รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200091 : บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) วีระศักดิ์  อิ่มกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
2 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200094 : บ้านมะค่า เหมราช  สรวงสมบัติ ครูผู้ช่วย
3 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200084 : บ้านตะหนอด นางสาววนิดา  ถาวจัตุรัส ครู
4 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200088 : ปริยัติไพศาล ศิวัสว์  โตนอก ครู
5 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200073 : บ้านโคกเสี่ยว ณัฐพัชร  คำศรี ครู
6 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200074 : บ้านน้อยหนองหนาด นายไพฑูรย์   จงท่องกลาง ครู
7 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200075 : บ้านปอบิด ราชศักดิ์  เวชกร ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200076 : บ้านเมืองคง นางวงเดือน  แสงทองสี ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200079 : บ้านหนองหว้า นางสายพิณ  บรรจงรอด ครู
10 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200080 : วัดกู่สามัคคี อรอนงค์  ธุระแสง ครู
11 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200118 : บ้านไทรโยง นางวราภรณ์  ผิวสา ครู
12 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200077 : บ้านสี่เหลี่ยม นางสาวอรัญญา  โตค้างพลู ครู
13 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200114 : บ้านดอนใหญ่ นิรันดร์  ปานนอก ครู
14 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200116 : บ้านศรีนิมิต สุวภัทร  พรหมบุตร ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200117 : บ้านหนองแขม นางสาวสิริกาญจน์  แคสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200081 : บ้านโคกตะพาบ คมเดช  โคนโพธิ์ ครู
17 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200082 : บ้านตะโกโคก นางกาญจนา  ขอยึดกลาง ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200083 : บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) วรวุฒ  นมัสสิลา ครูผู้ช่วย
19 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200085 : บ้านตาจั่น วิภาวรรณ  สีลาเกตุ ครู
20 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200087 : บ้านหนองบัวทุ่ง พัชฎาภรณ์  เจริญรอย ครู
21 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200089 : ชุมชนบ้านวัด วิบูรณ์  กลิ่นรื่น ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200089 : ชุมชนบ้านวัด วราภรณ์  รัตนวิชัย ครู
23 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200090 : บ้านกระถิน มนัส  หนูนอก ครู
24 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200092 : บ้านคอนเมือง สุริยันต์  กลมเกลียว ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200092 : บ้านคอนเมือง ไชยวัฒน์  รัตนวิชัย ครู
26 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200093 : บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) นางเบญจวรรณ  ปลั่งกระโทก ครู
27 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200095 : บ้านหนองบัวสามัคคี สันต์  เสาร์วงค์ ครูผู้ช่วย
28 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200108 : บ้านทองหลาง แพน  หงษาพันธ์ ครู
29 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200109 : บ้านหนองบัวกระจาย อภิชาติ  กางนอก ครู
30 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200120 : บ้านตลุกสาหร่าย นายธีระพล  หวันลา ครู
31 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200122 : บ้านโนนเต็ง นายจรูญ  ขอพ่วงกลาง หัวหน้าพัสดุโรงเรียน
32 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200122 : บ้านโนนเต็ง นายชัยวัฒน์  คนตรง ครู
33 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200127 : วัดบ้านหนองกก สุพัฒชญา  เพลินขุนทด ธุรการ
34 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200101 : บ้านประคำ นางชิดชนก  ชุมสุข ครูชำนาญการพิเศษ
35 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200102 : บ้านปรางค์ สุภาพ  ไทรสาย ครู
36 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200097 : บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา นุกูล  สายปาน ครู
37 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200097 : บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา ณัฏฐนันท์   เขตพร้อมจันทึก ธุรการ
38 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200098 : บ้านดอนทะแยง นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง ครูชำนาญการ
39 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200099 : บ้านตะโก นายมาดา  จิ๋วนอก ครู
40 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200099 : บ้านตะโก นายธนาวุฒิ  โกสุม ครู
41 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200100 : บ้านทัพมะขาม นายภาคภูมิ  ปุ๊กสูงเนิน ครู
42 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200100 : บ้านทัพมะขาม นายภาคภูมิ  ปุ๊กสูงเนิน ครู
43 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200112 : ชุมชนคงวิทยา วิริยา  กุดหินนอก ครู
44 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200112 : ชุมชนคงวิทยา นันท์ชนก  มานอก ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200113 : บ้านโคกเพ็ด นายสุรศักดิ์  ชื่นนอก ครูชำนาญการ
46 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200113 : บ้านโคกเพ็ด นางสาวชนมน  ใจซื่อ ครูธุรการ
47 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200115 : บ้านตลุกหินปูน นางสาวจันทรนิภา  ทองผา ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200115 : บ้านตลุกหินปูน นางสุภาพร  จุลศิริวัฒนกุล ครู
49 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200119 : วันครู 2502 นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย ครู
50 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200078 : บ้านหนองบง ทวีทรัพย์  ชุปวา ครู
51 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200121 : บ้านตากิ่ม นายยุทธนา   โพธิ์นอก ครูธุรการ
52 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200121 : บ้านตากิ่ม นายประกาสิทธิ์  แสงดี ครู
53 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200123 : บ้านหนองสะแก มนตรี  หมื่นรัตน์ ครู
54 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200124 : บ้านหนองหญ้าขาว นายบุญชนะ  บุญกลาง ครูชำนาญการพิเศษ
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200126 : วนาประชารัฐบำรุง พฤกษา  เข้าใจการ ครูอัตราจ้าง
56 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200128 : ห้วยไหวัฒนา ภาณุพงศ์  คำเหลือ ครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200103 : บ้านหนองบัว นายปิยะกร  แวงสุข ครู
58 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200125 : บ้านห้วยทราย จีรนันท์  ดาประโคน ครู
59 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200125 : บ้านห้วยทราย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิฌาภรณ์  คุณบุราณ ธุรการ
60 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200105 : บ้านเก่าค้อ วารุณี  สีเหลือง ธุรการโรงเรียน
61 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200106 : บ้านโจด มลฤดี  สำโรงแสง ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200107 : บ้านดอนกลาง พันนี  ศรีตระกูล ครู
63 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200110 : บ้านหนองม่วง นายพัฒณะพงค์  ประเสริฐหล้า ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200111 : บ้านหมัน นางสาวณิชาภัทร   ปาปะโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
65 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200599 : บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี มนต์เสน่ห์  แสนโคตร ครู
66 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200600 : บ้านดอนตะหนิน นายจิรวัฒน์  เดื่อกระโทก ครู
67 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200601 : บ้านตลุกพลวง นายฐาปกรณ์  ลายนอก ครู
68 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200603 : บ้านสระสี่เหลี่ยม ภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200604 : บ้านหนองโจด นางกัณฐมณี  แกล้วทนงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ
70 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200605 : บ้านหนองปรือโป่ง นางมยุรา  มาตรวัแสง ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200606 : บ้านหนองม่วงช่างพิม เพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา ครู
72 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200595 : บ้านโนนเพ็ด นางใจเย็น  รวมกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
73 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200590 : ชุมชนบ้านช่อระกา ปิยธิดา  ขอเหนี่ยวกลาง ครู
74 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200590 : ชุมชนบ้านช่อระกา สงวนวงศ์  วรนาถนฤมล ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200591 : บ้านขามเวียน ประยูร  พรหมวิริยกุล ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200598 : ชุมชนบ้านเหลื่อม อโนทัย  เช่นพิมาย ธุรการโรงเรียน
77 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200602 : บ้านโต้นสามัคคีวิทยา กุลธิดา  ดุจติปิยะ ครูผู้ช่วย
78 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200602 : บ้านโต้นสามัคคีวิทยา กรรณิการ์  แก้วนอก ครู
79 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200592 : บ้านดอนเปล้า อารยา  พิณนอก ครูชำนาญการพิเศษ
80 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200593 : บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา สุวิมล  ประจงจิตร ครู
81 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200594 : บ้านโนนทองหลาง นางภัทรา  โพธิ์นอก ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200597 : บ้านวังโพธิ์ วิโรจน์  รักเจรืญพร ครู
83 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200560 : บ้านโคกเพ็ด บุญเลิศ  จันทร์เดช ครู
84 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200561 : วัดบ้านงิ้ว สายฝน  โครตศิริ ครู
85 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200562 : บ้านดอนแร้ง นางปิยวรรณ  เชตะวัน พนักงานราชการ
86 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200563 : บ้านอ้อยช้าง นางประไพพิศ  แก้วดอนรี ครูชำนาญการพิเศษ
87 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200551 : บ้านหนองหว้าเอน ณัชชา  ป้อมสมบูรณ์ ครู
88 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200572 : ไทยรัฐวิทยา18 นางวลัยลักษณ์  ก้อนคำ ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200574 : บ้านโคกสว่าง นางรัตนา  โฉมทอง ครู
90 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200575 : บ้านโคกสี นางสาวอารีรัตน์  ตันติเศรณี ครู
91 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200575 : บ้านโคกสี นางสาวพัทธราภรณ์  วงษ์ชาลี เจ้าหน้าที่ธุรการ
92 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200577 : บ้านดอนคนทา นายณัฏฐจิตต์  กฤติธำรง ธุรการ
93 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200579 : บ้านโสกงูเหลือม พัชรี  เพ็งผาลา เจ้าหน้าที่่ธุรการ
94 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200579 : บ้านโสกงูเหลือม สุวิมล  จรรยา ครู
95 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200580 : บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ ครู
96 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200536 : บ้านกู่ วารุณี   ไชยเสนา ครู
97 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200537 : บ้านโคกน้อย ภัทราพร  ภูหลาบ ครู
98 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200538 : บ้านทองหลางน้อย นางเพ็ญศรี  บารมี ครู
99 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200542 : วัดบ้านกระเบื้อง นางอุไร  ประพันธ์อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
100 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200544 : บ้านขามหนองแวง ปภัสราภรณ์  การปลูก ธุรการ
101 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200544 : บ้านขามหนองแวง นางอุไรรัตน์   ทิพยเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
102 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200545 : บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สุภาวดี   ประสมศรี ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200546 : บ้านดอนหันโนนเพ็ด นางสาวอุไรวรรณ  สาขจร เจ้าหน้าที่ธุรการ
104 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200546 : บ้านดอนหันโนนเพ็ด จุฑามาศ  ทวีฤทธิ์ ธุรการ
105 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200547 : บ้านตะคร้อโนนทอง นางสาวสุวรรณา   สิงห์ลอ ครู
106 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200552 : บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) นายทนง   โวงประโคน ครู
107 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200553 : บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี นางปวีณา   นราพงษ์ ครู
108 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200554 : วัดบ้านดอนชุมช้าง นายฉัตรชัย  นาดี ครู
109 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200585 : บ้านโคกสะอาดสามัคคี นางนงค์คราญ  ภูสีนาค ครู
110 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200555 : บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) วรพจน์  พันธ์วิริยากุล ครู
111 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200556 : วัดบ้านไร่ นางมณีวรรณ  มุ่งมี ธุรการ
112 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200558 : วัดบ้านหนองแวง นางชวาลา  คำศิริ ครู
113 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200559 : บ้านโนนกระพี้วิทยา นายพิสันต์  คำวัน ครู
114 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200550 : บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ณัฐนันท์  สิงห์วิเศษ ธุรการ
115 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200564 : บ้านดอนฆ่าเสือ นางพัชรินทร์  ศรีวุฒิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
116 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200566 : บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บุญญาพร  ทองทิพย์ ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200569 : วัดบ้านหนองตะไก้ สุเนตร  การงาน ครู ชำนาญการพิเศษ
118 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200570 : บ้านหนองปรือคึมม่วง รุ่งทิวา  วงศ์จันทร์เสือ ครู
119 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200571 : บ้านห้วยโจด นางสาวรัชนีวรรณ  บุญยืด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
120 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200571 : บ้านห้วยโจด นางสาวปวีณา  จัดนอก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
121 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200543 : วัดบ้านหนองหัวช้าง นางสาวหทัยกานต์  ชมถนัด เจ้าหน้าที่ธุรการ
122 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200543 : วัดบ้านหนองหัวช้าง นางสาคร   ศรีสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
123 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200540 : บ้านเสมา นายชยาทิต  ช่างบุ ครู
124 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200541 : บ้านหนองแจ้งน้อย นางดลฤดี  ศรีนอก ครู
125 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200541 : บ้านหนองแจ้งน้อย นายธีระพงษ์   ธรรมกิจ ครูผู้ช่วย
126 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200539 : บ้านนาดอนบก แสงจันทร์   ศรีนอก ครู
127 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200565 : บ้านบุเสมาทอง นางสุภาพ  จิวเมือง ครู
128 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200567 : บ้านหญ้าคาดอนเค็ง นางศศิวรา  สุขศิริพัฒพงศ์ ครู
129 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200557 : วัดบ้านหนองไข่ผำ นายณัฐพงศ์  ศรีศาลาแสง ครู
130 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200568 : บ้านหนองแจ้งใหญ่ สุบิน  นาดี ครู
131 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200548 : บ้านโนนมะเฟือง นางสาวปิยรัตน์  ต่อสกุล ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200587 : บ้านหนองกระทุ่ม นิยม  จันทร์ศรีรัตน์ ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200588 : บ้านหนองพลวง วีรพงษ์  ศรีอภัย ครู ชำนาญการพิเศษ
134 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200582 : บ้านกระพี้ อำนวยศิลป์  บุปผาลา ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200584 : บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สุนิษา  ปัททุม ธุรการ
136 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200586 : บ้านสระครก นางสาวสุภาพ  ซื่อตรง เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200589 : บ้านห้วยยาง ชลลดา  หาญประชุม ครูชำนาญการ
138 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200573 : ขามเตี้ยพิทยาคม นางพิมลสิริ  ประกิคะ ครูชำนาญการพิเศษ
139 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200576 : บ้านดงบัง สุภักดิ์  มาตรวังแสง ครู
140 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200578 : บ้านด่านช้าง นายสุพจน์  มาตรวังแสง ครู
141 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200581 : วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง กฤษณา   หล่าชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ
142 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200583 : วัดบ้านเก่างิ้ว ศิรินภา  ทองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200016 : บ้านอุทัยทอง ชัชวาลย์  ยอดมั่น ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200022 : บ้านหนองขามนาดี กนก  จำปามูล ผู้อำนวยการโรงเรียน
145 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200022 : บ้านหนองขามนาดี เพ็ญศิริ  แดนไธสง ครูธุรการ
146 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200022 : บ้านหนองขามนาดี ฤทธิเดช  พลอยสุวรรณ์ ครู
147 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200023 : บ้านหนองบง นางสมจิต  ศรีประเทศ ครู
148 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200023 : บ้านหนองบง นางสมจิตร  แคชัยภูมิ ครู
149 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200012 : บ้านโนนรัง นางสุภาพร  ไค่นุ่นสิงห์ ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200014 : บ้านหนองสะเดา นายจักรพงษ์   งอกสิน ครูผู้ช่วย
151 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200014 : บ้านหนองสะเดา นฤมล  วงศ์ประพันธ์ ธุรการ
152 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200013 : บ้านโนนสำราญ จิตติมา  พงษ์พันนา เจ้าหน้าที่ธุรการ
153 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200013 : บ้านโนนสำราญ ปิยรัตน์  เลิกชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
154 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 : บ้านหินลาดหนองโดน นิติภูมิ  การนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
155 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 : บ้านหินลาดหนองโดน ศิริพงศ์  โสภณ ครู
156 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 : บ้านหินลาดหนองโดน ทิพย์วรรณ  มีมาก ครู
157 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200018 : บ้านนาแค สนธยา  พิมล ครู
158 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200020 : บ้านโสกน้ำขุ่น สมทรง  แสนดี ครู
159 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200020 : บ้านโสกน้ำขุ่น ละเอียด  เอียมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
160 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200010 : บ้านกอก จิระโรจน์  นาชิน เจ้าหน้าที่ธุระการ
161 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200010 : บ้านกอก วิลาวัณย์  พลแสน ครู
162 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200011 : บ้านแก้งสนามนาง วลีรัตน์  สีแสด ครู
163 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200011 : บ้านแก้งสนามนาง ว่าที่ร้อยเอก ปรีชา   มณฑาทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ
164 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200002 : บ้านโนนระเวียง นางพฤษภาพร  คำราช เจ้าหน้าที่พัสดุ
165 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 : บ้านหนองโคบาล สุทัศน์  วานนท์ ครู
166 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 : บ้านหนองโคบาล นายอิศรานุวัฒน์  วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน
167 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200008 : บ้านหนองเต่า นายนิพนธ์  วิลุน ครูชำนาญการ
168 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200019 : บ้านศาลาหนองขอน รัฐนีย์  พูลสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
169 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200019 : บ้านศาลาหนองขอน อิสรากรณ์  พงษ์พันนา ครูชำนาญการพิเศษ
170 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200021 : บ้านหนองขามน้อย จันทร์จิรา  ศรีนอก ครู
171 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200004 : บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี นางสาววรัญญา  จำปามูล ครูชำนาญการ
172 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200009 : บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) นายแสวง   ภูแสงสั่น ครู
173 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200017 : บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ นางยุพา   บัวสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
174 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200024 : บ้านหัวหนองฯ นางเสาวนีย์  พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200005 : บ้านสีสุก นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200006 : บ้านโสกสนวน กฤษณพงศ์  สืบค้า ครู
177 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200001 : บ้านดอนไผ่ ศุภลักษณ์  เลิกนอก ครู
178 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200003 : บ้านโนนสูง สิทธิศักดิ์  กองสุวรรณ ครู
179 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201324 : บ้านโนนดู่ นางสาวชุติมา  ปะวะโพตะโก ครูชำนาญการพิเศษ
180 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201326 : บ้านหนองคอม วุฒิพงษ์   มุ่งเกี้ยวกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ
181 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201328 : บ้านหลุบกุง สิทธิพงษ์  แข็งขัน ครู
182 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201329 : บ้านห้วยม่วง นายไชยยศ  ขุมทอง ครู
183 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201330 : วัดบ้านศาลาดิน นายเดชา  พงพันนา ธุรการ
184 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201321 : ชุมชนบ้านหนองบัวลาย นางสาวเพ็ญนภา  แขโคกกรวด ธุรการโรงเรียน
185 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201322 : บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) นางจิตลดา  วงเวียน ครูธุรการ
186 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201323 : วังโพน ศิริพร  ทรงทับทิม ครู
187 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201325 : บ้านป่าหวาย สมปอง  ใช้ช้าง ครู
188 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201327 : บ้านหนองแสง สุชาติ  ทักษิณ ครู ชำนาญการพิเศษ
189 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201333 : บ้านแดงน้อย สิริรัตน์  เรืองศักดิ์ ครู
190 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201334 : บ้านฝาผนัง นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ ครู
191 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201335 : บ้านเพ็ดน้อย ไพศาล  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
192 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201335 : บ้านเพ็ดน้อย ไพศาล  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
193 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201335 : บ้านเพ็ดน้อย นายมานะ  แสนนามวงษ์ ครู
194 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201336 : บ้านหนองจาน นางวาสนา  ตังคณิตานนท์ ครู
195 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201337 : บ้านหนองผือ นางอรุณรัศมี  พลจันทึก ครู
196 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201332 : บ้านคึมมะอุ นางอรุณฉาย  จันทร์ลา ครู
197 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201331 : ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ วิริยะ  เหลาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201346 : วัดบ้านโนนประดู่ ประเทือง  ประสาทกลาง ครู
199 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201349 : บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) เพชรรัตน์  สนนอก ธุรการ
200 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201350 : เบญจราษฎร์ศึกษา หนึ่ง  พูลทรัพย์ ธุรการ
201 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201351 : วัดบ้านมะค่า นายสมชาย  ศรีแจ้งรุ่ง ครู
202 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201348 : บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) ฐิติยา   ปุราชะโก ครู
203 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201347 : บ้านโนนสัง ยุวเรศ   สาโส ครู
204 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201352 : วัดบ้านโนนกอก รักใหม่  ลุนศรี ครู
205 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201353 : บ้านแฝก นางกฤติยาภรณ์  พรหมชัยนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ
206 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201354 : วัดบ้านสามเมือง นายพรทวี  ชื่นชม ครู
207 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201354 : วัดบ้านสามเมือง นางสาววนิดา  คำแก่นแก้ว ครู
208 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201345 : วัดบ้านสีดา นางสาวเจือจิตร  บุญมานอก ครู คศ.1
209 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201338 : วัดบ้านดอนโก่ย จันทิภา  คำหงษา ครู
210 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201341 : บ้านหญ้าคา นายปิยะพงษ์  คำแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
211 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201344 : บ้านหินแห่ นายสำเนียง   ปะจะเน ครู
212 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201339 : วัดบ้านดอนเต็ง กริช  ดอนศรี ครู
213 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201340 : วัดบ้านเมืองสูง สมชาย  ยศกลาง ครู
214 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201342 : บ้านหนองตาด รุ่งลาวัน  ศรีบุตรดา ครูธุรการ
215 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201343 : บ้านหัวนาคำ กัลย์  ปุราทะกา ครู