รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530147 บ้านไฮ(วันครู 2503) วิชัย  พุทธวงค์ ธุรการ อนุมัติ
2 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530147 บ้านไฮ(วันครู 2503) วิภาพร  โพธิ์ชัย ครู อนุมัติ
3 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530148 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) ไพลิน  ทีงาม ครู อนุมัติ
4 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530149 บ้านโนนสูง นายไพรัตน์  สฤษดิ์ไพศาล ครู อนุมัติ
5 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530150 บ้านระโยง บุษบา   แก้วมูล ครู อนุมัติ
6 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530151 บ้านจำนรรจ์ วัชรินทร์  ภูพวก ครู อนุมัติ
7 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530152 บ้านโนนจิก นางสาวกมลวรรณ  อัศฤกษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
8 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530153 บ้านกระแชงใหญ่ นายประยงค์   คำดี ครู อนุมัติ
9 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530153 บ้านกระแชงใหญ่ สุสดี  ศรีแก้ว ครู อนุมัติ
10 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530153 บ้านกระแชงใหญ่ อิศรา  เถาว์โท ครู อนุมัติ
11 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530154 บ้านชำเบ็ง นางจันทรา  ทองพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
12 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530155 บ้านหนองทา นายจิรวัฒน์  กุมพันธ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
13 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530155 บ้านหนองทา นางปวริศา  พิบูลย์ ครู อนุมัติ
14 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530208 บ้านกุดเสลาหนองขวาง ดำรงค์  ซาเสน ครู อนุมัติ
15 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530209 บ้านนารังกา หนูเวียง  คำเคนบ้ง ครู อนุมัติ
16 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530210 บ้านกันจาน พงษ์พัฒน์  ศรีสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
17 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530210 บ้านกันจาน วรรณรัตน์  จันทพรม ครู อนุมัติ
18 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530211 บ้านซะวาซอ พนิดา  อุตส่าห์ ครู อนุมัติ
19 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530211 บ้านซะวาซอ วนิดา  นวมาลย์ ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต) อนุมัติ
20 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530212 บ้านโนนคูณ นางสาวกุลิสรา   สาคำภีร์ ครู อนุมัติ
21 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530213 บ้านโนนงาม สุวรรณรัตน์  วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
22 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530213 บ้านโนนงาม นงลักษณ์  ผุยอุทา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
23 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530214 บ้านสามแยก-หินกอง นายสุพัฒน์  โจระสา ครู อนุมัติ
24 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530214 บ้านสามแยก-หินกอง เฉลิมพล   สระ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
25 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530214 บ้านสามแยก-หินกอง นางพรรัชดา   คำตัน ครู อนุมัติ
26 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530217 บ้านหนองรุงพระทะเล นิ่มนวล  มีคุณ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
27 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530215 บ้านขนุน นายสมาน  บุญรักษา ครู อนุมัติ
28 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530215 บ้านขนุน นายประจญ  อ่อนพั้ว ครู อนุมัติ
29 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530216 บ้านตาเครือ นางวาศิณี  เทียนศรี ครู อนุมัติ
30 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530218 บ้านโตนด รวีวรรณ  เหล่าเรือน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
31 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530218 บ้านโตนด พิชญา  บุดดีเสาร์ ครู อนุมัติ
32 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530219 บ้านนาขนวน นางสาวพิศมัย  เรืองกาญจนรัตน์ ครู อนุมัติ
33 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530219 บ้านนาขนวน นางสาวสุขสรรค์  หมุ่ยศรี ครู อนุมัติ
34 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530220 บ้านหนองหัวช้าง นางสาวณรัตติกร  ยั่งยืน ครู อนุมัติ
35 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530220 บ้านหนองหัวช้าง นางสาวสุจินดา  ชาติเชื้อ ครู อนุมัติ
36 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530221 บ้านโนนสมบูรณ์ นายประมวล  เกรินเกริก พนักงานพัสดุ ระดับ 4 อนุมัติ
37 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530223 บ้านจานทองกวาววิทยา นายจรัส  ทานะมัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
38 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530224 บ้านตาลอย-หนองคัน ทองสวย  มงคลแก่นทราย ครู อนุมัติ
39 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530225 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) นางขวัญพัฒน์  ขันทอง ครู อนุมัติ
40 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530227 มหาราช 2 (ภูคำ) สุชาติ  สารเฉวตร์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
41 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530228 บ้านไร่เจริญ นางละออง   คำศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
42 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530201 บ้านชำแจงแมง เดือนเพ็ญ  แก้วกอง ครู อนุมัติ
43 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530202 ชนะใช้กิจการ นายภานุวัฒน์  บุญราช ครู อนุมัติ
44 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530203 บ้านชำม่วง นางอักษรพิมพ์   จันทะวงศ์ ครู อนุมัติ
45 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530156 บ้านตระกาศขอนแก่น ใหม่  สาสังข์ ครู อนุมัติ
46 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530156 บ้านตระกาศขอนแก่น สุรวิทย์  ศรีวรบุญ ครู อนุมัติ
47 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530156 บ้านตระกาศขอนแก่น ทนงศักดิ์  โพธิ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
48 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530157 บ้านโคกวิทยา สุชาติ  คู่แก้ว ครู อนุมัติ
49 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530157 บ้านโคกวิทยา นางจินตนา  สุระเสน ครู อนุมัติ
50 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530158 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ นางวัลลี  ศรีจันทร์ ครู อนุมัติ
51 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530159 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) อำไพ  เคารพ ครู อนุมัติ
52 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530159 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) ปรัตถกร  รักพรม ครู อนุมัติ
53 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530159 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) นายธนรัตน์  นิลเกิดเย็น ครู อนุมัติ
54 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ นายกิตติพงษ์  ระวิวรรณ์ ครู อนุมัติ
55 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530160 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ นางประภาพรรณ  เบิกบาน ครู อนุมัติ
56 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530193 บ้านร่องตาซุน นางวราภรณ์  ดวงมาลา ครู คศ.3 อนุมัติ
57 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530195 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) นางจิรัตน์ติกร  ศรีสุรักษ์ ครู อนุมัติ
58 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) วรนุช  ศรเพชร ครู อนุมัติ
59 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) พิพัฒน์  เฌอร์กิจ ครู อนุมัติ
60 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530188 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) พิพัฒน์  เฌอร์กิจ ครู อนุมัติ
61 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530189 บ้านโคก(อสพป.32) วิไลวรรณ   คำมุงคุล ครู อนุมัติ
62 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530189 บ้านโคก(อสพป.32) วาสนา   ริตตา ครูชำนาญการ อนุมัติ
63 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530190 บ้านปะทาย ธัชกร  รุจน์วรา ครู อนุมัติ
64 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530190 บ้านปะทาย ลัดดา  บุษภาค ครู อนุมัติ
65 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530145 บ้านสว่าง กันย์ชนา  อินอักษร ครู อนุมัติ
66 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530138 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เชาวฤทธิ์  ปุ้งโพธิ์ ครู อนุมัติ
67 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530140 บ้านขะยูง นายสมคิด  ปะถะมา ครู อนุมัติ
68 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530141 บ้านขนา ประดิษฐ์  มีดี ครู อนุมัติ
69 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530143 บ้านโนนน้ำอ้อม นางสาวกรณ์ปนัสย์  เงาศรี เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
70 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530229 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายนิติภูมิ   บุญพา ครู ค.ศ.1 อนุมัติ
71 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530229 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นางสาววิรงรอง  แสนศิริ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
72 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530230 บ้านท่าสว่าง นางนันทิยา   ศรีรวัฒน์ ครู อนุมัติ
73 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก อัญชลี  เหมือนมาตย์ อนุมัติ
74 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก ปิยรัฐ  พร้อมพรม พนักงานราชการ อนุมัติ
75 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530231 บ้านจันทน์หอมตาเสก วิชัย  ทองแกะ ครู อนุมัติ
76 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) นายปิยะศักดิ์  เหมือนมาตย์ ครู อนุมัติ
77 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) อรพรรณ  โคสัย ครู อนุมัติ
78 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530232 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) ปัญญา  ผะเดิม ครู อนุมัติ
79 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530174 บ้านบึงมะลู มยุณี  เสนศรี ครู อนุมัติ
80 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530174 บ้านบึงมะลู นางสาวกัลยา  แถมพันธ์ ครู อนุมัติ
81 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530175 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) สุธิดา  โสดาโคตร ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
82 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530176 บ้านตาแท่น สามารถ  วันศรี ครู อนุมัติ
83 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530176 บ้านตาแท่น ว่าที่รท.สมเชื้อ  ยอดสิงห์ ครู อนุมัติ
84 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530177 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ Pramote Shongprakhon  ทรงประโคน ครู คศ.1 อนุมัติ
85 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530178 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา นางสาวอภิชญา  จันทร์สอน ครู1 อนุมัติ
86 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530178 บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา นายฉัตรชัย  ลีเลิศ ครู อนุมัติ
87 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย นายเฉลิมพล  รักษาภักดี ครู อนุมัติ
88 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530179 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย สายฝน  อุ่นจิต ครู อนุมัติ
89 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530161 บ้านนาไพรงาม สมเพียร  วงษ์ราช ครู อนุมัติ
90 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สุธาสินี  กาญจนพัฒน์ ครู อนุมัติ
91 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530162 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) วนิดา  เกษี ครู อนุมัติ
92 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530163 บ้านหนองกระทิง สมัคร  เขียวนิล ครู อนุมัติ
93 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530163 บ้านหนองกระทิง นายธนัญชัย  ปามุทา ครู อนุมัติ
94 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530163 บ้านหนองกระทิง นางอัญชนา  ดวงสา 2972 อนุมัติ
95 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530164 บ้านหินวิทยา ดวงสมร  เกษรพุด ครู อนุมัติ
96 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530164 บ้านหินวิทยา นางสาวสมจิตร  เขตสกุล ครู อนุมัติ
97 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530164 บ้านหินวิทยา นางสาวสมจิตร  เขตสกุล ครู อนุมัติ
98 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530165 บ้านท่าพระตระกาศ ลำดวน  จันทานิตย์ ครู อนุมัติ
99 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530165 บ้านท่าพระตระกาศ นายถาวร  ยศศิริ ครู อนุมัติ
100 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530165 บ้านท่าพระตระกาศ สุริยัน  อินทรโสม ครู อนุมัติ
101 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530166 บ้านซำผักแว่น-นาซำ นายบัญญัติ  ศรีไทย ครู อนุมัติ
102 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530185 บ้านโศกขามป้อม นายคงศักดิ์   พิศดู ครู อนุมัติ
103 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530185 บ้านโศกขามป้อม ศรัณยพัชร์  วงศ์กัญจะนาพัน ครู อนุมัติ
104 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530187 บ้านด่าน นายสมร  บุญทอง ครู อนุมัติ
105 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530191 บ้านผือ นางพรพรรณ  บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
106 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530192 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ นางปิยะนุช  วันศรี ครู อนุมัติ
107 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530194 บ้านจานเลียว พงษ์ศักดิ์  เพิ่มบุญ ครู อนุมัติ
108 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530196 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) ธายุกร  แผลงฤทธิ์ ครู อัตราจ้าง อนุมัติ
109 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530197 บ้านโนนเปือย นายสมัย  ศรีพอ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
110 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530198 บ้านรุงสมบุรณ์ ถาวร  ยี่สุ่น ครู อนุมัติ
111 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530199 เกษตรประชาตาทวด นางนวลจันทร์  เดชพิมลพร ครู อนุมัติ
112 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530200 บ้านโดนอาว สถาบัน  แวววงค์ ครู อนุมัติ
113 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530200 บ้านโดนอาว ธนอมร  จรรยากรณ์ ครู อนุมัติ
114 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530204 บ้านโคกเจริญ นายสมจิต  ชาภักดี ครู อนุมัติ
115 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530205 บ้านละลายมีชัย กิตติยา  เลิศศรี ครู อนุมัติ
116 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530205 บ้านละลายมีชัย นางบุญตา   ดวนสันเทียะ ครู อนุมัติ
117 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530206 บ้านทุ่งยาวคำโปรย วีระชัย  สมพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530207 บ้านสามเส้า รัตนา  ชูชื่น ครู อนุมัติ
119 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา) เมธาวี  ร่มเย็น ครู อนุมัติ
120 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530167 บ้านเดียง(พลีศึกษา) นางผ่องศรี  วรรณทวี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
121 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530173 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก น.ส.นารี  คมใส ครู อนุมัติ
122 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530173 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก นายวิศิษฐ์  เปานาเรียง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
123 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530233 บ้านหนองหิน(อสพป.15) บัญชา  ปรากฎมาก ครู อนุมัติ
124 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530234 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายณัฐวัฒน์  วรรณจู ครู อนุมัติ
125 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530234 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ ทศพล  ขันทอง ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
126 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530235 บ้านสวนกล้วย เสถียร  จำเริญ ผอ อนุมัติ
127 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530235 บ้านสวนกล้วย นายทนงศักดิ์  สายสมบัติ ครู อนุมัติ
128 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530236 บ้านทุ่งขนวน นายเสถียร  ขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
129 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530236 บ้านทุ่งขนวน นายยงยุทธ  นนทา ธุรการ อนุมัติ
130 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530237 บ้านโนนเรือคำบอน นายปรีชา  โกศัลวัฒน์ ครู อนุมัติ
131 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530237 บ้านโนนเรือคำบอน นายประเสริฐศักดิ์  วิลามาศ ครู อนุมัติ
132 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530237 บ้านโนนเรือคำบอน นางสาวนิภารัตน์  กล้าใจ ครู อนุมัติ
133 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530172 บ้านโนนแสนสุข นางศิริลักษณ์   พรมจรรย์ ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
134 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530172 บ้านโนนแสนสุข นายณัฐเตชิต  ศิริบูรณ์ ครู อนุมัติ
135 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530226 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) เกษร  จุลเหลา ครู อนุมัติ
136 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530168 บ้านสังเม็ก ถาวร  เสาเวียง ครู อนุมัติ
137 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530169 บ้านไหล่ดุมตาเหมา นิวัฒน์  โคตา ครู อนุมัติ
138 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530170 บ้านทุ่งโพธิ์ ชคัทพล  วงษ์ใหญ่ ครู อนุมัติ
139 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530171 บ้านโนนคำแก้ว นางรุจิราภรณ์  เครือบุตร ครู อนุมัติ
140 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530171 บ้านโนนคำแก้ว นายบุญเพียร  พุทธวงค์ ครู อนุมัติ
141 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530180 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส เกรียงไกร  ตฤณานนทกุล ครู อนุมัติ
142 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530180 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส ชรลอน  โชติรัตน์ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
143 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530180 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส นางอรทัย  ภูมิประพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
144 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530181 บ้านภูมิซรอล นายวุฒินันต์  นิยม ครู อนุมัติ
145 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530181 บ้านภูมิซรอล ธรรมนิตย์  พันวิลัย ครู อนุมัติ
146 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530182 ไทยรัฐวิทยา 27 นางสาวศรันณ์พร  อุ่นศรี ครู อนุมัติ
147 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530182 ไทยรัฐวิทยา 27 นายนิคม  อินทร์งาม ครู อนุมัติ
148 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530186 บ้านพรทิพย์ ไพรินทร์  หวังดี ครู อนุมัติ
149 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530183 บ้านหนองเม็กพิทยา นายพูลชัย  ยี่หล้า ครู อนุมัติ
150 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530183 บ้านหนองเม็กพิทยา นางรัตติยา  วรวิเศษ ครู อนุมัติ
151 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530184 บ้านเสาธงชัย สุจิตรา สามารถ  สามารถ ครู อนุมัติ
152 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530184 บ้านเสาธงชัย ธีรพงษ์   สีกะชา ครู อนุมัติ
153 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530184 บ้านเสาธงชัย นายไผท  คงศรีลา ครู อนุมัติ
154 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530144 บ้านหนองหญ้าลาด สุทธิ์ธนา  ชื่นตา ครู อนุมัติ
155 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530142 บ้านแก นายไพศาล  ศรีสุระ ครู อนุมัติ
156 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530142 บ้านแก นายมานะ   ทวีพันธ์ ครู อนุมัติ
157 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530142 บ้านแก ธนวัฒน์  ชยณัฐฐปนนท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
158 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530139 บ้านกระบี่ ดวงตะวัน  ศรีหะบุตร ครู คศ 2 อนุมัติ
159 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530139 บ้านกระบี่ นุชรี  แก่นลา ครู อนุมัติ
160 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530450 บ้านจะเนียว นางสาวทิราวรรณ  พานจันทร์ ครู อนุมัติ
161 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530450 บ้านจะเนียว นายจตุพล  บุญทวี ครูผู้ช่วย อนุมัติ
162 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530451 บ้านกระหวัน นางเทียนวรรณ  พละไกร ครู อนุมัติ
163 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530452 บัานกันจด นายปรเมศร์  บุญเฟรือง ครู อนุมัติ
164 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530452 บัานกันจด นางสุพัตรา   ลาคำ ครู อนุมัติ
165 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530453 บ้านเดื่อ นางพิสมัย  ศรีลาชัย ครู อนุมัติ
166 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530453 บ้านเดื่อ ทวี  สอนคำเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
167 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530454 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา รุ่งนภา  จงใจ ครู อนุมัติ
168 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530455 บ้านระหาร อังคณา  แบบอย่าง ครู อนุมัติ
169 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530455 บ้านระหาร จินตนา  ใจมนต์ ครู อนุมัติ
170 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530490 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นารีรัตน์  เลิศศรี ครู อนุมัติ
171 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530491 บ้านตาเอก นายบุญฤทธิ์  คำศิริ ครู อนุมัติ
172 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530491 บ้านตาเอก นายไพรัช  อุดมพันธ์ ครู อนุมัติ
173 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530492 บ้านตานวน นายวินัด  อุ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
174 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530493 บ้านกันทรอม สมคิด  ศิริโท ครู อนุมัติ
175 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530493 บ้านกันทรอม ผจญ  พึ่งปาน ครู อนุมัติ
176 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530494 บ้านกันทรอมน้อย ฐิมญกรรน  พิมพร ครูผู้ช่วยงานพัสดุ อนุมัติ
177 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530495 บ้านจองกอ ธวัชชัย  ใจปินตา เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
178 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530458 บ้านขุนหาญ นางดวงหทัย  บวรกิจดำรงเลิศ ครู อนุมัติ
179 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530458 บ้านขุนหาญ ปิยวดี   กองหล้า ครู อนุมัติ
180 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530459 บ้านดู่ ดวงเดือน  ไชยสุวรรณ ครู อนุมัติ
181 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530457 บ้านโคกระเวียง วนิดา  กุลเกษ ครู อนุมัติ
182 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530447 บ้านดาน จีระพา  อุ่นแก้ว ครู อนุมัติ
183 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530447 บ้านดาน เพ็ญพักตร์  แสงกล้า ครู อนุมัติ
184 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530449 บ้านโนนสูง นายวรวุฒิ   ดวงแก้ว ครู อนุมัติ
185 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530449 บ้านโนนสูง สันติ  นรินทร์ ครู อนุมัติ
186 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530471 บ้านกระเจา จักรวรรดิ  ไชยชนะ ครู อนุมัติ
187 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530472 บ้านหนองบัว วาสินี  สอดห่วง ครู อนุมัติ
188 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530472 บ้านหนองบัว เสาวลักษณ์  พิมพ์มาศ ครู อนุมัติ
189 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530487 บ้านกระเบา อดุลย์สิริ  นรภาร ครู อนุมัติ
190 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530487 บ้านกระเบา ดาวนภา  บุญทอง ครู อนุมัติ
191 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530465 บ้านบักดอง นายธีรวัฒน์  แถวประโคน ครู อนุมัติ
192 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530465 บ้านบักดอง อะเด็น   สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
193 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530465 บ้านบักดอง นายประยนต์  บุญเฟรือง ครู อนุมัติ
194 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530466 บ้านสำโรงเกียรติ นายชัยศักดิ์  นรเนตร ครู อนุมัติ
195 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530467 บ้านหนองบัวเรณ สุติมา  บุญเฟรือง ครู อนุมัติ
196 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530467 บ้านหนองบัวเรณ ธนภัทร  อันชัยศรี ครู อนุมัติ
197 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530468 บ้านตาเส็ด นายเชี่ยวชาญ  พรมวิหาร ครู อนุมัติ
198 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530468 บ้านตาเส็ด วชิราภรณ์   บุปผาชาติ ครู อนุมัติ
199 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530469 บ้านตาปรก นางสาวอวยพร  พานจันทร์ ครู อนุมัติ
200 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530470 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กัญญา  พิทยานันท์ ครู อนุมัติ
201 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530473 บ้านภูดินพัฒนา นางสาวมนัสนันท์  โชติการ พนักงานราชการ อนุมัติ
202 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530473 บ้านภูดินพัฒนา นางทัตชญา   บุญวัง ครู อนุมัติ
203 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530473 บ้านภูดินพัฒนา นางสุชานันท์  แซ่เตียว ครู อนุมัติ
204 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530474 หมู่บ้านทับทิมสยาม07 วรวิทย์  วงศ์บุญ ครู อนุมัติ
205 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530505 บ้านซำตาโตง นางสาวสุพัฒตรา  กงล้อม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
206 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530505 บ้านซำตาโตง jitruthai  ponglum จนท.ธุรการ อนุมัติ
207 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530503 บ้านหนองเก่า ดาวิณี  อิงไทย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
208 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530504 บ้านโนนแฝก นางทิวา  พินิจรัมย์ ครู อนุมัติ
209 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530504 บ้านโนนแฝก รัชนีกร  วรรณทะเสน ครู อนุมัติ
210 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530499 บ้านม่วงแยก นางสาวพิมพ์พิศา  ยอดสิงห์ พนักงานราชการ อนุมัติ
211 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530499 บ้านม่วงแยก จิตรา  กุมพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
212 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530499 บ้านม่วงแยก นางชุติกาญจน์  บริบูรณ์ ครู อนุมัติ
213 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530500 บ้านทุ่งเลน นางจินตนา  บุญทองเพชร ครู อนุมัติ
214 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) Kampong  Tanhorm เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
215 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530501 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) นายฐานะ  แก้วแสง ครู อนุมัติ
216 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530502 บ้านซำขี้เหล็ก นายลำปาง  ค่ำคูณ ครู อนุมัติ
217 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530502 บ้านซำขี้เหล็ก นายเดวิทย์  ไผ่แก้ว ครู อนุมัติ
218 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530496 บ้านอาราง นางลำไพร  หล้าศรี ครู อนุมัติ
219 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530497 บ้านโนนสะอาด เสริญ  บุญทองเพชร ครู อนุมัติ
220 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530497 บ้านโนนสะอาด นางสาวธิดารัตน์  สัญญา พนักงานราชการ อนุมัติ
221 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530498 บ้านดอนข่า เรวดี  ลาภบุญ ธุรการ อนุมัติ
222 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530498 บ้านดอนข่า นางประยงค์  ร่วมจิตร ครู อนุมัติ
223 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530456 บ้านพยอม สุุจิตรา  วงษ์พินิจ ครู อนุมัติ
224 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530456 บ้านพยอม นางจามรี   พรหมทา ครู อนุมัติ
225 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530456 บ้านพยอม คมสันต์  สีทะ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
226 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530461 บ้านซำ นายอำนาจ  แก้วหานาม ครู อนุมัติ
227 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530461 บ้านซำ สุนันทนา  สุทธิประภา ครู อนุมัติ
228 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530462 บ้านสดำ สุภัทราภรณ์  ปัญญาเพียร ครู อนุมัติ
229 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530463 บ้านหนองคู นางยุวดี  วรรณทอง ครู อนุมัติ
230 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530463 บ้านหนองคู กวินพงษ์  บุญอินทร์ ครู อนุมัติ
231 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530464 บ้านหนองขนาน ปริสรา  สมรัตนานุรักษ์ ครู อนุมัติ
232 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530460 บ้านโพธิ์กระสังข์ นายคมกฤช  เกษศิริโยธิน ครู อนุมัติ
233 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530476 บ้านโพธิ์กระมัล สุนันทา  พรมเกษ ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
234 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530476 บ้านโพธิ์กระมัล เนตรนภา  คำผุย ครู/ชำนาญการ อนุมัติ
235 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530477 บ้านกระมัลพัฒนา นายพัฒนา  แสงสุวรรณ ครู อนุมัติ
236 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530478 บ้านตาหมื่น นายธรรม์นวัฒน์  ศรีราตรี ครู อนุมัติ
237 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530481 บ้านหนองใหญ่ สนิท  จำปาทิพย์ ผอ.โรงเรียน อนุมัติ
238 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530481 บ้านหนองใหญ่ นางสาวสุวพัชร  บุญทำ ครู อนุมัติ
239 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530483 บ้านชำเขียน ธิดารัตน์  ชาวเชียงตุง ครู อนุมัติ
240 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530483 บ้านชำเขียน นายศักดา  ดาระหงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
241 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530483 บ้านชำเขียน นายทวี  พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
242 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530484 บ้านกราม สมคิด  สายลุน ครู อนุมัติ
243 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530484 บ้านกราม นายบัญญัติ  ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกราม อนุมัติ
244 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530485 บ้านพอกบำรุงวิทยา สมหมาย  ติงสะ ครู อนุมัติ
245 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530485 บ้านพอกบำรุงวิทยา นายอุดมศักดิ์  ศรียันต์ ครู อนุมัติ
246 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530486 บ้านปุนวิทยา นายเจริญสุข   วงศ์แหวน ครู อนุมัติ
247 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530486 บ้านปุนวิทยา นางสาวพิชญารัฐ  สมานพันธ์ ครู อนุมัติ
248 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530479 บ้านหนองจิก ไพรินทร์  สายจันทร์ ครู อนุมัติ
249 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530479 บ้านหนองจิก นายอภิชาติ  สำนวน ครู อนุมัติ
250 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530479 บ้านหนองจิก นิภาพรรณ  กองแก้ว ครู อนุมัติ
251 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530480 บ้านกุดนาแก้ว ธรรมนูญ  สุขหมั่น ครู อนุมัติ
252 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530482 บ้านภูทอง นายบรรจง  สลักคำ ครู อนุมัติ
253 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530482 บ้านภูทอง พลายงาม  เภาพาด ครู อนุมัติ
254 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530446 บ้านโนนอ้อ น้ำฝน  สอนคำเสน ครู อนุมัติ
255 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530446 บ้านโนนอ้อ pranee  banyor ครู อนุมัติ
256 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530444 บ้านกระทิง นายนิคม   พิมพ์แก้ว ครู อนุมัติ
257 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530444 บ้านกระทิง นางปัทมพร  อินวัน ครู อนุมัติ
258 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530445 บ้านศิวาลัย นายวัฒนา  จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
259 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ) สมจิตร  บุญจันทร์ ครู อนุมัติ
260 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530443 อนุบาลขุนหาญ (สิ) บรรลือ  บุญตระการ ครู อนุมัติ
261 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530488 บ้านกันตรวจห้วย บันลือศักดิ์  ปลื้มใจ ครูธุรการ อนุมัติ
262 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530488 บ้านกันตรวจห้วย วิทยา  วงค์พิทักษ์ ครู อนุมัติ
263 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530489 บ้านหนองผือ สวิน  สายจันทร์ ครู อนุมัติ
264 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530678 บ้านตูม ฉัตรวิรุณ  บุญช่วย ครู อนุมัติ
265 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530704 บ้านหนองสังข์ นายโอภาส  สุมาลี ครู อนุมัติ
266 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530704 บ้านหนองสังข์ ภัทรวดี  อุทัยกรณ์ ครู อนุมัติ
267 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530704 บ้านหนองสังข์ ทิพวัลย์  นามวงษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
268 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) วรรณภา  บุญแสน ครู อนุมัติ
269 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) นางประครอง  บรรพชาติ ครู อนุมัติ
270 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530700 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) นายกิตติศักดิ์  มั่นทองพิทักษ์ ครู อนุมัติ
271 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530701 บ้านศิลาทอง ปกรณ์  โสพัฒน์ ครู อนุมัติ
272 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530702 บ้านบกห้วยโนน นางสาวเมธาวี  ขจรเกียรติเมธี ครู อนุมัติ
273 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530702 บ้านบกห้วยโนน นายประสิทธิ์  ขจรเกียรติเมธ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
274 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530703 บ้านตระกวน นางสมสนิท  อบอุ่น ครู อนุมัติ
275 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530686 บ้านศรีแก้ว ปราโมช  ไพรบึง ครู อนุมัติ
276 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530687 อนุบาลศรีรัตนะ นางสาวกันตินันท์   เวียงจันทร์ ครู อนุมัติ
277 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530687 อนุบาลศรีรัตนะ นางสุภาวิณี  บุญเพ็ง ครู อนุมัติ
278 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530691 บ้านตระกาจ เกษกนก  ห่มเมือง ครู อนุมัติ
279 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530694 บ้านตาแบน สายสิน  เพชรดา ครู อนุมัติ
280 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530692 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย สุเมธ  นามวงค์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
281 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530690 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี นายนพพล  ศรีบ้านโพน ครู อนุมัติ
282 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530688 บ้านหนองรุง นางสาวทิวาพร  พิญญพงษ์ ครู อนุมัติ
283 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530688 บ้านหนองรุง สุภาพร  คุลธิ ครู อนุมัติ
284 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530689 บ้านโนนแก นายชัยณรงค์  งอมสงัด ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
285 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530695 บ้านปุน นายบุญส่ง   สายลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
286 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530695 บ้านปุน นายประเวช  สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน อนุมัติ
287 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530696 บ้านสลับ ณัฐธิดา  สุทธิสัย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
288 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530696 บ้านสลับ สุรพงษ์  จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
289 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530697 บ้านขนาด นางสาวสุธิศา  เมธาฐานวุฒิ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
290 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530697 บ้านขนาด นางทองอินทร์  สาริก ครู อนุมัติ
291 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530697 บ้านขนาด นายกฤษดาวุธ   บุญบำเรอ ครู อนุมัติ
292 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530698 บ้านตายู(อสพป.32) มนตรี  พรมโสภา ครู อนุมัติ
293 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530698 บ้านตายู(อสพป.32) นายไสว  วงศ์บา ครู อนุมัติ
294 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530699 บ้านหนองบัวทอง นายประกาศิต  ชูเสน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
295 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530699 บ้านหนองบัวทอง สาคร  คำหล้า ครู อนุมัติ
296 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530681 บ้านทุ่งสว่าง จารุณี  กาวีระ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
297 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530681 บ้านทุ่งสว่าง ณัฐปภัสร์  สำนักนิตย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
298 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530681 บ้านทุ่งสว่าง นายยุติวิชญ์  ดีเหมือนตระกูล พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม อนุมัติ
299 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530683 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) thitiphon  ketrut ครู อนุมัติ
300 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530683 บ้านจอก(ประชาสามัคคี) นายเฉลิม  นิสวงศ์ ครู อนุมัติ
301 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530679 บ้านสะพุง ณัฐภูมิ  แก้วพูล ครู อนุมัติ
302 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530682 บ้านหนองปิงโปง ไพโรจน์  ภูติยา ครู อนุมัติ
303 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530682 บ้านหนองปิงโปง supaporn  palasak ครู อนุมัติ
304 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530680 บ้านจานบัว นายบุญมี  ข้างน้อย ครูผู้ช่วย อนุมัติ
305 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530680 บ้านจานบัว นางสุกานดา   ชุ่มเย็น ครู อนุมัติ
306 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530684 บ้านเสื่องข้าว นายธนเดช  โพธิ์สาชัย ครู อนุมัติ
307 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530685 บ้านกระหวัน สุรีรัตน์  อุ่นจิตร ครู อนุมัติ
308 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530685 บ้านกระหวัน นางสมสตรี  วงค์แสง ครู อนุมัติ
309 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530814 บ้านท่าคล้อ นางบุญชุม  คำทอง ครู อนุมัติ
310 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530814 บ้านท่าคล้อ จันจิรา  พรมสิงห์ ครู อนุมัติ
311 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530815 บ้านหนองบักโทน สุกัญญา  พาลี ครู อนุมัติ
312 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530815 บ้านหนองบักโทน นายสมพร  พิิมพ์ประจบ ครู อนุมัติ
313 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530816 บ้านหนองคับคา นายพัฒนชัย  ชิณวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา อนุมัติ
314 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530816 บ้านหนองคับคา ศิริลักษณ์  สุขศิริ ครู อนุมัติ
315 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530817 บ้านโนนสำโรง นายกิตติคุณ  ทองทวี ครู อนุมัติ
316 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530817 บ้านโนนสำโรง นายจักรพันธ์  จันทะสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
317 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530818 บ้านหนองยาว นางสาวบังอร  ศรีผ่องใส ครู อนุมัติ
318 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530818 บ้านหนองยาว นายคุติพงษ์  ศรีอ่อน ครู อนุมัติ
319 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530819 บ้านคำสะอาด นายสิทธิชัย  พันธ์ศรี ครู คศ.1 อนุมัติ
320 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530819 บ้านคำสะอาด นายถาวร  แพงสกล ครู คศ.3 อนุมัติ
321 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530820 บ้านคำกลาง นายธนชัย   อุ่นอ้วน ชำนาญการ อนุมัติ
322 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530820 บ้านคำกลาง นิธิกานต์  กิ่งแก้ว ครู อนุมัติ
323 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530812 บ้านดอนเขียว นายเทิดศักดิ์   ยงทวี ครู อนุมัติ
324 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530800 อนุบาลเบญจลักษ์ นายทัศนพงศ์   โคพะนา ครู อนุมัติ
325 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530802 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) นายวสันต์  สืบมา ธุรการ อนุมัติ
326 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530802 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) วารุณี  ไชยขันตรี ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
327 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530803 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง นางสาวชระริน  พันธ์สวัสดิ์ ครู อนุมัติ
328 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530803 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง นายวีรวัฒน์  ดำลี ครู อนุมัติ
329 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) นางกานต์ติมา  เวชกามา ครู อนุมัติ
330 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530801 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) นายสมคิด  บานเย็น ครู อนุมัติ
331 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530804 บ้านหนองนกเขียน ประนอม   ชาวนา อนุมัติ
332 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530804 บ้านหนองนกเขียน นางสาวปิยะพร  ทำบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
333 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530805 บ้านเขวาธะนัง นิพิฐพนธ์  หอมศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
334 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530805 บ้านเขวาธะนัง นายสมชาย  กิ่งแก้ว ครู อนุมัติ
335 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530806 บ้านโนนจักจั่น พรภิมนต์  คำชุมภู ครู อนุมัติ
336 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530807 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว ธัญญารัตน์   พลฤทธิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
337 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530808 บ้านหนองหว้า นายอุทัย  บุญเต็ม ครู อนุมัติ
338 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) ศุภณัฏฐ์  ผลดี ครู อนุมัติ
339 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530809 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) ประกาย  ชาลี ครู อนุมัติ
340 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530810 บ้านเพ็ก ถาวร  ครองยุติ ครู อนุมัติ
341 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530810 บ้านเพ็ก นางสาวบุญหลาย  กล้าหาญ ครู อนุมัติ
342 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530811 บ้านหนองบัวใหญ่ ศิริประภา  แก้วคำ ครู อนุมัติ
343 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530811 บ้านหนองบัวใหญ่ ับัวลอน  คำศรี ครู อนุมัติ
344 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530821 บ้านหนองฮาง สมถวิล  บุญชิต ครู อนุมัติ
345 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530822 บ้านไผ่หนองแคน นายทองใบ  ไชยภักดี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
346 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530823 บ้านสร้างเม็ก วิชาญ  พุทธวงค์ ครู อนุมัติ
347 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530823 บ้านสร้างเม็ก นายสุรศักดิ์  ปราบเสียง ครู อนุมัติ
348 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย นางสาวศิริภรณ์   ขันชัย ครู อนุมัติ
349 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530824 บ้านกุดผักหนามคำน้อย กฤติยา  เวียนวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
350 3304 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 530825 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ นางสุวรรณี  สุนสาย ครู อนุมัติ