รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530251 บ้านกฤษณา นายบุญจันทร์  นัยพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530252 สวัสดีวิทยา นายประพันธ์  สันโสภา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อนุมัติ
3 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530253 บ้านป่าใต้ ศักดิ์สิทธิ์  จนทเขต ครู อนุมัติ
4 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530238 บ้านกันทรารมย์ นันทนา  ตุ้มวงษา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
5 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530238 บ้านกันทรารมย์ สมพร  พงษ์เพชร ครูชำนาญการ อนุมัติ
6 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 บ้านโคกสูง อนงศิริ  ระหาร ครู อนุมัติ
7 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 บ้านโคกสูง ภัคพร  วงศ์บุตตะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 บ้านโคกสูง นางสมจิตร  เหมือนวงษ์ธรรม หัวหน้าพัสดุ อนุมัติ
9 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530239 บ้านโคกสูง จิโรจน์  โคตรดี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
10 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530267 บ้านระกา นายโกสิทธิ์  กลางมณี ครู อนุมัติ
11 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530267 บ้านระกา นึก  พลคำ ครู อนุมัติ
12 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530267 บ้านระกา นายสุรกานต์  เชื้อคล้ำ ครู อนุมัติ
13 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530268 บ้านโคกเพชร นางกังสดาล  มนต์ฤทธานุภาพ ครู อนุมัติ
14 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530268 บ้านโคกเพชร นางนิยมวัลย์  พรหมประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
15 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530268 บ้านโคกเพชร นิยมวัลย์  พรหมประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
16 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530269 บ้านเปี่ยมตะลวก นายศิริศักดิ์  มูลดับ ครู อนุมัติ
17 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530260 บ้านภูมิศาลา นางสาวศิริรัตน์  ใจดี ครู อนุมัติ
18 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530260 บ้านภูมิศาลา ยุภาวดี  แก่นจันทร์ ครูธุรการ อนุมัติ
19 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530262 บ้านเสลา นางอ้จฉรกัลย์  สระแก้ว ครูชำนาญการพิิเศษ อนุมัติ
20 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530262 บ้านเสลา นางสาวพิสมัย  จันเทวา ธุรการ อนุมัติ
21 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530254 บ้านปะอุง นางศิริพรรณ  มะนู ครู อนุมัติ
22 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530254 บ้านปะอุง นวลจันทร์  นามวงศ์ ครู อนุมัติ
23 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530254 บ้านปะอุง พิมพ์มาดา  พุฒิพงศ์ปกรณ์ ครู อนุมัติ
24 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530255 บ้านเค็ง ศุภสินี  ศรีโพนดวน ครู อนุมัติ
25 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530250 บ้านตาสุด นายสัจจา  สว่างภพ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
26 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530250 บ้านตาสุด ปิยพงษ์  หมื่นไธสง เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
27 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530250 บ้านตาสุด อิสรานุรักษ์  ชูกลิ่น ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530249 จะกงวิทยา ชาญวิชญ์  บุตรอุดม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
29 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530249 จะกงวิทยา นางสาวเสาวณีย์   สาใจ ครู อนุมัติ
30 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530256 บ้านใจดี นางสุพรรณี  กลางมณี ครู อนุมัติ
31 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530256 บ้านใจดี นางกนกภัณฑ์  สอนพูด ครู อนุมัติ
32 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530257 บ้านทะลอก นางสาวสุขุม  ยอดนางรอง ครู อนุมัติ
33 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530258 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) นายโกศิษฐ์  พิมพ์จันทร์ ครู อนุมัติ
34 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530258 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) นายศราวุธ  วามะกัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
35 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530259 บ้านอังกุล นางนัดดา  ดาวเรือง ครู อนุมัติ
36 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530259 บ้านอังกุล นัดดา   ดาวเรือง ครู อนุมัติ
37 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530265 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ เมธาวี  ติณานันท์ ครู อนุมัติ
38 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530265 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นางสาวปริญญา   ใจมนต์ ครู อนุมัติ
39 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530265 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ นายสมคิด  โคณบาล ครู อนุมัติ
40 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530266 บ้านตรางสวาย นางชฎาพร  บังเอิญ ครู อนุมัติ
41 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530266 บ้านตรางสวาย พัชริยา  ประโลม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
42 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530266 บ้านตรางสวาย เบญจวรรณ  ไวย์วุฒิ ครู อนุมัติ
43 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530263 บ้านดองกำเม็ด จักรกฤษณ์  จันทวี ครู อนุมัติ
44 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530263 บ้านดองกำเม็ด นางพิศมัย   สนิท ครู อนุมัติ
45 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530263 บ้านดองกำเม็ด จิรสุภา  เย็นเพชร ครู อนุมัติ
46 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530264 บ้านกันจาน อัจฉรานันท์  สมบัติกำไร ครู อนุมัติ
47 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530264 บ้านกันจาน นางเบญจลักษณ์  กุลวุฒิ ครู อนุมัติ
48 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก นายอานนท์  นายแสง ครู อนุมัติ
49 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก รชกช  ร่วมทรัพย์ ครู อนุมัติ
50 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก นายอานนท์  นามแสง ครู อนุมัติ
51 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530270 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก ธนวรรษธน์  ใจมนต์ ครู อนุมัติ
52 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530272 บ้านกะกำ จิระศักดิ์  สาระพงษ์ ครู อนุมัติ
53 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530272 บ้านกะกำ ธีรกฤษฎิ์  จันทร์บุญ ครู อนุมัติ
54 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530272 บ้านกะกำ จิระศักดิ์   สาระพงษ์ ครู อนุมัติ
55 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530275 บ้านบัวบก จันทร์เพ็ญ  ไชยมาศ ครู อนุมัติ
56 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530275 บ้านบัวบก นางสาวศุพิชญา  เหลาพะวัง ครู อนุมัติ
57 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530290 บ้านตาอุด นายสัมฤทธิ์  กุดวงษา ครู คศ.1 อนุมัติ
58 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530290 บ้านตาอุด วิลาวัลย์  สอนซ้าย ครู อนุมัติ
59 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530290 บ้านตาอุด โอภาส  กุลัพบุรี ครู อนุมัติ
60 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530311 บ้านปราสาทกวางขาว วรลักษณ์  สิ้นภัย ครู อนุมัติ
61 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530311 บ้านปราสาทกวางขาว นายปรีชา  วัฒนนานนท์ ครู อนุมัติ
62 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530311 บ้านปราสาทกวางขาว กฤตยาณี  สายสินธุ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
63 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530282 นิคม ๑ satit  sratongkeaw ครู อนุมัติ
64 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530283 นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) นายกิตติพงษ์  พรหมมาดวง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
65 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530283 นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) จุฬาพร  ทองสุข ครู อนุมัติ
66 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530241 บ้านปราสาท พรพิมาล  แก้วธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
67 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530241 บ้านปราสาท ประจวบ  ประเสริฐโถ ครู อนุมัติ
68 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530241 บ้านปราสาท นายชม  จุจดาบุตร ครู อนุมัติ
69 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530243 บ้านหนองสะแกสน สุชาดา  ยิ่งยงยุทธ ครู อนุมัติ
70 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530243 บ้านหนองสะแกสน ธารีรัตน์  ยอดสิน ครู อนุมัติ
71 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530244 บ้านบ่อทอง นายภานุพงษ์  ไพศาลสุวรรณ ธุรการ อนุมัติ
72 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530244 บ้านบ่อทอง นายเฉลียว  หนูมา ครู อนุมัติ
73 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530245 บ้านสกุล เกษร  พิมสาร ครู อนุมัติ
74 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530245 บ้านสกุล thitimar  taosiri ครู อนุมัติ
75 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530247 บ้านคลองเพชรสวาย นายประเสริฐ  ศรีสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
76 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530248 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ สมถวิล  มันทราช ครู อนุมัติ
77 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530248 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ นายกิตติพงษ์  สิ้นภัย ครู อนุมัติ
78 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530277 บ้านปรือคัน สุภาพรรณ  แพงอก ครู อนุมัติ
79 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530277 บ้านปรือคัน เชี่ยวชาญ  รับรอง ครู อนุมัติ
80 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530278 บ้านปรือใหญ่ นายเอกภักดิ์   วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
81 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530278 บ้านปรือใหญ่ นายจำนงค์   ศรีกะชา ครู อนุมัติ
82 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530278 บ้านปรือใหญ่ ยุวดี  หลาวทอง ครู อนุมัติ
83 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530279 บ้านมะขาม นายจรัญ  ศิริสุรวัฒน์ ครู อนุมัติ
84 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530279 บ้านมะขาม นางสาวชลันดา  จิตรโสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
85 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530280 บ้านหลัก นายบุญตา  ศรีไชย ครู อนุมัติ
86 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530280 บ้านหลัก นายวัชระพงศ์  พรรณา ครู อนุมัติ
87 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530281 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) นายอำพล  ศรีปัญญา ครู อนุมัติ
88 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530281 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) นายสมาน  พุทธวงค์ ครู อนุมัติ
89 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530281 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) นายประวิทย์  ปรือปรัก ครู/ชำนาญการ อนุมัติ
90 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530284 ทับทิมสยาม ๐๖ นายกลิ่นศักดิ์  ปรือปรัก ครู อนุมัติ
91 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530284 ทับทิมสยาม ๐๖ สันติชัย  เถาว์รินทร์ ครู อนุมัติ
92 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530274 บ้านทุ่งศักดิ์ นายประหยัด  พลพวก ครู อนุมัติ
93 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530273 บ้านหนองกาด นายสาเยียน  พันธ์จันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกาด อนุมัติ
94 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 บ้านจันลม นพดล  นวลแสง ครู อนุมัติ
95 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 บ้านจันลม นายสุพจน์  บุญตา ครู อนุมัติ
96 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530271 บ้านจันลม นายพิชิต  พรหมดี ครู อนุมัติ
97 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530292 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) บรรพจน์  ในทอง ครู อนุมัติ
98 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530292 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) นายสุจินต์  สมบัติวงศ์ ครูชำนาญการ อนุมัติ
99 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 บ้านเคาะสนวนสามัคคี นางสาวดวงจันทรา  ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
100 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 บ้านเคาะสนวนสามัคคี นายวรรณนุล  จันทะสนธ์ ครู อนุมัติ
101 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 บ้านเคาะสนวนสามัคคี นายศิโรโรตน์  เถาปรัก ครู อนุมัติ
102 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530293 บ้านเคาะสนวนสามัคคี นางสาวรุ่งกานต์  เจตินัย ครู อนุมัติ
103 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530294 บ้านละเบิกตาฮีง นางสันติกา   นันทะสิงห์ ครู อนุมัติ
104 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530294 บ้านละเบิกตาฮีง สมนึก  รังศรี ครู อนุมัติ
105 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530246 บ้านคล้อโคกกว้าง จิราพร  สำรวย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
106 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530246 บ้านคล้อโคกกว้าง สุริยะ  เชาว์สูงเนิน ครู อนุมัติ
107 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530240 ศรีสะอาดวิทยาคม ชูศักดิ์  ใจนวล ครู อนุมัติ
108 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530240 ศรีสะอาดวิทยาคม ชนัดดา  คำอ่อน ครู อนุมัติ
109 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530242 บ้านตะเคียนบังอีง จงกลณี  อินทร์ดา ครู อนุมัติ
110 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530289 บ้านใหม่ประชาสามัคคี สุพรรษา  ทิพมูล ครู อนุมัติ
111 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530289 บ้านใหม่ประชาสามัคคี นายอภิสิทธิ์  อินทร์ชัย ครู อนุมัติ
112 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530285 บ้านสะเดาใหญ่ นายนพณัฐ  พงษ์วัน ครู อนุมัติ
113 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530285 บ้านสะเดาใหญ่ นายประดิษฐ   เหลี่ยมทอง ครู อนุมัติ
114 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530286 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) อดิศักดิ์  คำเสียง ครู อนุมัติ
115 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530287 บ้านเขวิก มะลิวัลย์  จะริรัมย์ ครู อนุมัติ
116 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530287 บ้านเขวิก นายกฤษฎา   เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
117 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530288 บ้านโพง นายไสว  สะอาด ครู อนุมัติ
118 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530310 บ้านสระบานสามัคคี boonjong  pakadang ครู อนุมัติ
119 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530303 บ้านสำโรงตาเจ็น ลักษ์  วงค์ขันธ์ ครู อนุมัติ
120 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530306 บ้านศาลาประปุน นายกฤษณ์   ประกอบเสียง ครู อนุมัติ
121 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530306 บ้านศาลาประปุน ปรารถนา  วิเศษสังข์ ครู อนุมัติ
122 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530306 บ้านศาลาประปุน อำนวย  คำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
123 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530306 บ้านศาลาประปุน นางกชนันท์  พรมศรี ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
124 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530307 บ้านโนนดู่ ประกิต  บูระภา ครู อนุมัติ
125 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530308 บ้านเริงรมย์ นางสมพร  จีนรัมย์ ครู อนุมัติ
126 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 บ้านโสน รัชนี  แก่นสิงห์ ครู อนุมัติ
127 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 บ้านโสน ดิษฐ   ทรงศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
128 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 บ้านโสน ชลาลัย  เมืองกลาง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
129 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530295 บ้านโสน กรรณิกา  กอธวัช ครู อนุมัติ
130 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530296 บ้านอาวอย สมพร  โรหิตาภิรมย์ ครู อนุมัติ
131 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530296 บ้านอาวอย นางประภา  บุตรวงษ์ ครู อนุมัติ
132 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530297 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) นางสาวประภาศิริ  สุทธิหนู พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
133 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530297 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) อุทัย   ศรีเลิศ ครู อนุมัติ
134 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530297 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) นางสาวปชาบดี  กลางดวง ครู อนุมัติ
135 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530298 บ้านสวาย ชำนาญ  ศิริผล ครู อนุมัติ
136 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530298 บ้านสวาย นางสาวอุลัยวรรณ  ไชยโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
137 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530299 บ้านหนองคล้า นางธัญรดี  พันธเสน ครู อนุมัติ
138 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530300 บ้านคำเผีอ บานชื่น  อินอุเทน ครู อนุมัติ
139 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530300 บ้านคำเผีอ นางเนตรฤดี  มากนวล ครู อนุมัติ
140 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530301 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ไพรวัลย์  จันทเสน ครู อนุมัติ
141 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530316 นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) นิรมล  อาจวิเชียร ครู อนุมัติ
142 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) นางวรัญญา   ทองมนต์ ครู อนุมัติ
143 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) นายสำเริง  ขุขันธิน ครู อนุมัติ
144 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) อัจฉรา  จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
145 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530317 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) นางแตงอ่อน  จันทร ครู อนุมัติ
146 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530291 บ้านตรอย วรัญญู  เจริญศรี ครู อนุมัติ
147 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530314 บ้านตาดม เขียน  แก่นเกษ ครู อนุมัติ
148 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530315 บ้านสมบูรณ์ นางสาวศศิธร   ราชวงศ์ ครู อนุมัติ
149 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530315 บ้านสมบูรณ์ นายอาคม  พูลเพิ่ม ครู อนุมัติ
150 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530312 บ้านกันแตสระรุน สมหมาย  ศรวิมล ครู อนุมัติ
151 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530313 บ้านแขว นางพิณรัตน์  กุลัพบุรี ครู อนุมัติ
152 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530313 บ้านแขว นางอัจฉราวดี   ศรีลาชัย ครู อนุมัติ
153 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530313 บ้านแขว สมนึก  แก้วแย้ม ครู อนุมัติ
154 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530326 บ้านคะนาสามัคคี นายสุรงค์  โพชนิกร ผู้อำนวยการ อนุมัติ
155 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530327 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ ขนิษฐา  เทศเพ็ญ ครู อนุมัติ
156 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530321 บ้านแทรง ฐานิกา  ศุขแจ้ง ครู อนุมัติ
157 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530321 บ้านแทรง นิชานันท์  มากนวล ครู อนุมัติ
158 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530325 บ้านนาก๊อก วิภา  ชวดพงษ์ ครู อนุมัติ
159 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530325 บ้านนาก๊อก Suwanna  Saenthaweesuk ครูผู้ช่วย อนุมัติ
160 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530325 บ้านนาก๊อก นางสุลาวัลย์  จันทวี ครู อนุมัติ
161 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530318 อนุบาลศรีประชานุกูล ธนรัตน์  สวัสดิกุล ครู อนุมัติ
162 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530318 อนุบาลศรีประชานุกูล นายพงษ์สุวัฒน์   นามโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530319 ขุขันธ์วิทยา นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ ครู อนุมัติ
164 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530320 บ้านชำแระกลาง จิตร์วริน  นพมิตร ครู อนุมัติ
165 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530320 บ้านชำแระกลาง นายอดิศักดิ์  นรินทร์รัมย์ ครู อนุมัติ
166 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530323 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) นางจินตนา   งามวงษ์ ครู อนุมัติ
167 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530323 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) อนงค์ลักษณ์  รอดสำอางค์ ครู อนุมัติ
168 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530324 วัดเขียน นางสาวจันดา  ดวงสินทร์ ครู อนุมัติ
169 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530324 วัดเขียน เกษร  พลภักดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
170 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530276 บ้านเรียม สุนิษา  พันธเสน ครู อนุมัติ
171 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530276 บ้านเรียม นางวรวรรณ  มิถุนดี ครู อนุมัติ
172 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530309 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) นางน้ำอ้อย  จันครา ครู อนุมัติ
173 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530302 ชุมชนบ้านหัวเสือ นางนัทธมน  รัตนสว่างภพ ครู อนุมัติ
174 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530302 ชุมชนบ้านหัวเสือ สมศักดิ์  อุดร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
175 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530302 ชุมชนบ้านหัวเสือ พรพิมล  รัตนศิลป์ ครู อนุมัติ
176 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530304 สวงษ์พัฒนศึกษา ปัทมา  สาลี ครู อนุมัติ
177 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530304 สวงษ์พัฒนศึกษา กนกวรรณ   บุญทัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
178 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 บ้านห้วยสระภูมิ จุไรรัฐ   จันทร์เพ็ง ครู อนุมัติ
179 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 บ้านห้วยสระภูมิ สุภาพร  พันธเสน ครู อนุมัติ
180 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 บ้านห้วยสระภูมิ นวลฉวี  ใจตรง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
181 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530305 บ้านห้วยสระภูมิ สาวิตา  สุนสาย ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
182 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530586 บ้านดองดึง บุญล้อม  โยธี ครู อนุมัติ
183 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530587 บ้านดินแดง นายอภิชาติ  หอมหุน ครู อนุมัติ
184 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530588 บ้านสร้างใหญ่ สุดฤทัย  ปิตะศก ครู อนุมัติ
185 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530589 หนองอารีพิทยา นายปัจจุปกร   ไตรพิพัฒน์ ครู อนุมัติ
186 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530590 บ้านกันตรวจ SUREE  SORNBOONTHONG ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
187 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530590 บ้านกันตรวจ สุทธิชัย  พานิช ครู อนุมัติ
188 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530591 บ้านหนองระเยียว นางประยงค์  สายดวง ครู อนุมัติ
189 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530591 บ้านหนองระเยียว สุพิชญา  เทพกิจ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
190 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530592 บ้านตาเจา สุชาติ  สายแก้ว ครู อนุมัติ
191 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530592 บ้านตาเจา อนุสรณ์  จัตตุเรศ ครู อนุมัติ
192 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530593 บ้านแดง เบิกฟ้า  แพ่งพนม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
193 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530593 บ้านแดง ชัยฤทธิ์  ชมเมือง ครู อนุมัติ
194 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530579 บ้านคูสี่แจ อภินันท์  ทองมนต์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
195 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530578 บ้านปราสาทเยอ นางดรุณี  จันทะสอน ครู อนุมัติ
196 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530578 บ้านปราสาทเยอ นางเพ็ชรี  อุระดา ครู อนุมัติ
197 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530574 บ้านหนองพัง มีนา  ชูชื่น ครู อนุมัติ
198 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) วราพร  บัวภา ครู อนุมัติ
199 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) ธนู  อ๊อดพันธ์ ครู อนุมัติ
200 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530575 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) Thanu  aodphan ครู อนุมัติ
201 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530559 บ้านติ้ว นางสาวธนกร  รามภักดี ครู คศ.2 อนุมัติ
202 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530559 บ้านติ้ว นายอุดม  คำหล่า ผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติ
203 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 บ้านมะขามภูมิ นางสาวโฉมนภา  วงษ์พิทักษ์ ครู อนุมัติ
204 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 บ้านมะขามภูมิ สาวิตรี  มะปราง ครู อนุมัติ
205 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 บ้านมะขามภูมิ นางสาวสุวรรณี  สิงห์ทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530560 บ้านมะขามภูมิ วิจิตรา  แก้วกัณหา ครูชำนาญการ อนุมัติ
207 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530561 บ้านทุ่ม(อสพป.3) อภิชาติ  แก้ววงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
208 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530561 บ้านทุ่ม(อสพป.3) ฉัตรชาย   จันตะ ครู อนุมัติ
209 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530562 บ้านกระแมด นางอัชฌา  สุภารัตน์ ธุรการ อนุมัติ
210 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530562 บ้านกระแมด นฤมล  แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
211 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530563 บ้านโพงกอก นางภิรัญญา  วงศ์พินิจ ครู อนุมัติ
212 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530563 บ้านโพงกอก พรปวีณ์  ศิรวงศ์สกุล ครู อนุมัติ
213 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530553 อนุบาลไพรบึง นางสาวธนาพร  หาญพิทักษ์ อนุมัติ
214 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530554 บ้านสวาย-สนวน นายคำรณ  พิจารย์ ครู อนุมัติ
215 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 บ้านคอกหนองไพร สุพล  แซ่เตียว ครู อนุมัติ
216 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 บ้านคอกหนองไพร นายพนมกร  อธิภัทรานันต์ ครู อนุมัติ
217 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 บ้านคอกหนองไพร นายเกรียงไกร  นามทองใบ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
218 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530555 บ้านคอกหนองไพร นางพวงพยอม  เฉลิม ครู อนุมัติ
219 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530556 บ้านตราด นางสาวสาลินี  ศิลาวรรณ ครู อนุมัติ
220 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530556 บ้านตราด นางชฎาวรรณ  ศรีแสงเมือง ครู อนุมัติ
221 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530557 บ้านพราน นายทักษิณ  อายุวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
222 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530557 บ้านพราน นางสาวบุณฑริกา  สารโท พนักงานราชการ อนุมัติ
223 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530558 บ้านผือ มานะ  ไชยโชติ ผอ. อนุมัติ
224 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 บ้านสำโรงพลัน นายสถานพงษ์  ไชยโชติ ครู อนุมัติ
225 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 บ้านสำโรงพลัน นาง  นางพรรณิวา เตารัตน์ อนุมัติ
226 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530564 บ้านสำโรงพลัน พรทิพย์  อินตา ครู อนุมัติ
227 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530565 บ้านไม้แก่น กัลยา  พิลัย ครู อนุมัติ
228 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530566 บ้านปุดเนียม วานิช  โนนกลาง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
229 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530566 บ้านปุดเนียม ชนะ  อาจศิริ ครู ค.ศ.๓ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุดเนียม อนุมัติ
230 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530567 บ้านหัวช้าง นายรองรัตน์  วาจนสุนทร ครู อนุมัติ
231 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530567 บ้านหัวช้าง นายรองรัตน์  วาจนสุนทร ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
232 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530569 บ้านชำแระ นางสาวมนชนก  สิทธิโสม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
233 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530569 บ้านชำแระ นางกุหลาบ   ทิพย์รักษ์ ครู อนุมัติ
234 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530570 บ้านตาจวน นางสาวจรรยา ชินทอง  ชินทอง ครู อนุมัติ
235 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530571 บ้านไทร นายสุรวิทย์   พละศักดิ์ ครู / ครูชำนาญการ อนุมัติ
236 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530571 บ้านไทร นางฉวีวรรณ  ดวงมณี ครู อนุมัติ
237 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530572 บ้านสะเดาน้อย นางนพมาศ   นวลสิริ ครู อนุมัติ
238 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530572 บ้านสะเดาน้อย คมธัช  อินวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
239 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530572 บ้านสะเดาน้อย ขวัญเรือน  นันทร ครู อนุมัติ
240 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530573 บ้านโป่ง นางอัญชิสา  แก้วกันหา ครู อนุมัติ
241 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530580 บ้านสลักได อาทิตย์  สมพงษ์ ครู อนุมัติ
242 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530582 บ้านหนองอิไทย โกเมศ  พรมประดิษฐ์ ครู อนุมัติ
243 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530583 บ้านอาลัย จิระนันท์  โสพันธ์ ครู อนุมัติ
244 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530584 บ้านโพนปลัด นางสาวพลอยตะวัน  อุรดา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
245 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530584 บ้านโพนปลัด นายสังวาลย์  ศรีทากุล ครู อนุมัติ
246 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530585 บ้านเขวา ปิ่นชัย  โยธี ครูธุรการ อนุมัติ
247 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530521 บ้านกู่ สัม  รุ่งเรือง ครู อนุมัติ
248 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530526 บ้านไฮน้อย นายประเสริฐ  นุศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
249 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530527 บ้านกะดึ สุวรรณี  คำเสียง ธุรการ อนุมัติ
250 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530527 บ้านกะดึ มาลัย  นันทรักษ์ ครู อนุมัติ
251 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530528 บ้านพอก นายมานะ  นนทวงษ์ ครู อนุมัติ
252 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530529 บ้านเกาะกระโพธิ์ รัชนี  อุ่นยะนาม ครู อนุมัติ
253 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530530 บ้านหนองบัวตาคง นายสมบูรณ์  ศิลาชัย ครู อนุมัติ
254 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530531 บ้านสามขา อภิรักษ์  บุราคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
255 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530531 บ้านสามขา วรวิทย์  ศิลาชัย ครู อนุมัติ
256 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530532 บ้านหว้า ประยูร  ศรีทนต์ พนักงานราชการ อนุมัติ
257 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530532 บ้านหว้า ทองเยื่อน  ราชเจริญ ครู อนุมัติ
258 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530525 บ้านขามหนองครอง อำนาจ  บุตรดี 8I6 อนุมัติ
259 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530522 บ้านหนองคูอาวอย นายสตางค์  พรมลิ ครู อนุมัติ
260 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530522 บ้านหนองคูอาวอย นายอธิชาติ   ตันทอง ครู/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
261 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530523 บ้านดู่ สหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์ ครู อนุมัติ
262 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530523 บ้านดู่ นเรศ  คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
263 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530523 บ้านดู่ นายประชัญ  สีทา ครู อนุมัติ
264 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530524 บ้านหนองแวง ปิยาพร  โนนสูง ครู อนุมัติ
265 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530524 บ้านหนองแวง ประพิศ  ครอบเพชร ครู อนุมัติ
266 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530520 บ้านตะเภา ศุภากร   สายหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
267 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530520 บ้านตะเภา นายวิรัตน์  หาดคำ ครู อนุมัติ
268 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530514 บ้านตูม นิรมล  แหวนวงษ์ ครู อนุมัติ
269 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530515 บ้านขี้นาค นางสาวบัวสอน  สายทอง ครู อนุมัติ
270 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530517 บ้านบึงกระโพธิ์ เกศราภรณ์  บัวเขียว ครู อนุมัติ
271 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530506 อนุบาลปรางค์กู่ สิทธิพร  นนท์ศิริ ครู อนุมัติ
272 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530506 อนุบาลปรางค์กู่ กาญจนา  ดัชถุยาวัตร ครู อนุมัติ
273 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530507 บ้านสนาย นายระพีพร   ทวีชาติ ครู อนุมัติ
274 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530508 บ้านโนนดั่ง นางนิภาพรรณ  หาทนต์ ครู อนุมัติ
275 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530509 บ้านขามฆ้อง นางจุฑามาศ   แหวนวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
276 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530510 บ้านโป่ง บุญอยู่  เงางาม ครู อนุมัติ
277 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530510 บ้านโป่ง นายนเรศ  แหวนวงษ์ ครู อนุมัติ
278 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530511 บ้านไฮ นายทวีชัย  วิเศษชาติ ครู อนุมัติ
279 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530511 บ้านไฮ นายธนพงศ์  อสิพงษ์ ครู อนุมัติ
280 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530512 บ้านโพธิ์สามัคคี นายประวิทย์  เหล่าเลิศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
281 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530512 บ้านโพธิ์สามัคคี นายณัฏฐวัฒน์  คำมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
282 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530513 บ้านเหล็ก นราธิป  สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
283 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530533 บ้านนาวา สุวรรณี  ภิญโญภาพ ครู อนุมัติ
284 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530534 บ้านกอกหวาน นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ ครู อนุมัติ
285 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530535 บ้านบัลลังก์ นางสาวคำพอง  สีทา ครู อนุมัติ
286 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530535 บ้านบัลลังก์ นายชุมพล  เสนาะ ครู อนุมัติ
287 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530535 บ้านบัลลังก์ นายวีระชาติ   ไชยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
288 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530536 บ้านสมอ นางชัชฎาวรรณ  พอใจ ครู อนุมัติ
289 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 บ้านหนองเพดาน อัษกร  ตัณฑกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพดาน อนุมัติ
290 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 บ้านหนองเพดาน นางคำนึง   เวชกามา ครู อนุมัติ
291 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530537 บ้านหนองเพดาน นายรวีเกตุ  ธรรมวงศ์ ครู อนุมัติ
292 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530538 กระต่ายด่อนวิทยา นิตยา  จำปาจีน ครูเจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
293 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530538 กระต่ายด่อนวิทยา นายศรีรัตน์  ประมวล ครู อนุมัติ
294 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530539 บ้านดอนหลี่ ปิยะภรณ์  อ่อนผา ครู อนุมัติ
295 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530539 บ้านดอนหลี่ นายณัฐพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหลี่ อนุมัติ
296 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530540 บ้านกุดปราสาท อรทัย  สิงหร ครู อนุมัติ
297 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530516 บ้านสวายสนิท วราภรณ์  ใยเมือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
298 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530516 บ้านสวายสนิท อัจฉราพร  แถมวัน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
299 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530518 บ้านขามทับขอน นางสาวปวีชยา  แหวนเงิน พนักงานราชการ อนุมัติ
300 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530518 บ้านขามทับขอน นายเจษฎากร   ศรแผลง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
301 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530518 บ้านขามทับขอน ประจักษ์  วุทธิยา ครู อนุมัติ
302 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530519 บ้านท่าคอยนาง นายโสภณ  ใจคุ้มเก่า ครู อนุมัติ
303 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530519 บ้านท่าคอยนาง นางมณฑิตา  ทองก่ำ ครูธุรการ อนุมัติ
304 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530552 บ้านสำโรง เพ็ญพิชญา   ทวีพิพัฒนไชย ครู อนุมัติ
305 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530552 บ้านสำโรง นายโสภณ  รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
306 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530548 บ้านตาเปียง นาง  พรแก้ว ภูมิโคกรักษ์ ครู อนุมัติ
307 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530548 บ้านตาเปียง นายสุทธิ  สิทธิจันทร์ ครู อนุมัติ
308 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530549 บ้านไฮเลิง พิศมัย  นครชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
309 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530550 บ้านหว้าน วราภรณ์  ศรีกุล ครู อนุมัติ
310 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530551 บ้านขอนแต้ Chutima  Sawangpop ครู อนุมัติ
311 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530551 บ้านขอนแต้ นางสาวอัจฉรา  ขันธวิทย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
312 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530541 บ้านหนองเชียงทูน สงวน  ชุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
313 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530542 บ้านกำแมด นายวันชัย  พันธุ์เปรม ครู อนุมัติ
314 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530543 บ้านศาลา นายกิตติ  เรียงทอง ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
315 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530543 บ้านศาลา นายปรีชา  ยอดทอง ครู อนุมัติ
316 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530544 บ้านหนองระนาม เดช  พงษ์สุระ ผู้อนวยการโรงเรียน อนุมัติ
317 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530545 บ้านมัดกานกทาขุมปูน มนตรี  ปิ่นหอม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
318 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530545 บ้านมัดกานกทาขุมปูน ขวัญภิรมย์  สมบัติ ครู อนุมัติ
319 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530546 บ้านหนองคูขาม อภิชาติ  นาคนวม ครู อนุมัติ
320 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530547 บ้านบ่อ นางเพียรทอง  บุญจอม ครู อนุมัติ
321 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530764 บ้านโคกตาล อุดรศักดิ์  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
322 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530764 บ้านโคกตาล ธนารัตน์  สำเภาดี ครู อนุมัติ
323 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530765 บ้านลุมพุกคลองแก้ว นายเลิศหล้า  หลาวทอง ครู อนุมัติ
324 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530765 บ้านลุมพุกคลองแก้ว นฤมล  จับใจสุข ครู อนุมัติ
325 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530766 บ้านศาลา ชาตรี  ทองมาตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
326 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530766 บ้านศาลา นายเชิดศักดิ์  สายกำพร้า ครู อนุมัติ
327 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530767 บ้านเรือทองคลองคำ ศิธาชนันท์   ศรีศิริ ครู อนุมัติ
328 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530767 บ้านเรือทองคลองคำ บุญไทย  ศิริสำราญ ครู อนุมัติ
329 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530767 บ้านเรือทองคลองคำ นายนำพล  กิ่งมะณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
330 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530769 บ้านนาตราว ฌัลลิกา  ครองผา ครู อนุมัติ
331 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530769 บ้านนาตราว นางพิมพ์ลภัสส์   กรสันเทียะ ครู อนุมัติ
332 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530769 บ้านนาตราว หรรษา  สมอุดร ครู อนุมัติ
333 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530770 บ้านจำปานวง มีชัย  ผิวหอม ครู อนุมัติ
334 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530770 บ้านจำปานวง นายสิทธิกร  รัตนพันธ์ ครู อนุมัติ
335 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530771 บ้านแซรสะโบว นายพัทยา  พิมพันธ์ ครู อนุมัติ
336 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530771 บ้านแซรสะโบว นายพัทยา  พิมพันธ์ ครู อนุมัติ
337 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530771 บ้านแซรสะโบว พรพหัส  ถิ่นรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแซรสะโบว อนุมัติ
338 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530768 บ้านตาโสม นางศรีอัมพร  โสดาพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
339 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530768 บ้านตาโสม นางสลิสา  ไชยพัฒน์ ครู อนุมัติ
340 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530763 บ้านตะเคียนราม นายสุริยะ  สมพร ครู ชำนาญการพิเสษ อนุมัติ
341 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530772 วนาสวรรค์ ธีรพล  บุญสรรค์ ครู อนุมัติ
342 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530772 วนาสวรรค์ ธีรพล  บุญสรรค์ ครู อนุมัติ
343 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530773 บ้านไพรพัฒนา มนตรี  นันทวงศ์ ครู อนุมัติ
344 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530773 บ้านไพรพัฒนา นายวุฒิพงษ์  บุญขาว ครูผู้ช่วย อนุมัติ
345 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530774 บ้านแซรไปร นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ ครู อนุมัติ
346 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530775 บ้านละลม นายฐาปนวัฒน์  ชินบุตร ครู อนุมัติ
347 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530775 บ้านละลม นายฐาปนวัฒน์  ชินบุตร ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
348 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530776 บ้านธาตุพิทยาคม นางสาวธัญญภัทร   ตั้งสุระกุลชัย ครู อนุมัติ
349 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530777 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) อรทัย  แหวนเงิน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
350 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530777 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) จิตนา  มะโนเครื่อง ครู อนุมัติ
351 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530785 บ้านพรหมเจริญ นายณัฐพล  พันธะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
352 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530781 เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายวิชัย  สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
353 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530781 เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายไพศาล  บุญขาว ครู อนุมัติ
354 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530778 บ้านทำนบ อรทัย  สมยิ่ง ครู อนุมัติ
355 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530778 บ้านทำนบ ปุญญิกา  พลพวก เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
356 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 บ้านห้วยตามอญ สิริมา  ไชยโชติ ครู อนุมัติ
357 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 บ้านห้วยตามอญ วิระวัฒน์  คำอุต ครู อนุมัติ
358 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 บ้านห้วยตามอญ ประยงค์  เนมังสัง ครูโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ อนุมัติ
359 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 บ้านห้วยตามอญ น้ำทิพย์  โตมร ครู อนุมัติ
360 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530779 บ้านห้วยตามอญ ศุภกฤต   แก้วใสย์ ครู อนุมัติ
361 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530884 บ้านพนมชัย นายแสงจันทร์  ปางสุข ครู อนุมัติ
362 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530782 อนุบาลภูสิงห์ ศิริชัย  กันยาโพธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
363 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530783 บ้านโคกใหญ่ มาลีวรรณ์  พราวศรี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
364 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530783 บ้านโคกใหญ่ นางสาวอัญชลี   จิตรเเม้น ครู อนุมัติ
365 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530783 บ้านโคกใหญ่ สุธาทิพย์  ผาหอม ครูผู้ช่ว อนุมัติ
366 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530784 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) อัจฉราภรณ์  ฉิมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
367 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530784 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) ศราวุธ   น้อยผา ครู อนุมัติ
368 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530786 บ้านนกยูง(อสพป.30) นายสมพงษ์  จันเทศ ครู อนุมัติ
369 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530787 บ้านทุ่งหลวง นางสาวนวลจันทร์  ทยานสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
370 3303 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 530780 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง นางลัดดา  หอมจิตร ครู คศ.3 อนุมัติ