รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650177 บ้านกระเบื้องใหญ่ ปัณณพร  ชีวาจร ครู อนุมัติ
2 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650178 บ้านหนองพิมาน บุญทำ  สารพัฒน์ ครู อนุมัติ
3 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650196 บ้านหัวนาคำ นายนรากร  จันทรบุตร ครู อนุมัติ
4 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650196 บ้านหัวนาคำ นางศุภัทรา  จ่าพุลี ครู อนุมัติ
5 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650198 บ้านทิพย์เนตร Somporn  Saraythong ครู อนุมัติ
6 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650199 บ้านขุนหาญ Sumruay2522  Khumsuwan ครู อนุมัติ
7 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650150 อนุบาลชุมพลบุรี วนิดา  มั่นหมาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
8 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650151 บ้านชุมพลบุรี หนึ่งฤทัย  สุดชารี ครู อนุมัติ
9 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 บ้านตึกชุม sasanun  prombut ครู อนุมัติ
10 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650152 บ้านตึกชุม อุบลรัตน์  บุญปัน ครู อนุมัติ
11 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650153 บ้านโคกสูง วรเชษฐ์  ร่วมคำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
12 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650153 บ้านโคกสูง บังอร  จินดากุล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
13 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650154 บ้านระหาร จันทรา  ล่อดงบัง ครู อนุมัติ
14 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 บ้านแคนดำ นางสาวรัตนภร  เนื่องมี ครู อนุมัติ
15 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650155 บ้านแคนดำ นางกาญจนา  ลอยทะเล ครู อนุมัติ
16 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650156 บ้านสวนหม่อน วิชุดา  แก้วใส ครูผู้ช่วย อนุมัติ
17 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 โพนทองพิทยาคม บุญตา  ใจใหญ่ ครู อนุมัติ
18 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650157 โพนทองพิทยาคม นางอาภัสสร   ละเหลา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
19 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650158 บ้านดู่นาหนองไผ่ นายทัตธน  กาญจรัส ครู อนุมัติ
20 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650159 บ้านกระเบื้อง ฐานันดร  บุตรพรม ครู อนุมัติ
21 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650159 บ้านกระเบื้อง นางจันทรัศม์  รัตนโสดากาญจน์ ครู อนุมัติ
22 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650160 บ้านขวาวโค้ง praewphan  Ruamkid ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650161 บ้านกระสัง นายสมเกียรติ  สิริโชคธนานันท์ ครู อนุมัติ
24 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650162 บ้านยางบ่อภิรมย์ นายจารุเดช   ลักษร ครู ชำนาญการ อนุมัติ
25 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 บ้านทิพย์นวด ไพฑูรย์  สายกระสุน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
26 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 บ้านทิพย์นวด พัณณิตา  เตชากาญจนภัทร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
27 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650163 บ้านทิพย์นวด นายประวิทย์  ผิวโชติ ครู อนุมัติ
28 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) รพีกิจ  ไพรสินธุ์ ครูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
29 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) นายสัมฤทธิ์  แก้วขาว ครูชำนาญการ อนุมัติ
30 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650164 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) เดือน  จิิตรแม้น ครู อนุมัติ
31 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 บ้านโพนม่วง นายบุญเชิด  แก้วจรัญ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
32 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650168 บ้านโพนม่วง อดิเรก  บินรัมย์ ครู อนุมัติ
33 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650170 บ้านขามโพนทัน นายสุรินทร์  แก้วหอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
34 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650180 ชุมชนบ้านซาด นางสาววรรณิการ์  อินทร์ศิลา ครู อนุมัติ
35 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650181 บ้านโนนสัง นางสาวรัชฎาพร  พันพิพัฒน์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
36 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650182 บ้านกะทะ นางเกษมณี   พลรัตน์ ครู อนุมัติ
37 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650183 บ้านยางบ่ออี นายบุญคง  อุไรรัมย์ ครู อนุมัติ
38 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650184 บ้านบุตาโสม สะอาด  นามภักดิ์ ครู อนุมัติ
39 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650185 บ้านเมืองไผ่กระท่ม นายนิมิตร  กงวงษ์ ครู อนุมัติ
40 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 บ้านโพธิ์ห้วย นายพีระศักดิ์  เป็นพุ่มพวง ครู อนุมัติ
41 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 บ้านโพธิ์ห้วย somkid  sudsang ครู อนุมัติ
42 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650186 บ้านโพธิ์ห้วย ณวาทินี  ม่วงมนตรี พนักงานราชการ อนุมัติ
43 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650176 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ชัยพัฒน์  อุทาโย ครู อนุมัติ
44 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 บ้านงิ้ว นางสาวน้ำค้าง  วรรณคำ ครู อนุมัติ
45 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650179 บ้านงิ้ว ชาลิยา  ตะคุณรัมย์ ครูธุรการ อนุมัติ
46 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650173 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) นายทองแดง  ฉวีวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 สามัคคีศึกษา นายศุภชัย  ไค่นุ่นโพธิ์ ครู อนุมัติ
48 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650174 สามัคคีศึกษา นายพรเลิศ  ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
49 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 บ้านแสนสุข ภัคฐ์พิชา  ผลานาค ครู อนุมัติ
50 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650175 บ้านแสนสุข นางพิชยภา  พลภูเมือง ครู อนุมัติ
51 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650192 บ้านยางชุม wrorapong  Rittiron ครู อนุมัติ
52 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650193 บ้านสำโรง นางสาวอาลี  บุญอิ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
53 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 สนวนโคกเม็ก สุนิสา  เพชรศรี ครู อนุมัติ
54 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650194 สนวนโคกเม็ก เคนวัฒน์  ฤทธิรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
55 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650195 บ้านเบงท่าลาด อิทธิพล  ขำมณี ครู อนุมัติ
56 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 บ้านศรีณรงค์ แดง  จันทะบุดดา ครู อนุมัติ
57 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 บ้านศรีณรงค์ นายมนตรี  คำรังศรี ครู/ครูชำนาญการ อนุมัติ
58 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650197 บ้านศรีณรงค์ ทุเรียน  จ่าพุลี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
59 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650190 บ้านสายสนอง นางสาวพรรณนิภา   โภคา ครู อนุมัติ
60 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650191 บ้านม่วงน้อย usawalee  chantwiset ครู อนุมัติ
61 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650187 สระขุดดงสำราญวิทยา นางลำพูน  ประริเตสังข์ ครู อนุมัติ
62 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650188 บ้านตั้งใจ นายอุดมพร  ไตรศรี ครู คศ.2 อนุมัติ
63 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650188 บ้านตั้งใจ นายชินภัทร  สวัสดีลาภา พนักงานราชการ อนุมัติ
64 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 บ้านอ้อตลิ่งชัน Amphun  Sophukdee ครู อนุมัติ
65 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650189 บ้านอ้อตลิ่งชัน นางนิ่ม  ศรีละออง ครู อนุมัติ
66 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650165 บ้านตลุงโนนกอก ITSARA  KENYOTHA ครู อนุมัติ
67 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650169 บ้านหนองเรือ สุกัญญา  สมพินิจ ธุรการ อนุมัติ
68 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650169 บ้านหนองเรือ วิไลวรรณ์  แก้วหอม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650166 บ้านขุนไชยทอง กรรณิการ์  นิแพง ครู อนุมัติ
70 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 บ้านยางขามเฒ่า chatchai  chinno ครู อนุมัติ
71 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650167 บ้านยางขามเฒ่า สุทธินันท์  นาคแสง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
72 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650247 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กมลรัตน์  สุ่มมาตย์ ครู อนุมัติ
73 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650248 บ้านตระมูง สุรพันธ์  วิจิตรศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
74 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650248 บ้านตระมูง santi  taudom ครูผู้ช่วย อนุมัติ
75 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650249 บ้านบอน นายสมัย  ชุ่มมาก ครู อนุมัติ
76 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650250 บ้านอาคุณ นางพิสมัย  ตลับทอง ครู อนุมัติ
77 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650251 บ้านโคกกุง พุทธิรักษ์  จิตหาญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
78 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650252 บ้านศาลา อารีรัตน์  สุขศรี ครู อนุมัติ
79 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650253 บ้านหนองอีดำ นางบุญน้อม  ใจกล้า ครู อนุมัติ
80 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 บ้านภูดิน ถนอมทรัพย์  จิตหาญ ครู อนุมัติ
81 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650254 บ้านภูดิน เอกชัย  ใยขันธ์ ครู อนุมัติ
82 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 บ้านหนองบึง ศิรินทิพย์  สว่างอารมย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
83 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650255 บ้านหนองบึง wisa  prombut ครู อนุมัติ
84 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650256 บ้านโนนโพ นางเกศินี  พุ่มเขียว ครู อนุมัติ
85 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 บ้านตาทิตย์ วณิชยา  ศรีใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
86 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650257 บ้านตาทิตย์ นายอัครเดช  แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650258 บ้านบัว บุญรอด  แกล้วกล้า ครู อนุมัติ
88 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650259 บ้านตากลาง นางสุคนธรัตน์  ชูเชิด ครู อนุมัติ
89 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650200 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) โสภณ   พิมพ์สังกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
90 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650201 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) sirion  songpra ครู อนุมัติ
91 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650202 บ้านปราสาท ทิพวรรณ  รสหอม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
92 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 บ้านลุงปุง พรศรี  สิงห์สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
93 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650203 บ้านลุงปุง นายกิติศักดิ์  ชนะมุยา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650204 บ้านโพนทา อุบลวรรณ  กะการดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
95 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650205 บ้านบัลลังก์พงสวาย นางสาวยาใจ  มาลีหวล ครู อนุมัติ
96 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650211 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ศุภกร  เข็มทอง ครู อนุมัติ
97 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650212 บ้านหมากมี่ อนันตศักดิ์  จงใจรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
98 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650206 บ้านตาฮะ นายชาญชัย  บุญปก ธุรการ อนุมัติ
99 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650220 บ้านปอหมัน น้ำฝน  สิทธิศรี ครู อนุมัติ
100 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650220 บ้านปอหมัน boontherd  hongsoda ครู อนุมัติ
101 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650226 บ้านตานบ สุระชัย  อันมัย ครู อนุมัติ
102 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 บ้านโนนระเวียง นางรัศมีแข  เกตุวงค์ ครู อนุมัติ
103 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650227 บ้านโนนระเวียง ทัศลียา  สุนทรภักดี ครู อนุมัติ
104 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650229 บ้านน้ำอ้อม นางสาวกัญญาภัทร  ทันแก้ว ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
105 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650245 บ้านเฉนียง นางกาญจนา   แก้วมณีจันทร์ ครู อนุมัติ
106 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650246 บ้านปรีง นางสุกัญญา   สมรูป ครู อนุมัติ
107 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650243 บ้านบะ ปิยะ  สร้อยจิต ครู อนุมัติ
108 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 บ้านโนนสูง chanhom  chaigla ครู อนุมัติ
109 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650244 บ้านโนนสูง สุรกิตติ์  บุญมา ครู อนุมัติ
110 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 บ้านบัวโคก หนึ่งฤทัย  พวงผกา ครู อนุมัติ
111 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 บ้านบัวโคก jakkris  chidnok ครู อนุมัติ
112 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650230 บ้านบัวโคก สุพล  สุขมั่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650231 บ้านธรรมษา สุลักษณา  สิมมา ครู อนุมัติ
114 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650232 บ้านจันทร์งาม นางชาลินี  ยืนยง ครู อนุมัติ
115 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650233 บ้านหนองแสง พาตกร  แทนสมบัติ ครู อนุมัติ
116 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650233 บ้านหนองแสง นางวิไลพร  โลนุช ครู อนุมัติ
117 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650234 บ้านพิงพวย นายพิทยา  อุดมคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ อนุมัติ
118 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650234 บ้านพิงพวย นายสมหมาย  สาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
119 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650235 บ้านโสมน นางนงเยาว์  ปลายแก่น ครู อนุมัติ
120 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650236 ไตรคามสามัคคี อ่อนตา  เที่ยงธรรม ครูธุรการ อนุมัติ
121 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) ศิรินภา   ทองเงิน ครู อนุมัติ
122 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) นางสาวนิสารัตน์   เศรษฐทัตต์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
123 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สุภาพ  บุญมา จนท.ธุรการ อนุมัติ
124 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 บ้านยางกระจับ นางจันทร์เพ็ญ  ไพรสินธุ์ ครู อนุมัติ
125 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650215 บ้านยางกระจับ นายพงศ์ศาสตร์  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
126 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 บ้านเหล่า นภัสกร   เจริญไว ครู อนุมัติ
127 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650216 บ้านเหล่า สุภาพ  บุญมา จนท.ธุรการ อนุมัติ
128 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 บ้านชายทุ่ง นายวุฒิชัย  ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทุ่ง อนุมัติ
129 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 บ้านชายทุ่ง นายฉลอง  คุมโสระ ครู อนุมัติ
130 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650217 บ้านชายทุ่ง นางสาวนิติยา  เติมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
131 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650218 หัวพี Pijit  Lakkasorn ครู อนุมัติ
132 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650218 หัวพี สายชล  สัจจาธง ธุรการ อนุมัติ
133 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 บ้านสาโรช ศิรินภา  โพธิ์ทอง ครู อนุมัติ
134 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 บ้านสาโรช ประกอบ  คงเจริญสุข ครู อนุมัติ
135 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 บ้านสาโรช บุญเลี้ยง  สมรูป ครู อนุมัติ
136 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650219 บ้านสาโรช คำแหง  วงศ์ฉลาด ผอ อนุมัติ
137 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650221 บ้านโพนครก ณหทัย  สุขอุ้ม ครู อนุมัติ
138 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650228 บ้านขี้เหล็ก jarunee  kaewpum ครูธุรการ อนุมัติ
139 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650228 บ้านขี้เหล็ก นางอัญชนางค์  แก้วหินกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
140 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650222 บ้านโพนขวาว นางยุพาภรณ์  เบญจมาศกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
141 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 บ้านสะเอิง นางสาวพณิตา  สุริยะ ครู อนุมัติ
142 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650223 บ้านสะเอิง นายสมัคร  ผงทวี ครู อนุมัติ
143 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 บ้านสำโรง สุวัฒน์  แก้วหนองฮี ครู อนุมัติ
144 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650224 บ้านสำโรง นายณัฐพงษ์  ศรีฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
145 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650225 บ้านกุดมะโน เลียบ  จำปายงค์ ครู อนุมัติ
146 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 บ้านท่าศิลา นายกวี  มะลิงาม รองผู้อำนวย อนุมัติ
147 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650237 บ้านท่าศิลา นางสาวสิริลักษณ์  ใจกล้า ครู อนุมัติ
148 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650238 บ้านหนองตาด วิภาภรณ์  แสงดำ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
149 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) นางศิริลักษณ์  เดชทรัพย์ ครู อนุมัติ
150 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650239 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) ศิริกัญญา  คำผม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
151 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 บ้านเมืองแก นายศุภฤกษ์   ทองหล่อ ครู อนุมัติ
152 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650240 บ้านเมืองแก นายประสิทธิ์  อุดหนุน ครู อนุมัติ
153 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 บ้านหนองคูน้อย นางวราภรณ์  สุขพาสันติ ครู อนุมัติ
154 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650241 บ้านหนองคูน้อย นายสุชาติ   สร้อยสีหา ครู อนุมัติ
155 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 บ้านหนองแวง เสาวคนธ์  บุญมั่น ครู อนุมัติ
156 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 บ้านหนองแวง สุภาดา  มูลแวง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
157 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650242 บ้านหนองแวง นายธนากร  คูคำ ครู อนุมัติ
158 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650210 บ้านโพนงอย วรดิษฐ  โพธิ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
159 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650207 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 นายธีระยุทธ  วายโศรก ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
160 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650208 บ้านม่วงมูล นางกรรณิการ์  ทำดีกุล ครู อนุมัติ
161 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650209 บ้านไกลเสนียด จันทร์จิรา  สาแก้ว ครู อนุมัติ
162 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 บ้านหนองไม้ถี่ นางกรณิศ  สัตย์แสง ครู อนุมัติ
163 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650260 บ้านหนองไม้ถี่ นายทองดี  ทีงาม ครู อนุมัติ
164 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650261 บ้านทุ่งโก wilaikul  samarnmit ครู อนุมัติ
165 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650262 บ้านบุผาง บุญนำ  ลักขษร ครู อนุมัติ
166 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650263 บ้านหนองคูใหญ่ นางพัชรินทร์  ไตรโสม ครู อนุมัติ
167 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650264 บ้านนานวล ชโลทร  ปราบวงษา ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
168 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650352 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) นางถาวร  กนกแก้ว ครู อนุมัติ
169 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650353 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) นายวิรัตน์  สอนคำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
170 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650354 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) นายไกรสีห์  วรรณสอน ครู อนุมัติ
171 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650355 บ้านดงเค็ง ประดับ  ทองมาก ครู อนุมัติ
172 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650349 บ้านแก Narongchai  puangphaga ครู อนุมัติ
173 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 บ้านหนองบัวน้อย วลัยพร  ศรีหะชัย ครู อนุมัติ
174 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650350 บ้านหนองบัวน้อย อัปสร  ป้องเขตต์ ครู อนุมัติ
175 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650351 บ้านม่วงบุญมี สายยันต์   แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
176 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650351 บ้านม่วงบุญมี ภัทรา  กว้างขวาง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
177 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650380 บ้านหาญฮี นางวิจิตรา  สายสมบัติ ครู อนุมัติ
178 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650381 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ บ้านบึง-ยางประชาสรรค์  ปรเมธ โอษะคลัง ครู อนุมัติ
179 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650382 บ้านหนองหิน ณัฐชยา  ประสมศรี ครู อนุมัติ
180 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียว นายเสถียร  กล้าเกิด ครู อนุมัติ
181 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียว มลิวัลย์  บุญราช ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
182 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียว นางรุ่งทิวา  หงษ์อินทร์ ครู อนุมัติ
183 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650384 บ้านโนนทราย วิชัย  ธรรมาวชิรานนท์ ครู อนุมัติ
184 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650379 บ้านดอนแรด Sutida  Deesa พนักงานราชการ อนุมัติ
185 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650358 บ้านจาน นายบรรจง  ผลดี ครู อนุมัติ
186 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650359 บ้านทับน้อย นันท์ปภัทร์  พรเดชวิวัฒน์ ครู อนุมัติ
187 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650360 บ้านทับโพธิ์วิทยา สุริยา  ย่องหาญ ครู อนุมัติ
188 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650378 บ้านแต้-หนองบก นายสุพิศ  จุปะมัตตัง ครู อนุมัติ
189 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650376 บ้านม่วงหมาก คณาธร  ธาตุระหัน ครู อนุมัติ
190 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650377 บ้านน้ำคำ nitchakant  visessilp ครู อนุมัติ
191 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650372 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล พีระพจน์  สุโข ครู อนุมัติ
192 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650375 บ้านโนนจำปา นายสมภาร  ใยวัน ครู อนุมัติ
193 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650369 บ้านธาตุ พิชิตชัย  พิกุลสด ครู อนุมัติ
194 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650370 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา เดชศักดิ์  พิกุลสด ครู อนุมัติ
195 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650370 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา วัชรี  รัฐสมุทร ครู อนุมัติ
196 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 บ้านอาจญา สมพงษ์  บุญสิทธิ์ ครู อนุมัติ
197 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 บ้านอาจญา สมพงษ์  บุญสิทธิ์ ครู อนุมัติ
198 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650348 บ้านอาจญา นายพรรณศักดิ์  นามพรม ครู อนุมัติ
199 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) อทิติ  เลิศล้ำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650345 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) ไพบูลย์  บุญทัพไทย ครู อนุมัติ
201 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650346 บ้านหนองคู นางสาวดารณี  กลิ่นหอม ครู อนุมัติ
202 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650347 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม ประภัสสร  กอนไธสง ครู อนุมัติ
203 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 บ้านเบิด นางสาวจิตณภา  ศรีโพนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
204 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 บ้านเบิด นางสาวพูนพิศ   สมสุไทย ครู อนุมัติ
205 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650385 บ้านเบิด นายประสิทธิ์  เพ็งพินิจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
206 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650386 ไตรคามวิทยา จักรกฤษณ์  อินธรรมมา ครู คศ.3 อนุมัติ
207 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650387 บ้านหนองกระทุงตากแดด นายจำนงค์  ชมชื่น ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
208 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650387 บ้านหนองกระทุงตากแดด นางสาวจารุณี  แก่นจักร ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
209 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650388 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว ธงชัย  สอปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
210 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650389 บ้านหนองผือ ประไพรินทร์  นธีนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
211 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650368 บ้านนาวอง วีระชัย  ทวีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
212 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650364 บ้านช่องยางชุม pongpan  sukprasert ครู อนุมัติ
213 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650365 บ้านคอนสวรรค์ นายวิโรจน์  ลอดทอง ครู อนุมัติ
214 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650366 บ้านสี่เหลี่ยม อาคม  มั่นยืน ครู อนุมัติ
215 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650367 บ้านนาอุดม นางชุติมันต์  น้อยดำเนิน ครู อนุมัติ
216 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 บ้านไผ่ (วันครู 2503) นางโกสม  โลนะลุ ครู อนุมัติ
217 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650363 บ้านไผ่ (วันครู 2503) Boonlom  Mondee ครู อนุมัติ
218 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 บ้านยาง anuwat  baothong ครู อนุมัติ
219 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 บ้านยาง ชัยมงคล  อนันทะศิลป์ ครู อนุมัติ
220 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650371 บ้านยาง นิตยา  พัดไธสง ครู อนุมัติ
221 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650374 บ้านนางเข็ม nongkran  kunarak ครู อนุมัติ
222 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650373 บ้านขะยูง wilavan  witurangkool ครู อนุมัติ
223 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650344 บ้านผือน้อย นส.อรุณฤทัย  ฉลาดเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
224 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650340 รัตนวิทยาคม ประจวบ  ชินด์ซีลอร์ส พนักงานราชการ อนุมัติ
225 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 อนุบาลรัตนบุรี ธมนวรรณ  ศรีโยยา ครู อนุมัติ
226 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650341 อนุบาลรัตนบุรี นายสุธี  ทีทอง ครู อนุมัติ
227 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650342 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) นางพรนิภา  ชูทรงเดช ครู อนุมัติ
228 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650342 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) นายถนอม  เพิ่มทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 บ้านหนองกา ประสิทธิ์  เหมันตา ครู อนุมัติ
230 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650343 บ้านหนองกา พิรดา  สุดดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
231 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650361 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) วรรณศิริ  วงศ์โสภา ครู อนุมัติ
232 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650356 บ้านหนองบัวทอง นางสาวบุญจิรา  บำรุง ครู อนุมัติ
233 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650356 บ้านหนองบัวทอง อุทุมพร  ชิณโพคัง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
234 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650357 ปทุมมาศวิทยา นายสุนทร  เพ็ญจันทร์ ครู อนุมัติ
235 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 บ้านหนองบัวบาน พลกฤต  เสพสุข ครู อนุมัติ
236 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 บ้านหนองบัวบาน สมรักษา  เพ็งงาม ครู อนุมัติ
237 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650390 บ้านหนองบัวบาน ชญานนท์  เสพสุข ครู อนุมัติ
238 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 บ้านขาม ณรงค์  สุทาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม อนุมัติ
239 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650391 บ้านขาม ศิริชัย  สระแก้ว ครู ชำนาญการ อนุมัติ
240 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650394 บ้านสร้างบก นางดวงกมล  จำลอง ครู อนุมัติ
241 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) ปรียาภรณ์  มีเดชา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
242 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650392 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) บุญจันทร์  เบ้าทอง รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
243 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650393 บ้านดู่ ทวีศักดิ์  อินทร์ทอง ครู อนุมัติ
244 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650482 บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) จุไรรัตน์  คำสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
245 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650483 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) ปราณี  ระดมสุข ครู อนุมัติ
246 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 บ้านแคนน้อย นายสัญญา  สมศักดิ์ ครู ชำนาญการ อนุมัติ
247 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650484 บ้านแคนน้อย สุชิน  เจริญสุข ครู อนุมัติ
248 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 บ้านโนนจาน ปรีชา  แสงทอง ครู อนุมัติ
249 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 บ้านโนนจาน นายไมตรี  บุญสงค์ ครู อนุมัติ
250 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650485 บ้านโนนจาน บุตรดี  หาญดี ครู อนุมัติ
251 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650486 บ้านหนองขุนศรี วิชิต  ทองเกษม ครู อนุมัติ
252 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 บ้านสร้างแก้ว ศุภณัฐ  วรางกูร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
253 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650487 บ้านสร้างแก้ว ท้ศนะ  เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
254 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 บ้านนานวน สุธี  อินทร์แก้ว ครู อนุมัติ
255 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650488 บ้านนานวน ประชารัฐ  ศรีไศล ครู อนุมัติ
256 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650490 บ้านหัวนา นายอดิเทพ  ชื่นงาม ครู อนุมัติ
257 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 บ้านตาเพชร อนุชา  ทองสุข ครู ผูช่วย อนุมัติ
258 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650491 บ้านตาเพชร อาทร  สวัสดี ครู อนุมัติ
259 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650480 บ้านหนองบัวแดง สยมภู  เหล่าจูม ครู อนุมัติ
260 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650480 บ้านหนองบัวแดง นายสยมภู   เหล่าจูม ครู อนุมัติ
261 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650481 บ้านโนนเปือย ศิริพงษ์   ตรองจิตร ครู อนุมัติ
262 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650481 บ้านโนนเปือย Yodying  Sutam ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
263 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650477 บ้านโพนโก นางสาวกัณยา  นวลนาค เจ้าหน้าทีธุรการ อนุมัติ
264 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 บ้านเป้า นฤมล  ทรงพระ พนักงานราชการ อนุมัติ
265 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 บ้านเป้า นฤมล  ทรงพระ พนักงานราชการ อนุมัติ
266 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650478 บ้านเป้า นายฤทธิชัย  บุญมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
267 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650479 บ้านโพนดวน ปรีชา  ภูเฉลิม ครู อนุมัติ
268 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650476 บ้านทัพไทย นางสาวประจงรัตน์  เพิ่มทอง ครู อนุมัติ
269 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650476 บ้านทัพไทย นางสาวสุทธิวรรณ  สีสันงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
270 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650471 สนมศึกษาคาร SATHIT  SERMKEAW ครู อนุมัติ
271 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650471 สนมศึกษาคาร พรประภา  กระชอนสุข ครู อนุมัติ
272 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650472 บ้านนาศรีสุข นายบุญมี  ตระกูลดี ครู อนุมัติ
273 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 วัดบึงบ้านสนม นายเฉลิม  มงคุณ ครู อนุมัติ
274 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650473 วัดบึงบ้านสนม ทรงพล  เพิ่มผล ครู อนุมัติ
275 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650474 บ้านโสกแดง อักษราภัค  ชนะชัย ครู อนุมัติ
276 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 บ้านสำโรง มะยุรีย์  แก้วไธสง ครู อนุมัติ
277 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650475 บ้านสำโรง สุมาลี  มีสอาด อนุมัติ
278 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 บ้านหนองระฆัง darunee  sadubsarn ครู อนุมัติ
279 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650495 บ้านหนองระฆัง นายสาทิตย์  บุตรสวน ครู อนุมัติ
280 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650496 บ้านนาดี มรกตวงค์  เสียงเพราะ ครู อนุมัติ
281 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650496 บ้านนาดี KITTTPONG  MITTARAWONG ครู อนุมัติ
282 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 บ้านสะทืด นิติกร  สุขสานต์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
283 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650500 บ้านสะทืด นายสิทธิพร  บุญล้อม ครูธุรการ อนุมัติ
284 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650497 บ้านหนองอียอ นฤดม  สีบาง ครูธุรการ อนุมัติ
285 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650498 บ้านอาเลา Kittipong  Mongkun พนักงานราชการ อนุมัติ
286 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650499 บ้านโนนเซียง ประนอม  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
287 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650494 ผาแดงวิทยา นางธัญญา  แอบศรีหาด ครู อนุมัติ
288 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650492 บ้านกาพระ ลินจง  สุนทรชัย ครู อนุมัติ
289 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650493 บ้านหนองครก เพลินพิศ  บุญลาภ ครู อนุมัติ
290 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 บ้านหัวงัว จิราพร   พรหมลิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
291 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650489 บ้านหัวงัว Suphachai  Saiviset ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
292 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650736 บ้านคำผง นายประมวล  ชัยพร ครู อนุมัติ
293 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ อนุมัติ
294 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650738 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ นายบุลากร  สระแก้ว ครู อนุมัติ
295 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650739 บ้านม่วงหนองตาด นางพิชญา  ศรีทะโร ครู อนุมัติ
296 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 บ้านอาพืด นายศราวุฒิ  แก้วดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
297 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 บ้านอาพืด นายปัญญา  กรอบไธสง ครู อนุมัติ
298 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650740 บ้านอาพืด บุญจันทร์  แก้วดี ครู อนุมัติ
299 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650747 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) surapon  chandarak ครู อนุมัติ
300 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650748 บ้านขี้เหล็ก นายทิฆัมพร  กรรณ์สนธ์ ครูธุรการ อนุมัติ
301 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650748 บ้านขี้เหล็ก radda  patthawan ครู อนุมัติ
302 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650749 บ้านหนองบัวงาม somchit  boonthara ครู อนุมัติ
303 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650750 บ้านผักไหม นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ อนุมัติ
304 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650750 บ้านผักไหม นภัสกร  อินทรศรี ธุรการ อนุมัติ
305 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650751 บ้านหนองไม้งาม เกียรติบัณฑิต  นามโคตร ครู อนุมัติ
306 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650746 บ้านม่วงหวาน ประสิทธิ์  หนุนชู ครู อนุมัติ
307 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650744 บ้านค้อ นายสมบูรณ์  พุทธานุ พนักงานราชการ อนุมัติ
308 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650744 บ้านค้อ นางสาวปาริฉัตร  ศรีสอาด ธุรการ อนุมัติ
309 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650745 บ้านก้านเหลือง สุเพียร  เสริมแก้ว ครู อนุมัติ
310 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650745 บ้านก้านเหลือง นางสาวสุนันทา  ศิลปวิเศษ ครู อนุมัติ
311 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 บ้านระเวียง ชาตรี  พบบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
312 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 บ้านระเวียง นายพจนารถ  สกุลรักษ์ ครู อนุมัติ
313 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650741 บ้านระเวียง กานต์ฐิมา  หนุนชู ครู อนุมัติ
314 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650742 บ้านซาต(มงคลวิทยา) panida  muenmon ครู อนุมัติ
315 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650743 บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" ชูชาติ  พฤตินอก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
316 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650752 บ้านหนองเทพ นางธิดารัตน์  โสภา ครู อนุมัติ
317 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650752 บ้านหนองเทพ นายวิทยา   การสนธิ์ ครู อนุมัติ
318 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 บ้านอีโสดหนองผาง ประสิทธิื  สิงจานุสงค์ ครู อนุมัติ
319 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650753 บ้านอีโสดหนองผาง นางสาวเพ็ญนิภา  พุจารย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
320 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650754 บ้านผำ นางสาวสุภลักษณ์   บุตรพรม ครู อนุมัติ
321 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650755 บ้านสำโรง นายยงยุทธ  บุญเต็ม ครู อนุมัติ
322 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650756 บ้านหนองแวง สุวิมล  คำทอง ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
323 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650737 บ้านขุมดิน นายสุริยัน  จันทร์ส่องแสง ครู อนุมัติ
324 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650737 บ้านขุมดิน รณชัย  ศรีสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
325 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650734 บ้านหนองหลวง อมรรัตน์  ทีทอง ครู อนุมัติ
326 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 650735 โนนนารายณ์วิทยา นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี ครู อนุมัติ