รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260096 อนุบาลกระสัง ชุติมันต์   โกรัมย์ ครู อนุมัติ
2 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260097 วัดบ้านหนองแขม นายนิรุตน์  อะทะขันธ์ ครู อนุมัติ
3 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260097 วัดบ้านหนองแขม นายตรีภพ  พรหมหงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
4 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260098 บ้านตะเคียน นายพิชาญ  คงเพชร ครู อนุมัติ
5 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260099 บ้านระโยงใหญ่ ไมตรี  ภูวพันธุ์ ครู อนุมัติ
6 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260099 บ้านระโยงใหญ่ ประไพพิศ  วอนรัมย์ ครู อนุมัติ
7 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260100 บ้านขามตาเบ้า นางอำไพ   จิตสัตย์ ครู อนุมัติ
8 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260100 บ้านขามตาเบ้า นางสาววิราวรรณ   บุญเติม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
9 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260101 บ้านถนน สำเร็จ  สุทธิ ครู อนุมัติ
10 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260102 บ้านหนองตระเสก อนงค์   แก่นอินทร์ ครู อนุมัติ
11 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260102 บ้านหนองตระเสก กฤษณาพร  คำผาย ครู อนุมัติ
12 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260154 วัดชุมพลมณีรัตน์ เจียมจิตร  พิรัมย์ ครู อนุมัติ
13 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260125 วัดบ้านกันทรารมย์ ณัชนันทน์  โรจน์พิพัฒน ครู อนุมัติ
14 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260125 วัดบ้านกันทรารมย์ สุพรรณี  ยวนจิตปิยะ ครู อนุมัติ
15 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260126 บ้านระกาเสม็ด นายวีระชาติ  ดลเสมอ ครู อนุมัติ
16 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260126 บ้านระกาเสม็ด นายสุจินต์  ประจันบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
17 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260127 บ้านหนองขอน นายสุจินต์  ประจันบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
18 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260127 บ้านหนองขอน นายสุเทพ  เพชรสุริยา ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
19 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260130 บ้านดอนยาว นายถนอม  บุญทัน ครู อนุมัติ
20 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260132 บ้านโคกยาง นางสาวพัชรากร  อุทิศรัมย์ ครู อนุมัติ
21 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260119 วัดบ้านชุมแสง นายวีรากร  วาหะรัมย์ ครู อนุมัติ
22 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260119 วัดบ้านชุมแสง วิจิตรา  พิชญสมบัติ ครู อนุมัติ
23 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260120 บ้านก้านเหลือง นางสาวพนิดา  คงสุข ครู อนุมัติ
24 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260120 บ้านก้านเหลือง ประจักษ์  ควรอาจ ครู อนุมัติ
25 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260121 บ้านไม้แดง นายจิตกร  กะการดี ครู อนุมัติ
26 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260121 บ้านไม้แดง นายจิตกร  กะการดี ครู อนุมัติ
27 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260122 บ้านสวายสอ นางสาวอุไรวรรณ  จันศิริ ครู อนุมัติ
28 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260124 บ้านไผ่ลวก นางพรทิพย์ พจน์รัมย์  พจน์รัมย์ ครู อนุมัติ
29 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260149 วัดปทุมคงคา นภาพร  เทียมเลิศ ครู อนุมัติ
30 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260150 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) นายสุวิช  ละอองดี ครู อนุมัติ
31 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260151 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) นายอภิเชษฐ  จันทะนุภา ครู อนุมัติ
32 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260151 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) นางสมใจ  ศรีนวนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
33 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260152 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) นายนพดล   เครือยา ครู อนุมัติ
34 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260153 บ้านระกา ฐานุตรา  ดาราย้อย ครู อนุมัติ
35 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260156 วัดอินทบูรพา นายบุญพร้อม  อุปแก้ว ครู อนุมัติ
36 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260156 วัดอินทบูรพา พร  บวรรัตนกุล พนักงานราชการ อนุมัติ
37 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260163 บ้านนารา นางสุจิณณา  ควรอาจ ครู อนุมัติ
38 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260128 บ้านเมืองไผ่ ปรีดา  มะลิต้น ครู อนุมัติ
39 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260129 บ้านสวายสอ วัชเรนทร์  สุตะนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260129 บ้านสวายสอ กานต์ชนก  ประโลมรัมย์ ครู อนุมัติ
41 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260131 วัดธรรมถาวร ยุวากรณ์  เกตุชิต ครู คศ.2 อนุมัติ
42 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260133 บ้านอโณทัย นางเพชรรัตน์  คงนาค ครู อนุมัติ
43 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260135 บ้านลำดวน นางสาวสมศรี  เนาว์ประโคน ครู อนุมัติ
44 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260136 วัดบ้านหนองพลวง sunuch  saibut เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
45 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260136 วัดบ้านหนองพลวง ภรณี  พนิรัมย์ ครู อนุมัติ
46 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260137 บ้านยาง นายไพฑูรย์  ดวงประสาท ครู อนุมัติ
47 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260138 บ้านแสลงพันกระเจา ศิริวัฒน์  ศิริรัมย์ ครู อนุมัติ
48 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260139 บ้านแซวประดู่ จงใจ  เอกศักดิ์สิริ ครู อนุมัติ
49 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260139 บ้านแซวประดู่ พรประภา  คงสืบชาติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
50 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260140 บ้านโนนสว่าง นายสมเวียน  น้ำเต้าทอง ครู อนุมัติ
51 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260146 บ้านขามสามัคคี นางจิตภินันท์  ถิระสุธีรวัฒน์ ครู อนุมัติ
52 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260146 บ้านขามสามัคคี ถนอมยศ  สมสวย ธุรการ อนุมัติ
53 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260123 บ้านศรีภูมิสามัคคี อนุภัทร  นะวันทา ครู อนุมัติ
54 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260134 บ้านโคกสูง อานนท์  กันรัมย์ ครู อนุมัติ
55 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260134 บ้านโคกสูง นายไสว  สุภาพัฒน์ ครู อนุมัติ
56 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260118 บ้านตาราม วริฐา  บมกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260118 บ้านตาราม นางสาวรัตติมา  ลาดหนองขุ่น ครู อนุมัติ
58 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260111 ชุมชนบ้านสองชั้น นางกนกนาถ  พวงทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260112 วัดบ้านจอม นายสนธยา  เปี่ยมอักโข ครู อนุมัติ
60 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260113 บ้านเสม็ด นายสมเดช  จานรัมย์ ครู อนุมัติ
61 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260114 บ้านหนองรักษ์ นางพรภินันท์  ผลเกิด ครู อนุมัติ
62 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260114 บ้านหนองรักษ์ จริยาภรณ์  ณัฐกิตติ์กุล ครู อนุมัติ
63 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260115 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ นางฉวีวัลย์   สุภาคดี ครู อนุมัติ
64 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260115 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ นางสาวศศิประภา  นิ่มใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
65 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260157 บ้านสูงเนิน สัญธนา  สุทินรัมย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260158 บ้านทุ่งสว่าง Banthungsawag  School ครู อนุมัติ
67 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260158 บ้านทุ่งสว่าง นางจันทนา  งามสระคู ครู อนุมัติ
68 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260159 บ้านบัวถนน นางสาววิลาวัลย์  สายชุมดี พนักงานราชการ อนุมัติ
69 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260162 บ้านจะเนียงสามัคคี จิรวัฒน์  ดีล้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
70 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260160 บ้านตะครองใต้ อังคณา  วชิระพรไชย ครู อนุมัติ
71 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260161 วัดบ้านปราสาท พนม  เป็นสุข ครู อนุมัติ
72 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260110 บ้านละลูน สมภาร  อัศวภูมิ ครู อนุมัติ
73 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260155 บ้านชำแระ นายสุรเดช  สิงห์หาร ครู อนุมัติ
74 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260103 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) BANJONG  BOOTPRAO ครู อนุมัติ
75 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260104 วัดหนองตะครอง sutep  sarapat ครู อนุมัติ
76 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260104 วัดหนองตะครอง บานบุรี  นิวัฒนุวงค์ ครูชาญการ อนุมัติ
77 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260105 บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) ทรรศนะ  สายศร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
78 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260106 บ้านโนนแดง นางสาวพรสวรรค์  อาจสาลี ครู อนุมัติ
79 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260106 บ้านโนนแดง ทัศนาถ  เศตสิงห์ ครู อนุมัติ
80 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260107 บ้านจาน ยุทธพล  สิงหบุตร ครู อนุมัติ
81 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260108 บ้านหนองเหล็ก นายสวิท   เบ้าเงิน ครู อนุมัติ
82 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260109 บ้านกุดใหญ่ สหธัณ  สุทาบุญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
83 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260142 บ้านห้วยสำราญ ธิติยา  กลมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260142 บ้านห้วยสำราญ นางสาวพรพรรณ   พลอาษา ครู อนุมัติ
85 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260143 บ้านกุดโคลน จารุณี  มารศรี ครู อนุมัติ
86 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260143 บ้านกุดโคลน Jeerawat  Sriyangnok ครู อนุมัติ
87 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260144 บ้านน้ำอ้อม พิรุณ  ศักดิ์คำดวง ครู อนุมัติ
88 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260145 บ้านตะครอง นายอำนวย  สมวงษ์ ครู อนุมัติ
89 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260148 บ้านตาเป้า นายมานะ  คำผิว ครู อนุมัติ
90 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260141 บ้านประดู่ นางพัชราภรณ์   วันดี ครู อนุมัติ
91 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260330 บ้านเขาคอก พัชรี  โพธิ์แก้ว ครู อนุมัติ
92 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260330 บ้านเขาคอก ประกอบ  ปานทอง ครู อนุมัติ
93 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260331 บ้านโคกกลอย ไชยพงศ์  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
94 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260332 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา นางทองคำ   เบิกประโคน ครู อนุมัติ
95 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260332 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา วชิราพรรณ  วรรณโพธิ์กลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260332 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา รสสุคนธ์  ตุ้มวารีย์ ครู อนุมัติ
97 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260333 บ้านหนองตะโก นัฐพงษ์  คงประโคน ครู อนุมัติ
98 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260333 บ้านหนองตะโก วิชชุดา  พูนมา ครู อนุมัติ
99 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260334 บ้านหนองเอียน บังอร  บุญสวาย ครู อนุมัติ
100 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260336 บ้านโนนศิลา กำพล  ตำรารัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
101 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260337 บ้านไพรวัลย์น้อย เชิดศักดิ์  ปามุทา ครู อนุมัติ
102 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260377 บ้านหนองตะขบ นายสุพัตร  ช่วยรอด ครู อนุมัติ
103 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260379 บ้านโคกตูม นายบันลือศักดิ์  อู่ดี ครู อนุมัติ
104 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260380 บ้านราษฏร์นิยม รุ่งโรจน์  ศรีสุริยชัย ครู อนุมัติ
105 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260382 บ้านหนองม่วงพัฒนา นางสาวพิมพา  มาประจง ครู อนุมัติ
106 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260383 บ้านโคกรัง นริศรา  พุ่มพวง ครูธุรการ อนุมัติ
107 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260346 บ้านโคกมะขาม สมพิศ  พวงไพบูลย์ ครู อนุมัติ
108 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260346 บ้านโคกมะขาม นายโกสินทร์  แดงศรี ครูธุรการ อนุมัติ
109 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260347 บ้านหนองอาแมะ จิราภรณ์  หลอมประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
110 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260352 บ้านเกียรติเจริญ นางชนิดา  ศรีละ ครู อนุมัติ
111 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260349 วัดตะลุงเก่า นางอุมาวดี  ยลวงศ์ ครู อนุมัติ
112 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260349 วัดตะลุงเก่า คมสัน  หลอมประโคน ครู อนุมัติ
113 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260350 บ้านโคกกลาง นายสมเกียรติ   สุวรรณประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
114 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260350 บ้านโคกกลาง นางสาวศศิพิชญ์  เอี่ยมประโคน ครู อนุมัติ
115 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260357 บ้านโคกย่าง ทิชากร  ทองระยับ ครู อนุมัติ
116 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260357 บ้านโคกย่าง พูนสุข  อิสระวิสุทธิ์ ครู อนุมัติ
117 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260358 บ้านเก็ม มยุรี  นาคินชาติ ครู อนุมัติ
118 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260364 บ้านจรเข้มาก ศุภิสรา  ขันโสม ครู อนุมัติ
119 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260365 วัดบ้านเมืองต่ำ นายทองใบ  ดวงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
120 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260366 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) แฉล้ม  เป้ากลาง ครู อนุมัติ
121 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260366 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) นายเฉลิม  ยิ้มชื่น ครู อนุมัติ
122 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260367 บ้านบัว พรเพ็ญ   โงชาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
123 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260367 บ้านบัว นิกรณ์  ภูมิประโคน ครู อนุมัติ
124 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260368 บ้านหนองร้าน ยิ่งยง  ดุจจานุทัศน์ ครู อนุมัติ
125 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260393 บ้านชุมแสง ขจรภพ  นพรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
126 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260390 วัดบ้านตะโกตาพิ ธนิต  เสาวพันธุ์ ครู อนุมัติ
127 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260391 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) นายยรรยงค์  เสือประโคน ครู อนุมัติ
128 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260391 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) อนุ  หิงประโคน ครู อนุมัติ
129 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260392 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ไพฑูรย์  แน่ประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
130 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260375 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) นรินทร์  มาชอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260375 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) นางพิชยา  แทนพลกรัง ครู อนุมัติ
132 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260376 วัดบ้านไพบูลย์ บุญลือ  ไชยชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260376 วัดบ้านไพบูลย์ ศันติกา  ลำภู ครู อนุมัติ
134 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260378 บ้านโคกกี่ พงษ์พัฒน์  งามเลิศ ครู อนุมัติ
135 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260381 บ้านโคกสำโรง พิมพ์ณดา  หูประโคน ครูธุรการ อนุมัติ
136 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260845 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ อมรรัตน์  เกือบรัมย์ ครู อนุมัติ
137 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260318 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) วัชรี  หรีกประโคน ครู อนุมัติ
138 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260318 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) พัชณีย์   บุญชู รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
139 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260319 ประโคนชัยวิทยา สุทธิพร  ทูลประโคน ครู อนุมัติ
140 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260319 ประโคนชัยวิทยา อัครเดช  กิจคณะ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
141 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260320 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) นายวีรวิทย์  ดุจจานุทัศน์ ครู อนุมัติ
142 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260321 บ้านศรีถาวร วรวุฒิ  ดีอ้อม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
143 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260321 บ้านศรีถาวร สุนทรีย์  กิจคณะ ครู อนุมัติ
144 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260322 บ้านหนองม่วง สุบิน  เอี่ยมศิริ ครู อนุมัติ
145 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260359 วัดบ้านปะทัดบุ รฐสร  แสนดัง ครู อนุมัติ
146 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260360 บ้านหนองกระต่าย นิเวศน์  เมืองไทย คร อนุมัติ
147 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260361 บ้านกระสัง ศราวุธ  เปล่งชัย ครู อนุมัติ
148 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260362 บ้านหินกอง เอมอร  เปี่ยมดวง ธุรการ อนุมัติ
149 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260323 บ้านเขว้า นายประสิทธิ์  สระหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้า อนุมัติ
150 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260323 บ้านเขว้า นางสาวรพิชญา  ศิราภัทธสกุล ครูธุรการ อนุมัติ
151 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260324 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) อภินพ  อิสริยะวัฒน์ ครู อนุมัติ
152 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260325 บ้านพาชี วาสนา  กาละดี ครู อนุมัติ
153 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260327 บ้านโคกสะอาด นางสาวจิริญญา  สังเกตุกิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อนุมัติ
154 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260327 บ้านโคกสะอาด นางดารณี  สวยรูป ครู อนุมัติ
155 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260328 บ้านห้วยปอ พัชรินทร์   ปุยะติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
156 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260328 บ้านห้วยปอ วรวุฒิ  ศรีสุริยชัย ครู อนุมัติ
157 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260343 บ้านหนองเก็ม จินตนา  ศรีโพนทอง ครู อนุมัติ
158 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260355 บ้านกะโดนหนองยาง นายพิศาล  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
159 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260356 บ้านร่มเย็นวิทยา นายปริญญา  มะเรืองศรี ครู อนุมัติ
160 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260344 บ้านบ่อดิน นาวสาวชนิตาภา  เริงรื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
161 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260345 บ้านไพศาลสามัคคี นายเสน่ห์  เฉลาประโคน ครู อนุมัติ
162 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260353 บ้านละลมพนู ทิพวัล  โสระมรรค ครู อนุมัติ
163 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260354 บ้านสังเคิล นางสาวปวีสุดา  เถาว์ยา ครู อนุมัติ
164 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260389 บ้านไทรโยง นางจรรยา  วิเศษนคร ครู อนุมัติ
165 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260389 บ้านไทรโยง นายวรวัฒน์  ศรีสุริยชัย ธุรการ อนุมัติ
166 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260342 บ้านโพธิ์ไทร นายวินัย  นามโคตร ครูธุรการ อนุมัติ
167 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260387 บ้านหนองคูณพิณทอง นางมุทิตา  ทูลประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
168 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260338 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) utsanee  klanarong ครู อนุมัติ
169 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260339 บ้านจรอกใหญ่ ทวีวัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์ ครู อนุมัติ
170 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260340 บ้านปราสาทสามัคคี ศรชัย   สุทธิ ครู อนุมัติ
171 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260340 บ้านปราสาทสามัคคี เกษมศักดิ์  นพรัตน์ ครู อนุมัติ
172 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260372 บ้านโคกเพชรไสยา นายสุรชัย  บูรณ์เจริญ ครู อนุมัติ
173 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260372 บ้านโคกเพชรไสยา นายเจริญศักดิ์  ประจันบาล ครู อนุมัติ
174 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260373 บ้านสี่เหลี่ยม นางสมหวัง  สุนินทบูรณ์ ครู อนุมัติ
175 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260374 บ้านสารภี จิตตรี  ดียิ่ง ครู อนุมัติ
176 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260371 บ้านหนองบอน นายอนุพงษ์  ต้นเสมอไทย ครู อนุมัติ
177 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260371 บ้านหนองบอน นราศักดิ์  เอ็มประโคน ครู อนุมัติ
178 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260371 บ้านหนองบอน นายอนุสรณ์  เตือประโคน ครู อนุมัติ
179 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260370 บ้านแสลงโทน พัชรี  ผูกแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
180 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260384 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) นายจำรัส  ขุมมิน ครู อนุมัติ
181 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260385 บ้านหนองบอนวิทยา สุนทร  เมืองมาก ครู อนุมัติ
182 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260386 บ้านห้วยเสลา เพชรลดา  กิตติชาญชัย ครู อนุมัติ
183 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260329 บ้านโนนเสน่ห์ ปูชนีย์  จงอุทัยไพศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
184 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260300 บ้านหว้า wiphawan  karnpian ครู อนุมัติ
185 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260301 บ้านเขาดินเหนือ นางสาวสุดาทิพย์  เจริญรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
186 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260301 บ้านเขาดินเหนือ นายวัชนะ  โคตรุพันธ์ ครู อนุมัติ
187 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260302 บ้านศรีสุข จารุวรรณ  วิริยอุดมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
188 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260303 บ้านหลัก เครือวรรณ  เลาะหะนะ ครู อนุมัติ
189 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260303 บ้านหลัก sawat  boonrat ครู อนุมัติ
190 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260304 บ้านตรุง ไพรินทร์  ได้พร้อม นักการภารโรง อนุมัติ
191 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260306 นิคมสร้างตนเอง 4 ลำดวน  อุดมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
192 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260307 นิคมสร้างตนเอง 5 นางสาวโสน   ชอบหาญ ครู อนุมัติ
193 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260308 นิคมสร้างตนเอง 6 จามจุรี  จำปา ครู อนุมัติ
194 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260309 นิคมสร้างตนเอง 8 ภูริทัต  ปาประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
195 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260309 นิคมสร้างตนเอง 8 นายธงชัย   ขุนาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
196 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260310 บ้านนิคมสายโท 8 อัศวิน  ศิริมาก ครู อนุมัติ
197 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260317 บ้านสายโท 4 ใต้ นางสาวมุทิตา  แสนสิงห์ ครู อนุมัติ
198 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260317 บ้านสายโท 4 ใต้ อุทัย  อุดมพันธ์ ครู อนุมัติ
199 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260278 นิคมสร้างตนเอง 2 อัญชลี  แฟ้นประโคน ครู อนุมัติ
200 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ นางสาวศศิธร  สุวรรณพันธ์ ครูธุรการ อนุมัติ
201 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ นายอนุชิต  เชาว์มะเริง ครู อนุมัติ
202 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260299 บ้านถนนโคกใหญ่ นางสุมิตรา  บุตรศรีเมือง ครู อนุมัติ
203 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260305 บ้านหนองแวง นายยุทธศักดิ์  แสงฉาย ครู อนุมัติ
204 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260272 บ้านตาอี นางสาวเกษสุดา  ปัตเตย์ ครู อนุมัติ
205 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260273 บ้านโคกยาง นายอมรรัตน์  โมคกุล ครู อนุมัติ
206 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260274 บ้านเขาดินใต้ กนกวรรณ  โพธิ์ชัยโย ครู อนุมัติ
207 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260275 บ้านยาง เรวัติ  โสประโคน ครู อนุมัติ
208 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260276 บ้านหนองตะเคียน ประชุม  กลมประโคน ครู อนุมัติ
209 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260277 บ้านโคกเบง นายพิพัฒน์  พิพิธสุขอำนวย ครู อนุมัติ
210 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260291 บ้านตัวอย่าง เย็นจิตร   แพงวงศ์ ครู อนุมัติ
211 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260291 บ้านตัวอย่าง ศุภณิศรา  สิมงาม ธุรการ อนุมัติ
212 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260285 นิคมสร้างตนเอง 3 นางสาวถนอม   เติมประโคน ครู อนุมัติ
213 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260285 นิคมสร้างตนเอง 3 นางสาวอำไพ  กนก ครู อนุมัติ
214 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260286 นิคมสร้างตนเอง 7 วัชระ  เชือนรัมย์ ครู อนุมัติ
215 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260289 บ้านบึงเจริญ ณัฐพร  เข็มทอง ครู อนุมัติ
216 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260282 นิคมสร้างตนเอง 1 ปัญญา  ยิงป่า ครู อนุมัติ
217 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260282 นิคมสร้างตนเอง 1 เฉลิมพล  แก้วประโคน ครู อนุมัติ
218 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260283 บ้านโคกระเหย นายอภิชน  เสนารัตน์ ครู อนุมัติ
219 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260283 บ้านโคกระเหย นางปราณีต  เขือดประโคน ครู อนุมัติ
220 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260279 บ้านปราสาททอง อดิศักดิ์  บาลโสง ครู อนุมัติ
221 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260280 บ้านละหอกตะแบง เพชรัตน์  สิงห์รัมย์ ครู อนุมัติ
222 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260281 นิคมพัฒนาสายตรี 2 นางอาภา  สุวรรณชาลี ครู อนุมัติ
223 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260312 นิคมพัฒนาสายโท 11 นายนนท์วริศ  กุลวรพิสิษฐ์ ครู อนุมัติ
224 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260313 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ วณิชยา  สีหามาตย์ ครู อนุมัติ
225 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260314 กองทัพบกอุปถัมภ์ ทองแดง  นาทันคิด ครู อนุมัติ
226 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260315 เพียงหลวง ๒ รุ้งลดา  ผินสู่ ครู อนุมัติ
227 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260316 บ้านโคกกะชาย บุษณีย์  อันพิมพา ครู อนุมัติ
228 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260316 บ้านโคกกะชาย วัฒนา  รัตนกาญจน์ ครู อนุมัติ
229 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260287 บ้านหนองไม้งาม 1 ศุภกาญจน์  เจริญพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
230 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260287 บ้านหนองไม้งาม 1 ประทุมทอง  ไชยภา ครู อนุมัติ
231 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260288 บ้านหนองไม้งาม 2 วัลย์ลี  สุขงาม ครู อนุมัติ
232 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260288 บ้านหนองไม้งาม 2 นายปณิธาน  ชำนาญกอง ครู อนุมัติ
233 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260290 บ้านตะลุมพุก นายพเยาว์  สันตะพันธ์ ครู อนุมัติ
234 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260290 บ้านตะลุมพุก วิรัตน์  จันทร์เทศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
235 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260292 บ้านสายตรี 9 ปรีชา  สันตินพพรจิตต์ ครู อนุมัติ
236 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260293 บ้านสายตรี 16 เยาวภา  ดาศรี ครู อนุมัติ
237 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260294 บ้านหินลาด นายบุญมา  ตองติดรัมย์ ครู อนุมัติ
238 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260295 บ้านละหานทรายใหม่ สุวรรณา  จันทร ครู อนุมัติ
239 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260296 บ้านละหานทรายเก่า บุญยง  กัลยานุกิจ ครู อนุมัติ
240 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260297 บ้านถนนน้อย นางสาวอุราพร  ราตรี ครู อนุมัติ
241 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260297 บ้านถนนน้อย นายชววรรธก์  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
242 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260691 วัดบ้านแสลงคง ระเบียบ  วิเศษรัมย์ ครู อนุมัติ
243 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260692 บ้านโคกขมิ้น ชาคริส  บุญสุวรรณ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
244 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260692 บ้านโคกขมิ้น วิภา  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
245 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260693 บ้านตาแก จิตติรัตน์  นิธิโภคินกุล ครู อนุมัติ
246 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260694 เขว้าศึกษา นายวิทยา   ตั้งประเสริฐวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
247 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260696 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) นายบรรลือ  แย้มงาม ครู อนุมัติ
248 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260697 บ้านปลัด อรุณี  วาลีประโคน ครู อนุมัติ
249 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260698 บ้านตะแบก ดรุณี  บุตรประโคน ครู อนุมัติ
250 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260700 บ้านโคกชุม ธันยนันท์  สอนรัมย์ ครู อนุมัติ
251 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260700 บ้านโคกชุม นางนภัสสุนีย์  ธงวรรณฉัตร ครู อนุมัติ
252 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260701 บ้านปราสาท เนียรยุพา  วันจันทึก ครู อนุมัติ
253 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260702 วัดโคกเจริญ สำอางค์  คำแก้ว ครู อนุมัติ
254 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260707 บ้านป่าชัน เศกสรรณ์  วงศ์งาน รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
255 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260707 บ้านป่าชัน นางธัญพร  ภิญโญ ครู อนุมัติ
256 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260708 บ้านปะทัดบุวิทยา จิราภรณ์   อยู่เย็น ครู คศ.1 อนุมัติ
257 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260708 บ้านปะทัดบุวิทยา นายบงกช  วิลากุล พนักงานราชการ อนุมัติ
258 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260695 บ้านมะมัง นางสาวอัมภา  ปิ่นทอง ครู อนุมัติ
259 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260703 อนุบาลบ้านสะเดา จุฬาลักษณ์  นากาจิมา ครู อนุมัติ
260 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260704 บ้านบุญช่วย palakorn  palakorn paprakhon ครู อนุมัติ
261 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260704 บ้านบุญช่วย นางสาวจรินธร  ไชยโ ครูชำนาญการ อนุมัติ
262 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260705 วัดพลับพลา นายอัครพณธ์   คำเอี่ยม ครู อนุมัติ
263 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260705 วัดพลับพลา นายศุภชัย   เสาะหายิ่ง ครู อนุมัติ
264 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260706 บ้านโคกโพธิ์ นารี  เก่งรัมย์ ครู คศ.3 อนุมัติ
265 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260709 วัดสำโรง นายสมหมาย   ฝอยศาลา ครูชำนาญการ อนุมัติ
266 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260710 บ้านตะโกรี กช  อึ้งพรภิมนกุล ครู อนุมัติ
267 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260711 บ้านเสม็ด สมภพ  ประเสริฐศิริรัตน์ ครู อนุมัติ
268 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260712 บ้านประดู่ ไกรสีห์  เจริญรัมย์ ครู อนุมัติ
269 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260713 พุทธบารมี วาสนา  แลดี ครู ชำนาญการ อนุมัติ
270 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260723 วัดบ้านโคกเหล็ก Kanokporn  Khembubpha ครู อนุมัติ
271 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260725 บ้านกระสังสามัคคี สุธิศา  สมหวังได้ ครู อนุมัติ
272 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260726 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา นางปัญจ์ชลี   เหล่าศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
273 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260728 วัดบ้านตาเสา มยุรี  น้อยพลี ครู อนุมัติ
274 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260729 บ้านมะขามทานตะวัน ฟ้า  เจริญรัมย์ ครู อนุมัติ
275 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260729 บ้านมะขามทานตะวัน นารี  ชะเทียนรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
276 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260716 บ้านเกต นางทิพวรรณ  กองรัมย์ ครู อนุมัติ
277 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260717 บ้านตะโกบำรุง บุษราภรณ์  วิชัยรัมย์ ครู อนุมัติ
278 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260717 บ้านตะโกบำรุง นางสายสมร  พิลาพันธ์ ครู อนุมัติ
279 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260718 บ้านโชคกราด วัชรินทร์  เจริญรัมย์ ครู อนุมัติ
280 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260718 บ้านโชคกราด ศิราณี  ศักรินพานิชกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
281 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260727 วัดบ้านเมืองโพธิ์ นางสาวอรพรรณ   ลามีนนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
282 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260727 วัดบ้านเมืองโพธิ์ สาวิตรี  ไชยรัมย์ ครู คศ. 2 อนุมัติ
283 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260722 บ้านจบก นางประดับ  โกติรัมย์ ครู อนุมัติ
284 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260720 วัดบ้านสวายจีกน้อย วัฒนพงศ์  ชมพูนันทกานต์ ครู อนุมัติ
285 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260721 วัดบ้านสนวน เกษตร  หาญคำภา ครู อนุมัติ
286 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260724 วัดบ้านใหม่ วิไลวรรณ  ชุมพลวงศ์ ครู อนุมัติ
287 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260719 บ้านเพชรประชาสามัคคี สุชีรา  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
288 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260714 อนุบาลห้วยราช เบียน  นรินทร์รัมย์ ครู อนุมัติ
289 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260714 อนุบาลห้วยราช น้ำฝน  สุขสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
290 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260715 บ้านดวน นางนันทยา  สิงหวรรณุรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ