รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260243 วัดก้านเหลือง จรูญรัตน์  สนทนา ครู อนุมัติ
2 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260244 บ้านโคกยางหนองถนน นางสุธาศิน  สุขสุวรรณ ครู อนุมัติ
3 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260245 บ้านหนองหญ้าวัว ธนวัฒน์  ศุภวงค์ชินศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
4 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260246 บ้านหนองปรือ นายอรรทพล  คงทิพย์ ครู อนุมัติ
5 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260249 บ้านเสลา อำไพ  ทิพย์นางรอง ครู อนุมัติ
6 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260253 บ้านทุ่งโพธิ์ สุนันต์ทา  ก้อนโทนพะเนา ครูชำนาญการ อนุมัติ
7 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260254 บ้านโคกมะค่า สุวรรณา  ภักดีพินิจ ครู อนุมัติ
8 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260221 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สุทธิชาติ  ทิชาชาติ ครู อนุมัติ
9 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260222 บ้านสวายสอ นางวันรัตน์  สอนบุญ ครู อนุมัติ
10 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260223 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) นางสาวสำอาง  สุขสบาย ครู อนุมัติ
11 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260224 บ้านหนองม่วง น.ส.นันทพร  เมฆหมอก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
12 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260226 บ้านตลาดแย้ นายสาระพัด  มกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
13 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา อัฐกร  สิงห์เสนา ครู อนุมัติ
14 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260257 บ้านเสลาโสรง การุณา  นาคินชาติ ครู อนุมัติ
15 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260250 บ้านโคกยางหนองตาสี ณัฐปภัสร์  สารคร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
16 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260252 บ้านแท่นบัลลังก์ วลัยลักษณ์  อินนา พนักงานราชการ อนุมัติ
17 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260251 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) จารุวรรณ  มากวงษ์ ครู อนุมัติ
18 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260255 บ้านทุ่งใหญ่ วรางคณา  ประวัติวิไล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อนุมัติ
19 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) เบญจวรรณ  ขำเอนก ครู อนุมัติ
20 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260216 บ้านหนองเสม็ด ดิเรก  อนันต์ ครู อนุมัติ
21 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260217 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 วรรณลภย์  แสงลุน พนักงานราชการ อนุมัติ
22 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260218 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร ศศิมา  หาเรือนสาสน์ ครู อนุมัติ
23 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260220 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์ ครู อนุมัติ
24 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260213 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางเรวดี  ศรีชุมแสง ครู อนุมัติ
25 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) สมคิด  คำกังวาฬ ครู อนุมัติ
26 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260215 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางสาวลัดดาวัลย์   โล่ห์สุวรรณ ครู อนุมัติ
27 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260247 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวธิดา  จันทร์กระจ่าง ครู อนุมัติ
28 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260248 บ้านหนองกง นายพงษ์ศิริ  นาคศิริชัยกุล ครู อนุมัติ
29 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260248 บ้านหนองกง วินิจ  คุณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
30 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260266 บ้านหนองยาง สุราชิน  พิมพาวัฒนาสุข ครู อนุมัติ
31 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) นางวาสนา  รัตร์สวนจิตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) สารคาม  สยามประโคน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางสาวปุญชรัสมิ์  นาสา ธุรการ อนุมัติ
34 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางศรีนวล  ทวีลาภ ครู อนุมัติ
35 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260227 วัดน้ำไหล นายสุกฤษฎิ์  เทกระโทก ครู อนุมัติ
36 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260228 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) รัตติมา  โค่นถอน ครู อนุมัติ
37 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260229 บ้านหนองแช่ไม้ ฤทธิชัย  พุทไธสง พนักงานราชการ อนุมัติ
38 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260230 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) นางสาววรัญญา   สุขกูล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
39 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260231 บ้านสองพี่น้อง ปราณี  ธีรวิโรจน์ ครู อนุมัติ
40 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260232 บ้านหนองพลวง อุระ  เพ็ชรนอก ครู อนุมัติ
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260236 บ้านบุตาเวสน์ นางสาวสุภาวดี  ขวัญบุญจัน ครู อนุมัติ
42 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260242 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) ประกิจ  ชื่นใจดี ครู อนุมัติ
43 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260241 บ้านหนองบัว นางสมพัก  ละเอียด ครู อนุมัติ
44 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260267 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) ดวงตา  มานพ ครู อนุมัติ
45 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260270 บ้านนิคมเขต ละม่อม  ปิ่นศิริ ครู อนุมัติ
46 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260268 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) กัณรา  รัตนกิติกุล ครู อนุมัติ
47 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260269 บ้านหนองกราด นายเชาว์  รักษ์ทุ่งทอง ครู อนุมัติ
48 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางสำเนียง  หลอดทอง ครู อนุมัติ
49 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260259 บ้านหนองโบสถ์ พัฒนา  อริยะศิริวงศ์ ครู อนุมัติ
50 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260260 บ้านหนองทองลิ่ม นายอนันต์  พิมพ์เขต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260240 บ้านก้านเหลือง วิชัย  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
52 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260238 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) นายบุญเหลือ  ฉิมกูล ครูชํานาญการ อนุมัติ
53 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด ศุภารมย์  ทวีสุข ครู อนุมัติ
54 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260233 บ้านโคกตะโก นายวินัย  พรหมบุตร ครู อนุมัติ
55 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) สุคิด  เรือนมะกอก ครู อนุมัติ
56 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260235 บ้านหนองโสน นางสาวเมตตา  ประสงค์ทรัพย์ ครู อนุมัติ
57 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) รวงนภา  โอดรัมย์ ครู อนุมัติ
58 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) วิฑูรย์  หมวดสันเทียะ ครู อนุมัติ
59 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260264 บ้านวังกระโดน จารุวรรณ  ปัตเตย์ ครูชำนาการพิเศษโรงเรียนบ้านวังกระโดน อนุมัติ
60 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260265 บ้านหนองถั่วแปบ ฉลวย  จีนประสพ ครู อนุมัติ
61 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260615 บ้านโคกสว่าง นายวุฒิกรณ์  การะพันธุ์นิต ครูผู้ช่วย อนุมัติ
62 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260616 บ้านโคกลอย พงศธร  สารศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260616 บ้านโคกลอย พงศธร  สารศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
64 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260618 บ้านตะกรุมทอง นายธีรภัทร์  ใหญ่กลาง ครู อนุมัติ
65 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260619 บ้านโนนพะไล นางสาววารุณี  แดงสี ครู อนุมัติ
66 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260619 บ้านโนนพะไล นางจิชญ์ชญาภัษณ์  ทิพย์กรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260601 บ้านสะเดาหวาน นายพงษ์ศักดิ์  กลับพิษ ครู อนุมัติ
68 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260602 บ้านหนองหว้า นายทนงศักดิ์  บุญเลิศรบ ครู อนุมัติ
69 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260617 บ้านสระตะเคียน นายนาวิน   มณีแสง ครู อนุมัติ
70 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260620 บ้านโคกสูงคูขาด ยุพิน  พันธ์สมบัติ ครู อนุมัติ
71 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ นางสาวพิมพ์ใจ  พิศณุ ครูผูัช่วย อนุมัติ
72 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260589 ชุมชนบ้านดอนอะราง นางปราณี  สนทนาสัมพันธ์ ครู อนุมัติ
73 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260590 บ้านโคกสะอาด นางนฤมล  สายบุญสา ครู อนุมัติ
74 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260591 บ้านโนนขี้เหล็ก เพียงกาญจน์  โภคสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
75 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260598 บ้านคูขาดน้อย นางเมยิกานต์  โสภาค ครู อนุมัติ
76 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260605 บ้านหนองกราด นางสาวนิลรัตน์ญาณ์  รุ้งไร่โคก ครู อนุมัติ
77 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี นายสุรพล  รินทะ ครู อนุมัติ
78 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260609 บ้านลุงขี้หนู วิฑูรย์  โสภาค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
79 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนา นายพงษ์ศักดิ์  สุสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
80 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260587 อนุบาลหนองกี่ รัฐพงศ์  นาโพนงาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
81 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260587 อนุบาลหนองกี่ วัชระพงศ์  จุมพลน้อย ครู อนุมัติ
82 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260592 บ้านหนองกี่สุขสำราญ วันเพ็ญ  ทบหลง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260592 บ้านหนองกี่สุขสำราญ ทนงค์  พึ่งเกษม ครู อนุมัติ
84 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260613 บ้านหนองหัวหมู ณัฏฐ์นริศ  หอยสังข์ ครู อนุมัติ
85 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260594 บ้านสระขุด ภูวิศ  นายภูวิศ อินทร์มา ครู อนุมัติ
86 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260595 ไตรคาม นายทินกร  เจริญชนม์ ครู อนุมัติ
87 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260593 บ้านบุกระสัง นางสาวพาชื่น  เพ็งประโคน ครู อนุมัติ
88 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260596 บ้านหนองมัน นางสาวศรีสอางค์  สุวรรณชาติ ครู อนุมัติ
89 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260596 บ้านหนองมัน นายสุมิตร  ศรีนอก ครู อนุมัติ
90 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260597 บ้านสระสะแก นางณัฏฐ์ชญา  ยอดลองเมือง ครู อนุมัติ
91 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260604 บ้านสระขาม นางสาว  ภาริณี ทิพย์นางรอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
92 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260612 บ้านโคกกระชาย วรรณกร  โชมขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
93 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260614 บ้านหนองม่วง สิริวิมล  โยชน์รัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
94 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260607 บ้านหนองไผ่ กิตติพร  ประทุมตา ครู อนุมัติ
95 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260608 บ้านนาจาน นางสาวอุทัยรัตน์   ก้อนเสมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
96 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260610 จตุคามราษฎร์วิทยา พิเชษฐ  ศรีนาค ครู อนุมัติ
97 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260610 จตุคามราษฎร์วิทยา นายประมวล  ยินดีรส ครู อนุมัติ
98 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260599 วัดเย้ยปราสาท นายวินัย  อ้อมวิหาร ครู อนุมัติ
99 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260600 บ้านขามน้อย นางภัทรภร   จุมพลน้อย ครู อนุมัติ
100 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260603 บ้านหนองตาดำ นางณัฐธยาน์  ศิริถาวรวงศ์ ครู อนุมัติ
101 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260588 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี เจียมจิต   กันยาวุธ ครู อนุมัติ
102 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260588 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี เจียมจิต  นางสาวเจียมจิต กันยาวุธ ครู อนุมัติ
103 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260430 บ้านหนองหมี นายณัฐพล  แต้มทอง ครู อนุมัติ
104 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260431 ชุมชนบ้านโคกว่าน นางสาวจันทร์จิรา  เทียนทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
105 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260432 บ้านสมจิต นายราวี  อยู่จงดี ครู อนุมัติ
106 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260433 บ้านหนองถนน นางสาวจุฑามาศ  แก้วงาม ครู อนุมัติ
107 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260424 บ้านโคกขาม นางอำพร  ชลศิริพงษ์ ครู อนุมัติ
108 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260425 บ้านหนองโบสถ์ อัญชลี  วิเศษฤทธิ์ ครู อนุมัติ
109 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260426 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) พีระพัฒน์  โจทย์พิมาย ครู อนุมัติ
110 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260427 บ้านเทพพยัคฆ์ ประสพ  เสาเกลียว ครู อนุมัติ
111 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260418 ชุมชนวัดชุมพร นายวิภาคย์  หมานจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร อนุมัติ
112 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260419 บ้านบุ นางอัญชุลี  สอนกระโทก ครู อนุมัติ
113 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260420 บ้านโคกตาพรม นายสุมิตร  กระดานลาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260421 บ้านหนองยาง นางเสาวลักษณ์  ติตะพรมมา ครู อนุมัติ
115 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260422 บ้านสว่างพัฒนา นายสมภพ  ตรีกูล ครู อนุมัติ
116 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260423 บ้านปรือพวงสำราญ ขวัญจิต  โกยชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260428 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) กรรณิการ์  ศิริบุญ ครู อนุมัติ
118 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260429 บ้านหนองละหานทราย นางจารุวรรณ  จีนแส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260434 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย นายประเสริฐ  พินิจนาม ครู อนุมัติ
120 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260435 บ้านโคกไม้แดง สมปอง  สมบุญศรี ครู อนุมัติ
121 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260436 บ้านโคกเฟือง อารยา  พินิจนาม ครู อนุมัติ
122 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260441 บ้านสันติสุข นายเกรียงศักดิ์  นพรัตน์ ครู อนุมัติ
123 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260447 บ้านน้อยหนองหว้า เกษร  ใจดี ครู อนุมัติ
124 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260440 วัดกัลยาณธรรมาราม นายบัณฑิต  ศรีอนงค์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
125 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 บ้านตากอง นายสุทัศน์  ทิมพิทักษ์ ครู อนุมัติ
126 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260438 บ้านหนองกราด วัชรพงษ์  วิเศษฤทธิ์ ครู อนุมัติ
127 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260439 บ้านหนองตะครอง พจมาศ  เบ็ญณรงค์ ครู อนุมัติ
128 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260442 บ้านปากช่อง สิทธิเดช  โตสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260443 บ้านหนองแวง จารินี  ทิพย์อักษร ครู อนุมัติ
130 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260444 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) บัลลังก์  เสียงดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
131 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260445 บ้านหนองตาเยา อรรถพล  ฉิมกูล ครูชำนาญการ อนุมัติ
132 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260445 บ้านหนองตาเยา อรรถพล  ฉิมกูล ชำนาญการ อนุมัติ
133 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260446 บ้านหนองหว้า แสงอรุณ  กุนอก ครู อนุมัติ
134 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 บ้านบาระแนะ จันทร์จิรา  พกกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 บ้านบาระแนะ พิไลวรรณ   ชำนาญเนาว์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
136 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260449 บ้านราษฎร์รักแดน กำไล  มูระคา ครู อนุมัติ
137 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260450 บ้านแท่นทัพไทย นางสาวรัตน์ติกาล  มูระคา ครู อนุมัติ
138 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260451 บ้านผไทรวมพล นางสาวจิรัชญา  ภาสดา ครู อนุมัติ
139 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 บ้านเทพพัฒนา นายสมชาย  ปราบพยัตฆา ครูชำนาญการพิเศษ(คศ3) อนุมัติ
140 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 บ้านเทพพัฒนา รัฐฐกรณ์  วิชญะปัณณกรณ์ ครู อนุมัติ
141 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260636 บ้านปลื้มพัฒนา นางละมัย  บุญประสาท ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260637 บ้านหินโคน ปวีณา  โอดรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
143 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260637 บ้านหินโคน ปัญญา   สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
144 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260638 บ้านโคกเขาพัฒนา เตือนใจ  บำรุงแจ่ม ครู อนุมัติ
145 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260639 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) จิตติพร  แก้วกำกง ครู อนุมัติ
146 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260632 บ้านโคกลอย นายสุวิทย์  มลาศรี ครู อนุมัติ
147 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 บ้านไทยเจริญ กฤษณา  โชยรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
148 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260631 บ้านโคกสมบูรณ์ นางรุ่งนภา  กุลจันทร์ ครู อนุมัติ
149 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260628 บ้านกองพระทราย จรรยา  ปานชาติ ครู อนุมัติ
150 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260629 บ้านโคกงิ้ว ภัสราภรณ์  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
151 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260626 บ้านทุ่งไผ่ พนม   นาคชลธี ครู อนุมัติ
152 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260622 อนุบาลปะคำ นางขนิษฐา  ประสาร ครู อนุมัติ
153 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260633 บ้านหนองน้ำขุ่น สมส่วน  ไทยยินดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
154 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260634 ชุมชนบ้านดอนนางงาม นายอนณ  ปริวันตา ครู อนุมัติ
155 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260623 บ้านสุขสำราญ จิตรลดา  วิทยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
156 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อริสา   รัตนบุรี ครู อนุมัติ
157 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260624 บ้านหูทำนบ อ้อมฤดี  เมืองศรี ครู อนุมัติ
158 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260625 บ้านหนองต้อ ชุติมา  โพธี ครู อนุมัติ
159 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260665 บ้านไทยสามัคคี อติเทพ  ซิมกระโทก ครู อนุมัติ
160 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260666 บ้านหนองบัวลี นายปราโมทย์  อ่อนพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260672 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ นางสุธิดา  ศิริสันติเมธาคม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
162 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260678 บ้านขามเสม็ดบำรุง จินตนา  ธรรมวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260679 บ้านชุมแสง ธีรวัฒน์  ทองอำพันธ์ ครู อนุมัติ
164 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260680 บ้านหนองตะคร้อ สำเร็จ  ปานกลาง ครู อนุมัติ
165 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260681 บ้านโคกปราสาท กมลพรรณ  ขันทะศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
166 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260682 บ้านหนองย่างหมู อภิญญา  ปองนาน ครู อนุมัติ
167 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260683 บ้านฝ้าย ไกรวุฒิ  พรรสิงศร ครู อนุมัติ
168 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260667 บ้านหนองกวางทอง นายสุภาพ  วงศ์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
169 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260660 อนุบาลหนองหงส์ อภิรัฐ  นานอก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
170 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260674 เบญจมาศกุญชร อร่าม  จันทะแจ่ม ครู อนุมัติ
171 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260674 เบญจมาศกุญชร นางสาวสายสุดา   จันทะแจ่ม ครู อนุมัติ
172 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260675 บ้านหนองโคลน สุเทพ  กุฎฤาษี ครู อนุมัติ
173 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260676 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ นัยนา  ประกอบกัน ครู อนุมัติ
174 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260677 บ้านหนองเต่า นันทิกาญ  ปะราชิโก ครู อนุมัติ
175 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260673 บ้านนายาวสามัคคี นายอดุลย์  วิกุล ครู อนุมัติ
176 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260670 บ้านหนองกก นางสุมิตรา  แสงภารา ครู อนุมัติ
177 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260671 บ้านไทรออ นายบุญฉลอง  ศรีสุวะ ครู อนุมัติ
178 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260668 วัดโนนศรีคูณ นายสรศักดิ์  ซุนเฮงกุล ครู อนุมัติ
179 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260669 บ้านห้วยก้อม วาสนา  เรืองสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
180 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260664 บ้านกระเบื้อง เบญจมาศ  พรหมทา ครู อนุมัติ
181 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260661 บ้านศรีม่วงแดง บัณฑิต  พับพิมพ์สัย ครู อนุมัติ
182 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260662 บ้านโนนสูงน้อย นางจินตนา  แจ่มโนนคูณ ครู อนุมัติ
183 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260663 บ้านศรีภูมิ อุลัยวรรณ  บำรุงภักดิ์ ครู อนุมัติ
184 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260684 ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- นางกรรณฑมน  วัฒนพรวณิชย์ ครู อนุมัติ
185 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260685 วัดห้วยหิน รัชนี  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
186 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260686 บ้านหนองเพชร นายจักรพรรดิ  เดิมทำรัมย์ ครู อนุมัติ
187 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260687 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ปัญจนา  กลิ่นสุข ครู อนุมัติ
188 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260690 บ้านโพธิ์ทอง ฉัตรชัย  สกิจขวา พนักงานราชการ อนุมัติ
189 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260688 บ้านสำราญ นางสาวเกษมณี  แคนเสา พนักงานราชการ อนุมัติ
190 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260689 บ้านโคกโสนทองวิทยา นางณัฐกร  ไชยทองรัตน์ ครู อนุมัติ
191 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260731 บ้านโกรกแก้ว นางสาวปภัชญา  โสดา ครู อนุมัติ
192 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260732 วราวัฒนา ชณากาญจน์  คำสอน ครู อนุมัติ
193 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260735 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ นายทวีพงษ์  ดีพันธ์ ครู อนุมัติ
194 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260738 บ้านม่วงงาม นางสาวนงค์เยาว์  ภูมิค้า ครู อนุมัติ
195 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260737 บ้านดอนสมบูรณ์ นายกฤษณ์  พวงพันธ์ ครู อนุมัติ
196 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260736 บ้านทุ่งจังหัน นายวิรัตน์    พรมรักษ์ ครู อนุมัติ
197 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260734 บ้านขลุงไผ่ นางจารุวรรณ  ปรีชา ครู อนุมัติ
198 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260733 บ้านอุบลสามัคคี สำอางค์  ชำนิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
199 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260730 อนุบาลโนนสุวรรณ ดำริ  ดำริ สละกลาง อนุมัติ
200 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260777 อนุบาลโนนดินแดง นายพชรพน  ธรรมวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
201 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สมาน  แรงประโคน ครูชำนาญการ อนุมัติ
202 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260787 บ้านซับคะนิง อภิวัฒน์  คำแหงรส ครู อนุมัติ
203 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260780 บ้านคลองหิน นางนลินทิพย์   ธราดลพิทักษ์ ครู อนุมัติ
204 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260788 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า นายชนะ  ทองสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
205 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ สราวุธ  สุธา ครู อนุมัติ
206 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260783 บ้านลำนางรอง ศกลวรรณ  ติมอนรัมย์ ครู อนุมัติ
207 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260784 บ้านหนองเสม็ด นางมะลิ  โคนะโล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260785 บ้านคลองโป่ง นางสาววลัยภรณ์   วุฒิพงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
209 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260781 บ้านน้อยสะแกกวน ภูษิตา   นระดี ครู อนุมัติ
210 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260778 บ้านส้มป่อย นายวัชระมานนท์  ผันอากาศ ครู อนุมัติ
211 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี มนตรี  ศรีขาวรส ครู อนุมัติ
212 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) วุฒิศักดิ์  สันโดษ ครู อนุมัติ
213 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) รัศมี  ศริญญาวัจน์ ครู อนุมัติ
214 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260813 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) สุชีพ  คงทวี ครู อนุมัติ
215 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260814 บ้านสี่เหลี่ยม นางแสงเดือน  คงพลปาน ครู อนุมัติ
216 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) นายภาณุวัชร  วรนุช ครู อนุมัติ
217 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260808 บ้านดอนไม้ไฟ อารณีย์  รอดอุไร พนักงานราชการ อนุมัติ
218 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260811 บ้านบัวตะเคียน วิไลวรรณ  แก้วอำไพ ครู อนุมัติ
219 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260806 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) เลิศฤทธิ์  ด่านกระโทก ครู อนุมัติ
220 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260817 บ้านถาวร สมศักดิ์  สีหราช ครู อนุมัติ
221 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260819 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วีระ  ศรีโนนม่วง ครูผู้สอน อนุมัติ
222 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260824 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา นางพินทอง   เทกระโทก ครู อนุมัติ
223 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260818 บ้านยายคำ มนูญ  เพื่อนรัมย์ ครู อนุมัติ
224 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260820 วัดสุขสำราญ ลาวัลย์  ศรีผดุง ครู อนุมัติ
225 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260821 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ เฉลิมเกียรติ  แดงกองโค ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
226 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260822 บ้านโนนศิลา นายสายชล  จันทร์สิงห์ ครู อนุมัติ
227 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260823 บ้านโนนทอง นายพิสิทธิ์  ทนเล พนักงานราชการ อนุมัติ
228 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260810 บ้านเขว้า พิษณุ  สาระปัญญา ครู อนุมัติ
229 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260809 บ้านโคกยาง นางณริฌา  สัตย์ฌุชนม์ ครู อนุมัติ
230 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260816 ไทยรัฐวิทยา 90 นางอุทัย  เภตรา ครู อนุมัติ
231 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260807 บ้านตะโก พัชรี  เยียชะโลม ครูผูช่วย อนุมัติ