รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260096 อนุบาลกระสัง บัวผัน  เทพชาติ ครู อนุมัติ
2 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260097 วัดบ้านหนองแขม นายตรีภพ   พรหมหงษ์ ครู อนุมัติ
3 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260098 บ้านตะเคียน พิชาญ  คงเพชร ครู อนุมัติ
4 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260099 บ้านระโยงใหญ่ นางสาวปุณย์จรีย์  ศิริสำราญ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
5 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260100 บ้านขามตาเบ้า นายสุรัตน์   สุขสำราญ ครู อนุมัติ
6 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260101 บ้านถนน จิรวัฒน์  จงรักษ์ ธุรการ อนุมัติ
7 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260102 บ้านหนองตระเสก นางกฤษณาพร  คำผาย ครู อนุมัติ
8 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260154 วัดชุมพลมณีรัตน์ นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย ครู อนุมัติ
9 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260125 วัดบ้านกันทรารมย์ นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
10 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260126 บ้านระกาเสม็ด นายวีระชาติ  ดลเสมอ ครู อนุมัติ
11 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260127 บ้านหนองขอน อำภาพร  แสงเพ็ชร ครู อนุมัติ
12 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260130 บ้านดอนยาว ถนอม  บุญทัน ครู อนุมัติ
13 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260132 บ้านโคกยาง นางสาวพัชรากร   อุทิศรัมย์ ครู อนุมัติ
14 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260119 วัดบ้านชุมแสง นางสาววิจิตรา   พิชญสมบัติ ครู อนุมัติ
15 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260120 บ้านก้านเหลือง พนิดา  คงสุข ครู อนุมัติ
16 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260121 บ้านไม้แดง จิตกร  กะการดี ครู อนุมัติ
17 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260122 บ้านสวายสอ นางสาวอุไรวรรณ  จันศิริ ครู อนุมัติ
18 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260124 บ้านไผ่ลวก นางพรทิพย์   พจน์รัมย์ ครู อนุมัติ
19 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260149 วัดปทุมคงคา นภาพร  เทียมเลิศ ครู อนุมัติ
20 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260150 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) นายชาญชัย  เทียมเลิศ ธุรการ อนุมัติ
21 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260151 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) นายอภิเชษฐ  จันทะนุภา ครู อนุมัติ
22 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260152 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) นายนพดล  เครือยา ครู อนุมัติ
23 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260153 บ้านระกา ฐานุตรา   ดาราย้อย ครู อนุมัติ
24 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260156 วัดอินทบูรพา นายปริวัฒน์  ประพันธ์ ครู อนุมัติ
25 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260163 บ้านนารา นางสุจิณณา  ควรอาจ ครู อนุมัติ
26 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260128 บ้านเมืองไผ่ นางสาวรัชนีย์   ฉวีรัมย์ ครู อนุมัติ
27 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260129 บ้านสวายสอ ยุทธศักดิ์  เจริญรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260131 วัดธรรมถาวร วรนุช  รวยสูงเนิน ครู อนุมัติ
29 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260133 บ้านอโณทัย นางสาวนฤมล  เสนามาตย์ ธุรการ อนุมัติ
30 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260135 บ้านลำดวน พิมพเยีย  ชาวสวน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260136 วัดบ้านหนองพลวง ภรณี  พนิรัมย์ ครู อนุมัติ
32 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260137 บ้านยาง ชลาลัย  ทะลายรัมย์ ครู อนุมัติ
33 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260138 บ้านแสลงพันกระเจา อังคณา  สมบูรณ์ ครู อนุมัติ
34 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260139 บ้านแซวประดู่ นางสาวรัตนาภรณ์  สอนสันต์ ครู อนุมัติ
35 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260140 บ้านโนนสว่าง วิไลวรรณ   ศิริสุข ครู อนุมัติ
36 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260146 บ้านขามสามัคคี นางสาวพรรนิภา   แสนกล้า ครู อนุมัติ
37 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260123 บ้านศรีภูมิสามัคคี อนุภัทร  นะวันทา ครู อนุมัติ
38 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260134 บ้านโคกสูง ไสว  สุภาพัฒน์ ครู อนุมัติ
39 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260117 บ้านนาราใหญ่ นางวิภาดา  มะลิลัย ครู อนุมัติ
40 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260117 บ้านนาราใหญ่ นางสาวสุไรดา  มะดาบู ครูผู้ช่วย อนุมัติ
41 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260118 บ้านตาราม วริฐา  บมกลาง ครู อนุมัติ
42 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260111 ชุมชนบ้านสองชั้น ทิชานันท์  สานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260112 วัดบ้านจอม สนธยา  เปี่ยมอักโข ครู อนุมัติ
44 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260113 บ้านเสม็ด นายสมเดช  จานรัมย์ ครู อนุมัติ
45 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260114 บ้านหนองรักษ์ นางพรภินันท์  ผลเกิด ครู อนุมัติ
46 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260115 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ กรกช  ถือดียิ่ง ครู อนุมัติ
47 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260116 บ้านโคลด สรายุทธ  ชัยสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
48 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260157 บ้านสูงเนิน กนิษฐา  การกระสัง ครู อนุมัติ
49 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260158 บ้านทุ่งสว่าง วิภาวดี  น้ำเต่าทอง ครู อนุมัติ
50 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260159 บ้านบัวถนน นางสาววิลาวัลย์  สายชุมดี พนักงานราชการ อนุมัติ
51 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260162 บ้านจะเนียงสามัคคี จิรวัฒน์  ดีล้อม พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
52 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260160 บ้านตะครองใต้ อังคณา  วชิระพรไชย ครู อนุมัติ
53 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260161 วัดบ้านปราสาท พนม  เป็นสุข ครู อนุมัติ
54 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260110 บ้านละลูน นางสาวนันทิดา  แก้วจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
55 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260110 บ้านละลูน นางสาวธนาภรณ์  สมัครสมาน อัตราจ้าง อนุมัติ
56 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260155 บ้านชำแระ นายสุรเดช  สิงห์หาร ครู อนุมัติ
57 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260103 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) นายอัครภูมิศาสตร์   เงางาม ครู อนุมัติ
58 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260104 วัดหนองตะครอง ชารี  นิวัฒนุวงค์ ครู อนุมัติ
59 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260105 บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) นางถิรวรรณ   อาสนสุวรรณ ครู อนุมัติ
60 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260106 บ้านโนนแดง วันเพ็ญ  ลักขษร ครู อนุมัติ
61 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260107 บ้านจาน คมเพชร  ช่วยพิมาย ครู อนุมัติ
62 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260108 บ้านหนองเหล็ก สวิท  เบ้าเงิน ครู อนุมัติ
63 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260109 บ้านกุดใหญ่ สหธัณ  สุทาบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
64 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260142 บ้านห้วยสำราญ นางธิติยา  กลมวงศ์ ครู อนุมัติ
65 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260142 บ้านห้วยสำราญ นางสุภัสชรี  สีดา ครู อนุมัติ
66 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260143 บ้านกุดโคลน นางนงค์นุจ  ทิรายรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
67 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260145 บ้านตะครอง นายอำนวย   สมวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
68 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260148 บ้านตาเป้า มานะ  คำผิว ครู อนุมัติ
69 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260141 บ้านประดู่ นางสาววิยะดา  เสามั่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
70 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260330 บ้านเขาคอก พัชรี  โพธิ์แก้ว ครู อนุมัติ
71 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260330 บ้านเขาคอก ประกอบ  ปานทอง ครู อนุมัติ
72 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260331 บ้านโคกกลอย ไชยพงศ์  กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านโคกกลอย อนุมัติ
73 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260332 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา วชิราพรรณ  วรรณโพธิ์กลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260333 บ้านหนองตะโก นางสาวนิภาพร  แฟ้นประโคน ครู อนุมัติ
75 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260334 บ้านหนองเอียน นางสาวบังอร  บุญสวาย ครู อนุมัติ
76 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260335 บ้านละหอกกระสัง นางปิยสุดา  ยมศรีเคน ครู อนุมัติ
77 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260336 บ้านโนนศิลา นายกรีฑาพล  แสนคำ ครู อนุมัติ
78 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260337 บ้านไพรวัลย์น้อย นายเชิดศักดิ์  ปามุทา ครู อนุมัติ
79 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260377 บ้านหนองตะขบ จีรนันท์  นะวันทา ครู อนุมัติ
80 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260379 บ้านโคกตูม บันลือศักดิ์  อู่ดี ครู อนุมัติ
81 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260380 บ้านราษฏร์นิยม รุ่งโรจน์  ศรีสุริยชัย ครู อนุมัติ
82 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260382 บ้านหนองม่วงพัฒนา พิมพา   มาประจง ครู อนุมัติ
83 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260383 บ้านโคกรัง นริศรา  พุ่มพวง ครูธุรการ อนุมัติ
84 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260346 บ้านโคกมะขาม สมพิศ  พวงไพบูลย์ ครู อนุมัติ
85 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260347 บ้านหนองอาแมะ จิราภรณ์  หลอมประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260348 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี สอิ้ง  เพ็งประโคน ครู อนุมัติ
87 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260388 บ้านหนองไผ่ กุหลาบ  สกุนินนท์ ครู อนุมัติ
88 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260388 บ้านหนองไผ่ ละมุน  เชิดรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
89 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260351 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) วณิชชา  แก้วเนตร ครู อนุมัติ
90 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260352 บ้านเกียรติเจริญ ชนิดา  ศรีละ ครู อนุมัติ
91 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260349 วัดตะลุงเก่า คมสัน  หลอมประโคน ครู อนุมัติ
92 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260350 บ้านโคกกลาง สมเกียรติ  สุวรรณประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
93 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260357 บ้านโคกย่าง ทิชากร  ทองระยับ ครู อนุมัติ
94 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260358 บ้านเก็ม มยุรี  นาคินชาติ ครู อนุมัติ
95 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260364 บ้านจรเข้มาก ถวิลรัตน์   สระหอม ครู อนุมัติ
96 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260365 วัดบ้านเมืองต่ำ ทองใบ  ดวงเนตร ครู อนุมัติ
97 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260366 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) แฉล้ม  เป้ากลาง ครู อนุมัติ
98 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260367 บ้านบัว พรเพ็ญ  โงชาฤทธิ์ ครู อนุมัติ
99 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260368 บ้านหนองร้าน ยิ่งยง  ดุจจานุทัศน์ ครู อนุมัติ
100 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260369 บ้านกระสังสามัคคี สุเชษฐ์  สุขนึก ครู อนุมัติ
101 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260393 บ้านชุมแสง นายเจริญชัย  บุตรสุด ครู อนุมัติ
102 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260394 บ้านโคกเห็ด ขจรภพ  นพรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
103 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260390 วัดบ้านตะโกตาพิ สาโรจน์  สายชุมดี ครู อนุมัติ
104 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260391 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) อนุ  หิงประโคน ครู อนุมัติ
105 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260392 บ้านเกษตรสมบูรณ์ นายธฤติมัต  แน่ประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
106 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260375 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) พิชยา  แทนพลกรัง ครูโรงเรียนวัดบ้านไทรฯ อนุมัติ
107 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260375 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) นายนพรัตน์  เนื้อแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
108 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260376 วัดบ้านไพบูลย์ ศันติกา  ลำภู ครู อนุมัติ
109 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260378 บ้านโคกกี่ พงษ์พัฒน์  งามเลิศ ครู อนุมัติ
110 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260381 บ้านโคกสำโรง ปราโมทย์  ดีล้อม ครู อนุมัติ
111 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260845 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ อมรรัตน์  เกือบรัมย์ ครู อนุมัติ
112 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260318 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ภาวิณี  เมยประโคน ครู อนุมัติ
113 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260319 ประโคนชัยวิทยา สุทธิพร  ทูลประโคน ครู อนุมัติ
114 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260320 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) นายวีรวิทย์  ดุจจานุทัศน์ ครู อนุมัติ
115 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260321 บ้านศรีถาวร สุนทรีย์  กิจคณะ ครู อนุมัติ
116 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260322 บ้านหนองม่วง สุบิน  เอี่ยมศิริ ครู อนุมัติ
117 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260363 บ้านหัวตะแบก โรงเรียนบ้านหัวตะแบก  อำเภอประโคนชัย เรียนรวม อนุมัติ
118 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260359 วัดบ้านปะทัดบุ กัญญนันทน์  อภิรมย์นภเกตน์ ครู อนุมัติ
119 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260359 วัดบ้านปะทัดบุ รฐสร  แสนดัง ครู อนุมัติ
120 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260359 วัดบ้านปะทัดบุ วรวุฒิ  เมอะประโคน ครู อนุมัติ
121 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260360 บ้านหนองกระต่าย สังวาลย์  วรพันธรรมกุล ครู อนุมัติ
122 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260361 บ้านกระสัง นายศุภกร  แสงสุวรรณ ครู อนุมัติ
123 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260362 บ้านหินกอง เอมอร  เปี่ยมดวง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
124 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260323 บ้านเขว้า สุภาพร   ดีหลี ครู อนุมัติ
125 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260324 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) อภินพ  อิสริยะวัฒน์ ครู อนุมัติ
126 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260325 บ้านพาชี วาสนา  กาละดี ครู อนุมัติ
127 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260327 บ้านโคกสะอาด นางสาวจิริญญา   สังเกตุกิจ ครู อนุมัติ
128 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260328 บ้านห้วยปอ วรวุฒิ  ศรีสุริยชัย ครู อนุมัติ
129 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260343 บ้านหนองเก็ม จินตนา  ศรีโพนทอง ครู อนุมัติ
130 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260355 บ้านกะโดนหนองยาง พิศาล  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
131 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260356 บ้านร่มเย็นวิทยา นายปริญญา  มะเรืองศรี ครู อนุมัติ
132 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260344 บ้านบ่อดิน บุญเกิด  โอดเปี้ย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
133 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260345 บ้านไพศาลสามัคคี ศิริกุล  วารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
134 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260353 บ้านละลมพนู ทิพวัล  โสระมรรค ครู อนุมัติ
135 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260354 บ้านสังเคิล ปวีสุดา  เถาว์ยา ครู อนุมัติ
136 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260389 บ้านไทรโยง นายวรัวฒน์  ศรีสุริยชัย ธุรการ อนุมัติ
137 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260342 บ้านโพธิ์ไทร นายวินัย  นามโคตร ธุรการ อนุมัติ
138 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260387 บ้านหนองคูณพิณทอง นางมุทิตา  ทูลประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
139 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260338 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) พรประภา  รัตนทิพย์ ครู อนุมัติ
140 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260338 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) อุษณี  กล้าณรงค์ ครู อนุมัติ
141 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260339 บ้านจรอกใหญ่ ทวีวัฒน์   เสงี่ยมศักดิ์ ครู อนุมัติ
142 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260340 บ้านปราสาทสามัคคี เกษมศักดิ์  นพรัตน์ ครู อนุมัติ
143 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260341 บ้านหนองนา สาวิตรี  พริ้งเพราะ ครู อนุมัติ
144 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260372 บ้านโคกเพชรไสยา นางศิวพร   ทองพิมาย ครู อนุมัติ
145 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260373 บ้านสี่เหลี่ยม นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย ครู อนุมัติ
146 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260374 บ้านสารภี จิตตรี  ดียิ่ง ครู อนุมัติ
147 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260371 บ้านหนองบอน นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน ครู อนุมัติ
148 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260370 บ้านแสลงโทน นางพัชรี  ผูกแก้ว ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
149 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260370 บ้านแสลงโทน นายวรัญญู   วงศ์แต้ ธุรการ อนุมัติ
150 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260384 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) ยอด  พันธ์ภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260385 บ้านหนองบอนวิทยา กนกวรรณ  ศรีสุธรรม ครู อนุมัติ
152 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260386 บ้านห้วยเสลา เพชรลดา  กิตติชาญชัย ครู อนุมัติ
153 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260326 บ้านหนองน้ำขุ่น ปูชนีย์  จงอุทัยไพศาล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
154 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260329 บ้านโนนเสน่ห์ วารุณี  บุตรัตนศิรินทร์ ครู อนุมัติ
155 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260300 บ้านหว้า วิภาวรรณ  การเพียร ครู อนุมัติ
156 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260301 บ้านเขาดินเหนือ สุดาทิพย์  นะรารัมย์ ครู อนุมัติ
157 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260302 บ้านศรีสุข จารุวรรณ  ชาญประโคน ครู อนุมัติ
158 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260303 บ้านหลัก นายประเสริฐ  สระหอม ครู อนุมัติ
159 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260304 บ้านตรุง นางสาวไพรินทร์  ได้พร้อม นักการภารโรง อนุมัติ
160 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260306 นิคมสร้างตนเอง 4 สันต์ฤทัย  หงส์พันธ์ุ ครู อนุมัติ
161 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260307 นิคมสร้างตนเอง 5 อัชฌา  ไชยจันลา ครูธุรการ อนุมัติ
162 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260307 นิคมสร้างตนเอง 5 บุญส่ง  แสนดี ครู อนุมัติ
163 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260308 นิคมสร้างตนเอง 6 จามจุรี  จำปา ครู อนุมัติ
164 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260309 นิคมสร้างตนเอง 8 สุเมธ  ชมกลาง ครู อนุมัติ
165 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260310 บ้านนิคมสายโท 8 อัศวิน  ศิริมาก ครู อนุมัติ
166 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260317 บ้านสายโท 4 ใต้ อุทัย  อุดมพันธ์ ครู อนุมัติ
167 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260278 นิคมสร้างตนเอง 2 ศรินญา  หรีกประโคน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
168 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260298 ชุมชนบ้านโนนเจริญ นายอนุชิต  เชาว์มะเริง ครู อนุมัติ
169 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260299 บ้านถนนโคกใหญ่ พรทิพย์  อันทรินทร์ ครู อนุมัติ
170 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260305 บ้านหนองแวง นายยุทธศักดิ์  แสงฉาย ครู อนุมัติ
171 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260311 นิคมสร้างตนเอง 9 นางสาวศิริพร   โบศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
172 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260271 อนุบาลบ้านกรวด ธิติมา  โคตรชมภู ครู อนุมัติ
173 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260272 บ้านตาอี พาณิภัค  ดอนเหนือ ครู อนุมัติ
174 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260273 บ้านโคกยาง นายอมรรัตน์  โมคกุล ครู อนุมัติ
175 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260274 บ้านเขาดินใต้ ศุภชัย  บ้งคำ ครู อนุมัติ
176 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260275 บ้านยาง นายเรวัติ   โสประโคน ครู อนุมัติ
177 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260276 บ้านหนองตะเคียน ประชุม  กลมประโคน ครู อนุมัติ
178 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260277 บ้านโคกเบง นางสาวพัชราภรณ์  พิชนาหารี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260291 บ้านตัวอย่าง สิทธิพงษ์  ชัยสิทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
180 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260285 นิคมสร้างตนเอง 3 เธียรศักดิ์  เชี่ยวรอบ ครู อนุมัติ
181 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260286 นิคมสร้างตนเอง 7 วัชระ  เชือนรัมย์ ครู อนุมัติ
182 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260289 บ้านบึงเจริญ ศรันญา  ดวงสาม ครูจ้าง อนุมัติ
183 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260284 บ้านสายโท 1 นายฉลองชัย  ดวงจิตร ครู อนุมัติ
184 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260282 นิคมสร้างตนเอง 1 ปัญญา  ยิงป่า ครู อนุมัติ
185 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260283 บ้านโคกระเหย นางปราณีต  เขือดประโคน ครู อนุมัติ
186 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260279 บ้านปราสาททอง อดิศักดิ์  บาลโสง ครู อนุมัติ
187 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260280 บ้านละหอกตะแบง อภิชญา   สุขเกษม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
188 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260281 นิคมพัฒนาสายตรี 2 อาภา  สุวรรณชาลี ครู อนุมัติ
189 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260312 นิคมพัฒนาสายโท 11 นายประดิษฐ   แก้วสว่าง ครู อนุมัติ
190 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260312 นิคมพัฒนาสายโท 11 นายประดิษฐ   แก้วสว่าง ครู อนุมัติ
191 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260313 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ วณิชยา  สีหามาตย์ ครู อนุมัติ
192 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260314 กองทัพบกอุปถัมภ์ ทองแดง  นาทันคิด ครู อนุมัติ
193 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260315 เพียงหลวง ๒ รุ้งลดา   ผินสู่ ครู อนุมัติ
194 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260316 บ้านโคกกะชาย วัฒนา  รัตนกาญจน์ ครู อนุมัติ
195 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260316 บ้านโคกกะชาย บุษณีย์  อันพิมพา ครู อนุมัติ
196 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260287 บ้านหนองไม้งาม 1 จตุพัฒร์  ทะนามศรี ครู อนุมัติ
197 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260288 บ้านหนองไม้งาม 2 วัลย์ลี  สุขงาม ครู อนุมัติ
198 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260290 บ้านตะลุมพุก นายพเยาว์  สันตะพันธ์ ครู อนุมัติ
199 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260292 บ้านสายตรี 9 ปรีชา  สันตินพพรจิตต์ ครู อนุมัติ
200 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260293 บ้านสายตรี 16 เยาวภา  ดาศรี ครู อนุมัติ
201 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260294 บ้านหินลาด นายบุญมา  ตองติดรัมย์ ครู อนุมัติ
202 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260295 บ้านละหานทรายใหม่ กนกวรรณ  ภูมิประโคน ครู อนุมัติ
203 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260296 บ้านละหานทรายเก่า บุญยง  กัลยานุกิจ ครู อนุมัติ
204 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260297 บ้านถนนน้อย อุราพร  ราตรีี ครู อนุมัติ
205 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260691 วัดบ้านแสลงคง กัญวิศร  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
206 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260692 บ้านโคกขมิ้น ชาคริส  บุญสุวรรณ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
207 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260692 บ้านโคกขมิ้น ศศลักษณ์  ศรีชัยชนะ ครู อนุมัติ
208 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260693 บ้านตาแก นางจิตติรัตน์   นิธิโภคินกุล ครู อนุมัติ
209 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260694 เขว้าศึกษา นางธนัญญา   ผดุงแดน ครู อนุมัติ
210 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260696 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) นายบรรลือ   แย้มงาม ครู อนุมัติ
211 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260696 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) ธนกร  ชาญนุวงศ์ ครู อนุมัติ
212 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260697 บ้านปลัด อรุณี  วาลีประโคน ครู อนุมัติ
213 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260698 บ้านตะแบก ดรุณี  บุตรประโคน ครู อนุมัติ
214 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260699 บ้านแพงพวย สมคิด  โยธิกา ธุรการ อนุมัติ
215 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260700 บ้านโคกชุม ธันยนันท์  สอนรัมย์ ครู อนุมัติ
216 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260701 บ้านปราสาท เนียรยุพา  วันจันทึก ครู อนุมัติ
217 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260702 วัดโคกเจริญ สำอางค์  คำแก้ว ครู อนุมัติ
218 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260707 บ้านป่าชัน เศกสรรณ์  วงศ์งาน รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
219 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260707 บ้านป่าชัน นายฐานุกูร  ปรังประโคน ครู อนุมัติ
220 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260708 บ้านปะทัดบุวิทยา จิราภรณ์  อยู่เย็น ครู อนุมัติ
221 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260695 บ้านมะมัง พัชราภรณ์  วิทยพัฒน์ ครู อนุมัติ
222 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260703 อนุบาลบ้านสะเดา นางจุฬาลักษณ์  นากาจิมา ครู อนุมัติ
223 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260704 บ้านบุญช่วย ณวิชญ์  วงค์สม ครู อนุมัติ
224 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260705 วัดพลับพลา อัครพณธ์  คำเอี่ยม ครู อนุมัติ
225 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260706 บ้านโคกโพธิ์ นารี  เก่งรัมย์ ครู อนุมัติ
226 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260709 วัดสำโรง สมหมาย  ฝอยศาลา ครู อนุมัติ
227 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260710 บ้านตะโกรี นายทวี  ทองนัด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
228 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260710 บ้านตะโกรี นาย กช  อึ้งพรภิมนกุล ครู อนุมัติ
229 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260710 บ้านตะโกรี พงศ์พิพัฒน์  ชาญประโคน ครู อนุมัติ
230 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260711 บ้านเสม็ด สมภพ   ประเสริฐศิริรัตน์ ครู อนุมัติ
231 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260711 บ้านเสม็ด ธีรศักดิ์  ผลเจริญ เจ้าหน้าที่ธรุการ อนุมัติ
232 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260712 บ้านประดู่ ธีระ   ไชยรัตน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
233 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260713 พุทธบารมี สุทธิตา  แกมรัมย์ ครู อนุมัติ
234 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260723 วัดบ้านโคกเหล็ก บุษยากร  ยศไกร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
235 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260725 บ้านกระสังสามัคคี สุธิศา  สมหวังได้ ครู อนุมัติ
236 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260726 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา ปัญจ์ชลี   เหล่าศรี ครู อนุมัติ
237 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260728 วัดบ้านตาเสา นายชวาลวิท  บุสำโรง ครูชำนาญการ อนุมัติ
238 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260728 วัดบ้านตาเสา นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์ ครู อนุมัติ
239 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260729 บ้านมะขามทานตะวัน นารี  ชะเทียนรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
240 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260716 บ้านเกต ชวลิต  ทองดีเลิศ ครู อนุมัติ
241 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260717 บ้านตะโกบำรุง นางสายสมร  พิลาพันธ์ ครู อนุมัติ
242 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260718 บ้านโชคกราด นางอุมาพร  พรพันธ์พิสุทธิ์ ครู อนุมัติ
243 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260727 วัดบ้านเมืองโพธิ์ นางสาวิตรี  ไชยรัมย์ ครู อนุมัติ
244 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260722 บ้านจบก ประดับ  โกติรัมย์ ครู อนุมัติ
245 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260720 วัดบ้านสวายจีกน้อย วัฒนพงศ์  ชมพูนันทกานต์ ครู อนุมัติ
246 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260721 วัดบ้านสนวน อธิษฐาน   สร้อยศิริกุล ครู อนุมัติ
247 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260724 วัดบ้านใหม่ วิไลวรรณ  ชุมพลวงศ์ ครู อนุมัติ
248 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260719 บ้านเพชรประชาสามัคคี สมบูรณ์  เจริญรัมย์ ครู อนุมัติ
249 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260714 อนุบาลห้วยราช นิสิต  ประเสริฐศรี ครู อนุมัติ
250 3102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 260715 บ้านดวน นางสาวพรรณทิวา  สินใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ