รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200607 บ้านกระทุ่มราย นายวันชัย  นาคใหญ่ ครู อนุมัติ
2 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200608 บ้านเขว้าวิทยา จิรกฤต  สุดหา ครู อนุมัติ
3 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200610 บ้านหนองแวง นิตยาลักษณ์  เมืองแสน ครู อนุมัติ
4 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200611 วัดบ้านดอนตะหนิน นายชูชีพ  มีสะอาด ครู อนุมัติ
5 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200612 วัดบ้านสี่เหลี่ยม เกรียงศักดิ์   เกษทองมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
6 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200612 วัดบ้านสี่เหลี่ยม นางอาทิตยา  สาสีเสาร์ ครู อนุมัติ
7 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200613 วัดบ้านหนองเดิ่น นายสุริยันต์  รักขันแสง ครู อนุมัติ
8 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200622 หนองกรดวิทยา นางสาวกฤษฎา  แสงหาญ ครู อนุมัติ
9 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200618 บ้านละเลิงหิน ไพบูลย์  ซานอก ครู อนุมัติ
10 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200619 บ้านหนองแสง นางกานต์ธิดา  กลางนอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200619 บ้านหนองแสง วราลี  ชำนาญสิงห์ ธุรการ อนุมัติ
12 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200616 ดอนมัน นายวิชัย  จันทพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200616 ดอนมัน ปริญญา  ประทุมพันธ์ ครู อนุมัติ
14 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200615 ช่องแมวพิทยา ภคอร  พิรักษา ครูธุรการ อนุมัติ
15 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200617 ดอนใหญ่พัฒนา พนิดา  นวลสนิท ครู อนุมัติ
16 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200620 วัดปลักแรต นายองอาจ  พลสง ครู คศ.1 อนุมัติ
17 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200620 วัดปลักแรต นางสาวศรัญญ่า  บุดดาวงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
18 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200621 สระประดู่ นางสาวสุรีวัลย์  แจ่มกระจาย ครู อนุมัติ
19 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200639 วัดบ้านหนองกก นางศาริณี  ป้องชารี ครู อนุมัติ
20 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200639 วัดบ้านหนองกก นายกิตติพงษ์  ธรรมไธสง ครู อนุมัติ
21 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200631 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) นางสาวพัชรนันท์  ดีกระโทก ครู อนุมัติ
22 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200632 บ้านตลาดไทร นายอัครวัฒน์  ป้องชารี ครู อนุมัติ
23 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200632 บ้านตลาดไทร กันยารัตน์  เกษรเทียน ครู อนุมัติ
24 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200635 บ้านประทาย นางศุภัทราวดี  ทองจำรูญ ครู อนุมัติ
25 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200635 บ้านประทาย นายปรีชา   พิชพรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200628 วัดบ้านขี้เหล็ก นางพาพิศ  อยู่ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
27 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200629 วัดบ้านทุ่งสว่าง นายสิริชัย  ประชันกาญจนา ครู อนุมัติ
28 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200623 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก เบ็ญจวรรณ  เข็มจีนมะดัน ธุรการ อนุมัติ
29 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200623 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก นายวรวุธ  เปล่งปลื้ม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
30 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200625 บ้านฝาผนัง ปาหนัน  วรรณสุข ครู อนุมัติ
31 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200625 บ้านฝาผนัง นายนวกานต์  ศรีเจริญ ครู อนุมัติ
32 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200625 บ้านฝาผนัง บุญเรือง  ตุ่มนอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200626 บ้านวังม่วง นายเผด็จ  ปราณีตพลกรัง ครู อนุมัติ
34 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200626 บ้านวังม่วง นางสำราญ  เปล่งรัศมี ครูชำชาญพิเศษ อนุมัติ
35 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200627 บ้านหญ้าคา นางสุฌารักษ์  อัยลา ครู อนุมัติ
36 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200614 วัดบ้านหนองสะแบง ดวงหทัย  คำมูล ครู อนุมัติ
37 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200624 บ้านโนนสูง วรรชัย  สิทธิตา ครู อนุมัติ
38 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200609 ปราสาทหินนางรำ นายชุมนุม  คุ้มบัว ครู อนุมัติ
39 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200609 ปราสาทหินนางรำ นภัสดล  ปุ้งปูน ครู อนุมัติ
40 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200666 บ้านหนองห่าง นางภัทราพร  ธัญกิจเจริญสิน ครู อนุมัติ
41 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200650 บ้านหนองบัวนาค ศศิธร  คัมภิรา ครู อนุมัติ
42 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200665 บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) นายพยนต์   เหินสว่าง ครู อนุมัติ
43 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200644 รวมมิตรพัฒนา นายอธิป  นนตานอก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
44 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200644 รวมมิตรพัฒนา ณิชาภัทร  บุบผาลาชชฝบ พนักงานราขการ อนุมัติ
45 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200647 โนนเพ็ดวิทยา ทิพย์วัลย์  ต้นทับไทย ครู อนุมัติ
46 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200630 ชุมชนประทาย สุภาพ  งามตะคุ พนักงานราชการ อนุมัติ
47 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200630 ชุมชนประทาย ชูเกษม  ญาณประดับ ครู อนุมัติ
48 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200633 บ้านเตยกระโตน สุรัตน์  หุปกา ครู คศ.3 อนุมัติ
49 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200636 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) พรทิพย์  ภวภูตานนท์ ครู อนุมัติ
50 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200637 บ้านหันเตย เพ็ญศรี   จันทพรม ครู อนุมัติ
51 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200638 วัดบ้านถนนโพธิ์ sunsanee  pratummes ครู อนุมัติ
52 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200660 วัดบ้านนางิ้ว นายจำนงค์  ชุมภูปะฏิ ครู อนุมัติ
53 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200640 บ้านดอนวัว นางสาวอารีรัตน์  กวดนอก ครู อนุมัติ
54 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200641 บ้านดอนสามัคคี ธิษณาบดี  นาเมืองรักษ์ ครู อนุมัติ
55 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200643 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) นายจารุศักดิ์  รัตนรังสิกุล ครู อนุมัติ
56 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200643 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) นายจารุศักดิ์  รัตนรังสิกุล ครู อนุมัติ
57 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200645 วัดบ้านหนองคู จริยา  เผือดนอก ครูธุรการ อนุมัติ
58 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200646 หนองม่วงหนองแวง พิชญดา   ส่งเสริม ครู อนุมัติ
59 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200648 บ้านคึมหญ้านาง นายมานิตย์  ปัดไธสง ครู อนุมัติ
60 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200649 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง จุมพล  จันทร์คำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
61 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200651 บ้านหนองพลวงน้อย รังสฤษฐ์  แก้วยอด ครู อนุมัติ
62 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200652 วัดบ้านโคกพระ นายสุธีรวุฒิ  จอมธิ ครู อนุมัติ
63 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200653 วัดบ้านโคกสีโนนรัง กษมา  เรืองมนตรี ครู อนุมัติ
64 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200653 วัดบ้านโคกสีโนนรัง นายธานน  ธรรมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
65 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200654 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว นางสาวสิรินพร  คัมภิรา ครู อนุมัติ
66 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200634 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร วีระพงษ์  สงฆ์จันทร์ ครู อนุมัติ
67 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200656 ไตรราษฎร์สามัคคี นางไพรวัลย์  พาชื่นใจ ครู อนุมัติ
68 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200658 วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา นางสาวนิศาขล  แต้มพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
69 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200658 วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา นายเพทาย  คำวิจิตร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
70 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200659 วัดบ้านตำแย นางรัตนา  ซื่อสัตย์ ครู คศ.3 อนุมัติ
71 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200659 วัดบ้านตำแย นายนิรุตติ์  ศรีอุดม ครู อนุมัติ
72 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200657 บ้านหนองพลวง นิวัตร  ใจช่วง ครู อนุมัติ
73 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200657 บ้านหนองพลวง ชอุ่ม  ไพศาล ครู อนุมัติ
74 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200661 วัดบ้านหนองขาม นางสุรภา  จอดนอก ครู อนุมัติ
75 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200661 วัดบ้านหนองขาม ศิราณี  ตามจะโปะ ครู อนุมัติ
76 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200662 วัดบ้านหนองคึม พิทักษ์  เมืองแสน ครู อนุมัติ
77 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200662 วัดบ้านหนองคึม ทรงพิมล  สมน้อย ครู อนุมัติ
78 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200663 หนองกุงวันชาติ ภาวิณี  ซองแก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
79 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200663 หนองกุงวันชาติ นายประภาส  ครุธนอก ครู อนุมัติ
80 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200655 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี วาสนา  จอดนอก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
81 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200664 คมเพชรวิทยาคาร วิรัช  ฤทธิ์สิงห์ ครู อนุมัติ
82 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200667 บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) Teerayuth  Pakokthom ครู อนุมัติ
83 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200668 สัมพันธมิตรวิทยา นิพนธ์  รมณ์ชิต ผู้อำนวยการ อนุมัติ
84 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200669 สี่แยกศรีอรัญวิทยา วิชาญ  แก้วไชย ครู อนุมัติ
85 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200670 อัมพวันวิทยา นายอกภพ  ภายศรี ครู อนุมัติ
86 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200827 บ้านกระเบื้อง วิเชียร  สุขจิตร ครู อนุมัติ
87 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200830 บ้านตลาดประดู่ นายเจริญ  วิบูลย์กุล ครู อนุมัติ
88 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200830 บ้านตลาดประดู่ สุดารัตน์  บุญเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
89 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200833 บ้านโนนตะแบก ธันย์ชนก  วงศ์แสง ครู อนุมัติ
90 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200834 บ้านโนนพุทรา นางศศิกาญจน์  กัณนอก ครู อนุมัติ
91 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200837 ราษฎร์สโมสร นางสาววิไลพร  พรมเสนา ครู อนุมัติ
92 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200837 ราษฎร์สโมสร ดอกแก้ว   มีระหารนอก ครู อนุมัติ
93 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200859 บ้านกระเบื้องใหญ่ สุพรรณวลี  อารมณ์เพียร ครูธุรการ อนุมัติ
94 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200859 บ้านกระเบื้องใหญ่ นายสมคิด  โด่งพิมาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
95 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200861 บ้านเตยประชาบำรุง นายพงศ์พิรัต  บุญแซม ครู อนุมัติ
96 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200824 บ้านทับควาย ปวีณา  วงษ์สุนา ครู อนุมัติ
97 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200820 บ้านชีวาน นายพีรพล  ดาวไธสง ครู อนุมัติ
98 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200821 บ้านซาด เปรมฤดี  ใกล้สุข ครู อนุมัติ
99 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200822 บ้านดอนเขว้า นายอุดม  ทิพย์พงศ์ธร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200828 บ้านขามใต้ นางสาวลาวัลย์  ผูกจันอัด ครู อนุมัติ
101 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200829 บ้านดงประชานุกูล วิภาวัลย์  เงาโพธิ์ ครู อนุมัติ
102 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200829 บ้านดงประชานุกูล นางมาลี  ศิลป์สาคร ครู อนุมัติ
103 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200829 บ้านดงประชานุกูล นางสาวประวีณา  ปั่นสุข ครู อนุมัติ
104 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200832 บ้านโนนโชงโลง พอใจ  มีไม้ดี ครู อนุมัติ
105 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200832 บ้านโนนโชงโลง นายสนั่น  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
106 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200835 บ้านมะกอก praweena  saengkrajai ครูผู้ช่วย อนุมัติ
107 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200835 บ้านมะกอก apinunt  ruaigrabue ครู อนุมัติ
108 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200836 บ้านศาลา วรลักษณ์  โยงทองหลาง ครู อนุมัติ
109 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200849 บ้านกล้วย ภูวเนตร  ดีแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
110 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200849 บ้านกล้วย นายวรวุธ  ค้าคุ้ม หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
111 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200826 บ้านโนนม่วง วัชรพงษ์  โตรำพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
112 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200825 บ้านท่าหลวง เตือนใน  นภาพร ครู อนุมัติ
113 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200825 บ้านท่าหลวง วิศรุต  เหล่าพิทักษ์โยธิน ครู อนุมัติ
114 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200823 บ้านถนน นางสาวสุภัค   สุคนธพงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
115 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200823 บ้านถนน นางสุดาทัศน์  เพิ่มพูน ครู อนุมัติ
116 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200819 จารย์ตำรา นิติยา  นาคดิลก ครู อนุมัติ
117 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200819 จารย์ตำรา โกศล  ชูใจ ครู คศ.3 อนุมัติ
118 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200870 บ้านหวายโนนโพธิ์ นายสุภีร์  สีพาย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
119 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200871 มะค่าสามัคคี ดวงพร  เพ็ชรพล ธุรการ อนุมัติ
120 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200839 นิคมสร้างตนเองพิมาย 1 สุชิน  ดอกกลาง ครู อนุมัติ
121 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200839 นิคมสร้างตนเองพิมาย 1 จิราภรณ์  สำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200840 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นายพรเทพ  ดาราวรรณรัตน์ ครู อนุมัติ
123 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200842 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 จิราภรณ์  สำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200844 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สิทธิชัย  ชายคง ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
125 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200845 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา นายพชรดนัย  ปานแก้ว ครู อนุมัติ
126 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200845 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา อมรรัตน์  ชินหัวดง ครู อนุมัติ
127 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200846 บ้านสะแกงาม สิทธิศักดิ์  เก่าพิมาย ครู อนุมัติ
128 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200847 บ้านใหม่ฉมวก ธนกฤต  สุดใหม่ ครู อนุมัติ
129 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200873 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นายถวิล  เดือนกระจ่าง ครู อนุมัติ
130 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200873 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นางวรัทยา  ทองนอก เจ้าหน้าที่่ธุรการ อนุมัติ
131 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200857 กุลโน นางสุรีย์  อินภู่ ครู อนุมัติ
132 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200858 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) พนมกร  คำศูนย์ ครู อนุมัติ
133 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200863 บ้านม่วงขามประชารักษ์ นางสุภาพ   นาดี ครู อนุมัติ
134 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200865 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย วาทสิน  ลิ้มศักดา ครูชำนาญการ อนุมัติ
135 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200865 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นิชา  พันธุเวช รอง ผอ. อนุมัติ
136 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200838 ชุมชนบ้านวังหิน นางบุญเรือง  สุขสบาย ครูคศ.3 อนุมัติ
137 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200838 ชุมชนบ้านวังหิน นางสาวดาวประกาย  บุญแต่ง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200843 บ้านดอนแซะ กนกวรรณ   เกตุเสม ครู อนุมัติ
139 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200843 บ้านดอนแซะ นางทัศนีย์  นาคสมบูรณ์ ครูคศ.3 อนุมัติ
140 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200855 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ฐาปกรณ์  ธิติเสรี ครู อนุมัติ
141 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200855 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายถาวร  วัชรประทีป ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200848 ชุมชนบ้านหนองจิก เพ็ญศิริ   เลิศมนูญวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
143 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200850 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) อดุลย์  ขุนแก้ว ครู อนุมัติ
144 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200850 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) นางสาวมัฐฌิชา   โพธิ์สาลี ครู อนุมัติ
145 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200850 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) นายสุดใจ  บุตรพรม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
146 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200851 บ้านตะคร้อ จอมจิตร์  โคกเกษม ครู อนุมัติ
147 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200851 บ้านตะคร้อ กานตรัชศ์  มานะงาน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
148 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200852 บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" นายสมพงษ์  ศรีทอง ครู อนุมัติ
149 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200853 บ้านลุงตามัน อุมาพร  มิตรภาพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
150 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200853 บ้านลุงตามัน ว่าที่ร้อยตรีเทพนิวัติ  วิชัยวัฒนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200853 บ้านลุงตามัน นางสาวสุพัตรา  ทับอาสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200854 บ้านหนองขาม chanin  sangsriin ครู อนุมัติ
153 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200860 บ้านฉกาจช่องโค พิศิษฐิพงศ์  พิมพ์จันทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
154 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200860 บ้านฉกาจช่องโค นายทวีศักดิ์  ค้าขาย ครุ อนุมัติ
155 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200860 บ้านฉกาจช่องโค ศรีนวล  คำมี ครูธุรการ อนุมัติ
156 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200860 บ้านฉกาจช่องโค นายเล็ก  ทองแดง ครู อนุมัติ
157 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200862 บ้านพุทรา ภานุมาศ  พลฉิม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
158 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200862 บ้านพุทรา นายธรรมกานต์  ศรีภู่ ครู อนุมัติ
159 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200864 พิมายสามัคคี 1 นายประมวล  พันธุเวช ครู อนุมัติ
160 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200841 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 นายสุริยะ  บุณยธรรมกุล ครู อนุมัติ
161 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200841 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 นายสุวรรณ   ดาษไธสง ครู อนุมัติ
162 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200872 วัดวังน้ำ วุฒิพงษ์  พรหมรศ ครู อนุมัติ
163 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200866 บ้านคล้า นายอารีย์  ร่มเย็น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
164 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200866 บ้านคล้า นายไพสิทธิ์  ดิษฐาเนตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
165 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200867 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) นายวุฒิชัย  ศรีทาป ครู อนุมัติ
166 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200867 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) อุษา  ทั่งกลาง ธุรการ อนุมัติ
167 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200868 บ้านท่าแดง นายวิชยุตม์  ธีสุระ ครู อนุมัติ
168 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200869 บ้านสัมฤทธิ์ ลัดดาวัลย์  ธรรมราษฎร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
169 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200869 บ้านสัมฤทธิ์ เจนจิรา  กร่ำมะเริง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200874 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ศิริวรรณ  พรร่มโพธิ์ ครู อนุมัติ
171 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200874 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นางสาวริฬพิชญ์  ค้าขาย ครู อนุมัติ
172 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200879 หนองบัวลอย นายนิยม  วาจาสัตย์ ครู อนุมัติ
173 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200879 หนองบัวลอย เฉลียว  จำปาโพธิ์ ครู อนุมัติ
174 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200875 บ้านดอนหวาย นายถาวร  โฉมทอง ครู อนุมัติ
175 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200875 บ้านดอนหวาย นางสาวภาวิณี  สีแพนบาล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
176 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200876 บ้านหนองบัวคำ นางสาวระวีวรรณ  คำหล่า ครู อนุมัติ
177 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200877 บ้านหนองโสน อำไพ  ยอดสง่า ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200877 บ้านหนองโสน นางธัญวีร์  วัฒนากลาง ครู อนุมัติ
179 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200878 เพชรหนองขาม นายอัมพัน  ชัยฤทธิ์ ครู อนุมัติ
180 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200878 เพชรหนองขาม ชัยนิด  กะการดี ครู อนุมัติ
181 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200230 พิกุลทอง นายประหยัด  อยู่เกาะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
182 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200231 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ มะลิ  ไชยะแก้ว ครู อนุมัติ
183 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200233 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา นางอุไร  วาดวงศรี ครู อนุมัติ
184 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200234 สองห้องแวงน้อยวิทยา นางสาวนันนภัสน์  รัทธนี ครูชำนาญการ อนุมัติ
185 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200235 บ้านหนองบัว นายสงคราม  เห็มมะชาติ ครู อนุมัติ
186 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200236 บ้านหนองแวงสามัคคี มะลิวรรณ  ระฆังทอง ครู คศ 3 อนุมัติ
187 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200237 วัดเจริญราษฎร์บำรุง นางบุญอารีย์  จำเริญเนาว์ ครูค.ศ.1 อนุมัติ
188 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200238 วัดโพธิ์ศรีบรรจง นางสาวสุภภร  อโนรี ครู อนุมัติ
189 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200238 วัดโพธิ์ศรีบรรจง นางศิริวรรณ  พันธ์ใย ครู อนุมัติ
190 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200239 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี อนันตชัย  รุ่งโรจน์ ครู อนุมัติ
191 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200251 บ้านหนองตาด คัทลียา  แสงจันดา ครู อนุมัติ
192 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200241 ท่าลาด นายศักดิ์สิทธิ์  ขิดเขียว ครู อนุมัติ
193 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200242 บ้านพะงาดวิทยา นายอัคเดช  รูปสูง ครู อนุมัติ
194 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200243 บ้านลุงประดู่ นางอรัญญา  นันอุมาลี ครู อนุมัติ
195 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200244 บ้านหนองตะคลอง นางสาวปราณี  รักษาศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
196 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200245 บ้านหนองนกคู่ นายยอดรัก   วันนา ครู อนุมัติ
197 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200245 บ้านหนองนกคู่ นายอภินันท์  บุญศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
198 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200246 หนองปรือแก้ว นางสาวจีริสุดา  กิ่งกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
199 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200246 หนองปรือแก้ว นายสุทธิกร  หลวงนันท์ ครู อนุมัติ
200 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200226 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) สุรพล  ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
201 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200226 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) สุกัญญา  เพิ่มพูน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
202 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200232 ห้วยบงวิทยา โสริยาพร   น้อมมนัส เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
203 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200240 บ้านโคกหินช้าง ภูวนาถ  แสนยามาศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200265 โนนตูม"รัฐราษฎร์รังสรรค์" นางศิริสุดา   มะสิมาปะโข ครู อนุมัติ
205 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200265 โนนตูม"รัฐราษฎร์รังสรรค์" นายสมบูลย์  ใจชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
206 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200266 บ้านสว่างนาดี ธัญลักษณ์  สุขสำราญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
207 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200267 บ้านสาหร่ายวิทยา นิยม  เพลินบุญมาก ครู อนุมัติ
208 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200267 บ้านสาหร่ายวิทยา นายเจริญชัย  บุตรสุด ครู อนุมัติ
209 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200268 บ้านหนองโดนรกฟ้า นางพุทธรักษ์  อินทร์นอก ครู อนุมัติ
210 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200269 บ้านหนองหว้าตาดำ surachai  chanruang คร๔ อนุมัติ
211 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200269 บ้านหนองหว้าตาดำ แสงเดือน  สาสีดา ครู อนุมัติ
212 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200270 วัดสองพี่น้อง สุกัญญา  หลวงวงษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
213 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200271 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) ปรานี  บุญทา ครู คศ. 3 อนุมัติ
214 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200259 บ้านโนนยอ นางสาวกุหลาบ  การค้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
215 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200228 บ้านยางวิทยา อุไร  เทิ่งไธสง ครู อนุมัติ
216 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200227 อนุบาลชุมพวงวิทยา เทิด  สายโต ครู อนุมัติ
217 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200227 อนุบาลชุมพวงวิทยา นางกฤษณา  พันธุ์วัฒน์ ครู อนุมัติ
218 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200247 บ้านโคกเพชร นางวโรบล  ไชสง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
219 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200248 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ประเสริฐ  วงษ์สุรินทร์ ครู อนุมัติ
220 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200248 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ประเสริฐ  วงษ์สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
221 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200249 บ้านโนนรัง Sarvitree  Pakkaratho ครู อนุมัติ
222 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200249 บ้านโนนรัง นวลนารี  กูลขำ ครู อนุมัติ
223 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200250 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ วิริยะศักดิ์  วรธงไชย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
224 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200252 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา นายพรเทพ  ไชยราช ครู อนุมัติ
225 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200253 บ้านใหม่พัฒนา ลัลน์ณภัทร  แดนชัยภูมิ ครู อนุมัติ
226 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200254 บ้านใหม่ปฎิรูป พิทยา  พงศ์ประภัสร ครู อนุมัติ
227 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200229 บ้านละโว้ นายสุรศักดิ์  เย็นรมภ์ ครู อนุมัติ
228 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200229 บ้านละโว้ อัศวิน  เชื้อเมือง ครู อนุมัติ
229 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200260 บ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี" นายศุภโสภณ  เกตุมรรค ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
230 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200260 บ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี" นายสัมพันธ์  วงศ์สุริยศักดิ์ ครู อนุมัติ
231 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200261 บ้านดอนลำดวน นางสารภี  พูลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200261 บ้านดอนลำดวน อาทิตยา  เนาว์ถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
233 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200262 บ้านประสุข ชญานิษฐ์  รักนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
234 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200263 วัดโชติการาม นางอุทุมพร  กาศก้อง ครูชำนาญการ อนุมัติ
235 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200264 อาสนาราม จุฑามณี  เจ็กสันเทียะ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
236 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200264 อาสนาราม สุไมตรี  ไพราม ครู อนุมัติ
237 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200258 ประโดกสามัคคี อนุสรา  วิศิษฎ์ศิลป์ ครู อนุมัติ
238 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200258 ประโดกสามัคคี นางสาวเสาวภาคย์  อุทัยรัตน์ ครู อนุมัติ
239 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200256 บ้านเมืองไผ่ นางสมจิตร  ร่มสุข ครู อนุมัติ
240 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200257 บ้านหนองหลักสามัคคี นายโชคอนันต์  พุทธสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
241 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200255 โนนขุยสามัคคี ฉัฐมา  วัชรประทีป ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
242 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200255 โนนขุยสามัคคี นางเฉลา    มณฑาสุวรรณ ครู อนุมัติ
243 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200409 บ้านโกรกสำโรง สิทธาธิป  ศิริสุวรรณพงศ์ ครู อนุมัติ
244 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200410 บ้านดอนยาว ชลธิชา  นิลวรรณ ครู อนุมัติ
245 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200411 บ้านนาดี ฐิติพร  กล้าหาญ ครูธุรการ อนุมัติ
246 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200411 บ้านนาดี นางพรวิภา  พุทไธวัฒน์ พนักงานราชการ อนุมัติ
247 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200413 บ้านป่าตะแบง นางกัญจ์ญาณัฐ  วรินทร์หิรัญ ครู อนุมัติ
248 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200403 ชุมชนโนนแดง นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์ ครู อนุมัติ
249 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200404 บ้านจาบ ปัณณิตา  กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200405 บ้านดอนตัดเรือ นายทรงวุฒิ  มัททะปาโท พนักงานราชการ อนุมัติ
251 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200405 บ้านดอนตัดเรือ นางรวีวรรณ  ศรีประดู่ ครู อนุมัติ
252 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200407 บ้านหนองบง วีระศิลป์  เทพจิตร์ ครู อนุมัติ
253 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200407 บ้านหนองบง ศิรินาถ   อุบลโพธิ์ ครู อนุมัติ
254 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200408 วัดบ้านตะเภาหนุน นายสุบรรณ  เพ็ชรแสน ครู คศ.3 อนุมัติ
255 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200414 บ้านหนองม่วง ภานุพงษ์  ศรีดารา ครู อนุมัติ
256 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200414 บ้านหนองม่วง คิวนวรี  ทำมิตร ครู อนุมัติ
257 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200415 วัดบ้านโคกหนองแวง สมพร  สงนอก ครู อนุมัติ
258 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200412 บ้านโนนตาเถร นางสาวสมควร  คูเจริญไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
259 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200421 วัดบ้านทุ่งรี วิไลวรรณ  ภูถาดลาย ครู อนุมัติ
260 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200422 วัดบ้านหินตั้ง นางสาวชฎากร  วิเศษสัตย์ ครูผู้สอน อนุมัติ
261 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200422 วัดบ้านหินตั้ง นางสาวน้ำผึ้ง  กล้าหาญ ธุรการ อนุมัติ
262 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200419 วังหินประชาสรรค์ จิรเดช  สรสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
263 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200420 แกสำโรงวิทยา นายเกรียงศักดิ์  พลดงนอก ครูผู้สอน อนุมัติ
264 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200417 บ้านฝาง อำนาจ  แสนคาน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
265 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200417 บ้านฝาง นางสาวศิริ  อ่องพิมาย ครู อันดับ คศ.3 อนุมัติ
266 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200417 บ้านฝาง นางสาวประไพ   ศรีชุมแสง ครู อนุมัติ
267 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200418 บ้านหนองหญ้าขาว ชูวัช  นามโนรินทร์ ครู อนุมัติ
268 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200406 บ้านสำพะเนียง ธีรพงศ์  มะปะโท ครู คศ.2 อนุมัติ
269 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200416 คูเตยราษฎร์สามัคคี นายเจนุวัตร  จงเจือกลาง ครู อนุมัติ
270 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201221 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร นางโฉมสวย  ขวัญมา ครู อนุมัติ
271 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201226 ท่าเรือวิทยา นายวัชรพงษ์  แถวไธสง ครู อนุมัติ
272 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201226 ท่าเรือวิทยา นางสาวจงดี  แจบไธสง ครู อนุมัติ
273 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201219 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล วิชชุณี  การค้า ครูชำนาญการ อนุมัติ
274 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201219 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นางอนงค์  วิชัยรัมย์ ครู อนุมัติ
275 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201220 จตุคามพิทยาคม กฤตนัย  วันดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
276 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201227 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นราทิพย์  บัวสาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
277 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201227 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นางสาวรพีพร  ธรรมรัตน์วัฒนา ครูชำนาญการ อนุมัติ
278 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201228 บ้านโนนปีบ สกาวรัตน์  มอญใหม ครู อนุมัติ
279 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201230 เมืองจากวิทยา นางสิริรัตน์  สุขโน หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
280 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201231 บ้านโนนตำหนัก นางสาวละมัย  เชิญชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
281 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201229 อรพิมวิทยา รัชณีย์  รายณะสุข ครู อนุมัติ
282 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201232 บ้านโนนไม้งาม นายธวัชชัย  ปิงน้ำโท้ง ครู อนุมัติ
283 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201232 บ้านโนนไม้งาม นางเตือนใจ  เด็ดขาด ครู อนุมัติ
284 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201215 เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" นายอดุลย์  พุทธลา ครู อนุมัติ
285 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201215 เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" จิตรกร  จูไธสง ครู อนุมัติ
286 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201216 บ้านนางโทพัฒนา ปรเมศว์ร  คำผาย ครู อนุมัติ
287 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201216 บ้านนางโทพัฒนา นายสุชาติ  ศรีสด ครู โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา อนุมัติ
288 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201217 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ นางสาวพันธิภา  แทนไธสง ครู คศ.1 อนุมัติ
289 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201217 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ รุ่งเรือง  พลายงาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
290 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201218 บ้านโนนเพชรพิทยาคม นางอิสพร  พร้าวไธสง ครู อนุมัติ
291 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201224 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ อุเทน  ทัดไธสง ครู อนุมัติ
292 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201225 บ้านนา นายจิระศักดิ์  ขาวขำ ครูธุรการ อนุมัติ
293 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201222 บ้านครบุรีศึกษา นิติพัฒน์  เหมชัยนันท์ ครู อนุมัติ
294 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201222 บ้านครบุรีศึกษา ทวีศักดิ์  สุวรรณทา ครู อนุมัติ
295 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201223 บ้านละหานสามัคคี บุบผา  บุญทีฆ์ ครู อนุมัติ
296 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201279 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ ครู อนุมัติ
297 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201280 บ้านขุยวิทยา กิตติศักดิ์  ประชุม ครู อนุมัติ
298 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201280 บ้านขุยวิทยา นายสุริยา  สว่างบุญ ครู อนุมัติ
299 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201280 บ้านขุยวิทยา วิลาวัลย์  จงเจิมกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
300 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201283 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) โชติกา  ลัทธิธรรม ครู คศ.2 อนุมัติ
301 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201290 บ้านหนองไผ่พิทยาคม นางสาวญาณิสา  สมอเผื่อน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
302 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201290 บ้านหนองไผ่พิทยาคม นราทิพย์   ใยระย้า ครู อนุมัติ
303 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201286 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา นายคมสัน  จันทร์มณี ครู อนุมัติ
304 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201287 บ้านมาบป่าแดง นางสาวสุทารัตน์  มิสา ครู อนุมัติ
305 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201287 บ้านมาบป่าแดง นางสาวกชกร  เทียบแก้ว ครู อนุมัติ
306 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201288 บ้านสี่เหลี่ยม นางปิยวรรณ  มาตรา ครู อนุมัติ
307 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201288 บ้านสี่เหลี่ยม อรัญญา  สุขโน ผู้อำนวยการ อนุมัติ
308 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201289 บ้านหนองจาน นางอัชวลี  ดำหนูไทย ครู อนุมัติ
309 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201291 วัดจันทนาราม นายสุรศักดิ์  พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
310 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201292 บ้านหนองมะเขือ ธนศักดิ์  เจียมใจ ครู อนุมัติ
311 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201293 บ้านหนองจานใต้ นางสาวปิยรัตน์  พุทธิเสน ครูชำนาญการ อนุมัติ
312 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201294 บ้านช่องแมว นายวิชิตร์  อิฐไธสง ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
313 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201295 บ้านโสกดู่ วันชัย  เทพราชา ครู อนุมัติ
314 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201296 บ้านหนองดู่ ประภาพร  รอดโพธิ์ทอง ธุรการ อนุมัติ
315 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201297 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นายสมพร  ประกอบเลิศ ครุ อนุมัติ
316 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201298 บ้านหนองยาง สังวาลย์  ศรีทาป ครู อนุมัติ
317 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201298 บ้านหนองยาง เพ็ญพจน์  อำไธสง ครู อนุมัติ
318 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201299 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา วิระพงษ์  จันทีนอก ครู อนุมัติ
319 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201300 หนองอ้อวิทยาคม นางสาวจรรยา  สวามีชัย ครู อนุมัติ
320 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201281 บ้านลำทะเมนชัย นางสมัย  เจียมใจ ครู อนุมัติ
321 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201281 บ้านลำทะเมนชัย วรรธนะ   บรรดาศักดิ์ ครู อนุมัติ
322 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201282 บ้านไพล สุภาพร  ธนเจริญวรรธ ครู อนุมัติ
323 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201282 บ้านไพล นายวิจิตร  ชำนิกล้า ครู อนุมัติ
324 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201284 บ้านหนองแวง นายอดิเรก  สุริยะ ครู อนุมัติ
325 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201284 บ้านหนองแวง นายวชิรา  ชนะค้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
326 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201285 บ้านอ้อประชาสามัคคี นางประทุม  แทวกระโทก ครู คศ.1 อนุมัติ