รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710032 บ้านหมากมี่ นางสาว  ทิพากร หาญหัก ครู อนุมัติ
2 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710032 บ้านหมากมี่ นางรำพรรณ  มิ่งไฃย ครู อนุมัติ
3 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710033 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) นายราชันย์  หมั่นจิตต์ ครู อนุมัติ
4 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710033 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) นางสมคิด  ห้องแซง ครู อนุมัติ
5 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710034 บ้านเค็ง นายวีระพัฒน์  กนกหงษ์ ครู อนุมัติ
6 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710035 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ นายสุชาติ  จึงเจริญ ครูพัสดุโรงเรียน อนุมัติ
7 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710036 บ้านนาใต้ นายสมพงษ์  นาคะวงศ์ ครู อนุมัติ
8 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710031 บ้านนาคำ ทิวา  เหลืองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
9 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710031 บ้านนาคำ นิวัฒน์  ไชยรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
10 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710029 บ้านค้อกุดลาด นางมะลิสด  บุญจูง ครู อนุมัติ
11 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710030 บ้านปากน้ำ นายนิพนธ์  ผูกพันธ์ ครู อนุมัติ
12 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710037 บ้านผาแก้ว khwanjai  Radapan ครู อนุมัติ
13 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710051 ประชาสามัคคี นางทองดี   พุทธรักษา ครู อนุมัติ
14 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710051 ประชาสามัคคี ทิวา  บุญณะ ครู อนุมัติ
15 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710065 บ้านแคกลางหงษ์ จุฑารัตน์  โพธิ์เอก ครู อนุมัติ
16 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710022 บ้านหนองปลาปาก นายนัฐพณ  ศุภสุข ครู อนุมัติ
17 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710022 บ้านหนองปลาปาก รินจักร  ลิ้มจิตรกร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
18 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710016 บ้านด้ามพร้า นิตยากรณ์  อินอ่อน ครู อนุมัติ
19 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710016 บ้านด้ามพร้า นางเมทินี  วีระกุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
20 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710017 บ้านนาดูน วรท  เกษเพ็ชร์ ธุรการ อนุมัติ
21 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710017 บ้านนาดูน วรท  เกษเพ็ชร์ ลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
22 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710018 บ้านขามใหญ่ นัฐพงศ์  เกษมทะเล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
23 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710019 บ้านหนองหว้า นางกุสุมาลย์  วันดี ครู อนุมัติ
24 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710020 บ้านหัวคำ ณฐชยพรรณ  จันทมาลา ครู อนุมัติ
25 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710050 บ้านหนองตอแก้ว นางวาสนา  ถูระวัน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
26 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710046 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ นายพรเลิศ  ภัยพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ อนุมัติ
27 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710046 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ นายนิคม  บุ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
28 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710047 บ้านสว่างหนองเสือ นางนวลศิริ  กออินทรื ครู อนุมัติ
29 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710048 บ้านหนองแต้ นางเข็มพร   ผาสุขนิตย์ ครู อนุมัติ
30 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710013 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา นางขนิษฐา  แสงงาม ครู อนุมัติ
31 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710013 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วรวิทย์  โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
32 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710009 บ้านท่าบ่อ นางสาวภาสินี  จันทร์พวง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710010 บ้านคูเดื่อ wichai  sarawan ครู อนุมัติ
34 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710011 บ้านทัพไทย อุษณีย์  ถิระพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
35 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710012 บ้านหนองแก เฉลิม  คำนวน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
36 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710012 บ้านหนองแก นายคนองเดช  พวงจันทร์ ครู อนุมัติ
37 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710006 วัดท่าวังหิน นางมะลิวัลย์  บุตรทองทิม ครู อนุมัติ
38 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710015 เมืองอุบล นางคณึงนิตย์  สมสอน หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน อนุมัติ
39 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710015 เมืองอุบล นางสวลี  บุญเจริญ ครู คศ.๓ อนุมัติ
40 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710001 อุบลวิทยาคม นางเกศมณี   วงศ์ชนะ ครู อนุมัติ
41 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710002 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ ทรงพล  สีหะวงษ์ ครู อนุมัติ
42 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710002 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ ประจักษ์  ก้อนแก้ว ครู อนุมัติ
43 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710003 อนุบาลอุบลราชธานี นางสาวธัญญ์รวี  กิตติมาจิรโรจน์ เจ้าหน้าที่ อนุมัติ
44 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710003 อนุบาลอุบลราชธานี นางสุวรรณี  ทองเรือง ครู อนุมัติ
45 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710004 ปทุมวิทยากร นางสาวศรีสมร  พละพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
46 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710005 บ้านปากห้วยวังนอง supavat  namcharoen ครู อนุมัติ
47 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710005 บ้านปากห้วยวังนอง suchart  hongsa รองผู้อำนวยการ อนุมัติ
48 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710045 บ้านสร้างหมากแข้ง Arunee  Plaungthuk ครูธุรการ อนุมัติ
49 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710045 บ้านสร้างหมากแข้ง นางวิไลลักษณ์  ทองสลับ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
50 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710042 บ้านปะอาว นางนุชนี   ทาตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
51 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710043 บ้านข่าโคม นางอุดร   ตระการไทย ครู อนุมัติ
52 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710061 บ้านนาเมือง กำจัด  หลักรัตน์ ครู อนุมัติ
53 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710062 บ้านนามึน จุรีรัตน์  วีระกุล ครู อนุมัติ
54 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710064 กิตติญาณอุปถัมภ์ อุโฆษ  อารีรัมย์ ครู อนุมัติ
55 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710059 บ้านปลาดุก อรุณี  ศรีสุข ครู อนุมัติ
56 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710060 บ้านยางลุ่ม สถาพร  ชาประวัง ครู อนุมัติ
57 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710007 กองบินอุบลสงเคราะห์ thani  chaiyarak ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
58 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710014 บ้านทุ่งขุนใหญ่ วไลภรณ์  บุญสงค์ ครู อนุมัติ
59 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710044 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) นายบัวผัน  ปลุกใจ ครู อนุมัติ
60 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710041 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) นายชำนาญศิลป์  กระดาดแดง ผู้อำนวยการ อนุมัติ
61 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710038 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) ปรีชา  ถิ่นขาม ธุรการ อนุมัติ
62 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710038 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์ ครู อนุมัติ
63 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710039 บ้านหนองช้าง นางสาวนุจรีย์  รินชารี ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
64 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710040 บ้านหนองไฮวิทยา นายฉันทลักษณ์   สังข์เกิด ครู อนุมัติ
65 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710023 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) ประสพพร  บวชไธสง ครู อนุมัติ
66 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710024 บ้านมะเขือ นายดุสิต  ศรไชย ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
67 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710025 บ้านท่าสนามชัย นางสาวอุมาพร  ไชยทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
68 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710026 บ้านจานตะโนน เสนอ  ศรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
69 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710026 บ้านจานตะโนน บัญชา  บังศรี ครู อนุมัติ
70 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710027 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) นายสุฤทธิ์  โทมุลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
71 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710027 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) จักรพงษ์  ผาละพรม ครู อนุมัติ
72 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710028 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สุรเชษฏ์  เวทมาหะ ครู อนุมัติ
73 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710028 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) บัณฑิต  จันทน์โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
74 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710049 บ้านหนองก่านคำไผ่ นายพิชัยพร  สายแวว ครู อนุมัติ
75 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710057 บ้านหนองมุก นางละไม  รองทอง ครู อนุมัติ
76 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710053 ชุมชนบ้านหัวเรือ ผ่องศรี  คำหว้า ครู อนุมัติ
77 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710054 บ้านหนองจำนัก นางวะรีพร  บุญคูณ ครู อนุมัติ
78 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710054 บ้านหนองจำนัก นายทองธาตุ  นิลภา ครู อนุมัติ
79 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710055 บ้านอ้น นางไกรสมร  หินกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้น อนุมัติ
80 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710056 บ้านสำราญ นายณรงค์  ชารีชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
81 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710056 บ้านสำราญ นายณรงค์  ชารีชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
82 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710175 บ้านกลางใหญ่ นายเทพพิทักษ์  ทองเพิ่ม ครู อนุมัติ
83 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710176 ประชานุเคราะห์วิทยา นางบริสุทธิ์ศรี  พลพวก ครู อนุมัติ
84 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710177 บ้านไผ่ นายเกรียงชัย  ผ่องศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
85 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710165 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) นางสาววิชญา  สุวรรณกูฏ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
86 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710165 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) นางพัชร์ธรา  พาชื่น ครู อนุมัติ
87 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710166 บ้านพับ นายไกรศรี  พุทธรักษา ครู อนุมัติ
88 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710167 บ้านก่อ นางวันเพ็ญ  วินทะไชย ครู อนุมัติ
89 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710168 บ้านเอ้ นางคำพอง  ศิริบูรณ์ ครู อนุมัติ
90 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710168 บ้านเอ้ นายประหยัด  ละมูลมอญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
91 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710169 บ้านโนนโพธิ์ วริศรา  แย้มสุข ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
92 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710169 บ้านโนนโพธิ์ นายเด่นชัย  พงษ์คำ ครู อนุมัติ
93 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710170 บ้านดงยาง นางสาวณภัทธิรา  ทองไทย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
94 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710170 บ้านดงยาง นางอรอนงค์  พรหมลาย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
95 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710171 บ้านท่าลาด อัจฉริยา  วสีสัตย์ พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) อนุมัติ
96 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710172 บ้านนามน เพ็ญศิริ  แสนศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710172 บ้านนามน สุเมธ  เจริญเชาว์ ครู อนุมัติ
98 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710164 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) นางสาวกุณฑรัตน์  สิมเสมอ ครู อนุมัติ
99 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710164 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) นางมนทิตา  กิตติโกสินทร์ ครู อนุมัติ
100 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710183 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) นายอรรถพร  สำเเภา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
101 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710184 บ้านกุดกะเสียน นายบรรจง  สุริยะ ครู คศ.3 อนุมัติ
102 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710185 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) นายพรชัย  สวัสดิวงษ์ ครู อนุมัติ
103 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710185 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) ยุทธพล  มหามาตร พนักงานราชการ อนุมัติ
104 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710186 บ้านนาดูน นางอรุณลักษณ์  บุญประสิทธิ์ ครู อนุมัติ
105 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) chanpen  boonned ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
106 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) สินทร  แพงบุดดี ครู อนุมัติ
107 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710190 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) จันทร์เพ็ญ  บุญเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
108 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710191 บ้านนาโพธิ์ นางสาวกัลยา   ลำพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
109 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710191 บ้านนาโพธิ์ นายชาตรี  สุทธวี ผู้อำนวยการ อนุมัติ
110 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710192 บ้านหนองขุ่น ธนธิป  ศิลากุล ครูพี่เลี้ยง อนุมัติ
111 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710192 บ้านหนองขุ่น นางละมัย  ส่งสุข ครู อนุมัติ
112 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710193 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ คนึงนิจ  ศิลากุล ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
113 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710193 บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ นางสาวนิศานาถ  จารุเศรษฐ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
114 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710194 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย วีระศักดิ์  ประทาย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
115 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710196 บ้านชีทวน นางนิตยา  ธานี ครู อนุมัติ
116 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710197 บ้านหวาง ปัทมาพร  บุญล้น ครู อนุมัติ
117 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710198 บ้านหนองฮีหนองแคน นางวานิตย์  ธานี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
118 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710199 บ้านหนองโนหนองดูน นายณรงค์  ขันชะลี ครู อนุมัติ
119 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710199 บ้านหนองโนหนองดูน นายณรงค์  ขันชะลี ครู อนุมัติ
120 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710200 บ้านท่าศาลา นางสาวสุภาพร  ศิริบูรณ์ ครู อนุมัติ
121 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710201 บ้านแดงหม้อ สำนวน  ภูพวก ครู อนุมัติ
122 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710202 บ้านทุ่ง sriporn  phonbamrer ครู อนุมัติ
123 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710202 บ้านทุ่ง ประดิษฐ์  จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
124 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710203 บ้านบุตร นายธวุฒิ  สุระวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
125 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710203 บ้านบุตร สุรสีห์  บุญสมัคร ครู อนุมัติ
126 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710189 บ้านโนนจานหนองแสง ไพรัช   สมบูรณ์ศรี ครู คศ.3 อนุมัติ
127 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710189 บ้านโนนจานหนองแสง นางสมปอง  สวัสดิวงษ์ ครู อนุมัติ
128 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710187 บ้านท่าค้อ สุวิมล  ทองแปลง ครู อนุมัติ
129 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710188 บ้านท่าไห(ไหทอง) ดวงกมล  ชิณบุตร ครู อนุมัติ
130 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710188 บ้านท่าไห(ไหทอง) นายสุชาติ  กิตติโกสินท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
131 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710204 บ้านทัน นายโสภา  ทองสลับ ครู อนุมัติ
132 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710205 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) นางพรรณรัตน์   ชายผา ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710205 บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) นายอิทธิศักดิ์  ทองดี ครู อนุมัติ
134 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710206 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) นายสายันต์  เกษมราช ครู อนุมัติ
135 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710207 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) นางนิภาพร  แสงทอง ครู อนุมัติ
136 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710208 บ้านแสงน้อย นิลาศ  มาสุข ครู อนุมัติ
137 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710209 บ้านป่าข่า ประยูร  เกษรัตน์ ครู อนุมัติ
138 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710209 บ้านป่าข่า นายพรชัย  ทางทอง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
139 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710210 บ้านโนนรัง สุริยา  บุญแท้ ครู อนุมัติ
140 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710210 บ้านโนนรัง นายปราโมทย์  ธายี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
141 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710211 บ้านนาผาย นางนุจรี  เรืองสุวรรณ ครุผู้ช่วย อนุมัติ
142 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710212 บ้านแก้งซาว นายวราวุธ  บุ้งทอง ครู อนุมัติ
143 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710212 บ้านแก้งซาว นางปุณยนุช   อุ่นจิตร ครู อนุมัติ
144 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710173 บ้านกอก ธนศักดิ์   ไกรสินธุ์ ครู อนุมัติ
145 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710173 บ้านกอก นางสาวพาสนา   เหมือนนส คร คศ3 อนุมัติ
146 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710174 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ สถิรา  เทือกพุดซา ครู อนุมัติ
147 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710179 บ้านไทยโพนทราย สิริญาภรณ์  สุรินโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
148 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710180 บ้านทุ่งใหญ่ นายกรวิท  นิลกิจ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
149 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710180 บ้านทุ่งใหญ่ สะอาด  ปิตคุณ ครู อนุมัติ
150 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710181 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) นางอรรถพร   ทวีศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
151 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710181 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) อุไรพร   สายบุบผา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
152 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710182 บ้านโนนดู่ ธนิษฐา   ภิญญศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
153 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710182 บ้านโนนดู่ นางรัชติยา  กากแก้ว ครู อนุมัติ
154 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710213 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี นางสาวปียานุช  ชนะพันธ์ ครู อนุมัติ
155 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710214 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) นายปัญญา  สีหาคุณ ครู อนุมัติ
156 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710215 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) Mauree  Jancharat ครู อนุมัติ
157 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710215 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) นางเนตรชนก  บรรหาร ครู อนุมัติ
158 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710216 บ้านยางขี้นก นายรักพงษ์  ดวงเนตร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
159 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710217 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) ruengrit  pumkaree ครู อนุมัติ
160 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710218 บ้านศรีสุข นางลำพูล  เถาว์โท ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
161 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710220 บ้านหนองห้างหนองกวาง ศรชัย  สุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
162 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710220 บ้านหนองห้างหนองกวาง พีระศักดิ์  ทะรารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
163 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710221 บ้านอีต้อม สมบัติ  บุญกอง ครู อนุมัติ
164 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710221 บ้านอีต้อม นายนิพนธ์  ประมูลพงษ์ ครู อนุมัติ
165 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710222 บ้านเค็งนาดี นายประธาน  พลศรี ครู อนุมัติ
166 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710224 บ้านดู่น้อย นายอุดม  กาละปัตย์ ครู อนุมัติ
167 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710228 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ขวัญใจ  กุลนาดา ครู อนุมัติ
168 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710229 บ้านปลาฝา เสาวคนธ์  พยัคฆพล พนักงานราชการ อนุมัติ
169 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710230 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง กัลยา  ทองอ่อน ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
170 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710230 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง นายบุญส่ง   บุญจำเนียร ครู อนุมัติ
171 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710231 บ้านศรีบัว นายพิสิฐ   บุญพร้อม ครู อนุมัติ
172 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710232 บ้านหนองเซือม นางปิยะพร  คำเสียง ครู อนุมัติ
173 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710233 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ นายยงยุทธ  พยัคฆพล ครู อนุมัติ
174 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710234 บ้านขามป้อม นางนิภา  ประกอบแสง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
175 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710235 บ้านกุดตากล้า นายนิพนธ์  มุ่งหมาย ครู อนุมัติ
176 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710235 บ้านกุดตากล้า สโรชา  ถมนาม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
177 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710195 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) กนกวรรณ  ส่งสุข ธุรการ อนุมัติ
178 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710227 บ้านคำหมีหนองข่า นางวงเดือน   สุภาคาร ครูโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า อนุมัติ
179 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710225 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) ประยงค์  สามาอาพัฒน์ ครู อนุมัติ
180 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710225 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) ประยงค์  สามาอาพัฒน์ ครู อนุมัติ
181 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710226 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) นายสกุล  บุญนิรันดร์ ครู อนุมัติ
182 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710226 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) นางจงรักษ์  ศรีสรรค์ ครู อนุมัติ
183 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710223 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) นายณัฐนันท์  ต้นโพธิ์ ครู อนุมัติ
184 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710219 บ้านป่าก่อ นายสุนทร  สมบัติไทย ครู อนุมัติ
185 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710219 บ้านป่าก่อ นางสุภาพร  บุญวัน ครู อนุมัติ
186 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710236 บ้านท่าวารี นางสาวศดาภรณ์  บริสุทธิ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
187 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710236 บ้านท่าวารี นายสุวิทย์  ธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
188 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710237 บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) เสถียร  กุลนาดา ครู อนุมัติ
189 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710238 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) นางพรปวีณ์  ศรีบุดดา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
190 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710238 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) นายสนกรี  ทองสันต์ ครู อนุมัติ
191 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710239 บ้านวังถ้ำ นายเจริญ  บุดดีเสาร์ ครู อนุมัติ
192 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710239 บ้านวังถ้ำ สงกา  สายสุข ครู อนุมัติ
193 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710240 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) อุบลวรรณ  คำเพราะ ธุรการ อนุมัติ
194 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710240 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สุนทร  พรหมลาย ครู อนุมัติ
195 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710241 ศรีศึกษา นางอนงค์นิตย์  ธรรมกิตติพันธ์ ครู อนุมัติ
196 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710241 ศรีศึกษา วรรณภา  จันทร์หอม ครู อนุมัติ
197 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710708 บ้านดุมใหญ่ดงยาง นายสมพงษ์  สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
198 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710708 บ้านดุมใหญ่ดงยาง สมพงษ์  สมบรูณ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
199 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710709 บ้านบัวยาง นายโอภาศ  วุฒิเศลา ผู้อำนวยการ อนุมัติ
200 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710709 บ้านบัวยาง นายมุณี  สุระเสียง ครู อนุมัติ
201 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710710 ชุมชนบ้านหนองแสง นายชาตรี  ยิ่งยืน ครู อนุมัติ
202 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710710 ชุมชนบ้านหนองแสง ณัฐวุฒิ  วิรุฬหวิทยา ครู อนุมัติ
203 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710711 บ้านท่าลาด นายฮิมทัย  เต็งรัตนประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
204 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710711 บ้านท่าลาด นางอรอุมา  บัวผาง พนักงานราชการ อนุมัติ
205 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710725 บ้านเตย นายฤทธิศร  เฉลิมศรี ครู อนุมัติ
206 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710701 บ้านหนองเค็ม นายสมร  ไชยชาติ ครู อนุมัติ
207 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710704 บ้านโนนขวาวนายูง นางสาวเบ็ญจรงค์  พันธ์แก้ว ครู อนุมัติ
208 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710697 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สุรชัย  กอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
209 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710698 บ้านน้ำคำน้อย นางสรินยา  มณีเขียว ครู อนุมัติ
210 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710698 บ้านน้ำคำน้อย วิจิตรา  สืบสิมมา ธุรการ อนุมัติ
211 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710699 บ้านคำเกิ่งหนองจิก นางพัชนี  ลีลาศ ครู อนุมัติ
212 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710699 บ้านคำเกิ่งหนองจิก นายสนิท  โทแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
213 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710699 บ้านคำเกิ่งหนองจิก นางสาวเพชรรัตน์   กันตะนะ ครูธุรการ อนุมัติ
214 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710700 บ้านผาสุกหนองซองแมว อัมพร  ง้าวทอง ครู อนุมัติ
215 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710727 บ้านหนองคูทรายมูล นายสำอาง  มุจรินทร์ ครู อนุมัติ
216 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710727 บ้านหนองคูทรายมูล นายประเสริฐ  จำปาหอม ครู อนุมัติ
217 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710728 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) นางยุพาพร  โพธิ์พรหม ครู อนุมัติ
218 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710728 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) นายรุ่งอรุณ  สารบูรณ์ ครูธุรการ อนุมัติ
219 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710731 บ้านนาเลิง สัมพันธ์   แหวนหล่อ ธุรการ อนุมัติ
220 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710732 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย ศศิกานต์  สาสงวน พนักงานราชการ อนุมัติ
221 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710732 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย นายกิ่มชัย  นนทสิน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
222 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710751 บ้านผือ นางสาวเรณู  เข็มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
223 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710752 บ้านโนนรังใหญ่ นางสาววาสนา  เป็นมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
224 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710749 ประชาสามัคคี นายธีระพงษ์   แสงสว่าง พนักงานราชการ อนุมัติ
225 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710750 บ้านหนองมะทอ นายชัยวัฒน์  ปะจะเนย์ ครู อนุมัติ
226 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710746 บ้านไผ่ใหญ่ อรพิณ  อ่อนจงไกร ครู อนุมัติ
227 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710747 บ้านแสงไผ่ นางสาวจุรีรัตน์  เพ็ชรรักษา ครูธุรการ อนุมัติ
228 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710734 บ้านโพนแพง นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน ครู อนุมัติ
229 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710735 บ้านเป็ดฟากทุ่ง สุภาพร  นารักษ์ ครู อนุมัติ
230 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710735 บ้านเป็ดฟากทุ่ง Ladda  Tooncharoen ครู อนุมัติ
231 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710738 บ้านผึ้ง(สามัคคี) yuphin  junrasri ครู อนุมัติ
232 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710738 บ้านผึ้ง(สามัคคี) นายนิวัติ  วีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
233 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710695 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) Paijit  Kiewcham ครู อนุมัติ
234 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710695 บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) บุญปอง  ก้อนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
235 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710684 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) นางสุวิมล  แสงบุญ ครู อนุมัติ
236 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710685 บ้านเทพา นายประวัติ  กาฬเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
237 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710685 บ้านเทพา นางยุพา  ประธาน ครู อนุมัติ
238 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710686 บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ นางดรุณี  ธรรมเจริญ ครู อนุมัติ
239 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710687 บ้านหนองขอนดอนยูง นางบุญเพ็ง  ศิริขันธ์ ครู อนุมัติ
240 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710688 บ้านตำแย นางมาลินี  สมสกุลชัย ครู อนุมัติ
241 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710688 บ้านตำแย นายอภินันทิชัย  แกระหัน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
242 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710745 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง ประวัติ  กาฬเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
243 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710748 บ้านโนนรังน้อย ปริยานุช  โชคนัติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
244 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710712 ชุมชนบ้านหนองขุ่น นางสาวอัญญาพัชร  ใจชื่น ครู อนุมัติ
245 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710713 บ้านยางโยภาพ พิศิษฐ์  เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
246 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710714 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า นางจุฑารัตน์  แผ้วไธสง ครู อนุมัติ
247 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710715 บ้านหนองผำ นายธีรศักดิ์  เกษเพชร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710718 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายสมชาย  ยิ่งยืน ครู อนุมัติ
249 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710739 บ้านหนองแฝกยางเครือ นายผัน  ชมภูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
250 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710739 บ้านหนองแฝกยางเครือ แสงมณี  โอรสไตรรัตน์ ครู อนุมัติ
251 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710691 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม นายทศพล  บุดดาซุย ครู อนุมัติ
252 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710692 บ้านยางเทิง นางสาวธนาภรณ์  รัตนบวร ครูอัตรจ้าง อนุมัติ
253 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710696 บ้านนาดีทุ่งเจริญ นางจิราภรณ์  ศิริพัฒน์ ครู อนุมัติ
254 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710696 บ้านนาดีทุ่งเจริญ นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์ ครู อนุมัติ
255 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710693 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) นายพาลณรงค์  จิตรณรงค์ ครูธุรการ อนุมัติ
256 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710694 บ้านหนองบัวแดง นางสาวนิตยา  บุญสุข ครู อนุมัติ
257 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710737 บ้านก่อบึง อภิรดี  ภาระวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
258 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710737 บ้านก่อบึง นางนันทภรณ์  ศรีสังข์ ครู อนุมัติ
259 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710736 บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) ไพลิน  เกษทอง ครู อนุมัติ
260 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710736 บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) นางวิรัตน์  สายแวว ครู คศ.3 อนุมัติ
261 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710733 บ้านหนองไข่นก พิทยา  จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
262 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710723 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) นายวิรัช  กานานนท์ ครู อนุมัติ
263 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710723 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) นายเมทนี  แก้วอาษา ครู อนุมัติ
264 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710724 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) นายพัฒนพงษ์  สาระ ครู อนุมัติ
265 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710724 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) นายปัญญา  สรรพสาร ครู อนุมัติ
266 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710703 บ้านหนองแสงหนองเม็ก นายประพันธ์  ชลกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
267 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710702 บ้านไพบูลย์ วิทยา  พิณโท ครู อนุมัติ
268 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710702 บ้านไพบูลย์ มังกร  องอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
269 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710689 บ้านสร้างมิ่ง สมศักดิ์  สังวิบุตร ครู อนุมัติ
270 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710721 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) ชลฑิชา  หลินหะตระกูล ครู อนุมัติ
271 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710722 บ้านหนองเมืองน้อย นางสาวเบญจพร  แก่นมั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
272 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710722 บ้านหนองเมืองน้อย ดวงกมน   อยู่สุข ครู อนุมัติ
273 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710722 บ้านหนองเมืองน้อย ดรุณี  แซ่โง้ว ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
274 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710719 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) นางสมคิด  บุญชู ครู อนุมัติ
275 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710720 บ้านนาขามดอนติ้ว ปราณี  ใจบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
276 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710740 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า จันทกานต์   ศรีปาน ครู อนุมัติ
277 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710740 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า จันทกานต์  ศรีปาน ครู อนุมัติ
278 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710741 บ้านโพนเมืองมะทัน pakpoom  sittipol ครู อนุมัติ
279 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710741 บ้านโพนเมืองมะทัน นายกฤษดา  สุภศร รองผู้อำนวยการชำนาญการ อนุมัติ
280 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710742 บ้านวังมนเดือยไก่ witaya  Tongjul ครู อนุมัติ
281 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710743 บ้านดอนแดง อริศรา  ทองเหลือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
282 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710744 บ้านทุ่งใต้ นายนรินทร์  วุฒิพรหม ครู อนุมัติ
283 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710729 บ้านเหล่าบาก นายยุทธนา   ไชยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
284 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710730 บ้านนาไร่ใหญ่ นางสำราญ  เทพารักษ์ ครู อนุมัติ
285 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710726 บ้านหนองฮาง นราธิป  ชาตรี ครู อนุมัติ
286 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710690 บ้านดอนประทาย ณัทพงศ์  แก้วลี ครู อนุมัติ
287 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710690 บ้านดอนประทาย รวีวรรณ  เหล่าเรือน ธุรการ อนุมัติ
288 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710707 บ้านเศรษฐี นายทองคำ  สุขไชย ครู อนุมัติ
289 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710707 บ้านเศรษฐี นายพิทักษ์  ทองดี ครู อนุมัติ
290 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710705 บ้านหนองหลัก นายพีระพงษ์   สายทิพย์ ครู(หัวหน้าพัสดุโรงเรียน) อนุมัติ
291 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710706 บ้านสงยางดอนไม้คูณ นางอมรรัตน์  แวงสุข ครู อนุมัติ
292 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710706 บ้านสงยางดอนไม้คูณ นายวรเชต  ชายแก้ว ครู อนุมัติ
293 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710717 บ้านโนนชาติยูง นางวิภาวรรณ  ชายแก้ว ครู คศ.3 อนุมัติ
294 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710716 บ้านขมิ้น บุญเพ็ง  เสสแสงศรี ครู อนุมัติ
295 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710954 บ้านคำไฮใหญ่ นภารัตน์  บุระมาศ ครู อนุมัติ
296 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710955 บ้านหนองแล้ง นางสุภาพร  นามแดง ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
297 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710956 บ้านหนองหิน นางขนิษฐา  อาทิเวช ครู อนุมัติ
298 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710956 บ้านหนองหิน นายสมหมาย  วงศ์ด้วง ครู อนุมัติ
299 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710961 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) นายนัคราช  หล่าบรเทา ครู อนุมัติ
300 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710962 บ้านกุดกั่ว นางสาวนวล  สิมารักษ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
301 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710962 บ้านกุดกั่ว นางฐิตาภรณ์  บุดดารมย์ ครู อนุมัติ
302 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710963 บ้านยาง นางจักรรัตน์  เส้นทอง ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
303 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710963 บ้านยาง นางนุชรี  จันทรเกษม ธุรการ อนุมัติ
304 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710963 บ้านยาง นางสุกัญญา  แสนทวีสุข ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
305 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710964 บ้านวังพระวังไฮ นายปัญญา  พรหมกสิกร ครู อนุมัติ
306 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710965 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) พิสมัย  สรรพสาร ครู คศ. 3 อนุมัติ
307 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710965 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) นางทาริกา  ปาณะวงศ์ ครู อนุมัติ
308 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710966 บ้านท่าเมือง นายสว่าง   หาระสาย นักการภารโรง อนุมัติ
309 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710967 บ้านยางกะเดา อาภรณ์  คำชุมภู ครู อนุมัติ
310 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710968 บ้านสว่างโนนสวาง นางเพชรา  พิชญ์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
311 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710969 บ้านโอดนาดี ไพรินทร์  สูนานนท์ ครูชำนาญการพิเศ อนุมัติ
312 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710969 บ้านโอดนาดี สุพิศ   แสนทวีสุข ครูชำนาญการ อนุมัติ
313 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710970 บ้านกระบูน นางศิริรัตน์  สินโพธิ์ ครู อนุมัติ
314 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710957 บ้านท่าศิลา kulab2506  นางกุหลาบ ทังนะที ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
315 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710957 บ้านท่าศิลา มลฤดี  รัตนกุล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
316 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710958 บ้านเหล่าแดง นางเพชรา   ไม้ด่าน ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
317 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710959 บ้านค้อ นายอนุพงศ์  พิชญ์ประเสริฐ ครู อนุมัติ
318 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710959 บ้านค้อ นางหทัยรัตน์  จตุรภัทรวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
319 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 710960 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ นางสำราญ  สมหวัง ครู อนุมัติ
320 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711011 บ้านแพง สักดิ์  สินปรุ ครู อนุมัติ
321 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711011 บ้านแพง ไพศาล  พิลาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพง อนุมัติ
322 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711012 บ้านจิก พิเชษฐ์  สมชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
323 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711013 บ้านแสง จันทร์เพ็ญ  กำลังงาม ครู อนุมัติ
324 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711013 บ้านแสง สันทัด  บุญอ่อน ครู อนุมัติ
325 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711014 บ้านหนองเป็ด สุวิทย์  ทองงอก ครู อนุมัติ
326 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711015 ชุมชนโพนเมืองวิทยา นางสุภาพร  น้อยแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
327 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711015 ชุมชนโพนเมืองวิทยา ชนาวุฒิ  พรมสาร ครูชำนาญการ อนุมัติ
328 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711016 บ้านขามน้อย ธนรัตน์  คำควร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
329 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711016 บ้านขามน้อย อภินันท์  งามศรี ครู อนุมัติ
330 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711017 บ้านคำไหล นางสมร  สายแวว ครู อนุมัติ
331 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711017 บ้านคำไหล วัชรี  โชคชัย ครู อนุมัติ
332 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711018 บ้านหาด นายพงษ์ศักดิ์  ตรีรัตน์ ครู อนุมัติ
333 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711019 บ้านหนองมะแซว นายอิศรา  บุญสกุล ครู อนุมัติ
334 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711020 บ้านสร้างถ่อ พักตรวิภา  บรรเทิงสุข ครู อนุมัติ
335 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711021 บ้านธรรมละ พัชรินทร์  ดวงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
336 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711021 บ้านธรรมละ นายชัยณรงค์  น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
337 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711022 บ้านรังแร้ง maliwan  saima ครูพนักงานราชการ อนุมัติ
338 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711022 บ้านรังแร้ง นายเฉลิมกิติ์  แจ่มกระจะ ครู อนุมัติ
339 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711023 บ้านดอนกลอยนากลาง กฤษณา  แสวงผล ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
340 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711024 บ้านหนองบก นางวันเพ็ญ  ไขลายหงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
341 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711024 บ้านหนองบก นายประยุทธ  เกณทวี ครู อนุมัติ
342 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711025 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัชรินทร์  ใจแก้ว ธุรการ อนุมัติ
343 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711026 บ้านแต้เก่า มนัส  ทาจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
344 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711027 บ้านคำไฮน้อย สุชัญญา  บริสาร ครู อนุมัติ
345 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711028 บ้านนาขมิ้น นายสุรพล  สุตัญตั้งใจ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
346 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711029 บ้านดูน นางพรทิพย์  สมสอน ครู อนุมัติ
347 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711030 บ้านแต้ใหม่ นันทิยา  สร้อยนาค ครู อนุมัติ
348 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711009 บ้านเหล่าคำ ปกรณ์  หลักทอง ครู อนุมัติ
349 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711009 บ้านเหล่าคำ นางสาววิภาดา  สายประเสริฐ ครู อนุมัติ
350 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711010 บ้านนาไผ่ นายนักรบ  บุญเหลี่ยม ครู อนุมัติ
351 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711010 บ้านนาไผ่ นายธวัช  พรมลุน ช่างไม้ อนุมัติ
352 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711006 บ้านเหล่าเสือโก้ก นายชาติชาย   สุปันนุช ครู อนุมัติ
353 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711006 บ้านเหล่าเสือโก้ก นายชาติชาย  สุปันนุช ครู อนุมัติ
354 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711007 บ้านเป้า นายกฤษฎา  เดชคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
355 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711007 บ้านเป้า ฐิติพร  ล่ำสัน ครู อนุมัติ
356 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711007 บ้านเป้า สมใจ  เกณทวี ครู อนุมัติ
357 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711008 บ้านเหล่าแค นางวันวิสาข์   รื่นนุสาน ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
358 3401 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 711008 บ้านเหล่าแค นายภานุวัฒน์  พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแค อนุมัติ