รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200607 : บ้านกระทุ่มราย นายวันชัย  นาคใหญ่ ครู
2 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200608 : บ้านเขว้าวิทยา จิรกฤต  สุดหา ครู
3 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200610 : บ้านหนองแวง นิตยาลักษณ์  เมืองแสน ครู
4 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200611 : วัดบ้านดอนตะหนิน นายชูชีพ  มีสะอาด ครู
5 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200612 : วัดบ้านสี่เหลี่ยม นางอาทิตยา  สาสีเสาร์ ครู
6 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200612 : วัดบ้านสี่เหลี่ยม ดุสิต  บาลไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200613 : วัดบ้านหนองเดิ่น นายสุริยันต์  รักขันแสง ครู
8 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200622 : หนองกรดวิทยา เอกสิทธิ์  สรรค์ประสิทธิ์ ครู
9 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200618 : บ้านละเลิงหิน ไพบูลย์  ซานอก ครู
10 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200619 : บ้านหนองแสง นางกานต์ธิดา  กลางนอก ครูชำนาญการพิเศษ
11 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200619 : บ้านหนองแสง วราลี  ชำนาญสิงห์ ธุรการ
12 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200616 : ดอนมัน นายวิชัย  จันทพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200615 : ช่องแมวพิทยา ภคอร  พิรักษา ครูธุรการ
14 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200617 : ดอนใหญ่พัฒนา พนิดา  นวลสนิท ครู
15 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200620 : วัดปลักแรต นายองอาจ  พลสง ครู คศ.1
16 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200620 : วัดปลักแรต นางสาวศรัญญ่า  บุดดาวงค์ พนักงานราชการ
17 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200621 : สระประดู่ นางสาวสุรีวัลย์  แจ่มกระจาย ครู
18 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200639 : วัดบ้านหนองกก นายกิตติพงษ์  ธรรมไธสง ครู
19 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200639 : วัดบ้านหนองกก นางศาริณี  ป้องชารี ครู
20 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200631 : ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) นายคำพันธ์  ซาภักดี ครู
21 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200632 : บ้านตลาดไทร นายอัครวัฒน์  ป้องชารี ครู
22 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200635 : บ้านประทาย นายปรีชา   พิชพรม ครูชำนาญการพิเศษ
23 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200635 : บ้านประทาย นางศุภัทราวดี  ทองจำรูญ ครู
24 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200628 : วัดบ้านขี้เหล็ก พาพิศ  อยู่ภักดี ครู
25 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200628 : วัดบ้านขี้เหล็ก นางพาพิศ  อยู่ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200629 : วัดบ้านทุ่งสว่าง นายสิริชัย  ประชันกาญจนา ครู
27 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200623 : บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก เบ็ญจวรรณ  เข็มจีนมะดัน ธุรการ
28 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200623 : บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก นายวรวุธ  เปล่งปลื้ม ผู้อำนวยการ
29 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200625 : บ้านฝาผนัง ปาหนัน  วรรณสุข ครู
30 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200626 : บ้านวังม่วง นางสำราญ  เปล่งรัศมี ครูชำชาญพิเศษ
31 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200626 : บ้านวังม่วง นายเผด็จ  ปราณีตพลกรัง ครู
32 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200627 : บ้านหญ้าคา นางสุฌารักษ์  อัยลา ครู
33 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200614 : วัดบ้านหนองสะแบง ดวงหทัย  คำมูล ครู
34 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200624 : บ้านโนนสูง วรรชัย  สิทธิตา ครู
35 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200609 : ปราสาทหินนางรำ นางสาวชนิตา   ไชยรบ ธุรการ
36 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200666 : บ้านหนองห่าง นางภัทราพร  ธัญกิจเจริญสิน ครู
37 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200650 : บ้านหนองบัวนาค ศศิธร  คัมภิรา ครู
38 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200644 : รวมมิตรพัฒนา นายอธิป  นนตานอก ครู คศ.1
39 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200644 : รวมมิตรพัฒนา ณิชาภัทร  บุบผาลาชชฝบ พนักงานราขการ
40 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200647 : โนนเพ็ดวิทยา ชูชัย  สีหานอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200630 : ชุมชนประทาย สุภาพ  งามตะคุ พนักงานราชการ
42 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200630 : ชุมชนประทาย ชูเกษม  ญาณประดับ ครู
43 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200633 : บ้านเตยกระโตน สุรัตน์  หุปกา ครู คศ.3
44 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200636 : บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) ดวงตา  สาระรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200636 : บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) พรทิพย์  ภวภูตานนท์ ครู
46 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200637 : บ้านหันเตย เพ็ญศรี   จันทพรม ครู
47 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200638 : วัดบ้านถนนโพธิ์ sunsanee  pratummes ครู
48 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200660 : วัดบ้านนางิ้ว นายจำนงค์  ชุมภูปะฏิ ครู
49 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200640 : บ้านดอนวัว นางสาวอารีรัตน์  กวดนอก ครู
50 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200640 : บ้านดอนวัว ยุทธศักดิ์   ส่งเสริม ครู
51 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200641 : บ้านดอนสามัคคี ธิษณาบดี  นาเมืองรักษ์ ครู
52 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200643 : เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) สุนันทา  กระเทศ ธุรการ
53 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200643 : เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) สุวิทย์  สีบาง ครู
54 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200645 : วัดบ้านหนองคู จริยา  เผือดนอก ครูธุรการ
55 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200646 : หนองม่วงหนองแวง พิชญดา   ส่งเสริม ครู
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200648 : บ้านคึมหญ้านาง นายมานิตย์  ปัดไธสง ครู
57 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200649 : บ้านโนนภิบาลโคกกลาง จุมพล  จันทร์คำ ครูชำนาญการ
58 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200651 : บ้านหนองพลวงน้อย รังสฤษฐ์  แก้วยอด ครู
59 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200652 : วัดบ้านโคกพระ นางสาวกรรณิกา  กรึกกลาง ครู
60 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200653 : วัดบ้านโคกสีโนนรัง นายธานน  ธรรมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
61 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200653 : วัดบ้านโคกสีโนนรัง กษมา  เรืองมนตรี ครู
62 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200654 : วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว จิราพร  สุดสาร ครู
63 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200654 : วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว นางสาวสิรินพร  คัมภิรา ครู
64 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200654 : วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว ประภาพร  โพธิ์ไพร ครู
65 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200634 : บ้านทุ่งมนวิทยาคาร วีระพงษ์  สงฆ์จันทร์ ครู
66 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200656 : ไตรราษฎร์สามัคคี นางไพรวัลย์  พาชื่นใจ ครู
67 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200656 : ไตรราษฎร์สามัคคี นางสาวสุรีย์วัล  ปติตัง เจ้าหน้าที่ธุรการ
68 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200658 : วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา นางสาวรัชนีกร  รักขันแสง ครู
69 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200658 : วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา นางสาวนิศาขล  แต้มพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
70 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200659 : วัดบ้านตำแย นางรัตนา  ซื่อสัตย์ ครู คศ.3
71 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200659 : วัดบ้านตำแย นายนิรุตติ์  ศรีอุดม ครู
72 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200657 : บ้านหนองพลวง นายสุรพงษ์  เปล่งรัศมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
73 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200657 : บ้านหนองพลวง นิวัตร  ใจช่วง ครู
74 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200661 : วัดบ้านหนองขาม ศิราณี  ตามจะโปะ ครู
75 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200661 : วัดบ้านหนองขาม นางสุรภา  จอดนอก ครู
76 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200662 : วัดบ้านหนองคึม พิทักษ์  เมืองแสน ครู
77 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200662 : วัดบ้านหนองคึม ทรงพิมล  สมน้อย ครู
78 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200663 : หนองกุงวันชาติ ธนาภรณ์  พลวิเศษ ครู
79 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200663 : หนองกุงวันชาติ ภาวิณี  ซองแก้วประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ
80 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200655 : ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี วาสนา  จอดนอก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
81 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200664 : คมเพชรวิทยาคาร วิรัช  ฤทธิ์สิงห์ ครู
82 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200667 : บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) Teerayuth  Pakokthom ครู
83 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200668 : สัมพันธมิตรวิทยา นิพนธ์  รมณ์ชิต ผู้อำนวยการ
84 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200669 : สี่แยกศรีอรัญวิทยา วิชาญ  แก้วไชย ครู
85 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200670 : อัมพวันวิทยา นายอกภพ  ภายศรี ครู
86 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200827 : บ้านกระเบื้อง วิเชียร  สุขจิตร ครู
87 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200830 : บ้านตลาดประดู่ นายเจริญ  วิบูลย์กุล ครู
88 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200833 : บ้านโนนตะแบก ธันย์ชนก  วงศ์แสง ครู
89 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200834 : บ้านโนนพุทรา นางศศิกาญจน์  กัณนอก ครู
90 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200837 : ราษฎร์สโมสร นางสาววิไลพร  พรมเสนา ครู
91 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200837 : ราษฎร์สโมสร ดอกแก้ว   มีระหารนอก ครู
92 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200837 : ราษฎร์สโมสร สัมพันธ์  หมั่นศรีชุม ครู
93 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200859 : บ้านกระเบื้องใหญ่ นางกฤษณา  ขุมทอง ครู
94 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200859 : บ้านกระเบื้องใหญ่ นายสมคิด  โด่งพิมาย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
95 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200861 : บ้านเตยประชาบำรุง สุพรรณวลี  อารมณ์เพียร เจ้าหน้าที่ธุรการ
96 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200861 : บ้านเตยประชาบำรุง นายพงศ์พิรัต  บุญแซม ครู
97 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200824 : บ้านทับควาย ปวีณา  วงษ์สุนา ครู
98 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200820 : บ้านชีวาน นายพีรพล  ดาวไธสง ครู
99 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200821 : บ้านซาด เปรมฤดี  ใกล้สุข ครู
100 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200822 : บ้านดอนเขว้า นัดดา  บุญหมั่น ครู
101 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200822 : บ้านดอนเขว้า นายอุดม  ทิพย์พงศ์ธร ครูชำนาญการพิเศษ
102 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200828 : บ้านขามใต้ นางสาวลาวัลย์  ผูกจันอัด ครู
103 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200829 : บ้านดงประชานุกูล วิภาวัลย์  เงาโพธิ์ ครู
104 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200829 : บ้านดงประชานุกูล นางมาลี  ศิลป์สาคร ครู
105 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200829 : บ้านดงประชานุกูล นางสาวประวีณา  ปั่นสุข ครู
106 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200832 : บ้านโนนโชงโลง นายสนั่น  กล้าหาญ ครู
107 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200832 : บ้านโนนโชงโลง พอใจ  มีไม้ดี ครู
108 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200835 : บ้านมะกอก praweena  saengkrajai ครูผู้ช่วย
109 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200835 : บ้านมะกอก apinunt  ruaigrabue ครู
110 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200836 : บ้านศาลา วรลักษณ์  โยงทองหลาง ครู
111 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200836 : บ้านศาลา สุมาลี  เทียมกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
112 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200849 : บ้านกล้วย ภูวเนตร  ดีแก้ว พนักงานราชการ
113 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200849 : บ้านกล้วย นายวรวุธ  ค้าคุ้ม หัวหน้าพัสดุ
114 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200826 : บ้านโนนม่วง วัชรพงษ์  โตรำพิมาย เจ้าหน้าที่ธุรการ
115 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200825 : บ้านท่าหลวง เตือนใน  นภาพร ครู
116 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200825 : บ้านท่าหลวง วิศรุต  เหล่าพิทักษ์โยธิน ครู
117 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200823 : บ้านถนน นางสุดาทัศน์  เพิ่มพูน ครู
118 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200823 : บ้านถนน ศศิธร  อินทร์มณี ธุรการ
119 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200823 : บ้านถนน นางสาวสุภัค   สุคนธพงศ์ ครูผู้ช่วย
120 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200819 : จารย์ตำรา นิติยา  นาคดิลก ครู
121 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200819 : จารย์ตำรา โกศล  ชูใจ ครู คศ.3
122 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200870 : บ้านหวายโนนโพธิ์ นางสาวมาลี  พลธานี ครูชำนาญการพิเศษ
123 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200871 : มะค่าสามัคคี ดวงพร  เพ็ชรพล ธุรการ
124 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200871 : มะค่าสามัคคี ธนิยา  ชิงชัย ครู
125 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200840 : นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 นายพรเทพ  ดาราวรรณรัตน์ ครู
126 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200842 : นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 สหรัฐ  สืบค้า ครู
127 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200842 : นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 จิราภรณ์  สำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
128 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200844 : บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สิทธิชัย  ชายคง ครู ค.ศ.3
129 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200845 : บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา นายพชรดนัย  ปานแก้ว ครู
130 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200845 : บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ศรีนวล  คำมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
131 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200846 : บ้านสะแกงาม สิทธิศักดิ์  เก่าพิมาย ครู
132 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200847 : บ้านใหม่ฉมวก ธนกฤต  สุดใหม่ ครู
133 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200873 : นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 นางรดา  ดาราวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
134 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200857 : กุลโน นางสุรีย์  อินภู่ ครู
135 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200858 : ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) พนมกร  คำศูนย์ ครู
136 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200863 : บ้านม่วงขามประชารักษ์ นุสลิน  กัมไชยคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
137 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200863 : บ้านม่วงขามประชารักษ์ นางสุภาพ   นาดี ครู
138 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200865 : อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นงเยาว์  ลิ้มศักดา ครู
139 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200865 : อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นิชา  พันธุเวช รอง ผอ.
140 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200865 : อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย วาทสิน  ลิ้มศักดา ครูชำนาญการ
141 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200838 : ชุมชนบ้านวังหิน นางบุญเรือง  สุขสบาย ครูคศ.3
142 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200838 : ชุมชนบ้านวังหิน นางสาวดาวประกาย  บุญแต่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
143 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200843 : บ้านดอนแซะ กนกวรรณ   เกตุเสม ครู
144 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200843 : บ้านดอนแซะ นางทัศนีย์  นาคสมบูรณ์ ครูคศ.3
145 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200855 : บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ฐาปกรณ์  ธิติเสรี ครู
146 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200848 : ชุมชนบ้านหนองจิก เพ็ญศิริ   เลิศมนูญวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
147 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200850 : บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) นางสาวมัฐฌิชา   โพธิ์สาลี ครู
148 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200850 : บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) นายสุดใจ  บุตรพรม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
149 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200850 : บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) อดุลย์  ขุนแก้ว ครู
150 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200851 : บ้านตะคร้อ กานตรัชศ์  มานะงาน ธุรการโรงเรียน
151 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200851 : บ้านตะคร้อ จอมจิตร์  โคกเกษม ครู
152 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200852 : บ้านตะบอง นายสมพงษ์  ศรีทอง ครู
153 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200853 : บ้านลุงตามัน นางสาวสุพัตรา  ทับอาสา ครูผู้ช่วย
154 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200853 : บ้านลุงตามัน อุมาพร  มิตรภาพ ครูผู้ช่วย
155 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200853 : บ้านลุงตามัน ว่าที่ร้อยตรีเทพนิวัติ  วิชัยวัฒนา ครูผู้ช่วย
156 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200854 : บ้านหนองขาม chanin  sangsriin ครู
157 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200860 : บ้านฉกาจช่องโค พิศิษฐิพงศ์  พิมพ์จันทร์ ครูอัตราจ้าง
158 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200862 : บ้านพุทรา นางศรีสุดา  เทียมโคกกรวด ครูชำนาญการพิเศษ
159 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200862 : บ้านพุทรา ภานุมาศ  พลฉิม เจ้าหน้าที่ธุรการ
160 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200862 : บ้านพุทรา นางศรีสุดา  เทียมโคกกรวด ครูชำนาญการพิเศษ
161 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200864 : พิมายสามัคคี ๑ นายประมวล  พันธุเวช ครู
162 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200841 : นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 นายสุวรรณ   ดาษไธสง ครู
163 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200841 : นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 นายสุริยะ  บุณยธรรมกุล ครู
164 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200872 : วัดวังน้ำ วุฒิพงษ์  พรหมรศ ครู
165 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200872 : วัดวังน้ำ นางเสาวลักษณ์  เพียรค้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
166 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200866 : บ้านคล้า นายอารีย์  ร่มเย็น ครูชำนาญการพิเศษ
167 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200867 : บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) นายวุฒิชัย  ศรีทาป ครู
168 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200867 : บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) กัญญาภัทร  เทพบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
169 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200868 : บ้านท่าแดง นายวิชยุตม์  ธีสุระ ครู
170 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200869 : บ้านสัมฤทธิ์ เจนจิรา  กร่ำมะเริง ครูผู้ช่วย
171 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200869 : บ้านสัมฤทธิ์ ลัดดาวัลย์  ธรรมราษฎร์ ครูชำนาญการพิเศษ
172 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200874 : นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ศิริวรรณ  พรร่มโพธิ์ ครู
173 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200874 : นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 นางสาวริฬพิชญ์  ค้าขาย ครู
174 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200879 : หนองบัวลอย นายนิยม  วาจาสัตย์ ครู
175 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200879 : หนองบัวลอย เฉลียว  จำปาโพธิ์ ครู
176 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200875 : บ้านดอนหวาย นางสาวภาวิณี  สีแพนบาล ครูผู้ช่วย
177 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200875 : บ้านดอนหวาย นายถาวร  โฉมทอง ครู
178 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200876 : บ้านหนองบัวคำ นางสาวระวีวรรณ  คำหล่า ครู
179 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200877 : บ้านหนองโสน อำไพ  ยอดสง่า ครูผู้ช่วย
180 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200877 : บ้านหนองโสน นางธัญวีร์  วัฒนากลาง ครู
181 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200878 : เพชรหนองขาม นายอัมพัน  ชัยฤทธิ์ ครู
182 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200878 : เพชรหนองขาม ชัยนิด  กะการดี ครู
183 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200230 : พิกุลทอง นายประหยัด  อยู่เกาะ ครูชำนาญการพิเศษ
184 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200231 : หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ มะลิ  ไชยะแก้ว ครู
185 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200233 : ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา นางอุไร  วาดวงศรี ครู
186 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200234 : สองห้องแวงน้อยวิทยา สุปราณี  บุญประสาท ครูผู้ช่วย
187 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200235 : บ้านหนองบัว นายสงคราม  เห็มมะชาติ ครู
188 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200236 : บ้านหนองแวงสามัคคี มะลิวรรณ  ระฆังทอง ครู คศ 3
189 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200237 : วัดเจริญราษฎร์บำรุง นางบุญอารีย์  จำเริญเนาว์ ครูค.ศ.1
190 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200238 : วัดโพธิ์ศรีบรรจง นางศิริวรรณ  พันธ์ใย ครู
191 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200238 : วัดโพธิ์ศรีบรรจง นางสาวสุภภร  อโนรี ครู
192 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200239 : บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี อนันตชัย  รุ่งโรจน์ ครู
193 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200251 : บ้านหนองตาด คัทลียา  แสงจันดา ครู
194 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200241 : ท่าลาด นุชชาวีฐ์   โมงขุนทด ครู
195 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200242 : บ้านพะงาดวิทยา นายอัคเดช  รูปสูง ครู
196 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200243 : บ้านลุงประดู่ นางอรัญญา  นันอุมาลี ครู
197 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200244 : บ้านหนองตะคลอง นางสาวปราณี  รักษาศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
198 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200245 : บ้านหนองนกคู่ ประยุทธ  ผลาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
199 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200245 : บ้านหนองนกคู่ พงษ์พันธ์ุ   เสงี่ยมกลาง ครู
200 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200246 : บ้านหนองปรือแก้ว นางสาวจีริสุดา  กิ่งกลาง ครู
201 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200226 : ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) สุรพล  ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
202 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200226 : ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) สุกัญญา  เพิ่มพูน ครูผู้ช่วย
203 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200232 : ห้วยบงวิทยา ณัฏฐณิชา  ละเอียด เจ้าหน้าที่ธุรการ
204 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200232 : ห้วยบงวิทยา นงเยาว์  ไม้ดี ครูชำนาญการ
205 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200240 : บ้านโคกหินช้าง ภูวนาถ  แสนยามาศ ครู
206 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200265 : โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" นายสมบูลย์  ใจชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ
207 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200265 : โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" นางศิริสุดา   มะสิมาปะโข ครู
208 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200266 : บ้านสว่างนาดี ธัญลักษณ์  สุขสำราญ ครูผู้ช่วย
209 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200267 : บ้านสาหร่ายวิทยา นิยม  เพลินบุญมาก ครู
210 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200267 : บ้านสาหร่ายวิทยา นิยม  เพลินบุญ ครู
211 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200268 : บ้านหนองโดนรกฟ้า นางพุทธรักษ์  อินทร์นอก ครู
212 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200269 : บ้านหนองหว้าตาดำ surachai  chanruang ครู
213 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200270 : วัดสองพี่น้อง สุกัญญา  หลวงวงษ์ ครูชำนาญการ
214 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200271 : หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) ปรานี  บุญทา ครู คศ. 3
215 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200271 : หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) นางสาวนิศาชล  แต้มพิมาย ธุรการ
216 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200259 : บ้านโนนยอ นางสาวกุหลาบ  การค้า ครูชำนาญการพิเศษ
217 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200259 : บ้านโนนยอ ทศพร  เพ็งไธสง ครู
218 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200228 : บ้านยางวิทยา อุไร  เทิ่งไธสง ครู
219 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200227 : อนุบาลชุมพวงวิทยา นางกฤษณา  พันธุ์วัฒน์ ครู
220 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200227 : อนุบาลชุมพวงวิทยา เทิด  สายโต ครู
221 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200247 : บ้านโคกเพชร นางวโรบล  ไชสง เจ้าหน้าที่พัสดุ
222 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200248 : บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ประเสริฐ  วงษ์สุรินทร์ ครู
223 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200249 : บ้านโนนรัง นวลนารี  กูลขำ ครู
224 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200249 : บ้านโนนรัง Sarvitree  Pakkaratho ครู
225 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200250 : บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ นิภารัตน์  ไวไธสง ครู
226 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200252 : บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา นายพรเทพ  ไชยราช ครู
227 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200253 : บ้านใหม่พัฒนา ลัลน์ณภัทร  แดนชัยภูมิ ครู
228 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200254 : บ้านใหม่ปฎิรูป พิทยา  พงศ์ประภัสร ครู
229 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200229 : บ้านละโว้ อัศวิน  เชื้อเมือง ครู
230 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200229 : บ้านละโว้ นายสุรศักดิ์  เย็นรมภ์ ครู
231 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200260 : บ้านขามขุนร่ม นายศุภโสภณ  เกตุมรรค ธุรการโรงเรียน
232 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200260 : บ้านขามขุนร่ม นายสัมพันธ์  วงศ์สุริยศักดิ์ ครู
233 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200261 : บ้านดอนลำดวน อาทิตยา  เนาว์ถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ
234 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200261 : บ้านดอนลำดวน นางสารภี  พูลพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
235 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200262 : บ้านประสุข ชญานิษฐ์  รักนา ครูผู้ช่วย
236 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200263 : วัดโชติการาม นางอุทุมพร  กาศก้อง ครูชำนาญการ
237 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200264 : อาสนาราม จุฑามณี  เจ็กสันเทียะ ครู ชำนาญการพิเศษ
238 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200264 : อาสนาราม สุไมตรี  ไพราม ครู
239 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200258 : ประโดกสามัคคี นางสาวเสาวภาคย์  อุทัยรัตน์ ครู
240 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200258 : ประโดกสามัคคี อนุสรา  วิศิษฎ์ศิลป์ ครู
241 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200256 : บ้านเมืองไผ่ นางสมจิตร  ร่มสุข ครู
242 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200257 : บ้านหนองหลักสามัคคี นายโชคอนันต์  พุทธสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
243 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200255 : โนนขุยสามัคคี นางเฉลา    มณฑาสุวรรณ ครู
244 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200255 : โนนขุยสามัคคี ฉัฐมา  วัชรประทีป ครูชำนาญการพิเศษ
245 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200409 : บ้านโกรกสำโรง สิริวิชัย  มีระหันนอก ผู้อำนวยการ
246 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200410 : บ้านดอนยาว ชลธิชา  นิลวรรณ ครู
247 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200411 : บ้านนาดี นางพรวิภา  พุทไธวัฒน์ พนักงานราชการ
248 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200411 : บ้านนาดี ฐิติพร  กล้าหาญ ครูธุรการ
249 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200411 : บ้านนาดี สมเกียรติ  มณฑาทิพย์ ครู
250 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200413 : บ้านป่าตะแบง สุวัฒน์  พงษ์สุพรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
251 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200413 : บ้านป่าตะแบง นางกัญจ์ญาณัฐ  วรินทร์หิรัญ ครู
252 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200403 : ชุมชนโนนแดง นายเลิศศักดิ์  สามิดี ครูชำนาญการ
253 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200403 : ชุมชนโนนแดง ทิพวรรณ  สงวนสันเทียะ ครูธุรการ
254 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200404 : บ้านจาบ ปัณณิตา  กล้าหาญ ครูชำนาญการพิเศษ
255 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200405 : บ้านดอนตัดเรือ นางรวีวรรณ  ศรีประดู่ ครู
256 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200405 : บ้านดอนตัดเรือ นายทรงวุฒิ  มัททะปาโท พนักงานราชการ
257 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200407 : บ้านหนองบง ศิรินาถ   อุบลโพธิ์ ครู
258 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200407 : บ้านหนองบง วีระศิลป์  เทพจิตร์ ครู
259 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200408 : วัดบ้านตะเภาหนุน นายสุวิทย์  แก้วไพทูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตะเภอหนุน
260 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200408 : วัดบ้านตะเภาหนุน นายสุบรรณ  เพ็ชรแสน ครู คศ.3
261 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200414 : บ้านหนองม่วง คิวนวรี  ทำมิตร ครู
262 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200414 : บ้านหนองม่วง ภานุพงษ์  ศรีดารา ครู
263 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200415 : วัดบ้านโคกหนองแวง สมพร  สงนอก ครู
264 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200412 : บ้านโนนตาเถร นางสาวสมควร  คูเจริญไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
265 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200421 : วัดบ้านทุ่งรี วิไลวรรณ  ภูถาดลาย ครู
266 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200422 : วัดบ้านหินตั้ง นางสาวน้ำผึ้ง  กล้าหาญ ธุรการ
267 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200422 : วัดบ้านหินตั้ง นางสาวชฎากร  วิเศษสัตย์ ครูผู้สอน
268 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200419 : วังหินประชาสรรค์ จิรเดช  สรสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
269 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200420 : แกสำโรงวิทยา นายเกรียงศักดิ์  พลดงนอก ครูผู้สอน
270 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200420 : แกสำโรงวิทยา นางจุฑารัตน์  ชาวสวน ครูผู้สอน
271 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200417 : บ้านฝาง อำนาจ  แสนคาน ครู คศ.1
272 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200417 : บ้านฝาง นางสาวศิริ  อ่องพิมาย ครู อันดับ คศ.3
273 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200418 : บ้านหนองหญ้าขาว ชูวัช  นามโนรินทร์ ครู
274 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200406 : บ้านสำพะเนียง ธีรพงศ์  มะปะโท ครู คศ.2
275 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200416 : คูเตยราษฎร์สามัคคี จันทร์เพ็ญ  กล้าหาญ ครู
276 สพป.นครราชสีมา เขต 7 200416 : คูเตยราษฎร์สามัคคี นายเจนุวัตร  จงเจือกลาง ครู
277 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201221 : บ้านกระเบื้องวิทยาคาร นางสาวชุลีพร  ก้านจักร ครู
278 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201226 : ท่าเรือวิทยา นางสาวจงดี  แจบไธสง ครู
279 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201226 : ท่าเรือวิทยา นายวัชรพงษ์  แถวไธสง ครู
280 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201219 : บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล นางสาวดาราพร  ศรีขาว ครูผู้ช่วย
281 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201219 : บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล ปรัชญากรณ์  ชีพไธสง ครูผู้ช่วย
282 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201220 : จตุคามพิทยาคม กฤตนัย  วันดี ครูชำนาญการพิเศษ
283 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201227 : บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นราทิพย์  บัวสาย ครูชำนาญการพิเศษ
284 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201228 : บ้านโนนปีบ สกาวรัตน์  มอญใหม ครู
285 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201230 : เมืองจากวิทยา นางสิริรัตน์  สุขโน หัวหน้าพัสดุ
286 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201231 : บ้านโนนตำหนัก สรวิศ  ยอดสละ ครู
287 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201231 : บ้านโนนตำหนัก นางสาวละมัย  เชิญชม ครูผู้ช่วย
288 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201229 : อรพิมวิทยา รัชณีย์  รายณะสุข ครู
289 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201232 : บ้านโนนไม้งาม นายธวัชชัย  ปิงน้ำโท้ง ครู
290 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201232 : บ้านโนนไม้งาม นางเตือนใจ  เด็ดขาด ครู
291 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201215 : เมืองยาง นายอดุลย์  พุทธลา ครู
292 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201215 : เมืองยาง จิตรกร  จูไธสง ครู
293 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201216 : บ้านนางโทพัฒนา นายสุชาติ  ศรีสด ครู โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา
294 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201216 : บ้านนางโทพัฒนา ปรเมศว์ร  คำผาย ครู
295 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201217 : บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ นางสาวพันธิภา  แทนไธสง ครู คศ.1
296 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201217 : บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ รุ่งเรือง  พลายงาม ครูอัตราจ้าง
297 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201218 : บ้านโนนเพชรพิทยาคม นางอิสพร  พร้าวไธสง ครู
298 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201224 : โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ อุเทน  ทัดไธสง ครู
299 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201222 : บ้านครบุรีศึกษา บายเย์น  งามเลิศ ครูผู้ช่วย
300 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201222 : บ้านครบุรีศึกษา ทวีศักดิ์  สุวรรณทา ครู
301 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201223 : บ้านละหานสามัคคี บุบผา  บุญทีฆ์ ครู
302 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201279 : ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา นายไชยันต์  หงส์มาลา ครู
303 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201279 : ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ ครู
304 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201280 : บ้านขุยวิทยา วิลาวัลย์  จงเจิมกลาง ครูผู้ช่วย
305 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201280 : บ้านขุยวิทยา กิตติศักดิ์  ประชุม ครู
306 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201280 : บ้านขุยวิทยา นายสุริยา  สว่างบุญ ครู
307 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201283 : บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) โชติกา  ลัทธิธรรม ครู คศ.2
308 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201290 : บ้านหนองไผ่พิทยาคม นราทิพย์   ใยระย้า ครู
309 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201290 : บ้านหนองไผ่พิทยาคม นางสาวญาณิสา  สมอเผื่อน ครู
310 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201286 : บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา เบญจมาภรณ์  ผาโคตร ครูผู้ช่วย
311 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201286 : บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา นางพิมพ์พา  สานคล่อง ครู
312 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201287 : บ้านมาบป่าแดง นางสาวกชกร  เทียบแก้ว ครู
313 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201287 : บ้านมาบป่าแดง นางสาวสุทารัตน์  มิสา ครู
314 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201288 : บ้านสี่เหลี่ยม อรัญญา  สุขโน ผู้อำนวยการ
315 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201288 : บ้านสี่เหลี่ยม นางปิยวรรณ  มาตรา ครู
316 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201289 : บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี นางอัชวลี  ดำหนูไทย ครู
317 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201291 : วัดจันทนาราม นายสุรศักดิ์  พรหมบุตร ครูชำนาญการพิเศษ
318 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201292 : บ้านหนองมะเขือ ธนศักดิ์  เจียมใจ ครู
319 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201293 : บ้านหนองจานใต้ นางสาวปิยรัตน์  พุทธิเสน ครูชำนาญการ
320 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201294 : บ้านช่องแมว นายเพทาย  คำวิจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
321 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201295 : บ้านโสกดู่ วันชัย  เทพราชา ครู
322 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201296 : บ้านหนองดู่ ชมพูนุช  เจริญวนจิตร ครู
323 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201297 : บ้านหนองม่วงวิทยาคาร นายสมพร  ประกอบเลิศ ครุ
324 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201298 : บ้านหนองยาง สังวาลย์  ศรีทาป ครู
325 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201298 : บ้านหนองยาง เพ็ญพจน์  อำไธสง ครู
326 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201299 : บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา วิระพงษ์  จันทีนอก ครู
327 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201299 : บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สมชาย  ผาช้างเผือก ครู
328 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201300 : หนองอ้อวิทยาคม นางสาวจรรยา  สวามีชัย ครู
329 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201281 : บ้านลำทะเมนชัย นางสมัย  เจียมใจ ครู
330 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201281 : บ้านลำทะเมนชัย วรรธนะ   บรรดาศักดิ์ ครู
331 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201282 : บ้านไพล สุภาพร  ธนเจริญวรรธ ครู
332 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201282 : บ้านไพล นายวิจิตร  ชำนิกล้า ครู
333 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201284 : บ้านหนองแวง นายวชิรา  ชนะค้า ครูชำนาญการพิเศษ
334 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201284 : บ้านหนองแวง นายอดิเรก  สุริยะ ครู
335 สพป.นครราชสีมา เขต 7 201285 : บ้านอ้อประชาสามัคคี นางประทุม  แทวกระโทก ครู คศ.1