ์  นาเมืองรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
253 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200036 : บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) Wichien  Eamsaard ครู
254 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200037 : บ้านบุระไหว จินตนา  พวงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200025 : บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา อาทร  ชิงรัมย์ ครู
256 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200031 : บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี นภาพร  แรมสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ
257 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200030 : บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นายคมสรณ์  นิธิปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน
258 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200029 : บ้านโนน นางเลขา  แก้วสูงเนิน ครู ค.ศ.3
259 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200026 : บ้านโกรกกระหาด ธัญพัฒน์  นันทัชพรพงศ์ ครู คศ.3
260 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200033 : บ้านโคกแขวน ธนาธิป  พลอยขุนทด ครูผู้ช่วย
261 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200034 : บ้านโตนดพูนผลวิทยา วิวัฒน  พลไธสง ครู
262 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200038 : บ้านพันดุง เพ็ญโพยม  ปรัชญาภูมิ ครู
263 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200038 : บ้านพันดุง นายปิติ  อินทร์นอก ครูผู้ช่วย
264 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200041 : บ้านหนองสรวง นางสาวรุ่งนภา  เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
265 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200039 : บ้านหนองกก วิไลพร  ปานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
266 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200040 : บ้านหนองตะครอง คณิศร  คูณขุนทด ธุรการโรงเรียน
267 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200040 : บ้านหนองตะครอง นายเกรียงไกร  สิงหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียน
268 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201246 : บ้านบึงปรือ มาณะ   พาขุนทด พนักงานราชการ
269 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201246 : บ้านบึงปรือ วนิดา  ไชยเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201249 : บ้านห้วยน้ำเค็ม พิมพ์วรา   ทองโม้ ครูชำนาญการพิเศษ
271 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201245 : บ้านคลองขามป้อม สิริขวัญ  แจ่มเพ็ง ธุรการ
272 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201240 : บ้านกุดสระแก้ว สมควร  ชวนขุนทด ครู
273 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201242 : บ้านวังยายทอง จารุวรรณ   พุขุนทด พนักงานราชการ
274 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201242 : บ้านวังยายทอง นางสาวปภัชญา  ศิริชัยวัฒนานนท์ ธุรการ
275 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201242 : บ้านวังยายทอง นางสาวธีมาพร  โมบขุนทด ครูผู้ช่วย
276 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201241 : บ้านทำนบเทวดา ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์  พิมพ์ภู ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
277 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201243 : บ้านสำนักตะคร้อ ยุพิน  เกงขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ
278 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201244 : บ้านหนองโพธิ์ จินตนา  จงโกเย็น ครู
279 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201244 : บ้านหนองโพธิ์ โสภา  โสภกุล ครู
280 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201248 : บ้านหนองบัวหลวง ธนารัชต์  มิกขุนทด ครู
281 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201248 : บ้านหนองบัวหลวง อัจฉรา  ปิวชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
282 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201233 : โรงเรียนบ้านโคกกระบือ นายประยูร  เปียสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ
283 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201234 : บ้านโนนทอง นายศิระศักดิ์  เกณขุนทด ครู คศ.3
284 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201236 : บ้านวังสมบูรณ์ อนุสรณ์  ชาพันดุง ครู
285 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201237 : บ้านหนองแวง ลิขิต  กิจขุน่ทด ครูชำนาญการพิเศษ
286 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201238 : บ้านหิงห้อย บุญส่ง  มอมขุนทด ครูขำนาญการพิเศษ
287 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201238 : บ้านหิงห้อย กฤติเดช  สิงห์ตุ้ย ครู
288 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201239 : บ้านใหม่เจริญผล นายไพบูลย์  ชาวขุนทด ครู
289 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201239 : บ้านใหม่เจริญผล นางสาวละออทิพย์  กูกขุนทด ครูธุรการ
290 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201239 : บ้านใหม่เจริญผล นางสาวกัลยรัตน์  มือขุนทด ธุรการ
291 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201247 : บ้านสะพานหิน นางนภา  ประกอบทอง ครู
292 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201265 : กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) Suwit  Kood-ua ครู
293 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201265 : กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) วิชาญ  เลิศสงคราม ครู
294 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201266 : บ้านกุดไผ่ น้ำฝน  โพธิ์เงิน ครูธุรการ
295 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201266 : บ้านกุดไผ่ sirilak  phengmani เจ้าหน้าที่ธุรการ
296 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201267 : บ้านดอนขวาง นภัสวรรณ  ค้อไผ่ ครู
297 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201267 : บ้านดอนขวาง วิชาญ  เลิศสงคราม ครู
298 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201268 : บ้านตะเคียนงาม วรากร  ตันฑทนะเทวินทร์ ครู
299 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201268 : บ้านตะเคียนงาม นุชนาถ  ทดกลาง ครูผู้ช่วย
300 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201268 : บ้านตะเคียนงาม อดิสร  เพียรงูเหลือม ครูผู้ช่วย
301 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201270 : บ้านโนนงิ้ว นายบำเพ็ญ  ศรีวัฒนพันธุ์ ครู
302 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201271 : บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) JONGRAK  CHAOWAPEE ครู
303 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201271 : บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) มุทิตา  ใจเย็น ธุรการ
304 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201272 : บ้านห้วยหุงเกลือ เสาวรส  บุตรวาปี ครู
305 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201255 : บ้านห้วยสามขา ธนเศรษฐ์  รอดดี ครู
306 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201253 : บ้านป่าเพกา ธัญธร  เลิศนา ครู
307 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201264 : พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) นางนาถฤดี   ไวยขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ
308 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 : บ้านโกรกช้างน้อย สุกัญญา  ขุระสะ ครู
309 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 : บ้านโกรกช้างน้อย พรนภา  ใกล้สันเทียะ ธุรการ
310 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 : บ้านโกรกช้างน้อย ธีระพงศ์  กาญจน์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
311 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201260 : บ้านหนองกกตลุกผักไร วิริยาพน  ฉิมสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ
312 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201261 : บ้านทองหลาง สุวรรณา   พานรัมย์ ครู
313 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201262 : โรงเรียนบ้านโพนไพล ศิริพรรณ  ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
314 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201257 : ชายพะเนาหนองโพธิ์ นายสำเนียง  เขียนเขว้า ครู
315 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201258 : บ้านกุดจิกหนองแห้ว ไพโรจน์  กายขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
316 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201258 : บ้านกุดจิกหนองแห้ว วราภรณ์   เหลาสา ครู
317 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201258 : บ้านกุดจิกหนองแห้ว ประวิช  แน่นสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
318 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201254 : มาบกราดวิทยา นายสุขเกษม  จันทรแสน ครู
319 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201254 : มาบกราดวิทยา พงกฤษฎ  รักษาไพร ครู
320 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201252 : บ้านเจริญผล มนัส  อาจสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
321 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201252 : บ้านเจริญผล ชุติกาญจน์   ศรีจะตะ ครูขำนาญการพิเศษ
322 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 : ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) จันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ ครู
323 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 : ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) ผกายวรรณ  ชิดพังเทียม ครูอัตราจ้าง
324 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 : ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) พลินทรา  คงแสนคำ รองผ้อำนวยการ
325 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 : ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) รัชฎาภรณ์  ฤาชา ครูผู้ช่วย
326 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201256 : สระพระขมาดไพร น.ส.บุญสม   โปสันเทียะ ครู
327 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201274 : บ้านตลุกชั่งโค ประทีป  เกียนสันเทียะ ครู
328 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201275 : บ้านถนนหัก เกียรติศักดิ์  แพวขุนทด ครู
329 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201276 : บ้านหนองกก สุมัยญา  จงจัดกลาง ธุรการโรงเรียน
330 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 : บ้านหนองหอย นางภูมรินทร์  ศรีภักดี ครู
331 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 : บ้านหนองหอย ปวีณา  ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
332 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 : บ้านหนองหอย ชรัตน์  วนสันเทียะ ครู
333 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201278 : บ้านบุเขว้า วาสนา  เข็มจีนมะดัน ครู
334 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201269 : บ้านทำนบพัฒนา นางสาวรัตนาภรณ์  จงนอก ครู
335 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201269 : บ้านทำนบพัฒนา นายจันทรวัทน์  ศรีเพชร ครู