รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710126 บ้านนาขนัน นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน ครู อนุมัติ
2 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710127 บ้านแก้งเหนือ ดลหทัย  จำปาโท ครูผู้ช่วย อนุมัติ
3 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 บ้านนาแมด ภูชิชย์  ไชยะนา ครู คศ.1 อนุมัติ
4 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 บ้านนาแมด soodjai  daengsa-ard ครู อนุมัติ
5 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 บ้านนาแมด นายบุญศรี  โพธิ์ตาด ครู อนุมัติ
6 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 บ้านนาแมด นฐพร   ชูญาติ ศศ.2 อนุมัติ
7 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710125 บ้านนาตาลเหนือ สุรเชษฎ์  เพ็ญพร ครู อนุมัติ
8 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710125 บ้านนาตาลเหนือ นายสำราญ  ใบยพฤกษ์ ครู อนุมัติ
9 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710125 บ้านนาตาลเหนือ นางพิกุล  ผลจันทร์ ครู อนุมัติ
10 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710123 ชุมชนบ้านขามป้อม นางวิยะดา  สันตพันธ์ ครู อนุมัติ
11 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710124 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) มณเฑียร  พิมพไกร ครู อนุมัติ
12 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710124 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัตนะชาติ  อุ่นเจริญ ครู อนุมัติ
13 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710100 บ้านทรายพูล นางพัชรินทร์   นิธิยานันท์ ครู อนุมัติ
14 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710100 บ้านทรายพูล วยุพักตร์  คำกุณา ครู อนุมัติ
15 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม ผุสดี  ก้อนโคตร ครู อนุมัติ
16 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม นางสุมาลี  สีพิมพ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
17 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม วรัญญา   วงศ์จันทร์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
18 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710097 บ้านไทรย้อย นางพิกุล  ฤทธิสุทธิ์ ครู อนุมัติ
19 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710097 บ้านไทรย้อย นางอภินันต์  พระสุจันทร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
20 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710098 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง นายไพบูลย์  นามณีย์ ครู อนุมัติ
21 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710098 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง พัชรี  เจริญพงศ์ทวีสิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
22 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710095 เขมราฐ สัมฤทธิ์  ทองทับ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
23 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710095 เขมราฐ นายธนวัฒน์  ศรีบัว ครู อนุมัติ
24 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710096 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ นางสมาพร   ทุมมากรณ์ ครู อนุมัติ
25 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710103 บ้านหนองหลวง นายไสว  อาจหาญ ครู อนุมัติ
26 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710106 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง ฉัตรภาพร  วงศ์ชินวิทย์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
27 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710117 ชุมชนบ้านเจียด นายโกวิทย์  วิลามาศ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
28 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710118 บ้านนานวน ยุทธพงษ์  บุตรวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
29 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710130 บ้านนาแวง นางสาวจิราพร  โคตรนนท์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
30 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710130 บ้านนาแวง maleerat  laoson ครู อนุมัติ
31 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710131 บ้านบุ่งวิทยา นายบรรจบ  เหล่าเรือน ครู อนุมัติ
32 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710131 บ้านบุ่งวิทยา นายสุพร  คุณพาที ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
33 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 บ้านโบกม่วง นางสาวสถาพร  วงษ์ใหญ่ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
34 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 บ้านโบกม่วง piyaphong  thothoomphol ครู อนุมัติ
35 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 บ้านโบกม่วง อมรรัตน์  ทองสุทธิ์ ครู อนุมัติ
36 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710133 บ้านลาดหญ้าคา พรวิไล  กลมเกลี้ยง พนักงานราชการ อนุมัติ
37 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710134 บ้านนาเมือง พัทยา  สาสนาม ครู อนุมัติ
38 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710105 บ้านนายูง นางสุนิรัตน์   แก้วกลึงกลม ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
39 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710105 บ้านนายูง นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง ครู อนุมัติ
40 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710107 บ้านโนนสูง นายธนารักษ์  กันยะกาญจน์ ธุรการ อนุมัติ
41 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710104 บ้านป่าติ้ว อมรรัตน์  แท่นคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
42 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 บ้านหนองนกทา นายพิเรนทร์  โคตรสา ครู อนุมัติ
43 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 บ้านหนองนกทา Ratanaphon  Khajatmonthin ครู อนุมัติ
44 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 บ้านหนองนกทา บรรชา  ลุหาเกตุ ครู อนุมัติ
45 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 บ้านหนองนกทา อนุชา  ศรีลาศักดิ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
46 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710102 ตชด.ทองพูนพิทยา นางสาวชรินทิพย์  ทานุมา ครู อนุมัติ
47 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 บ้านหนองผือ หนึ่งฤทัย  โมระดา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
48 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 บ้านหนองผือ เย็นจิตร  ชิงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
49 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 บ้านหนองผือ สุอัญชนา  ศรีลาชัย ครู อนุมัติ
50 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710110 บ้านพนมดี มริสา  อัปกาญจน์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710110 บ้านพนมดี นายเชิด  นนทะใส ครู คศ.3 อนุมัติ
52 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710113 บ้านแก้งหลักด่าน พยอม  เสนาใหญ่ ครู คศ.3 อนุมัติ
53 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710114 บ้านโคกสว่าง อุราวรรณ  ทองลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
54 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710115 บ้านบาก พิมพร  วังคะฮาต ครู อนุมัติ
55 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 บ้านบึงหอม นายปฏิพล  ช้างสาร ครู อนุมัติ
56 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 บ้านบึงหอม นายปฏิพล  ช้างสาร ครู อนุมัติ
57 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 บ้านบึงหอม พจนีย์  พระสว่าง ครู อนุมัติ
58 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 บ้านคำหาด ประดิษฐ์  ทองพอก ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
59 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 บ้านคำหาด นางสาวภาวิณี  แสงก่ำ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
60 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 บ้านคำหาด เอกรัตน์  วงศ์เคน ครู อนุมัติ
61 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710109 บ้านนาหว้าเหนือ โผน  ทองเนตร ครู อนุมัติ
62 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710109 บ้านนาหว้าเหนือ นางสุธิดา  ธรรมสัตย์ ครู อนุมัติ
63 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710111 บ้านป่าข่า พลอยไพลิน  โพธิ์เมือง พนักงานราชการ อนุมัติ
64 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710111 บ้านป่าข่า วิทยา  ทองเหลือง ครู อนุมัติ
65 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710111 บ้านป่าข่า พะนีวัลย์  ภูธา ครู อนุมัติ
66 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม นายสุรชัย   อัปกาญจน์ เจ้าที่พัสดุ อนุมัติ
67 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม นายวัชรพล  ขันธุแสง ครู อนุมัติ
68 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม ชุติมาพร  พันธ์คำภา ครู อนุมัติ
69 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม เชิดศักดิ์  ขันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
70 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม เถาว์มณี  เถาว์คูณ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
71 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710119 บ้านม่วงเฒ่า วันนา  ตุนา ครู อนุมัติ
72 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710119 บ้านม่วงเฒ่า ภรสิริ  แรกเรียง ครูโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า อนุมัติ
73 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710120 บ้านห้วยยาง นางทราทร  สังขะวรรณ์ ครู อนุมัติ
74 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710121 บ้านอีเติ่ง นายศักดรินทร์  พรมทอง ครู อนุมัติ
75 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710122 บ้านนาชุมใต้ นิภาพร  พูลทวี ครู อนุมัติ
76 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710122 บ้านนาชุมใต้ นายธวัชชัย  เกษียร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
77 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710336 บ้านกระเดียน นางพิชยา  พรหมจันทร์ ครู อนุมัติ
78 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710336 บ้านกระเดียน กฤษณา  จัมปะโสม ครู อนุมัติ
79 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) นางธาริกา  เจียมประเสริฐบุญ ครู อนุมัติ
80 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) นายสามารถ  พืชหมอ ครู อนุมัติ
81 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710338 บ้านนาหว้า นายไพบูลย์  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
82 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710354 บ้านกุดยาลวน ศันสนีย์   นนท์พละ ครู อนุมัติ
83 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710356 บ้านคึม kampa  boonyung ครู อนุมัติ
84 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710356 บ้านคึม พรธิดา   พัชราศิริกุล ธุรการ อนุมัติ
85 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710359 บ้านกาจับ ศิรินญา  คำภู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
86 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710359 บ้านกาจับ Chutiyakan  Boontho ครู อนุมัติ
87 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710343 บ้านกุศกร วาสนา   สุดหล้า ครู อนุมัติ
88 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710344 บ้านลาดสมดี นายจรัส  ถนอมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
89 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 บ้านศรีสุข ลักษุณา  ทวยมาตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
90 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 บ้านศรีสุข นางจินตนาพร  ศรีชัย ครู อนุมัติ
91 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 บ้านศรีสุข สายันต์  สิงห์สิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
92 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710355 บ้านหนองเอาะหนองสิม จันทร์ศรี  มหานิติพงษ์ ครู อนุมัติ
93 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710353 บ้านคำสมิง วรัญญา  โสภะวงศ์ ข้าราชการครู อนุมัติ
94 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710352 บ้านเกษม พัชราพร  แสงฉาย ครู อนุมัติ
95 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710352 บ้านเกษม นายอภิรัตน์  อ่อนตาม ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
96 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710357 เกษมบ้านนาคำ นางสุดจิตร  โพธิตาด ครู อนุมัติ
97 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710358 บ้านกึ่งพุทธกาล นายประดิษฐ์  อุทุม ครู อนุมัติ
98 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710368 บ้านขามเปี้ย มาลัย  จินดาศรี ครู อนุมัติ
99 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710368 บ้านขามเปี้ย นางสุกาญจนา  ชาติสมร ครู อนุมัติ
100 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710369 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข chavengsak  sainetr ครู อนุมัติ
101 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710370 บ้านดอนตะมุน นางเพชรศรี  สายเนตร ครู อนุมัติ
102 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710370 บ้านดอนตะมุน จรูญ  ดาผา ครู อนุมัติ
103 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710371 บ้านนาตาหมุด นายสถิตย์  ดาวัลย์ อนุมัติ
104 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710372 บ้านบ่อหิน จักริน  เครืองาม ครู อนุมัติ
105 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710372 บ้านบ่อหิน วรวิทย์  มาลาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
106 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 บ้านดอนหมูวิทยา seeda  boonon ครู อนุมัติ
107 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 บ้านดอนหมูวิทยา อัครชัย  สุยังกุล ครู อนุมัติ
108 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710388 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง นางสาวปิ่นแก้ว  พรหมลาย ครู อนุมัติ
109 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710389 บ้านนาคิแลน ชัยณรงค์  ใจเดี่ยว ครู อนุมัติ
110 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710366 บ้านดอนทับช้าง นางพิมพ์ภัทรา  วรรณวัตร ครู อนุมัติ
111 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710364 บ้านดอนใหญ่ จงจิตต์  ตาน้อย ครู อนุมัติ
112 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710375 บ้านคอนสาย พิชญา  วรรณศรี ครู อนุมัติ
113 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710375 บ้านคอนสาย นายอุทิศ  บุญเติม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
114 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710376 บ้านสร้างโพน นายทรงวุฒิ  ศรีพงษ์ชัย ครู อนุมัติ
115 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710376 บ้านสร้างโพน วิไลรัตน์  ดับพิษ ครู อนุมัติ
116 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710377 บ้านโป่งน้อย รณรงค์  พรมสอน ครู อนุมัติ
117 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710379 บ้านนาคำวิทยา perayut  boonyen ครู อนุมัติ
118 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710379 บ้านนาคำวิทยา นางคิด  พันธิมาตร ครู อนุมัติ
119 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710380 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) นายอนันต์  ทาสา ครู อนุมัติ
120 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710361 บ้านฮี นายไชยา  ฉ่ำเมืองปักษ์ ครู อนุมัติ
121 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710361 บ้านฮี นายอภิวัฒน์  ชุมจันทร์ ครู อนุมัติ
122 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710362 บ้านแพง นายปราชญ์ศิลป์  โสมณวัฒน์ ธุรการ อนุมัติ
123 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710362 บ้านแพง ศราวุธ  วงศ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพง อนุมัติ
124 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710367 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นายธนพูน  นามบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710402 บ้านคำไหล กรภาณศฤจ  ขันตี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
126 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710351 บ้านแอมเจริญ ไมตรี  ชุลีกร ครู อนุมัติ
127 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710349 บ้านโคกน้อย ประภาส  แก้วกลึงกลม ครู อนุมัติ
128 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710350 บ้านโคกใหญ่ จิตรา  พลศักดิ์ ครู อนุมัติ
129 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710348 บ้านโคกจาน กีรตินัย  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
130 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710385 บ้านเสาธงใหญ่ นายชาญณรงค์  เหง้าเกษ ครู อนุมัติ
131 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710386 บ้านนาเดื่อ รณิดา  แห่งธรรม ครู อนุมัติ
132 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710384 ชุมชนบ้านเซเป็ด นางเกษร  อินทร์สด ครู อนุมัติ
133 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710365 ตระการพืชผล นาย  สมถวิล ยืนยิ่ง ครู อนุมัติ
134 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710365 ตระการพืชผล ณรงค์  ตุ้มสังข์ทอง ครู อนุมัติ
135 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 บ้านตระการ นางวิชุนีย์  ทวีท้าว ครู อนุมัติ
136 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 บ้านตระการ sarunyar  krootsan ครู อนุมัติ
137 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 บ้านตระการ นางวิชุนีย์  ทวีท้าว ครู อนุมัติ
138 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710419 บ้านโพนเมือง อุบล  พลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
139 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710420 บ้านเอ็นอ้า ธัญธิญา  ศิริญาณ ธุรการ อนุมัติ
140 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710420 บ้านเอ็นอ้า นางลำไพร  บุญประสาน ครู อนุมัติ
141 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710421 บ้านดอนหมู นายบุญเดช  โสมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนหมู อนุมัติ
142 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710391 บ้านตากแดด นันทยาพร  ควรชม ครู อนุมัติ
143 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710391 บ้านตากแดด สิทธิโชค  ประสาน ครู อนุมัติ
144 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น นายธีร์วรา  ดาวัลย์ ธุรการ อนุมัติ
145 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น pratueng  tongpen ครู อนุมัติ
146 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น กัลยานี   ุภูงาม พนักงานราชการ อนุมัติ
147 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ศรีประไพร  ประทุมทอง ครู อนุมัติ
148 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) เอมอร  โคตรพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
149 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) อริษา  ทีรวม ธุรการ อนุมัติ
150 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710381 บ้านถ้ำแข้ นางสาวกัญญาณี  พรหมจรรย์ ครู อนุมัติ
151 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710381 บ้านถ้ำแข้ นงคราญ  วงเวียน ครู อนุมัติ
152 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710382 บ้านคำแคน นางนิตยา  วงศ์งาม ครูโรงเรียนบ้านคำแคน อนุมัติ
153 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710378 บ้านห้วยที Khanittha  Banpracha ครู อนุมัติ
154 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710378 บ้านห้วยที จีรศักดิ์  ภาระเวช ครู อนุมัติ
155 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710342 บ้านโนนสูงโนนสำราญ นายสารทูล   ศรีถม ครู อนุมัติ
156 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710398 บ้านนาส้มมอ pitak  charoenchai ครู อนุมัติ
157 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710413 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) นายบุญจันทร์  ไพอุปรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
158 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710414 บ้านแก้งอะฮวน นายเริงฤทธ์   สมสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
159 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710411 บ้านท่าหลวง มานะ  แดนดี ครู อนุมัติ
160 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710390 บ้านดอนจิก ไพรัตน์  บุญธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
161 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710390 บ้านดอนจิก นางณิพินฐา  อุคะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
162 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710347 บ้านโหมน นางสาวรุ่งนภา  กุลสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
163 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710347 บ้านโหมน ราเชนทร์   โกมลวิชญ์ ครู อนุมัติ
164 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710346 บ้านนาพิน ศรีเมือง  ดาเหลา ครู อนุมัติ
165 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ชัชวาล  บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
166 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ชวีรยุทธ  สาระ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
167 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710404 บ้านหนองแดง นายธนิสศักดิ์  โพธิปัตย์ ครู อนุมัติ
168 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710426 บ้านสมบูรณ์ ภาวดี  ช่วยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
169 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710426 บ้านสมบูรณ์ นายพิทักษ์  ฉลูศรี ครู อนุมัติ
170 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 บ้านน้ำคำ นางสาวพุทธรักษา  ดาโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
171 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 บ้านน้ำคำ วิชัย  บุตรโท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
172 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 บ้านน้ำคำ ณัฐพงศ์  คุณพาที ครู อนุมัติ
173 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710412 น้ำคำพิทยา ลลิตา  รันคำภา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
174 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710412 น้ำคำพิทยา ณัฐิดา  สมไชย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
175 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710409 บ้านนาห้วยแดง สมบัติ  วงศ์บุรัชการ ครู อนุมัติ
176 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710410 บ้านร่องข่า นายนฤทธิ์  บัวทอง ครู อนุมัติ
177 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 บ้านโนนกุง ภัทรวดี  ศรีทะโน ูธุรการโรงเรียน อนุมัติ
178 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 บ้านโนนกุง นายไชยเชษฐ์  สิงห์โต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
179 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 บ้านโนนกุง ทรงวุฒิ  ชนะพาห์ ครู อนุมัติ
180 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710341 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) นายสมใจ  ขันที ครู อนุมัติ
181 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710341 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) นายสมหมาย  สิริบรรยง ครู อนุมัติ
182 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710339 บ้านเล้า นายจวน  เดชภูงา ครู อนุมัติ
183 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710340 บ้านทม นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์ ครู อนุมัติ
184 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710407 บ้านโนนสำราญ สุภาวดี  อุตส่าห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
185 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710405 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) ภารดา  นพเก้า ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
186 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710422 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) นายสุรวุฒิ   พันธุ์พาห์ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
187 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710423 บ้านพอก ขวัญฤดี  โทบุตร ครู อนุมัติ
188 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710415 ชุมชนบ้านสะพือ นางชวนพิศ  เพ็งอารีย์ ครู อนุมัติ
189 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710415 ชุมชนบ้านสะพือ สมศักดิ์  เพ็งอารีย์ อนุมัติ
190 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710415 ชุมชนบ้านสะพือ นางลัดดาวรรณ์  พ่วงทอง ครุโรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ อนุมัติ
191 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710416 บ้านนางิ้ว เริงฤทธิ์  สมสอน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
192 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710416 บ้านนางิ้ว อรวรรณ  พึ่งภพ ครู อนุมัติ
193 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710417 บ้านสงยาง นายเทวินทร์  สุขศรี ครู อนุมัติ
194 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710424 บ้านเขือง ทองใส  แขกวันวงค์ ครู อนุมัติ
195 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710424 บ้านเขือง ธนัช  พรสี่ ครู อนุมัติ
196 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710428 บ้านแหลไหล่ นายชูเกียรติ  อ่อนตาม ครู อนุมัติ
197 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710425 บ้านหนองเต่า สนั่น  สมศรี ครู อนุมัติ
198 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710397 บ้านนาดอกไม้ นางจิราวัลย์  มุลทา ครู ชนาญการพิเศษ อนุมัติ
199 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710392 บ้านดอน yupa  singjium ครู อนุมัติ
200 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710392 บ้านดอน เบญญทิพย์  หอมจำปา ครูธุรการ อนุมัติ
201 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 บ้านห้วยฝ้าย วิเศษ  กงใจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
202 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710393 บ้านดอนก่อ นายสมสุข  สามทอง ครู อนุมัติ
203 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710393 บ้านดอนก่อ นางสาวเบญญาภา  ชื่นใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
204 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710394 บ้านนาจ่าย นายปราบศึก  สิงห์ศร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
205 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 บ้านไหล่ทุ่ง นางภัททิรา  พงษ์เสือ ครู อนุมัติ
206 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 บ้านไหล่ทุ่ง นางสายทอง  มะโนชาติ ครู อนุมัติ
207 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 บ้านไหล่ทุ่ง นางสายทอง  มะโนชาติ ครู อนุมัติ
208 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710400 บ้านไหล่สูง นิ่มหทัย  สายบุตร ครู อนุมัติ
209 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710401 บ้านดอนงัว ศิวาภรณ์  พรมสีใหม่ ครู อนุมัติ
210 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710374 บ้านดงไม้งาม นางพัชณี  บุษบิล ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
211 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710374 บ้านดงไม้งาม นายเศวตชาติ  โมราชาติ ครู อนุมัติ
212 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710387 บ้านคำข่า นางฉวี  พันธ์ตา ครู อนุมัติ
213 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710387 บ้านคำข่า นางฉวี   พันธุ์ตา ครูโรงเรียนบ้านคำข่า อนุมัติ
214 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710072 บ้านกาบิน นางสาววิริยะรัตน์  โกมลศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
215 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710072 บ้านกาบิน นายเฉลิมพัฒน์  พรมจันทร์ ครู อนุมัติ
216 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 บ้านตุ นายวิโรจน์  ฝ่ายคำตา ครู อนุมัติ
217 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 บ้านตุ นางสาวศิรินุช   โสมรักษ์ ครู อนุมัติ
218 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 บ้านตุ ฉวีวรรณ  อินนา ครูผู้สอน อนุมัติ
219 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710074 บ้านป่าข่า ปรัญญ์ณภัทร  วันดี ครูผู้สอน อนุมัติ
220 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710074 บ้านป่าข่า บุญช้วน  แก้วโวหาร ครู อนุมัติ
221 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710093 บ้านฟ้าห่วน ประสงค์ศักดิ์  แสงก่ำ ครู อนุมัติ
222 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710094 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี ชลดา  สิงสีทา พนักงานราชการ อนุมัติ
223 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710094 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี นายปฏิภพ  เงินราง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
224 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710089 บ้านแก่งเค็ง นายฉัตรชัย  คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
225 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710090 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กิ่งแก้ว  พูลทอง ครู อนุมัติ
226 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710091 บ้านขุมคำดงตาหวาน ปิยะวัฒน์  จำปาหอม ครู อนุมัติ
227 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710092 บ้านหนองบั่ว นายยุทธศักดิ์   จัมปะโสม ครู อนุมัติ
228 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710071 บ้านน้ำเกลี้ยง นางสาวประนอม  อัปกาญจน์ ครู อนุมัติ
229 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710069 บ้านตาดแต้ นายสันติชัย  ยาตรา ครู อนุมัติ
230 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710069 บ้านตาดแต้ montree  tidtasee ครู อนุมัติ
231 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710070 บ้านโนนหอม สมบูรณ์  บุตรโท ครู อนุมัติ
232 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710070 บ้านโนนหอม นางสาวโชติกา  ชมสาร ครู อนุมัติ
233 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710066 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) บุญเพ็ง  สกุลจาป ครู อนุมัติ
234 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710066 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) นางสาวประภาพร   ขุนชัย ครู อนุมัติ
235 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710067 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) นางมณีรัตน์  พิมโสม ครู อนุมัติ
236 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710067 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) แสงจันทร์  กอบเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) อนุมัติ
237 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 บ้านโคกก่องวังนอง พิน  เจริญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
238 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 บ้านโคกก่องวังนอง ไพศาล  ใจเดี่ยว ครู อนุมัติ
239 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 บ้านโคกก่องวังนอง นางสุมาลี  ไหลหลั่ง ครู อนุมัติ
240 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710075 ชุมชนบ้านโนนสวาง ชายณรงค์  วิลามาศ ครู อนุมัติ
241 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710075 ชุมชนบ้านโนนสวาง ชายณรงค์  วิลามาศ ครู อนุมัติ
242 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710076 บ้านหนองหว้า นางธัญนภัส  บุบผา ครู อนุมัติ
243 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710077 บ้านดงบัง นางกมลชนก  สุดภา ครู อนุมัติ
244 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710078 บ้านคำแม่มุ่ย Danai  Siriboon ครู อนุมัติ
245 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710079 บ้านกุดกลอย Auyporn  Karnkla ครู อนุมัติ
246 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710079 บ้านกุดกลอย พิมพิชยา  ศรีสุวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
247 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710080 บ้านแก้งลิง ดุรงค์ฤทธิ์  เสนาชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
248 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710081 บ้านไชยชนะ นางสุนทรา  ทาสีงาม ครู อนุมัติ
249 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710082 บ้านแข็งขยัน นายกัณหา  สายพฤกษ์ ครู อนุมัติ
250 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710083 บ้านบกหนองทันน้ำ คำสอน  แก้วคำศรี ครู อนุมัติ
251 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710083 บ้านบกหนองทันน้ำ นายสมาทร์   ใจดี ครู อนุมัติ
252 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710084 บ้านโนนหินแร่ บรรจบ  ดับพิษ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
253 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710084 บ้านโนนหินแร่ ทิพย์ธิญากร   วงศ์คำ เจ้าหนัาที่พัสดุ อนุมัติ
254 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 บ้านแสนอุดม ดอกไม้  ยาตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
255 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 บ้านแสนอุดม wongwalee  yangyuen ครู อนุมัติ
256 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 บ้านแสนอุดม นางปิยฉัตร  อุทธา ครู อนุมัติ
257 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710086 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง orraphan  klayklueng พนักงานราชการ อนุมัติ
258 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710087 บ้านหนองลุมพุก จุฑามาศ  ปักแก้ว ครู อนุมัติ
259 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710087 บ้านหนองลุมพุก นายสิทธิรัตน์  กองทอง ครู อนุมัติ
260 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710088 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน ปรัชญา  ปัสสา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
261 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710088 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน บุษบา  บุษผล ครู อนุมัติ
262 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710649 บ้านพะไล นายวิฑูรย์  สุพรรณนนท์ ผู้อวยการโรงเรียน อนุมัติ
263 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710649 บ้านพะไล นางสาวคำใหม่  วงศ์บา ครู อนุมัติ
264 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710650 บ้านเลาะ นายมานิตย์   ทองชิต ครู อนุมัติ
265 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710651 บ้านดอนเย็นใต้ นายทนงศักดิ์   แก้วศรีทอง ครู อนุมัติ
266 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710655 เสาวนิต(บ้านวังแฮ) อดุลย์  แสงโชติ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
267 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710671 บ้านโพธิ์ไทร อมิตา  พลมาก เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
268 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710672 บ้านคำมณี นายนิติกร  แก้วเนตร ครูผู้ช่วย อนุมัติ
269 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710672 บ้านคำมณี นางสาวสำราญ  รัตนมูล ครู อนุมัติ
270 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710662 บ้านแก้งใต้ นางสาวจรูญลักษณ์  พรสี่ ครู อนุมัติ
271 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710662 บ้านแก้งใต้ นายทรงวุฒิ  วงศ์คำ ครู อนุมัติ
272 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710663 บ้านดอนกะทอด นางสาวลาวัลย์  ศุภนานัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
273 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710663 บ้านดอนกะทอด Burinthorn  Suriyasri ครูชำนาญการ อนุมัติ
274 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710657 บ้านม่วงใหญ่ จิระเดช  พุฒโสม ครู อนุมัติ
275 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710658 บ้านนานางวาน นรารมย์  ลือนาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
276 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710659 บ้านโปร่งเจริญ ดวงดาว  คำประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
277 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710659 บ้านโปร่งเจริญ chalermpon  suthikun ครู อนุมัติ
278 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710660 บ้านดอนชาด นางวิภารัตน์  กาติวงศ์ ครู อนุมัติ
279 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710660 บ้านดอนชาด สิทธิพงษ์  อัครศรีวงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ
280 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710661 บ้านนาพะเนียงออ นางสาวลัดดาวัลย์  ขันทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
281 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710682 บ้านกะเตียด เสริมศักดิ์  ภักดี ครู อนุมัติ
282 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 บ้านสองคอน ศิริวรรณ  พรมบุญเรือง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
283 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 บ้านสองคอน อรทัย  กันทะมา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
284 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 บ้านสองคอน อัมพร  แก้วชิณ ครู อนุมัติ
285 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง นางจูมจี   นันชาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
286 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง นายพุฒิพงษ์  พรหมราช ครู อนุมัติ
287 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง เกตน์สิริ  ดาเหลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
288 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710673 บ้านกะลึง นายประกอบกิจ  จอมหงษ์ ครู อนุมัติ
289 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710673 บ้านกะลึง สิทธิเดช  อุทธิโท ครู อนุมัติ
290 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 บ้านโสกชัน นงเยาว์  ทองทับ ครู อนุมัติ
291 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 บ้านโสกชัน ว่าที่ ร้อยตรีทศพล  หวังดี ครู อนุมัติ
292 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 บ้านไพรสวรรค์ นางจงศิลป์  จรหอมเฮ้า ครู อนุมัติ
293 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 บ้านไพรสวรรค์ นายประวัติ  แก้วเนตร ชำนาญการ อนุมัติ
294 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 บ้านไพรสวรรค์ นางพิมพิกา   อ่างสินธุ์ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
295 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 บ้านไพรสวรรค์ การดา  อ้วนท้วน ครู อนุมัติ
296 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710676 บ้านหินห่อม ปัณณวัณณ์  ทานให้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
297 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710656 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วรรณวิภา   ใจแก้ว ครู อนุมัติ
298 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710656 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) อาทิป  สายใจ ครู คศ อนุมัติ
299 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710656 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) นายอาทิป  สายใจ ครู อนุมัติ
300 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710653 บ้านคำกลาง นายยุทธยา  มาลาหอม ครู อนุมัติ
301 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710654 บ้านสารภี ธีราพร  สมบรรณ์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
302 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710654 บ้านสารภี นางสาวยุภารักษ์  อะเนกา ครู คศ.1 อนุมัติ
303 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710652 บ้านพะลอง ณัฐพล  แวงสุข ครู อนุมัติ
304 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710652 บ้านพะลอง อดุลย์  วรรณคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
305 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 สมาคมจักรยานสมัครเล่น นางสาวจุฑารัตน์  อินสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
306 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 สมาคมจักรยานสมัครเล่น นางสาวนฤมล  จันทร์เรือง ครู อนุมัติ
307 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 สมาคมจักรยานสมัครเล่น ชัยณรงค์  มงคลเลิศ ครู อนุมัติ
308 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710670 บุญจิราธร นางปิยะมาศ  พรวิเศษศิริกุล ครู อนุมัติ
309 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 บ้านสำโรง นางสาวราณี   คุณพาที เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
310 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 บ้านสำโรง นางนันทนา   คำสุข ครู อนุมัติ
311 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 บ้านสำโรง นางนันทนา   คำสุข ครู อนุมัติ
312 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710665 บ้านนาหว้าใต้ นางสาวมนัญชยา   ลีฮวด ครู อนุมัติ
313 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710666 บ้านนาขาม พิสิฐ  พวงศรี ครู อนุมัติ
314 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710666 บ้านนาขาม รุจิเรข  แวงวรรณ์ ครู อนุมัติ
315 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710668 ผอบ ณ นคร 1 วิเชียร  สอนภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
316 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710668 ผอบ ณ นคร 1 swagrit  srangseree ครู อนุมัติ
317 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710667 บ้านปากห้วยม่วง นางสาววิภาวี  อุทคำกอง ครู อนุมัติ
318 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710679 บ้านดงตาหวัง อุทิศ  สร้อยคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
319 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710679 บ้านดงตาหวัง นายชูศักดิ์  กิตติราช พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) อนุมัติ
320 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710680 บ้านหนองฟานยืน นายสมบัติ  บุญยงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
321 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710681 บ้านโป่งเป้า ศรายุทธ  ศาลาสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
322 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710683 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว สงค์  รังสน ครู อนุมัติ
323 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710683 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว วัฒนพงษ์  สุธรรมวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
324 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711036 บ้านค้อ นายเจริญชัย  มณีวัน ครู อนุมัติ
325 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711037 บ้านนาชุม นางทรงจิต   ภาระเวช ครู อนุมัติ
326 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711039 บ้านไทรงาม สุวรรณ  ดวงพิลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
327 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711039 บ้านไทรงาม นายเสรี  ศรีทองเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
328 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711046 บ้านกองโพน อริสรา  อ่อนตาม ครู อนุมัติ
329 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711046 บ้านกองโพน ยุพิน  ทานนท์ ครู อนุมัติ
330 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711052 บ้านไหล่ธาตุ วิภววชนม์  ไชยโอชะ ครู อนุมัติ
331 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711051 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ รวินทร์  บุดดาแพน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
332 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711051 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นายวงศกร  สุธรรมวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
333 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711049 บ้านคันพะลาน นายสถิตย์  อำนาจวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
334 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711050 บ้านลุมพุก นายชูศักดิ์   สุภราชัยกุล ครู อนุมัติ
335 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711047 บ้านนาตาลใต้ นางสาวสุกัญญา  อิติวุตตา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
336 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711047 บ้านนาตาลใต้ วรรณภา  บุญกล้า ครู อนุมัติ
337 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711048 บ้านนากลาง นางสาวศิริญากรณ์  สุวรรณรมย์ ธุรการ อนุมัติ
338 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711048 บ้านนากลาง นายสมพงษ์ชัย  กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
339 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711053 บ้านนาม่วง สุระพา  บุตรหา ครู อนุมัติ
340 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711053 บ้านนาม่วง jeerasak  anusiri ครู อนุมัติ
341 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711038 บ้านนาทราย นายสนธิวัฒก์  เชื้อช้าง ครู อนุมัติ
342 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711038 บ้านนาทราย สนธิวัฒก์  เชื้อช้าง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
343 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711035 บ้านปากแซง วิทยา   คุณพาที ครู อนุมัติ
344 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711035 บ้านปากแซง นุจรี  ทองเกิด ครู อนุมัติ
345 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 บ้านโพนแพง เศาวลักษณ์  แก้วชิณ ครู อนุมัติ
346 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 บ้านโพนแพง นายปฏิธาน  บัวทอง ครู อนุมัติ
347 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 บ้านโพนแพง surachai  phechpunt ครู อนุมัติ
348 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711034 บ้านนาหินโหง่นนาดง นางสาวประภาพร   ทองพอก ครู อนุมัติ
349 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711034 บ้านนาหินโหง่นนาดง Nichapat  Phromsa-nga ครู อนุมัติ
350 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711031 บ้านพะลาน นางคณิตตา  ภูลายเรียบ ครูค.ศ.3 อนุมัติ
351 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711032 บ้านบก นวพร  ป้องกัน ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
352 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711032 บ้านบก นางคิวนิตย์  ประเปรียว ครูค.ศ.3 อนุมัติ
353 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711040 บ้านพังเคน อาณาจักร  เคลือศิริ ครู อนุมัติ
354 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711040 บ้านพังเคน นายวิทยา  ศรีจันทรืแดง ครู อนุมัติ
355 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711041 บ้านโนนตูม นงค์เยาว์  มีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
356 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 บ้านโนนขุมคำ นายสมเพียร  คำชมภู ครู อนุมัติ
357 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 บ้านโนนขุมคำ นายณัฏฐ์ณภัทรดลย์  ขันขวา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
358 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711043 บ้านด่านหม่วน นายนพมงคล  พันธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
359 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711043 บ้านด่านหม่วน จุรีรัตน์  ลุหาเกตุ ครู อนุมัติ
360 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711044 บ้านด่านฮัง ภิรมย์รัตน์  ดาเหลา ครู อนุมัติ
361 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711044 บ้านด่านฮัง นฤมล  คำบุญ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
362 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711045 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นัฐพงษ์  ศรศรี พนักงานราชการ ครูผู้สอน อนุมัติ