รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650081 บ้านขนาด ณัฐชา  แซ่อึ้ง ครู อนุมัติ
2 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650082 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) นายอำนาจ  เจริญศิริ ครู คศ.3 อนุมัติ
3 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650083 บ้านโคกอารักษ์ นายธีระศักดิ์  อาษาราช ครู อนุมัติ
4 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650086 บ้านขามระกา ณุภานาถ  ยืนยาว ครู อนุมัติ
5 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650071 บ้านแกใหญ่ นายสุริยัน  จารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
6 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650072 บ้านแกน้อย พลา  สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650072 บ้านแกน้อย นางธนัฏฐา  อยู่สบาย ครู อนุมัติ
8 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650076 บ้านนาเกา ณัฐวุฒิ  นพเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
9 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650078 บ้านจักจรูก สมชาติ  ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
10 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650078 บ้านจักจรูก ประสิทธิ์  สวยรูป ครูชำนาญการ อนุมัติ
11 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650010 บ้านคอโค ธนะเมศฐ์  จีระกมลศักดิ์ ครู อนุมัติ
12 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650011 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) นางเสาวณีย์  โชคชาตรี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650011 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) นางอมรรัตน์  กุชโร ครู อนุมัติ
14 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650016 บ้านดงมัน เกตุพิมล  สหยืนยง ครู อนุมัติ
15 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650027 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) ธัญญารัตน์  บริสุทธิ์ ครู อนุมัติ
16 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650028 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล กมลาภรณ์  เหมือนนึก ครู อนุมัติ
17 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650029 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สนิท  พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650029 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) วรรณะ  ผิวงาม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650030 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) นายเวียงชัย  หลวงกลาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650030 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) นางจรรยา  สุยอด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650031 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) น้ำเพชร  แย้มชื่น ธุรการ อนุมัติ
22 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650031 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) chutimawan  sukdanukul ครู อนุมัติ
23 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650032 บ้านหนองเต่า นํ้าอ้อย  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
24 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650017 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ นภาพร  สิทธฺิ์เสือ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
25 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650017 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ ไพฑูรย์  ฉัตรพิทักษ์กุล ครู อนุมัติ
26 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650012 บ้านใหม่ นายอู่ทอง   ประดาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
27 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650013 บ้านตระแสง นางบุญญาดา  พิสาดรัมย์ ครู อนุมัติ
28 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650013 บ้านตระแสง นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น ครู อนุมัติ
29 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650014 บ้านโคกเพชร สุรีรัตน์  บุญทา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
30 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650014 บ้านโคกเพชร นางรุ่งนภา  ครึ่งมี ครู อนุมัติ
31 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650015 รุ่งรัฐวิทยา นางนฤมล  ดำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
32 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650103 บ้านตั้งใจ นางเบญญา  แสนกล้า ครูฃำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650104 บ้านระกาสังแก นายมานิต  สุขสกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650105 บ้านปะตาเมาะ ประออน  สายยศ ครูชำนาญ อนุมัติ
35 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650106 บ้านหนองกระดาน นายประมวลมิตร  ใจดี ครู ค,ศ,2 อนุมัติ
36 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650107 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) นางศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม ครู อนุมัติ
37 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650107 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) นางสาววิสาลักษณ์  เกิดกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
38 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650045 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 วิวัฒน์ชัย  นิลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 อนุมัติ
39 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650045 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 นายประวิทย์   อยู่ยืน ครู อนุมัติ
40 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650046 บ้านขยอง นางสาวมนสิชา   อุสาคู ครูโรงเรียนบ้านขยอง อนุมัติ
41 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650047 เสกวิทยาคม นางวริศรา  นามวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
42 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650039 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) นายสุภาพ  ฉุนแสนดี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
43 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650040 บ้านตาอ็อง วรรณา  วิเศษศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650041 บ้านจันรม ใขสี  สมานสวน ครู อนุมัติ
45 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650041 บ้านจันรม วรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์ ครู อนุมัติ
46 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650041 บ้านจันรม นางมณีรัตน์  ละม้ายวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650042 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) นายกิติศักดิ์  ประดับ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
48 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650042 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) นายเกรียงศักดิ์  นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650043 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก สุภาพ  วิเศษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
50 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650044 บ้านกาเกาะ ปัทมา  ทีนะกูล ธุรการ อนุมัติ
51 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650102 บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) ชัยวิชิต  ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
52 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650100 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) นางจัฏุรพร  มหาสาโร ครู อนุมัติ
53 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650100 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) นางธันยาภรณ์  นิยมตรง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
54 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650101 บ้านระเภาว์ มนสินี  ภานุทัต ครู อนุมัติ
55 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650096 บ้านกาเกาะระโยง นายเกรียงศักดิ์  สุขชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
56 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650096 บ้านกาเกาะระโยง prangtip  kerdsiri เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
57 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650097 บ้านสำโรง-โคกเพชร รุ่งรัศมี  ต่อยอด ครู อนุมัติ
58 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650097 บ้านสำโรง-โคกเพชร จุไรพร  สายศรีแก้ว ครู อนุมัติ
59 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650098 บ้านท่าสว่าง พรเพชร  จันทะแจ่ม ครู อนุมัติ
60 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650098 บ้านท่าสว่าง pensri  boonrod ครู อนุมัติ
61 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650099 บ้านส้มป่อย นางสาวผ่องใส  ห่อทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650099 บ้านส้มป่อย นางลัดดาวัลย์  สกุลวรวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650038 บ้านตาเพชร นางสาวปิยภรณ์  พุ่มอินทร์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
64 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650036 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) นายพิเศษ  พูนดังหวัง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
65 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650036 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) วิไล  สมานโสร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
66 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650037 บ้านโคกปราสาท อรุณ  ดวงเนตร ครู อนุมัติ
67 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650033 บ้านคาบ นางสาวณัฐวีร์  ประจุทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650034 บ้านเทนมีย์ นางประยงค์   ประดับสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650035 บ้านระหาร วิไล  พนาวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
70 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 บ้านไถงตรง นายวิสิทธิ์  สุขวาสนะ ชำนาญการ อนุมัติ
71 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 บ้านไถงตรง นายถวิล  สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
72 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 บ้านไถงตรง ณรงค์  ศรกล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 บ้านไถงตรง ปรางค์ทิพย์  สัตย์รักษ์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
74 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650008 บ้านไถงตรง นางสาวชนิสรา  เพชรพิเศษศักดิ์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
75 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650009 บ้านตะตึงไถง นายสุกฤษฏิ์  ดียิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
76 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650004 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) เกล้า  ดำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
77 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650005 บ้านหนองกง นางชญาดา  ศิริโฉม ครู อนุมัติ
78 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650005 บ้านหนองกง ทรงพร  เรืองปรัชญากุล ครู อนุมัติ
79 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650006 บ้านพันธุลี จิราพร  บุญลับ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
80 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650006 บ้านพันธุลี ศาสสรร  ใจนุ่ม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
81 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650007 บ้านโคกกระเพอ นางกิตติยา  เสียงสนั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
82 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650003 หนองโตง"สุรวิทยาคม" นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส ครูชำนาญการ อนุมัติ
83 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650092 บ้านโคกพระ ปราโมทย์  กรวยทอง ครู อนุมัติ
84 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650092 บ้านโคกพระ นางวิยะดา  สุยคง ครู อนุมัติ
85 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650093 บ้านประทัดบุอาลอ นางสาวทิพวรรณ  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
86 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650094 บ้านตำปูง นางสาวณัฏฐนิตย์  อุนัยบัน ครู อนุมัติ
87 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650094 บ้านตำปูง นายปาริเชษฐ์  เชิดกลิ่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
88 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650095 บ้านโดนออง นายอุดมศักดิ์  กระแสโสม ครู อนุมัติ
89 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650088 บ้านสำโรงนาดี นายสะหวาน  ป้องเขต ครู อนุมัติ
90 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650088 บ้านสำโรงนาดี ธนภัทร  สุกแสง ครู อนุมัติ
91 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650089 บ้านระไซร์สองชั้น นางคณพยคคพร  พนลษนันหศน ครู อนุมัติ
92 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650090 บ้านโคกวัด ณัฏฐเศรณ์  ท่าดี ครู อนุมัติ
93 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650091 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) Sirikool  Nam situ พนักงานราชการ อนุมัติ
94 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650026 บ้านนาเสือก นางกัญญาภัค  โฉมงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650026 บ้านนาเสือก นายพิทักษ์  อุมาธรณ์ ครูธุรการ อนุมัติ
96 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650024 บ้านละหุ่งหนองกก สราวุธ  จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุการ อนุมัติ
97 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650024 บ้านละหุ่งหนองกก นางวีณา   วารี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650025 บ้านโดนโอก นางพันธ์ทิพย์  พันธ์พงศ์ ครู คศ.3 อนุมัติ
99 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650025 บ้านโดนโอก นายสุริยา  แพงเจริญ ครู อนุมัติ
100 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650021 บ้านนาบัว ผ่องใส  ทองดา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
101 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650021 บ้านนาบัว ปฐวี  จันทะชาลี ครู อนุมัติ
102 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650022 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) นางสาวเจนวิไล  อย่างสุข ธุรการ อนุมัติ
103 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650022 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) นายเกียรติศักดิ์  สายกลิ่น ครู อนุมัติ
104 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650023 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) ประภัสสร  ชมโพธิ์สอน ครู อนุมัติ
105 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650023 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) นางแก่นจันทร์  คิดสำเร็จ ครู คศ.3 อนุมัติ
106 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650002 เมืองสุรินทร์ นายพิสัย  พวงนาค ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650001 อนุบาลสุรินทร์ นางสุคนธ์  บุญเสร็จ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน อนุมัติ
108 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650063 วัดประสพ นายชาญยุทธ์  ภูชาญ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650061 บ้านบุฤๅษี ประภาส  เหิรเมฆ ครู อนุมัติ
110 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650070 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง เจริญศรี  วงศ์สกุล ครู อนุมัติ
111 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650065 บ้านรัตนะ นายระพีพจน์  หวังวก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
112 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650087 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) สุภาภรณ์  แจ่มใส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650084 บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) จรัสศรี  ศิริบุญ ครู อนุมัติ
114 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650085 บ้านหัวตะพาน สุวิทย์  คงเกตุ ครู อนุมัติ
115 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650080 บ้านเพี้ยราม นางสาวจรรยารักษ์  บัวภา ครู อนุมัติ
116 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650080 บ้านเพี้ยราม นายอรรถสิทธิ์   ยืนยง ครู อนุมัติ
117 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650066 บ้านหนองกัว สมคิด  หมายชนะ ครู อนุมัติ
118 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650067 บ้านตาเปาว์ นางสาวกุสุมา  อาจหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
119 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650067 บ้านตาเปาว์ รุ่งทิพย์  สมานรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
120 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650068 บ้านทะนงชัย เก่ง  ประทุมมาศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
121 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650069 บ้านบุทม จิรภรณ์  วิยาสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650069 บ้านบุทม นางสาวกรรณิกา  หงษ์งาม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
123 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650064 บ้านประปืด นายวิโรจน์  พูนดังหวัง ครูชำนาญการ อนุมัติ
124 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650064 บ้านประปืด ประเสริฐ  สิงคเสลิต ผู้อำนวยการ อนุมัติ
125 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650062 เมืองที นายสุพจน์  อินทร์แป้น ครู อนุมัติ
126 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650062 เมืองที ประหยัด  บุตรด้วง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
127 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650052 บ้านโคกสำโรง จงกล  แก้วหอม ครู อนุมัติ
128 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650053 บ้านราม อิทธิศักดิ์  บุญเกษ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
129 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650054 บ้านบรมสุข สุพรรณพิศ  โฉมมณี ครู อนุมัติ
130 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650054 บ้านบรมสุข นายปธานิน  วรรณตรง ครู อนุมัติ
131 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650060 บ้านเล้าข้าว นายประยุกต์  บุญสุข ครู อนุมัติ
132 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650060 บ้านเล้าข้าว ปัทมกาญจน์   ปัญญาเหลือ ครู อนุมัติ
133 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650059 บ้านกันแสง นางยาณี  ทองขวัญ ครู อนุมัติ
134 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650059 บ้านกันแสง ปริญญา  สืบเสาะเสมอ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
135 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650055 บ้านสลักได สุทิศ  ศรีสุข ครู อนุมัติ
136 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650056 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) นางอัมพร  แผ่นทอง ครู อนุมัติ
137 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650057 บ้านตระแบก วิโรชน์  สมานวัน ครู อนุมัติ
138 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650057 บ้านตระแบก วีรชัย  จองมี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
139 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650058 บ้านตะบัล สุเพียร  ประยงค์หอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
140 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650058 บ้านตะบัล นาวสาวกัลยารัตน์  ปกรณ์ขจรนาวิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
141 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650058 บ้านตะบัล นางสาววิลาวัณย์  โภคทรัพย์ คีูชำนาญการ อนุมัติ
142 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650020 บ้านโคกเมือง Potchanard   Hulraluk พนักงานราชการ อนุมัติ
143 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650018 บ้านสวาย อัษฐวัฒน์  สุรินทราบูรณ์ ครู อนุมัติ
144 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650018 บ้านสวาย นางพันธ์นิภา  มีศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
145 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650019 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) นายเกษมศักดิ์   เทศแก้ว ครู อนุมัติ
146 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650048 บ้านสำโรง นางปราณี  วงศ์สุนทร ครู อนุมัติ
147 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650048 บ้านสำโรง วิภาวี  ศรีตัมภวา ธุรการ อนุมัติ
148 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650049 บ้านทัพกระบือ นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว ครู อนุมัติ
149 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650050 บ้านแสลงพันธ์ พิชญณิดา  สมหมาย ครู อนุมัติ
150 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650051 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) นายณัฐ  มุ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
151 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650051 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) สันติวัฒน์  เหิมหัก ครู อนุมัติ
152 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650051 บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) เฉลียว  สันทัด ครู อนุมัติ
153 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650073 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) กิตติยา  นาคกระแสร์ ธุรการ อนุมัติ
154 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650073 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) สงัด  แผ่นทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
155 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650074 บ้านโสน(พิทยศึกษา) วิยะดา  แก้วกอง ครู อนุมัติ
156 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650075 บ้านแสลงพันบุณเยิง ไพรินทร์  เพียรดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
157 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650139 บ้านกันโจรง ธนวัฒน์  เที่ยงธรรม ครู อนุมัติ
158 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650139 บ้านกันโจรง นภัสนันท์  ทองนำ ครู อนุมัติ
159 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650142 บ้านเวียย นางนงลักษณ์  พันธ์วิไล ครู อนุมัติ
160 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650143 บ้านอันโนง เกศรินทร์  ดาศรี ครู อนุมัติ
161 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650143 บ้านอันโนง นางนารีรัตน์  น้อยหลุบเลา ครู อนุมัติ
162 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650114 อนุบาลจอมพระ กิตติศักดิ์  สายยศ ครู อนุมัติ
163 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650114 อนุบาลจอมพระ ธวัชชัย  เศรษฐนันท์ ครู อนุมัติ
164 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650115 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม นางสาวรัณจวน  กรทิพย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
165 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650115 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม เกษราภรณ์  เสาะสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
166 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650116 บ้านจอมพระ นายไพสาร  สูตรตันติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
167 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650116 บ้านจอมพระ นางจิตราพัชร์  นิธิหิรัญวงษ์ ครู อนุมัติ
168 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650118 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ ปิยมาภรณ์  หวังมั่น พนักงานราชการ อนุมัติ
169 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650119 ทวีคามวิทยา นางทยิดา  เถกิงบุณย์ ครู อนุมัติ
170 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650110 บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา จรรยวรรธน์  หงษ์โพธิ์ ครู อนุมัติ
171 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650113 บ้านหนองขวาว จำนงค์  เที่ยงธรรม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
172 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650141 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา มังกร  พิมพ์พอก ครู อนุมัติ
173 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650140 บ้านชุมแสง นายคุณแทน  บุญรอด ครู อนุมัติ
174 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650140 บ้านชุมแสง นายคุณแทน  บุญรอด ครูชำนาญการ อนุมัติ
175 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650140 บ้านชุมแสง นางสุทิน  ทิพย์กลาง ครู อนุมัติ
176 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650144 บ้านจบก นายพลวัฒน์  ธรรมดา พนักงานราชการ อนุมัติ
177 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650145 บ้านบุอาไร วชิรญาณ์  ทัพพันธ์ชัย ครู อนุมัติ
178 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650145 บ้านบุอาไร มานพ  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
179 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650146 บ้านผือ นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง ครู อนุมัติ
180 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650147 บ้านม่วง ชญากานต์  พรหมบุตร ครู อนุมัติ
181 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650148 สามัคคีวิทยา อุษณี  สายยศ ครู อนุมัติ
182 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650148 สามัคคีวิทยา นางพิมนดา   จารัตน์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
183 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650120 บ้านขามศึกษาคาร บุญธรรม  ดาศรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
184 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650120 บ้านขามศึกษาคาร นายบรรพจน์  ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
185 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650121 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) สุภาภรณ์  แสงกระจ่าง ครู อนุมัติ
186 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650121 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) นำพล  แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
187 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650122 บ้านว่าน นางสาวบุณฑริกา  กระแสเทพ ครู อนุมัติ
188 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650123 บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ อรรถพล  ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
189 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650124 บ้านอาแวะ นางสาวชญานุช  บุญยงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
190 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650124 บ้านอาแวะ นายพิทักษ์   คำทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
191 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650108 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) นายพีระ  เรียงทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
192 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650108 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) นายโชคอัษฎา  สาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
193 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650109 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ วนิดา  สาแก้ว ธุรการ อนุมัติ
194 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650111 บ้านดินแดง อมรรัตน์  โคมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
195 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650111 บ้านดินแดง พลทัต  จงสุขกลาง ครู อนุมัติ
196 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650112 บ้านระวี ศรีนคร  นัยนิตย์ ครู อนุมัติ
197 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650125 บ้านกรูดหนองซำ พรหมพัฒน์  บุญมาก ครู อนุมัติ
198 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650125 บ้านกรูดหนองซำ นางวันทนา  มะลิซ้อน ครู อนุมัติ
199 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650126 บ้านดงเค็ง ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร  คงวิริยะศิลป์ ครู อนุมัติ
200 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650127 บ้านทวารไพร ปราณี  แสนมี ครูธุรการ อนุมัติ
201 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650127 บ้านทวารไพร วุฒิชัย  คงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
202 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650128 บ้านทุ่งนาค นางดวงตา  มิตรอนุเคราะห์ ครู อนุมัติ
203 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650128 บ้านทุ่งนาค นายอภิชากฤต  อินทหอม ครู คศ.1 อนุมัติ
204 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650129 บ้านเมืองลีง นางปิยนันท์  อนันตสุข ครู อนุมัติ
205 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650129 บ้านเมืองลีง นางสาวยุวดี  ลีลา ธุรการ อนุมัติ
206 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650130 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ นางสาวพินวดี   ลิ้มวัชรากูล ครู อนุมัติ
207 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650117 บ้านตากวน อรุณี  ยืนยาว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
208 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650117 บ้านตากวน ชาญชัย  สุขสมาน ครู อนุมัติ
209 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650131 ลุ่มระวีวิทยา วราพร  สิมมา ครูธุรการ อนุมัติ
210 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650136 บ้านหนองพลวง จรูญ  แผ่นทอง ครู อนุมัติ
211 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650136 บ้านหนองพลวง กรรณิกา  แผ่นทอง ครู อนุมัติ
212 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650138 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา นายสุดใจ  แผ่นทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650132 บ้านโนนงิ้ว นางสมทบ  โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
214 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650133 บ้านวารไพรศรี นายสุริยศักดิ์  ประดับศรี ครู อนุมัติ
215 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650134 บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) นายเกรียงศักดิ์  ราชปันติ๊บ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
216 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650135 บ้านหนองกับ สุทิน  แก้วเกิด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
217 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650137 บ้านหนองสนิท ศักดิ์ชัย  หาสุข พนักงานราชการ อนุมัติ
218 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650405 บ้านกุดหวาย นายวิเชียร  วังจันทร์ ครู อนุมัติ
219 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650406 บ้านโคกสนวน ทิพาพร  แม่นงาม ครู อนุมัติ
220 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650406 บ้านโคกสนวน นายทนงศักดิ์  แก้วสิทธิ์ ครู อนุมัติ
221 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650406 บ้านโคกสนวน อนันตรัตน์  ชื่นใจ ครู อนุมัติ
222 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650407 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) จริยา  ปัตตานี ครู อนุมัติ
223 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650408 บ้านดงถาวร นายประชิด  จันทร์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
224 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650409 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช เอกชัย  เหมือนชอบ ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
225 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650409 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช พิชญ์สินี  สิงคเวหน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
226 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650409 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช เนตรชนก  ศิริมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
227 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650410 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) นางเสาวนีย์  ไชยนิล ครู อนุมัติ
228 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650442 บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) เครือน้อย  ฤกษ์ดี ครู อนุมัติ
229 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650443 บ้านขวาวใหญ่ นางสาวพัชนิดา   เจือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
230 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650443 บ้านขวาวใหญ่ นางสาวมาศฤดี   ศรีวิเศษ ครู คศ.1 อนุมัติ
231 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650419 บ้านคาละแมะ มีสง่า  ขาวงาม ครู อนุมัติ
232 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650420 บ้านหนองจอก พัชรี  หวังผล ครู อนุมัติ
233 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650421 บ้านบึงขวาง ประไพพักตร์  คำมาก ครู อนุมัติ
234 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650452 บ้านจารพัต นายนิสิต  แมนเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
235 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650453 บ้านเปรียง กมล  จันทร์สว่าง ครู อนุมัติ
236 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650453 บ้านเปรียง นางสาวปุณยนุช  เจริญศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
237 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650454 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี นางสาวศิริวรรณ  นพพิบูลย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
238 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650454 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี นางสาวศิริพรรณ  ไหมทอง ครู อนุมัติ
239 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650454 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี นายรวยเริงฤทธิ์  อยู่ดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
240 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650455 บ้านพม่า นางสมบัติ  แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
241 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650456 บ้านพันษี คำปัญญา  สุดาจันทร์ ครู อนุมัติ
242 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650456 บ้านพันษี บัญชา  โอษฐงาม ครู อนุมัติ
243 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650444 บ้านช่างปี่ นางสุภาพ  อิ่มจิต ครู อนุมัติ
244 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650444 บ้านช่างปี่ สุพจน์   งามพร้อม ครู อนุมัติ
245 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650445 บ้านตะคร้อ ปิยฉัตร  แสงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
246 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650446 บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) นางสาวปราณี   สมฤทธิ์ ครู อนุมัติ
247 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650446 บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) นางกณกภรณ์  คำมา ครูชำนาญการ อนุมัติ
248 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650447 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ นางสาวอุษณี  ชมบุญ ครู อนุมัติ
249 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650448 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก นางศรีอำพร  มุมทอง ครู อนุมัติ
250 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650448 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก นพดล   แก้วใส อนุมัติ
251 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650449 บ้านโคกอาโพน นางอำพร  ระย้างาม ครู อนุมัติ
252 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650450 บ้านหนองผือโนนแคน ลลิตา  จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
253 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650450 บ้านหนองผือโนนแคน ณัฐปคัลภ์  เอ้กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
254 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650451 บ้านข่า ฐิติมา   แซ่จึง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
255 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650464 บ้านตรมไพร CHALAO  SAOVAYONG ครู อนุมัติ
256 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650464 บ้านตรมไพร ยุทธภูมิ  อุสาคู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
257 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 จตุรมิตรวิทยา มยุรา  คำดี ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
258 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 จตุรมิตรวิทยา นางสาวธิดารัตน์  อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
259 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650465 จตุรมิตรวิทยา จำเนียร  เพาะเจริญ ครู อนุมัติ
260 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650466 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
261 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650466 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) ชินวงศ์  ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
262 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650467 บ้านตะเคียนสามัคคี วันชัย  มนต์ทอง พนักงานราชการ อนุมัติ
263 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650468 บึงวิทยาคาร นายปรีชา  สาระไอ ครู คศ.๓ อนุมัติ
264 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650418 บ้านกาเจาะหนองไผ่ นางสุภาภรณ์  บุญเยี่ยม ธุรการ อนุมัติ
265 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650416 บ้านหัวแรต นายนุกูล  ดวงใจ ครู อนุมัติ
266 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650416 บ้านหัวแรต อุดม  เหมือนคิด ครู อนุมัติ
267 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650417 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ นางมนเทียร  แก้วงาม ครู อนุมัติ
268 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650417 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ นางสาวจิราพร  สีประดู่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
269 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) นายเมธี  แต้มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
270 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) นางสาวสิตา  ดัชถุยาวัตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
271 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650411 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) นางสาวปิยะดา  สามพิมพ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
272 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650413 บ้านหนองหิน นางสาวลภ้สรดา  แก้วหอม ครู คศ.1 อนุมัติ
273 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650415 บ้านบ่อน้ำใส พีรวิชญ์  วังนุราช ครู อนุมัติ
274 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650415 บ้านบ่อน้ำใส นายทองสืบ  บุตรดีขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
275 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650429 บ้านแตล ละมัย  จันทร์โท ครู อนุมัติ
276 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650429 บ้านแตล นายชาลี  ทองแม้น ครู อนุมัติ
277 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650430 บ้านประทุนอายอง นายปัจภาณย์   คงดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
278 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650430 บ้านประทุนอายอง นางอุสาห์   ศรีพรหม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
279 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650431 บ้านสวายไตรภูมิ ริเริ่ม  เจือจันทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
280 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650431 บ้านสวายไตรภูมิ นิพนธ์  พิมพ์จันทร์ ครู อนุมัติ
281 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650432 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง นางปทุมรัตน์  ชาวนา ครู อนุมัติ
282 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650433 บ้านหนองท่ม นายสาคร  พละพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
283 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650434 บ้านโนนถ่อน นางนภาพร  โพธิ์ผา ครูชำนาญการ อนุมัติ
284 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650435 บ้านสังแกหนองคู อานุศรา  พิมพ์จันทร์ ครู อนุมัติ
285 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650435 บ้านสังแกหนองคู wiwat  choana ครู อนุมัติ
286 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650436 บ้านอาวุธ ธนวรรณ  คงนาค ครู อนุมัติ
287 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650436 บ้านอาวุธ นางสมนา  เอี่ยมสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
288 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650414 บ้านดู่อาราง นางสาววารุณี  สินสร้าง ครู อนุมัติ
289 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650412 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) นางพัชนี  ผมพันธ์ ครู อนุมัติ
290 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650399 บ้านผักไหม นางสาวเขมวดี  คงดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
291 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650400 บ้านก้านเหลือง นางปาริชาติ  ทองล้ำ ครู อนุมัติ
292 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650469 บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) จีรวรรณ  วังสันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
293 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650470 บ้านทุ่งรูง เอี่ยม  นวลจันทร์ ครู อนุมัติ
294 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650404 บ้านสว่างโนนแดง สุรเดช  แม่นงาม ครู อนุมัติ
295 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650402 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) นายสมสิน  เสถียรรัตนชัย ครู อนุมัติ
296 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650403 บ้านกะลัน นาส่งสุข  เสาศิริ ครู อนุมัติ
297 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650403 บ้านกะลัน นางไขแสง  กลิ่นสุคนธ์ ครู อนุมัติ
298 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650401 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) นันทนา  หวังมั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
299 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650401 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) นางสาวสุพรรณี  ใหม่คามิ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
300 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650401 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) อภิรดี  มีสติ ครูชำนาญการ อนุมัติ
301 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650398 บ้านกางของ รัชนีกร  แก่นดี ครู อนุมัติ
302 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650398 บ้านกางของ สุมาลี  แยบดี ครูคศ.3 อนุมัติ
303 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650396 บ้านระเวียง สุพจน์  ใสแจ่ม ครู อนุมัติ
304 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650396 บ้านระเวียง นรเสฏฐ์  ผาสุก รอง.ผอ. อนุมัติ
305 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650396 บ้านระเวียง มงคล  บรรเทา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
306 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 บ้านยางเตี้ย นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม ครู อนุมัติ
307 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 บ้านยางเตี้ย นางคำเพียร  ชัยโย ครู อนุมัติ
308 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650397 บ้านยางเตี้ย นางสาวสกลรัตน์  ลาหนองแคน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเรียน อนุมัติ
309 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650395 อนุบาลศีขรภูมิ นายสุรพล  มณีไสย รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
310 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650395 อนุบาลศีขรภูมิ บุญสุข  บุญช่วย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
311 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650437 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) นางสาวพรพิมล  พิรมรัมย์ ธุรการ อนุมัติ
312 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650437 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) รัชนี  บุญมา ครู อนุมัติ
313 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650438 บ้านขะเนก นางสาวกานต์พิศชา   รัตนาวิวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
314 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650438 บ้านขะเนก สมหมาย  ฉิมมาลี ครู อนุมัติ
315 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650438 บ้านขะเนก นายกันตพงศ์  พวงเพชร ครู อนุมัติ
316 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650439 บ้านแกสระใหญ่ สันติ   บุญเหมาะ ครู อนุมัติ
317 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650440 บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) นายจรุง  วารี ผอ. อนุมัติ
318 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650440 บ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) น.ส.นภัสนันท์  นารี ครูธุรการ อนุมัติ
319 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650441 บ้านหนองขามวิทยาคม อัมพร  มาลาอุ่น ครู อนุมัติ
320 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650441 บ้านหนองขามวิทยาคม อัมพร  มาลาอุ่น ครู อนุมัติ
321 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650441 บ้านหนองขามวิทยาคม นางวิไล  สวัสดี ครู อนุมัติ
322 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650428 บ้านสะโน ปราการ  สนทอง ครู อนุมัติ
323 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650423 บ้านหนองบัว บุญญรัตน์  ดีพร้อม ครู อนุมัติ
324 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650424 บ้านหนองจิก นายนรินทร์  ทองขอน ครู อนุมัติ
325 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650425 บ้านหนองกุง นางธัญลักษณ์  ศรีพรหมทอง ครู อนุมัติ
326 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650425 บ้านหนองกุง นางนวลจันทร์  พิมพ์วรรณวงศ์ ครู อนุมัติ
327 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650426 บ้านหนองขนาด นายสุบิน  บุตรดี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
328 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650427 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) จิรวัฒน์  โองอินทร์ ครู อนุมัติ
329 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650427 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) ประหยัด  อบอ่น ครู อนุมัติ
330 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 บ้านลุมพุกหนองกุง ดิเรก  กระแสเทพ ผอ.รร. อนุมัติ
331 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 บ้านลุมพุกหนองกุง นายทวีป  บูรณ์เจริญ ครู อนุมัติ
332 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 บ้านลุมพุกหนองกุง นายประกอบ   สิงคเสลิต ครูชำนาญการ อนุมัติ
333 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650461 บ้านลุมพุกหนองกุง วิภา  ชมเชย ธุรการ อนุมัติ
334 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650462 บ้านโคกลำดวน นายวิเชียร  แจ่มใส ครู อนุมัติ
335 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650463 บ้านห้วยโนนเจริญ นางสาวแสงเดือน  ชอบดี ครู อนุมัติ
336 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650463 บ้านห้วยโนนเจริญ warangkhana  dathong ครู อนุมัติ
337 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650457 บ้านปะนอยไถง นายคำวัง  แก้วคำไสย์ ครู อนุมัติ
338 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650457 บ้านปะนอยไถง นายเสถียน  พรมเวียง ครู อนุมัติ
339 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650458 บ้านหนองเหล็ก นางปราณี   แป้นแก้ว ครู คศ.1 อนุมัติ
340 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650458 บ้านหนองเหล็ก เสน่ห์  ธิราชรัมย์ ครู อนุมัติ
341 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650458 บ้านหนองเหล็ก นายก่อเกียรติ  จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
342 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650459 บ้านจารย์ พูนสวัสดิ์  ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
343 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650460 บ้านกระดาน วิยะดา  อินจนา ครู อนุมัติ
344 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650460 บ้านกระดาน sunti  chaisuwan ครู อนุมัติ
345 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650631 บ้านภูมิสตึง นางวันเพ็ญ  ทวีอินทร์ ครู อนุมัติ
346 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650631 บ้านภูมิสตึง นายพนม  อัมหธร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
347 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650632 บ้านโชกเหนือ นายสุนทร  ขำเสน่ห์ ครู อนุมัติ
348 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650633 บ้านตระเปียงเตีย นายโกมล  จันทร์ศิริ คร อนุมัติ
349 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650634 บ้านหนองคู เสริม  พิลาศรี ครู อนุมัติ
350 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650635 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา นุชรี  จันทร์เทศ ครู อนุมัติ
351 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650636 ดรุณวิทยากร นายนิพนธ์  อัมหธร ครู อนุมัติ
352 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650637 บ้านตรำดม นางภัทราภรณ์  ธนูทอง ครู อนุมัติ
353 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650638 บ้านระไซร์ วีระ  รักษ์คิด ครู อนุมัติ
354 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650638 บ้านระไซร์ จิตรลดา  จารัตน์ ครู อนุมัติ
355 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650638 บ้านระไซร์ วิรชัช  บุญรับ ครู อนุมัติ
356 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650639 บ้านหนองยาง กัญญภา  วงแหวน ครู อนุมัติ
357 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650639 บ้านหนองยาง นางปิยมิตร  จันทราช ครู อนุมัติ
358 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650630 ศิริราษฎร์วิทยา สมบูรณ์  ศรีมาลา ครู อนุมัติ
359 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650630 ศิริราษฎร์วิทยา rampan  supisa เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
360 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650630 ศิริราษฎร์วิทยา เพียว  พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
361 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650628 บ้านตาเมาะ ศรินนาถ  ชำนาญพนา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
362 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650628 บ้านตาเมาะ พัทชยา  สันทาลุนัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
363 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650629 บ้านจรวย นายจำเริญ  หวังสม ครู อนุมัติ
364 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650626 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) นายณรงค์  คำชาย ครู อนุมัติ
365 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650626 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) จักรพงษ์  สุดยิ่ง ครู คศ.1 อนุมัติ
366 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650627 วัดทักษิณวารี นางนิทรา  หวังสม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
367 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650627 วัดทักษิณวารี ลัดดารัตน์  คำชาย ครู อนุมัติ
368 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650644 บ้านอู่โลก นิศากร  ฉุนกล้า ครู อนุมัติ
369 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650640 บ้านตะเคียน นางปิยะพร  ศรีวิเศษ ครู อนุมัติ
370 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650641 บ้านโชกใต้ นายดิเรก  รักสนิท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
371 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650641 บ้านโชกใต้ อัญชลี  บุญขันธ์ ครู อนุมัติ
372 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650642 บ้านโคกเกาะ ชัยพล  ศรีวิเศษ ครูชำนาญการ อนุมัติ
373 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650642 บ้านโคกเกาะ นางนุจรี  มาลีหวล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
374 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650643 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง สมหวัง  พระงาม ครูชำนาญการ อนุมัติ
375 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650643 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง นางพัชรลดา   กุลรัตน์ ครู อนุมัติ
376 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650565 บ้านกระออม เชาวลิต  ปีเจริญ ครู อนุมัติ
377 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650565 บ้านกระออม นางพิมเพ็ญ  บุญเต็ม ครู อนุมัติ
378 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650566 หนองเหล็กเบญจวิทยา วัตน์ชัย  เติมกล้า ครู อนุมัติ
379 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650567 บ้านหนองอีเลิง สุประกิจ  สิงจานุสงค์ ครู อนุมัติ
380 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650569 บ้านเกาะแก้ว นายกำพล  เจริญสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
381 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650570 บ้านโนนสวรรค์ สุวิมล   พุฒซ้อน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
382 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650570 บ้านโนนสวรรค์ วิเชียร  วาพัดไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
383 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650571 บ้านตะมะหนองกระจาน นายเสรี  จำปาดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
384 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650572 บ้านตางมาง ประกาย  ศรีกันยา ครู อนุมัติ
385 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650586 บ้านขนวน ทินกร  กลิ่นสุคนธ์ ครู อนุมัติ
386 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650586 บ้านขนวน ชญามนัส  ใสกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
387 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650587 บ้านดู่ จเร  ศรีโกตะเพชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
388 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650589 บ้านหนองพญา ชุติมณฑน์  กรองทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
389 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650590 บ้านศรีราชา ณภัทร  บุติมาลย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
390 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650588 บ้านหนองดุม นางสุภาพร  สุมาลุย์ ครู อนุมัติ
391 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650568 สะโนวิทยา nichawan  supimpop ครู อนุมัติ
392 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650568 สะโนวิทยา ณัฐฐาพร  ทองคำ ครู อนุมัติ
393 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650591 บ้านกุง ธนภัทร  ทะเกิงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
394 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650591 บ้านกุง นางสาวอังคณา   งามแสง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
395 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650591 บ้านกุง วิโรจน์  สุริเทศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
396 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650592 บ้านตะเคียนกูยวิทยา นายจารึก  สิงจานุสงค์ ครู อนุมัติ
397 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650593 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) sinakon  khruasungthanasin ครูธุรการ อนุมัติ
398 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650593 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) อรรถพล  ขันถม ครู อนุมัติ
399 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650584 การุญวิทยา panuwit  pradubsook ครู อนุมัติ
400 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650585 บ้านสังแก Thitiwat  Pawong ครู อนุมัติ
401 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650573 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) PITUK  Prompinij ครู อนุมัติ
402 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650574 บ้านจังเอิดหนองแมว ศศิธร  มูลวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
403 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650574 บ้านจังเอิดหนองแมว ศศิธร  มูลวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
404 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650575 บ้านหนองคูสะแบะ ชวินทร์  วิยาสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
405 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650575 บ้านหนองคูสะแบะ นายสมบูรณ์  นิลทัย ครู อนุมัติ
406 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650576 บ้านหนองแคน นฤดี  หงษ์ยนต์ ครูธุระการ อนุมัติ
407 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650576 บ้านหนองแคน วิศัลย์ศยา   บุญพร้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
408 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650577 บ้านหนองแล้ง นายสุชาติ  วิวาสุข ครู คศ.3 อนุมัติ
409 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650578 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สังวาล  สีสูงเนิน ครู อนุมัติ
410 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650579 บ้านโนนลี นิธิวรรณ  เจริญสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
411 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650579 บ้านโนนลี นายชยานุกรณ์  กะมุติรา ครู อนุมัติ
412 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650580 บ้านขอนแก่น นางสาวกรรณิกาณ์  บุญยง ครู อนุมัติ
413 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650580 บ้านขอนแก่น ชาติชาย  อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
414 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 บ้านค้อ สายพิณ  มังษะชาติ พนักงานราชการ อนุมัติ
415 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650581 บ้านค้อ Thongwan  Jampee ครู อนุมัติ
416 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650582 บ้านดู่โศกโคกสะอาด มานะ  จันทราคา ครู อนุมัติ
417 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650583 บ้านหนองฮะ นายบัญชา  นามขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
418 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650583 บ้านหนองฮะ นายถนอมศักดิ์  กนกวรรณากร ครู อนุมัติ
419 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650594 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา วัฒนพงษ์  โพธิ์งาม พนักงานราชการครู อนุมัติ
420 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650596 หมื่นศรีประชาสรรค์ อนุสรา  บุราคร พนักงานราชการ อนุมัติ
421 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650596 หมื่นศรีประชาสรรค์ ชานนท์  ผมงาม ครู อนุมัติ
422 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650597 บ้านหมื่นศรีน้อย นายสันติ  กรวยทอง ครู อนุมัติ
423 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650712 อนุบาลเขวาสินรินทร์ สุพิน  ประดับทอง ครูชำนาญการ อนุมัติ
424 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650712 อนุบาลเขวาสินรินทร์ เกศรินทร์  แยบดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
425 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650713 บ้านนาโพธิ์ ทนงศักดิ์  แท่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
426 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650714 บ้านสดอ นางสาวอรทัย   มูลศาสตร์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
427 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650714 บ้านสดอ ดำรงค์  ใยย้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
428 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650715 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) นางสาวบุษราภรณ์  บุญอุดม ครู คศ.1 อนุมัติ
429 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650721 บ้านตากูก จิรกิตติ์  โสมะมี ครู อนุมัติ
430 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650722 บ้านโชค พงษ์ศักดิ์  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
431 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650722 บ้านโชค เศรษฐา  พลคำมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
432 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650723 บ้านอำปึลสนวน ประดิษฐ์  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
433 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650725 บ้านตากแดด กานต์พิชชา  จำนงกิจ ครูธุรการ อนุมัติ
434 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650725 บ้านตากแดด เกษา  ขาวงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
435 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650718 บ้านภูดินหนองตะครอง ไพโรจน์  ชาติเหิม ครู อนุมัติ
436 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650719 บ้านบึง-เบาะอุ่น พุฒินาท  สุขเสริม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
437 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650716 บ้านกันเตรียง พัชนี  จันทร์พร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
438 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650717 บ้านพระปืด เอกชัย  ประดับทอง ครู/ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
439 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650732 บ้านตลาดตาโหมก ประดับ  ทองนำ ครูชำนาญการ อนุมัติ
440 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650732 บ้านตลาดตาโหมก ศุภชัย  ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
441 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650733 บ้านโคกกรวด ศศิธร  ใจพินิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
442 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650733 บ้านโคกกรวด สุพจน์  เกวียนทอง ครู อนุมัติ
443 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650729 บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) นายบัญญัติ  สายยศ ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
444 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650729 บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) นันทิดา  สายยศ ครูธุรการ อนุมัติ
445 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650730 บ้านกันตรง พิณี  หาสุข ผอ.ร.ร. อนุมัติ
446 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650731 บ้านสนวนนางแก้ว นายกิตติชัย  คำวิไชย ครู อนุมัติ
447 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650728 บ้านบุญโลก สันธินี   เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
448 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650728 บ้านบุญโลก มงคล  จันทเขต ครู อนุมัติ
449 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650720 บ้านแสรออ จตุรานนท์  ถือชาติ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
450 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650720 บ้านแสรออ พรจันทร์  อินทร์เทพ ครู อนุมัติ
451 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650724 บ้านสามโค นายประวิทย์  จุฑาจันทร์ ครู อนุมัติ
452 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650724 บ้านสามโค นางสาวสันธินี  เจริญผล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
453 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650724 บ้านสามโค เกศินี  ชมเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
454 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650726 บ้านฉันเพล ประแสง  วงษ์ศรี ครู อนุมัติ
455 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650726 บ้านฉันเพล วันเพ็ญ    พอกพูน ครู อนุมัติ
456 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650727 บ้านพะเนา นาย  จรัส สังข์น้อย อนุมัติ
457 3201 สพป.สุรินทร์ เขต 1 650727 บ้านพะเนา itsara  sokaew ครู อนุมัติ