รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260164 : บ้านกอกโคกวิทยา อัศวิน  ดีมานนท์ ครู
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260164 : บ้านกอกโคกวิทยา รติรส  นันตะรัมย์ ธุรการโรงเรียน
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260165 : บ้านโคกใหญ่ นางบุญญานี  หุ้มไธสง ครู
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260166 : บ้านจิก นางจิตรานุช  แสนศรีเชาว์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260167 : บ้านโสกแต้ วงเดือน   ดีมานนท์ ครู คศ.3
6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260168 : อนุบาลคูเมือง วันวิสาข์  แก้วจุมพล ครูชำนาญการพิเศษ
7 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260206 : บ้านคูบอน วราลักษณ์   ศิวยากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260208 : บ้านหนองติ้ว นัตพงษ์  มุ่งดี ครู
9 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260172 : บ้านปะคำดง อุบลทิพย์  เสาทอง ครูธุรการ
10 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260172 : บ้านปะคำดง นางอาริยา  อริยอัครพงษ์ ครู คศ.3
11 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260173 : บ้านโนนเจริญ รัตนากรณ์  สะสม ครู
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260174 : วัดบ้านสำราญราษฎร์ นางสาวนันท์นภัส  ปาปะกาย ครู
13 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260174 : วัดบ้านสำราญราษฎร์ นางสาวสกาวรัตน์  เชื้อแคนอ้น ครูธุรการ
14 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260176 : บ้านหนองดุม วีระญา  ขันแก้ว ครูผู้ช่วย
15 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260176 : บ้านหนองดุม ธนวรรณ  สิทธิรัชนีวรรณ ครู
16 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260177 : บ้านหนองตาด นายปรีดี  แย้มศรี ครู
17 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260184 : บ้านหนองบัว ณิรัชยา  ภักดีเนติพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ
18 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260184 : บ้านหนองบัว นางสาวน้ำอ้อย  เจียมจิตร์ ครูธุรการ
19 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260171 : บ้านตูม ปวีณา  พลเสน ครูธุรการ
20 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260175 : บ้านหนองกระทุ่ม วราภรณ์  เลาอารีกิจ ธุรการ
21 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260175 : บ้านหนองกระทุ่ม เจนจิรา  พรภิญโญยิ่ง ธุรการโรงเรียน
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260182 : บ้านปะคำสำโรง เพ็ญศิริ  บุตรศรีภูมิ ครู
23 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260182 : บ้านปะคำสำโรง ไพลิน  เรณู เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260183 : บ้านสวายสอ นางสุขุมาล  กัณหา ครู
25 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260183 : บ้านสวายสอ มณีวรรณ  เจนการ ครูชำนาญการพิเศษ
26 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260193 : บ้านโนนกลาง กัญญาภัทร  คำด้วง ครูธุรการ
27 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260193 : บ้านโนนกลาง jutarmanee  vartarnasanee ครู
28 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260194 : บ้านโนนเพกา ธัญนัฏฐ์  คร่ำกลาง ครู
29 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260195 : บ้านแพ ชญาดา  วิลัยฤทธิ์ ครู
30 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260195 : บ้านแพ ปิยนันท์  เฉียดไธสง ธุรการโรงเรียน
31 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260196 : บ้านหนองนางดำ วีระศักดิ์  ดาดผารัมย์ ครูผู้ช่วย
32 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260190 : วัดบ้านเบาน้อย ปริศนา  จันทร์อาภาส ครู
33 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260190 : วัดบ้านเบาน้อย รจนา  ยอดสะเทิ้น ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260191 : บ้านวังปลัด จรัลนิชย์  ศรีคุณ ธุรการ
35 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260191 : บ้านวังปลัด นุชจรี  นินนานนท์ ครู
36 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260198 : บ้านหนองขุนพรม ลักษณาวดี  วันโนมัย ครู
37 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260198 : บ้านหนองขุนพรม กนกกาญจน์  เพชรกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
38 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260189 : บ้านหนองบัวแดง นางฉัฐกานต์   ศรีมหาพรม ครู
39 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260189 : บ้านหนองบัวแดง นายสุรศักดิ์   สุริกร ึีครู
40 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260197 : บ้านดงย่อ นางสาวสายฝน  เติมตัวรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
41 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260197 : บ้านดงย่อ ทศพล  ภูลาง ครูผู้ช่วย
42 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260185 : บ้านเขว้า อนันตพร  ศรีชมภู ครู คศ.1
43 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 : บ้านโจด นายสุทัศน์  สุดประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน
44 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 : บ้านโจด วิษณุ  ปิ่นรัตนกูล ครู
45 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 : บ้านโจด เสาร์  สายรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
46 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260186 : บ้านโจด กลอยใจ  สุขแม้น ธุรการ
47 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260187 : วัดบ้านปะเคียบ จิดาภา  สาลีทอง ธุรการโรงเรียน
48 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260187 : วัดบ้านปะเคียบ โสรญา  ยวงรัมย์ ครู
49 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260188 : บ้านสระขี้ตุ่น ปภัสรินทร์  รัชตะโรจน์ธนากุล พนักงานราชการ
50 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260188 : บ้านสระขี้ตุ่น วิไลพร  แก้วโกย ครูอัตราจ้าง
51 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260199 : บ้านพรสำราญ รจนา  บุญมี ครูชำนาญการพิเศษ
52 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260200 : วัดบัวทอง นายสมหวัง  ปักกาสาร ครูชำนาญการ
53 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260200 : วัดบัวทอง ภณวินิตย์  ห้อยไธสง ครู
54 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260201 : บ้านโนนยานาง นันทิยา  คะรุรัมย์ ธุรการ
55 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260202 : บ้านหนองขวาง อนงค์  คำภา ครู
56 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 : ไตรคามศรีอนุสรณ์ นายจักรพันธุ  คุณเพ็ง ครู
57 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 : ไตรคามศรีอนุสรณ์ นางสาวจิราภา  ซุยรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
58 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260203 : ไตรคามศรีอนุสรณ์ นักขัต  สีนิลแท้ ครูผู้ช่วย
59 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260210 : บ้านสระปะคำถาวร นางนีรนันต์  เ็ย็นรมภ์วรภัค ครูคศ.2
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260212 : บ้านสระบัว กมลวรรณ  เพชรกล้า ครูชำนาญการพิเศษ
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260212 : บ้านสระบัว เกษราวดี  โพธิขำ ครู
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260169 : บ้านดงเค็ง ชลลดา  สุวรรณปะกา ครู
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260170 : บ้านหนองหว้า สิริรัตน์  เหลือหลาย ครูผู้ช่วย
64 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260170 : บ้านหนองหว้า ธีรารัตน์  อยู่แท้กูล ธุรการโรงเรียน
65 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260192 : ชุมชนบ้านหนองขมาร ศุภิสรา  เทนไธสง ครู
66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260192 : ชุมชนบ้านหนองขมาร เย็นฤดี   สีมาเมือง ครู
67 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260207 : บ้านหนองไทร หทัยทิพย์  แสงชัย ธุรการ
68 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260207 : บ้านหนองไทร จุฑารัตน์  เรือนใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ
69 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260178 : บ้านคูบัว ฬุทัยญา  คงรีรัมย์ ครูธุรการ
70 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260178 : บ้านคูบัว นายอุเทน  สร้อยสงเนิน คูชำนาญการพิเศษ
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260179 : โนนมาลัยหัวฝาย สกุลรัตน์  บุตรศรีภูมิ ครู
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260179 : โนนมาลัยหัวฝาย นางพิสมัย  ศิริจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260180 : บ้านโศกนาคท่าม่วง นางสาวปุญญิศา  ปักเคธาติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260180 : บ้านโศกนาคท่าม่วง วุฒินันท์  วุฒินันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260181 : บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) วาสิตา  ล้อดงบัง ธุรการโรงเรียน
76 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260181 : บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) สุขสันต์  ขำคมเขตต์ ครูผู้ช่วย
77 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260204 : บ้านหนองรัก นางจุฑาพร  บวรชาติ ครูคศ.3
78 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260204 : บ้านหนองรัก ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์   จวงพลงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
79 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260205 : บ้านตาหล่ำ มรกต  ภู่ประเสริฐ ครู
80 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260205 : บ้านตาหล่ำ นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร ครู
81 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260209 : บ้านสาวเอ้ นิภาวรรณ  ศิริจันทร์ ครูชำนาญการ
82 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260209 : บ้านสาวเอ้ พยับ  ไชยสง ครู
83 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260211 : บ้านหินเหล็กไฟ รัชดา  ไวยวุฒินันท์ ครู
84 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260417 : วัดโพธิ์ กตัญญา  โพธิขำ ธุรการ
85 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260413 : บ้านบุ่งเบา สุนิษา  วงษ์ศรี ธุรการโรงเรียน
86 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260413 : บ้านบุ่งเบา ธิดารัตน์  ปาวะภา ครูผู้ช่วย
87 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260415 : บ้านข่อย ปฐมพงษ์  อรุณโรจน์ ครู
88 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260401 : บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) จุฬาลักษณ์  กัณหา ครู
89 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260402 : วัดสุวรรณาราม เอี่ยมจิตร  พวงไธสง ครูโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
90 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260402 : วัดสุวรรณาราม อิศรา  ภักดี ธุรการ
91 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260403 : บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) ปดิวรดา  ยอดเจริญ ครู
92 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260406 : บ้านเพียแก้ว นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์ ครู
93 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260407 : วัดเทพรังสรรค์ นายภูวดล  จำปาศรี ครู
94 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260408 : บ้านดอนตูม GASINEE  KHAMEANDEE ครู
95 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260409 : บ้านยางนกคู่ ลำไพ  เจิมขุนทด ครู คศ.3
96 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260409 : บ้านยางนกคู่ สุนิสา  มาลาล้ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
97 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260409 : บ้านยางนกคู่ ปลิตา  เขจรสัตย์ ครู
98 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260410 : บ้านแคน นายปัญญา  ลือโสภา ครู
99 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260400 : วัดสระบัว นงคราญ  บุญปัด ครู
100 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260400 : วัดสระบัว วิมลศรี  ภักดี ครูธุรการ
101 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260399 : วัดธรรมประสิทธิ์ ปิยามรรัตน์  เศรษฐดาวิทย์ ครู
102 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260399 : วัดธรรมประสิทธิ์ ปิยามรรัตน์  เศรษฐดาวิทย์ ครู ชำนาญการ
103 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260398 : ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ิ่อิ่มจิตร  ขำวงษ์ ครูธุรการ
104 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260396 : บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) นิภาภรณ์  ภูมาศ ครู
105 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260397 : วัดท่าเยี่ยม ดำรง  นามประกอบ ครู
106 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260397 : วัดท่าเยี่ยม นางพรพินธุ์  คนคิด ครู
107 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260395 : อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) นราพันธ์  สมาทอง ครู
108 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260395 : อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) ธรรมธร  ทองสุข ครู
109 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260404 : วัดหงษ์ RANEE  KINGTHAISONG ครู
110 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260405 : วัดวงษ์วารี บุญมี  ศุพรนุวัฒน์ ธุรการโรงเรียน
111 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260405 : วัดวงษ์วารี วิชชุดา  บุตรชานนท์ ครูผู้ช่วย
112 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260405 : วัดวงษ์วารี นายสำรอง  โกตถา ครูชำนาญการพิเศษ
113 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260411 : บ้านซาดศึกษา สุภาวรรณ  ขุนทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
114 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260414 : วัดวรดิษฐ์ ยุวรีย์  ห่อไธสง ครูธุรการ
115 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260414 : วัดวรดิษฐ์ นางสาวสุรีย์นิภา  บุตรไธสง ครูผู้ช่วย
116 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260412 : ชุมชนบ้านหายโศก ธัญญลักษณ์  เวชกามา ครู
117 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260412 : ชุมชนบ้านหายโศก ทรงศักดิ์  พัฒนะแสง ครู
118 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260416 : บ้านดอน นางภัชรินทร์   นาก้อนทอง ครูธุรการ
119 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260568 : บ้านกระสัง ฐิติกานต์  สายแสงจันทร์ ธุรการ
120 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260568 : บ้านกระสัง ภาดล  ทาไธสง ครู
121 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260569 : บ้านหนองปุนสำโรง สุนันทินี  จันทร์พลงาม ครู
122 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260571 : บ้านหนองยาง-หนองจาน นที  น่วมเปี่ยมใหญ่ ครู
123 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260574 : บ้านหญ้าคา รักชาติ  ไชยบำรุง ครู
124 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260580 : บ้านตามา บุญส่ง  ชึรัมย์ ครู
125 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260582 : บ้านชุมแสง วรางค์ศิริ  ศรีสุริยะกูล ครู
126 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260583 : บ้านโคกสิงห์ นายณัฐพงศ์  มะลิงาม ครู
127 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260584 : บ้านสระกุด พรชัย  สุดโสม ครู
128 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260585 : บ้านเสม็ด นายวินัย  บุญโภค ครูคศ.3
129 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260585 : บ้านเสม็ด นายคมกริช  ดีโยธา พนักงานราชการ
130 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260586 : บ้านหนองหัวควาย พรพรหม   โมกศรี ครู
131 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260586 : บ้านหนองหัวควาย ไพบูลย์ เรืองสมบัติ  เรืองสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ
132 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260586 : บ้านหนองหัวควาย เจนจิรา  สระแก้ว ธุรการ
133 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260552 : ชุมชนบ้านดอนมนต์ นายจตุรวิทย์  ศรีประดู่ ครูธุรการ
134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260553 : บ้านนาลาว บวรลักษณ์  วิชัยกิตติพศ ธุรการ
135 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260553 : บ้านนาลาว จุติมาพร  เชียงกา ครู
136 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260554 : บ้านละกอ ภิรญา  จิตรโคตร ธุรการ
137 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260555 : บ้านกุดน้ำขุ่น สุทิน  พาโคกทม ครูชำนาญการพิเศษ
138 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260542 : บ้านท่าเรือ สุรีทรัพย์  บุญโยดม ครู ชำนาญการ
139 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260542 : บ้านท่าเรือ ชญากาญจน์  ไชยดี ครูธุรการ
140 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260570 : บ้านท่าม่วง นายอนุวัฒน์  พงษ์ศรี ครู
141 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260575 : บ้านสำโรงพิมาน จันจิรา  แข็งแรง ครู คศ.1
142 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260572 : บ้านโนนยาง สุทิน  นายสุทิน อินทร์สำราญ ธุรการ
143 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260572 : บ้านโนนยาง ศิราณี  สังข์ชัย ครู
144 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260573 : บ้านโนนธาตุ พัฒนา  จันทร์พลงาม เจ้าหน้าที่พัสดุ
145 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260573 : บ้านโนนธาตุ อรทัย  คุณแสน ครู
146 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260573 : บ้านโนนธาตุ พิศมัย  ปาละจูม ครูชำนายการพิเศษ
147 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260543 : บ้านหนองครก Suwanna  Sobut คร
148 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260543 : บ้านหนองครก นายยุทธยา  สามสี ครู
149 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260576 : บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด ทองสูณ  บัวมาตย์ ครู
150 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 : บ้านทุ่งวัง สุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ ครู
151 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 : บ้านทุ่งวัง นางสาวสิริมา  พาโพธิ์พันธ์ ครูธุรการ
152 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260566 : บ้านทุ่งวัง วิลัยศักดิ์  อาจทวีกุล ครู
153 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260567 : บ้านหนองแวง ศศิประภา  คิ้วงาม ครู
154 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260567 : บ้านหนองแวง ม่านฟ้า  กลอยประโคน ุครูผู้ช่วย
155 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260532 : บ้านสระกอไทร nuphin  hicks ครูชำนาญการพิเศษ
156 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260532 : บ้านสระกอไทร ไสว  สมภักดี ครูชำนาญการพิเศษ
157 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260532 : บ้านสระกอไทร นางสาวมหัทธนา  ปองวัฒนากูล ครูชำนาญการพิเศษ
158 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260536 : บ้านดงยายเภา ประไพศรี  แก่นวิชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
159 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260536 : บ้านดงยายเภา เกษม  ปักการะนัง ครู
160 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260527 : อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นิตยา  เพชรทอง ครู
161 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260529 : บ้านหนองม่วง นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
162 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260529 : บ้านหนองม่วง แสงชัย  อธิพัฒน์พลากร ครู
163 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260530 : บ้านหัวช้าง นางเรวดี  เพ็ชรโกมล ครู
164 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260530 : บ้านหัวช้าง ละเอียด  อาจทวีกุล ครู
165 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260530 : บ้านหัวช้าง ธานินทร์  แสดรัมย์ ครู
166 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260531 : บ้านโคกก่อง ศรัญญา  เลาอารีกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
167 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260528 : บ้านหนองบัวเจ้าป่า วรวุธ  สิมสีดา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
168 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260528 : บ้านหนองบัวเจ้าป่า นางสุพิชชา  ราชธรรมมา ครู
169 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260556 : บ้านเมืองแก นายทรงพล  เสริมราษฏร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
170 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260556 : บ้านเมืองแก กสิณ  งามสนิท ครูชำนาญการ
171 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260557 : บ้านหนองเชือก นายมานัส  บุบผา ครูผู้ช่วย
172 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260557 : บ้านหนองเชือก นางชญาณัฏฐิกา  ดีโยธา ครูอัตราจ้าง
173 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260560 : บ้านหนองปลาแดก บุบผา  ดีุสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
174 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260560 : บ้านหนองปลาแดก วิศรุต  จิตไทย ธุรการ
175 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260564 : บ้านหนองนกเกรียน วรัญญา  โรจนาปิยาวงศ์ ครู
176 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260564 : บ้านหนองนกเกรียน นายภิญโญ  โพธิบัติ ครู
177 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260564 : บ้านหนองนกเกรียน สุรีวัลย์  อ่อนหนองหว้า ครู ธุรการ
178 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260565 : บ้านหนองดุม บุญมี  อาจหาญ ครู
179 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260544 : บ้านร่อนทอง นายก้องกังวาน  เพชรงาม ครู
180 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260544 : บ้านร่อนทอง นาตยา  บุญใบ ครู
181 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260545 : บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ปวีณา   ประวรรณรัมย์ ครู
182 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260546 : บ้านขาม อมรรัตน์  พิสาดรัมย์ ครูผู้ช่วย
183 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260547 : บ้านปรือเกียน อนันต์  ชารีรัตน์ ครูธรการ
184 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260547 : บ้านปรือเกียน ธวัชชัย  ทาหนองบัว ครู
185 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260548 : บ้านหนองน้ำขุ่น นายพิทักษ์  พิเศษ ครูผู้ช่วย
186 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260548 : บ้านหนองน้ำขุ่น นายโกเมศ   งดงาม ธุรการ
187 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260549 : บ้านจะหลวย นายชูศิลป์  ทองบ่อ ชำนาญการพิเศษ
188 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260549 : บ้านจะหลวย สรกฤษฏิ์  โล่ห์นารายณ์ ผู้บริหาร
189 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260550 : บ้านกระทุ่ม วุฒิศักดิ์   สายสกุล ครู
190 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260550 : บ้านกระทุ่ม วุฒิศักดิ์  สายสกุล ครูผู้ช่วย
191 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260551 : บ้านโคกสุพรรณ วาสนา  ชินรัมย์ ครูธุรการ
192 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260551 : บ้านโคกสุพรรณ คณิศร  จูงาม ครู
193 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260526 : บ้านสตึก สฤษฎ์พล  สุขกำเนิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน
194 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260526 : บ้านสตึก นายพิชิต  มะติยาภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
195 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260526 : บ้านสตึก วันชัย  ฉัตรนันทภรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ
196 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260533 : บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) มาลัยทอง  ตอรัมย์ ครู
197 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260533 : บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ประพันธ์  ทุมรินทร์ ครู
198 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260534 : บ้านยางน้ำใส นัฐพงษ์  จำปาชุม ครู
199 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260535 : บ้านคูขาด นางวนิดา  ยะปะตัง ครู
200 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260535 : บ้านคูขาด วรรษมน  การะวิโก ครูผู้ช่วย
201 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260535 : บ้านคูขาด วทันยา  บุตรศรี ธุรการโรงเรียน
202 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260563 : บ้านตาโหงก สำราญ  พละศักดิ์ ครู
203 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260561 : บ้านหนองแคน วรรณา  เข็มรัตน์ ครูธุรการ
204 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260561 : บ้านหนองแคน วรรณา  เข็มรัตน์ ธุรการโรงเรียน
205 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260561 : บ้านหนองแคน นายธวัช  หยาดไธสง ครู
206 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260562 : บ้านพงแขม จันจิรา  ปัญญานิติกุล ครูผู้ช่วย
207 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260562 : บ้านพงแขม นายจันทา  บุญสอน ครู
208 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260558 : บ้านปลัดมุม กิตติภัทท์   ดงวัง ครู คศ.2
209 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260558 : บ้านปลัดมุม นายสมพงษ์  สุขประเสริฐ ครู
210 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 : บ้านปากช่องสนามชัย ชัยอนันต์  สีส่อง ครูผู้ช่วย
211 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 : บ้านปากช่องสนามชัย นิธิศา  พรมประชุม ธุรการ
212 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260559 : บ้านปากช่องสนามชัย พิกุล  บุญคุ้ม ครูธุรการ
213 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260537 : ชุมชนบ้านสะแก นายปรีดา  โสภี ครูธุรการ
214 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260537 : ชุมชนบ้านสะแก นายอุทัย  ลาดนาเลา ครู
215 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260538 : บ้านโนนค้อ เนตรนภา  นภวงศ์ ณ อยุุธยา ครู
216 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260539 : วัดบ้านพลับ อนงค์  จันทร์คง ครู
217 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260539 : วัดบ้านพลับ นายวิฑูรย์  สีแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน
218 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260540 : บ้านโคกเมือง ปรัชญา  พรมฮาด ครู
219 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260540 : บ้านโคกเมือง สมภาร  กุลสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260541 : บ้านโนนสมบูรณ์ นายธัชพล  ขุมทอง ครู
221 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260577 : บ้านหนองใหญ่ อุเทน  ทนขุนทด ครู
222 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 : บ้านหนองกับ วรรณิษา  ไพเราะ ครู
223 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 : บ้านหนองกับ พัทชรกร  สญไธสง ธุรการโรงเรียน
224 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260578 : บ้านหนองกับ สุภัสชรี  สีดา ครูผู้ช่วย
225 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 : บ้านหนองไผ่ มานิต  กีรตินิตยา ครู
226 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 : บ้านหนองไผ่ อาคม  อังคะ ครู
227 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 : บ้านหนองไผ่ สรวิศ  พิชญ์ประเสริฐ ครู
228 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260579 : บ้านหนองไผ่ จรรยา  กีรตินิตยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
229 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 : วัดบ้านสวายตางวน จเด็ด  ผนิดรัตนากร ผู้อำนวยการ
230 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 : วัดบ้านสวายตางวน พัชรินทร์  ชินรัมย์ ครู
231 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260581 : วัดบ้านสวายตางวน วัชรพล  มะลิซ้อน ธุรการ
232 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260656 : วัดฤาษีสถิต อโนเชาว์  ชาติไธสง ธุรการ
233 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260656 : วัดฤาษีสถิต ไพทูล  ศรีนาเรียง ครู
234 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260657 : บ้านโคกกุง อมรรัตน์  ปุุริตังสันโต ครู
235 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260658 : วัดโพธิ์ชัย จรรยวรรธน์  ครองปัญญากวี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
236 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260658 : วัดโพธิ์ชัย นายเจริญ  เตาะไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
237 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260655 : วัดสิริมงคล theerasak  prata ครู
238 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260655 : วัดสิริมงคล นางสาวสลักจิต  มนไธสง ครูชำนาญการ
239 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260640 : อนุบาลนาโพธิ์ พัชรนันท์  เกรียงไกรยศ ครูธุรการ
240 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260640 : อนุบาลนาโพธิ์ นายพงษ์พันธุ์  รักษาทรัพย์ ครูผู้ช่วย
241 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260643 : วัดบุปผาราม ประพิน  ไลไธสง ครู
242 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260644 : บ้านโศกกะฐิน นายไสว  พลสม ครู
243 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260644 : บ้านโศกกะฐิน ฉัตรชัย  พินไธสง ครูธุรการ
244 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260646 : วัดท่าเรียบ ศิรินันท์  เกษศรี ครู
245 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260646 : วัดท่าเรียบ พรพรรณ  บัวพงษ์ชน ครู
246 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260654 : วัดพนมวัน ชุมพร  บุญภา ธุรการ
247 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260654 : วัดพนมวัน สุกัลยาณ์  บัวแก้ว ครู
248 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260652 : บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) เพ็ญศรี  วัฒนานุสิทธิ์ พนักงานราชการ
249 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260652 : บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) มโนปกรณ์ ธรรมธรานุรักษ์  ธรรมธรานุรักษ์ ครู
250 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260653 : อมรสิริสามัคคี นายหัสดิน  เป็นนวล ครูชำนาญการพิเศษ
251 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260659 : วัดสระทอง อัจฉยาพร  พวงไธสง ธุรการ
252 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260659 : วัดสระทอง บรรจง  ดวดไธสง ครู
253 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260659 : วัดสระทอง ศรัญญา  ลืมไธสง ธุรการโรงเรียน
254 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260648 : วัดทรงสุวรรณ นายชวลิต  ล้อมไธสง ครู
255 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260649 : วัดธาตุ ธวัช  รอดรักษ์ ครู
256 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260649 : วัดธาตุ นางสาวสุภาพร  ยมไธสง ธุรการ
257 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260650 : บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) นายสมเกียรติ  มุ่งไธสง ครู
258 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260651 : สามัคคีเทพอำนวย กนกอร   สีหามาตย์ ครูอัตราจ้าง
259 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260651 : สามัคคีเทพอำนวย กรรณิการ์  สิทธิไกรพงษ์ ครูผู้ช่วย
260 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260647 : ชุมชนบ้านนาแพง เสาวลักษณ์  ชนะพาล ครู
261 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260645 : วัดชัยสมพร อรรถณัฐวัฒน์  ชัยอาวุธ ธุรการโรงเรียน
262 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260645 : วัดชัยสมพร บุหลัน  บุตรงาม ครู
263 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260642 : สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง นิรินดา  เชาว์ระกำ ธุรการโรงเรียน
264 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260642 : สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง นิรินดา  เชาว์ระกำ ธุรการโรงเรียน
265 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260641 : บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) อุมาวดี  อัปมะทัง ครูธุรการ
266 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260641 : บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) งามเนตร  นวลไธสง ครู
267 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260641 : บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง ครู
268 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260764 : วัดสมณาวาส นางพัชรี  ปัจจัยโคนัง ครู
269 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260765 : บ้านโนนไฮ จามรี  อัมรารัมย์ ครู
270 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260765 : บ้านโนนไฮ ณัฐฐินันท์  เวชไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
271 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260766 : บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) ถาวร  กิ่งไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
272 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260757 : บ้านหนองเรือ ชาญชัย  แก้วฝ่ายนอก ครูชำนาญการพิเศษ
273 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260757 : บ้านหนองเรือ นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร ครู
274 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260759 : วัดสุคันธารมย์ สมร  สระทองหลาง ครู
275 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260759 : วัดสุคันธารมย์ นางสาวอิสริยาภรณ์  แพนแก้ว ธุรการโรงเรียน
276 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260760 : วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) นางจุไรรัตน์  จันทะขาล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
277 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260767 : วัดอิสาณ มิตรวันชัย  วัดไธสง ครู คศ.3
278 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260767 : วัดอิสาณ เรืองไชย  อุดไธสง ครู
279 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260775 : วัดชายอรัญ นายมนตรี  อินนอก ครูผู้ช่วย
280 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260775 : วัดชายอรัญ นายมนตรี  อินนอก ครูผู้ช่วย
281 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260775 : วัดชายอรัญ รุ่งอรุณ  วงษาสืบ ครู
282 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260776 : บ้านกอกดอนพยอม วรารัตน์  รักไธสง ครู
283 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260770 : บ้านทองหลาง นายณรงค์ฤทธิ์  ฉะอ้อนศรี ครู
284 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260772 : วัดพลสุวรรณ นายบุญส่ง  ทองแม้น ครู
285 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260773 : วัดเทพประดิษฐ์ ชัชวาล  ศรีรัง ครู
286 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260773 : วัดเทพประดิษฐ์ สุพัตรา  สียางนอก ครูธุรการ
287 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260774 : วัดเทพรังษี บุญมี  ทาไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
288 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260771 : วัดสระจันทร์ สุรวุฒิ   วารีย์ ธุรการ
289 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260769 : บ้านกม.ศูนย์ วงเดือน  แทนสุโพธิ์ ครู
290 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260769 : บ้านกม.ศูนย์ ชาญศักดิ์  สุขศรี ครู
291 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 : อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) ฉัตรชนก  เหล่าคนค้า ครู
292 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 : อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) อ้อมเดือน  แสนศึก พนักงานราชการ
293 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 : อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) เมธา  คำแสน ครูผู้ช่วย
294 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260763 : อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) นายกฤติเดช  นนท์ธีระโชติ ธุรการโรงเรียน
295 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260768 : บ้านหนองไผ่เบญจมิตร ทวีสิทธิ์  บุญปลุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
296 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260768 : บ้านหนองไผ่เบญจมิตร นายสิทธิพร  ธรรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
297 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260768 : บ้านหนองไผ่เบญจมิตร นางสาวสุขติพร  โพธิแสง ครูผู้ช่วย
298 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260756 : วัดไพรงาม สุภารวี  เทียมไธสง ครูธุรการ
299 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260756 : วัดไพรงาม นายเสถียร  ชุบไธสง ครู
300 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260756 : วัดไพรงาม สังคม  แพงแสงไพศาล ครู
301 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260758 : วัดศรีสุนทร ศิวานนท์   สวยสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
302 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260761 : จุฬางกูรวิทยา นายเอกภาค  วุฒวัณณ ธุรการ
303 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260761 : จุฬางกูรวิทยา อรวรรณ  มะลิซ้อน ครูผู้ช่วย
304 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260761 : จุฬางกูรวิทยา สุรีพงศ์  กาศไธสง ครูชำนาญการพิเศษ
305 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260762 : วัดหลักศิลา ศุภร  ลิ้มอุบัติตระกูล ครู
306 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260762 : วัดหลักศิลา นางสาวปาจรีย์  แสงเชื่อมตระกูล ครูธุรการ
307 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260825 : อนุบาลแคนดง ผิน  เบียดนอก ครู
308 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260825 : อนุบาลแคนดง สาวิตรี  แป่มจำนัก ธุรการ
309 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260826 : บ้านหนองการะโก อัยกรณ์  ปัดสำราญ ครู
310 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260826 : บ้านหนองการะโก กนกอร  มนต์อรุณโรจน์ ธุรการโรงเรียน
311 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260826 : บ้านหนองการะโก กนกวรรณ  สิงห์เสนา ครูธุรการ
312 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260827 : วัดราษฏร์สามัคคี น้อมจิตร  ศรีผดุง ธุรการ
313 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260827 : วัดราษฏร์สามัคคี นายปัญญา  บุญที ครู
314 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260832 : บ้านยางทะเล ธิดารัตน์  วงษ์เปรียว ครูผู้ช่วย
315 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260832 : บ้านยางทะเล นายไกรสร  แสงคำ ครู
316 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260832 : บ้านยางทะเล อุดมศักดิ์  ทานคำ ครู
317 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260833 : บ้านโนนกลาง นฤมล  สวัสดิผล ครู
318 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260834 : บ้านกระทุ่มเครือ นายพนัส  สุขหนองบึง ครู ชำนาญการพิเศษ
319 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260834 : บ้านกระทุ่มเครือ ยุภาลักษณ์  อ่อนหนองหว้า ครู
320 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260835 : บ้านดงพลอง จุติพร  โอชารส ครู
321 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260835 : บ้านดงพลอง นุชจรี  ยิงรัมย์ ครู
322 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260835 : บ้านดงพลอง นางสาววิไลพร  ชื่นรัมย์ ครู
323 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260836 : บ้านป่าหนาม ปวรรณรัตน์  ประเทืองไทย ครูธุรการ
324 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260836 : บ้านป่าหนาม นลินนิภา  หรพูล ครูผู้ช่วย
325 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260836 : บ้านป่าหนาม กนกกาญจน์  ฉวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
326 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260837 : บ้านกระทุ่มจานสามัคคี ว่าที่ร้อยเอกญาณกร  เชิงหอม ครู คศ.3
327 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260838 : บ้านขามพิมาย ณชารีญา  อุปฮาด เจ้าหน้าที่ธุรการ
328 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260838 : บ้านขามพิมาย ยรรยง  โอชารส ครู
329 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260828 : บ้านสระบัว ยุทธกาญจน์  มากมน ธุรการโรงเรียน
330 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260828 : บ้านสระบัว ณิชาพัชร์  ทานคำ ครู
331 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260829 : บ้านซาดหัวหนองแคน นายทรงเดช  มากมน ครู
332 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260830 : บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นางสาวสุกัญญา  นามนัย ครูผู้ช่วย
333 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260830 : บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นายบุญเชิด  ทองสุทธิ์ ครู
334 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260831 : บ้านงิ้ว นายธีรวุธ  กาแดง ครู
335 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 : บ้านตะแบงสามัคคี นายประมูล  ศิริเวช ครู คศ. 3
336 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 : บ้านตะแบงสามัคคี นางสาวนิตยา  เนตรพล ครู
337 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 : บ้านตะแบงสามัคคี สุรัส  คูณภาค ครู
338 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260839 : บ้านตะแบงสามัคคี สุรางคนา  เลื่อยไธสง ครูธุรการ
339 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260841 : บ้านขี้เหล็ก ไพลิน  เรณู เจ้าหน้าที่ธุรการ
340 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260841 : บ้านขี้เหล็ก ธงชัย  อุดมศักดิ์ ครู
341 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260842 : บ้านหนองหญ้าคา ณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์ พนักงานราชการ
342 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260843 : บ้านโคกสว่าง เฉลิมพงษ์  ฤทธี ครูชำนาญการพิเศษ
343 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260843 : บ้านโคกสว่าง นางสาวจีรนันท์  แสนจันทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
344 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 260844 : บ้านหัวฝาย พรสุดา  อาษากิจ ครู