รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530346 บ้านเชือก นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์ ครู อนุมัติ
2 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530347 บ้านจิก นางสาววิไลวรรณ  ผิวนวล ครู อนุมัติ
3 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530348 บ้านมะฟัก Wad  Srikaew ครู อนุมัติ
4 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530348 บ้านมะฟัก สุรพล  เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
5 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 บ้านหนองบ่อ นายสมชาย  ทองอินทร์ ครู อนุมัติ
6 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 บ้านหนองบ่อ นายอภิสิทธิ์  กิจเกียรติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
7 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530344 บ้านหนองบ่อ นางกัลยา  สิทธิจักร์ ครู อนุมัติ
8 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530345 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) บุญเยี่ยม  สิมาฉายา ครู อนุมัติ
9 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530343 บ้านดงแดง นายสนิท  พรหมทา ครู อนุมัติ
10 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530349 บ้านดู่ค้อ นายอาทิตย์   อุ่นคำ ครู/ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
11 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 บ้านกระเดาอุ่มแสง นางจิตติมา  นาใจคง ครู อนุมัติ
12 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 บ้านกระเดาอุ่มแสง นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย ครู อนุมัติ
13 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530350 บ้านกระเดาอุ่มแสง นายประภาส  หารไชย ครู อนุมัติ
14 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530351 บ้านครั่ง นางนัฐกานต์  สมหมาย ครู อนุมัติ
15 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530352 บ้านกอย thonjan  Atcharerk ครู อนุมัติ
16 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530353 บ้านท่าบ่อ สมพงษ์  แก้วจันทร์ ครู อนุมัติ
17 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530364 ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) pisan  srikumpar ครู อนุมัติ
18 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530366 บ้านดอนไม้งาม นางสาคร  ลาลี ครู อนุมัติ
19 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530367 บ้านโก ทนาวรรณ  สำเนียงนวล ครู อนุมัติ
20 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530367 บ้านโก นายชาญณรงค์  พรหมทา ครู อนุมัติ
21 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530368 บ้านบึงหมอก นายระบบ  จันทะแจ่ม ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
22 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530358 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) นางอาภาธินีย์  บำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530358 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ปิยพงษ์  แก่นจักร ครู อนุมัติ
24 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530359 บ้านหนองกก สมพร  เสถียรกุลวงศ์ ครู อนุมัติ
25 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530360 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) Kwuanta  Paisan ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530361 บ้านห้วย นางเทวี  จำปี ครู อนุมัติ
27 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530363 บ้านโนนตุ่น นางสาวณัฐพร  ลือขจร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
28 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530373 บ้านไผ่ ทวี  คำแสน ครู อนุมัติ
29 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530374 บ้านเมี่ยงแคนดวน นายจรินทร  ศรศรี ธุรการ อนุมัติ
30 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530374 บ้านเมี่ยงแคนดวน นายมานิต  บุญอินทร์ ครู คศ.๓ อนุมัติ
31 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530375 บ้านคูสระ นายวิทยา  นครพันธ์ ครู อนุมัติ
32 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 เมืองคง(คงคาวิทยา) สุชิน  พุมมา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 เมืองคง(คงคาวิทยา) สำราญ  บุญธรรม ครู อนุมัติ
34 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530328 เมืองคง(คงคาวิทยา) พงษ์ศักดิ์  สิงหกุล ครู อนุมัติ
35 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530329 อนุบาลราษีไศล นายพิชิต  ชูลิขิต ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
36 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530332 บ้านแสงเมืองแคน ส่องศรี  ชูลิขิต ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
37 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530332 บ้านแสงเมืองแคน สุวรรณี  สุนทรธีรกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530333 บ้านยาง นายสิทธิศักดิ์  อินทรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง อนุมัติ
39 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530333 บ้านยาง นางปิยาภรณ์  แสงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
40 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530371 บ้านท่า นายศรีริบูรณ์   บัวหุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
41 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530377 บ้านด่านนอกดง นิศรา  สาธุภาค ครู อนุมัติ
42 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530378 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) วุฒิศักดิ์  ครองยุทธ ครู อนุมัติ
43 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530378 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) อุทัย  ศรีดาว ครู อนุมัติ
44 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530379 บ้านหนองสวง(อสพป.2) นายไสว  บานเย็น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง(อส.พป.2) อนุมัติ
45 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530379 บ้านหนองสวง(อสพป.2) นายธีระศักดิ์  อาจหาญ ธุรการ อนุมัติ
46 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530342 บ้านดอนงูเหลือม พันธศักดิ์  เตรียมสติ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
47 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530340 บ้านปลาขาว เรืองอุไร  สีสดดี ครู อนุมัติ
48 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530341 บ้านมะยาง นายรังษี  เวชกามา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
49 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530338 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) นายสุริยงค์  นรสาร ครู อนุมัติ
50 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530339 บ้านตัง นางบุญญาพร  นรสาร ครู อนุมัติ
51 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530339 บ้านตัง ธิดารัตน์  มีปิด ครู อนุมัติ
52 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530370 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สุเนตร  อำนวย ครู อนุมัติ
53 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530369 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ นายอุดม  ลาลี ครู คศ.3 อนุมัติ
54 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530365 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) ชัยมงคล  สิมมา ครู อนุมัติ
55 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530365 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สังวาลย์  ผงกุลา ครู อนุมัติ
56 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530357 บ้านฮ่องข่า นายพินิจ  คำดำ ครู อนุมัติ
57 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 บ้านโกทา นายวิริยะ  อาจสาลี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
58 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 บ้านโกทา ธีรวุฒิ  ธรรมวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
59 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530355 บ้านโกทา ถนอมศรี  สีตะโกเพชร ครู อนุมัติ
60 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530356 บ้านเปือยขาม นายบัญญัติ  บุญอินทร์ ครู อนุมัติ
61 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530356 บ้านเปือยขาม นายสมเกียรติ  ทองใจ ครู อนุมัติ
62 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530334 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) เฉลียว  อาจศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
63 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530335 บ้านน้ำอ้อมน้อย จุฬาลักษณ์  รัตนวัน ครู อนุมัติ
64 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530389 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) นางรำไพ  พวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
65 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 บ้านขนวนสีแก้ว แสง  ศรีโสม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
66 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530390 บ้านขนวนสีแก้ว มนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์ ครู อนุมัติ
67 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นางสาวสุปราณี  ศรีโพนทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
68 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นายปริญญา  โนนกอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
69 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530392 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย นายสว่าง   ดวงอาจ ครู อนุมัติ
70 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) มนิวรรณ   ศรีหวาด ครู อนุมัติ
71 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530394 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) นายอภิวัตร  บุญประสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
72 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530380 สระกำแพงวิทยาคม นางหนูพิน  ธรรมนิยม ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
73 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530401 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) นายประหยัด   อ่อนอก ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
74 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530402 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) นายศักดิ์  พลลพ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
75 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530403 บ้านหนองยาง สมพร  พรรษา ครู อนุมัติ
76 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530403 บ้านหนองยาง สุขรดา  มามีเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
77 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530404 โรงเรียนบ้านโพนเมือง jirachaya  kaewpugdee ครู อนุมัติ
78 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530404 โรงเรียนบ้านโพนเมือง ต้องใจ  คล่องตา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
79 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530408 บ้านแข้ นางวิลาสินี  พรหมศรี ครู อนุมัติ
80 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530409 บ้านโนนกลาง นายอรุณ  คงนิล ครู อนุมัติ
81 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530410 บ้านอะลาง นายบุญเพ็ง  ชมชื่น ครู คศ. 3 อนุมัติ
82 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530410 บ้านอะลาง กมลมาลย์   นามวงค์ ครู อนุมัติ
83 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530438 บ้านโนนสูง พิเชษ  อินทฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
84 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530436 บ้านแขมโพนทอง สมศรี  ผาพันธ์ ครู อนุมัติ
85 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530437 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว วลัยพรรณ  สอนศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530396 บ้านโคก อรัญญา  สูงเรือง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
87 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530396 บ้านโคก น้อยมณี  โพธิ์งาม ครู อนุมัติ
88 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530397 บ้านโปร่งสามัคคี ติยนา  รินจันทร์ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
89 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นางทองนิ่ม  ธรรมแสง ครู อนุมัติ
90 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530430 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ นายนิรันดร์  แท่นแก้ว ครู อนุมัติ
91 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530429 บ้านโคกหล่าม นางศศิยาภรณ์  กิ่งคำ ครู อนุมัติ
92 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530418 บ้านหนองลุงตาเกษ ทัศนีย์  บัวมาศ ครูชำนาญการ อนุมัติ
93 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530419 บ้านหนองเหล็ก สุนทร  ปุณะปรุง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
94 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530419 บ้านหนองเหล็ก นายปัญญา  ประสงค์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
95 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530420 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) นายวีรพล  ขาวสำลี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
96 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530420 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) นางบัวพันธ์  แสงสิงห์ ครู อนุมัติ
97 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530421 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) นางสาวอมรรัตน์  แก้วสิงห์ ครู อนุมัติ
98 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530425 บ้านแต้(ประชาบำรุง) นางพิศมัย  แท่นศร ครู อนุมัติ
99 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530398 บ้านกุง นายประภาษ  สังข์ทอง ครู อนุมัติ
100 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530399 บ้านโนนแดงโนนม่วง กรกวิน  กุลชาติ ครู อนุมัติ
101 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) วรวิทย์  ธรรมนิยม ครู อนุมัติ
102 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายจดการ  อ่อนศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
103 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530395 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) นายวรวิทย์  ธรรมนิยม ครู อนุมัติ
104 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530400 บ้านขวาว นายวีรพล  ถาวร ครู อนุมัติ
105 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530407 บ้านปะหละ นางณัฐชนันท์พร  ศรีจังอินทร์ ครู อนุมัติ
106 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530407 บ้านปะหละ นายกิตติพจน์  อันทะชัย ครู อนุมัติ
107 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 บ้านปะอาว อุมาพร  คำชะนาม ครู อนุมัติ
108 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 บ้านปะอาว นายทองคำ   ธรรมดา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
109 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530405 บ้านปะอาว นางสร้อยเพชร  บัวงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
110 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530406 บ้านพลับฝางผักหม นายชัยประสิทธิ์  ประคองเกื้อ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
111 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530424 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ปราโมทย์  พรรณโรจน์ ครู อนุมัติ
112 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530422 บ้านบอนใหญ่ นางวรรษมน   อารีย์ ครู อนุมัติ
113 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530423 บ้านสะเดา นายชาลี  ชาบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
114 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530423 บ้านสะเดา นิยม  เติมใจ ครู อนุมัติ
115 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530432 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) นางอรดี  บัวหุ่ง ครู อนุมัติ
116 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530433 บ้านค้อโนนเพ็ก นิภาพร  ศิลาโชติ ครู อนุมัติ
117 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530434 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา นายอำพล  บุญรอง ครู อนุมัติ
118 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530381 บ้านสระภู นายสุระชัย  วรเลิศ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
119 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 บ้านค้อกำแพง NUANCHUN  THUMMASANG ครู อนุมัติ
120 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530382 บ้านค้อกำแพง นายวีรวัฒน์  ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
121 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530383 บ้านหนองหัวหมู นายวิทยา่กร  พรมลา พนักงานราชการ อนุมัติ
122 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530411 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) นาย  ธีรศักดิ์ พิทักษา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530411 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สุจิตรา  ใจมนต์ ครู อนุมัติ
124 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530412 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา ครู อนุมัติ
125 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 บ้านยางเอือด เสริมศักดิ์  ปราณีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
126 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 บ้านยางเอือด ปณัสญา  สุที ธุรการ อนุมัติ
127 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530413 บ้านยางเอือด เนียรนิภา  พวงมะเทศ ครู อนุมัติ
128 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 บ้านหนองห้าง ปรีชาวุฒิ  รัตรีพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
129 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 บ้านหนองห้าง อนุรดี  แสงพยัพ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
130 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530385 บ้านหนองห้าง สุจิราพร  สอิ้งทอง ครู อนุมัติ
131 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530386 บ้านพงพรต อารมย์  ทองหลม ครู อนุมัติ
132 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530386 บ้านพงพรต อิงอร  ศุภศร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
133 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530387 บ้านฟ้าผ่า นายวิชัย   พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้นฟ้าผ่า อนุมัติ
134 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530415 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) นางภาวินี  อินธิปัญญา ครู อนุมัติ
135 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530416 บ้านนาโนน Dudsadee  Wattanapanich ครู อนุมัติ
136 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530417 บ้านโนนเค็ง ปิ่นอนงค์  กระแสโสม ครู อนุมัติ
137 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) บุญจง  ศรีเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
138 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530439 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) นายบุญจง  ศรีเลิศ ครู อนุมัติ
139 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530440 บ้านหนองสำโรงน้อย นายวิชาญ   ชนะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
140 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530441 บ้านหอย พิเชษฐ์  หงษ์พญา ครู อนุมัติ
141 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530441 บ้านหอย นายชาญวิทย์   วงศ์คำ ครู อนุมัติ
142 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530428 บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมใจ  กิ่งคำ ครู อนุมัติ
143 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ปิยะณิชย์  โคตมา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
144 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) นางประภัสสร   ปัทมคัมภ์ ครู อนุมัติ
145 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530426 บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) พงษ์ศักดิ์  ดาสันทัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
146 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530644 บ้านหมากยาง นายวีรเดช   บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
147 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530645 บ้านม่วง นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี ครู อนุมัติ
148 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530645 บ้านม่วง สมยศ  หลักบุญ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
149 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530641 ชุมชนบ้านหนองคู นายวีระพงษ์  พรหมคุณ ครู อนุมัติ
150 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530642 บ้านหาด(อสพป.13) ลัดดา  พรหมทา อัตราจ้าง อนุมัติ
151 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 บ้านโนนลาน นางระดาวรรณ  วิเศษ ครู อนุมัติ
152 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530643 บ้านโนนลาน อัญจิดา  พรหมคุณ ครู อนุมัติ
153 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530639 อนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203) นายศักดา  บุญปัญญา ครู อนุมัติ
154 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530625 บ้านกล้วยกว้าง รวิกานต์  วรรณแก้ว ครู อนุมัติ
155 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530626 บ้านบุยาว อนุวรรตน์  คุณมาศ พนักงานราชการ อนุมัติ
156 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 บ้านไพรพะยอม มยุรา  มณีสาย ครู อนุมัติ
157 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530627 บ้านไพรพะยอม นางจินฎาภรณ์   แถวนาชุม ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
158 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530629 บ้านพอกหนองแข้ นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดงาม ครู อนุมัติ
159 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530630 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย ธีรวัฒน์  แก้วอุดม ครู อนุมัติ
160 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 บ้านพะวร วัฒนา  โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร อนุมัติ
161 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530632 บ้านพะวร นายสุรวุฒิ    พิลัย ครู คศ.1 อนุมัติ
162 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 บ้านนานวนหนองแคน ทานตะวัน  ภูตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
163 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530628 บ้านนานวนหนองแคน นายนิรันต์  สาสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
164 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530635 บ้านจานแสนไชย นายสุเพียบ  ทองนำ ครู อนุมัติ
165 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530617 บ้านหนองอาคูณ ทัศยา  สิมาจารย์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
166 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 บ้านขะยุง เสรี  อุตสาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง อนุมัติ
167 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 บ้านขะยุง จิราภา  ชมภู ครู อนุมัติ
168 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530612 บ้านขะยุง นางสาวสุกัญญา  ชูจันทึก ธุรการ อนุมัติ
169 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530613 บ้านหว้า นางสาวศิริพร  เวียงสิมา ครู อนุมัติ
170 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530614 บ้านปะโด๊ะ นายวรวิทย์  ยายีรัมย์ ครู อนุมัติ
171 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 บ้านอีสร้อย นางสาวศิริกุล  บุญฑล ครู อนุมัติ
172 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 บ้านอีสร้อย นายสุหาญ  มั่งมี ครู อนุมัติ
173 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530615 บ้านอีสร้อย ปฏิวัติ  ขนวน ครู อนุมัติ
174 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530636 บ้านนาทุ่ง ธนาชัย  การะเกษ ครู อนุมัติ
175 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530633 บ้านตาทอง ประสิทธิ์  วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
176 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530633 บ้านตาทอง suthep  mangsachart teacher อนุมัติ
177 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530637 บ้านกระสังข์ โสภิดา  วงศ์จอม ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
178 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530638 บ้านกระเต็ล ธนบดี  ถาวร พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
179 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530620 บ้านเมืองหลวง วัชราภรณ์  แก้วคำ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
180 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530622 บ้านหนองน้ำขุ่น นายโภคโชติ   ก้านเพชร ครู อนุมัติ
181 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530623 บ้านโทะ นางอินทุอร  กัญญาชาติ ครู อนุมัติ
182 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530624 บ้านหนองสะมอน สุเทพ  ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
183 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530631 บ้านเมืองน้อย สิริชัย  บุญสิงห์ ครู อนุมัติ
184 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530619 บ้านสร้างเรือ นางวรัชยา  ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
185 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530618 อนุบาลห้วยทับทัน ยุภาวรรณ   จวงพันธ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
186 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530788 บ้านตาโกน สุกาญดา  ผิวงาม ครูชำนาญการ อนุมัติ
187 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530792 บ้านหนองปลาคูณ เกริกชัย   โคตะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
188 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530792 บ้านหนองปลาคูณ รังสรรค์  บัวพันธ์ ครู อนุมัติ
189 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530793 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายบุญเสาร์  อุตมี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
190 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530793 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นางอัฉรา  ณะตะวัน ครู อนุมัติ
191 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530794 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ทิวา  ทรายทวีป ครู อนุมัติ
192 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530794 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) ธงชัย  บรรเทิงไพบูลย์ ครู อนุมัติ
193 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530795 บ้านเมืองจันทร์ นายสมยศ  สมนึก ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
194 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นางบุญเลี่ยม  เพ็งมะดัน ครู อนุมัติ
195 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) นายอัครพล  อัมภรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
196 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530796 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) อำไพ   สนิทวัฒนากุล ครู อนุมัติ
197 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530797 บ้านหนองแคน บำรุง  บัวไข ผอ. อนุมัติ
198 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530797 บ้านหนองแคน เกตพง  ไชยเกตุ ครู อนุมัติ
199 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530798 บ้านโคก นายสมควร  อนุพันธ์ ครู อนุมัติ
200 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530799 บ้านทุ่ม นายสุพจน์  หล้าธรรม ครู อนุมัติ
201 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530799 บ้านทุ่ม นายสมเกียรติ  มะเดื่อ ครู อนุมัติ
202 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) กาญจนา  สาสาย ครู อนุมัติ
203 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530789 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) เทพพิทักษ์  ทาริยะอินทร์ ครู อนุมัติ
204 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530790 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย เอกภพ  วันซวง ครู อนุมัติ
205 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530791 บ้านเขวา ภัทราภรณ์  อินทศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
206 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530791 บ้านเขวา นายชวน  อินทศรี ครู อนุมัติ
207 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530852 บ้านโดด นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี ครูอัตราจ้างชั่วคราว อนุมัติ
208 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530852 บ้านโดด นางสายหยุด  อุตมี ครู อนุมัติ
209 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530853 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอนันต์  พิมพ์สังกุล ครู อนุมัติ
210 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530853 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ วรรณภา  พรหมคุณ ครู อนุมัติ
211 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530854 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สำลี   ใบเขียว ครู อนุมัติ
212 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530855 บ้านหนองหว้า นายนิรุต  โสพัฒน์ ครู อนุมัติ
213 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530856 บ้านหนองหงอก นางมะลิ   ไชยโคตร ครู อนุมัติ
214 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530857 บ้านผือ นางพุธกานต์   ถาวร เจ้าหน้าพัสดุ อนุมัติ
215 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 บ้านหนองแปน ณัฐชัย  เชิงหอม ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
216 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 บ้านหนองแปน นายธีรพัฒน์  พวงท้าว ตรู อนุมัติ
217 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 บ้านหนองแปน นายกำธร  ฤทธิเดช ครู อนุมัติ
218 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 บ้านหนองแปน นายกำธร  ฤทธิเดช ครู อนุมัติ
219 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530858 บ้านหนองแปน กำธร  ฤทธิเดช ครู อนุมัติ
220 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 บ้านตลาดหนองเรือ วัชรา  ดวงไชย ครู อนุมัติ
221 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530862 บ้านตลาดหนองเรือ ประสพโชค  ภาคคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
222 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530859 บ้านเสียว ศิริชัย  สงผัด ครู อนุมัติ
223 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 หนองผือ ชัยสิทธิ์  หล้าธรรม ผู้อำนวยการ อนุมัติ
224 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 หนองผือ นายพิชิต   รัตนะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
225 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530860 หนองผือ นางทองสี  เมืองแสน ครู อนุมัติ
226 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530861 บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) นายนพพล   ตังอังคนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
227 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530864 บ้านจาน ยุทธนา  นิตยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
228 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530865 บ้านหนองม้า นางสาวเมทินี  โพธิวัฒน์ ครู อนุมัติ
229 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530866 บ้านโซงเลง จิราพร  พรหมทา ครู อนุมัติ
230 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530863 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) เสน่ห์  ชนะงาม ครู อนุมัติ
231 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530867 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ นายชินเทพ  ปรือปรัก ครูชำนาญการ อนุมัติ
232 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 อนุบาลศิลาลาด นายสมพงษ์   สังข์วัง ครู อนุมัติ
233 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530868 อนุบาลศิลาลาด พิณยา  ทองขอน ครู อนุมัติ
234 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530869 บ้านแต้มะหลี่ นายเอกรัฐ  เหลื่อมนอก ครู อนุมัติ
235 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 บ้านกุงขาม วรันธร  ทองสุทธิ์ ครู อนุมัติ
236 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530871 บ้านกุงขาม ณรงค์เกียรติศักดิ์   พลศักดิ์ ครู อนุมัติ
237 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530872 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ณัฐพงษ์  แหวนหล่อ ธุรการ อนุมัติ
238 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530870 บ้านโจดม่วง สุกัญญารัตน์  ไชยงาม ครู อนุมัติ
239 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530873 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นายปัญญา  ขวัญสง ครู อนุมัติ
240 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530873 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด นายอรกิต  เพ็งแจ่ม ธุรการ อนุมัติ
241 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 บ้านโพธิ์ นายบุญช่วย  งามแสง ครู อนุมัติ
242 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530876 บ้านโพธิ์ นายสุฤทธิ์  คิดวันนา ครู อนุมัติ
243 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ นายวิชัย   บัวทอง ครู อนุมัติ
244 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530877 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ ไอลัดดา  มูลลิสาร ครู อนุมัติ
245 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530878 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ขวัญฤดี  ผาริโน ครู อนุมัติ
246 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530880 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) คำไชย  ไชยปัญญา ครู อนุมัติ
247 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 บ้านหลักด่านหนองจอก นายประสิทธิ์  ปิตะสิงห์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
248 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530881 บ้านหลักด่านหนองจอก วีรพงษ์  มงคล ครู อนุมัติ
249 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530882 บ้านดงเค็งตู้ นายประเสริฐ  สิงห์เขาภู ผู้อำนวยการ อนุมัติ
250 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530882 บ้านดงเค็งตู้ นายนวล  โสดถานา ครู อนุมัติ
251 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 บ้านทัพส่วยหนองพอก ประภัสสร   พื้นพันธ์ ครู อนุมัติ
252 3302 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 530883 บ้านทัพส่วยหนองพอก จารุวรรณ  โพธิ์ศรี ธุรการ อนุมัติ