รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260164 บ้านกอกโคกวิทยา อัศวิน  ดีมานนท์ ครู อนุมัติ
2 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260165 บ้านโคกใหญ่ นางบุญญานี  หุ้มไธสง ครู อนุมัติ
3 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260166 บ้านจิก นางจิตรานุช  แสนศรีเชาว์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
4 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260167 บ้านโสกแต้ วงเดือน   ดีมานนท์ ครู คศ.3 อนุมัติ
5 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260168 อนุบาลคูเมือง วันวิสาข์  แก้วจุมพล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260208 บ้านหนองติ้ว นัตพงษ์  มุ่งดี ครู อนุมัติ
7 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260172 บ้านปะคำดง นางอาริยา  อริยอัครพงษ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
8 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260173 บ้านโนนเจริญ รัตนากรณ์  สะสม ครู อนุมัติ
9 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260174 วัดบ้านสำราญราษฎร์ นางสาวนันท์นภัส  ปาปะกาย ครู อนุมัติ
10 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260176 บ้านหนองดุม วีระญา  ขันแก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
11 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260176 บ้านหนองดุม ธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ ครู อนุมัติ
12 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260177 บ้านหนองตาด นายปรีดี  แย้มศรี ครู อนุมัติ
13 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260184 บ้านหนองบัว ณิรัชยา  ภักดีเนติพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
14 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260171 บ้านตูม ปวีณา  พลเสน ครูธุรการ อนุมัติ
15 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260175 บ้านหนองกระทุ่ม วราภรณ์  เลาอารีกิจ ธุรการ อนุมัติ
16 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260182 บ้านปะคำสำโรง เพ็ญศิริ  บุตรศรีภูมิ ครู อนุมัติ
17 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260183 บ้านสวายสอ นางสุขุมาล  กัณหา ครู อนุมัติ
18 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260183 บ้านสวายสอ มณีวรรณ  เจนการ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260193 บ้านโนนกลาง jutarmanee  vartarnasanee ครู อนุมัติ
20 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260194 บ้านโนนเพกา ธัญนัฏฐ์  คร่ำกลาง ครู อนุมัติ
21 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260195 บ้านแพ ชญาดา  วิลัยฤทธิ์ ครู อนุมัติ
22 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260190 วัดบ้านเบาน้อย รจนา  ยอดสะเทิ้น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
23 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260190 วัดบ้านเบาน้อย ปริศนา  จันทร์อาภาส ครู อนุมัติ
24 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260191 บ้านวังปลัด นุชจรี  นินนานนท์ ครู อนุมัติ
25 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260198 บ้านหนองขุนพรม ลักษณาวดี  วันโนมัย ครู อนุมัติ
26 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260189 บ้านหนองบัวแดง นางฉัฐกานต์   ศรีมหาพรม ครู อนุมัติ
27 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260189 บ้านหนองบัวแดง นายสุรศักดิ์   สุริกร ึีครู อนุมัติ
28 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260197 บ้านดงย่อ นางสาวสายฝน  เติมตัวรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
29 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260185 บ้านเขว้า อนันตพร  ศรีชมภู ครู คศ.1 อนุมัติ
30 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 บ้านโจด เสาร์  สายรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 บ้านโจด นายสุทัศน์  สุดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 บ้านโจด วิษณุ  ปิ่นรัตนกูล ครู อนุมัติ
33 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260187 วัดบ้านปะเคียบ โสรญา  ยวงรัมย์ ครู อนุมัติ
34 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260188 บ้านสระขี้ตุ่น วิไลพร  แก้วโกย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
35 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260188 บ้านสระขี้ตุ่น ธารญา  พลสงคราม พนักงานราชการ อนุมัติ
36 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260199 บ้านพรสำราญ รจนา  บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260200 วัดบัวทอง ภณวินิตย์  ห้อยไธสง ครู อนุมัติ
38 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260200 วัดบัวทอง นายสมหวัง  ปักกาสาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
39 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260201 บ้านโนนยานาง จุฑาทิพย์  สดใส ธุรการ อนุมัติ
40 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260201 บ้านโนนยานาง นพดล  มีชั้นช่วง ครู อนุมัติ
41 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260202 บ้านหนองขวาง อนงค์  คำภา ครู อนุมัติ
42 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 ไตรคามศรีอนุสรณ์ นักขัต  สีนิลแท้ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 ไตรคามศรีอนุสรณ์ นายจักรพันธุ  คุณเพ็ง ครู อนุมัติ
44 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260210 บ้านสระปะคำถาวร นางนีรนันต์  เ็ย็นรมภ์วรภัค ครูคศ.2 อนุมัติ
45 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260212 บ้านสระบัว เกษราวดี  นดาสาร ครู อนุมัติ
46 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260212 บ้านสระบัว กมลวรรณ  เพชรกล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260169 บ้านดงเค็ง ชลลดา  สุวรรณปะกา ครู อนุมัติ
48 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260170 บ้านหนองหว้า สิริรัตน์  เหลือหลาย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260192 ชุมชนบ้านหนองขมาร นายศิริชัย  วิชาพล ครู อนุมัติ
50 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260192 ชุมชนบ้านหนองขมาร เย็นฤดี   สีมาเมือง ครู อนุมัติ
51 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260192 ชุมชนบ้านหนองขมาร ศุภิสรา  เทนไธสง ครู อนุมัติ
52 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260207 บ้านหนองไทร จุฑารัตน์  เรือนใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260178 บ้านคูบัว นายอุเทน  สร้อยสงเนิน คูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260179 โนนมาลัยหัวฝาย สกุลรัตน์  บุตรศรีภูมิ ครู อนุมัติ
55 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260179 โนนมาลัยหัวฝาย นางพิสมัย  ศิริจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
56 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260180 บ้านโศกนาคท่าม่วง นางสาวปุญญิศา  ปักเคธาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
57 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260181 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) สุขสันต์  ขำคมเขตต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
58 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260204 บ้านหนองรัก นางจุฑาพร  บวรชาติ ครูคศ.3 อนุมัติ
59 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260204 บ้านหนองรัก ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์   จวงพลงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
60 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260205 บ้านตาหล่ำ มรกต  ภู่ประเสริฐ ครู อนุมัติ
61 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260205 บ้านตาหล่ำ นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร ครู อนุมัติ
62 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260209 บ้านสาวเอ้ พยับ  ไชยสง ครู อนุมัติ
63 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260209 บ้านสาวเอ้ นิภาวรรณ  ศิริจันทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
64 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260211 บ้านหินเหล็กไฟ รัชดา  ไวยวุฒินันท์ ครู อนุมัติ
65 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260413 บ้านบุ่งเบา สุภาภรณ์  อุปพันธ์ ครู อนุมัติ
66 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260413 บ้านบุ่งเบา สุนทร   เสาว์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260413 บ้านบุ่งเบา ธิดารัตน์  ปาวะภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
68 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260415 บ้านข่อย ปฐมพงษ์  อรุณโรจน์ ครู อนุมัติ
69 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260401 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) จุฬาลักษณ์  กัณหา ครู อนุมัติ
70 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260402 วัดสุวรรณาราม วิชัย  ภัทรกนก ครู อนุมัติ
71 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260402 วัดสุวรรณาราม อิศรา  ภักดี ธุรการ อนุมัติ
72 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260403 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ปดิวรดา  ยอดเจริญ ครู อนุมัติ
73 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260406 บ้านเพียแก้ว นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์ ครู อนุมัติ
74 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260407 วัดเทพรังสรรค์ นายภูวดล  จำปาศรี ครู อนุมัติ
75 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260408 บ้านดอนตูม GASINEE  KHAMEANDEE ครู อนุมัติ
76 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260409 บ้านยางนกคู่ ปลิตา  เขจรสัตย์ ครู อนุมัติ
77 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260409 บ้านยางนกคู่ ลำไพ  เจิมขุนทด ครู คศ.3 อนุมัติ
78 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260410 บ้านแคน นายปัญญา  ลือโสภา ครู อนุมัติ
79 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260400 วัดสระบัว นงคราญ  บุญปัด ครู อนุมัติ
80 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260400 วัดสระบัว วิมลศรี  ภักดี ครูธุรการ อนุมัติ
81 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260399 วัดธรรมประสิทธิ์ ปิยามรรัตน์  เศรษฐดาวิทย์ ครู อนุมัติ
82 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260399 วัดธรรมประสิทธิ์ ปิยามรรัตน์  เศรษฐดาวิทย์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
83 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260398 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ นายธีรชัย  แสวงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
84 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260398 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ิ่อิ่มจิตร  ขำวงษ์ ครูธุรการ อนุมัติ
85 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260396 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) นิภาภรณ์  ภูมาศ ครู อนุมัติ
86 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260397 วัดท่าเยี่ยม ดำรง  นามประกอบ ครู อนุมัติ
87 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260397 วัดท่าเยี่ยม นางพรพินธุ์  คนคิด ครู อนุมัติ
88 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260395 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) นราพันธ์  สมาทอง ครู อนุมัติ
89 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260404 วัดหงษ์ RANEE  KINGTHAISONG ครู อนุมัติ
90 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260405 วัดวงษ์วารี นายสำรอง  โกตถา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
91 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260405 วัดวงษ์วารี วิชชุดา  บุตรชานนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260411 บ้านซาดศึกษา นายทรงศักดิ์  ภูสะเทียน ครู อนุมัติ
93 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260411 บ้านซาดศึกษา สุภาวรรณ  ขุนทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
94 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260414 วัดวรดิษฐ์ นางสาวสุรีย์นิภา  บุตรไธสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
95 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260414 วัดวรดิษฐ์ ยุวรีย์  ห่อไธสง ครูธุรการ อนุมัติ
96 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260412 ชุมชนบ้านหายโศก ธัญญลักษณ์  เวชกามา ครู อนุมัติ
97 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260412 ชุมชนบ้านหายโศก ทรงศักดิ์  พัฒนะแสง ครู อนุมัติ
98 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260416 บ้านดอน วิมลมาศ   ชำนิกล้า ครู อนุมัติ
99 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260568 บ้านกระสัง ภาดล  ทาไธสง ครู อนุมัติ
100 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260568 บ้านกระสัง ฐิติกานต์  สายแสงจันทร์ ธุรการ อนุมัติ
101 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260569 บ้านหนองปุนสำโรง สุนันทินี  จันทร์พลงาม ครู อนุมัติ
102 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260571 บ้านหนองยาง-หนองจาน นที  น่วมเปี่ยมใหญ่ ครู อนุมัติ
103 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260574 บ้านหญ้าคา รักชาติ  ไชยบำรุง ครู อนุมัติ
104 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260580 บ้านตามา บุญส่ง  ชึรัมย์ ครู อนุมัติ
105 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260582 บ้านชุมแสง วรางค์ศิริ  ศรีสุริยะกูล ครู อนุมัติ
106 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260583 บ้านโคกสิงห์ นายณัฐพงศ์  มะลิงาม ครู อนุมัติ
107 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260584 บ้านสระกุด พรชัย  สุดโสม ครู อนุมัติ
108 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260585 บ้านเสม็ด นันทวิทย์  เรืองทองเมือง ครู อนุมัติ
109 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260585 บ้านเสม็ด นายวินัย  บุญโภค ครูคศ.3 อนุมัติ
110 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260586 บ้านหนองหัวควาย เจนจิรา  สระแก้ว ธุรการ อนุมัติ
111 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260586 บ้านหนองหัวควาย ไพบูลย์ เรืองสมบัติ  เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260552 ชุมชนบ้านดอนมนต์ นายจตุรวิทย์  ศรีประดู่ ครูธุรการ อนุมัติ
113 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260553 บ้านนาลาว จุติมาพร  เชียงกา ครู อนุมัติ
114 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260553 บ้านนาลาว บวรลักษณ์  วิชัยกิตติพศ ธุรการ อนุมัติ
115 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260554 บ้านละกอ สุภาพ  กันยายน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
116 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260555 บ้านกุดน้ำขุ่น สุทิน  พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260542 บ้านท่าเรือ สุรีทรัพย์  บุญโยดม ครู ชำนาญการ อนุมัติ
118 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260542 บ้านท่าเรือ ชญากาญจน์  ไชยดี ครูธุรการ อนุมัติ
119 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260570 บ้านท่าม่วง นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี ครู อนุมัติ
120 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260575 บ้านสำโรงพิมาน จันจิรา  แข็งแรง ครู คศ.1 อนุมัติ
121 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260572 บ้านโนนยาง ศิราณี  สังข์ชัย ครู อนุมัติ
122 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260573 บ้านโนนธาตุ พิศมัย  ปาละจูม ครูชำนายการพิเศษ อนุมัติ
123 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260573 บ้านโนนธาตุ พัฒนา  จันทร์พลงาม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
124 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260573 บ้านโนนธาตุ อรทัย  คุณแสน ครู อนุมัติ
125 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260543 บ้านหนองครก Suwanna  Sobut คร อนุมัติ
126 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260543 บ้านหนองครก นายยุทธยา  สามสี ครู อนุมัติ
127 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260576 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด ทองสูณ  บัวมาตย์ ครู อนุมัติ
128 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 บ้านทุ่งวัง วิลัยศักดิ์  อาจทวีกุล ครู อนุมัติ
129 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 บ้านทุ่งวัง สุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ ครู อนุมัติ
130 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260567 บ้านหนองแวง นายคมกริช  ดีโยธา พนักงานราชการ อนุมัติ
131 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260567 บ้านหนองแวง ม่านฟ้า  กลอยประโคน ุครูผู้ช่วย อนุมัติ
132 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260532 บ้านสระกอไทร นางสาวมหัทธนา  ปองวัฒนากูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260532 บ้านสระกอไทร nuphin  hicks ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
134 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260532 บ้านสระกอไทร ไสว  สมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
135 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260536 บ้านดงยายเภา เกษม  ปักการะนัง ครู อนุมัติ
136 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260536 บ้านดงยายเภา ประไพศรี  แก่นวิชา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
137 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260527 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นิตยา  เพชรทอง ครู อนุมัติ
138 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260529 บ้านหนองม่วง แสงชัย  อธิพัฒน์พลากร ครู อนุมัติ
139 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260530 บ้านหัวช้าง นางเรวดี  เพ็ชรโกมล ครู อนุมัติ
140 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260530 บ้านหัวช้าง ละเอียด  อาจทวีกุล ครู อนุมัติ
141 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260531 บ้านโคกก่อง ศรัญญา  เลาอารีกิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
142 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260528 บ้านหนองบัวเจ้าป่า นางสุพิชชา  ราชธรรมมา ครู อนุมัติ
143 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260528 บ้านหนองบัวเจ้าป่า จิราพร  โรปริรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
144 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260556 บ้านเมืองแก กสิณ  งามสนิท ครูชำนาญการ อนุมัติ
145 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260557 บ้านหนองเชือก นายมานัส  บุบผา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
146 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260557 บ้านหนองเชือก นางชญาณัฏฐิกา  ดีโยธา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
147 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260560 บ้านหนองปลาแดก บุบผา  ดีุสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
148 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260564 บ้านหนองนกเกรียน นายภิญโญ  โพธิบัติ ครู อนุมัติ
149 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260564 บ้านหนองนกเกรียน วรัญญา  โรจนาปิยาวงศ์ ครู อนุมัติ
150 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260565 บ้านหนองดุม บุญมี  อาจหาญ ครู อนุมัติ
151 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260544 บ้านร่อนทอง นายก้องกังวาน  เพชรงาม ครู อนุมัติ
152 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260544 บ้านร่อนทอง นาตยา  บุญใบ ครู อนุมัติ
153 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260545 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ปวีณา   ประวรรณรัมย์ ครู อนุมัติ
154 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260546 บ้านขาม อมรรัตน์  พิสาดรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
155 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260547 บ้านปรือเกียน อนันต์  ชารีรัตน์ ครูธรการ อนุมัติ
156 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260547 บ้านปรือเกียน ธวัชชัย  ทาหนองบัว ครู อนุมัติ
157 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260548 บ้านหนองน้ำขุ่น นายโกเมศ   งดงาม ธุรการ อนุมัติ
158 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260548 บ้านหนองน้ำขุ่น นายพิทักษ์  พิเศษ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
159 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260549 บ้านจะหลวย สรกฤษฏิ์  โล่ห์นารายณ์ ผู้บริหาร อนุมัติ
160 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260549 บ้านจะหลวย นายชูศิลป์  ทองบ่อ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260550 บ้านกระทุ่ม วุฒิศักดิ์   สายสกุล ครู อนุมัติ
162 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260550 บ้านกระทุ่ม วุฒิศักดิ์  สายสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260551 บ้านโคกสุพรรณ คณิศร  จูงาม ครู อนุมัติ
164 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260526 บ้านสตึก วันชัย  ฉัตรนันทภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260526 บ้านสตึก นายพิชิต  มะติยาภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
166 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260526 บ้านสตึก สฤษฎ์พล  สุขกำเนิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
167 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260533 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ประพันธ์  ทุมรินทร์ ครู อนุมัติ
168 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260534 บ้านยางน้ำใส นัฐพงษ์  จำปาชุม ครู อนุมัติ
169 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260535 บ้านคูขาด นางวนิดา  ยะปะตัง ครู อนุมัติ
170 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260535 บ้านคูขาด วรรษมน  การะวิโก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
171 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260563 บ้านตาโหงก สำราญ  พละศักดิ์ ครู อนุมัติ
172 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260561 บ้านหนองแคน ณัฐริกา  ทองงาม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
173 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260561 บ้านหนองแคน นายธวัช  หยาดไธสง ครู อนุมัติ
174 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260562 บ้านพงแขม นางสาววิลาวัลย์  รักษาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
175 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260562 บ้านพงแขม นายจันทา  บุญสอน ครู อนุมัติ
176 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260558 บ้านปลัดมุม กิตติภัทท์   ดงวัง ครู คศ.2 อนุมัติ
177 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260558 บ้านปลัดมุม นายสมพงษ์  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
178 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 บ้านปากช่องสนามชัย ชัยอนันต์  สีส่อง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
179 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 บ้านปากช่องสนามชัย นิธิศา  พรมประชุม ธุรการ อนุมัติ
180 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 บ้านปากช่องสนามชัย ประทีป  รักษ์ศุภชนม์ ครู อนุมัติ
181 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260537 ชุมชนบ้านสะแก นายปรีดา  โสภี ครูธุรการ อนุมัติ
182 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260537 ชุมชนบ้านสะแก นายอุทัย  ลาดนาเลา ครู อนุมัติ
183 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260538 บ้านโนนค้อ เนตรนภา  นภวงศ์ ณ อยุุธยา ครู อนุมัติ
184 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260539 วัดบ้านพลับ อนงค์  จันทร์คง ครู อนุมัติ
185 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260539 วัดบ้านพลับ นายวิฑูรย์  สีแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
186 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260540 บ้านโคกเมือง สมภาร  กุลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
187 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260540 บ้านโคกเมือง ปรัชญา  พรมฮาด ครู อนุมัติ
188 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260541 บ้านโนนสมบูรณ์ นายธัชพล  ขุมทอง ครู อนุมัติ
189 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260577 บ้านหนองใหญ่ อุเทน  ทนขุนทด ครู อนุมัติ
190 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 บ้านหนองกับ วรรณิษา  ไพเราะ ครู อนุมัติ
191 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 บ้านหนองกับ สุภัสชรี  สีดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
192 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 บ้านหนองไผ่ อาคม  อังคะ ครู อนุมัติ
193 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 บ้านหนองไผ่ มานิต  กีรตินิตยา ครู อนุมัติ
194 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 บ้านหนองไผ่ จรรยา  กีรตินิตยา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
195 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 บ้านหนองไผ่ สรวิศ  พิชญ์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
196 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 วัดบ้านสวายตางวน จเด็ด  ผนิดรัตนากร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
197 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 วัดบ้านสวายตางวน พัชรินทร์  ชินรัมย์ ครู อนุมัติ
198 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260656 วัดฤาษีสถิต อโนเชาว์  ชาติไธสง ธุรการ อนุมัติ
199 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260656 วัดฤาษีสถิต ไพทูล  ศรีนาเรียง ครู อนุมัติ
200 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260657 บ้านโคกกุง อมรรัตน์  ปุุริตังสันโต ครู อนุมัติ
201 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260658 วัดโพธิ์ชัย นายเจริญ  เตาะไธสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
202 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260658 วัดโพธิ์ชัย จรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
203 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260655 วัดสิริมงคล นางสาวสลักจิต  มนไธสง ครูชำนาญการ อนุมัติ
204 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260655 วัดสิริมงคล theerasak  prata ครู อนุมัติ
205 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260640 อนุบาลนาโพธิ์ นายพงษ์พันธุ์  รักษาทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260643 วัดบุปผาราม ประพิน  ไลไธสง ครู อนุมัติ
207 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260644 บ้านโศกกะฐิน นายไสว  พลสม ครู อนุมัติ
208 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260646 วัดท่าเรียบ ศิรินันท์  เกษศรี ครู อนุมัติ
209 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260646 วัดท่าเรียบ พรพรรณ  บัวพงษ์ชน ครู อนุมัติ
210 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260654 วัดพนมวัน สุกัลยาณ์  บัวแก้ว ครู อนุมัติ
211 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260652 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) มโนปกรณ์  ธรรมธรานุรักษ์ ครู อนุมัติ
212 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260652 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) เพ็ญศรี  วัฒนานุสิทธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
213 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260653 อมรสิริสามัคคี นายหัสดิน  เป็นนวล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
214 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260659 วัดสระทอง บรรจง  ดวดไธสง ครู อนุมัติ
215 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260659 วัดสระทอง ศรัญญา  ลืมไธสง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
216 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260648 วัดทรงสุวรรณ นายชวลิต  ล้อมไธสง ครู อนุมัติ
217 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260649 วัดธาตุ ธวัช  รอดรักษ์ ครู อนุมัติ
218 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260650 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) นายสมเกียรติ  มุ่งไธสง ครู อนุมัติ
219 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260651 สามัคคีเทพอำนวย กนกอร   สีหามาตย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
220 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260651 สามัคคีเทพอำนวย กรรณิการ์  สิทธิไกรพงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
221 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260647 ชุมชนบ้านนาแพง เสาวลักษณ์  ชนะพาล ครู อนุมัติ
222 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260645 วัดชัยสมพร บุหลัน  บุตรงาม ครู อนุมัติ
223 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260645 วัดชัยสมพร อรรถณัฐวัฒน์  ชัยอาวุธ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
224 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260642 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง เมธี  เที่ยงคำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
225 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260641 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง ครู อนุมัติ
226 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260641 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) งามเนตร  นวลไธสง ครู อนุมัติ
227 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260764 วัดสมณาวาส อารมณ์  โพธิขำ ครู อนุมัติ
228 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260764 วัดสมณาวาส นางพัชรี  ปัจจัยโคนัง ครู อนุมัติ
229 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260765 บ้านโนนไฮ จามรี  อัมรารัมย์ ครู อนุมัติ
230 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260766 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) ถาวร  กิ่งไธสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
231 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260757 บ้านหนองเรือ นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร ครู อนุมัติ
232 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260757 บ้านหนองเรือ ชาญชัย  แก้วฝ่ายนอก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
233 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260759 วัดสุคันธารมย์ สมร  สระทองหลาง ครู อนุมัติ
234 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260760 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) ศศิร์อร  เดชาปภากร ครู อนุมัติ
235 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260760 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) นางจุไรรัตน์  จันทะขาล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
236 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260767 วัดอิสาณ เรืองไชย  อุดไธสง ครู อนุมัติ
237 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260767 วัดอิสาณ มิตรวันชัย  วัดไธสง ครู คศ.3 อนุมัติ
238 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260775 วัดชายอรัญ รุ่งอรุณ  วงษาสืบ ครู อนุมัติ
239 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260775 วัดชายอรัญ นายสุขสันต์  เหลือช่าง ครู อนุมัติ
240 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260776 บ้านกอกดอนพยอม วรารัตน์  รักไธสง ครู อนุมัติ
241 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260770 บ้านทองหลาง นายณรงค์ฤทธิ์  ฉะอ้อนศรี ครู อนุมัติ
242 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260770 บ้านทองหลาง นายเสถียร   วินไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
243 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260772 วัดพลสุวรรณ นายบุญส่ง  ทองแม้น ครู อนุมัติ
244 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260772 วัดพลสุวรรณ นายสรศักดิ์  บุญบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
245 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260773 วัดเทพประดิษฐ์ ชัชวาล  ศรีรัง ครู อนุมัติ
246 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260774 วัดเทพรังษี บุญมี  ทาไธสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
247 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260771 วัดสระจันทร์ สุรวุฒิ   วารีย์ ธุรการ อนุมัติ
248 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260769 บ้านกม.ศูนย์ วงเดือน  แทนสุโพธิ์ ครู อนุมัติ
249 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260769 บ้านกม.ศูนย์ ชาญศักดิ์  สุขศรี ครู อนุมัติ
250 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) เมธา  คำแสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
251 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) ฉัตรชนก  เหล่าคนค้า ครู อนุมัติ
252 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) อ้อมเดือน  แสนศึก พนักงานราชการ อนุมัติ
253 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260768 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร นายศิวานนท์  สวยสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
254 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260768 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร ทวีสิทธิ์  บุญปลุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
255 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260768 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร นายสิทธิพร  ธรรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
256 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260756 วัดไพรงาม นายเสถียร  ชุบไธสง ครู อนุมัติ
257 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260756 วัดไพรงาม สังคม  แพงแสงไพศาล ครู อนุมัติ
258 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260758 วัดศรีสุนทร Wilaiwan  Kanha ครู อนุมัติ
259 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260761 จุฬางกูรวิทยา อรวรรณ  มะลิซ้อน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
260 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260761 จุฬางกูรวิทยา สุรีพงศ์  กาศไธสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
261 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260762 วัดหลักศิลา ศุภร  ลิ้มอุบัติตระกูล ครู อนุมัติ
262 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260825 อนุบาลแคนดง ผิน  เบียดนอก ครู อนุมัติ
263 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260825 อนุบาลแคนดง สาวิตรี  แป่มจำนัก ธุรการ อนุมัติ
264 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260826 บ้านหนองการะโก อัยกรณ์  ปัดสำราญ ครู อนุมัติ
265 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260826 บ้านหนองการะโก กนกอร  มนต์อรุณโรจน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
266 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260827 วัดราษฏร์สามัคคี น้อมจิตร  ศรีผดุง ธุรการ อนุมัติ
267 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260827 วัดราษฏร์สามัคคี นายปัญญา  บุญที ครู อนุมัติ
268 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260832 บ้านยางทะเล ธิดารัตน์  วงษ์เปรียว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
269 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260832 บ้านยางทะเล อุดมศักดิ์  ทานคำ ครู อนุมัติ
270 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260832 บ้านยางทะเล นายไกรสร  แสงคำ ครู อนุมัติ
271 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260833 บ้านโนนกลาง นฤมล  สวัสดิผล ครู อนุมัติ
272 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260834 บ้านกระทุ่มเครือ นายพนัส  สุขหนองบึง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
273 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260834 บ้านกระทุ่มเครือ ยุภาลักษณ์  อ่อนหนองหว้า ครู อนุมัติ
274 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260835 บ้านดงพลอง นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์ ครู อนุมัติ
275 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260835 บ้านดงพลอง นุชจรี  ยิงรัมย์ ครู อนุมัติ
276 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260835 บ้านดงพลอง จุติพร  โอชารส ครู อนุมัติ
277 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260836 บ้านป่าหนาม ปวรรณรัตน์  ประเทืองไทย ครูธุรการ อนุมัติ
278 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260837 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี ว่าที่ร้อยเอกญาณกร  เชิงหอม ครู คศ.3 อนุมัติ
279 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260838 บ้านขามพิมาย ยรรยง  โอชารส ครู อนุมัติ
280 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260828 บ้านสระบัว ณิชาพัชร์  ทานคำ ครู อนุมัติ
281 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260828 บ้านสระบัว ยุทธกาญจน์  มากมน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
282 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260829 บ้านซาดหัวหนองแคน นายทรงเดช  มากมน ครู อนุมัติ
283 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260830 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นางสาวสุกัญญา  นามนัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
284 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260830 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นายบุญเชิด  ทองสุทธิ์ ครู อนุมัติ
285 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260831 บ้านงิ้ว นายธีรวุธ  กาแดง ครู อนุมัติ
286 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 บ้านตะแบงสามัคคี นายประมูล  ศิริเวช ครู คศ. 3 อนุมัติ
287 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 บ้านตะแบงสามัคคี สุรางคนา  เลื่อยไธสง ครูธุรการ อนุมัติ
288 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 บ้านตะแบงสามัคคี นางสาวนิตยา  เนตรพล ครู อนุมัติ
289 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260840 บ้านปอแดง สุเทอม  เกิดมี ครู อนุมัติ
290 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260841 บ้านขี้เหล็ก ไพลิน  เรณู เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
291 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260841 บ้านขี้เหล็ก ธงชัย  อุดมศักดิ์ ครู อนุมัติ
292 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260842 บ้านหนองหญ้าคา ณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
293 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260843 บ้านโคกสว่าง เฉลิมพงษ์  ฤทธี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
294 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260843 บ้านโคกสว่าง นางสาวจีรนันท์  แสนจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
295 3104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260844 บ้านหัวฝาย พรสุดา  อาษากิจ ครู อนุมัติ