รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200094 บ้านมะค่า ทินภัทร  พันฤทธิ์ ครู อนุมัติ
2 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200084 บ้านตะหนอด นางสาวละอองเพ็ญ  ปราบเสียง ครู อนุมัติ
3 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200075 บ้านปอบิด ราชศักดิ์  เวชกร ครู อนุมัติ
4 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200076 บ้านเมืองคง นางวงเดือน  แสงทองสี ครู อนุมัติ
5 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200079 บ้านหนองหว้า นางสายพิณ  บรรจงรอด ครู อนุมัติ
6 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200118 บ้านไทรโยง นางวราภรณ์  ผิวสา ครู อนุมัติ
7 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200077 บ้านสี่เหลี่ยม นางสาวอรัญญา  โตค้างพลู ครู อนุมัติ
8 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200114 บ้านดอนใหญ่ นิรันดร์  ปานนอก ครู อนุมัติ
9 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200117 บ้านหนองแขม นางสาวสิริกาญจน์  แคสันเทียะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200081 บ้านโคกตะพาบ คมเดช  โคนโพธิ์ ครู อนุมัติ
11 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200082 บ้านตะโกโคก นางกาญจนา  ขอยึดกลาง ครู อนุมัติ
12 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200087 บ้านหนองบัวทุ่ง พัชฎาภรณ์  เจริญรอย ครู อนุมัติ
13 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200090 บ้านกระถิน มนัส  หนูนอก ครู อนุมัติ
14 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200093 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) นางเบญจวรรณ  ปลั่งกระโทก ครู อนุมัติ
15 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200095 บ้านหนองบัวสามัคคี นางหทัยชนก  ทำสันเทียะ ครู อนุมัติ
16 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200096 บ้านหนองพรานปาน นายวิทวัส  บรรยง ครู อนุมัติ
17 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200097 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา นุกูล  สายปาน ครู อนุมัติ
18 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200098 บ้านดอนทะแยง นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง ครูชำนาญการ อนุมัติ
19 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200099 บ้านตะโก นายธนาวุฒิ  โกสุม ครู อนุมัติ
20 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200115 บ้านตลุกหินปูน นางสุภาพร  จุลศิริวัฒนกุล ครู อนุมัติ
21 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200115 บ้านตลุกหินปูน นางสาวจันทรนิภา  ทองผา ครู อนุมัติ
22 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200119 วันครู 2502 นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย ครู อนุมัติ
23 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200078 บ้านหนองบง ทวีทรัพย์  ชุปวา ครู อนุมัติ
24 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200121 บ้านตากิ่ม นายยุทธนา   โพธิ์นอก ครูธุรการ อนุมัติ
25 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200123 บ้านหนองสะแก มนตรี  หมื่นรัตน์ ครู อนุมัติ
26 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200126 วนาประชารัฐบำรุง พฤกษา  เข้าใจการ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
27 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200128 ห้วยไหวัฒนา ภาณุพงศ์  คำเหลือ ครู อนุมัติ
28 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200103 บ้านหนองบัว นายปิยะกร  แวงสุข ครู อนุมัติ
29 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200105 บ้านเก่าค้อ วารุณี  สีเหลือง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
30 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200110 บ้านหนองม่วง นายพัฒณะพงค์  ประเสริฐหล้า ครู อนุมัติ
31 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200111 บ้านหมัน นางสาวณิชาภัทร   ปาปะโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
32 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200599 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี มนต์เสน่ห์  แสนโคตร ครู อนุมัติ
33 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200601 บ้านตลุกพลวง นายฐาปกรณ์  ลายนอก ครู อนุมัติ
34 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200606 บ้านหนองม่วงช่างพิม เพ็ญพิชญ์ชา  บุญสิลา ครู อนุมัติ
35 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200590 ชุมชนบ้านช่อระกา สงวนวงศ์  วรนาถนฤมล ครู อนุมัติ
36 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200591 บ้านขามเวียน ประยูร  พรหมวิริยกุล ครู อนุมัติ
37 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200598 ชุมชนบ้านเหลื่อม อโนทัย  เช่นพิมาย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
38 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200602 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา กรรณิการ์  แก้วนอก ครู อนุมัติ
39 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200592 บ้านดอนเปล้า อารยา  พิณนอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
40 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200560 บ้านโคกเพ็ด บุญเลิศ  จันทร์เดช ครู อนุมัติ
41 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200561 วัดบ้านงิ้ว สายฝน  โครตศิริ ครู อนุมัติ
42 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200572 ไทยรัฐวิทยา18 นายธีรวัฒน์   จันทศร ครู อนุมัติ
43 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200536 บ้านกู่ วารุณี   ไชยเสนา ครู อนุมัติ
44 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200537 บ้านโคกน้อย ภัทราพร  ทำคาม ครู อนุมัติ
45 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200538 บ้านทองหลางน้อย นางเพ็ญศรี  บารมี ครู อนุมัติ
46 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200545 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สุภาวดี   ประสมศรี ครู อนุมัติ
47 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200552 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) นายทนง   โวงประโคน ครู อนุมัติ
48 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200553 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี นางปวีณา   นราพงษ์ ครู อนุมัติ
49 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200554 วัดบ้านดอนชุมช้าง นายฉัตรชัย  นาดี ครู อนุมัติ
50 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200585 บ้านโคกสะอาดสามัคคี นางนงค์คราญ  ภูสีนาค ครู อนุมัติ
51 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200558 วัดบ้านหนองแวง นางชวาลา  คำศิริ ครู อนุมัติ
52 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200559 บ้านโนนกระพี้วิทยา นายพิสันต์  คำวัน ครู อนุมัติ
53 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200569 วัดบ้านหนองตะไก้ สุเนตร  การงาน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200543 วัดบ้านหนองหัวช้าง นางสาคร   ศรีสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
55 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200543 วัดบ้านหนองหัวช้าง นางสาวหทัยกานต์  ชมถนัด เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
56 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200541 บ้านหนองแจ้งน้อย นางดลฤดี  ศรีนอก ครู อนุมัติ
57 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200567 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง นางศศิวรา  สุขศิริพัฒพงศ์ ครู อนุมัติ
58 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200557 วัดบ้านหนองไข่ผำ นายณัฐพงศ์  ศรีศาลาแสง ครู อนุมัติ
59 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200568 บ้านหนองแจ้งใหญ่ สุบิน  นาดี ครู อนุมัติ
60 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200588 บ้านหนองพลวง วัชรินทร์  เชิดโกทา พนักงานราชการ อนุมัติ
61 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200582 บ้านกระพี้ อำนวยศิลป์  บุปผาลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200589 บ้านห้วยยาง ชลลดา  หาญประชุม ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200573 ขามเตี้ยพิทยาคม นางพิมลสิริ  ประกิคะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
64 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200576 บ้านดงบัง สุภักดิ์  มาตรวังแสง ครู อนุมัติ
65 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200578 บ้านด่านช้าง นายสุพจน์  มาตรวังแสง ครู อนุมัติ
66 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200581 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง กฤษณา   หล่าชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200583 วัดบ้านเก่างิ้ว ศิรินภา  ทองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200016 บ้านอุทัยทอง ชัชวาลย์  ยอดมั่น ครู อนุมัติ
69 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200022 บ้านหนองขามนาดี เพ็ญศิริ  แดนไธสง ครูธุรการ อนุมัติ
70 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200023 บ้านหนองบง นางสมจิตร  แคชัยภูมิ ครู อนุมัติ
71 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200012 บ้านโนนรัง นางสุภาพร  ไค่นุ่นสิงห์ ครู อนุมัติ
72 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200013 บ้านโนนสำราญ ปิยรัตน์  เลิกชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
73 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 บ้านหินลาดหนองโดน ทิพย์วรรณ  มีมาก ครู อนุมัติ
74 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200015 บ้านหินลาดหนองโดน ศิริพงศ์  โสภณ ครู อนุมัติ
75 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200010 บ้านกอก วิลาวัณย์  พลแสน ครู อนุมัติ
76 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200002 บ้านโนนระเวียง นางพฤษภาพร  คำราช เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
77 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 บ้านหนองโคบาล นายอิศรานุวัฒน์  วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200007 บ้านหนองโคบาล สุทัศน์  วานนท์ ครู อนุมัติ
79 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200008 บ้านหนองเต่า นายนิพนธ์  วิลุน ครูชำนาญการ อนุมัติ
80 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200019 บ้านศาลาหนองขอน อิสรากรณ์  พงษ์พันนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200021 บ้านหนองขามน้อย จันทร์จิรา  ศรีนอก ครู อนุมัติ
82 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200004 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี นางสาววรัญญา  จำปามูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
83 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200009 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) นายแสวง   ภูแสงสั่น ครู อนุมัติ
84 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200017 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ นางยุพา   บัวสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
85 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200024 บ้านหัวหนองฯ นางเสาวนีย์  พรหมมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200005 บ้านสีสุก นางบัญญัติ  เปรมศิริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200006 บ้านโสกสนวน กฤษณพงศ์  สืบค้า ครู อนุมัติ
88 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200001 บ้านดอนไผ่ ศุภลักษณ์  เลิกนอก ครู อนุมัติ
89 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 200003 บ้านโนนสูง สิทธิศักดิ์  กองสุวรรณ ครู อนุมัติ
90 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201330 วัดบ้านศาลาดิน ณัชณิชา  พันสุภา ธุรการ อนุมัติ
91 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201323 วังโพน นางสาวศิริพร  ทรงทับทิม ครู อนุมัติ
92 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201325 บ้านป่าหวาย สมปอง  ใช้ช้าง ครู อนุมัติ
93 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201327 บ้านหนองแสง สุชาติ  ทักษิณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201334 บ้านฝาผนัง นางพรทิพย์  น้อยวิเศษ ครู อนุมัติ
95 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201335 บ้านเพ็ดน้อย นายมานะ  แสนนามวงษ์ ครู อนุมัติ
96 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201336 บ้านหนองจาน นางวาสนา  ตังคณิตานนท์ ครู อนุมัติ
97 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201337 บ้านหนองผือ นางอรุณรัศมี  พลจันทึก ครู อนุมัติ
98 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201332 บ้านคึมมะอุ นางอรุณฉาย  จันทร์ลา ครู อนุมัติ
99 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201331 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ นางนันทวัน  พันธุ์ชัยเพชร ครู อนุมัติ
100 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201346 วัดบ้านโนนประดู่ ประเทือง  ประสาทกลาง ครู อนุมัติ
101 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201349 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) เพชรรัตน์  สนนอก ธุรการ อนุมัติ
102 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201350 เบญจราษฎร์ศึกษา อุบล  คิดการ ครู อนุมัติ
103 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201351 วัดบ้านมะค่า นายสมชาย  ศรีแจ้งรุ่ง ครู อนุมัติ
104 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201347 บ้านโนนสัง ยุวเรศ   สาโส ครู อนุมัติ
105 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201354 วัดบ้านสามเมือง นายพรทวี  ชื่นชม ครู อนุมัติ
106 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201354 วัดบ้านสามเมือง นางสาววนิดา  คำแก่นแก้ว ครู อนุมัติ
107 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201338 วัดบ้านดอนโก่ย จันทิภา  คำหงษา ครู อนุมัติ
108 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201341 บ้านหญ้าคา นายปิยะพงษ์  คำแดง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
109 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201339 วัดบ้านดอนเต็ง กริช  ดอนศรี ครู อนุมัติ
110 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201342 บ้านหนองตาด นางวนิดา  สิงหาภู ครู อนุมัติ
111 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 201343 บ้านหัวนาคำ กัลย์  ปุราทะกา ครู อนุมัติ