รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับโรงเรียน

ที่ เขตพื้นที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530346 : บ้านเชือก นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์ ครู
2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530347 : บ้านจิก นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล ครู
3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530348 : บ้านมะฟัก นางสาวรุ่งวิไล  จันโท ธุรการโรงเรียน
4 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 : บ้านหนองบ่อ นายสมชาย  ทองอินทร์ ครู
5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 : บ้านหนองบ่อ นายอภิสิทธิ์  กิจเกียรติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 : บ้านหนองบ่อ นางกัลยา  สิทธิจักร์ ครู
7 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530345 : บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) บุญเยี่ยม  สิมาฉายา ครู
8 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530343 : บ้านดงแดง นายสนิท  พรหมทา ครู
9 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530349 : บ้านดู่ค้อ ปิยาภรณ์  แสงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
10 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 : บ้านกระเดาอุ่มแสง นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย ครู
11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 : บ้านกระเดาอุ่มแสง นายประภาส  หารไชย ครู
12 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 : บ้านกระเดาอุ่มแสง นางจิตติมา  นาใจคง ครู
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530351 : บ้านครั่ง นางนัฐกานต์  สมหมาย ครู
14 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530352 : บ้านกอย thonjan  Atcharerk ครู
15 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530353 : บ้านท่าบ่อ นางสาวปัทมาวรรณ   ประฉิมมะ เจ้าหน้าที่ธุรการ
16 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530353 : บ้านท่าบ่อ นางรำไพพรรณ   กตะศิลา ครู
17 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530364 : ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) pisan  srikumpar ครู
18 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530364 : ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) นางประยูร  ลำยงหอม ครู
19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530366 : บ้านดอนไม้งาม นางสาคร  ลาลี ครู
20 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530367 : บ้านโก นายชาญณรงค์  พรหมทา ครู
21 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530367 : บ้านโก ทนาวรรณ  สำเนียงนวล ครู
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530368 : บ้านบึงหมอก ระบบ  จันทะแจ่ม ธุรการ
23 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530368 : บ้านบึงหมอก อรนุช  ศรีคำภา ครู
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530358 : บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) นางอาภาธินีย์  บำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ
25 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530358 : บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ปิยพงษ์  แก่นจักร ครู
26 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530359 : บ้านหนองกก นางสาวรจนา  ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530359 : บ้านหนองกก สมพร  เสถียรกุลวงศ์ ครู
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530360 : บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) Kwuanta  Paisan ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
29 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530360 : บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ลลนา  บุญเย็น ครู
30 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530361 : บ้านห้วย นายประเสริฐ  สิมมาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย
31 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530361 : บ้านห้วย นางเทวี  จำปี ครู
32 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530362 : บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง นายเกษมศักดิ์  สุมา ครูชำนาญการพิเศษ
33 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530363 : บ้านโนนตุ่น นางสาวณัฐพร  ลือขจร ครูชำนาญการพิเศษ
34 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530373 : บ้านไผ่ ปารวี  นครพันธ์ ครู
35 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530373 : บ้านไผ่ ทวี  คำแสน ครู
36 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530374 : บ้านเมี่ยงแคนดวน นายมานิต  บุญอินทร์ ครู คศ.๓
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530374 : บ้านเมี่ยงแคนดวน นายจรินทร  ศรศรี ธุรการ
38 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530375 : บ้านคูสระ นายวิทยา  นครพันธ์ ครู
39 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 : เมืองคง(คงคาวิทยา) สำราญ  บุญธรรม ครู
40 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 : เมืองคง(คงคาวิทยา) พงษ์ศักดิ์  สิงหกุล ครู
41 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 : เมืองคง(คงคาวิทยา) สุชิน  พุมมา ครูชำนาญการพิเศษ
42 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530329 : อนุบาลราษีไศล จารุวัฒน์  สีทิม ครู
43 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530332 : บ้านแสงเมืองแคน ส่องศรี  ชูลิขิต ครูชำนาญการพิเศษ
44 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530332 : บ้านแสงเมืองแคน สุวรรณี  สุนทรธีรกุล ครูชำนาญการพิเศษ
45 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530333 : บ้านยาง นายสิทธิศักดิ์  อินทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง
46 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530333 : บ้านยาง นายอุทิศ  โพธิ์งาม ครู
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530371 : บ้านท่า นายศรีริบูรณ์   บัวหุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ
48 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530371 : บ้านท่า สุระ  ดงงาม ครูชำนาญการพิเศษ
49 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530376 : บ้านสร้างปี่ นายชัยรัตน์  พัศดร ครู
50 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530377 : บ้านด่านนอกดง วรยุทธ   วังคะฮาต ธุรการ
51 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530378 : จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) วุฒิศักดิ์  ครองยุทธ ครู
52 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530378 : จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) อุทัย  ศรีดาว ครู
53 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530379 : บ้านหนองสวง(อสพป.2) นายเสน่ห์   แสนคำ ครู
54 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530379 : บ้านหนองสวง(อสพป.2) วิเชียร  บุญราช ครู
55 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530342 : บ้านดอนงูเหลือม พันธศักดิ์  เตรียมสติ ผู้อำนวยการ
56 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530340 : บ้านปลาขาว เรืองอุไร  สีสดดี ครู
57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530340 : บ้านปลาขาว มาลินี  ไชยงาม ครู
58 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530341 : บ้านมะยาง นายรังษี  เวชกามา ผู้อำนวยการโรงเรียน
59 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530341 : บ้านมะยาง นายบรรจง  จำปาพันธ์ ครู
60 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530337 : บ้านหนองแคสวนสวรรค์ นายประสิทธิ์   เสมศรี ครู
61 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530338 : บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) นายสุริยงค์  นรสาร ครู
62 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530339 : บ้านตัง นายกฤตวิทย์  มีบุญ ครู
63 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530339 : บ้านตัง นายสุพิษย์  ไชยงาม ครู
64 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 : บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สุเนตร  อำนวย ครู
65 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 : บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ธีรพล  บิดาวงเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ
66 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 : บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม นางทองปอน  ภูมิกาล ครู ชำนาญการพิเศษ
67 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530369 : บ้านแสนแก้วหนองคูไซ นายอุดม  ลาลี ครู คศ.3
68 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530365 : บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สังวาลย์  ผงกุลา ครู
69 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530365 : บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) ชัยมงคล  สิมมา ครู
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530354 : บ้านโต่งโต้น นายอาธร  วิมลสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
71 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530357 : บ้านฮ่องข่า นันทชพร  นาห่อม พนักงานราชการ
72 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 : บ้านโกทา นายวิริยะ  อาจสาลี ครูชำนาญการพิเศษ
73 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 : บ้านโกทา ธีรวุฒิ  ธรรมวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ
74 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 : บ้านโกทา ถนอมศรี  สีตะโกเพชร ครู
75 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530356 : บ้านเปือยขาม นายสมเกียรติ  ทองใจ ครู
76 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530356 : บ้านเปือยขาม นายบัญญัติ  บุญอินทร์ ครู
77 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530336 : บ้านหนองโง้งหนองขี้นก กัลยาณี  บุพศิริ ครู
78 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530334 : บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) ทรงรัตน์  แซ่จึง ครู
79 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530334 : บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) เฉลียว  อาจศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
80 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530335 : บ้านน้ำอ้อมน้อย มลิดา  แหวนหล่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ
81 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530389 : บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) นางกิ่งแก้ว  รัศมี ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
82 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530389 : บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) นางรำไพ  พวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
83 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 : บ้านขนวนสีแก้ว แสง  ศรีโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 : บ้านขนวนสีแก้ว วิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์ ครู
85 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 : บ้านขนวนสีแก้ว มนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์ ครู
86 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530391 : บ้านอ้อมแก้ว นายสุรวุฒิ   พิลัย ครู คศ.2
87 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 : บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นายสว่าง   ดวงอาจ ครู
88 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 : บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นางสาวสุปราณี  ศรีโพนทอง ธุรการโรงเรียน
89 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 : บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นายปริญญา  โนนกอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
90 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530393 : บ้านกงพาน พิชาภพ  นามวงศ์ ครู
91 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 : บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) มนิวรรณ   ศรีหวาด ครู
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 : บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) นายอภิวัตร  บุญประสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530384 : อนุบาลอุทุมพรพิสัย นายเทอดศักดิ์  เพิ่มบุญ ครู
94 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530380 : สระกำแพงวิทยาคม เชาว์   เอี่ยมทอง ครู
95 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530380 : สระกำแพงวิทยาคม นางหนูพิน  ธรรมนิยม ครู ชำนาญการพิเศษ
96 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530401 : บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) นายสุรศักดิ์   แก้วเหลี่ยม ครู
97 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530401 : บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) นายวิษณุ  อุ่นคำ ครู
98 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530403 : บ้านหนองยาง สมพร  พรรษา ครู
99 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530403 : บ้านหนองยาง สุขรดา  มามีเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
100 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530404 : โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต้องใจ  คล่องตา ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530404 : โรงเรียนบ้านโพนเมือง jirachaya  kaewpugdee ครู
102 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530408 : บ้านแข้ นางวิลาสินี  พรหมศรี ครู
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530409 : บ้านโนนกลาง อรุณ  คงนิล ครู
104 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530410 : บ้านอะลาง กมลมาลย์   นามวงค์ ครู
105 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530438 : บ้านโนนสูง ละเอียด  พงษ์สุวรรณ ครู
106 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530438 : บ้านโนนสูง พิเชษ  อินทฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
107 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530436 : บ้านแขมโพนทอง สมศรี  ผาพันธ์ ครู
108 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530437 : บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว วลัยพรรณ  สอนศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530396 : บ้านโคก น้อยมณี  โพธิ์งาม ครู
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530396 : บ้านโคก อรัญญา  สูงเรือง ครูชำนาญการพิเศษ
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530397 : บ้านโปร่งสามัคคี ติยนา  รินจันทร์ ธุรการโรงเรียน
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 : บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นางทองนิ่ม  ธรรมแสง ครู
113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 : บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นายนิรันดร์  แท่นแก้ว ครู
114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530431 : บ้านโนนน้อย นางไกรษร  หล้าธรรม ครู
115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530429 : บ้านโคกหล่าม วิจารย์  อาจสาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530429 : บ้านโคกหล่าม วิรัลพัชร   สุตะพันธ์ ครูผู้ช่วย
117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530418 : บ้านหนองลุงตาเกษ นายจาตุรนต์  เพ็งสันต์ ครู
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530418 : บ้านหนองลุงตาเกษ ทัศนีย์  บัวมาศ ครูชำนาญการ
119 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530419 : บ้านหนองเหล็ก สุนทร  ปุณะปรุง ผู้อำนวยการ
120 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530419 : บ้านหนองเหล็ก นายปัญญา  ประสงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
121 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530420 : บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) นายสุนันท์  คชพันธ์สมโภชน์ ครูชำนาญการพิเศษ
122 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530421 : บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์ ครู
123 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530421 : บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) ดาราวรรณ  เสมศรี พนักงานธุรการ
124 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530425 : บ้านแต้(ประชาบำรุง) กันติยา  รัตนวัน ครูผู้ช่วย
125 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530398 : บ้านกุง นางสาวพัชราภรณ์  ดวงอาจ ครูธุรการ
126 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530398 : บ้านกุง นายประภาษ  สังข์ทอง ครู
127 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530399 : บ้านโนนแดงโนนม่วง กรกวิน  กุลชาติ ครู
128 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 : บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายวรวิทย์  ธรรมนิยม ครู
129 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 : บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายจดการ  อ่อนศรี ครูชำนาญการพิเศษ
130 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 : บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) วรวิทย์  ธรรมนิยม ครู
131 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530400 : บ้านขวาว นายวีรพล  ถาวร ครู
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530407 : บ้านปะหละ นายกิตติพจน์  อันทะชัย คร
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว นางสร้อยเพชร  บัวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว นายทองคำ   ธรรมดา ครูชำนาญการพิเศษ
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 : บ้านปะอาว อุมาพร  คำชะนาม ครู
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530406 : บ้านพลับฝางผักหม นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ เจ้าหน้าที่พัสดุ
137 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530406 : บ้านพลับฝางผักหม นางสาวชไมพร  คำชาย ครู
138 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530424 : บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ปราโมทย์  พรรณโรจน์ ครู
139 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530422 : บ้านบอนใหญ่ นางวรรษมน   อารีย์ ครู
140 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530422 : บ้านบอนใหญ่ สิทธิพงษ์  สุขเสริม ครู
141 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530423 : บ้านสะเดา นายชาลี  ชาบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน
142 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530423 : บ้านสะเดา นิยม  เติมใจ ครู
143 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530432 : บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) จุฑามาศ  โพธิจักร์ ครู
144 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530433 : บ้านค้อโนนเพ็ก โกวิท  เนื้อนวล ครูผู้ช่วย
145 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530433 : บ้านค้อโนนเพ็ก นิภาพร  ศิลาโชติ ครู
146 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530434 : บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา นายอำพล  บุญรอง ครู
147 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530381 : บ้านสระภู พิมพร  จันทา ครูผู้ช่วย
148 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530381 : บ้านสระภู นายสุระชัย  วรเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ
149 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 : บ้านค้อกำแพง นายวีรวัฒน์  ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน
150 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 : บ้านค้อกำแพง รุ่งศิริรัตน์  โนนสูง ครู
151 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 : บ้านค้อกำแพง NUANCHUN  THUMMASANG ครู
152 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530383 : บ้านหนองหัวหมู ณัฐชัย  เชิงหอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
153 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530383 : บ้านหนองหัวหมู นายวิทยา่กร  พรมลา พนักงานราชการ
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530411 : บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) นาย  ธีรศักดิ์ พิทักษา ครูชำนาญการพิเศษ
155 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530411 : บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สุจิตรา  ใจมนต์ ครู
156 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530412 : บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา ครู
157 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530412 : บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 ปิยะ  ไตรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
158 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 : บ้านยางเอือด เสริมศักดิ์  ปราณีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
159 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 : บ้านยางเอือด ปณัสญา  สุที ธุรการ
160 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 : บ้านยางเอือด เนียรนิภา  พวงมะเทศ ครู
161 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง สุจิราพร  สอิ้งทอง ครู
162 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง อนุรดี  แสงพยัพ ครูชำนาญการพิเศษ
163 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง ปรีชาวุฒิ  รัตรีพันธ์ ธุรการ
164 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 : บ้านหนองห้าง นายอภิสิทธิ์  พิมพ์ศรี ครูผู้ช่วย
165 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530386 : บ้านพงพรต อิงอร  ศุภศร ครูผู้ช่วย
166 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530386 : บ้านพงพรต อารมย์  ทองหลม ครู
167 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530387 : บ้านฟ้าผ่า วิชัย  พุทธวงค์ ครู
168 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530388 : บ้านสำโรงน้อยหนองบัว พรพรรณ  พรมโชติ ธุรการ
169 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 : บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นางภาวินี  อินธิปัญญา ครู
170 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 : บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นาง  สุภาภรณ์ แสงย้อย ครูชำนาญการพิเศษ
171 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530416 : บ้านนาโนน ดวงฤดี   ทองอาบ ครูพี่เลี้ยง
172 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530416 : บ้านนาโนน Dudsadee  Wattanapanich ครู
173 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530417 : บ้านโนนเค็ง เพชร  ผามณี ครู
174 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530417 : บ้านโนนเค็ง ปิ่นอนงค์  กระแสโสม ครู
175 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 : บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) บุญจง  ศรีเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ
176 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 : บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) นายบุญจง  ศรีเลิศ ครู
177 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530440 : บ้านหนองสำโรงน้อย นายวิชาญ   ชนะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
178 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530440 : บ้านหนองสำโรงน้อย นางจิตสุดา   บึงไกร ครู
179 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530441 : บ้านหอย สันทัด  พวงมะเทศ ครู
180 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530441 : บ้านหอย นายชาญวิทย์   วงศ์คำ ครู
181 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530428 : บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมใจ  กิ่งคำ ครู
182 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530428 : บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) สุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์ ครู
183 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 : บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) นางประภัสสร   ปัทมคัมภ์ ครู
184 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 : บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) พงษ์ศักดิ์  ดาสันทัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา
185 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 : บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ปิยะณิชย์  โคตมา ธุรการโรงเรียน
186 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530645 : บ้านม่วง นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี ครู
187 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530645 : บ้านม่วง นางมยุรี  บุญเย็น ครู
188 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู ชลธิดา   งามศิริ ธุรการ
189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู นายวีระพงษ์  พรหมคุณ ครู
190 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 : ชุมชนบ้านหนองคู นายวีระพงษ์  พรหมคุณ ครูชำนาญการพิเศษ
191 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530642 : บ้านหาด(อสพป.13) ลัดดา  พรหมทา อัตราจ้าง
192 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 : บ้านโนนลาน นางระดาวรรณ  วิเศษ ครู
193 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 : บ้านโนนลาน อัญจิดา  พรหมคุณ ครู
194 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530639 : อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) นายศักดา  บุญปัญญา ครู
195 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530625 : บ้านกล้วยกว้าง รวิกานต์  วรรณแก้ว ครู
196 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530625 : บ้านกล้วยกว้าง บำรุง  โพธิ์งาม ครู
197 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530626 : บ้านบุยาว อนุวรรตน์  คุณมาศ พนักงานราชการ
198 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม มยุรา  มณีสาย ครู
199 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม ณัฐณิชา  โปร่งจิต ครู
200 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม นายคงศักดิ์   มูลดับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
201 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 : บ้านไพรพะยอม นางจินฎาภรณ์   แถวนาชุม ครูอัตราจ้าง
202 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530629 : บ้านพอกหนองแข้ นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม ครู
203 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530630 : บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย กุมาริกา  วรรณวงษ์ ครูชำนาญการ
204 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530630 : บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย ธีรวัฒน์  แก้วอุดม ครู
205 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร วัชระ  ศรีวิพันธุ์ ครู
206 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร นายวิทยา  วันเพ็ง ครูผู้ช่วย
207 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร นายธนกร  พันวัน ครู
208 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 : บ้านพะวร วัฒนา  โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร
209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 : บ้านนานวนหนองแคน นายนิรันต์  สาสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ
210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 : บ้านนานวนหนองแคน ทานตะวัน  ภูตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ
211 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530634 : บ้านพงสิม นางศุภรดา  เพ็งแจ่ม ครู
212 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530634 : บ้านพงสิม นางอุทัย  ทิพมนต์ ครู
213 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530635 : บ้านจานแสนไชย อภิวัฒน์  นามปัญญา ครู
214 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530635 : บ้านจานแสนไชย นายสุเพียบ  ทองนำ ครู
215 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530635 : บ้านจานแสนไชย สุฤดี  อาจสาลี ครู
216 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530617 : บ้านหนองอาคูณ บุญหนา  ศรีชัย ครู
217 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530617 : บ้านหนองอาคูณ ทัศยา  สิมาจารย์ ครูอัตราจ้าง
218 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 : บ้านขะยุง นางสาวสุกัญญา  ชูจันทึก ธุรการ
219 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 : บ้านขะยุง เสรี  อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง
220 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 : บ้านขะยุง จิราภา  ชมภู ครู
221 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530613 : บ้านหว้า นางสาวศิริพร  เวียงสิมา ครู
222 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530614 : บ้านปะโด๊ะ นายวรวิทย์  ยายีรัมย์ ครู
223 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 : บ้านอีสร้อย นายสุหาญ  มั่งมี ครู
224 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 : บ้านอีสร้อย นางสาวศิริกุล  บุญฑล ครู
225 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 : บ้านอีสร้อย ปฏิวัติ  ขนวน ครู
226 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530636 : บ้านนาทุ่ง ธนาชัย  การะเกษ ครู
227 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530633 : บ้านตาทอง ประสิทธิ์  วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
228 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530633 : บ้านตาทอง suthep  mangsachart teacher
229 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530637 : บ้านกระสังข์ ธนิดา  มณีล้ำ ครูอัตราจ้าง
230 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530637 : บ้านกระสังข์ โสภิดา  วงศ์จอม ครูชำนาญการพิเศษ
231 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530638 : บ้านกระเต็ล ธนบดี  ถาวร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
232 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530620 : บ้านเมืองหลวง วัชราภรณ์  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ
233 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530620 : บ้านเมืองหลวง อิทธิ  สารรัตน์ ธุรการโรงเรียน
234 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530621 : บ้านจังเอิน นางสาวอรพรรณ   พรมพิลา ลูกจ้างชั่วคราว
235 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530622 : บ้านหนองน้ำขุ่น โภคโชติ  ก้านเพชร ครู
236 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530623 : บ้านโทะ ขนิษฐา  แก้วละมุล ครู
237 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530623 : บ้านโทะ นางอินทุอร  กัญญาชาติ ครู
238 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530624 : บ้านหนองสะมอน สุเทพ  ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
239 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530631 : บ้านเมืองน้อย สิริชัย  บุญสิงห์ ครู
240 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ นิตยา  ไชยหงษ์ ครู
241 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ ลักขณา  สุขอ้วน ครู
242 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 : บ้านสร้างเรือ นางวรัชยา  ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
243 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530618 : อนุบาลห้วยทับทัน ยุภาวรรณ   จวงพันธ์ พนักงานราชการ
244 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530788 : บ้านตาโกน สุกาญดา  ผิวงาม ครูชำนาญการพิเศษ
245 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530792 : บ้านหนองปลาคูณ เกริกชัย   โคตะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
246 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530792 : บ้านหนองปลาคูณ รังสรรค์  บัวพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ
247 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530793 : บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นางอัฉรา  ณะตะวัน ครู
248 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530793 : บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายบุญเสาร์  อุตมี ครู ชำนาญการพิเศษ
249 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530794 : บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ทิวา  ทรายทวีป ครู
250 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530794 : บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ธงชัย  บรรเทิงไพบูลย์ ครู
251 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530795 : บ้านเมืองจันทร์ นายสมยศ  สมนึก ครูชำนาญการพิเศษ
252 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530795 : บ้านเมืองจันทร์ อนัญญา  พรมพุ้ย พนักงานราชการ
253 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์ ครู
254 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 : บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นายอัครพล  อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
255 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530797 : บ้านหนองแคน เหรียญ  สะมะลี ครู
256 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530798 : บ้านโคก นายสมควร  อนุพันธ์ ครู
257 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530798 : บ้านโคก นางสาววีระนุช  สมรัตน์ ธุรการโรงเรียน
258 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530799 : บ้านทุ่ม นายสมเกียรติ  มะเดื่อ ครู
259 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530799 : บ้านทุ่ม นายสุพจน์  หล้าธรรม ครู
260 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 : อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) เทพพิทักษ์  ทาริยะอินทร์ ครู
261 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 : อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) กาญจนา  สาสาย ครู
262 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530790 : บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย รื่นฤดี  ขันติวงษ์ ครู
263 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530790 : บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย เอกภพ  วันซวง ครู
264 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530791 : บ้านเขวา ภัทราภรณ์  อินทศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
265 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530791 : บ้านเขวา นายชวน  อินทศรี ครู
266 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530852 : บ้านโดด นางสายหยุด  อุตมี ครู
267 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530852 : บ้านโดด นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี ครูอัตราจ้างชั่วคราว
268 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530853 : อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ วรรณภา  พรหมคุณ ครู
269 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530853 : อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอนันต์  พิมพ์สังกุล ครู
270 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530854 : บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สำลี   ใบเขียว ครู
271 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530854 : บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า พรสวรรค์  ขอสุข พนักงานราชการ
272 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530855 : บ้านหนองหว้า นายนิรุต  โสพัฒน์ ครู
273 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530856 : บ้านหนองหงอก พานิช  คนขยัน ครู
274 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530856 : บ้านหนองหงอก นางมะลิ   ไชยโคตร ครู
275 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530857 : บ้านผือ นางพุธกานต์   ถาวร เจ้าหน้าพัสดุ
276 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน นายกำธร  ฤทธิเดช ครู
277 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน นายกำธร  ฤทธิเดช ครู
278 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน กำธร  ฤทธิเดช ครู
279 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 : บ้านหนองแปน นายธีรพัฒน์  พวงท้าว ตรู
280 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ ศิริวรรณ   ศรชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
281 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ ประสพโชค  ภาคคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
282 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ นางสาวพัชรี  ยั่งยืน ครู
283 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 : บ้านตลาดหนองเรือ วัชรา  ดวงไชย ครู
284 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530859 : บ้านเสียว ศิริชัย  สงผัด ครู
285 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 : หนองผือ นางทองสี  เมืองแสน ครู
286 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 : หนองผือ ชัยสิทธิ์  หล้าธรรม ผู้อำนวยการ
287 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 : หนองผือ นายพิชิต   รัตนะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
288 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530861 : บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายนพพล   ตังอังคนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
289 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 : บ้านจาน ประจักร  พันธ์งาม ครูผู้ช่วย
290 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 : บ้านจาน ยุทธนา  นิตยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
291 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530865 : บ้านหนองม้า นางสาวเมทินี  โพธิวัฒน์ ครู
292 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530866 : บ้านโซงเลง นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์ ครู
293 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 : บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติกานต์  เศรษศรี ครู
294 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 : บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ภิรมย์  พรหมทา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
295 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 : บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ฐิติกานต์  เศรษศรี ครู
296 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530867 : เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ นายชินเทพ  ปรือปรัก ครูชำนาญการ
297 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 : อนุบาลศิลาลาด นายสมพงษ์   สังข์วัง ครู
298 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 : อนุบาลศิลาลาด พิณยา  ทองขอน ครู
299 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 : อนุบาลศิลาลาด รจจินิจ  สีเสน ครู
300 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530869 : บ้านแต้มะหลี่นาดี ประภาพร  บุญตะนัย ครู
301 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530869 : บ้านแต้มะหลี่นาดี นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก ครู
302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 : บ้านกุงขาม ณรงค์เกียรติศักดิ์   พลศักดิ์ ครู
303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 : บ้านกุงขาม วรันธร  ทองสุทธิ์ ครู
304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530874 : บ้านเกิ้ง(อสพป.37) รำพัน  ขาววิเศษ ครู
305 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530872 : บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ณัฐพงษ์  แหวนหล่อ ธุรการ
306 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530870 : บ้านโจดม่วง สุกัญญารัตน์  ไชยงาม ครู
307 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530873 : บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นายปัญญา  ขวัญสง ครู
308 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530873 : บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นายอรกิต  เพ็งแจ่ม ธุรการ
309 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530875 : บ้านคลีกลิ้ง นางสาวสกาวเดือน  ดวงดาว ูธุรการ
310 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 : บ้านโพธิ์แคน นายสุฤทธิ์  คิดวันนา ครู
311 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 : บ้านโพธิ์แคน โคจร  หลาวทอง ธุรการโรงเรียน
312 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 : บ้านโพธิ์แคน นายบุญช่วย  งามแสง ครู
313 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ อภิชาติ  นาห่อม เจ้าหน้าที่ธุรการ
314 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ วิชัย   บัวทอง ครู
315 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ ไอลัดดา  มูลลิสาร ครู
316 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ นายวิชัย   บัวทอง ครู
317 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 : บ้านโจดนาห่อมเดื่อ วิชัย   บัวทอง ครู
318 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530878 : บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ขวัญฤดี  ผาริโน ครู
319 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530878 : บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ยอดขวัญ  สุทาวัน ครูวิกฤต
320 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530880 : บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) คำไชย  ไชยปัญญา ครู
321 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 : บ้านหลักด่านหนองจอก วีรพงษ์  มงคล ครู
322 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 : บ้านหลักด่านหนองจอก นายประสิทธิ์  ปิตะสิงห์ ผู้อำนวยการ
323 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530882 : บ้านดงเค็งตู้ นายนวล  โสดถานา ครู
324 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530882 : บ้านดงเค็งตู้ นายประเสริฐ  สิงห์เขาภู ผู้อำนวยการ
325 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 : บ้านทัพส่วยหนองพอก จารุวรรณ  โพธิ์ศรี ธุรการ
326 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 : บ้านทัพส่วยหนองพอก ประภัสสร   พื้นพันธ์ ครู
327 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 : บ้านทัพส่วยหนองพอก นัฏฐ์ญานันท์  ชันษา ครูธุรการ