รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200313 บ้านถนนหักใหญ่ นายเฉลียว   ถนอมพุทรา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200316 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ทวีสิทธิ์  จันทร์นา ครู อนุมัติ
3 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200316 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) ศักดา  ทุนภิรมย์ ครู อนุมัติ
4 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200317 บ้านสำนักพิมาน อดุลย์รัก  ดวงมา ครู อนุมัติ
5 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200318 บ้านหนองกระเทียมเหนือ นัยนา  ใกล้พุดซา ธุรการ อนุมัติ
6 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200321 วัดกุดพิมาน นายจำเนียร  พรมสวัสดิ์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200321 วัดกุดพิมาน นางรินทร์ลภัส  พัฒน์เมธากูล ครู คศ.3 อนุมัติ
8 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200400 บ้านหาญ นางรพีพรรณ  จันวิสา ครู อนุมัติ
9 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200402 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย ส.ต.ต.อุดม  งิมขุนทด ครู อนุมัติ
10 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200328 บ้านใหม่เจริญสุข นางจารุวรรณ  มายขุนทด ครู อนุมัติ
11 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200365 บ้านจั่นโคกรักษ์ สุพจน์  สินขุนทด ครู อนุมัติ
12 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200384 ด่านขุนทด อาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์ ครู อนุมัติ
13 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200346 บ้านละเลิงพิมาน อนรรฆพันธุ์  อาจศึก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
14 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200346 บ้านละเลิงพิมาน แจ๋ว  พืมขุนทด ครู อนุมัติ
15 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200350 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) นางจิตประภา  แก้ววงษา ครู อนุมัติ
16 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200345 บ้านพระมะขามสามัคคี อำไพ  นาคขุนทด ครู อนุมัติ
17 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200347 บ้านหนองบง มนสิการ  แดขุนทด ครู อนุมัติ
18 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200347 บ้านหนองบง ชำนาญ  พืมขุนทด ครู อนุมัติ
19 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200344 บ้านดอนด่านใน นายมานะ  เสวขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200344 บ้านดอนด่านใน นายวิจารณ์  ศิริเกษ ครู อนุมัติ
21 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200361 ชุมชนบ้านกุดม่วง นางเพลินพิศ  เมนขุนทด ครู อนุมัติ
22 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200361 ชุมชนบ้านกุดม่วง เบญจวรรณ  ปั้นนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200362 ไชยณรงค์วิทยา นางจิรันดา  เข็มสันเทียะ ครู อนุมัติ
24 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200364 บ้านโกรกลึก กัญญาวีร์  สิทธิขุนทด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
25 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200364 บ้านโกรกลึก รุจีรัตน์  โมงขุนทด ธุรการ อนุมัติ
26 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200364 บ้านโกรกลึก นายการุณ  ชาญวิชานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
27 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200366 บ้านหนองละมั่ง นายศุภวิทย์   พุธสระน้อย ครู อนุมัติ
28 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200367 บ้านหินลาด นายอธินรรฆ์  กนกธาดาสกุล ครู อนุมัติ
29 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200368 บ้านหินหล่อง นางวิไลลักษณ์   คมขุนทด ครู อนุมัติ
30 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200331 บ้านตะเคียน มนัสนันท์  โสภาคย์สิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
31 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200331 บ้านตะเคียน นางขวัญเรือน  โสภาคย์ ครู อนุมัติ
32 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200369 บ้านคลองแค นายอมร  สังฆบุตร ครู อนุมัติ
33 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200369 บ้านคลองแค เทอดศักดิ์  ศรีมงคล ครู อนุมัติ
34 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200371 บ้านโนนเต็ง นายธีรพัฒน  เสงี่ยมกลาง ครู อนุมัติ
35 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200371 บ้านโนนเต็ง นางเตือนใจ  กาญจน์สูงเนิน ครู อนุมัติ
36 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200371 บ้านโนนเต็ง นายก้องศักดิ์  ประดับค่าย เจ้าหน้าที่ะธุรการ อนุมัติ
37 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200372 บ้านโนนเมือง tae  chobyai ครู อนุมัติ
38 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200323 บ้านเก่า-บ้านน้อย นายเกษม  จ่าพันดุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า - บ้านน้อบ อนุมัติ
39 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200325 บ้านมะเริง นางจิราภรณ์  แหล่พั่ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200325 บ้านมะเริง นางสมจิตร  พิมพ์ทอง ครู อนุมัติ
41 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200326 บ้านวังโป่ง วรรณกร  ลุกจันทึก ครู อนุมัติ
42 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 บ้านสระพัง นางบุญญาภา  เกียกขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 บ้านสระพัง นางสาวศิริขวัญ  กล่ำเครือ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
44 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 บ้านสระพัง นางวรภา   จันทงาม ธุรการ อนุมัติ
45 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200327 บ้านสระพัง เพ็ญพร  เดชไธสง ครู อนุมัติ
46 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200376 บ้านประดู่งาม ทองด้วง  ไชยณรงค์ ครู อนุมัติ
47 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200377 บ้านแปรง นางสาวรัตติกาล   น้อยวิเศษ พนักงานราชการ อนุมัติ
48 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200378 บ้านฝายโบสถ์ นางสาวภนัชย์พร  บุขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
49 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200381 บ้านหนองปรือ นายวิชัย  ระจิตดำรงค์ ครู อนุมัติ
50 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200389 บ้านหนองพลวง สมภูมิ  พงศ์สุวรรณ ครู อนุมัติ
51 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200383 บ้านดอน นางนิภาวรรณ   สำราญพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200385 บ้านโนนสง่า พิศาล   ชมขุนทด ครู อนุมัติ
53 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200385 บ้านโนนสง่า อมรวิช  รองชัย ธุรการ อนุมัติ
54 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200386 บ้านโป่งกระสัง นางสุธาทิพย์   ไกวัลเกศบุศย์ ครู อนุมัติ
55 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200386 บ้านโป่งกระสัง นางสุธาทิพย์  ไกวัลเกศบุศย์ ครู อนุมัติ
56 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200387 บ้านพันชนะ รุ่งอรุณ   รักชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200387 บ้านพันชนะ jiatana  direksin ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200388 บ้านมาบกราด นายนราธิป  เพ็ชรนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
59 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200388 บ้านมาบกราด นายสุพัตน์  เหิมขุนทด ครูธุรการ อนุมัติ
60 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200349 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) นางสาวอมรรัตน์  น้ำทิพย์ ครู อนุมัติ
61 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200351 วัดสระจรเข้ นายสิน   เสียนขุนทด ข้าราชการครู อนุมัติ
62 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200348 บ้านหนองสาร มงคล  กิตติรงค์ ครู อนุมัติ
63 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200352 บ้านเกาะลอย นางวาสนา  นาคสูงเนิน ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
64 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200353 บ้านดอนใหญ่หนองโสน ลิขิต  สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200354 บ้านวังสนวน นพรัตน์  หารคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
66 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200355 บ้านหนองขุยคูเมือง นายภูสิทย์   เปียขุนทด ครูชำนาญการ อนุมัติ
67 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200356 บ้านหนองหัน นายเกษมศักดิ์  เจียงพุดซา ครู อนุมัติ
68 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200357 บ้านหนองแหน peangjai  ngudsantear ครูธุรการ อนุมัติ
69 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200357 บ้านหนองแหน อรทัย  ปุเรตัง ครู อนุมัติ
70 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200358 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ นางสาวนฤมล  ดีเดิม ครู อนุมัติ
71 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200358 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ นายคมกฤษฎา  แก้วใส เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
72 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200359 บ้านใหม่ศรีสุข นางกิ่งกาญจน์  พืมขุนทด ครู อนุมัติ
73 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200360 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สมหมาย  เมียกขุนทด ครู อนุมัติ
74 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200380 บ้านหนองไทร นายสุวิทย์  ชื่ออภัย ครู อนุมัติ
75 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200380 บ้านหนองไทร นางสาวธัญลักษณ์  ไวขุนทด ครู อนุมัติ
76 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200374 บ้านหนองแดง นายสมพร  แก้ววัน ครู อนุมัติ
77 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200382 บ้านหนองสะแก นายสำรวย  นิลเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200370 บ้านโคกสามัคคี ศิริชัย  ขวัญบุญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200398 บ้านหนองกระเทียมใต้ นายประหยัด  คำแอ่ง ครู อนุมัติ
80 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200398 บ้านหนองกระเทียมใต้ ภูมิ  โคกขุนทด ธุรการ อนุมัติ
81 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200401 วัดกุดน้ำใส นางวิไลวรรณ  โคกขุนทด ครู อนุมัติ
82 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200401 วัดกุดน้ำใส วิไลวรรณ  โคกขุนทด ครู อนุมัติ
83 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200312 บ้านจะบู นางสาวกชพร  เบือดขุนด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200314 บ้านโนนระเวียง นางสุวารินทร์  ตึกตะคุ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
85 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200315 บ้านเมืองตะโก นายศุภกร  สายธิปไชย ครู อนุมัติ
86 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200319 บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) นางละมุล  ทำจำปา ครู คศ.3 อนุมัติ
87 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200319 บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) ละมุล  ทำจำปา ครู อนุมัติ
88 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200320 บ้านห้วย นางกันตินันท์  ไมขุนทด ครู อนุมัติ
89 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200373 บ้านสระขี้ตุ่น นายวิทวัช  เหมือดขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200397 บ้านดอนมุกมัน นางกฤติยา  ศรีโนนทอง ครู อนุมัติ
91 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200397 บ้านดอนมุกมัน อารีย์  เรืองจาบ ครู อนุมัติ
92 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200396 บ้านโค้งตะคร้อ นางภัทรวดี  เกตุคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
93 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200396 บ้านโค้งตะคร้อ ชนม์นิเวศน์  ศิริโชคโภคี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
94 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200399 บ้านหนองบัวละคร นายอมรพจน์  คงกลาง คศ.3 อนุมัติ
95 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200399 บ้านหนองบัวละคร นายนุกูล  ขันขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร อนุมัติ
96 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200399 บ้านหนองบัวละคร นางกันญา  สินธุเขตต์ ครูผู้สอน อนุมัติ
97 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200395 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) นายสุวัฒน์  บุตรแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
98 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200393 บ้านหินเพิง อุเทน  เชิดชู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
99 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200393 บ้านหินเพิง อนุชิต  ชินโน ครู อนุมัติ
100 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200391 บ้านหนองใหญ่ วราภรณ์  วาระสิทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
101 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200392 บ้านห้วยบง พิเชษฐ  สายธนู ครู อนุมัติ
102 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200336 บ้านซับพลู นพพล  เอื้อถาวรสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
103 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200336 บ้านซับพลู ไพรัตน์  พรพล ครู อนุมัติ
104 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200337 บ้านซับยาง ลัดดา  ถึงจันทึก ครู อนุมัติ
105 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200337 บ้านซับยาง ธีระชัย  โสภาคย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200337 บ้านซับยาง ลัดดา  ถึงจันทึก ครู คศ.1 อนุมัติ
107 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200340 บ้านป่ารังงาม ว่าที่ ร.ต.จักรพันธุ์  ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
108 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200341 บ้านศิลาร่วมสามัคคี นางสุนิศา  การกสิขวิธี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
109 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200341 บ้านศิลาร่วมสามัคคี วิชัย  พุตจันทึก ครู อนุมัติ
110 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200342 บ้านหนองกราดน้อย พรเพ็ญ  เพียจันทึก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
111 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200390 บ้านน้อยพัฒนา สมบัติ  มะเดื่อชุมพร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200390 บ้านน้อยพัฒนา สุพิชฌาย์  หนูขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200339 บ้านปราสาท อนุสรณ์  หนูประสิทธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
114 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200343 บ้านห้วยจรเข้ นายทรงธรรมเดช  เหมือนจันทึก ครู อนุมัติ
115 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200329 บ้านกุดนางทอหูก เลิศชัย  เลิศกิจลักษณ์ ครู อนุมัติ
116 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200330 บ้านค่ายทะยิง นายชัชวาล  จันทรทีประ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
117 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200330 บ้านค่ายทะยิง มธุรส  ศาสตร์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
118 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200330 บ้านค่ายทะยิง ประคอง  เนตรสูงเนิน ครู อนุมัติ
119 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200332 บ้านทุ่งสว่าง นายอำนวย   ศิริธรรม ครูชำนาญการ อนุมัติ
120 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200332 บ้านทุ่งสว่าง ส่องแสง  ปัญญาดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
121 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200335 บ้านหินดาด ดวงใจ  เหมือนจันทึก ครู อนุมัติ
122 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200338 บ้านท่าขี้เหล็ก นางสาวนริศา  เกิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
123 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200338 บ้านท่าขี้เหล็ก นางศศิพิมล  โกฎแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200423 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ นางขวัญใจ   กล้าหาญ ครู อนุมัติ
125 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200424 บ้านกำปัง นางสาววรัฐทยา  ครุฑหมื่นไวย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200425 บ้านจาน นางสาวดาราทิพย์  ฝ่ายขันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200425 บ้านจาน ธนพร  เทอดศักดิ์เดชา ครู อนุมัติ
128 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200426 บ้านนา นิตยา  ราชบุรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
129 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200428 บ้านอ้อไพล นายสำเรียง  เงี่ยงไธสง ครู อนุมัติ
130 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200429 ศรีชลสินธุ์ นิตยา  เกาะโค้ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
131 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200429 ศรีชลสินธุ์ นายยุทธพงษ์  ท่วมกลาง ครู คศ.1 อนุมัติ
132 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200429 ศรีชลสินธุ์ yuttapong  tumklang ครู อนุมัติ
133 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200452 บ้านกะพี้ อรจิรา  เทียมขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
134 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200452 บ้านกะพี้ saranya  yaosoongnoen ครู อนุมัติ
135 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200453 บ้านค้างพลู นายอุดม  ศรีอาภัย ครู อนุมัติ
136 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200453 บ้านค้างพลู ประมวล  พันชนะ ครู อนุมัติ
137 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200464 บ้านซินหนองเขวา สิริวรรณ  ใจมั่น ครู อนุมัติ
138 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200464 บ้านซินหนองเขวา ศิริวรรณ  บุ้งกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
139 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200432 บ้านโนนพุทรา นายพรชัย  ศรีเนาวรัตน์ ครู อนุมัติ
140 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200436 ชุมชนบ้านด่านจาก แคทลียา  ชนะจอหอ ครู อนุมัติ
141 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200436 ชุมชนบ้านด่านจาก นางสมฤทัย  มั่นคง ครู อนุมัติ
142 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200439 บ้านตะคร้อ พรพิมล  โกสันเทียะ ครู อนุมัติ
143 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200439 บ้านตะคร้อ นายชินวัฒน์  มั่งคั่ง ครู อนุมัติ
144 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200443 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) นางสุนิสา  รุ่งโรจน์ ครู อนุมัติ
145 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200443 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) อธิป  จันทรวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
146 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200431 บ้านถนนโพธิ์ นางสาวสิรินารถ  เทียนสันเทียะ ครู อนุมัติ
147 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200431 บ้านถนนโพธิ์ nontana  wacharatanakhom ครู อนุมัติ
148 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200430 บ้านดอนสระจันทร์ นายวิทยา  ชำนาญกลาง ครูชำนาญการ อนุมัติ
149 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200430 บ้านดอนสระจันทร์ นายสายัณห์  ซำสันเทียะ ครู อนุมัติ
150 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200437 โนนไทย เกตแก้ว  พรหมหมื่นไวย ครู อนุมัติ
151 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200438 บ้านด่านกรงกราง อรุณรัตน์  มุ่งแซกกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200438 บ้านด่านกรงกราง ประภาพร  แฝดสูงเนิน พนักงานราชการ อนุมัติ
153 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200438 บ้านด่านกรงกราง ศรีวรรณ  อินทรชิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200440 บ้านโนนหวาย ประภาศรี  ชุมพลรัตน์ ครู อนุมัติ
155 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200441 วัดสระจรเข้ นางภัทรศยา  เชิดเพชรัตน์ ครู อนุมัติ
156 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200441 วัดสระจรเข้ วรเอก  อามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
157 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200442 ศิริบ้านไร่ นายอิสระ  ไชยโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200462 บ้านใหม่โคกพรม แพรวพรรณ  โลสันเทียะ ครู อนุมัติ
159 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200444 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) ชัยชนะ  ธูปพุดซา ครู อนุมัติ
160 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200445 บ้านบัลลังก์สะอาด เกษมสิงห์  การรักษา ครู อนุมัติ
161 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200445 บ้านบัลลังก์สะอาด นายจิตรภณ   ตุละพิภาค ครูชำนาญการ อนุมัติ
162 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200446 บ้านโพธิ์ตาสี นายกิตติภพ  กิ่งกุ่มกลาง พนักงานราชการ อนุมัติ
163 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200446 บ้านโพธิ์ตาสี panumart  crutamna พนักงานราชการ อนุมัติ
164 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200447 บ้านเมืองเก่า เกษม  ชำนินอก ครู อนุมัติ
165 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200448 บ้านสระตะเฆ่ ิbundit  chaydee ครู อนุมัติ
166 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200449 บ้านหนองแจง ลัดดาพร  สิมมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
167 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200449 บ้านหนองแจง นางรัศมี  จันทร์หอม ครู อนุมัติ
168 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200450 บึงคำคู วิไลลักษณ์  ชาญสูงเนิน ครู อนุมัติ
169 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200463 เทพคงคา สมศักดิ์  บอกสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200463 เทพคงคา นางสาวกมลชนก  คงอยู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
171 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200455 บ้านหนองกลางดอน nongkarat  boonlum ครูผุ้ช่วย อนุมัติ
172 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200456 บุ่งสะอาดวัฒนา นายปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
173 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200456 บุ่งสะอาดวัฒนา อังคนา  คำสิงห์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200454 บ้านวัง(สายอนุกูล) นางรจนา  วัชรวิศิษฏ์ ครู อนุมัติ
175 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200451 ดอนน้ำใสวิทยา พล  เวียงสันเทียะ ครู อนุมัติ
176 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200451 ดอนน้ำใสวิทยา พล  เวียงสันเทียะ ครู อนุมัติ
177 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200435 บ้านหนองดุม นายสุดคนึง  จารุพิพัฒนานนท์ ครู อนุมัติ
178 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200433 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง MANIT  KLOMKLANG ครู อนุมัติ
179 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200433 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง อิทธิพล  เวียงสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
180 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200434 บ้านมะค่าดอนทะยิง นางสาวอรทัย   ตั๋นตี้ ครู อนุมัติ
181 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200434 บ้านมะค่าดอนทะยิง ภัคชัญญา  บรรจบพุดซา ครู อนุมัติ
182 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200458 ชุมชนบ้านโคกสวาย นางสาวสุรีย์รัตน์  รัตนวิชัย ครูธุรการ อนุมัติ
183 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200458 ชุมชนบ้านโคกสวาย นางสาวอนุสรณ์  ลุยตัน ครู อนุมัติ
184 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200459 บ้านโคกหนองไผ่ อรุณรัตน์  จุติตรี ครู อนุมัติ
185 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200459 บ้านโคกหนองไผ่ วรวิทย์  อินทำนุ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
186 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200460 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) ศรินยา  เวียงวะลัย หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
187 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200460 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) ธันวา  ศิลปชัย ครู อนุมัติ
188 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200461 บ้านสระตอง รุ่งธิวา  ภาละโถ ครู อนุมัติ
189 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200465 บ้านทรงธรรม jakkrit  piewwong ครู อนุมัติ
190 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200466 บ้านนารายณ์ อุดมรัตน์  แก้วสุข ธุรการ อนุมัติ
191 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200466 บ้านนารายณ์ กรรณิการ์  ชาวไร่ ครู อนุมัติ
192 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 บ้านสำโรง กนิษฐา  หมุยเฮบัว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
193 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200467 บ้านสำโรง นายดำรง  คำสันเทียะ ครูชำนาญการพิศษ อนุมัติ
194 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200468 บ้านหนองประดู่ สราวุฒิ  พลดีลา ครู อนุมัติ
195 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200043 อนุบาลขามสะแกแสง ชนันชิดา  รัตนปราณี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
196 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200043 อนุบาลขามสะแกแสง กมลสิงห์  เรียบสันเทียะ ครู อนุมัติ
197 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200044 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) นายนพรัตน์  หมายด่านกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
198 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200046 บ้านหญ้าคาโนนแจง มาเรียม  ท่วมกลาง ครู อนุมัติ
199 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200047 บ้านหนองจาน ธีรวัฒน์  หมายติดกลาง ครูชำนาญการ อนุมัติ
200 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200047 บ้านหนองจาน ลัดดาวัลย์  งามจันอัด ครู ชำนาญการ อนุมัติ
201 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200049 บ้านหนุก ว่าที่ ร.ต.ประจวบ   กลมกลาง ครู อนุมัติ
202 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200049 บ้านหนุก นางสุพรรณี   พิมพ์พา ครู อนุมัติ
203 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200049 บ้านหนุก จุรีพร  กึ่งกลางดอน ธุรการ อนุมัติ
204 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200051 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติมา  จิตจันทึก ครู อนุมัติ
205 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200051 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) จักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์ ครู อนุมัติ
206 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200053 บ้านโนนผักชี นันทนิจ  อินทร์โคกสูง ครู อนุมัติ
207 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200054 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต ณภัทรสพล  น้ำแก้ว ครู อนุมัติ
208 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200055 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต นิธร  มาตย์วงศ์ ครู อนุมัติ
209 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200056 บ้านหนองโพธิ์ นางแสงดาว  เสาเปรีย ครู อนุมัติ
210 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200057 บ้านครึมม่วง นายมานพ  เต้าปั้น ครู อนุมัติ
211 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200060 บ้านงิ้ว นายสุวัฒน์  แถมวัฒนะ ครู อนุมัติ
212 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200062 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) นางภัทรวรินทร์  สีโพธิ์ ครู อนุมัติ
213 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 บ้านสระแจง มณิษา  รัตน์สันเทียะ ครู อนุมัติ
214 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 บ้านสระแจง นางมณิษา   รัตน์สันเทียะ ครู อนุมัติ
215 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 บ้านสระแจง ภัททิยา  มุ่งอ้อมกลาง พนักงานราชการ อนุมัติ
216 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 บ้านสระแจง นางสาวภัททิยา   มุ่งอ้อมกลาง พนักงานราชการ อนุมัติ
217 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200063 บ้านสระแจง ปิยาภรณ์  พึ่งโคกสูง ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
218 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200052 บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) นางสุดใจ  กกกลาง ครู อนุมัติ
219 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200050 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ประหยัด   รังกระโทก ครู อนุมัติ
220 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200064 บ้านหนองไผ่ คำวัง  หินทอง ครู อนุมัติ
221 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200064 บ้านหนองไผ่ นางสาวสิริพร  ชาติผดุง ครู อนุมัติ
222 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200045 บ้านบุตะโก สุภจิรา  ทับกลาง ครู อนุมัติ
223 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200058 บ้านคูเมือง พิศเพลิน  ลื่นกลาง ครู อนุมัติ
224 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200067 บ้านเมืองนาท นั้นทิยา  วรจิตตานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
225 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200067 บ้านเมืองนาท ประทุมพร  นอกพุดซา ครู ธุรการ อนุมัติ
226 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200068 บ้านเสมา สุปราณี  ช่างบุ ครู คศ.3 อนุมัติ
227 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200071 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ นางวารี   หวังปรุงกลาง ครู อนุมัติ
228 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200072 บ้านเหนือทัพรั้ง วิวัฒน์  กิ่งนอก ครู อนุมัติ
229 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200061 บ้านโนนมะเกลือ นางสาสวฐิติมา  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
230 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200065 ชุมชนหนองหัวฟาน สกล  ใจเย็น ครู อนุมัติ
231 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200066 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) อุบล  โรจนเมธานนท์ ครู อนุมัติ
232 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200069 บ้านหนองปรือ นางสุมาลี  ศรีมณี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
233 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200027 บ้านขามทะเลสอ นางสาวบัวก้าน  เลาสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
234 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200028 บ้านโคกแฝก นางศรีศิริ  บูรณะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
235 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200032 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ มินตรา  มีสง่า ครู อนุมัติ
236 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200032 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ กนิษฐา  คงเพชรศักดิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
237 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200035 บ้านโนนตาล จีรพงษ์  นาเมืองรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
238 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200035 บ้านโนนตาล พรพิมล  เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
239 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200036 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) Wichien  Eamsaard ครู อนุมัติ
240 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200037 บ้านบุระไหว จินตนา  พวงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
241 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200025 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา อาทร  ชิงรัมย์ ครู อนุมัติ
242 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200031 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี นภาพร  แรมสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
243 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200030 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นายคมสรณ์  นิธิปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
244 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200029 บ้านโนน นางเลขา  แก้วสูงเนิน ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
245 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200026 บ้านโกรกกระหาด ธัญพัฒน์  นันทัชพรพงศ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
246 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200033 บ้านโคกแขวน ธนาธิป  พลอยขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
247 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200034 บ้านโตนดพูนผลวิทยา วิวัฒน  พลไธสง ครู อนุมัติ
248 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200038 บ้านพันดุง เพ็ญโพยม  ปรัชญาภูมิ ครู อนุมัติ
249 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200038 บ้านพันดุง นายปิติ  อินทร์นอก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
250 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200041 บ้านหนองสรวง นางสาวรุ่งนภา  เจิมขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
251 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200039 บ้านหนองกก วิไลพร  ปานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก อนุมัติ
252 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200040 บ้านหนองตะครอง นายเกรียงไกร  สิงหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
253 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 200040 บ้านหนองตะครอง คณิศร  คูณขุนทด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
254 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201246 บ้านบึงปรือ มาณะ   พาขุนทด พนักงานราชการ อนุมัติ
255 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201246 บ้านบึงปรือ วนิดา  ไชยเสน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
256 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201249 บ้านห้วยน้ำเค็ม พิมพ์วรา   ทองโม้ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
257 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201245 บ้านคลองขามป้อม จีระนันท์   วรรณกุล ครู อนุมัติ
258 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201240 บ้านกุดสระแก้ว สมควร  ชวนขุนทด ครู อนุมัติ
259 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201242 บ้านวังยายทอง จารุวรรณ   พุขุนทด พนักงานราชการ อนุมัติ
260 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201242 บ้านวังยายทอง นางสาวธีมาพร  โมบขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
261 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201241 บ้านทำนบเทวดา ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์  พิมพ์ภู ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
262 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201243 บ้านสำนักตะคร้อ นายสุรสิทธิ์  เกษมสุข ครู อนุมัติ
263 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201243 บ้านสำนักตะคร้อ นายสุรสิทธิ์  เกษมสุข ครู อนุมัติ
264 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201244 บ้านหนองโพธิ์ จินตนา  จงโกเย็น ครู อนุมัติ
265 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201244 บ้านหนองโพธิ์ โสภา  โสภกุล ครู อนุมัติ
266 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201248 บ้านหนองบัวหลวง อัจฉรา  ปิวชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
267 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201248 บ้านหนองบัวหลวง ธนารัชต์  มิกขุนทด ครู อนุมัติ
268 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201233 บ้านโคกกระบือ นายประยูร  เปียสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
269 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201234 บ้านโนนทอง นายศิระศักดิ์  เกณขุนทด ครู คศ.3 อนุมัติ
270 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201236 บ้านวังสมบูรณ์ อนุสรณ์  ชาพันดุง ครู อนุมัติ
271 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201237 บ้านหนองแวง ลิขิต  กิจขุน่ทด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
272 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201238 บ้านหิงห้อย บุญส่ง  มอมขุนทด ครูขำนาญการพิเศษ อนุมัติ
273 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201239 บ้านใหม่เจริญผล นายไพบูลย์  ชาวขุนทด ครู อนุมัติ
274 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201239 บ้านใหม่เจริญผล นางสาวละออทิพย์  กูกขุนทด ครูธุรการ อนุมัติ
275 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201247 บ้านสะพานหิน นางสาวอรุณยุพา  กมขุนทด ครู อนุมัติ
276 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201265 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) Suwit  Kood-ua ครู อนุมัติ
277 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201265 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) วิชาญ  เลิศสงคราม ครู อนุมัติ
278 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201266 บ้านกุดไผ่ น้ำฝน  โพธิ์เงิน ครูธุรการ อนุมัติ
279 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201266 บ้านกุดไผ่ sirilak  phengmani เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
280 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201267 บ้านดอนขวาง วิชาญ  เลิศสงคราม ครู อนุมัติ
281 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201267 บ้านดอนขวาง นภัสวรรณ  ค้อไผ่ ครู อนุมัติ
282 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201268 บ้านตะเคียนงาม วรากร  ตันฑทนะเทวินทร์ ครู อนุมัติ
283 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201268 บ้านตะเคียนงาม ช่อทิพย์  ชอบสว่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
284 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201268 บ้านตะเคียนงาม นุชนาถ  ทดกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
285 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201270 บ้านโนนงิ้ว นายบำเพ็ญ  ศรีวัฒนพันธุ์ ครู อนุมัติ
286 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201271 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) JONGRAK  CHAOWAPEE ครู อนุมัติ
287 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201272 บ้านห้วยหุงเกลือ เสาวรส  บุตรวาปี ครู อนุมัติ
288 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201255 บ้านห้วยสามขา ธนเศรษฐ์  รอดดี ครู อนุมัติ
289 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201253 บ้านป่าเพกา ธัญธร  เลิศนา ครู อนุมัติ
290 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201264 พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) นางนาถฤดี   ไวยขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
291 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 บ้านโกรกช้างน้อย สุกัญญา  ขุระสะ ครู อนุมัติ
292 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 บ้านโกรกช้างน้อย พรนภา  ใกล้สันเทียะ ธุรการ อนุมัติ
293 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201259 บ้านโกรกช้างน้อย ธีระพงศ์  กาญจน์สูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
294 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201260 บ้านหนองกกตลุกผักไร วิริยาพน  ฉิมสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
295 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201261 บ้านทองหลาง สุวรรณา   พานรัมย์ ครู อนุมัติ
296 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201262 บ้านโพนไพล ศิริพรรณ  ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
297 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201257 ชายพะเนาหนองโพธิ์ นายสำเนียง  เขียนเขว้า ครู อนุมัติ
298 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201258 บ้านกุดจิกหนองแห้ว ประวิช  แน่นสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
299 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201258 บ้านกุดจิกหนองแห้ว วราภรณ์   เหลาสา ครู อนุมัติ
300 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201258 บ้านกุดจิกหนองแห้ว ไพโรจน์  กายขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
301 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201254 มาบกราดวิทยา พงกฤษฎ  รักษาไพร ครู อนุมัติ
302 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201254 มาบกราดวิทยา นายสุขเกษม  จันทรแสน ครู อนุมัติ
303 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201252 บ้านเจริญผล มนัส  อาจสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
304 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201252 บ้านเจริญผล ชุติกาญจน์   ศรีจะตะ ครูขำนาญการพิเศษ อนุมัติ
305 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) พลินทรา  คงแสนคำ รองผ้อำนวยการ อนุมัติ
306 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) จันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ ครู อนุมัติ
307 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201250 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) ผกายวรรณ  ชิดพังเทียม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
308 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201256 สระพระขมาดไพร น.ส.บุญสม   โปสันเทียะ ครู อนุมัติ
309 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201274 บ้านตลุกชั่งโค ประทีป  เกียนสันเทียะ ครู อนุมัติ
310 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201275 บ้านถนนหัก เกียรติศักดิ์  แพวขุนทด ครู อนุมัติ
311 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201276 บ้านหนองกก มยุรี  ลบขุนทด ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
312 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 บ้านหนองหอย นางภูมรินทร์  ศรีภักดี ครู อนุมัติ
313 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 บ้านหนองหอย ชรัตน์  วนสันเทียะ ครู อนุมัติ
314 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201277 บ้านหนองหอย ปวีณา  ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
315 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201278 บ้านบุเขว้า วาสนา  เข็มจีนมะดัน ครู อนุมัติ
316 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201269 บ้านทำนบพัฒนา นางสาวรัตนาภรณ์  จงนอก ครู อนุมัติ
317 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 201269 บ้านทำนบพัฒนา นายจันทรวัทน์  ศรีเพชร ครู อนุมัติ