รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530051 บ้านคูซอด นายชูชีพ  สีนอเนตร ครู อนุมัติ
2 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530052 บ้านเวาะ ธีระ  เดชกล้า ครู อนุมัติ
3 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530053 บ้านเปือย แสวง  พิมพ์ศรี ครู อนุมัติ
4 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530019 บ้านจานหนองคู เหรียญทอง  ประสาร ครู อนุมัติ
5 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530019 บ้านจานหนองคู วีรนนท์  โสภาบุตร ครูผู้สอน อนุมัติ
6 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530019 บ้านจานหนองคู สุพรรษา  ใจเมือง ครู อนุมัติ
7 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530020 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายอภิชาติ  หายแถลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
8 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530020 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) นายวรวุฒิ   รัตนสิทธิ์ ครู อนุมัติ
9 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530021 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ประไพ  พวงแก้ว ครู อนุมัติ
10 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530022 บ้านแดงเหล่ายอด นางหนูพิน  คำหล้า ครู อนุมัติ
11 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530022 บ้านแดงเหล่ายอด ชายยะวุฒิ  สุดชารี ครู อนุมัติ
12 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530024 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ดำเนิน  พรหมมา ครู อนุมัติ
13 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530025 บ้านแทงวิทยา ประสิทธิ์  ศรีเมือง ครู อนุมัติ
14 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530028 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง รังสรรค์  อุดมศรี ครู อนุมัติ
15 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530030 บ้านซำโพธิ์ นายพรชัย  กานกายันต์ ครู อนุมัติ
16 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530032 ตะดอบวิทยา นางสุพิศ  เจตินัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
17 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530032 ตะดอบวิทยา ทัศนี  เขตสกุล ครู อนุมัติ
18 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530034 บ้านหนองแคนหนองเทา นายสุขวัฒน์  คำนึง ครู อนุมัติ
19 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530018 บ้านหนองม่วงหนองแวง นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
20 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530018 บ้านหนองม่วงหนองแวง watcharapong  mingkhwan ครู อนุมัติ
21 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530016 บ้านหางว่าวโนนบัว hangwav  noonburw ครู อนุมัติ
22 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530016 บ้านหางว่าวโนนบัว สมาน  สู่เสน ครู อนุมัติ
23 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530017 บ้านฮ่องแข้ดำ นางสาวปริณา  พลงาม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
24 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530017 บ้านฮ่องแข้ดำ วิจัย  เจือจันทร์ ครู อนุมัติ
25 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530012 บ้านทุ่ม นายธณัท  บุญชูวิสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
26 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530013 บ้านขมิ้น ทองคำ  มารยาท ครู อนุมัติ
27 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530013 บ้านขมิ้น นายสุชาติ   มารยาท ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
28 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530014 บ้านเสือบอง วรินท์ณิชา  บุญหนุน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
29 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530015 บ้านโนนแกด ทิฆัมพร  อุดมศรี ครู อนุมัติ
30 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530054 บ้านน้ำคำ นิพนธ์  ธรรมวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
31 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530055 บ้านหนองโนวิทยา นางสาวรัชต์วดี  วรกิตต์สกุลชัย ครู อนุมัติ
32 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530055 บ้านหนองโนวิทยา นายทวีศักดิ์  งามแสง ครู อนุมัติ
33 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530057 บ้านหนองคำ สมิธ  ศรีใส ครู อนุมัติ
34 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530050 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม คำภา  จิตสมัคร ครู อนุมัติ
35 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530049 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก นางวรรณี  พิมพา ครู อนุมัติ
36 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530029 บ้านบก นางอรพินธ์  แก้วสว่าง ครู อนุมัติ
37 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530026 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) สุวรรณา  นิยม ครู อนุมัติ
38 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530027 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นิตยาภรณ์  สีลวานิช ครู อนุมัติ
39 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530027 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นางสุรพิน  หงษ์พงษ์ ครู อนุมัติ
40 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530027 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) นางรัชฎาวรรณ  ดรุณศิลป์ พนักงานราชการ อนุมัติ
41 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530041 บ้านหนองแวงโพนเขวา นางประไพ  บุรกรณ์ ครู อนุมัติ
42 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530042 บ้านหนองเข็งเหล่าแค หริรัตน์  ใจสูงเนิน ครู อนุมัติ
43 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530043 บ้านบ้านดอนสั้น นายยศพัทธ์  สมบัล ครู อนุมัติ
44 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530023 บ้านโพนค้อ nitaya  marayat ครู อนุมัติ
45 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530047 อนุบาลวัดพระโต นางอัจฉราภรณ์  บุญเกิ่ง ครู อนุมัติ
46 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530047 อนุบาลวัดพระโต บัณฑิต  วงษา ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
47 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530058 บ้านหญ้าปล้อง นางสาวปภัสสร  ทองสุข ครู อนุมัติ
48 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530058 บ้านหญ้าปล้อง นายจีระยุทธ  พากุล ครู อนุมัติ
49 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530061 บ้านโนนแย้ ธนัช  บุญสยมภู ครู อนุมัติ
50 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530062 บ้านเอกสร้างเรือง นางอุบล  ขาไถล ครู อนุมัติ
51 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530044 มหาราช 3 ปริศนา  พลงาม ครู อนุมัติ
52 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530044 มหาราช 3 สังหาร  บญตระการ ครู อนุมัติ
53 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530045 บ้านโนนอีปังโพนวัว นิตยา  สอสอน ครู อนุมัติ
54 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530040 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม pongdet  tipraksa ครุ อนุมัติ
55 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530040 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เถลิงศักดิ์  พรสี่ ครูธุรการ อนุมัติ
56 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530040 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม ศัสยา  มั่นเข็มทอง ครู อนุมัติ
57 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530038 บ้านหนองแก้วสำโรง ศิริรัตน์  บุญเฉลียว ครู อนุมัติ
58 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530038 บ้านหนองแก้วสำโรง นายเบญจพล   พิมาร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
59 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530039 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) อุเรียน  สมจิตร ครู อนุมัติ
60 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530001 บ้านหนองครก ลำภู  สะอาด ครู อนุมัติ
61 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530001 บ้านหนองครก เกรียงไกร  สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก อนุมัติ
62 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530002 บ้านหนองโพธิ์ นายวิชิต  กาหลง ครู อนุมัติ
63 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530003 หนองสาดโนนเจริญ นายสุครีพ   โคตรพันธ์ ครู อนุมัติ
64 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530004 บ้านหนองสวง ศุภวัลย์  ชินอนุรักษ์ ครู อนุมัติ
65 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530004 บ้านหนองสวง เยาวภา  จันทร์ประทักษ์ ครูชำนาญพิเศษ อนุมัติ
66 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530005 บ้านดอนกลาง นางแววมยุรี  วิเศษสังข์ ครู อนุมัติ
67 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530007 อนุบาลศรีสะเกษ นางจุไรรัตน์  กอกหวาน พนักงานราชการ อนุมัติ
68 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530007 อนุบาลศรีสะเกษ นางอรอุมา   ธรรมวันนา ครู อนุมัติ
69 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530063 บ้านหนองไผ่ นางอุษณีย์  พันธสีมา ครู อนุมัติ
70 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530064 บ้านหอยสะเดาพัฒนา นายสกล  มงคลจิตร ครู อนุมัติ
71 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530036 บ้านก่อโนนหล่อง นางศิริพร  สุรนารถ ครู อนุมัติ
72 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530037 บ้านโพนแดง สาคร  รัตนา ครู อนุมัติ
73 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530035 บ้านแกประชาสามัคคี เพ็ญฉวี  นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530035 บ้านแกประชาสามัคคี เกศินี  ฝังนิล ครูธุรการ อนุมัติ
75 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530031 จินดาวิทยาคาร 3 สมพงษ์  อินทร์แก้ว ครู อนุมัติ
76 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530008 บ้านหมากเขียบ จุฬาภรณ์  คุณาวัฒนนันท์ ครู อนุมัติ
77 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530008 บ้านหมากเขียบ นายเสถียร  ลำภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530009 บ้านก้านเหลือง สุริยา  บูรณะ ครู อนุมัติ
79 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530010 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 บุญเลิศ  สิงคะเน ครู อนุมัติ
80 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530011 บ้านยางกุดนาคำ นายลิขิต  จันทร์มนตรี ครู อนุมัติ
81 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530605 บ้านยางเครือ สกุลเนตร  เชื้อเหิม ครูชำนาญการ อนุมัติ
82 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530605 บ้านยางเครือ ลินดา  สุขส่ง พี่เลี้ยงเด็ก อนุมัติ
83 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530606 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ชนมณ์กานต์  มาสขาว ครู อนุมัติ
84 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530606 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) รชนีกร  แก้วพวง ครู อนุมัติ
85 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530607 บ้านแก้ง จรรยา  จักรวรรณพร ครู อนุมัติ
86 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530603 บ้านคอนกาม นางนัฐษิกานต์  มณีวงษ์ ครู อนุมัติ
87 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530604 บ้านค้อเมืองแสน อโณทัย  ไชยพิมพ์ ครู อนุมัติ
88 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530608 บ้านโนนคูณ นายพิเชษฐ  ศรีละพันธ์ ครู อนุมัติ
89 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530608 บ้านโนนคูณ อมรา  นามวงษ์ ครู อนุมัติ
90 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530609 บ้านหอย-โนนดู่ อรอุมา  บุญคง ครู อนุมัติ
91 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530610 บ้านโนนติ้ว นางรุชณี  มณู ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
92 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530595 บ้านบอนวิทยา จำเนียร  ทองแสง ครู อนุมัติ
93 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530595 บ้านบอนวิทยา นายไพบูลย์  มาสอน ครู อนุมัติ
94 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530596 บ้านจอมวิทยา นายนัฐพงษ์  วราพุฒ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530597 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) นายประกวด  สีหะวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
96 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530594 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ธนิน  เจริญราษฎร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
97 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530598 บ้านยางชุมใหญ่ นางบันชิน  ด้วงโพนทัน ครู อนุมัติ
98 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530599 บ้านลิ้นฟ้า นางสาวปราณี   ชูชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
99 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530599 บ้านลิ้นฟ้า นายสมหมาย  มณีวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
100 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530600 บ้านดินดำ อนงค์วรรณ  สมปาน ครู อนุมัติ
101 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530600 บ้านดินดำ อนงค์วรรณ  สมปาน ครู อนุมัติ
102 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530601 บ้านผักขะ เกษร  สมใจ ครู อนุมัติ
103 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530067 บ้านหนองอีกว่าง โชติกา  อุ่นจิตร ครู อนุมัติ
104 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530067 บ้านหนองอีกว่าง ยุพาภรณ์  ไกรษี ครู อนุมัติ
105 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530069 บ้านอีต้อม ุอุไรวรรณ  สู่สุข เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
106 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530069 บ้านอีต้อม วิสุทธิ์   สุราวุธ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
107 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530070 บ้านมะกรูด นางวันทนา  แพ่งสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
108 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530071 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ณัฐฐ์ธวาฐ์   แสงเขียว ครู อนุมัติ
109 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530071 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) นางบัณฑิตา  โสรเนตร ครู อนุมัติ
110 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530071 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) ณัฐฐ์ธวาฐ์  แสงเขียว ครู อนุมัติ
111 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530072 บ้านหนองทามใหญ่ ภัทรชัย  ครองยุติ ครู อนุมัติ
112 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530072 บ้านหนองทามใหญ่ คมศักดิ์  บุญนำ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
113 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530101 บ้านจาน ปิยวรรณ  แสงดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530101 บ้านจาน นัฐติกา  สีแสด ครู อนุมัติ
115 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530101 บ้านจาน กีรติกานต์  คำอุดม ครู อนุมัติ
116 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530102 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) อรชร  สุนีพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
117 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530103 บ้านอาลัย ทวีศักดิ์  สมปาน ครู อนุมัติ
118 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530103 บ้านอาลัย ประดิษฐ์   สังวาลย์ ครู อนุมัติ
119 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530104 บ้านบูรพา นางสาวสุทธิวรรณ  อภินันท์ ครู อนุมัติ
120 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530104 บ้านบูรพา นางสาวปิยะนุช   สุขสาร ครู อนุมัติ
121 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 บ้านพะแนงวิทยา มลินี  เสาเวียง ครู อนุมัติ
122 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 บ้านพะแนงวิทยา คำพอง  อยูศรี ครู อนุมัติ
123 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 บ้านพะแนงวิทยา จิราวรรณ  ผ่องราษี ธุรการ อนุมัติ
124 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530105 บ้านพะแนงวิทยา ทวีภรณ์  โคตรพันธ์ ครู อนุมัติ
125 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530111 บ้านผักบุ้ง จงกลมาศ  สมโสภา ครู อนุมัติ
126 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530111 บ้านผักบุ้ง ถาวร  เมืองจันทร์ ครู อนุมัติ
127 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530086 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 สุวรรณสาขา   อุทัยกรณ์ ครู อนุมัติ
128 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530086 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ไพวัลย์  พิทักษ์เมธากุล ครู อนุมัติ
129 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530087 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ศรีสะอาด  ภาษี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530088 บ้านดู่ ณัฐชานันท์  ณัฏฐ์วริน ครู อนุมัติ
131 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530088 บ้านดู่ ปิยะ  ทาระ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
132 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530068 บ้านดูนสิม(อสพป.8) ขจรศักดิ์  ขันบุญ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
133 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530066 บ้านหนองมะแซว รักษ์  วงศ์ประเทศ ครู คศ.2 อนุมัติ
134 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530065 อนุบาลกันทรารมย์ ณัฐรดา  กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
135 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530065 อนุบาลกันทรารมย์ พรประภา  รัชตะธนิตกุล ครู อนุมัติ
136 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530127 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) พิชญ์ชญาภา  พงษ์ทอง ครู อนุมัติ
137 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530128 บ้านทาม อุทัยวรรณ   จันเทพา ครู อนุมัติ
138 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530130 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) สุมิตรา  ลิ้มสุวัฒน์ ครู อนุมัติ
139 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530130 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) นิพนธ์  เงาศรี ครู อนุมัติ
140 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 บ้านเจี่ย นางขวัญเรือน   กระแสโสม ครู อนุมัติ
141 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 บ้านเจี่ย นายเจริญ  ทาระลัย ครู อนุมัติ
142 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 บ้านเจี่ย นางขวัญเรือน   กระแสโสม ครู คศ.3 อนุมัติ
143 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530137 บ้านเจี่ย ศิริพรรณ  มุขขันธ์ ครู อนุมัติ
144 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530073 บ้านโนนผึ้ง radchanee  sainate ครู อนุมัติ
145 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530074 บ้านหนองหวาย นายอดิศร  กรายทอง ครู อนุมัติ
146 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530075 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) นางสุนิสา  โพธิ์นคร ครู คศ. 3 อนุมัติ
147 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530075 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) นางนุศราภรณ์  นนทศิลา ครู อนุมัติ
148 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530076 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) ละออง  บุญจีม ครู อนุมัติ
149 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530076 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) นายเดชา  พรรษา ธุรการ อนุมัติ
150 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530077 บ้านหนองบัวไชยวาน สุวคนธ์  ตระการไทย ครู อนุมัติ
151 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530077 บ้านหนองบัวไชยวาน นายสุดใจ  ตระการไทย ครู อนุมัติ
152 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530078 บ้านหนองโอง อรวรรณ  สายเสน ครู อนุมัติ
153 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530112 บ้านพันลำ นางละม้าย  แก้วแดง ครู อนุมัติ
154 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530113 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง นางสาวพูนสุข   ศรีภาค์ ครู อนุมัติ
155 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530114 บ้านเทิน นางสุภาภรณ์  สีหะวงษ์ ครู อนุมัติ
156 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530115 บ้านบัวน้อยโนนปอ สุภาภรณ์  แก้วพวง อัตราจ้าง อนุมัติ
157 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530115 บ้านบัวน้อยโนนปอ บุญเริ่ม  ก้านเรือง ครู อนุมัติ
158 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530116 บ้านขาม รัฐมนูญ  ศรีสุธรรม ครู อนุมัติ
159 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530116 บ้านขาม สุวิชา  เวียงคำ ครู อนุมัติ
160 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530116 บ้านขาม นายมนัส  แนวจำปา ครู อนุมัติ
161 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530109 บ้านจิกกะลา อุไร  คงมิยา ครู อนุมัติ
162 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530094 บ้านเกาะ รังสรรค์  บุญยืด ครู อนุมัติ
163 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530106 บ้านนาดี พณิตกาญจน์  ทุมพร ครู อนุมัติ
164 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530106 บ้านนาดี ชาลี  ดรุณศรี ครู อนุมัติ
165 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530107 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ราตรี  หงษ์ทอง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
166 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530107 บ้านโนนสะอาดอีตู้ รัชฎา  ส่งเสริม ครูคศ.3 อนุมัติ
167 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530108 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) นายวัฒนานคร   ผิวดี ครู อนุมัติ
168 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530108 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ศรสวรรค์  เครือสินธ์ ครู อนุมัติ
169 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530125 บ้านเมืองน้อยหนองมุข นายนิพนธ์   บุญศักดิ์ ครู อนุมัติ
170 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530126 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ปภาวรินท์  กันนิดา ครู อนุมัติ
171 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530120 บ้านหนองเทา นายอริย์ธัช   ทองจันทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
172 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530120 บ้านหนองเทา อัมพร  ชราศรี ครู อนุมัติ
173 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530100 บ้านโคก นุชรา  นรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
174 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530100 บ้านโคก คงกะพัน  ภูมิวงศ์ ครู อนุมัติ
175 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530096 บ้านยาง นายณัฐศิษฐ์  จวงพันธ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
176 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530096 บ้านยาง นายวิทวัส  จันทะเสน ครู อนุมัติ
177 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530097 บ้านหนองกี่ นายภวัต  อนุวรรณ์ ครู อนุมัติ
178 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530098 บ้านกล้วย นางนงค์เยาว์  พิพัฒน์กุล ครู อนุมัติ
179 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530099 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง วุฒิยาภรณ์  บัวแก้ว ครู อนุมัติ
180 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530099 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง นันท์ลภัส  เลิศสกุลรุ่งเรือง ธุรการ อนุมัติ
181 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530095 บ้านหนองกก อำนาจ  ศรีจำปา ครู อนุมัติ
182 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530093 บ้านโพธิ์ลังกา นายระวี  เจริญสุข ครู อนุมัติ
183 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530121 บ้านละทาย นางสาวอุดมพร  พลศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
184 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530121 บ้านละทาย นายสมบูรณ์  วงศ์เจริญ ครู อนุมัติ
185 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530122 บ้านกอก พนมวัลย์  ประกอบศรี ครู อนุมัติ
186 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530122 บ้านกอก นายสุวรรณ  นนทวัน ครู อนุมัติ
187 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530123 บ้านเขวา นายสมัย  บาอินทร์ ครู อนุมัติ
188 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530124 บ้านเหม้าหนองเรือ วนิดา  เบ้าทอง ครู อนุมัติ
189 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530124 บ้านเหม้าหนองเรือ นายวรายุทธ  พันธุ์ดี ครู อนุมัติ
190 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530129 บ้านยางน้อยสามัคคี พิบูล  ประกอบศรี ครู อนุมัติ
191 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530134 บ้านกอกหัวนา มัชฌิมา  เหล็กกล้า ครู อนุมัติ
192 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530135 บ้านเปือย สุภารัตน์  คำเพราะ ครู อนุมัติ
193 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530136 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) นายจรูญ  เครือไชย ครู อนุมัติ
194 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530092 บ้านหนองบัวท่าช้าง นายวิเชียร  จันทร์อ่อน ครู อนุมัติ
195 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530089 บ้านโพนทรายโนนเรือ อาภร  ทนธรรม ครู อนุมัติ
196 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530090 บ้านสีถาน นางทองจันทร์  ศิรันัย ครู อนุมัติ
197 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530091 บ้านขามป้อม นางสุณี  สืบสิงห์ ครู อนุมัติ
198 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530133 บ้านหนามแท่ง นายสุรพล  เจริญศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
199 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530131 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ภาสธร  ยาวโนภาส ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530131 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) มานิตย์  เงาศรี ครู อนุมัติ
201 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530132 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) นางครองขวัญ  คูณทวี ครู อนุมัติ
202 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530132 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) จิราภรณ์  เขียวอ่อน ครูผู้สอน อนุมัติ
203 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530079 บ้านหนองดุมหนองม่วง นายนัฐฏ์  พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
204 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530079 บ้านหนองดุมหนองม่วง นายชินวัตร    ชูทอง ครูธุรการ อนุมัติ
205 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530084 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ วิภาสินี  บุญสร้อย ครู อนุมัติ
206 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530084 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ เพชรลดา  เพี้ยบุญมาก ครู อนุมัติ
207 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530085 บ้านทุ่งพาย จตุพงษ์  ทองเครือมา ครู อนุมัติ
208 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530080 บ้านหนองถ่ม ณัฏฐญาณี  เพชรผา ครู อนุมัติ
209 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530081 บ้านหนองหัวช้าง นางอารีวัฒน์  คำรอด ครู อนุมัติ
210 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530082 บ้านบกขี้ยาง กฤษดา  คำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
211 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530082 บ้านบกขี้ยาง นายพงษ์พยุทธ   สาลี ครู อนุมัติ
212 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530083 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กำพล  นะที ครู อนุมัติ
213 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530119 บ้านทุ่งมั่ง อร่าม  วราพุฒ ครู อนุมัติ
214 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530117 บ้านหนองไฮ นายเสงี่ยม  พลนำ ครู อนุมัติ
215 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530117 บ้านหนองไฮ ศุภชัย  แสนโสม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
216 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530118 บ้านอีปาด นายวีระ   เกษรัตน์ ครูคศ.3 อนุมัติ
217 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530665 อนุบาลโนนคูณ นางปิมยภา   มุมทอง ครู อนุมัติ
218 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530666 บ้านโนนคูณ สุธารัตน์  ลาสองชั้น ครู อนุมัติ
219 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530666 บ้านโนนคูณ อาภารัตน์  บัวงาม ครู อนุมัติ
220 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530667 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก นางแจ่มจันทร์  พิมพ์ไชย ครู อนุมัติ
221 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530668 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว ทิพา  จันดากร พนังงานธุรการ อนุมัติ
222 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530670 บ้านเท่อเล่อ วรีย์รัตน์  คำหอม ครู อนุมัติ
223 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530670 บ้านเท่อเล่อ นางอรวรรณ   สายสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
224 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530671 บ้านร่องเก้า นางวิลันดร  พร้อมสุข ครู อนุมัติ
225 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530672 บ้านบกแดงผักขะย่า ภัทราวดี  ไวยวรรณ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
226 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530673 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นางชัญญานุช  พลชัย ครู อนุมัติ
227 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530673 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ วรวลัญช์  สิงห์วงศ์ ครู อนุมัติ
228 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530674 บ้านโปร่ง ผ่องศรี  บุตรวัง ครุู อนุมัติ
229 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530675 บ้านหัวเหล่า นางรัตนาภรณ์  สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
230 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530675 บ้านหัวเหล่า ส.อ.สำรวย  พร้อมสุข ครู อนุมัติ
231 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530676 บ้านโนนสว่าง วัณนิพา  พิมพ์นนท์ พนักงานราชการ อนุมัติ
232 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530677 บ้านโพนงาม นางสาวเทพพร  สายธนู ครู อนุมัติ
233 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530677 บ้านโพนงาม นายคมกริช  บุญชาลี ครู คศ.3 อนุมัติ
234 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530659 บ้านผักขย่าใหญ่ นายศุภณัฐชัย  ใสเนตร ครู คศ.3 อนุมัติ
235 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530659 บ้านผักขย่าใหญ่ นิภาพร  ชัยชาญ ครู อนุมัติ
236 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530657 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ นายประดิษฐ์   เครือบุตร พนักงานราชการ อนุมัติ
237 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530657 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ poomchai  mamanee ครู อนุมัติ
238 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530658 บ้านปลาข่อ นายสมดร  วรรณทวี ครู อนุมัติ
239 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530658 บ้านปลาข่อ นางสาวนงนุช   ขวัญจา ผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง อนุมัติ
240 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530655 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ศักดิ์ดา  กิ่งมณี ครู อนุมัติ
241 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530652 บ้านหนองแวง นางสาววิไลวรรณ  ชิดชม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
242 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530652 บ้านหนองแวง นิรัตน์  ศรีพันธ์ ครู อนุมัติ
243 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530652 บ้านหนองแวง komsan  pasanga ครู อนุมัติ
244 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530653 บ้านโนนดู่ นายสุวรรณ  การะเกษ ครู อนุมัติ
245 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530648 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ วรัญญา  บุตรกูล ครู อนุมัติ
246 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530648 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ นางสาวธิชาพร  ศิริผล ครู อนุมัติ
247 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530649 บ้านโคกสะอาด รุจน์  คูณทวี ครู อนุมัติ
248 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530649 บ้านโคกสะอาด มณูญ  โสสว่าง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
249 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530650 บ้านหนองหิน วิไลลักษณ์  ทองดวง ครู อนุมัติ
250 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530650 บ้านหนองหิน นายวิชัย  จุมพล ครูชำานญการพิเศษ อนุมัติ
251 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530651 บ้านโนนสมบูรณ์ นายสิริปัญญ์  เสริมสิริพิพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
252 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530651 บ้านโนนสมบูรณ์ นางเสาวลักษณ์  เพี้ยบุญมาก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
253 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530646 บ้านหนองกุงสนามชัย นิภา  แก่นอาสา ครู อนุมัติ
254 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530646 บ้านหนองกุงสนามชัย นายสมัย  ผ่าโผน ครู อนุมัติ
255 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530647 บ้านก้อนเส้า สมาน  อินทะสอน ครู อนุมัติ
256 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530647 บ้านก้อนเส้า อำไพพรรณ  ทองแย้ม ครู อนุมัติ
257 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530647 บ้านก้อนเส้า สุนันทา  โททอง ธุรการ อนุมัติ
258 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530656 บ้านหนองสนม นางธัญนันท์   ปราณบุตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
259 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530660 บ้านเวาะวิทยาคม นายนิรุจน์   มะลิ พนักงานราชการ อนุมัติ
260 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530661 บ้านหยอด สุธีวรรณ  บุญมั่งมี ครู อนุมัติ
261 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530662 บ้านนาม่องนาเมือง ทวี  ไชยโคตร ครูวิกฤต อนุมัติ
262 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530663 บ้านหนองตลาด นายศิวณัฐ  กันหา ธุรการ อนุมัติ
263 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530663 บ้านหนองตลาด นางสุกัญญา  เพ่งพิศ ครู อนุมัติ
264 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530664 บ้านเหล่าฝ้าย ปฐมาภรณ์  ภักดี ครู อนุมัติ
265 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530664 บ้านเหล่าฝ้าย นางชินวงค์พงษ์  สีดาว พนักงานราชการ อนุมัติ
266 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530716 บ้านโนนหนองสิม วลัยนุช  อุ้มบุญ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
267 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530716 บ้านโนนหนองสิม เกษชรินทร์  คนึงเพียร ครู อนุมัติ
268 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530718 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) นายวิชาญศักดิ์  กิ่งสกุล ครู อนุมัติ
269 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530718 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) นางสาวศิริวิภากร  รัฐนพลสิริ ครู อนุมัติ
270 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530720 บ้านโนนสว่าง ศิลินนา  ศรีนวล ครูผู้ช่วย อนุมัติ
271 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530723 บ้านหนองแวง นิภาพร  คำเพราะ ครู อนุมัติ
272 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530723 บ้านหนองแวง บุญเสริม  นิลสุข ครู คศ.2 อนุมัติ
273 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530724 บ้านสะพุง ชัยพล  พลชัย ครู อนุมัติ
274 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530726 บ้านคูบ คนึงนิต  ไทยปิยะ ครู อนุมัติ
275 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530727 บ้านสะเต็ง สุกัญญา  คูณทวี ครู อนุมัติ
276 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530714 บ้านสวนกล้วย นายนิยม  เข็มทอง ครู คศ.3 อนุมัติ
277 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530710 บ้านยางน้อยตองปิด มยุรี  ศรีสุวรรณ ครูธุรการ อนุมัติ
278 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530710 บ้านยางน้อยตองปิด นางสาวรัตติกร  แซ่ตัง ครู อนุมัติ
279 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530710 บ้านยางน้อยตองปิด เอกชัย  จันมนตรี ครูชำนาญการ อนุมัติ
280 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530711 บ้านกะวัน วัชรี  ศรีคราม ครู อนุมัติ
281 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530712 บ้านลุมพุกคูวงศ์ บุญเรือง  พาวัน ครู อนุมัติ
282 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530713 บ้านบัวระรมย์ นายสมชาย  ไชยสิงห์ ครู อนุมัติ
283 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530725 บ้านลุมภู ธิดาวรรณ์  สีหะวงษ์ ครู อนุมัติ
284 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530725 บ้านลุมภู นางวาสนา  วงค์พิลา ครู อนุมัติ
285 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530728 บ้านหนองนาเวียง นายประจวบ  แสงงาม ครู อนุมัติ
286 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530728 บ้านหนองนาเวียง ประจวบ   แสงงาม ครู อนุมัติ
287 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530717 บ้านหนองบาง เจริญ  บุญรินทร์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
288 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530717 บ้านหนองบาง สายรุ้ง  จันทะศิลา ครู อนุมัติ
289 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 บ้านน้ำเกลี้ยง นุชนารถ  มะโนชาติ ครู อนุมัติ
290 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 บ้านน้ำเกลี้ยง anusorn  อาจสาลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
291 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530719 บ้านน้ำเกลี้ยง นางสุใจ   ศรีไชย ครู อนุมัติ
292 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530706 บ้านรุ่ง นางสาวอรนุช  ศิริกุล ครู อนุมัติ
293 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530706 บ้านรุ่ง วิยะดา  ไชยโชติ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
294 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530709 บ้านหนองพะแนง Wannee  Sangkhapong Teacher อนุมัติ
295 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530709 บ้านหนองพะแนง นายธนวันต์  สังขะพงษ์ ครู อนุมัติ
296 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530715 บ้านสบาย รักษวิชช์  ปรัสพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
297 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530715 บ้านสบาย นางสาวสายทอง  วรรณทวี ครู อนุมัติ
298 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530715 บ้านสบาย เอกชัย  สุชัยราช ครู อนุมัติ
299 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530721 บ้านโนนงาม ดวงฤดี  จำปาขีด ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
300 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530722 บ้านหนองแลงระไง จารึก  เข็มทอง ครู อนุมัติ
301 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530722 บ้านหนองแลงระไง อนุภาพ  ศรีอินทร์ อัตราจ้าง อนุมัติ
302 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530729 บ้านทุ่งสว่าง อภิชาติ  เอี่ยมสะอาด ครู อนุมัติ
303 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530729 บ้านทุ่งสว่าง ทิพวรรณ  สุกแสก ครู อนุมัติ
304 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530705 บ้านขี้เหล็ก นางพรพิมล  อินธิเดช ครู อนุมัติ
305 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530707 บ้านละเอาะ นายประยงค์  ศรีโนนลาน ครู อนุมัติ
306 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530707 บ้านละเอาะ นายกฤษกร  บุญญาพฤกเศรษฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
307 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530708 บ้านแวด นางสาวกฤษฎาภรณ์  แถลงศรี ครู อนุมัติ
308 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530756 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สุชาดา  สวัสดิกุล ครู อนุมัติ
309 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530756 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) มาลัยวรรณ  สงคราม ครู อนุมัติ
310 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530757 บ้านโนนดู่ บุษบา   ตังตา ครู อนุมัติ
311 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530760 บ้านหนองนาโพธิ์ นายสุริยา  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ อนุมัติ
312 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530760 บ้านหนองนาโพธิ์ สุรชัย  ตามสีวัน ครู อนุมัติ
313 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530735 บ้านสว่าง นางสุนทรี  สีหะวงษ์ ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
314 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530735 บ้านสว่าง นายสมบัติ  ชารีวัน เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
315 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530739 บ้านเจ้าทุ่ง พัทธนันท์  วรโพด ผู้อำนวยการ อนุมัติ
316 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530740 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว นายณิชพน  โพธิ์มี ครู อนุมัติ
317 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530741 บ้านลิงไอ นลินรัตน์  เกษร ครู อนุมัติ
318 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530741 บ้านลิงไอ โฉมยงค์  ศรีนนท์ ครู อนุมัติ
319 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530738 บ้านหนองกันจอ นายภาณุวัชร  แก้วพวง ครู อนุมัติ
320 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530736 บ้านดงยาง ปัญญา  พลสมบัติ ครู อนุมัติ
321 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530736 บ้านดงยาง กรรณิกา  สังสิงหา ครู อนุมัติ
322 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530737 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า บุณยดา  ศรีบุญเรือง ครู อนุมัติ
323 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530734 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) นายคำพอง  กาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
324 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530734 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สุพรรณี  สารพล ครู อนุมัติ
325 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 นัทธีรา  หอมจันทรา ครู อนุมัติ
326 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 ว่าที่ พ.ต.มานพ   บุญช่วย ครู อนุมัติ
327 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530732 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 เสกสรรค์  สีหะวงษ์ ครู อนุมัติ
328 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530733 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 นายพิทักษ์  บุญมา ครู อนุมัติ
329 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530730 บ้านหนองบัว ฉวีวรรณ  มากูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
330 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530730 บ้านหนองบัว เจตนรินทร์  พรมเสนา พนักงานราชการ อนุมัติ
331 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530731 บ้านสร้างสะแบง วิชนาท  พรหมจันทร์ ครู อนุมัติ
332 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530742 อนุบาลวังหิน ทรงเกียรติ  แฝงพงศ์ ครู อนุมัติ
333 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530742 อนุบาลวังหิน สุรีพันธ์  เจตินัย ครู อนุมัติ
334 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530743 บ้านกะเอิน วรางค์ศิริ  หงษาโชติพาณิช ครูคศ.1 อนุมัติ
335 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530743 บ้านกะเอิน นายวีระ  บุญธรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
336 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530744 บ้านโพนดวน เรวดี  เสาเวียง ครู อนุมัติ
337 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530744 บ้านโพนดวน พนิดา  นาเมือง ครู อนุมัติ
338 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530745 บ้านหัววัวหนองนารี นางณภาภัช  ดวนใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
339 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530745 บ้านหัววัวหนองนารี นางสุกานดา  สมพงษ์ ครู อนุมัติ
340 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530745 บ้านหัววัวหนองนารี ณภาภัช (มณีรัตน์ )  ดวนใหญ่ ครู อนุมัติ
341 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530746 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) จิราภรณ์  ทองพูล ครู อนุมัติ
342 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530746 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) นางสาวปัณณ์พร  สมร ครู อนุมัติ
343 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530747 บ้านโนนสายหนองหว้า สุชาดา  โพธิ์ชัย ครูอัตราจ้างวิกฤติิ อนุมัติ
344 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530748 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วินัย  สีส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
345 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530748 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย อวยพร  มังษา ครู อนุมัติ
346 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530748 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย นาย ไมตรี  ปานปิ่น ครู อนุมัติ
347 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530749 บ้านโพนยาง เกษ  จิตตะวงษ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
348 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530749 บ้านโพนยาง นางสาวกชพรรณ  พงษ์วิเศษ ธุรการ อนุมัติ
349 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530749 บ้านโพนยาง อุทัย  บุตรกูล ครู อนุมัติ
350 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530750 บ้านทุ่งน้อย นางสาวนพรัตน์  อรทัย ครู อนุมัติ
351 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530752 บ้านเห็นอ้ม ศีตา  เพิ่มบุญ ครุ อนุมัติ
352 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530755 บ้านหนองตาเชียง นางสุพิศ  เพิ่มทรัพย์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
353 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530758 บ้านทุ่ง สำราญ  พันธ์รัมย์ ครู อนุมัติ
354 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530759 บ้านสร้างบาก นายทวีสิทธิ์  ทูลภิรมย์ ครู อนุมัติ
355 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530761 บ้านสะมัด สุดาภรณ์  ถาวิกุล ครู อนุมัติ
356 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530761 บ้านสะมัด ธวัชชัย  บุญตระการ ครู อนุมัติ
357 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530762 บ้านหนองคู สถิตย์  ศรีพุทธา ครู อนุมัติ
358 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530754 ชุมชนหนองสังข์ นายสุรศักดิ์   สมาน ครู อนุมัติ
359 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530754 ชุมชนหนองสังข์ ืจุฬารัตน์  จันทะโคตร อัตราจ้างคณิตศาสตร์ อนุมัติ
360 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530754 ชุมชนหนองสังข์ ฐิติชญาน์  สุปัตติ ครู อนุมัติ
361 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530753 บ้านตีกา นางสาวดวงเดือน  โกกะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
362 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530751 บ้านหนองทุ่ม พัชรา  ชลกาญจน์ ครู อนุมัติ
363 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530826 บ้านตำแยหนองเม็ก ศศิธร  เค้างิ้ว ครู อนุมัติ
364 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530827 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) นายบรรพต  บุญทวี ครู อนุมัติ
365 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530828 บ้านกระถุน นางรัตน์ฐาภัทร  ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
366 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530828 บ้านกระถุน วันชัย  ธรรมรส ครู อนุมัติ
367 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530828 บ้านกระถุน นางสาวภัสรานันท์  วสุพิมพ์สกุล ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
368 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530829 บ้านขนวนจานสามัคคี สุวิชญาณ  พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
369 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530829 บ้านขนวนจานสามัคคี นายพุฒ  อภัยศิลา ครู อนุมัติ
370 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530829 บ้านขนวนจานสามัคคี นายประเสริฐ  ปัดถา ครู อนุมัติ
371 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530830 บ้านอะลางหัวขัว นายสุขเกษม  ทวีชัย ครู อนุมัติ
372 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530831 บ้านโนนเพ็ก ชื่น  มะโนมัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
373 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530831 บ้านโนนเพ็ก นายวิชัย  มะโนมัย ครู อนุมัติ
374 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530833 บ้านสร้างหว้า นายเสถียร  เทวา ครู อนุมัติ
375 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530833 บ้านสร้างหว้า สายฝน  ขนันไทย ผู้อำนวยการ อนุมัติ
376 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530834 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) นายณัฐภัทร  สุภารัตน์ ธุรการ อนุมัติ
377 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530834 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) นายสิทธิชัย  บุษบา ครูชำนาญการ อนุมัติ
378 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530835 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) นายหาญณรงค์  หารไชย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
379 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530835 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) มณเทียร  โมรา ครู อนุมัติ
380 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530837 บ้านโคกเพ็ก อภิวัฒน์  แถวพันธ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
381 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530837 บ้านโคกเพ็ก ไพรินทร์  บัวศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
382 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530838 อนุบาลพยุห์ เบญจวรรณ  จันท์ศรีสมหมาย ครู อนุมัติ
383 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530838 อนุบาลพยุห์ มณี  ศรีีคราม ครู อนุมัติ
384 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530839 บ้านคูเมือง อนัญญา  นนทะวงษ์ ครู อนุมัติ
385 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530839 บ้านคูเมือง นายอิศร  ศิรินัย ครู อนุมัติ
386 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530840 บ้านหนองรัง นางพิชชา  สุวรรณ์ไชยรบ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
387 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530840 บ้านหนองรัง ทินกร  วิลาวัลย์ ครู อนุมัติ
388 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530840 บ้านหนองรัง พรรณพรรษ  จันโท ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
389 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530841 บ้านหนองหว้าทับทัย สุพจน์  กันหา ครู อนุมัติ
390 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530841 บ้านหนองหว้าทับทัย ภัทรานิษฐ์  โพธิยา ครู อนุมัติ
391 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530843 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พิรญาณ์  พิมสอน ครู อนุมัติ
392 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530844 บ้านเปือยประชาสามัคคี จิตนภา  บุญศรี ครู อนุมัติ
393 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530844 บ้านเปือยประชาสามัคคี นางสาวจันทิมา  ธนวาที ครูชำนาญการ อนุมัติ
394 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530845 บ้านสำโรงโคเฒ่า พวงผกา  วิลา ครู อนุมัติ
395 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530846 บ้านกระหวันโนนเจริญ พรศิริรัตน์  ปัญญาวิชัย นักการภารโรง อนุมัติ
396 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530846 บ้านกระหวันโนนเจริญ กันยารัตน์  ภูมิภักดี ครู อนุมัติ
397 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530847 บ้านร่องสะอาด นายพิศิษฐ  ชื่นจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
398 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530848 บ้านป่าไร่ นาวีรศักดิ์  ธรรมรส พนักงานพัสดุ อนุมัติ
399 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530849 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) กาญจนา  จันทร์โสภา ครู อนุมัติ
400 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530850 บ้านหนองเตย นางรัตนา  ทวีศรี ครู อนุมัติ
401 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530850 บ้านหนองเตย นายดำรง  ไชยวรรณ ครู อนุมัติ
402 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530851 บ้านเสมอใจหนองสะลาม อรพรรณ  วิเศษแก้ว ครูชำนาญการ อนุมัติ
403 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530851 บ้านเสมอใจหนองสะลาม สงัด  ทองงาม ครู อนุมัติ
404 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530851 บ้านเสมอใจหนองสะลาม ปัทมา  เจริญศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
405 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530836 บ้านหนองค้า โกวิท  ศรภักดี ครู อนุมัติ
406 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530832 บ้านหนองออ สำราญ  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
407 3301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 530832 บ้านหนองออ วราทิพย์  โอชารส ครู อนุมัติ