รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650265 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร เวทิน  หัดไทยทระ ครู อนุมัติ
2 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650265 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร อภิชาติ  แสงสว่าง ครู อนุมัติ
3 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650270 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) มานะ  ขวัญทอง ครู อนุมัติ
4 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650271 บ้านตาเสาะ วินัย  ไหมพรหม ครู อนุมัติ
5 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650272 บ้านสีโค นางอนัญญา  แสวงสุข ครู อนุมัติ
6 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650272 บ้านสีโค รัศมี   ชมภูพื้น ครู อนุมัติ
7 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650273 ปราสาท วาทศิลป์  บุญสูง ครู อนุมัติ
8 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650281 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) นารี  สัชชานนท์ ครู อนุมัติ
9 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650281 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) นางนิธิพร   แรงจบ พนักงานราชการ อนุมัติ
10 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650284 บ้านทำนบ อรุณนี  ผลพูน ครู อนุมัติ
11 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650290 อมรินทราวารี ปิยะดา   นรสาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650290 อมรินทราวารี นายสุพิศ  พริ้งเพราะ ครู อนุมัติ
13 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650291 บ้านจบก นิพนธ์  เลิศสิทธ์ิ ครู อนุมัติ
14 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650292 บ้านโคกทม ฐากร  อินทยุง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
15 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650292 บ้านโคกทม นางสาวยุวดี  สมานทอง ครู อนุมัติ
16 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650293 บ้านสวายซอ นายบัญชา  เป็นสมรักษ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
17 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650294 บ้านกะดาด พิมพ์วดี  หาญศึกษา ครู อนุมัติ
18 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650295 บ้านโคลด นางวรรณี  เพชรธาราวัฒน์ ครู อนุมัติ
19 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650296 บ้านจรูกแขวะ เสนาะ  ประชุมฉลาด ครู อนุมัติ
20 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650296 บ้านจรูกแขวะ สุธี  เกลี่ยวขาว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
21 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650334 บ้านกูน เลิศมนัส  อุปฌาย์ ครู อนุมัติ
22 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650334 บ้านกูน วรรณภา  นพวงศ์ ครู อนุมัติ
23 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650335 บ้านรันเดง สมพร  กันสา ครู อนุมัติ
24 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650335 บ้านรันเดง นางมยุรีย์  ใจมั่น ครู อนุมัติ
25 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650336 บ้านตายัวะ จักรพันธ์  สหัสชาติ ครู อนุมัติ
26 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650336 บ้านตายัวะ นายวิชิต  แจ่มใส ครู อนุมัติ
27 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650337 บ้านตาวร ธรรมนูญ  จันผกา ครู อนุมัติ
28 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650337 บ้านตาวร ราตรี  ตปนียะ ครู อนุมัติ
29 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650338 บ้านกาบกระบือ สรรเสริญ  เชี่ยวรอบ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
30 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650339 นิคมสร้างตนเองปราสาท3 นางรัชนีย์  สุรพล ครู อนุมัติ
31 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650297 รัฐประชาสามัคคี วานิช  บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650297 รัฐประชาสามัคคี อภิญญา  ปัญญาดี ธุรการ อนุมัติ
33 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650301 บ้านโพธิ์กอง พันธกานต์  เชื้อจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
34 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650303 บ้านเชื้อเพลิง สิทธิชัย  ดุมกลาง ครู คศ.3 อนุมัติ
35 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650303 บ้านเชื้อเพลิง ปารดา  ฤกษ์ศรี ครู อนุมัติ
36 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650320 บ้านโชคนาสาม นางสาวนัญญา   ชมหมื่น ครู คศ.1 อนุมัติ
37 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650321 บ้านเจ้าคุณ เวชยันต์  เวชยันต์ ภิญโญภาพ ครู อนุมัติ
38 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650321 บ้านเจ้าคุณ สุนทรี  แสวงมี ครู อนุมัติ
39 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650322 บ้านมะเมียง นายอิสระ  ปุยะติ ครู อนุมัติ
40 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650322 บ้านมะเมียง นายศักรินทร์  สมปอง ครู อนุมัติ
41 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650322 บ้านมะเมียง นางจุฑารัตน์  สุขสำราญ ครู อนุมัติ
42 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650323 มหาราช ๔ เฉลิมวุฒิ  ประดาสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
43 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650325 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ชวลิต  พรมทา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
44 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650325 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) นางสวิตา  บุญสวัสดิ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
45 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650326 บ้านจีกแดก นางสาวพงศ์พัชรา  เขียวรัมย์ ครู คศ.1 อนุมัติ
46 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650319 บ้านหนองปรือ ศิริลาวัณย์  ประกอบดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
47 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650324 บ้านนาครอง ยุพดี  ค้าขาย ครู อนุมัติ
48 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650324 บ้านนาครอง ฐิติมา  บุญสุยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
49 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650314 บ้านตานี นางสาวพจนีย์  หลอมประโคน ครู อนุมัติ
50 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650317 บ้านโคกจำเริญ ทัศนีย์  ใจน่าน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650275 บ้านตาเตียว วชิรญา  ดียิ่ง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
52 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650276 บ้านสวาย นายวันวลิต  มีรสล้ำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
53 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650277 บ้านลำพุก นวลจันทร์  สัญจรดี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
54 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650277 บ้านลำพุก นางสุนีย์  งามเยี่ยม ครูชำนาญการ อนุมัติ
55 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650278 บ้านโชค นายธัชเดช  มหัทธนเดชวริศ ครู คศ.1 อนุมัติ
56 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650279 บ้านตาเบา นางภัณฑิรา  เกิดผิวดี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
57 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650279 บ้านตาเบา นายธิติวัฒน์  ปานิธิกุลเศรษฐ์ ธุรการ อนุมัติ
58 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650279 บ้านตาเบา อาภรณ์  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
59 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650280 บ้านตะคร้อ นายธนากร  กิมานันท์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
60 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650280 บ้านตะคร้อ นายชาญชัย  พรหนองแสน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
61 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650289 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) นางโสภิตา   สุริยะงาม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
62 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650289 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ธดาภา  เกษรบัว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650289 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) นายวัฒนชัย  จำลอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
64 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650286 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ทรงวุฒิ  อยู่คง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
65 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650287 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) กุลนภา  กิมานันท์ ครู อนุมัติ
66 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650287 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ทวีศักดิ์  จันทร์น้อย ครู อนุมัติ
67 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650288 บ้านเจริญสุข จตุรวิทย์  ปาโมกข์ ครู อนุมัติ
68 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650309 บ้านหนองหรี่ กัญญาณัฐ  ดวนใหญ่ ครู อนุมัติ
69 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650309 บ้านหนองหรี่ นายรงศักดิ์   ฉลาดเฉลียว ครู อนุมัติ
70 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650310 บ้านกำไสจาน สุนันทา  กัญญาศรี ครู อนุมัติ
71 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650311 บ้านสะพานหัน ธัชชัย  ยั่งยืน ครูชำนาญการ อนุมัติ
72 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650311 บ้านสะพานหัน พิลัยลักษณ์  ลึกดี ครู อนุมัติ
73 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650305 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) กชกร  มีลาภ ครูชำนาญการ อนุมัติ
74 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650285 บ้านลำดวนพัฒนา ธีรศักดิ์  ซื่อสัตย์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
75 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650283 วันเจริญสามัคคี ปรีชา  สัตย์ซื่อ ครู อนุมัติ
76 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650283 วันเจริญสามัคคี จารุบุตร  โสพิน ครู อนุมัติ
77 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650283 วันเจริญสามัคคี ปนัดดา  มีรสลำ้ ครู อนุมัติ
78 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650282 บ้านไทร ศินรินทร์  เพ่งเล็งดี ครู อนุมัติ
79 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650282 บ้านไทร อารดา  เสริมทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
80 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650282 บ้านไทร บุญส่ง  กรุงชาลี ครู อนุมัติ
81 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650267 บ้านอำปึลกง ขวัญเรือน  เขตเจริญ ครู อนุมัติ
82 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650267 บ้านอำปึลกง อนันทแสง  แผ่นใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
83 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650269 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ประเสริฐ  ใจกล้า ครู อนุมัติ
84 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650300 เจริญราษฎร์วิทยา สาธิน  กะการดี ครู อนุมัติ
85 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650304 บ้านพนม อภิญญา  เจริญศิริ พนักงานราชการ อนุมัติ
86 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650274 บ้านบุอันโนง พงษ์ประทีป  มากแสน ครู อนุมัติ
87 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650268 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สุชาดา  มุมทอง ครู อนุมัติ
88 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650266 บ้านปราสาท พัชรา  ศิลาเลิศ ครู อนุมัติ
89 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650266 บ้านปราสาท ฐิฆัมพร  มิ่งขวัญ ครู อนุมัติ
90 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650312 บ้านคลอง นายวีระศักดิ์   ฤทธิ์ศรีบุญ ครู อนุมัติ
91 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650318 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 สิทธิศักดิ์  จันทร์ดาศรี ครู อนุมัติ
92 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650318 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 นายสุเมธ  บูรณะ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
93 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650313 นิคมสร้างตนเองปราสาท นางสาวกรรณิการ์  เรืองสุขสุด ครู อนุมัติ
94 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650313 นิคมสร้างตนเองปราสาท จินตหรา  พาพิมพ์ ครู อนุมัติ
95 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650316 บ้านละลมระไซ เกรียงศักดิ์  อนุทูล ครู อนุมัติ
96 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650316 บ้านละลมระไซ สุรัตยา  ลีละพัฒน์ ครู อนุมัติ
97 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650315 บ้านบักดอก เพ็ญศรี   มีเจริญ ครู อนุมัติ
98 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650315 บ้านบักดอก กิตติวินท์   ทรงกลด ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
99 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650302 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) จรัล  พรหมนิมิตร์ ครู อนุมัติ
100 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650302 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) เรืองศักดิ์  เปรียบนาน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
101 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650299 บ้านสองสะโกม ประมวน  นามโสม ครู อนุมัติ
102 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650299 บ้านสองสะโกม สุวัฒน์  จงใจงาม ครู อนุมัติ
103 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650298 ไพลศึกษาคาร รัตนา   อินทยุง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
104 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650306 สุวรรณาคารสงเคราะห์ อาคม  แสนคม ครู อนุมัติ
105 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650307 บ้านสมุด ปรียานุช  ชมเมิน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
106 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650307 บ้านสมุด นายสุริเยน  บุติมาลย์ ครู อนุมัติ
107 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650308 บ้านหนองยาว เกล็ดดาว  กลมทุกสิ่ง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
108 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650308 บ้านหนองยาว นาถนดา  พงศ์ทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650327 บ้านหนองใหญ่ อุทัย  ประไวย์ ครู อนุมัติ
110 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650327 บ้านหนองใหญ่ นายสุทัศน์  คิดประโคน ครู อนุมัติ
111 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650328 บ้านปลัด นายสุรวัฒน์  เมืองไทย พนักงานราชการ อนุมัติ
112 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650328 บ้านปลัด ศิริพร  แสงตาดโตน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
113 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650329 บ้านสำโรง(บางมด 2514) ชาลินี  วิบูลย์อรรถ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650330 บ้านก็วล นางไฉทยา   เสาร์ทอย ครู อนุมัติ
115 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650330 บ้านก็วล ภักดิ์ควัฒน์  ทองรัตนวรรณ ครู อนุมัติ
116 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650331 บ้านเสกกอง นายกณวรรธน์  พลสิม ครู อนุมัติ
117 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650332 บ้านลังโกม จิรัฐยา  สังข์โกมล ครู อนุมัติ
118 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650333 บ้านกระวัน นายนครศักดิ์  แสวงมี พนักงานราชการ อนุมัติ
119 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650333 บ้านกระวัน นางสาวปุญญ์สิชาพัชร์  ประเมินชัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
120 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650598 กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 วรายุทธ  สมนึก ครู อนุมัติ
121 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650598 กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 วีรานุช  พิศวงค์ ครู อนุมัติ
122 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650598 กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 นางสุดา  สติมั่น ครู อนุมัติ
123 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650599 บ้านปราสาทเบง เอมอร  จันทร์เสถียร ครู อนุมัติ
124 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650599 บ้านปราสาทเบง นางสุขเกษม   หวังผล ครู อนุมัติ
125 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650602 บ้านบักจรัง นางสาวนาจอนงค์  ธานีพูน ครู อนุมัติ
126 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650602 บ้านบักจรัง นายกรีฑา  หวังมั่น ครู อนุมัติ
127 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650603 เพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ นางรัตนภา  สนศรี ครู อนุมัติ
128 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650619 หวลถวิลวิทยา นายอัครพล  สนศรี ครู อนุมัติ
129 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650613 บ้านคูตัน เสนอศักดิื  อยู่ดี ครู อนุมัติ
130 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650613 บ้านคูตัน ยุทธนา  ปักโคทานัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
131 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650615 บ้านโคกสะอาด สังวาลย์  หวลระลึก ครู อนุมัติ
132 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650616 บ้านหนองโยโคกปืด เดโชพล  ชลธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
133 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650616 บ้านหนองโยโคกปืด นภัทร์  สำราญใจ ครู อนุมัติ
134 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650618 บ้านราวนคร คำอ่อน  วงใหญ่ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
135 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650600 บ้านโคกตะเคียน นางสาวรัตนาพร  โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
136 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650607 บ้านจารย์ ศิราธร  ตินานพ ครู อนุมัติ
137 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650612 เกษตรอีสานสามัคคี วุฒิพงษ์  วงค์โคกสูง ครู อนุมัติ
138 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650601 บ้านโนนสวรรค์ นางพักตร์พิมล  สุจินดา ครู อนุมัติ
139 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650604 บ้านถนนชัย นิตยา  เสพสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
140 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650604 บ้านถนนชัย ปัณณัฐชญา  แสนคม ครู อนุมัติ
141 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650605 บ้านโนนทอง ศุวสิน  สินมาก ครู อนุมัติ
142 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650606 บ้านกู่ สุภาวดี  สมอินทร์ ครู อนุมัติ
143 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650625 บ้านโพนทอง สุชาติ  เติมทอง ครู อนุมัติ
144 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650623 แสงทองสมบูรณ์วิทยา นายวัชรินทร์  สายแสงจันทร์ ครู คศ.1 อนุมัติ
145 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650623 แสงทองสมบูรณ์วิทยา นายวรจักร์  โพธิ์แก้ว ครู อนุมัติ
146 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650624 บ้านโจรก สมาน  นาคนวล ครู อนุมัติ
147 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650620 บ้านด่าน นฤพนธ์  พิเนตรบูรณะ ครู คศ.3 อนุมัติ
148 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650621 บ้านเกษตรถาวร รัชนี  ใจหาญ ครู อนุมัติ
149 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650621 บ้านเกษตรถาวร นายสมพร   ผุยพันธ์ ครู อนุมัติ
150 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650622 เรืองเจริญพัฒนา นายวิชชา  ร่วมโพธิ์รี ครู อนุมัติ
151 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650617 บ้านสกล นางสาววรางคณา  เงื่อนตะคุ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
152 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650614 บ้านตะเคียน กมลรัตน์  สวันทอง ครู อนุมัติ
153 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650611 นิคมสร้างตนเองปราสาท2 เพียงพร  สงคราม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
154 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650611 นิคมสร้างตนเองปราสาท2 พิรม  ทองประดับ ครู อนุมัติ
155 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650609 บ้านสระทอง รัชฎาภรณ์  น้อยผล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
156 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650609 บ้านสระทอง สาธิต  อ่อนสลวย ครู อนุมัติ
157 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650610 ประชาสามัคคี เมธาพร  รัตนา ครูชำนาญการ อนุมัติ
158 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650608 บ้านแนงมุด ทัศนีย์  สุทธิยานุช ครูชำนาญการ อนุมัติ
159 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650523 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กัญญาภัทร  แหวนวงษ์ ครู อนุมัติ
160 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650524 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สุภาวดี  ขุมทอง ครู อนุมัติ
161 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650524 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 อรวรรณ  จันทร์แท่น ครู อนุมัติ
162 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650525 บ้านโนนสบาย สัมมนา  ขอชนะ ครู อนุมัติ
163 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650525 บ้านโนนสบาย นายอภิเชษฐ  แก้วใส ตรู อนุมัติ
164 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650526 บ้านถนน นายนิเวช  ตุ้มทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
165 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650527 บ้านโคกรัมย์ รัตติยา  บุญเปล่ง ครู อนุมัติ
166 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650528 สหราษฎร์วิทยา นายมนัส  รัตนวรรณ์ ครู อนุมัติ
167 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650552 บ้านขอนแตก นางสาวศิริลักษณ์   ศรทอง ครู อนุมัติ
168 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650552 บ้านขอนแตก นายจรัล   บุตรมิมุสา ครู อนุมัติ
169 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650553 บ้านอาวอก นางสาวชิดชนก  สนทะยา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
170 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650554 บ้านโตงน้อย นฤสรณ์  แหวนวงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
171 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650555 บ้านตอกตรา Mongkol  Keawpatcha ครู อนุมัติ
172 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650556 หนองโสนวิทยา นางสาวขัตติยา  ทาทอง ครู อนุมัติ
173 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650557 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ สายน้ำ  เนื้อแก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
174 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650521 บ้านศรีมงคล ยุทธนา  แม่นผล ครู อนุมัติ
175 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650515 ดมวิทยาคาร พินิจ  โยธินรัตนกำธร ครู อนุมัติ
176 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650516 บ้านสนบ ชญาณิศา  แม่นผล ครู อนุมัติ
177 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650516 บ้านสนบ กันตพร  สกุลวรวิทย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
178 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650558 บ้านเถกิง อัจฉรา  จันทร์สว่าง ครูชำนาญการ อนุมัติ
179 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650558 บ้านเถกิง อาชานัย  จิตรดี ครู อนุมัติ
180 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650559 บ้านกะปู นายบุญไทย   แปดมนต์ ครูชำนาญกรพิเศษ อนุมัติ
181 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650560 บ้านตาคง ภิญญดา  ทิชาธนภัทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
182 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650560 บ้านตาคง รัตนา  ไชยภา ครู อนุมัติ
183 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650562 จตุคามวิทยา นางศิโรรัตน์  มีสิทธิ์ ครู คศ.1 อนุมัติ
184 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650562 จตุคามวิทยา อมรา  วิชาชัย ครู อนุมัติ
185 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650562 จตุคามวิทยา รวยรินทร์  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
186 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650563 บ้านห้วยปูน ชาณัชา  ไชยชาญ ครู อนุมัติ
187 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650564 บ้านสนวน วลัยพร  ใหญ่เลิศ ครู อนุมัติ
188 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650530 บ้านขนาดมอญ จันที  ไชยแสง ครู อนุมัติ
189 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650531 บ้านตาแตรวทัพดัด วีรุ  อุดมเดช ครู อนุมัติ
190 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650531 บ้านตาแตรวทัพดัด สายรุ้ง  แสนกล้า ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
191 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650532 บ้านปวงตึก นางเอรวัณ  ทองสิน ครู อนุมัติ
192 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650533 บ้านห้วยสิงห์ สุเพียร  ทันวัน ครู อนุมัติ
193 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650534 บ้านภูมินิยมพัฒนา นายสงคราม  รื่นรมย์ ครู อนุมัติ
194 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650536 สตรีวิทยาสมาคม เจษฎา  สามใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
195 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650537 บ้านคะนา ชัยวัฒน์  ชุ่มชาลี ครู คศ.๑ อนุมัติ
196 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650537 บ้านคะนา นิตยา  นามสว่าง ครู อนุมัติ
197 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650545 บ้านทัพทัน สุรินทร์  ภูมิพัตร ครูชำนาญการ อนุมัติ
198 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650545 บ้านทัพทัน พัสตราภรณ์  หอมขจร ครู อนุมัติ
199 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650546 บ้านเลิศอรุณ คนิตถา  บุญรับ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650546 บ้านเลิศอรุณ พิมล  บัวบาน ครู อนุมัติ
201 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650547 บ้านเสรียง สุขสมอาจ  สมงาม ครู อนุมัติ
202 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650548 บ้านร่มเย็น บุญเรือง  ทาจันทร์ ครู อนุมัติ
203 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650548 บ้านร่มเย็น ศศิประภา  สาชำนาญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
204 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650549 บ้านลำหาด นางสาว สุดารัตน์  วอขวา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
205 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650549 บ้านลำหาด อมร  ชัยโย ครู อนุมัติ
206 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650550 บ้านโนนเจริญ นางสาวสุนันทา  รองสาลี ครู อนุมัติ
207 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650551 บ้านวังปลัด พิกุล  นวลพุดซา ครู คศ.2 อนุมัติ
208 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650551 บ้านวังปลัด ปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์ ครู อนุมัติ
209 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650517 บ้านตาพราม ปริญญา  จงหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
210 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650517 บ้านตาพราม นัยนา  อนงค์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
211 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650518 บ้านศาลา อภิสิทธิ์  สุขแสวง ครู อนุมัติ
212 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650518 บ้านศาลา pairat  puenbon ครู อนุมัติ
213 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650519 บ้านชำเบง อุทัย  ศรีเจริญ ครู อนุมัติ
214 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650519 บ้านชำเบง ปิยะพงษ์   ธรรมพร ครู อนุมัติ
215 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650520 บ้านลันแต้ นายไชยวัฒน์  อุดมทวี ครู อนุมัติ
216 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650522 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม นางสุกรรณา  มีแสวง ครูคศ.3 อนุมัติ
217 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650544 บ้านโคกไทร tharnan  suramart พนักงานราชการ อนุมัติ
218 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650529 บ้านโพธิ์ อมรเดช  ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
219 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650529 บ้านโพธิ์ วิริยา  ใจดี ครู อนุมัติ
220 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650535 บ้านอังกอล ดวงเนตร  จันทร์ภา ครูคศ.1 อนุมัติ
221 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650535 บ้านอังกอล สุวรรณี   วงษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
222 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650535 บ้านอังกอล ราชิต  สาคเรศ ครู อนุมัติ
223 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650543 บ้านจารย์ ธรรมมา  พลศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650543 บ้านจารย์ จามรี  จุดพิมาย ครูชำนาญการ อนุมัติ
225 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650508 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) นางจำเนียร  ภูละอินทร์ ครู อนุมัติ
226 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650504 บ้านโพนชาย ณัฏฐนันท์  นามสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
227 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650505 บ้านชำสมิง นางรัตติยา  ชายทอง ครู อนุมัติ
228 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650506 บ้านศาลาสามัคคี ืทวีวงค์  เหล่าหว้าน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
229 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650506 บ้านศาลาสามัคคี ปิยฉัตร  อินทร์นุช ครู อนุมัติ
230 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650506 บ้านศาลาสามัคคี นางมนันท์ญา  ทิพรักษ์ ครู อนุมัติ
231 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650561 บ้านพรหมสะอาด สรวุฒิ  วุฑฒิชัยพันธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
232 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650513 ราษฎร์พัฒนา นางจินตนา  ชินพันธ์ ครู อนุมัติ
233 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650513 ราษฎร์พัฒนา จินตนา  ชินพันธ์ ครู อนุมัติ
234 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650514 บ้านหนองขี้เหล็ก นายวิเศษ  ชีวาจร ครู อนุมัติ
235 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650514 บ้านหนองขี้เหล็ก นางบัวราญ  โองอินทร์ ครู อนุมัติ
236 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650510 บ้านพระแก้ว วรการ   หงษ์แก้ว พนักงานราชการ อนุมัติ
237 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650510 บ้านพระแก้ว นายวชิรุธ  พลชัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
238 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650511 บ้านกระสัง จุฑาทิพย์  หงษ์แก้ว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
239 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650512 บ้านแสนกาง บัวลภา  หงษ์ยนต์ ครู อนุมัติ
240 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650512 บ้านแสนกาง พรทิพย์  ขุมเงิน ครู อนุมัติ
241 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650512 บ้านแสนกาง ุสุข  บัวพรม ครู อนุมัติ
242 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650542 สหมิตรวิทยา นายวัชระ  วันทุมมา ครู พนักงานราชการ อนุมัติ
243 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650538 บ้านสะกาด จิดาภา  วัฒนสังขโสภณ พนักงานราชการ อนุมัติ
244 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650539 บ้านตาโมม นายณัฐพล  แหวนแก้ว ครู อนุมัติ
245 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650539 บ้านตาโมม นางสาวอรชยา  อุ่นศิลป์ ครู อนุมัติ
246 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650540 บ้านจังเอิล นางบุษบา   นามบัญหา ครู อนุมัติ
247 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650541 โรงเรียนบ้านหลัก นายเริงศักดิ์   หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
248 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650541 โรงเรียนบ้านหลัก เพ็ญศิริ  บรรลือทรัพย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650509 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ วาสนา  ศิริบุญญศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
250 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650509 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ พัชรินทร์  สามะณี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
251 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650509 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ จีระศักดิ์  สุขแสวง ครู อนุมัติ
252 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650501 สังขะวิทยาคม ไพรัตน์  ศรีโสภา ครู อนุมัติ
253 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650501 สังขะวิทยาคม โรงเรียนสังขะวิทยาคม  Sangkhawittayakom ครู อนุมัติ
254 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650502 บ้านสังขะ นางจริยา  ทาหาญ ครู อนุมัติ
255 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650507 บ้านศรีนวล ธนทัต  นามวัฒน์ ครู อนุมัติ
256 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650503 บ้านโดง อโนชา  สุขสาม ครู อนุมัติ
257 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650661 บ้านโชค นางมาลี  คุมสุข ครู อนุมัติ
258 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650663 บ้านจรัส บรรยาย  สาทิพจันทร์ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
259 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650664 กลาโหมราชเสนา 2 กัญญา  นุกูล ครู อนุมัติ
260 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650664 กลาโหมราชเสนา 2 วันชัย  พลหาญ ครู อนุมัติ
261 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650666 บ้านโอทะลัน นางสาววรินทร์ยุพา  จันทร์ดี ครู อนุมัติ
262 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650657 บ้านตาวัง นันธิญา  พุทธิชนม์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
263 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650658 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) นายสุพจน์  บุญแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
264 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650658 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) นางสาวนงนุช  ศิริจันทร์ ครู อนุมัติ
265 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650659 บ้านนา วันเฉลิม  ทรงงาม ครู อนุมัติ
266 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650659 บ้านนา ดาริกา  เพชรชื่นสกุล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
267 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650655 บ้านจบก วริศนันท์  หนุนชู ครู อนุมัติ
268 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650655 บ้านจบก วรางคณา  จันทำ ครู อนุมัติ
269 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650656 บ้านหนองโจงโลง วิชัย  โต๊ะงาม ครู อนุมัติ
270 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650648 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นางปวันรัตน์  รัตนพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
271 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650648 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) นางทัศนีย์  สุขรอบ ครู อนุมัติ
272 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650649 บ้านออดราษฎร์สามัคคี วัชรินทร์  แก้วดี ุครู อนุมัติ
273 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650649 บ้านออดราษฎร์สามัคคี ประจักษ์ศรี  ปัดภัย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
274 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650645 บ้านบัวเชด นางสาวบัวลิน  ปัญญาดี ครูชำนาญการ อนุมัติ
275 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650646 บ้านระมาดค้อ นางสาวสงวน  พันทจักรชูลาภ ครู อนุมัติ
276 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650646 บ้านระมาดค้อ เสริมสมร  แอกทอง ครู อนุมัติ
277 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650647 บ้านโนนสังข์ สังเวียน  แก้วดี ครู อนุมัติ
278 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650647 บ้านโนนสังข์ ประจวบ  จันทำ ครู อนุมัติ
279 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650652 บ้านสะเดา เพ็ญประภา รุ่งแก้ว  กุมวิจิตร ครู อนุมัติ
280 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650665 บ้านสน นายพชรกฤต  สฤษฏ์เศรษฐการ ครู คศ.1 อนุมัติ
281 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650665 บ้านสน นางศิรินทร์  จันทมล เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
282 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650653 บ้านสำเภาลูน อนุศักดิ์  ไชยอุปละ ครู อนุมัติ
283 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650654 บ้านไทยเดิม นายไพรนรินทร์  ดีด่านค้อ ครู อนุมัติ
284 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650651 บ้านโคกสมอง อดุลวิทย์  มีรี พนักงานราชการ อนุมัติ
285 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650650 บ้านสวาท นายมิ  อุราฤทธิ์ ครู อนุมัติ
286 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650660 บ้านอาโพน ผกากานต์  บุญยอม ครู อนุมัติ
287 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650662 บ้านสะแร นางสาวอรทัย  จงหาญ ครู อนุมัติ
288 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650705 บ้านโคกกลาง ฉันทนา  จามิกรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
289 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650707 บ้านสระแก้ว อรุณ  วงษ์รัมย์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
290 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650709 บ้านโคกโบสถ์ วิชิต  ยืนหาญ ครู อนุมัติ
291 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650709 บ้านโคกโบสถ์ พนม  รัสมิงแก้ว ครู อนุมัติ
292 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650708 บ้านโคกกรม นายเธียรพัชร  แป้นทอง ครู คศ.3 อนุมัติ
293 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650710 บ้านตาลวก ปิยะ  ทวีเสมอ ครู อนุมัติ
294 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650711 บ้านศรีสวาย สุเทพ  ศรีสำราญ ครู อนุมัติ
295 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650706 บ้านจีกแดก นายกิตติวัฒน์  สุขสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
296 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650706 บ้านจีกแดก กรวิทย์  นามสมบูรณ์ ครู อนุมัติ
297 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650704 บ้านละเอาะ สุกัญญา  มัทธุรี ครู อนุมัติ
298 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650704 บ้านละเอาะ นายอุดม  ทรงศรี ครู อนุมัติ
299 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650704 บ้านละเอาะ เดือนนภา  โพนทะนา ครู อนุมัติ
300 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650696 บ้านพนมดิน เมทินี  แป้นเงิน ครู อนุมัติ
301 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650696 บ้านพนมดิน ปรีชา  สังข์ศรี ครู อนุมัติ
302 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650697 บ้านตาเมียง สรศักดิ์  เจตนาดี ครู อนุมัติ
303 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650698 บ้านหนองคันนา นางสาวนุชนาถ  ลับสูงเนิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
304 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650698 บ้านหนองคันนา นายสายลับ  อุ่นตาล ครู อนุมัติ
305 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650698 บ้านหนองคันนา CHANATIP  BOONSUYA ครู อนุมัติ
306 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650700 บ้านหนองจูบ พัชรี  วงค์กนก ครู อนุมัติ
307 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650700 บ้านหนองจูบ ภานุมาศ  ดำรงค์สกุล พนักงานราชการ อนุมัติ
308 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650694 บ้านอำปึล บุญรัตน์  คำเลิศ ครูชำนาญการ อนุมัติ
309 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650694 บ้านอำปึล นางสาวปวีณา  ยวนจิต ครู อนุมัติ
310 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650694 บ้านอำปึล สุนทร  ภาละจ่า พนักงานราชการ อนุมัติ
311 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650695 บ้านรุน เมธวัฒน์  อ่อนเรือง ครู อนุมัติ
312 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650695 บ้านรุน นายวัชรพงษ์  วันดี ครู อนุมัติ
313 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650695 บ้านรุน จินตหรา  ตินานพ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
314 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650699 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 นายเทพศิริ  บางสามแพรก ครู อนุมัติ
315 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650701 บ้านไทยสันติสุข วราภรณ์  จันร่องคำ ครู คศ.1 อนุมัติ
316 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650703 บ้านอุโลก ไพรวัลย์  จันทยุง ครู อนุมัติ
317 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650691 บ้านเกาะแจนแวน นายคนาธิป  สายคูณ ครู อนุมัติ
318 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650691 บ้านเกาะแจนแวน บังอร  สังวร ครู อนุมัติ
319 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650685 บ้านแดง นายประสิทธิ์  คำทะ ครู อนุมัติ
320 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650686 บ้านตะโนน กุ้ง  สีสด ครู อนุมัติ
321 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650687 บ้านสำโรง กาญจนาภรณ์   ปัดภัย ครู คศ.1 อนุมัติ
322 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650688 บ้านพะเนาว์ ภัทรนันท์  เป็นสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
323 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650688 บ้านพะเนาว์ นางสาวณัฏฐวี  ยิ่งยง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
324 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650688 บ้านพะเนาว์ วัชรีวงศ์  พรหมบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
325 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650668 ศรีณรงค์วิทยาคาร นายกิตติ  ชมดี ครู อนุมัติ
326 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650669 บ้านละมงค์ เยาวพร  คำฝอย ครู อนุมัติ
327 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650670 รัฐราษฎร์พัฒนา นางสาวพิมพ์ชญา  พงษ์พิศาลชัย ครู อนุมัติ
328 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650671 บ้านมหาชัย จิตรา  บุญยงศ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
329 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650684 บ้านโสน วิเชษฐ์  หมายกลิ่น พนักงานราชการ อนุมัติ
330 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650684 บ้านโสน ฐรดา  ไกรเพชร ครู อนุมัติ
331 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650667 บ้านณรงค์ นางหทัยภัทร  โสภาวนัส ครู อนุมัติ
332 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650676 บ้านตรวจ ยุทธการ  อัครชัยมงคล ครู อนุมัติ
333 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650676 บ้านตรวจ นางประภัสสร  ศรรัตน์ ครู อนุมัติ
334 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650677 บ้านฉลีกหนองมะแซว ทศพร  สิมณี ธุรการ อนุมัติ
335 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650677 บ้านฉลีกหนองมะแซว รุ่งนภา  มีศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
336 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650678 บ้านเตาแดก Thanawit  Dathong ครู อนุมัติ
337 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650678 บ้านเตาแดก ปลามอญ  คนซื่อ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
338 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650679 บ้านโนนทอง ศิริวัฒน์  มะวัน ครู อนุมัติ
339 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650680 บ้านเกาะตรวจ พงศกร  ดีมาก ครูผู้ช่วย อนุมัติ
340 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650681 บ้านหนองหว้า พิมพ์ลภัส   รัมพณีนิล ครู อนุมัติ
341 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650681 บ้านหนองหว้า อัจฉราภรณ์  ม่านทอง ครู อนุมัติ
342 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650682 บ้านน้อย ดวงใจ  ลับโกษา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
343 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650672 ไพลอำนวยวิทย์ Natthakan  Saowakhon ครู อนุมัติ
344 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650673 บ้านกล้วย นายพัฒนา  ทองคำ ครู อนุมัติ
345 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650674 พระจันทร์ศรีสุข นายวสันต์  วังคะฮาด ครูผู้ช่วย อนุมัติ
346 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650675 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ ชนิสา  จันทา ครู อนุมัติ
347 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650683 วิทยาราษฎร์นุกูล นายภูมิศักดิ์  จิตบุญ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
348 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650683 วิทยาราษฎร์นุกูล นางสาวกานต์ศรันย์  ผิวหอม ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
349 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650689 บ้านหนองแวง พิริยา  ศรีดา ครู อนุมัติ
350 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650689 บ้านหนองแวง ธิติพร  ทิตะโพธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
351 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650690 บ้านกุง สุริยัน  นามบุตร ครูคศ.3 อนุมัติ
352 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650692 บ้านคูขาด นางนุชนาถ  เห็นงาม ครู อนุมัติ
353 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650692 บ้านคูขาด นายสมปอง  นวลจันทร์ ครู อนุมัติ
354 3203 สพป.สุรินทร์ เขต 3 650693 บ้านตราด นางสาววชิรกาญจน์  พิมหา ครู คศ.1 อนุมัติ