รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260070 บ้านโพธิ์ดอนหวาย นางวันปภัช  สุขเสริม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260070 บ้านโพธิ์ดอนหวาย นางกัลยาณี  วิชัยรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260071 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) มนตรี  วิเศษรัมย์ ครู อนุมัติ
4 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260071 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) วุฒิชัย  จัตุกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
5 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260077 บ้านหนองม้า นายธนายุทธ  เติมทรัพย์ ครู อนุมัติ
6 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260031 บ้านกลันทาวิทยา ไตรวัลย์  อนุรักษา ครู อนุมัติ
7 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260032 บ้านท้องเรือ นายทองใบ  สะอาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
8 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260032 บ้านท้องเรือ นางสาวนิตยา   กฎมัจฉา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260034 บ้านพระครูน้อย ลำไย  ด้วงพวง ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
10 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260035 บ้านหนองปรือ มหศักดิ์  แก้วนาพันธ์ ครู อนุมัติ
11 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260036 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) นางสาวปราณี  ยืนยง ธุรการ อนุมัติ
12 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260037 วัดบ้านเสม็ด ศิริลักษณ์  ทวยมีฤทธิ์ ครู อนุมัติ
13 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260008 ไตรภูมิวิทยา นางศุภลักษณ์  ศรีสันติธรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อนุมัติ
14 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260009 บ้านโกรกขี้หนู นางประพิณ  พจนพงศ์ ครู อนุมัติ
15 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260010 บ้านหนองตราดน้อย นางคำจันทร์  สมลิคุณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
16 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260011 สามัคคีมีชัยวิทยา สยาม  มะริดรัมย์ ครู อนุมัติ
17 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260012 บ้านหนองไผ่ใหญ่ สุจิตรา  สาครรัมย์ ครู อนุมัติ
18 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260013 บ้านตราดหนองพลวง นายสิรวิชญ์  ดลโสภณ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260038 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ บุญเที่ยง  ที่สำราญ ครู อนุมัติ
20 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260038 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ พูนศรี   ชอบธรรม ครู อนุมัติ
21 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260028 วัดบ้านถลุงเหล็ก จรรยาพร  นครแสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260028 วัดบ้านถลุงเหล็ก จุฑารัตน์  ดวงจิตร พนักงานราชการ อนุมัติ
23 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260028 วัดบ้านถลุงเหล็ก มนันยา  เสียงวังเวง ครู อนุมัติ
24 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260028 วัดบ้านถลุงเหล็ก สุพรมแดน  ประทุมเมศ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
25 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260029 บ้านโนนศิลา พเยาว์  ซารัมย์ ครู อนุมัติ
26 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260029 บ้านโนนศิลา นายเกรียงไกร  สุจิรพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
27 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260029 บ้านโนนศิลา เจนจิรา  จำปาแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
28 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260030 บ้านหนองผักแว่น นายศักดิ์ศิริ  ทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
29 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260030 บ้านหนองผักแว่น นางจุไรลักษณ์  บุญฤทธิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260033 บ้านพะไล นางสาวจุฑามาศ  เหมือนวาจา ครู อนุมัติ
31 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260033 บ้านพะไล สันติ  บัวผัน ครู อนุมัติ
32 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260014 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ศุภณัฏฐ์  ศักดิ์ชัยกรณ์ ครู อนุมัติ
33 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260014 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) พัชรี  ดิษฐขุนทด ครู อนุมัติ
34 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260014 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) จรรยา  เทวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260007 อนุบาลบุรีรัมย์ นางภานิชา  ศิลาชัย ครู อนุมัติ
36 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260044 บ้านตะเคียน นายเกียรติศักดิ์  อภิระติง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260044 บ้านตะเคียน นางฉลวย  ธีระวิวัฒนกิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260045 บ้านหนองเพชร สมหมาย  บุตรสิงห์ ครู อนุมัติ
39 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260046 วัดบ้านสวายสอ วิวัฒน์  จันทร์ส่องศรี ครู อนุมัติ
40 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260047 วัดบ้านรุน อัปษร  สินชัยศรี ครู อนุมัติ
41 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260075 บ้านหนองค่าย นายกำธร  ลักษร ครู อนุมัติ
42 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260075 บ้านหนองค่าย รังสิต  วรรณโกษิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260076 บ้านดอนใหญ่ วทัญญู  กั่วพานิช ธุรการ อนุมัติ
44 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260076 บ้านดอนใหญ่ ยม  การเกษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260072 บ้านปรุบุมะค่า นพภัสสร  โกษากุล ครู อนุมัติ
46 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260073 บ้านโคกระกา นายสนอง วิเศษนคร  วิเศษนคร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
47 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260073 บ้านโคกระกา นันทิชา  เกษจรัล ครูชำนาญการ อนุมัติ
48 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260074 บ้านม่วงวิทยาคาร นายเดช  ประโลมรัมย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
49 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260074 บ้านม่วงวิทยาคาร วิไลวรรณ  มีคม ครู อนุมัติ
50 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260069 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สุรีรัตน์  บุญจริง ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
51 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260069 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) นายศรัณย์  โกษากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
52 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260069 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) จีรวดี  จิตต์หาญ ธุรการในสถานศึกษา อนุมัติ
53 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260039 วัดโพธิ์ทอง นายครรชิต  สะโลรัมย์ ครู อนุมัติ
54 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260039 วัดโพธิ์ทอง ปรีชา  ปัดไธสง ครู อนุมัติ
55 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260040 บ้านหนองโสน นายณัฐกฤต   ตันจุลนานนท์ ครู อนุมัติ
56 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260041 บ้านมะค่า ฐิตาภา  ปลื้มกมล ครู อนุมัติ
57 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260041 บ้านมะค่า นางเพ็ญศรี   จาบรัมย์ ครู อนุมัติ
58 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260042 บ้านง้าง วัจนารัตน์  สืบเพ็ง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
59 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260042 บ้านง้าง ชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
60 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260042 บ้านง้าง นางสาวธนวดี  สืบเพ็ง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
61 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260043 บ้านตะโก นายประมวล  สีนาม ครู อนุมัติ
62 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260043 บ้านตะโก สุภาพร  ต้นหนองสวง ครู อนุมัติ
63 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260024 บ้านหนองมะค่าแต้ นายมงคล  ทะนันไธสง ครู อนุมัติ
64 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260025 บ้านหนองยาง ลาวัณย์  ปักโกทะสัง ครู อนุมัติ
65 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260025 บ้านหนองยาง นางสาวนิติยา  โพธิแสง ครู อนุมัติ
66 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260026 บ้านสระเกษ สมพงษ์  ตันติวัฒน์นิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260026 บ้านสระเกษ ศิริวัฒน์  จริยากุลวงศ์ ครู อนุมัติ
68 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260027 บ้านหนองขวาง วรัชยา  ภูสังกา ครู อนุมัติ
69 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260022 พระครูวิทยา นางสาวชวัลกร  หมื่นฤทธิ์ ครู อนุมัติ
70 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260022 พระครูวิทยา สุวัฒน์  ครึ่งมี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
71 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 บ้านม่วง Paiboon  Attaweekun ครู อนุมัติ
72 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 บ้านม่วง สมศักดิ์  พิมพ์ภู ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
73 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260023 บ้านม่วง อรอุษา  ปานะโปย เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
74 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260091 วัดบ้านเมืองฝาง ทวิรสน์  พลรัมย์ ครู อนุมัติ
75 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260092 วัดบ้านเมืองดู่ นายสุดใจ  อุ้มรัมย์ ครู อนุมัติ
76 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260092 วัดบ้านเมืองดู่ นางสาวพรพิมล  กมลบูรณ์ ครู อนุมัติ
77 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260093 บ้านโคกกลาง เสถียร  บุญบุตต ครู อนุมัติ
78 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260093 บ้านโคกกลาง ราณี  บุญบุตตะ ครู อนุมัติ
79 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260078 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก อดิศักดิ์  เยี่ยมสวน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
80 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260078 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สุธาสิณี  วิเศษสัตย์ ครู อนุมัติ
81 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260078 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก สุชีรา  สุขวิเศษ ครู อนุมัติ
82 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260079 บ้านหนองทะลอก กฤษฎา  วิเศษชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260080 วัดสว่างบูรพา นายสามารถ   สายลาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260080 วัดสว่างบูรพา วิไลวรรณ  อ่อนสลวย ครู อนุมัติ
85 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260081 บ้านหนองไทร นายสมาน  กลมกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
86 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260081 บ้านหนองไทร นางสรัญญา  กลมกูล ครู อนุมัติ
87 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260052 บ้านสวายจีก พิสิทธิ์  ลิ่มนิจโพธิขำกุล ครู อนุมัติ
88 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260053 บ้านโคกเปราะ นิตยา  เฮงขวัญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
89 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260053 บ้านโคกเปราะ สุปราณี  วิเศษนคร ครู อนุมัติ
90 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260054 บ้านพลวง สุรีรัตน์  สุมาลัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
91 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260054 บ้านพลวง นิตยา  กรีรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
92 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260055 บ้านฝ้าย จิดาภา  เพ็ชรเลิศ ธุรการ อนุมัติ
93 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260056 เบญจคามวิทยา นายทวีศักดิ์   จันทร์วชิระนิล ครู อนุมัติ
94 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260056 เบญจคามวิทยา วราพร  โปรยไธสง ครู อนุมัติ
95 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260057 บ้านหนองปรือน้อย จักรกฤษณ์  ฉัตรไธสง ครู อนุมัติ
96 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260057 บ้านหนองปรือน้อย นางสาวสุชาดา  กระสุนรัมย์ ครู อนุมัติ
97 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260058 บ้านถาวร นางภาวิณี   ศรีสง่า ครู อนุมัติ
98 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260094 บ้านโคกระกาน้อย จันทรา  วรรณสุข ครู อนุมัติ
99 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260094 บ้านโคกระกาน้อย คมสัน  ทวยมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
100 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260094 บ้านโคกระกาน้อย ดวงใจ  วัชรทอง ครู อนุมัติ
101 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260094 บ้านโคกระกาน้อย กัมปนาท  ไอคอนรัมย์ ครู อนุมัติ
102 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260088 บ้านหนองสองห้อง จอมศรี  พันธ์พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260089 บ้านตลาดชัย นายสมพัน  แสนศรี ครู อนุมัติ
104 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260090 บ้านกระเดื่อง สุภัทรชัย  อักษรณรงค์ ธุรการ อนุมัติ
105 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260095 บ้านร่มไทร กิตติศักดิ์  เทียนวรรณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
106 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260061 บ้านสารภี นางสมใจ  บุตรคุณ ครู (ครูชำนาญการพิเศษ) อนุมัติ
107 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260061 บ้านสารภี นางรุจินันท์  สาระคร ครู(ครูชำนาญการพิเศษ) อนุมัติ
108 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260061 บ้านสารภี นายสมบูรณ์   การเพียร ครูช่วยสอน อนุมัติ
109 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260062 ประชาสวัสดิ์วิทยา นายสุรีย์  ปลอมรัมย์ ครู อนุมัติ
110 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260062 ประชาสวัสดิ์วิทยา จุรีรัตน์   แก้วอำไพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
111 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260063 วัดบ้านสะแกซำ นางนิรชร  ทรงบรรพต ครูวิชาการโรงเรียน อนุมัติ
112 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260063 วัดบ้านสะแกซำ นางประนอม  พินิจมนตรี ครู อนุมัติ
113 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260064 บ้านตลาดควาย ชญานันท์  ศรีชารัตน์ ครู อนุมัติ
114 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260064 บ้านตลาดควาย ปรีชา  กล้าณรงค์ ครู อนุมัติ
115 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260068 บ้านฝังงา นายบรรยงค์  ิวิชัยวงศ์ ครู อนุมัติ
116 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260068 บ้านฝังงา ขวัญหทัย   อาญาเมือง ครู อนุมัติ
117 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260087 บ้านโนนแดง นายโสภณ  ชุมพลศักดิ์ ครู อนุมัติ
118 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260087 บ้านโนนแดง บุญเชิด  สิบทัศน์ ครู อนุมัติ
119 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260082 สะแกโพรงอนุสรณ์ สนอง  หอมรวง ครู อนุมัติ
120 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260082 สะแกโพรงอนุสรณ์ นายธีรยุทธ  โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260082 สะแกโพรงอนุสรณ์ ไพโรจน์  อุตรวิเชียร ครู อนุมัติ
122 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260083 บ้านหนองมะเขือ tanomjit  samrejram ครู อนุมัติ
123 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260083 บ้านหนองมะเขือ เวธกา  คอนรัมย์ ครู อนุมัติ
124 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260084 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นายชยา  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
125 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260084 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นายนิวัฒน์  อะรัญ ครู อนุมัติ
126 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260085 บ้านสมสนุก ลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
127 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260085 บ้านสมสนุก นายณัฐพงศ์  ทับสุลิ ครู อนุมัติ
128 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260086 บ้านหนองไผ่ ศุภาวีร์  ศรีวีระพันธ์ ครู อนุมัติ
129 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260067 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) จักรพันธ์  เติมเทียน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
130 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260059 บ้านเสม็ดโคกตาล ดวงสมร  คำหอม ครูขำนาญการพิเศษ อนุมัติ
131 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260059 บ้านเสม็ดโคกตาล นายอภิรัตน์  สัมฤทธิ์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
132 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260060 โสภณวรวัฒน์วิทยา จิราภรณ์  ปะระทัง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
133 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260060 โสภณวรวัฒน์วิทยา somkid  sinintae ครู อนุมัติ
134 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260065 บ้านโคกหัวช้าง ภทกัป  เกรัมย์ ครู อนุมัติ
135 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260065 บ้านโคกหัวช้าง ขัติยะ  บุญญา ครู อนุมัติ
136 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260066 วัดบ้านเย้ยสะแก สุญาณี  เสาเกลียว ครู อนุมัติ
137 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260066 วัดบ้านเย้ยสะแก จีรวรรณ  สวัสดิ์พูน ครู อนุมัติ
138 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260066 วัดบ้านเย้ยสะแก กรีชฎา  แซ่อือ ธุรการ อนุมัติ
139 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260020 บ้านสำโรงโนนเค็ง ฐิติรภัค  ไผ่ดีนุกูล ครู อนุมัติ
140 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260020 บ้านสำโรงโนนเค็ง พัชรินทร์  มีพัฒน์ ผู้อำนวนการ อนุมัติ
141 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260020 บ้านสำโรงโนนเค็ง นายสม  วงศ์ทิมารัตน์ ครูคศ3 อนุมัติ
142 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260021 บ้านม่วงโนนสูง สิริวสันต์  หอยมุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260021 บ้านม่วงโนนสูง นางบุปผา   วงศ์อุทุมพร ครูคศ3 อนุมัติ
144 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260016 บ้านนากลาง เจนจิรา  กัลยา ครู อนุมัติ
145 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260016 บ้านนากลาง ธนพร  คิมรัมย์ ครู อนุมัติ
146 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260017 บ้านมาบสมอ พรญาณี  คำสอน ครู อนุมัติ
147 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260017 บ้านมาบสมอ ประนอม  แดงงาม ครู อนุมัติ
148 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260018 วัดบ้านบัลลังก์ วรรณรัตน์  วิสุทธิ์ธรรมนาถ ครู อนุมัติ
149 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260018 วัดบ้านบัลลังก์ นายชาติชาย   สืบค้า ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
150 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260019 บ้านหนองตราด นางสาวพยอม  ศรีวัชรามาศ ครู คศ2 อนุมัติ
151 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260015 วัดสถานีหนองตาด สุภาพ  พาราษฏร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
152 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260015 วัดสถานีหนองตาด ธนัฏฐา  ศราวรณ์ ธุรการ อนุมัติ
153 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260048 ไตรมิตรวิทยาคาร Aree  Surintorn ครู อนุมัติ
154 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260049 วิมลวิทยา นางสาวส้มลิ้ม  แอมรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260049 วิมลวิทยา ดุษณี  ตั้งประเสริฐวงศ์ ครู อนุมัติ
156 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260050 บ้านหลักเขต นางสายรุ้ง  สุวะโจ ครู อนุมัติ
157 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260051 บ้านโคกเก่า pakawadee  karam ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
158 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260005 ประกาศธรรมคุณวิทยา นายสังวาล  เรืองคำไฮ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
159 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260005 ประกาศธรรมคุณวิทยา นางสาววิภา  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
160 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260005 ประกาศธรรมคุณวิทยา ชัยพร  ศรีพลี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
161 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260003 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ศิริวรรณ  ศรีหาจักร์ ครู อนุมัติ
162 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260003 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร นารินทร์   ถิ่นขาว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
163 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260004 คงชัยสิทธิ์วิทยา นางนันทนา  จูมจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
164 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260004 คงชัยสิทธิ์วิทยา วุฒินันท์  บุญคล้อย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
165 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260001 เสนศิริอนุสรณ์ นายประกอบ  เกิดนางรอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
166 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260001 เสนศิริอนุสรณ์ แวววลี  สิริวรจรรยาดี ครู อนุมัติ
167 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260002 บ้านโคกวัด นายออมสิน  จรูญรักษ์ ครู อนุมัติ
168 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260468 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ธนิตา  แก่นสา ครู อนุมัติ
169 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260468 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ บูญมี  บึงจันทร์ ครู อนุมัติ
170 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260469 บ้านกวางงอย ไพรีราบ  สันรัมย์ ครู อนุมัติ
171 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260470 วัดโกรกประดู่ นายนิรมิตร   ชวดรัมย์ ครู อนุมัติ
172 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260470 วัดโกรกประดู่ สุภาพรรณ  ยอดอ่อน ครู อนุมัติ
173 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260471 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) นางสาวนพวรรณ  ธีระชลาลัย ครู อนุมัติ
174 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260471 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำไพ  สังฆะพันธ์ ครู อนุมัติ
175 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260508 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" สุจิน  ประจำ ครู อนุมัติ
176 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260509 บ้านลุงม่วง นายนพรัตน์  ปรัชญาวงศ์ชัย ครู อนุมัติ
177 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260509 บ้านลุงม่วง บุญมี  พิหูสูตร ครู อนุมัติ
178 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260509 บ้านลุงม่วง นายพงษ์พันธ์  จิมานัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260510 บ้านสระคูณ RUSSARIN  SENATRUTTAPONG ครู อนุมัติ
180 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260512 วัดโนนสำราญ ธวัชชัย  พะธะนะ ธุรการ อนุมัติ
181 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260512 วัดโนนสำราญ นางอรประไพ  แผ้วพลสง ครู คศ.3 อนุมัติ
182 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260512 วัดโนนสำราญ นพดล  เถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260513 เรืองทองสามัคคี ประจักษ์  ปาปะเก ครู อนุมัติ
184 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260514 บ้านหนองกุง นายอุทัย   เกตุไธสง ครู อนุมัติ
185 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260515 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา วชิราวุธ  บุญอำนวย ครู อนุมัติ
186 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260517 บ้านหนองเฒ่ากา สมเดช  สะเทินรัมย์ ครู อนุมัติ
187 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260518 บ้านหนองปลิง ศิริวรรณ  สำเริงรัมย์ ครู อนุมัติ
188 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260518 บ้านหนองปลิง นายคำสิน   ผิวสุข ครู อนุมัติ
189 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260518 บ้านหนองปลิง นริศรา  พิมพ์มา ครู อนุมัติ
190 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260519 วัดขี้ตุ่น ถาวร  ชุนไธสง ครู อนุมัติ
191 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260519 วัดขี้ตุ่น ปราโมทย์  บุราสิทธิ์ ครู อนุมัติ
192 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260467 บ้านสนวน นายแสวง  อนาตเนตร ครู อนุมัติ
193 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260511 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา นายธนภัทร  อยู่เอี่ยม ครูผู็ช่วย อนุมัติ
194 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260462 บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" นางเครือวรรณ   บุราสิทธิ์ ครู อนุมัติ
195 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260462 บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" จิรสุดา  สำเลิศรัมย์ ครู อนุมัติ
196 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260463 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา นางกรวารี  ตัณฑวรรธนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
197 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260466 บ้านหนองไฮ นายสงัด  นาราษฎร์ ครู / ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
198 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260498 บ้านหนองหญ้าปล้อง kanchanaporn  siram ครู อนุมัติ
199 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260499 บ้านหนองตาดน้อย นางปิยะมาศ  ทองหวาน ครู อนุมัติ
200 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260499 บ้านหนองตาดน้อย นายธวัช  วิทักษบุตร ครู คศ.3 อนุมัติ
201 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260493 บ้านหนองไทร นายสมใจ  วรรณโคตร ครู อนุมัติ
202 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260493 บ้านหนองไทร นายมนตรี  ธรรมธุระ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
203 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260494 บ้านหนองบัว กัญญนันทน์   ปฏิเวชวัฒนางกูร ครู อนุมัติ
204 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260495 บ้านหนองม่วง นายสุสันต์  แซกรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
205 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260495 บ้านหนองม่วง นายชาญชัย  ภะคะโต ครู อนุมัติ
206 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260495 บ้านหนองม่วง วุฒิพงษ์  อินทุลักษณ์ ครู อนุมัติ
207 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260496 บ้านบริหารชนบท สุทธา  ละมุล ครู อนุมัติ
208 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260496 บ้านบริหารชนบท กัญญาพิไล  พวงมาเทศ ครู อนุมัติ
209 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260497 บ้านทะเมนชัย นายดนัย   มนเพียรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
210 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260497 บ้านทะเมนชัย รัชนี  เจษฎาภาณุกุล ครู คศ.3 อนุมัติ
211 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260473 บ้านยาง นายทินกร  แทนสูงเนิน ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
212 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260473 บ้านยาง ระเบียบ  เกตุชาติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260474 วัดหนองกระทุ่ม นางณพัชร  ปานเทพอินทร์ ครู อนุมัติ
214 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260474 วัดหนองกระทุ่ม อดุลย์  เทพศัทธา ครู อนุมัติ
215 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260475 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ชบา  ศรีศิริงาม ครู อนุมัติ
216 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260475 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี นายไพศาล  ละมุล ครู อนุมัติ
217 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260476 บ้านสระสี่เหลี่ยม สุดารัตน์   พิศวงษ์ ครู อนุมัติ
218 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260476 บ้านสระสี่เหลี่ยม กัญจนา  สิงห์รัมย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
219 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260477 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) นายชัยรัตน์  ชวนรัมย์ ครู อนุมัติ
220 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260477 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ปิยนุช  นาคศรี ครู อนุมัติ
221 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260477 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) สายันต์  ละอองเอก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
222 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260516 บ้านนาศรีนวล นายศักดิ์ศิริ  บุตรเกิ่ง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
223 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260516 บ้านนาศรีนวล จันทร์ทรี  ควรมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
224 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260465 บ้านตูมหวาน ท้ัชชกร  หินทองคำ ครู อนุมัติ
225 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260465 บ้านตูมหวาน ศิวกรณ์  ลาลำโกน ครู อนุมัติ
226 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260465 บ้านตูมหวาน นายทองสุข  ชาติคำดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
227 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260464 วัดบ้านบุโพธิ์ ปทิตตา  ชุตินธรารักษ์ ครู อนุมัติ
228 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260520 บ้านผไทรินทร์ suksa  mungdee ครู อนุมัติ
229 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260521 บ้านโคกสูง ยุทธเดช  ศิริมาลาตัง ครู อนุมัติ
230 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260521 บ้านโคกสูง นายเฉวียน   ปรากฏมาก ครู อนุมัติ
231 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260522 วัดบ้านโคกซาด ดอกรัก  อภัยเดช ครู อนุมัติ
232 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260523 บ้านหนองหัวช้าง นายราชันทร์  ภูริธรรม ธุรการ อนุมัติ
233 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260523 บ้านหนองหัวช้าง นายสุพล  หมายแถมกลาง ครู อนุมัติ
234 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260524 บ้านโคกสว่าง สุภาพ  เขื่อนคำ ครู อนุมัติ
235 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260524 บ้านโคกสว่าง นางสุภาพ  เขื่อนคำ ครู อนุมัติ
236 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260525 รวมมิตรวิทยา ทิพย์ปทุม  ประทุมสัน ครู อนุมัติ
237 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260525 รวมมิตรวิทยา ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์  พิสุท ธิ์ธนภัทร์ ครู คศ3 อนุมัติ
238 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260500 บ้านหนองแวง ทิพวัลย์  ศรีโคตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
239 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260501 บ้านเมืองแฝก นายบุญส่ง  แสงปัสสา ครู อนุมัติ
240 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260502 บ้านตูบช้าง Pornwarin  Sumroengram ครู คศ. 3 อนุมัติ
241 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260503 วัดหนองเก้าข่า บัวแก้ว  บุญอำนวย ครู อนุมัติ
242 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260504 วัดหนองครก นางหนูพิน  สาทักรัมย์ ครู อนุมัติ
243 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260505 วัดหนองสองห้อง นางสาววรรณิภา  โสมกุล ครู อนุมัติ
244 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260505 วัดหนองสองห้อง สุนันท์   เสทียนรัมย์ ครู อนุมัติ
245 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260505 วัดหนองสองห้อง นายรชต  ลิไธสง ครู คศ.3 อนุมัติ
246 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260506 บ้านห้วยมะไฟ วรางกูร  พูนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
247 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260507 วัดหนองขุนปราบ สุพรรณ  ประสงใด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260507 วัดหนองขุนปราบ นายอร่าม  ตอลบรัมย์ ครู อนุมัติ
249 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260452 อนุบาลลำปลายมาศ พลากร  ศรีเสริม ครู อนุมัติ
250 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260453 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) นางชวัลกร  ตั้งตระกูลศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
251 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260478 บ้านแสลงพัน นายสุทธิพงษ์  ทองพราว ครู อนุมัติ
252 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260480 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย อุมา  เรียงไธสง ครู อนุมัติ
253 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260482 วัดบ้านบุขี้เหล็ก นางสาวกัญญา   ไผ่ดีนุกูล ครู อนุมัติ
254 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260482 วัดบ้านบุขี้เหล็ก Weerasak  Patjai ครู อนุมัติ
255 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260483 บ้านโคกใหม่หนองสรวง นายพงษ์อรุณ  ทองปัญญา ครู อนุมัติ
256 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260485 บ้านหนองระนาม นางสาวเรณู  ศิริศิลป์ ครู อนุมัติ
257 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260485 บ้านหนองระนาม สมบุญ  สิมสีแก้ว ครู อนุมัติ
258 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260486 บ้านหนองผักโพด นายประนอม   วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
259 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260487 จตุคามสามัคคีวิทยา ดาวเรือง  บุญชัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
260 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260487 จตุคามสามัคคีวิทยา ธนิสร  พวงประทิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
261 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260488 วัดบ้านหนองกะทิง คำณวน  สุขหนา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
262 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260488 วัดบ้านหนองกะทิง auttapong  thongsri ครู อนุมัติ
263 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260489 ไตรคามสามัคคีวิทยา natthapach  srimuangkaew ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
264 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260492 วัดบ้านหนองปลาไหล นางสาวภคินี  สุดหอม ธุรการ อนุมัติ
265 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260490 บ้านหนองซอแซ พิเศษ  วิลัยวรรณ์ ธุรการ อนุมัติ
266 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260490 บ้านหนองซอแซ Mat  jondon อนุมัติ
267 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260491 บ้านหนองเมืองต่ำ นางศรีไพ  สมฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
268 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260491 บ้านหนองเมืองต่ำ นายวัชรพงษ์   เชือนรัมย์ ครู อนุมัติ
269 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260491 บ้านหนองเมืองต่ำ นายจำลอง   การเกษ ครู อนุมัติ
270 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260460 บ้านแท่นพระ ศรีทอง  ทานนท์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
271 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260460 บ้านแท่นพระ อภัณตรี  สนองเดช ธุรการ อนุมัติ
272 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260454 บ้านหนองมันปลา สุพัตรา  สายรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
273 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260454 บ้านหนองมันปลา นายวรกิจ  ผิวงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
274 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260454 บ้านหนองมันปลา จันทร์เพ็ญ  มณฑล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
275 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260454 บ้านหนองมันปลา นายภาณุวัฒน์  สุดหอม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
276 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260455 บ้านบุตาวงษ์ นางสาวปัญญาพร   แพนดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
277 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260472 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ กรรณิการ์   ทัพขวา ครู อนุมัติ
278 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260472 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ นายนิรุจณ์  บุญเย็น ครู อนุมัติ
279 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260481 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก Sujittra  Chaiapisit ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
280 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260481 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก เสาวเรศ   ทรงประโคน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
281 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260479 บ้านห้วยศาลา สุนิษา  บุญพิมพ์ ธุรการ อนุมัติ
282 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260479 บ้านห้วยศาลา วรัทยา  สิรัมย์ ครู อนุมัติ
283 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260479 บ้านห้วยศาลา สฤษดิ์  ตุพิมาย ครู อนุมัติ
284 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260484 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ อภิญญา  ขจรพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
285 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260484 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ จิตร  การเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
286 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260461 วัดบ้านตะขบ นายสมยศ  นามแก้ว ครู อนุมัติ
287 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260461 วัดบ้านตะขบ นางกฤติมา  สารรัมย์ ครู อนุมัติ
288 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260456 วัดหัวสะพาน กรรณิกา  มีศรี ครู อนุมัติ
289 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260457 วัดบ้านหินโคน ขวัญเรือน  คำวงศ์ ครู อนุมัติ
290 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260458 วัดกะทิง นายอำพร   นามไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
291 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260459 วัดโคกสะอาด waraporn  pimlamas ครู อนุมัติ
292 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260745 บ้านโคกสนวน นายเกรียงศักดิ์  สุราราษฎร์ ครู อนุมัติ
293 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260745 บ้านโคกสนวน นายเกรียงศักดิ์  สุราราษฎร์ ครู อนุมัติ
294 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260745 บ้านโคกสนวน นายบุญมี  อ่อนนุ่ม ครู อนุมัติ
295 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260748 บ้านช่อผกา นางสังวาลย์  นิลวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
296 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260750 บ้านบุหนองเทา ชัยวัฒน์  ปิลวาสน์ ครู อนุมัติ
297 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260750 บ้านบุหนองเทา นายพรรลพ   บุญประกอบ ครู อนุมัติ
298 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260754 บ้านสำโรงโคกเพชร Prasai  aram ครู อนุมัติ
299 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260755 บ้านหัวสะพาน กุลยภัทร  สุขสบาย ครู อนุมัติ
300 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260755 บ้านหัวสะพาน ธรรมการ  พรประชาธรรม ครู อนุมัติ
301 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260755 บ้านหัวสะพาน อัมรินทร์  บรรเลงการ ครู อนุมัติ
302 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260749 บ้านโคกสะอาด นายธีรเทพ   วิเศษฤทธิ์ ครู อนุมัติ
303 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260749 บ้านโคกสะอาด เสมอ  ผงทวี ครู อนุมัติ
304 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260747 อนุบาลชำนิ นางสาววิลาสิณี  โพธิ์วิเศษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
305 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260747 อนุบาลชำนิ สงกรานต์  พลเยี่ยม ครู อนุมัติ
306 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260747 อนุบาลชำนิ นางปิยรัตน์  โสกูล ครู อนุมัติ
307 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260739 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) พรพิพัฒน์  ฉิมพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
308 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260739 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) อิสระ  ออมอด พนักงานราชการ อนุมัติ
309 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260740 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ บุญเพชร  สครรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
310 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260740 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ นายนพดล  ภิรมย์หญิง ครู อนุมัติ
311 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260740 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ นางสาวสงบ  อุบลเผื่อน ครู อนุมัติ
312 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260741 บ้านประคอง นายศิลปกร  จุมพิษ ครู อนุมัติ
313 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260742 บ้านกระโดนกะลันทา นิตติญา  ทองย้อย ครู อนุมัติ
314 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260742 บ้านกระโดนกะลันทา นายยุทธพงษ์   ประเสริฐโส ครู คศ.3 อนุมัติ
315 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260751 วัดละลวด นางสาวกถิน  พะธะนะ ธุรการ อนุมัติ
316 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260752 บ้านหนองพะอง นางสาวรศิกานต์  ขันเดช ครู อนุมัติ
317 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260752 บ้านหนองพะอง ประดิษฐ์  เจริญจันทร์ ครู อนุมัติ
318 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260753 บ้านหนองเพิก อังคณา  วิเศษกูล ครู อนุมัติ
319 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260746 บ้านดอนหวาย นางสาวกัญญาพัชร  สุขทองหลาง พนักงานราชการ อนุมัติ
320 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260744 วัดหนองปล่อง ชาตรี   มีแย้มภักดิ์ ครู อนุมัติ
321 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260744 วัดหนองปล่อง จันยา  สวนสวรรค์ ครู อนุมัติ
322 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260743 บ้านตาเหล็ง สุทธา  ชาติประสพ ครู อนุมัติ
323 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260743 บ้านตาเหล็ง นายสุทธา  ชาติประสพ ครู อนุมัติ
324 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260794 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) นายปัญญา  โสตถิยาภรณ์ ครู อนุมัติ
325 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260795 บ้านหนองแต้พัฒนา นางสาวสุมาลา  รังกลาง ครู ชำนาญการ อนุมัติ
326 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260795 บ้านหนองแต้พัฒนา นางอนงค์นาฏ  เถระวัน ครู อนุมัติ
327 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260796 บ้านดงเย็น นายกิตติ   ขานดาบ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
328 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260796 บ้านดงเย็น นายพัทยา  คำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น อนุมัติ
329 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260797 บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) เพชลี  โสภาพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
330 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260798 บ้านสำโรงสันติภาพ อัจฉรา  แก้วภูมิแห่ ธุรการ อนุมัติ
331 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260798 บ้านสำโรงสันติภาพ นางสาวสุดใจ  เกริงงรัมย์ ครู อนุมัติ
332 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260798 บ้านสำโรงสันติภาพ นายรังสิทธิ์  ปุลันรัมย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
333 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260792 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย นายภคนันท์  แช่มรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
334 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260793 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) วสันต์  ยืนชนม์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
335 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260789 อนุบาลบ้านด่าน นางสาลี่  แก้ววิเชียร ครู อนุมัติ
336 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260789 อนุบาลบ้านด่าน นายวรวุฒิ  หยุดยั้ง ครูชำนาญการ อนุมัติ
337 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260789 อนุบาลบ้านด่าน ดวงเนตร  ขุขันธ์เขต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
338 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260790 บ้านตะโคงสามัคคี ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนาภรณ์  ถาวรนิติภาพ พนักงานราชการ อนุมัติ
339 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260790 บ้านตะโคงสามัคคี นายสุนทร  ชำรัมย์ ครู อนุมัติ
340 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260791 โนนสวรรค์วิทยา Phawika  Chachuanram เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
341 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260791 โนนสวรรค์วิทยา นางจิตสุดา  ประสมทรัพย์ ครู อนุมัติ
342 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260799 วัดบ้านปราสาท ประสิทธิ์  วงศ์มนัสนันท์ ครู อนุมัติ
343 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260803 บ้านบุมะขามป้อม ยุพาภัส  มวลทอง ครู อนุมัติ
344 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260803 บ้านบุมะขามป้อม ลำพวน  ฤทธิแก้ว ครู อนุมัติ
345 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260804 วัดบ้านกะชาย นายไชยา  บัวลอย พนักงานราชการ อนุมัติ
346 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260804 วัดบ้านกะชาย นายวัฒชัย  ก้อนทอง ครู อนุมัติ
347 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260805 บ้านตะโกตาเนตร นางศิวลักษณ์  หอมหวล ครู อนุมัติ
348 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260800 วัดบ้านกะหาด ปรีชา  ละอองเอก ครู อนุมัติ
349 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260800 วัดบ้านกะหาด ณัฐพล  นิยม พนักงานราชการ อนุมัติ
350 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260800 วัดบ้านกะหาด เทพพร  ณรงค์ศักดิ์ ครู อนุมัติ
351 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260801 วัดบ้านปลัดปุ๊ก ปรีชา  พิลาสุข ครู อนุมัติ
352 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260801 วัดบ้านปลัดปุ๊ก นางปติมา  ธนโชติศักดา ครู อนุมัติ
353 3101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 260801 วัดบ้านปลัดปุ๊ก ทรงภพ  แสงตระการ ครูผู้สอน อนุมัติ