รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260243 วัดก้านเหลือง นางสาวจรูญรัตน์  สนทนา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
2 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260243 วัดก้านเหลือง นายสมส่วน  เสาวกูล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260244 บ้านโคกยางหนองถนน นางสาวนันท์นภัส  ปาโมกข์ ครู อนุมัติ
4 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260245 บ้านหนองหญ้าวัว สุภาพร  คงทิพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
5 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260246 บ้านหนองปรือ อรรทพล  คงทิพย์ ครู อนุมัติ
6 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260249 บ้านเสลา นางสาวอำไพ  ทิพย์นางรอง ครู อนุมัติ
7 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260253 บ้านทุ่งโพธิ์ นายบัญชา  อันดี ครู อนุมัติ
8 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260254 บ้านโคกมะค่า สุวรรณา  ภักดีพินิจ ครู อนุมัติ
9 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260254 บ้านโคกมะค่า สุนทร  กุนอก ครู คศ.1 อนุมัติ
10 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260221 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) นายประจักษ์   วรนุช ครู อนุมัติ
11 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260221 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) นายสุทธิชาติ  ทิชาชาติ ครู อนุมัติ
12 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260222 บ้านสวายสอ นันทพร  เมฆหมอก ครูธุรการ อนุมัติ
13 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260223 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) นางลดารัตน์  พูลลาภ ครู อนุมัติ
14 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260223 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) นางวลัยพร  จินดาดวง ครู อนุมัติ
15 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260224 บ้านหนองม่วง นางสุจิตรา  บุญรอง ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
16 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260224 บ้านหนองม่วง เปรมจิต  เฉื่อยฉ่ำ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ อนุมัติ
17 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260226 บ้านตลาดแย้ นางทวีป  พวงมาลัย ครู อนุมัติ
18 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา พรรณปพร  ปรีดิธาดากุล ครู อนุมัติ
19 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา กรณิศ  วิจิตรศักดิ์ ธุรการ อนุมัติ
20 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260257 บ้านเสลาโสรง ศิริลักษณ์  ปราบสกูล ครู อนุมัติ
21 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260250 บ้านโคกยางหนองตาสี เอกลักษณ์  อ่อนราษฎร์ ธุรการ อนุมัติ
22 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260250 บ้านโคกยางหนองตาสี สุกานดา  อันดี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260252 บ้านแท่นบัลลังก์ วลัยลักษณ์  อินนา ครู อนุมัติ
24 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260251 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) จารุวรรณ  มากวงษ์ ครู อนุมัติ
25 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260255 บ้านทุ่งใหญ่ วรางคณา  วัชพืช ครูผู้สอน อนุมัติ
26 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) จินดามณี  แก้วสด ครู อนุมัติ
27 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) เบญจวรรณ  ขำเอนก ครู อนุมัติ
28 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260216 บ้านหนองเสม็ด ดิเรก  อนันต์ ครู อนุมัติ
29 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260217 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 อัญนิภา  ศรีชุม ครู อนุมัติ
30 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260218 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางสาวจิตรลดา  นรัฐกิจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
31 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260218 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางสาวรจนา  มากชุมแสง ครู อนุมัติ
32 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260220 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ถนอมศรี  สันโดษ ครู อนุมัติ
33 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260213 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นายบุรมย์   อินทะเสน ครู อนุมัติ
34 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ศศมล  สมานชาติ ครู อนุมัติ
35 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นายสมคิด  คำกังวาฬ ครู อนุมัติ
36 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) วีระ  สายเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
37 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260215 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) ลัดดาวัลย์  โล่ห์สุวรรณ ครู อนุมัติ
38 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260247 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) นางอุดมลักษณ์  ธรณีวงศ์ ครู อนุมัติ
39 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260247 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) ธิดา  จันทร์กระจ่าง ครู อนุมัติ
40 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260248 บ้านหนองกง นายพงษ์ศิริ  นาคศิริชัยกุล ครู อนุมัติ
41 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260248 บ้านหนองกง วินิจ  คุณวงศ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
42 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260266 บ้านหนองยาง นาย  สุราชิน พิมพาวัฒนาสุข ครู อนุมัติ
43 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260266 บ้านหนองยาง นายจุมพล  กาญจนะ ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
44 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) นางสาวสารคาม  สยามประโคน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
45 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก น.ส.พจนีย์  นาสา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
46 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางศรีนวล  ทวีลาภ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260227 วัดน้ำไหล สุกฤษฎิ์  เทกระโทก ครู อนุมัติ
48 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260227 วัดน้ำไหล SOMSUAN  PHIWPHONG ครู อนุมัติ
49 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260228 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) รัตติมา  โค่นถอน ครู อนุมัติ
50 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260229 บ้านหนองแช่ไม้ นางสาววีณา   นิลปานันท์ ครู อนุมัติ
51 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260229 บ้านหนองแช่ไม้ กนกพรรณ  พูนสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
52 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260230 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) นางสาวธัญชนก   สืบชาติ ครู อนุมัติ
53 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260231 บ้านสองพี่น้อง นางผาสุข  วิทย์ศลาพงษ์ ครู อนุมัติ
54 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260232 บ้านหนองพลวง นายสุพล  คชชาญ ครู อนุมัติ
55 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260232 บ้านหนองพลวง ว่าที่ร้อยโทอุระ  เพ็ชรนอก ครู อนุมัติ
56 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260236 บ้านบุตาเวสน์ นายชยกร  ดวงประวัติ ครู อนุมัติ
57 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260242 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) สุธันญา  เครือบคณโท ครู อนุมัติ
58 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260242 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) นางสมพิศ  พรหมบุตร ครู อนุมัติ
59 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260241 บ้านหนองบัว นางสมพัก  ละเอียด ครู อนุมัติ
60 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260267 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) พิมพ์ปวีณ์  เหมือนนึก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
61 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260270 บ้านนิคมเขต นางสาวละม่อม  ปิ่นศิริ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260270 บ้านนิคมเขต วาสนา  มีพวงผล ครู อนุมัติ
63 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260268 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) ปุณณดา  รัตนกิติกุล ครู อนุมัติ
64 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260269 บ้านหนองกราด ภัฏดีวิชย์  สักบุตร ครู อนุมัติ
65 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางสำเนียง  หลอดทอง ครู อนุมัติ
66 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260259 บ้านหนองโบสถ์ นางสายเปล  นาคินชาติ ครูธุรการ อนุมัติ
67 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260260 บ้านหนองทองลิ่ม ประภาภรณ์  วงศ์เป็นพันธุ์ ครู อนุมัติ
68 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260260 บ้านหนองทองลิ่ม อนันต์  พิมพ์เขต ครู อนุมัติ
69 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260240 บ้านก้านเหลือง วิชัย  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
70 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260238 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) มโนรมย์  ชาติประสพ ครูชำนาญการ อนุมัติ
71 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260238 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) บุญเหลือ  ฉิมกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
72 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด ศุภารมย์  ทวีสุข ครู อนุมัติ
73 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด พิมพ์พิศา  ภัทรสมพงษ์ ครู อนุมัติ
74 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260233 บ้านโคกตะโก นายวินัย  พรหมบุตร ครู คศ.3 อนุมัติ
75 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) ชุติกาญจน์  อันดี พนักงานราชการ อนุมัติ
76 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) วันรัตน์  สอนบุญ ครู อนุมัติ
77 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) สุคิด  เรือนมะกอก ครู อนุมัติ
78 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260235 บ้านหนองโสน ชุลีพร  เรือโป๊ะ ครู อนุมัติ
79 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260235 บ้านหนองโสน นางสาวเมตตา  ประสงค์ทรัพย์ ครู อนุมัติ
80 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) รวงนภา  โอดรัมย์ ครู อนุมัติ
81 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) โยษิตา  เพชรกูลกิจ ครู อนุมัติ
82 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) ชัยวัฒน์  จีนเป็นวงศ์ ธุรการ อนุมัติ
83 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260264 บ้านวังกระโดน จารุวรรณ  ปัตเตย์ ครู อนุมัติ
84 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260265 บ้านหนองถั่วแปบ อุบล  คูณขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
85 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260265 บ้านหนองถั่วแปบ นันทิพงษ์  ดำมีขาว ครู อนุมัติ
86 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260615 บ้านโคกสว่าง นางอมรรัตน์  จันทะนันท์ ครู อนุมัติ
87 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260615 บ้านโคกสว่าง อรวรรณ  ภัทรพันธ์ุโกศล ครู อนุมัติ
88 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260616 บ้านโคกลอย พงศธร  สารศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
89 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260618 บ้านตะกรุมทอง นางผ่องผิว  บุญเบ้า ครู อนุมัติ
90 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260619 บ้านโนนพะไล น.ส.ศศิวรรณ  บุญเขื่อง ครู อนุมัติ
91 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260601 บ้านสะเดาหวาน เกษม  พิมวันนา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
92 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260601 บ้านสะเดาหวาน นายจักรพงษ์  รังพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
93 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260602 บ้านหนองหว้า นางสาวนภัสวรรณ  บุญที ครู คศ.2 อนุมัติ
94 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260617 บ้านสระตะเคียน นายนาวิน  มณีแสง ครู อนุมัติ
95 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260620 บ้านโคกสูงคูขาด ยุพิน  พันธ์สมบัติ ครู อนุมัติ
96 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260620 บ้านโคกสูงคูขาด เบญจวรรณ  เหลวกูล ครู อนุมัติ
97 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ นางสาวพิมพ์ใจ  พิศณุ ครู อนุมัติ
98 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260589 ชุมชนบ้านดอนอะราง นายเมทิน  สุระแสน ครู อนุมัติ
99 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260589 ชุมชนบ้านดอนอะราง อดิศักดิ์  ปิงปอง ธุรการ อนุมัติ
100 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260590 บ้านโคกสะอาด นางคชภรณ์  สายบุตร เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
101 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260591 บ้านโนนขี้เหล็ก ปรีชา  มั่งมี ครู อนุมัติ
102 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260598 บ้านคูขาดน้อย นางเมยิกานต์  โสภาค ครู อนุมัติ
103 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260605 บ้านหนองกราด นิลรัตน์ญาณ์  รุ้งไร่โคก ครู อนุมัติ
104 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี kokkgapee  1031260606 ครู อนุมัติ
105 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260609 บ้านลุงขี้หนู วิฑูรย์  โสภาค ครู อนุมัติ
106 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนา พงษ์ศักดิ์  สุสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
107 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260587 อนุบาลหนองกี่ อนุบาลหนองกี่  หนองกี่ รร อนุมัติ
108 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260587 อนุบาลหนองกี่ วัชระพงศ์  จุมพลน้อย ครู อนุมัติ
109 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260592 บ้านหนองกี่สุขสำราญ thanong  Phue ครู อนุมัติ
110 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260592 บ้านหนองกี่สุขสำราญ เอกศิลป์  ขันนอก ครู อนุมัติ
111 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260613 บ้านหนองหัวหมู ปรเมศ  หอยสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260594 บ้านสระขุด นายอานนท์  พรมมณี ครู อนุมัติ
113 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260595 ไตรคาม นายทินกร  เจริญชนม์ ครู อนุมัติ
114 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260593 บ้านบุกระสัง พาชื่น   เพ็งประโคน ครู อนุมัติ
115 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260596 บ้านหนองมัน นายสุมิตร  ศรีนอก ครู อนุมัติ
116 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260597 บ้านสระสะแก ณัฏฐ์ชญา  ยอดลองเมือง ครู อนุมัติ
117 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260604 บ้านสระขาม บัญชา  อุตสาหรัมย์ ครู อนุมัติ
118 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260612 บ้านโคกกระชาย นางสาววรรณกร  โชมขุนทด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
119 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260612 บ้านโคกกระชาย นายพีระพงษ์  สุขแสวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
120 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260614 บ้านหนองม่วง สุจิตรา  เหลาสา ครู อนุมัติ
121 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260614 บ้านหนองม่วง ประนอม  วงศ์พล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
122 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260607 บ้านหนองไผ่ นางกิตติพร  ประทุมตา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260607 บ้านหนองไผ่ บรรพต  หรีกประโคน ครู อนุมัติ
124 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260608 บ้านนาจาน นาวิน  ศิริพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
125 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260608 บ้านนาจาน อุทัยรัตน์  ก้อนเสมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
126 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260610 จตุคามราษฎร์วิทยา นายประมวล   ยินดีรส ครู อนุมัติ
127 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260599 วัดเย้ยปราสาท วินัย  อ้อมวิหาร ครู อนุมัติ
128 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260600 บ้านขามน้อย พิชญา  จำปาโท พนักงานราชการ อนุมัติ
129 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260600 บ้านขามน้อย ภัทรภร  พิมสา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260600 บ้านขามน้อย panumat  songprakhon ครู อนุมัติ
131 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260603 บ้านหนองตาดำ นางณัฐธยาน์  ศิริถาวงวงศ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
132 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260603 บ้านหนองตาดำ bnngon  rattanawan พนักงานราชการ อนุมัติ
133 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260588 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี นางสาวเจียมจิต  กันยาวุธ ครู คศ.๑ อนุมัติ
134 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260430 บ้านหนองหมี ณัฐพล  แต้มทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260431 ชุมชนบ้านโคกว่าน อรรถพร  เพ่งพิศ ธุรการ อนุมัติ
136 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260432 บ้านสมจิต จำนงค์  ยินดีรส ครู อนุมัติ
137 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260433 บ้านหนองถนน ดารา  สุวรรณ ครูชำนาญการ อนุมัติ
138 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260433 บ้านหนองถนน นายสุขุม  แป้นทอง ครู/ชำนาญการ อนุมัติ
139 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260424 บ้านโคกขาม นางอำพร  ชลศิริพงษ์ ครู คศ3 อนุมัติ
140 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260425 บ้านหนองโบสถ์ อัญชลี  วิเศษฤทธิ์ ครู อนุมัติ
141 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260426 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) พีระพัฒน์  โจทย์พิมาย ครู อนุมัติ
142 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260427 บ้านเทพพยัคฆ์ ประสพ  เสาเกลียว ครู อนุมัติ
143 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260418 ชุมชนวัดชุมพร นายวิภาคย์  หมานจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร อนุมัติ
144 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260419 บ้านบุ อัญชุลี  สอนกระโทก ครู อนุมัติ
145 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260420 บ้านโคกตาพรม นายทำนพ  ปุราทะกา ครู อนุมัติ
146 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260421 บ้านหนองยาง ลำดวน  สุภศร ครู อนุมัติ
147 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260421 บ้านหนองยาง พรธนาลักษณ์  หงษ์เจือ พนักงานราชการ อนุมัติ
148 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260422 บ้านสว่างพัฒนา สมภพ  ตรีกูล ครู อนุมัติ
149 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260423 บ้านปรือพวงสำราญ ณภัทรัตน์  พึ่งประสพ ครู อนุมัติ
150 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260428 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) นายบุญส่ง  ชัยศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
151 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260428 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) นางสาวกรรณิการ์  ศิริบุญ ครู อนุมัติ
152 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260429 บ้านหนองละหานทราย กัณฐีกานต์  ศรประสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
153 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260429 บ้านหนองละหานทราย นายพูนทรัพย์  เรืองสมบัติ ครูธุรการ อนุมัติ
154 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260434 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ประเสริฐ  พินิจนาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
155 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260434 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ทัศนีย์  สหวัฒนชาติ ครู อนุมัติ
156 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260435 บ้านโคกไม้แดง สมปอง  สมบุญศรี ครู อนุมัติ
157 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260436 บ้านโคกเฟือง อารยา  พินิจนาม ครู อนุมัติ
158 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260441 บ้านสันติสุข นางชมพูนุช  ลีสม ครู อนุมัติ
159 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260447 บ้านน้อยหนองหว้า เกษร  ใจดี ครู คศ.1 อนุมัติ
160 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260440 วัดกัลยาณธรรมาราม บัณฑิต  ศรีอนงค์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
161 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 บ้านตากอง นางโคมทอง  สุขมาก ครู อนุมัติ
162 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260437 บ้านตากอง นายสุทัศน์  ทิมพิทักษ์ ครู คศ 3 อนุมัติ
163 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260438 บ้านหนองกราด นายวัชรพงษ์  วิเศษฤทธิ์ ครู อนุมัติ
164 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260438 บ้านหนองกราด ศศิธร  มณีใหญ่ ครูธุรการ อนุมัติ
165 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260439 บ้านหนองตะครอง นายสุเมธ  ทิพย์ศรีหา ครู อนุมัติ
166 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260439 บ้านหนองตะครอง นายทรงพล  เหลืองสีนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
167 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260439 บ้านหนองตะครอง พจมาศ  เบ็ญณรงค์ คศ.1 อนุมัติ
168 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260442 บ้านปากช่อง ชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว ครู อนุมัติ
169 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260443 บ้านหนองแวง นางสาวจารินี  ทิพย์อักษร ครู อนุมัติ
170 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260444 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) นายบัลลังก์  เสียงดี ครู อนุมัติ
171 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260444 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) สายทอง  ศรีนาค ครู อนุมัติ
172 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260445 บ้านหนองตาเยา อรรถพล  ฉิมกูล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ อนุมัติ
173 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260445 บ้านหนองตาเยา นายธนรัฐ  สุทธะสนธิ์ ครูธุรการ อนุมัติ
174 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260446 บ้านหนองหว้า รุ่งนภา  อันโน ครู อนุมัติ
175 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260446 บ้านหนองหว้า พัสดา  วาเสนัง ครู อนุมัติ
176 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 บ้านบาระแนะ สุภาพร  พวงเพชร พนักงานราชการ อนุมัติ
177 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 บ้านบาระแนะ จันทร์จิรา  พกกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260448 บ้านบาระแนะ เมธากฤษ  สมบังใด พนักงานราชการ อนุมัติ
179 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260449 บ้านราษฎร์รักแดน กำไล  มูระคา ครู อนุมัติ
180 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260449 บ้านราษฎร์รักแดน สุพรรณ์   เรืองสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
181 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260450 บ้านแท่นทัพไทย นางสาวรัตน์ติกาล  มูระคา ครู อนุมัติ
182 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260451 บ้านผไทรวมพล วัลยา  บ่อไทย ครู อนุมัติ
183 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 บ้านเทพพัฒนา Katesara  Chatkhamdee ธุรการ อนุมัติ
184 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260635 บ้านเทพพัฒนา สมชาย  ปราบพยัคฆา ครู อนุมัติ
185 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260636 บ้านปลื้มพัฒนา ละมัย  บุญประสาท ครู คศ.3 อนุมัติ
186 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260636 บ้านปลื้มพัฒนา นายทรงพล  พลศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
187 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260637 บ้านหินโคน นายสมพร  เหลืองกระโทก ครู คศ. 3 อนุมัติ
188 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260637 บ้านหินโคน นางชลธิดาพร  เลือดกุมภา ครู อนุมัติ
189 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260638 บ้านโคกเขาพัฒนา นางพเยาว์  วัฒนาดิลกชาติกุล ครู อนุมัติ
190 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260638 บ้านโคกเขาพัฒนา นายไพฑูรย์  คำมะนะ ครู อนุมัติ
191 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260638 บ้านโคกเขาพัฒนา ปริศนา  นพพิทักษ์ ธุรการ อนุมัติ
192 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260639 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) จิตติพร  แก้วกำกง ครู อนุมัติ
193 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260639 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) นายสาธิต  ปริวันตา ครู อนุมัติ
194 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260639 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วิเชียร  บุญยืน ครู อนุมัติ
195 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260632 บ้านโคกลอย สิบตรีอุดม  วรรณวิเศษ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
196 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260632 บ้านโคกลอย ธานินทร์  บุญอบ ครู อนุมัติ
197 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260632 บ้านโคกลอย สุวิทย์  มลาศรี ครู อนุมัติ
198 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 บ้านไทยเจริญ นายเศวต  ทิพย์อักษร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
199 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260630 บ้านไทยเจริญ นางสาวกฤษณา  โชยรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
200 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260631 บ้านโคกสมบูรณ์ รุ่งนภา  กุลจันทร์ หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
201 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260631 บ้านโคกสมบูรณ์ ปานเทพ  ปักกาเวสูง ครู อนุมัติ
202 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260628 บ้านกองพระทราย จรรยา  ปานชาติ ครู อนุมัติ
203 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260629 บ้านโคกงิ้ว บรรจง  วงศ์ธนสุข ครู อนุมัติ
204 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260626 บ้านทุ่งไผ่ พนม  นาคชลธี ครู อนุมัติ
205 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260622 อนุบาลปะคำ กัญญ์ชิสา  นาคินชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
206 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260622 อนุบาลปะคำ อนุบาลปะคำ  ขนิษฐา ประสาร ครู อนุมัติ
207 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260633 บ้านหนองน้ำขุ่น สมส่วน  ไทยยินดี ครู อนุมัติ
208 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260633 บ้านหนองน้ำขุ่น นางวาสนา  รัตร์สวนจิตร ครู อนุมัติ
209 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260633 บ้านหนองน้ำขุ่น นายปรเมศวร์  มะเสนา ธุรการ อนุมัติ
210 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260634 ชุมชนบ้านดอนนางงาม นางสาวชัยพร  วรรณสุข จนท.ธุรการ อนุมัติ
211 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260634 ชุมชนบ้านดอนนางงาม สุพรรณี  แสนมณี ครู อนุมัติ
212 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260623 บ้านสุขสำราญ จิตรลดา  วิทยรัตน์ ครู อนุมัติ
213 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง อริสา  รัตนบบุรี ครู อนุมัติ
214 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง นายนรินทร์  ลีกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
215 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง นางสาวสุกฤตา  เสนาราช ครู อนุมัติ
216 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง นางสมคิด   สีดาดี ครู คศ 2 อนุมัติ
217 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260624 บ้านหูทำนบ อ้อมฤดี  เมืองศรี ครู อนุมัติ
218 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260625 บ้านหนองต้อ นายอภินันท์   ชัยน้ำอ้อม ครู อนุมัติ
219 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260625 บ้านหนองต้อ รุ่งอรุณ  เทียรวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
220 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260625 บ้านหนองต้อ ชุติมา  โพธี ครู อนุมัติ
221 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260665 บ้านไทยสามัคคี อติเทพ  ซิมกระโทก ครู อนุมัติ
222 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260666 บ้านหนองบัวลี ปราโมทย์  อ่อนพันธ์ ครู อนุมัติ
223 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260672 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ สุธิดา  ศิริสันติเมธาคม ครู อนุมัติ
224 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260678 บ้านขามเสม็ดบำรุง นายปรีชาญ  บุปผาวาส ครู อนุมัติ
225 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260679 บ้านชุมแสง ธีรวัฒน์  ทองอำพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
226 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260680 บ้านหนองตะคร้อ นางสำเร็จ  ปานกลาง ครู อนุมัติ
227 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260681 บ้านโคกปราสาท นายพีรวิชญ์  สีระสูงเนิน ครู อนุมัติ
228 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260681 บ้านโคกปราสาท กมลพรรณ  ขันทะศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
229 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260682 บ้านหนองย่างหมู อภิญญา  ปองนาน ครู อนุมัติ
230 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260682 บ้านหนองย่างหมู พรรคพงศ์สนิท  กองสนั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
231 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260683 บ้านฝ้าย ไพบูลย์  ประราชิโก ครู อนุมัติ
232 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260683 บ้านฝ้าย นายไกรวุฒิ  พรรสิงศร ครู อนุมัติ
233 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260667 บ้านหนองกวางทอง นายสุภาพ  วงศ์ประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
234 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260660 อนุบาลหนองหงส์ อภิรัฐ  นานอก ธุรการ อนุมัติ
235 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260674 เบญจมาศกุญชร นายกิติภูมิ  คุณสูงเนิน ครู อนุมัติ
236 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260674 เบญจมาศกุญชร ไสว  ปะกิระคะ ครู อนุมัติ
237 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260675 บ้านหนองโคลน บังอร  สีดาพรม ครู อนุมัติ
238 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260675 บ้านหนองโคลน ถวิล  ตาชูชาติ ครู อนุมัติ
239 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260676 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ นางนัยนา  ประกอบกัน ครู อนุมัติ
240 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260677 บ้านหนองเต่า นางกัญญารัตน์  อุทัยรัตน์ ครู อนุมัติ
241 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260677 บ้านหนองเต่า นันทิกาญ  ปะราชิโก ครู อนุมัติ
242 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260677 บ้านหนองเต่า วชิรญา  เพ็ชรราม ครู อนุมัติ
243 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260673 บ้านนายาวสามัคคี นายอดุลย์  วิกุล ครู อนุมัติ
244 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260670 บ้านหนองกก นางสุมิตรา  แสงภารา ครูคศ.3 อนุมัติ
245 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260671 บ้านไทรออ นายบุญฉลอง  ศรีสุวะ ครู^ อนุมัติ
246 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260668 วัดโนนศรีคูณ นายสรศักดิ์  ซุนเฮงกุล ครู อนุมัติ
247 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260669 บ้านห้วยก้อม นายะนภัทร    อินทร์นอก ครู อนุมัติ
248 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260669 บ้านห้วยก้อม WASANA  RUEANGSAWAT ครู อนุมัติ
249 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260664 บ้านกระเบื้อง เบญจมาศ  พรหมทา ครู อนุมัติ
250 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260661 บ้านศรีม่วงแดง นายบัณฑิต  พับพิมพ์สัย ครู อนุมัติ
251 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260662 บ้านโนนสูงน้อย จินตนา  แจ่มโนนคูณ ครู อนุมัติ
252 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260663 บ้านศรีภูมิ นางสาวอุลัยวรรณ  ภูมิพันธ์ ครู อนุมัติ
253 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260663 บ้านศรีภูมิ นิภาวรรณ  ป้องจันทร์ลา ครู อนุมัติ
254 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260663 บ้านศรีภูมิ จรัสศรี  วงละคร ครู อนุมัติ
255 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260684 ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- นางกรรณฑมน  วัฒนพรวณิชย์ ครู อนุมัติ
256 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260685 วัดห้วยหิน นายบัลลังก์  แคนสิงห์ ครู อนุมัติ
257 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260686 บ้านหนองเพชร นายจักรพรรดิ  เดิมทำรัมย์ ครู อนุมัติ
258 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260687 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ปัญจนา  กลิ่นสุข ครู อนุมัติ
259 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260690 บ้านโพธิ์ทอง นายวิรักษ์  พิมพการ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
260 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260690 บ้านโพธิ์ทอง นายฉัตชัย  สกิจขวา พนักงานราชการ อนุมัติ
261 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260688 บ้านสำราญ จิราภา  สมร่าง ครู อนุมัติ
262 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260688 บ้านสำราญ นางสาวเกษมณี   แคนเสา พนักงานราชการ อนุมัติ
263 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260689 บ้านโคกโสนทองวิทยา นางณัฐกร  ไชยทองรัตน์ ครชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
264 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260731 บ้านโกรกแก้ว ปภัชญา  โสดา ครู อนุมัติ
265 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260732 วราวัฒนา ชณากาญจน์  คำสอน ครู อนุมัติ
266 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260735 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ นายทวีพงษ์  ดีพันธ์ ครู อนุมัติ
267 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260738 บ้านม่วงงาม นางสาวนงค์เยาว์   ภูมิค้า ครู อนุมัติ
268 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260738 บ้านม่วงงาม บุญเอิบ  ทาทอง ครู อนุมัติ
269 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260737 บ้านดอนสมบูรณ์ นายพร้อมพงศ์  เมฆะสวรรณ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
270 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260736 บ้านทุ่งจังหัน วิรัตน์  พรมรักษ์ ครู อนุมัติ
271 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260736 บ้านทุ่งจังหัน สุธิดา  บุ่งไธสง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
272 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260734 บ้านขลุงไผ่ นางจารุวรรณ  ปรีชา ครู อนุมัติ
273 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260733 บ้านอุบลสามัคคี นางสำอางค์  ชำนิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
274 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260730 อนุบาลโนนสุวรรณ ชุลีพร  วงค์ก่อ ครู อนุมัติ
275 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260777 อนุบาลโนนดินแดง พชรพน  ธรรมวงศ์ ครู อนุมัติ
276 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อิศราภรณ์  ขวัญรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
277 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อารีย์  เข็มบุบผา ครู อนุมัติ
278 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ นายสมาน   แรงประโคน ครู อนุมัติ
279 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260787 บ้านซับคะนิง สุรินทร์  โพธิ์เหมือน ครู อนุมัติ
280 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260787 บ้านซับคะนิง สุชาติ   นาราช ครู อนุมัติ
281 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260780 บ้านคลองหิน นายชัชวาล  โชคคุณ ครู อนุมัติ
282 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260780 บ้านคลองหิน นางสาวนุชจรินทร์   ธรรมทวี ครูชำนาญการ อนุมัติ
283 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260788 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า นายชนะ  ทองสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
284 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260788 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า ชติณิษฐ์  ญาณสรณ์อังกูร ครู อนุมัติ
285 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260788 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า นายชนะ  ทองสุข ครู อนุมัติ
286 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ นายนิคม  พลอาษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
287 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ วินัย  มาตา ครู อนุมัติ
288 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260783 บ้านลำนางรอง นันท์นภัส  คลี่สุข ครูธุรการ อนุมัติ
289 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260784 บ้านหนองเสม็ด นางมะลิ   โคนะโล ครู อนุมัติ
290 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260785 บ้านคลองโป่ง พีรวัฒน์  โพธิ์ทับไทย ครู อนุมัติ
291 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260785 บ้านคลองโป่ง นางศุภลักษณ์  รัตนเจริญ ครู อนุมัติ
292 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260781 บ้านน้อยสะแกกวน วัชระ  รสหอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
293 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260781 บ้านน้อยสะแกกวน ภูษิตา  นระดี ครู อนุมัติ
294 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260778 บ้านส้มป่อย วัชระมานนท์  ผันอากาศ ครู อนุมัติ
295 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี นายมนตรี  ศรีขาวรส ครู อนุมัติ
296 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สมคิด  แตงพรม ครู อนุมัติ
297 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) รัศมี  ศริญญาวัจน์ ครู อนุมัติ
298 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) นางสาวมุจลินทร์  บงกชกุสุมาลย์ ครู อนุมัติ
299 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260813 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) นายสนิท  จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
300 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260813 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) สุชีพ  คงทวี ครู อนุมัติ
301 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260814 บ้านสี่เหลี่ยม Sangduan  Kongponpan ครู อนุมัติ
302 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) นายเรืองศักดิ์  ลัทธิ ครู อนุมัติ
303 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) บุญสืบ  อินทร์สิลา ครู อนุมัติ
304 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260808 บ้านดอนไม้ไฟ นางรุ่งอรุณ  ดอกเกษ ครู อนุมัติ
305 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260811 บ้านบัวตะเคียน นายบุญส่ง  อนันต์ ครู /ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
306 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260811 บ้านบัวตะเคียน นายปราชญ์ณา  ทองงาม ครู อนุมัติ
307 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260811 บ้านบัวตะเคียน รัตนา  ราชประโคน ครู อนุมัติ
308 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260806 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) ศิริศักดิ์  ใจเย็น ครู อนุมัติ
309 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260806 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) เลิศฤทธิ์  ด่านกระโทก ครู อนุมัติ
310 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260817 บ้านถาวร เจียระพรรณ  ชนะพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
311 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260817 บ้านถาวร สมศักดิ์  สีหราช ครู (ช่วยการ) อนุมัติ
312 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260819 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) วีระ  ศรีโนนม่วง ครู อนุมัติ
313 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260824 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา นายประภาส  คลองข่อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
314 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260818 บ้านยายคำ กมลวรรณ  ธรรมรัตนารมย์ ครู อนุมัติ
315 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260820 วัดสุขสำราญ นายธนศักดิ์  อภัยจิตต์ ครูโรงเรียนวัดสุขสำราญ อนุมัติ
316 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260820 วัดสุขสำราญ ลาวัลย์  ศรีผดุง ครู อนุมัติ
317 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260820 วัดสุขสำราญ พิมนภัทร์  ซุกซุม ครู อนุมัติ
318 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260821 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ชุติมณฑน์  วรวงศ์ ครู อนุมัติ
319 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260822 บ้านโนนศิลา นายสายชล  จันทร์สิงห์ ครู อนุมัติ
320 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260822 บ้านโนนศิลา ไพศาล  คาดสนิท ครู อนุมัติ
321 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260823 บ้านโนนทอง พิสิทธิ์  ทนเล พนักงานราชการ อนุมัติ
322 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260810 บ้านเขว้า พิษณุ   สาระปัญญา ครู อนุมัติ
323 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260809 บ้านโคกยาง สุภนิจ   แผ้วพลสง ครู อนุมัติ
324 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260809 บ้านโคกยาง วรวุฒิ  แปลงไลย์ ครู อนุมัติ
325 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260816 ไทยรัฐวิทยา 90 อุทัย  เภตรา ครู อนุมัติ
326 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260807 บ้านตะโก นางศศิวิมล  จีนโน ครู อนุมัติ
327 3103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 260807 บ้านตะโก นายประชัน  เรืองมนตรี ผู้อำนวยการ อนุมัติ