รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200091 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) เตือนใจ  พินิจมะเริง ครู อนุมัติ
2 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200094 บ้านมะค่า ศรัณยพร  จัดหงษา ครู อนุมัติ
3 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200084 บ้านตะหนอด วนิดา  ถาวจัตุรัส ครู อนุมัติ
4 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200088 ปริยัติไพศาล ศิวัสว์  โตนอก ครู(พนักงานราชการ) อนุมัติ
5 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200073 บ้านโคกเสี่ยว นายณัฐพัชร  คำศรี ครู อนุมัติ
6 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200074 บ้านน้อยหนองหนาด ไพฑูรย์  จงท่องกลาง ครู อนุมัติ
7 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200075 บ้านปอบิด นายธีรยุทธ  เรืองเรื่อ ครู คศ.1 อนุมัติ
8 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200075 บ้านปอบิด ราชศักดิ์  เวชกร ครู อนุมัติ
9 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200076 บ้านเมืองคง วงเดือน  แสงทองสี ครู อนุมัติ
10 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200079 บ้านหนองหว้า นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200080 วัดกู่สามัคคี เนรัญชรา  วงสรีลา ครู อนุมัติ
12 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200118 บ้านไทรโยง วราภรณ์  ผิวสา ครู อนุมัติ
13 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200077 บ้านสี่เหลี่ยม อัมภาพรรณ  ใจซื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
14 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200114 บ้านดอนใหญ่ yaowalux  srimuang ครู อนุมัติ
15 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200116 บ้านศรีนิมิต สุวภัทร  พรหมบุตร ครู อนุมัติ
16 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200117 บ้านหนองแขม nittaya  khongbaramee ครู อนุมัติ
17 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200117 บ้านหนองแขม นางสาวสิริกาญจน์  แคสันเทียะ ครู อนุมัติ
18 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200081 บ้านโคกตะพาบ รุ่งรัตน์  สิทธิวงศ์ ครู อนุมัติ
19 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200082 บ้านตะโกโคก นางสาวกาญจนา  นันดี ครู อนุมัติ
20 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200083 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นายวรวุฒ   นมัสสิลา ครู อนุมัติ
21 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200085 บ้านตาจั่น กำชัย   คำกอง ครู อนุมัติ
22 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200087 บ้านหนองบัวทุ่ง พัชฎาภรณ์  เจริญรอย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200087 บ้านหนองบัวทุ่ง กำแหง  บูรณปรีชา ครู อนุมัติ
24 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200089 ชุมชนบ้านวัด วราภรณ์  รัตนวิชัย ครู อนุมัติ
25 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200090 บ้านกระถิน มนัส  หนูนอก ครู อนุมัติ
26 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200092 บ้านคอนเมือง สุริยันต์  กลมเกลียว ครู อนุมัติ
27 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200093 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) เบญจวรรณ  ปลั่งกระโทก ครู อนุมัติ
28 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200095 บ้านหนองบัวสามัคคี นางหทัยชนก  ทำสันเทียะ ครู อนุมัติ
29 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200096 บ้านหนองพรานปาน นายวิทวัส  บรรยง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200096 บ้านหนองพรานปาน นางสาวดอกไม้  ช้อนกลาง ครู อนุมัติ
31 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200108 บ้านทองหลาง แพน  หงษาพันธ์ ครู อนุมัติ
32 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200109 บ้านหนองบัวกระจาย นางพรศรี  ควรขุนทด ครูชำนาญการ อนุมัติ
33 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200120 บ้านตลุกสาหร่าย นายธีระพล  หวันลา ครู อนุมัติ
34 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200122 บ้านโนนเต็ง ชัยวัฒน์  คนตรง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
35 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200127 วัดบ้านหนองกก สุพัฒชญา  เพลินขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
36 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200101 บ้านประคำ นายวุฒิไกร  แก้วมิ่ง ครู คศ.3 อนุมัติ
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200101 บ้านประคำ เปรมกมล  ปุ๊กทะเล ธุรการ อนุมัติ
38 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200102 บ้านปรางค์ สุภาพ  ไทรสาย ครู อนุมัติ
39 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200097 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา นายนุกูล  สายปาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200098 บ้านดอนทะแยง Nattawat  Kerdklang ครู อนุมัติ
41 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200099 บ้านตะโก นายยุทธนา  โพธิ์นอก ครูธุรการ อนุมัติ
42 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200100 บ้านทัพมะขาม นางอัมพรพรรณ  ฆ้องนอก ครู อนุมัติ
43 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200100 บ้านทัพมะขาม นายไพรัตน์   ประดิษฐ์ค่าย ครู คศ.3 อนุมัติ
44 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200112 ชุมชนคงวิทยา นางนันท์ชนก   มานอก ครู อนุมัติ
45 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200112 ชุมชนคงวิทยา การันต์  วีรชาติเมธี ครู อนุมัติ
46 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200113 บ้านโคกเพ็ด สุภาพร  จุลศิริวัฒนกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200115 บ้านตลุกหินปูน เด่นนภา  พรมพา ครู อนุมัติ
48 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200119 วันครู 2502 นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200119 วันครู 2502 ชิษณุพงศ์  ถ้ำกลาง ครู อนุมัติ
50 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200078 บ้านหนองบง ทวีทรัพย์  ชุปวา ครู อนุมัติ
51 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200121 บ้านตากิ่ม นายยุทธนา   โพธิ์นอก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200121 บ้านตากิ่ม นายประกาสิทธิ์  แสงดี ครู อนุมัติ
53 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200123 บ้านหนองสะแก มนตรี  หมื่นรัตน์ ครู อนุมัติ
54 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200124 บ้านหนองหญ้าขาว นายบัวพิตร  ลาดนอก ครู อนุมัติ
55 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200126 วนาประชารัฐบำรุง นางธิดารัตน์  ไชยสงค์ ครู อนุมัติ
56 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200128 ห้วยไหวัฒนา ทัชอร  พร้อมจันทึก ครูธุรการ อนุมัติ
57 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200128 ห้วยไหวัฒนา อุรวรา  ขามโนนวัด ครู อนุมัติ
58 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200103 บ้านหนองบัว ปิยะกร  แวงสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
59 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200103 บ้านหนองบัว ดรุณี  สุทธิรักษา ครู อนุมัติ
60 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200125 บ้านห้วยทราย จีรนันท์  ดาประโคน ครู อนุมัติ
61 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200105 บ้านเก่าค้อ ภมร   เจริญชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
62 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200105 บ้านเก่าค้อ นางสาวดาริณ   ประเสริฐศิลป์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเก่าค้อ อนุมัติ
63 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200106 บ้านโจด นายสมเกียรติ  ใจเอื้อ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
64 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200107 บ้านดอนกลาง นางพันนี  ศรีตระกูล ครู อนุมัติ
65 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200110 บ้านหนองม่วง พัฒณะพงค์  ประเสริฐหล้า ครู คศ.2 อนุมัติ
66 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200110 บ้านหนองม่วง ธัญทิพย์  ปานขุนทด ครูธุรการ อนุมัติ
67 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200111 บ้านหมัน น.ส.นันทิดา  นาดี พนักงานราชการ อนุมัติ
68 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200599 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี ปทุมวัน  คงมี ครู อนุมัติ
69 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200600 บ้านดอนตะหนิน จิรวัฒน์   เดื่อกระโทก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200601 บ้านตลุกพลวง นายฐาปกรณ์  ลายนอก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200601 บ้านตลุกพลวง นางทิพวรรณ   การนอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
72 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200603 บ้านสระสี่เหลี่ยม นางภัททิญา  ศักดิ์พิพัฒน์ดำรง ครู อนุมัติ
73 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200604 บ้านหนองโจด กัณฐมณี  แกล้วทนงค์ ครู อนุมัติ
74 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200604 บ้านหนองโจด นางสาวจิรภรณ์  สีปากนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200605 บ้านหนองปรือโป่ง นางมยุรา  มาตรวังแสง ครู อนุมัติ
76 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200605 บ้านหนองปรือโป่ง นางกฤษณา  แทนรินทร์ อนุมัติ
77 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200606 บ้านหนองม่วงช่างพิม นางสาวบังอร  ขจรภพ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
78 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200595 บ้านโนนเพ็ด นางใจเย็น  รวมกลาง ครู อนุมัติ
79 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200590 ชุมชนบ้านช่อระกา สงวนวงศ์  วรนาถนฤมล ครู อนุมัติ
80 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200591 บ้านขามเวียน นายประยูร  พรหมวิริยกุล ครู คศ.1 อนุมัติ
81 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200591 บ้านขามเวียน นายนิมิต  ขันทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
82 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200598 ชุมชนบ้านเหลื่อม อโนทัย  เช่นพิมาย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
83 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200602 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา นางสาวกรรณิการ์  แก้วนอก ครู อนุมัติ
84 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200592 บ้านดอนเปล้า รัตนาพร  ดวงทำมา ครู อนุมัติ
85 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200592 บ้านดอนเปล้า มนต์เสน่ห์  แสนโคตร ครู อนุมัติ
86 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200593 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา นางสุวิมล  ประจงจิตร ครู อนุมัติ
87 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200594 บ้านโนนทองหลาง ภัทรา  โพธิ์นอก ครู อนุมัติ
88 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200597 บ้านวังโพธิ์ วิโรจน์  รักเจริญพร ครู อนุมัติ
89 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200560 บ้านโคกเพ็ด นายบุญเลิศ  จันทร์เดช ครู อนุมัติ
90 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200561 วัดบ้านงิ้ว สายฝน  โคตรศิริ ครู อนุมัติ
91 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200562 บ้านดอนแร้ง นางปิยวรรณ  เชตะวัน พนักงานราชการ อนุมัติ
92 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200563 บ้านอ้อยช้าง ประไพพิศ  แก้วดอนรี ครู อนุมัติ
93 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200551 บ้านหนองหว้าเอน นางเปรมจิต  ประภาสอน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200572 ไทยรัฐวิทยา18 นางอำพัน  เพ็งทองหลาง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200574 บ้านโคกสว่าง นางรุ่งทิพย์  ผลไม้ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
96 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200575 บ้านโคกสี นางสาวจิรายุ  ทองภู ธุรการ อนุมัติ
97 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200575 บ้านโคกสี อารีรัตน์  ตันติเศรณี ครู อนุมัติ
98 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200577 บ้านดอนคนทา นางดวงใจ  ตรีวรปรัชญ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
99 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200577 บ้านดอนคนทา นายเข็มทิศ  นิราราช ครู อนุมัติ
100 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200579 บ้านโสกงูเหลือม นางนงค์นุช  ชาญครไทย ครู อนุมัติ
101 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200580 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต นางสาวชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ ครู อนุมัติ
102 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200536 บ้านกู่ วารุณี  ไชยเสนา ครู อนุมัติ
103 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200536 บ้านกู่ สนธิยา  เหล็กอ่อนตา ธุรการ อนุมัติ
104 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200537 บ้านโคกน้อย นางสาวภัทราพร  ทำคาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200538 บ้านทองหลางน้อย นางรัตนา   ศรีประทีป ครู อนุมัติ
106 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200538 บ้านทองหลางน้อย นางเพ็ญศรี  บารมี ครู อนุมัติ
107 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200542 วัดบ้านกระเบื้อง นางสาวเพ็ญยุพา   สุขสนวน ครู อนุมัติ
108 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200544 บ้านขามหนองแวง จิตติมา   สีหวงศ์ ครู อนุมัติ
109 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200545 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) นางสาวพิมอุษา  จันดาหัวดง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200545 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) นายประยงค์  หันตุลา ครู อนุมัติ
111 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200546 บ้านดอนหันโนนเพ็ด นางสาวจารุวรรณ   วิชาธรรม พนักงานราชการ อนุมัติ
112 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200546 บ้านดอนหันโนนเพ็ด นายประสิทธิ์  โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
113 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200547 บ้านตะคร้อโนนทอง นางสาวนิศารัตน์  จิตไธสง ครูธุรการ อนุมัติ
114 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200552 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) นายทนง  โวงประโคน ครู อนุมัติ
115 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200552 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) นายทนง  โวงประโคน ครู อนุมัติ
116 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200553 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี นางปวีณา  นราพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200554 วัดบ้านดอนชุมช้าง นายฉัตรชัย   นาดี ครู อนุมัติ
118 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200585 บ้านโคกสะอาดสามัคคี นงค์คราญ  ภูสีนาค ครู อนุมัติ
119 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200585 บ้านโคกสะอาดสามัคคี เพ็ญนภา  ดิฐธนสาร ครู อนุมัติ
120 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200555 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) วรพจน์  พันธ์วิริยากุล ครู อนุมัติ
121 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200556 วัดบ้านไร่ นางมณีวรรณ  มุ่งมี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200558 วัดบ้านหนองแวง นายณัฐฐาภพ  บุญทองโท ผู้อำนวยการ อนุมัติ
123 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200558 วัดบ้านหนองแวง นางชวาลา  คำศิริ ครู คศ.3 อนุมัติ
124 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200559 บ้านโนนกระพี้วิทยา พิสันต์  คำวัน ครู อนุมัติ
125 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200550 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) กวีณวรรณ  สาขจร ครูธุรการ อนุมัติ
126 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200550 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) นางสาวยุวเรศ   สาโส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200564 บ้านดอนฆ่าเสือ นางพัชรินทร์  ศรีวุฒิพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
128 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200564 บ้านดอนฆ่าเสือ รักชนก  กัณหะสุต ผู้อำนวยการ อนุมัติ
129 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200566 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี นางสาวบุญญาพร  ทองทิพย์ ครู อนุมัติ
130 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200569 วัดบ้านหนองตะไก้ สุเนตร  การงาน ครุ อนุมัติ
131 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200569 วัดบ้านหนองตะไก้ พัชรี  ศรีนอก ธุรการ อนุมัติ
132 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200570 บ้านหนองปรือคึมม่วง รุ่งทิวา  วงศ์จันทร์เสือ ครู อนุมัติ
133 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200570 บ้านหนองปรือคึมม่วง ลดาวัลย์  จะชาลี ครู อนุมัติ
134 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200571 บ้านห้วยโจด ทิวทัศน์  ศรีละครเลิศ ครู อนุมัติ
135 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200543 วัดบ้านหนองหัวช้าง นางสาคร  ศรีสุวรรณ ครู คศ.3 อนุมัติ
136 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200540 บ้านเสมา นายชยาทิต  ช่างบุ ครู อนุมัติ
137 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200541 บ้านหนองแจ้งน้อย ดลฤดี  ศรีนอก ครู อนุมัติ
138 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200541 บ้านหนองแจ้งน้อย phin  chuannok ครู อนุมัติ
139 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200539 บ้านนาดอนบก นางแสงจันทร์   ศรีนอก ครู อนุมัติ
140 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200565 บ้านบุเสมาทอง นางสุภาพ  จิวเมือง ครู อนุมัติ
141 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200565 บ้านบุเสมาทอง นายภานุวัฒน์  โวหารกล้า ครู อนุมัติ
142 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200567 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง นางสาวปิยนุช  มีชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
143 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200557 วัดบ้านหนองไข่ผำ นายบุญยัง  อินเอี่ยม ครู อนุมัติ
144 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200557 วัดบ้านหนองไข่ผำ นายณัฐพงศ์  ศรีศาลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200568 บ้านหนองแจ้งใหญ่ นิชาภา  เจริญยิ่งยวด ธุรการ อนุมัติ
146 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200568 บ้านหนองแจ้งใหญ่ สุบิน  นาดี ครู อนุมัติ
147 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200548 บ้านโนนมะเฟือง ปิยรัตน์  ต่อสกุล ครู อนุมัติ
148 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200587 บ้านหนองกระทุ่ม นางนิยม  จันทร์ศรีรัตน์ ครู คศ.3 อนุมัติ
149 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200588 บ้านหนองพลวง วัชรินทร์  เชิดโกทา พนักงานราชการ อนุมัติ
150 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200588 บ้านหนองพลวง วีรพงษ์  ศรีอภัย ครู อนุมัติ
151 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200582 บ้านกระพี้ นางสาวอำนวยศิลป์   บุปผาลา ครู อนุมัติ
152 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200582 บ้านกระพี้ นางสาวจุฑามณีมาศ  พงษ์ศักดิ์ดา ครู อนุมัติ
153 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200584 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สุนิษา  ปัททุม ธุรการ อนุมัติ
154 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200584 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สุธีกานต์  การถาง ครู คศ.3 อนุมัติ
155 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200586 บ้านสระครก wipat  teenakul ครู อนุมัติ
156 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200586 บ้านสระครก จิตลดา  วงเวียน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
157 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200589 บ้านห้วยยาง นางสุรินทร  หิรัญคำ ครู อนุมัติ
158 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200589 บ้านห้วยยาง นางชลลดา  หาญประชุม ครู อนุมัติ
159 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200573 ขามเตี้ยพิทยาคม นางพิมลสิริ  ประกิคะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
160 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200576 บ้านดงบัง สุภักดิ์  มาตรวังแสง ครู อนุมัติ
161 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200578 บ้านด่านช้าง นายสุพจน์  มาตรวังแสง ครู อนุมัติ
162 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200581 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง นางกฤษณา  หล่าชนม์ ครู อนุมัติ
163 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200581 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
164 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200583 วัดบ้านเก่างิ้ว นายกิตติโชติ  เกศศรีพงษ์ศา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
165 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200016 บ้านอุทัยทอง ชัชวาลย์  ยอดมั่่น ครู อนุมัติ
166 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200022 บ้านหนองขามนาดี นางสาวเพ็ญศิริ  แดนไธสง ครูธุรการ อนุมัติ
167 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200023 บ้านหนองบง นฤมล  วงศ์ประพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
168 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200023 บ้านหนองบง นางสมจิตร   แคชัยภูมิ ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200012 บ้านโนนรัง นางสุภาพร  ไค่นุ่นสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
170 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200014 บ้านหนองสะเดา สุภาวดี  ประสมศรี ครู อนุมัติ
171 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200013 บ้านโนนสำราญ ปิยรัตน์  เลิกชัยภูมิ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
172 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200013 บ้านโนนสำราญ พัชรี  เพ็งผาลา ครูธุรการ อนุมัติ
173 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200013 บ้านโนนสำราญ เขมรัสณี  เทียนภูงา ครูธุรการ อนุมัติ
174 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 บ้านหินลาดหนองโดน นางสาวหทัยรัศมิ์  วงศ์ชารี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 บ้านหินลาดหนองโดน นายนิติภูมิ  การนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
176 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 บ้านหินลาดหนองโดน นายศิริพงศ์  โสภณ ครู อนุมัติ
177 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200018 บ้านนาแค จิระโรจน์  นาชิน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
178 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200018 บ้านนาแค นายบุญ  พิมล ครู คศ.3 อนุมัติ
179 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200020 บ้านโสกน้ำขุ่น somsong  sandee ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200010 บ้านกอก นางสาวรุ่งลาวัน  ศรีบุตรดา ครู อนุมัติ
181 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200011 บ้านแก้งสนามนาง ปรีชา  มณฑาทิพย์ ครู อนุมัติ
182 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200002 บ้านโนนระเวียง นางพฤษภาพร  คำราช ครู อนุมัติ
183 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 บ้านหนองโคบาล นายสุทัศน์  วานนท์ ครู คศ.1 อนุมัติ
184 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 บ้านหนองโคบาล นายสุทัศน์  วานนท์ ครู ค.ศ. 1 อนุมัติ
185 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200008 บ้านหนองเต่า นางสาวยุพา   สังคันติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
186 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200008 บ้านหนองเต่า นางสาวกิตติภรณ์   ปะติเพนัง ครูชำนาญการ อนุมัติ
187 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200019 บ้านศาลาหนองขอน นายคงฤทธิ์  ผาผง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
188 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200021 บ้านหนองขามน้อย จันทร์จิรา  ศรีนอก ครู อนุมัติ
189 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200004 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี วรัญญา  จำปามูล ครู อนุมัติ
190 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200009 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) นายแสวง  ภูแสงสั่น ครู คศ.3 อนุมัติ
191 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200017 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ นาย  ภานุวัฒน์ โกสุมภ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
192 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200024 บ้านหัวหนองฯ วินัย  ทองเชิดชู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200024 บ้านหัวหนองฯ นางเสาวนีย์  พรหมมา ครู คศ.3 อนุมัติ
194 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200005 บ้านสีสุก นางบัญญัติ   เปรมศิริวงศ์ ครู อนุมัติ
195 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200006 บ้านโสกสนวน กฤษณพงศ์  สืบค้า ครู อนุมัติ
196 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200001 บ้านดอนไผ่ นายวิรัตน์  ลิ้มประเสริฐ ครู อนุมัติ
197 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200003 บ้านโนนสูง นางชุลีพร  ปัดทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
198 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201324 บ้านโนนดู่ ชุติมา  ปะวะโพตะโก ครู อนุมัติ
199 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201326 บ้านหนองคอม นายวุฒิพงษ์  มุ่งเกี้ยวกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
200 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201328 บ้านหลุบกุง สิทธิพงษ์  แข็งขัน ครู อนุมัติ
201 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201328 บ้านหลุบกุง สุรชาติ  โชติธรรมวาทิน ครู อนุมัติ
202 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201329 บ้านห้วยม่วง นายไชยยศ  ขุมทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
203 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201330 วัดบ้านศาลาดิน อมรรัตน์  เพชร์นอก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
204 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201321 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย นายสุรพงษ์  ดีนวลพะเนาว์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
205 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201321 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย นายไสว   เหมเลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201322 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) นายธารา   ประทีปรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
207 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201323 วังโพน นางสาวศิริพร  ทรงทับทิม ครู อนุมัติ
208 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201325 บ้านป่าหวาย นางสาวมัสริน   นาราษฎร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
209 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201325 บ้านป่าหวาย สมปอง  ใช้ช้าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
210 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201327 บ้านหนองแสง สุชาติ  ทักษิณ ครู อนุมัติ
211 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201333 บ้านแดงน้อย อคีราภ์รัตน์  วรรณรัตน์ ครู อนุมัติ
212 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201334 บ้านฝาผนัง นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201335 บ้านเพ็ดน้อย ไพศาล  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201336 บ้านหนองจาน นางจิตราวรรณ  วัฒนานุสิทธิ์ ครู อนุมัติ
215 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201337 บ้านหนองผือ นายทองสม  จันทะสอน ครู อนุมัติ
216 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201332 บ้านคึมมะอุ ธัญญรวี  จารุโชคอธิพัชร์ ธุรการ อนุมัติ
217 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201331 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ นางนันทวัน  พันธุ์ชัยเพชร ครู อนุมัติ
218 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201346 วัดบ้านโนนประดู่ ปภาญาดา  ควันพิมาย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
219 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201349 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) เพชรรัตน์   สนนอก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
220 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201350 เบญจราษฎร์ศึกษา อุบล  คิดการ ครู คศ.2 อนุมัติ
221 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201351 วัดบ้านมะค่า นายสมชาย  ศรีแจ้งรุ่ง ครู อนุมัติ
222 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201348 บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) ฐิติยา  ปุราชะโก ครู อนุมัติ
223 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201347 บ้านโนนสัง เฉลียว  แดนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
224 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201347 บ้านโนนสัง สุมงคล  ดีมาก ครู อนุมัติ
225 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201352 วัดบ้านโนนกอก รักใหม่  ลุนศรี ครู อนุมัติ
226 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201353 บ้านแฝก นายทวีศักดิ์  ดงหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
227 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201353 บ้านแฝก กฤติยาภรณ์  พรหมชัยนันท์ ครูคศ3 อนุมัติ
228 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201354 วัดบ้านสามเมือง นายพรทวี  ชื่นชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
229 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201354 วัดบ้านสามเมือง นางสาววนิดา  คำแก่นแก้ว ครู อนุมัติ
230 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201345 วัดบ้านสีดา นางสาวเจือจิตร  บุญมานอก ครู อนุมัติ
231 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201338 วัดบ้านดอนโก่ย นางสาวจันทิภา   คำหงษา ครู อนุมัติ
232 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201341 บ้านหญ้าคา เด่น  อุทัยสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
233 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201344 บ้านหินแห่ นายสำเนียง  ปะจะเน ครู อนุมัติ
234 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201339 วัดบ้านดอนเต็ง กริช  ดอนศรี ครู อนุมัติ
235 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201339 วัดบ้านดอนเต็ง นายปิยะพงษ์  คำแดง ครู อนุมัติ
236 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201340 วัดบ้านเมืองสูง SARITDET  CHANGLEK ครู อนุมัติ
237 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201340 วัดบ้านเมืองสูง นางนัดยะนา  ทินราช ครู อนุมัติ
238 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201342 บ้านหนองตาด จันทรา  ธนาคุณ ครู อนุมัติ
239 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201342 บ้านหนองตาด นางวนิดา  สิงหาภู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
240 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201343 บ้านหัวนาคำ กัลย์  ปุราทะกา ครู อนุมัติ
241 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201343 บ้านหัวนาคำ นายพฒนพงษ์  ตั้งพงษ์ ครู อนุมัติ