รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260070 : บ้านโพธิ์ดอนหวาย นางวันปภัช  สุขเสริม ครูชำนาญการพิเศษ
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260071 : บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) มนตรี  วิเศษรัมย์ ครู
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260077 : บ้านหนองม้า เพ็ญนภา  สวนบุรี ครู
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260031 : บ้านกลันทาวิทยา ไตรวัลย์  อนุรักษา ครู
5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260032 : บ้านท้องเรือ นางสาวนิตยา   กฎมัจฉา ครูผู้ช่วย
6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260034 : บ้านพระครูน้อย ลำไย  ด้วงพวง ครูพี่เลี้ยง
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260035 : บ้านหนองปรือ มหศักดิ์  แก้วนาพันธ์ ครู
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260036 : บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) นางสาวปราณี  ยืนยง ธุรการ
9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260037 : วัดบ้านเสม็ด ศิริลักษณ์  ทวยมีฤทธิ์ ครู
10 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260008 : ไตรภูมิวิทยา นางศุภลักษณ์  ศรีสันติธรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260009 : บ้านโกรกขี้หนู นางประพิณ  พจนพงศ์ ครู
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260010 : บ้านหนองตราดน้อย นางคำจันทร์  สมลิคุณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
13 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260011 : สามัคคีมีชัยวิทยา สยาม  มะริดรัมย์ ครู
14 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260012 : บ้านหนองไผ่ใหญ่ สุจิตรา  สาครรัมย์ ครู
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260013 : บ้านตราดหนองพลวง นายสิรวิชญ์  ดลโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ
16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260038 : บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ พูนศรี   ชอบธรรม ครู
17 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260028 : วัดบ้านถลุงเหล็ก นางธัญธิดา  สครรัมย์ ครู
18 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260029 : บ้านโนนศิลา เจนจิรา  จำปาแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ
19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260030 : บ้านหนองผักแว่น ธันยาภัทร์   สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน
20 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260033 : บ้านพะไล สันติ  บัวผัน ครู
21 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260033 : บ้านพะไล นางสาวจุฑามาศ  เหมือนวาจา ครู
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260014 : เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ศุภณัฏฐ์  ศักดิ์ชัยกรณ์ ครู
23 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260007 : อนุบาลบุรีรัมย์ นางภานิชา  ศิลาชัย ครู
24 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260044 : บ้านตะเคียน นางฉลวย  ธีระวิวัฒนกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
25 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260044 : บ้านตะเคียน นายเกียรติศักดิ์  อภิระติง ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260045 : บ้านหนองเพชร สมหมาย  บุตรสิงห์ ครู
27 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260046 : วัดบ้านสวายสอ วิวัฒน์  จันทร์ส่องศรี ครู
28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260047 : วัดบ้านรุน อัปษร  สินชัยศรี ครู
29 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260075 : บ้านหนองค่าย รังสิต  วรรณโกษิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260076 : บ้านดอนใหญ่ ยม  การเกษ ครูชำนาญการพิเศษ
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260076 : บ้านดอนใหญ่ วทัญญู  กั่วพานิช ธุรการ
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260072 : บ้านปรุบุมะค่า นพภัสสร  โกษากุล ครู
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260073 : บ้านโคกระกา นันทิชา  เกษจรัล ครูชำนาญการ
34 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260074 : บ้านม่วงวิทยาคาร วิไลวรรณ  มีคม ครู
35 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260069 : อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) เนตรนภิส   ซึมรัมย์ ครูธุรการ
36 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260069 : อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ธนิตา  แบบรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
37 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260069 : อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สุรีรัตน์  บุญจริง ครูธุรการโรงเรียน
38 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260069 : อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) นายศรัณย์  โกษากุล ครูชำนาญการพิเศษ
39 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260039 : วัดโพธิ์ทอง ปรีชา  ปัดไธสง ครู
40 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260039 : วัดโพธิ์ทอง นายครรชิต  สะโลรัมย์ ครู
41 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260040 : บ้านหนองโสน นายณัฐกฤต   ตันจุลนานนท์ ครู
42 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260041 : บ้านมะค่า ฐิตาภา  ปลื้มกมล ครู
43 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260041 : บ้านมะค่า นางเพ็ญศรี   จาบรัมย์ ครู
44 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260042 : บ้านง้าง ชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
45 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260042 : บ้านง้าง วัจนารัตน์  สืบเพ็ง ครูอัตราจ้าง
46 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260042 : บ้านง้าง นางสาวธนวดี  สืบเพ็ง ครูอัตราจ้าง
47 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260043 : บ้านตะโก สุภาพร  ต้นหนองสวง ครู
48 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260043 : บ้านตะโก นายประมวล  สีนาม ครู
49 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260024 : บ้านหนองมะค่าแต้ นายมงคล  ทะนันไธสง ครู
50 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260025 : บ้านหนองยาง ลาวัณย์  ปักโกทะสัง ครู
51 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260025 : บ้านหนองยาง นางสาวนิติยา  โพธิแสง ครู
52 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260026 : บ้านสระเกษ ศิริวัฒน์  จริยากุลวงศ์ ครู
53 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260026 : บ้านสระเกษ สมพงษ์  ตันติวัฒน์นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
54 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260027 : บ้านหนองขวาง วรัชยา  ภูสังกา ครู
55 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260022 : พระครูวิทยา สุวัฒน์  ครึ่งมี ผู้อำนวยการ
56 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260022 : พระครูวิทยา นางสาวชวัลกร  หมื่นฤทธิ์ ครู
57 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 : บ้านม่วง สมศักดิ์  พิมพ์ภู ผู้อำนวยการโรงเรียน
58 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 : บ้านม่วง สมบูรณ์  ดวงจำปา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
59 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 : บ้านม่วง Paiboon  Attaweekun ครู
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 : บ้านม่วง ดวงชุดา  มุ่งดี ครู
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 : บ้านม่วง อรอุษา  ปานะโปย เจ้าหน้าที่พัสดุ
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260091 : วัดบ้านเมืองฝาง พิมพ์ผกา  นบนอบ ครูผู้ช่วย
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260091 : วัดบ้านเมืองฝาง สุริยา  สุขวิเศษ ครู
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260092 : วัดบ้านเมืองดู่ นายสุดใจ  อุ้มรัมย์ ครู
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260092 : วัดบ้านเมืองดู่ นางสาวพรพิมล  กมลบูรณ์ ครู
66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260093 : บ้านโคกกลาง ราณี  บุญบุตตะ ครู
67 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260093 : บ้านโคกกลาง เสถียร  บุญบุตต ครู
68 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260078 : วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สุชีรา  สุขวิเศษ ครู
69 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260079 : บ้านหนองทะลอก กฤษฎา  วิเศษชาติ ครูผู้ช่วย
70 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260080 : วัดสว่างบูรพา นายสามารถ   สายลาม ครูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260080 : วัดสว่างบูรพา วิไลวรรณ  อ่อนสลวย ครู
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260081 : บ้านหนองไทร นายสมาน  กลมกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260081 : บ้านหนองไทร นางสรัญญา  กลมกูล ครู
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260052 : บ้านสวายจีก พิสิทธิ์  ลิ่มนิจโพธิขำกุล ครู
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260053 : บ้านโคกเปราะ สุปราณี  วิเศษนคร ครู
76 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260053 : บ้านโคกเปราะ นิตยา  เฮงขวัญ ครูชำนาญการพิเศษ
77 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260054 : บ้านพลวง นิตยา  กรีรัมย์ พนักงานราชการ
78 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260054 : บ้านพลวง สุรีรัตน์  สุมาลัย ครูผู้ช่วย
79 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260055 : บ้านฝ้าย จิดาภา  เพ็ชรเลิศ ธุรการ
80 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260056 : เบญจคามวิทยา วราพร  โปรยไธสง ครู
81 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260056 : เบญจคามวิทยา ณภัสรีย์  จตุพรศรันย์ ครู
82 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260057 : บ้านหนองปรือน้อย จักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง ครู
83 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260057 : บ้านหนองปรือน้อย นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์ ครู
84 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260058 : บ้านถาวร นางภาวิณี   ศรีสง่า ครู
85 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260094 : บ้านโคกระกาน้อย ดวงใจ  วัชรทอง ครู
86 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260088 : บ้านหนองสองห้อง จอมศรี  พันธ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
87 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260089 : บ้านตลาดชัย นายสมพัน  แสนศรี ครู
88 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260090 : บ้านกระเดื่อง นางสาวนงนุช  ทะนุนารัมย์ ครู
89 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260095 : บ้านร่มไทร กิตติศักดิ์  เทียนวรรณ ครูอัตราจ้าง
90 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260061 : บ้านสารภี นางรุจินันท์  สาระคร ครู(ครูชำนาญการพิเศษ)
91 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260061 : บ้านสารภี นางสมใจ  บุตรคุณ ครู (ครูชำนาญการพิเศษ)
92 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260061 : บ้านสารภี นายสมบูรณ์   การเพียร ครูช่วยสอน
93 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260062 : ประชาสวัสดิ์วิทยา นายสุรีย์  ปลอมรัมย์ ครู
94 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260062 : ประชาสวัสดิ์วิทยา จุรีรัตน์   แก้วอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ
95 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260063 : วัดบ้านสะแกซำ นางประนอม  พินิจมนตรี ครู
96 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260063 : วัดบ้านสะแกซำ นางนิรชร  ทรงบรรพต ครูวิชาการโรงเรียน
97 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260064 : บ้านตลาดควาย ชญานันท์  ศรีชารัตน์ ครู
98 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260064 : บ้านตลาดควาย ปรีชา  กล้าณรงค์ ครู
99 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260068 : บ้านฝังงา นายบรรยงค์  ิวิชัยวงศ์ ครู
100 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260068 : บ้านฝังงา ขวัญหทัย   อาญาเมือง ครู
101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260087 : บ้านโนนแดง บุญเชิด  สิบทัศน์ ครู
102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260087 : บ้านโนนแดง นายโสภณ  ชุมพลศักดิ์ ครู
103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260082 : สะแกโพรงอนุสรณ์ นางสาวปริศนา  งามโสม ครู
104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260083 : บ้านหนองมะเขือ tanomjit  samrejram ครู
105 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260083 : บ้านหนองมะเขือ เวธกา  คอนรัมย์ ครู
106 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260084 : บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นายชยา  ศรีแก้ว ครู
107 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260084 : บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นายนิวัฒน์  อะรัญ ครู
108 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260085 : บ้านสมสนุก นายณัฐพงศ์  ทับสุลิ ครู
109 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260085 : บ้านสมสนุก ลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ
110 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260086 : บ้านหนองไผ่ ศุภาวีร์  ศรีวีระพันธ์ ครู
111 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260067 : ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) จักรพันธ์  เติมเทียน ธุรการโรงเรียน
112 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260059 : บ้านเสม็ดโคกตาล นายอภิรัตน์  สัมฤทธิ์ ครู คศ. 2
113 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260059 : บ้านเสม็ดโคกตาล ดวงสมร  คำหอม ครูขำนาญการพิเศษ
114 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260060 : โสภณวรวัฒน์วิทยา ธัญธิตา   พุฒิไชยรัมย์ ธุรการ
115 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260060 : โสภณวรวัฒน์วิทยา somkid  sinintae ครู
116 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260065 : บ้านโคกหัวช้าง ภทกัป  เกรัมย์ ครู
117 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260065 : บ้านโคกหัวช้าง ขัติยะ  บุญญา ครู
118 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260066 : วัดบ้านเย้ยสะแก กรีชฎา  แซ่อือ ธุรการ
119 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260066 : วัดบ้านเย้ยสะแก จีรวรรณ  สวัสดิ์พูน ครู
120 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260066 : วัดบ้านเย้ยสะแก สุญาณี  เสาเกลียว ครู
121 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260020 : บ้านสำโรงโนนเค็ง พัชรินทร์  มีพัฒน์ ผู้อำนวนการ
122 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260020 : บ้านสำโรงโนนเค็ง นายสม  วงศ์ทิมารัตน์ ครูคศ3
123 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260020 : บ้านสำโรงโนนเค็ง ฐิติรภัค  ไผ่ดีนุกูล ครู
124 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260021 : บ้านม่วงโนนสูง กิตติพงศ์  โคตรสว่าง ธุรการ
125 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260021 : บ้านม่วงโนนสูง นางบุปผา   วงศ์อุทุมพร ครูคศ3
126 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260021 : บ้านม่วงโนนสูง สิริวสันต์  หอยมุข ครูผู้ช่วย
127 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260016 : บ้านนากลาง เจนจิรา  กัลยา ครู
128 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260016 : บ้านนากลาง ธนพร  คิมรัมย์ ครู
129 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260017 : บ้านมาบสมอ นายจักรพันธ์   ไชยอุดม ครูธุรการโรงเรียน
130 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260017 : บ้านมาบสมอ ประนอม  แดงงาม ครู
131 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260017 : บ้านมาบสมอ พรญาณี  คำสอน ครู
132 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260018 : วัดบ้านบัลลังก์ วรรณรัตน์  วิสุทธิ์ธรรมนาถ ครู
133 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260018 : วัดบ้านบัลลังก์ นายชาติชาย   สืบค้า ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260019 : บ้านหนองตราด นางสาวพยอม  ศรีวัชรามาศ ครู คศ2
135 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260015 : วัดสถานีหนองตาด ธนัฏฐา  ศราวรณ์ ธุรการ
136 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260015 : วัดสถานีหนองตาด สุภาพ  พาราษฏร์ ครูชำนาญการพิเศษ
137 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260048 : ไตรมิตรวิทยาคาร Aree  Surintorn ครู
138 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260049 : วิมลวิทยา นางสาวส้มลิ้ม  แอมรัมย์ ครูผู้ช่วย
139 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260049 : วิมลวิทยา ดุษณี  ตั้งประเสริฐวงศ์ ครู
140 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260050 : บ้านหลักเขต นางสายรุ้ง  สุวะโจ ครู
141 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260051 : บ้านโคกเก่า pakawadee  karam ธุรการโรงเรียน
142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260005 : ประกาศธรรมคุณวิทยา นายสังวาล  เรืองคำไฮ ครูชำนาญการพิเศษ
143 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260005 : ประกาศธรรมคุณวิทยา นางสาววิภา  รุ่งเรือง ครู
144 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260005 : ประกาศธรรมคุณวิทยา ชัยพร  ศรีพลี ธุรการโรงเรียน
145 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260003 : บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ศิริวรรณ  ศรีหาจักร์ ครู
146 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260003 : บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร นารินทร์   ถิ่นขาว ครูอัตราจ้าง
147 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260004 : คงชัยสิทธิ์วิทยา นางนันทนา  จูมจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
148 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260004 : คงชัยสิทธิ์วิทยา วุฒินันท์  บุญคล้อย ผู้อำนวยการ
149 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260001 : เสนศิริอนุสรณ์ แวววลี  สิริวรจรรยาดี ครู
150 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260001 : เสนศิริอนุสรณ์ นายประกอบ  เกิดนางรอง ครู ชำนาญการพิเศษ
151 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260002 : บ้านโคกวัด นายออมสิน  จรูญรักษ์ ครู
152 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260468 : บ้านโคกกลางอนุสรณ์ บูญมี  บึงจันทร์ ครู
153 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260468 : บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ธนิตา  แก่นสา ครู
154 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260469 : บ้านกวางงอย ไพรีราบ  สันรัมย์ ครู
155 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260470 : วัดโกรกประดู่ นายนิรมิตร   ชวดรัมย์ ครู
156 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260470 : วัดโกรกประดู่ สุภาพรรณ  ยอดอ่อน ครู
157 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260471 : บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) นางสาวนพวรรณ  ธีระชลาลัย ครู
158 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260471 : บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำไพ  สังฆะพันธ์ ครู
159 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260508 : วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" สุจิน  ประจำ ครู
160 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260509 : บ้านลุงม่วง นายพงษ์พันธ์  จิมานัง ครูผู้ช่วย
161 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260510 : บ้านสระคูณ RUSSARIN  SENATRUTTAPONG ครู
162 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260512 : วัดโนนสำราญ นพดล  เถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
163 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260512 : วัดโนนสำราญ นางอรประไพ  แผ้วพลสง ครู คศ.3
164 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260512 : วัดโนนสำราญ ธวัชชัย  พะธะนะ ธุรการ
165 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260513 : เรืองทองสามัคคี ประจักษ์  ปาปะเก ครู
166 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260514 : บ้านหนองกุง นางสาวบุตรทิชา  ฉายรัศมี เจ้าหน้าที่ธุรการ
167 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260514 : บ้านหนองกุง นายอุทัย   เกตุไธสง ครู
168 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260515 : บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา วชิราวุธ  บุญอำนวย ครู
169 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260517 : บ้านหนองเฒ่ากา อุษณิษา  กิจธนศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260517 : บ้านหนองเฒ่ากา สมเดช  สะเทินรัมย์ ครู
171 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260518 : บ้านหนองปลิง นริศรา  พิมพ์มา ครู
172 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260518 : บ้านหนองปลิง ศิริวรรณ  สำเริงรัมย์ ครู
173 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260518 : บ้านหนองปลิง นายคำสิน   ผิวสุข ครู
174 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260519 : วัดขี้ตุ่น พิศมัย   รักชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
175 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260519 : วัดขี้ตุ่น ปราโมทย์  บุราสิทธิ์ ครู
176 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260467 : บ้านสนวน นายแสวง  อนาตเนตร ครู
177 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260511 : วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา นายธนภัทร  อยู่เอี่ยม ครูผู็ช่วย
178 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260462 : บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" จิรสุดา  สำเลิศรัมย์ ครู
179 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260462 : บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" นางเครือวรรณ   บุราสิทธิ์ ครู
180 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260463 : วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา นางกรวารี  ตัณฑวรรธนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
181 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260466 : บ้านหนองไฮ นายสงัด  นาราษฎร์ ครู / ชำนาญการพิเศษ
182 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260498 : บ้านหนองหญ้าปล้อง kanchanaporn  siram ครู
183 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260499 : บ้านหนองตาดน้อย นายธวัช  วิทักษบุตร ครู คศ.3
184 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260499 : บ้านหนองตาดน้อย นางปิยะมาศ  ทองหวาน ครู
185 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260493 : บ้านหนองไทร นายสมใจ  วรรณโคตร ครู
186 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260493 : บ้านหนองไทร นายมนตรี  ธรรมธุระ ครูชำนาญการพิเศษ
187 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260494 : บ้านหนองบัว กัญญนันทน์   ปฏิเวชวัฒนางกูร ครู
188 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260495 : บ้านหนองม่วง นายสุสันต์  แซกรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
189 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260495 : บ้านหนองม่วง นายชาญชัย  ภะคะโต ครู
190 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260495 : บ้านหนองม่วง วุฒิพงษ์  อินทุลักษณ์ ครู
191 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260496 : บ้านบริหารชนบท กัญญาพิไล  พวงมาเทศ ครู
192 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260496 : บ้านบริหารชนบท สุทธา  ละมุล ครู
193 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260497 : บ้านทะเมนชัย นายบษกร  สาลีรัมย์ ครู
194 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260473 : บ้านยาง ระเบียบ  เกตุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260473 : บ้านยาง นายทินกร  แทนสูงเนิน ครู ค.ศ.3
196 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260474 : วัดหนองกระทุ่ม นางณพัชร  ปานเทพอินทร์ ครู
197 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260474 : วัดหนองกระทุ่ม อดุลย์  เทพศัทธา ครู
198 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260475 : บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ชบา  ศรีศิริงาม ครู
199 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260475 : บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี นายไพศาล  ละมุล ครู
200 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260476 : บ้านสระสี่เหลี่ยม สุดารัตน์   พิศวงษ์ ครู
201 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260476 : บ้านสระสี่เหลี่ยม กัญจนา  สิงห์รัมย์ ครูชำนาญการ
202 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260477 : บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) นายชัยรัตน์  ชวนรัมย์ ครู
203 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260477 : บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) สายันต์  ละอองเอก ธุรการโรงเรียน
204 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260477 : บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ปิยนุช  นาคศรี ครู
205 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260516 : บ้านนาศรีนวล ฉัตรฎาพร  วิเศษ ครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต
206 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260516 : บ้านนาศรีนวล นายศักดิ์ศิริ  บุตรเกิ่ง ผู้อำนวยการ
207 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260516 : บ้านนาศรีนวล จันทร์ทรี  ควรมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
208 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260465 : บ้านตูมหวาน นางทัชชกร  หินทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ
209 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260465 : บ้านตูมหวาน นายอติรุจ  ไพรบึง ครูผู้ช่วย
210 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260464 : วัดบ้านบุโพธิ์ ปทิตตา  ชุตินธรารักษ์ ครู
211 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260520 : บ้านผไทรินทร์ suksa  mungdee ครู
212 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260521 : บ้านโคกสูง ยุทธเดช  ศิริมาลาตัง ครู
213 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260521 : บ้านโคกสูง นายเฉวียน   ปรากฏมาก ครู
214 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260522 : วัดบ้านโคกซาด ดอกรัก  อภัยเดช ครู
215 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260523 : บ้านหนองหัวช้าง นายสุพล  หมายแถมกลาง ครู
216 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260523 : บ้านหนองหัวช้าง นายราชันทร์  ภูริธรรม ธุรการ
217 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260524 : บ้านโคกสว่าง นางสุภาพ  เขื่อนคำ ครู
218 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260524 : บ้านโคกสว่าง สุภาพ  เขื่อนคำ ครู
219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260525 : รวมมิตรวิทยา ทิพย์ปทุม  ประทุมสัน ครู
220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260525 : รวมมิตรวิทยา ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์  พิสุท ธิ์ธนภัทร์ ครู คศ3
221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260500 : บ้านหนองแวง นางนันทิยา  รสจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260500 : บ้านหนองแวง ทิพวัลย์  ศรีโคตร ครูชำนาญการพิเศษ
223 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260501 : บ้านเมืองแฝก นายบุญส่ง  แสงปัสสา ครู
224 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260502 : บ้านตูบช้าง Pornwarin  Sumroengram ครู คศ. 3
225 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260503 : วัดหนองเก้าข่า บัวแก้ว  บุญอำนวย ครู
226 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260504 : วัดหนองครก นางหนูพิน  สาทักรัมย์ ครู
227 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260505 : วัดหนองสองห้อง นายรชต  ลิไธสง ครู คศ.3
228 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260505 : วัดหนองสองห้อง นางสาววรรณิภา  โสมกุล ครู
229 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260505 : วัดหนองสองห้อง สุนันท์   เสทียนรัมย์ ครู
230 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260506 : บ้านห้วยมะไฟ วรางกูร  พูนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
231 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260507 : วัดหนองขุนปราบ อำนาจ  อินทรศร ผู้อำนวยการโรงเรียน
232 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260507 : วัดหนองขุนปราบ สุพรรณ  ประสงใด ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260507 : วัดหนองขุนปราบ นายอร่าม  ตอลบรัมย์ ครู
234 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260507 : วัดหนองขุนปราบ สุปราการ  อินทะโชค ครู
235 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260452 : อนุบาลลำปลายมาศ พลากร  ศรีเสริม ครู
236 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260453 : จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) นางชวัลกร  ตั้งตระกูลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260478 : บ้านแสลงพัน นายสุทธิพงษ์  ทองพราว ครู
238 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260478 : บ้านแสลงพัน ณัฐกิตต์  ปริมาณ ครูธุรการ
239 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260480 : บ้านสี่เหลี่ยมน้อย อุมา  เรียงไธสง ครู
240 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260482 : วัดบ้านบุขี้เหล็ก Weerasak  Patjai ครู
241 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260482 : วัดบ้านบุขี้เหล็ก นางสาวกัญญา   ไผ่ดีนุกูล ครู
242 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260483 : บ้านโคกใหม่หนองสรวง นายพงษ์อรุณ  ทองปัญญา ครู
243 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260483 : บ้านโคกใหม่หนองสรวง นางสุมาลี  ทองปัญญา ครูธุรการ
244 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260485 : บ้านหนองระนาม นางสาวเรณู  ศิริศิลป์ ครู
245 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260485 : บ้านหนองระนาม เบญจมาศ  โพธิ์จันดี ธุรการ
246 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260486 : บ้านหนองผักโพด ประนอม วีระนันทสิทธิ์  วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการ
247 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260486 : บ้านหนองผักโพด ประภัสสร  ภูสมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
248 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260487 : จตุคามสามัคคีวิทยา ธนิสร  พวงประทิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
249 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260487 : จตุคามสามัคคีวิทยา ดาวเรือง  บุญชัย ครูผู้ช่วย
250 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260488 : วัดบ้านหนองกะทิง คำณวน  สุขหนา ครูชำนาญการพิเศษ
251 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260489 : ไตรคามสามัคคีวิทยา natthapach  srimuangkaew ครู ชำนาญการพิเศษ
252 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260492 : วัดบ้านหนองปลาไหล นางสาวภคินี  สุดหอม ธุรการ
253 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260490 : บ้านหนองซอแซ วิปัสสนี  ภักดีเกียรติ ธุรการโรงเรียน
254 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260490 : บ้านหนองซอแซ Mat  jondon
255 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260490 : บ้านหนองซอแซ พิเศษ  วิลัยวรรณ์ ธุรการ
256 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260491 : บ้านหนองเมืองต่ำ นางศรีไพ  สมฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
257 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260491 : บ้านหนองเมืองต่ำ นายวัชรพงษ์   เชือนรัมย์ ครู
258 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260491 : บ้านหนองเมืองต่ำ นายจำลอง   การเกษ ครู
259 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260460 : บ้านแท่นพระ ศรีทอง  ทานนท์ ผู้อำนวยการ
260 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260460 : บ้านแท่นพระ อภัณตรี  สนองเดช ธุรการ
261 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260454 : บ้านหนองมันปลา นายภาณุวัฒน์  สุดหอม ธุรการโรงเรียน
262 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260455 : บ้านบุตาวงษ์ นางสาวปัญญาพร   แพนดี ครูชำนาญการพิเศษ
263 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260472 : บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ นายนิรุจณ์  บุญเย็น ครู
264 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260472 : บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ กรรณิการ์   ทัพขวา ครู
265 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260481 : ชุมชนบ้านหนองบัวโคก Sujittra  Chaiapisit ครู ชำนาญการพิเศษ
266 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260481 : ชุมชนบ้านหนองบัวโคก เสาวเรศ   ทรงประโคน ครูชำนาญการพิเศษ
267 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260479 : บ้านห้วยศาลา นางสาวพัชรินทร์  เกษแก้ว ครู
268 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260479 : บ้านห้วยศาลา นายสมศักดิ์  ศรีคุ้มเหนือ ครู
269 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260479 : บ้านห้วยศาลา นางสาวดวงใจ   เอี่ยมรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
270 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260484 : บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ จิตร  การเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
271 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260484 : บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ อภิญญา  ขจรพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
272 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260461 : วัดบ้านตะขบ นายสมยศ  นามแก้ว ครู
273 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260461 : วัดบ้านตะขบ นางกฤติมา  สารรัมย์ ครู
274 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260456 : วัดหัวสะพาน กรรณิกา  มีศรี ครู
275 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260457 : วัดบ้านหินโคน ขวัญเรือน  คำวงศ์ ครู
276 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260458 : วัดกะทิง นายอำพร   นามไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน
277 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260459 : วัดโคกสะอาด waraporn  pimlamas ครู
278 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260745 : บ้านโคกสนวน นายเกรียงศักดิ์  สุราราษฎร์ ครู
279 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260745 : บ้านโคกสนวน นายบุญมี  อ่อนนุ่ม ครู
280 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260748 : บ้านช่อผกา นางสังวาลย์  นิลวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
281 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260750 : บ้านบุหนองเทา นายพรรลพ   บุญประกอบ ครู
282 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260750 : บ้านบุหนองเทา ชัยวัฒน์  ปิลวาสน์ ครู
283 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260754 : บ้านสำโรงโคกเพชร Prasai  aram ครู
284 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260755 : บ้านหัวสะพาน ธรรมการ  พรประชาธรรม ครู
285 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260755 : บ้านหัวสะพาน อัมรินทร์  บรรเลงการ ครู
286 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260755 : บ้านหัวสะพาน กุลยภัทร  สุขสบาย ครู
287 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260749 : บ้านโคกสะอาด เสมอ  ผงทวี ครู
288 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260749 : บ้านโคกสะอาด นายธีรเทพ   วิเศษฤทธิ์ ครู
289 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260747 : อนุบาลชำนิ สงกรานต์  พลเยี่ยม ครู
290 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260747 : อนุบาลชำนิ นางสาววิลาสิณี  โพธิ์วิเศษ ครูผู้ช่วย
291 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260747 : อนุบาลชำนิ นางปิยรัตน์  โสกูล ครู
292 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260739 : บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) อิสระ  ออมอด พนักงานราชการ
293 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260739 : บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) พรพิพัฒน์  ฉิมพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
294 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260740 : บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ นางสาวสงบ  อุบลเผื่อน ครู
295 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260740 : บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ นายนพดล  ภิรมย์หญิง ครู
296 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260741 : บ้านประคอง เกียรติศักดิ์  จันทร์แจ่มภพ พนักงานราชการ
297 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260741 : บ้านประคอง ณัฏฐณิชา  นุ่นเนื้อทิพย์ ธุรการ
298 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260742 : บ้านกระโดนกะลันทา นายยุทธพงษ์   ประเสริฐโส ครู คศ.3
299 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260742 : บ้านกระโดนกะลันทา นิตติญา  ทองย้อย ครู
300 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260751 : วัดละลวด นางสาวกถิน  พะธะนะ ธุรการ
301 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260752 : บ้านหนองพะอง ประดิษฐ์  เจริญจันทร์ ครู
302 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260752 : บ้านหนองพะอง นางสาวรศิกานต์  ขันเดช ครู
303 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260753 : บ้านหนองเพิก อังคณา  วิเศษกูล ครู
304 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260746 : บ้านดอนหวาย นางสาวกัญญาพัชร  สุขทองหลาง พนักงานราชการ
305 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260744 : วัดหนองปล่อง จันยา  สวนสวรรค์ ครู
306 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260744 : วัดหนองปล่อง ชาตรี   มีแย้มภักดิ์ ครู
307 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260743 : บ้านตาเหล็ง นายสุทธา  ชาติประสพ ครู
308 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260743 : บ้านตาเหล็ง สุทธา  ชาติประสพ ครู
309 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260794 : มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) นางนปภา  กุยราพเนาว์ ครู
310 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260795 : บ้านหนองแต้พัฒนา นางสาวสุมาลา  รังกลาง ครู ชำนาญการ
311 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260795 : บ้านหนองแต้พัฒนา นางอนงค์นาฏ  เถระวัน ครู
312 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260796 : บ้านดงเย็น นายกิตติ   ขานดาบ ครู ชำนาญการพิเศษ
313 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260796 : บ้านดงเย็น กชพร   ราชธรรมมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
314 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260796 : บ้านดงเย็น นายพัทยา  คำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น
315 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260797 : บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) เพชลี  โสภาพล ครูชำนาญการพิเศษ
316 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260797 : บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) นางสาวจิรสุภา  เย็นเพชร ครู
317 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260798 : บ้านสำโรงสันติภาพ นางสาวสุดใจ  เกริงงรัมย์ ครู
318 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260798 : บ้านสำโรงสันติภาพ อัจฉรา  แก้วภูมิแห่ ธุรการ
319 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260798 : บ้านสำโรงสันติภาพ นายรังสิทธิ์  ปุลันรัมย์ ครูชำนาญการ
320 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260792 : สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นายภคนันท์  แช่มรัมย์ ครูผู้ช่วย
321 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260793 : บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วสันต์  ยืนชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ
322 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260789 : อนุบาลบ้านด่าน ดวงเนตร  ขุขันธ์เขต ครูผู้ช่วย
323 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260789 : อนุบาลบ้านด่าน นายวรวุฒิ  หยุดยั้ง ครูชำนาญการ
324 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260789 : อนุบาลบ้านด่าน นางสาลี่  แก้ววิเชียร ครู
325 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260790 : บ้านตะโคงสามัคคี ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนาภรณ์  ถาวรนิติภาพ พนักงานราชการ
326 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260790 : บ้านตะโคงสามัคคี นายสุนทร  ชำรัมย์ ครู
327 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260791 : โนนสวรรค์วิทยา นางจิตสุดา  ประสมทรัพย์ ครู
328 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260791 : โนนสวรรค์วิทยา Phawika  Chachuanram เจ้าหน้าที่ธุรการ
329 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260799 : วัดบ้านปราสาท ประสิทธิ์  วงศ์มนัสนันท์ ครู
330 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260803 : บ้านบุมะขามป้อม ยุพาภัส  มวลทอง ครู
331 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260803 : บ้านบุมะขามป้อม ลำพวน  ฤทธิแก้ว ครู
332 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260804 : วัดบ้านกะชาย นายวัฒชัย  ก้อนทอง ครู
333 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260804 : วัดบ้านกะชาย นายไชยา  บัวลอย พนักงานราชการ
334 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260805 : บ้านตะโกตาเนตร นางศิวลักษณ์  หอมหวล ครู
335 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260805 : บ้านตะโกตาเนตร ปัญจรัตน์  ตันจุลนานนท์ ธุรการ
336 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260800 : วัดบ้านกะหาด ณัฐพล  นิยม พนักงานราชการ
337 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260800 : วัดบ้านกะหาด เทพพร  ณรงค์ศักดิ์ ครู
338 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260800 : วัดบ้านกะหาด ปรีชา  ละอองเอก ครู
339 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260801 : วัดบ้านปลัดปุ๊ก นางปติมา  ธนโชติศักดา ครู
340 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260801 : วัดบ้านปลัดปุ๊ก ทรงภพ  แสงตระการ ครูผู้สอน
341 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260801 : วัดบ้านปลัดปุ๊ก ปรีชา  พิลาสุข ครู