รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน

ที่ รหัสเขต เขตพื้นที่ รหัส percode ชื่อโรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710126 บ้านนาขนัน นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน ครู อนุมัติ
2 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710127 บ้านแก้งเหนือ jarunee  janchana ครู อนุมัติ
3 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 บ้านนาแมด ภูชิชย์  ไชยะนา ครู คศ.1 อนุมัติ
4 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710128 บ้านนาแมด soodjai  daengsa-ard ครู อนุมัติ
5 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710125 บ้านนาตาลเหนือ นางพิกุล  ผลจันทร์ ครู อนุมัติ
6 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710123 ชุมชนบ้านขามป้อม นางวิยะดา  สันตพันธ์ ครู อนุมัติ
7 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710124 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) นางรัตนะชาติ  อุ่นเจริญ ครู อนุมัติ
8 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710100 บ้านทรายพูล นางพัชรินทร์   นิธิยานันท์ ครู อนุมัติ
9 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม ผุสดี  ก้อนโคตร ครู อนุมัติ
10 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710099 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม นางสุมาลี  สีพิมพ์ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
11 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710097 บ้านไทรย้อย นางอภินันต์  พระสุจันทร์ ครู คศ.3 อนุมัติ
12 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710098 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง นายไพบูลย์  นามณีย์ ครู อนุมัติ
13 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710098 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง พัชรี  เจริญพงศ์ทวีสิน ครูผู้ช่วย อนุมัติ
14 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710095 เขมราฐ สัมฤทธิ์  ทองทับ ผู้อำนวยการ อนุมัติ
15 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710096 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ นางสมาพร   ทุมมากรณ์ ครู อนุมัติ
16 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710103 บ้านหนองหลวง นายไสว  อาจหาญ ครู อนุมัติ
17 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710106 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง ชลธิชา  บุญกล้า ครู อนุมัติ
18 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710117 ชุมชนบ้านเจียด นายยุทธพงษ์  บุตรวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
19 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710130 บ้านนาแวง maleerat  laoson ครู อนุมัติ
20 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710131 บ้านบุ่งวิทยา นายบรรจบ  เหล่าเรือน ครู อนุมัติ
21 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710131 บ้านบุ่งวิทยา นายสุพร  คุณพาที ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
22 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 บ้านโบกม่วง นางสาวสถาพร  วงษ์ใหญ่ ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
23 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 บ้านโบกม่วง piyaphong  thothoomphol ครู อนุมัติ
24 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710132 บ้านโบกม่วง อมรรัตน์  ทองสุทธิ์ ครู อนุมัติ
25 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710133 บ้านลาดหญ้าคา พรวิไล  กลมเกลี้ยง พนักงานราชการ อนุมัติ
26 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710134 บ้านนาเมือง พัทยา  สาสนาม ครู อนุมัติ
27 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710105 บ้านนายูง นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง ครู อนุมัติ
28 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710105 บ้านนายูง นางสุนิรัตน์   แก้วกลึงกลม ครู ค.ศ.2 อนุมัติ
29 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710107 บ้านโนนสูง นายธนารักษ์  กันยะกาญจน์ ธุรการ อนุมัติ
30 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710104 บ้านป่าติ้ว อมรรัตน์  แท่นคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
31 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 บ้านหนองนกทา นายพิเรนทร์  โคตรสา ครู อนุมัติ
32 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710101 บ้านหนองนกทา Ratanaphon  Khajatmonthin ครู อนุมัติ
33 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710102 ตชด.ทองพูนพิทยา นายวรติกรณ์  วรรณลี ครู อนุมัติ
34 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 บ้านหนองผือ สุอัญชนา  ศรีลาชัย ครู อนุมัติ
35 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710108 บ้านหนองผือ เย็นจิตร  ชิงจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
36 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710110 บ้านพนมดี นายเชิด  นนทะใส ครู คศ.3 อนุมัติ
37 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710110 บ้านพนมดี นายสังวร  ไอครรัมย์ พนักงานราชการ อนุมัติ
38 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710113 บ้านแก้งหลักด่าน พยอม  เสนาใหญ่ ครู คศ.3 อนุมัติ
39 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710114 บ้านโคกสว่าง เทพพงศ์  บัวพันธ์ ครู อนุมัติ
40 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710115 บ้านบาก พิมพร  วังคะฮาต ครู อนุมัติ
41 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 บ้านบึงหอม นายจักรกฤษณ์  ผิวพรรณ ครู อนุมัติ
42 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710116 บ้านบึงหอม นายปฏิพล  ช้างสาร ครู อนุมัติ
43 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710129 บ้านคำหาด ประดิษฐ์  ทองพอก ครู ค.ศ.3 อนุมัติ
44 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710109 บ้านนาหว้าเหนือ นางสุธิดา  ธรรมสัตย์ ครู อนุมัติ
45 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710111 บ้านป่าข่า พะนีวัลย์  ภูธา ครู อนุมัติ
46 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม นายวัชรพล  ขันธุแสง ครู อนุมัติ
47 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม นายสุรชัย   อัปกาญจน์ เจ้าที่พัสดุ อนุมัติ
48 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710119 บ้านม่วงเฒ่า วันนา  ตุนา ครู อนุมัติ
49 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710120 บ้านห้วยยาง นางทราทร  สังขะวรรณ์ ครู อนุมัติ
50 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710121 บ้านอีเติ่ง นายศักดรินทร์  พรมทอง ครู อนุมัติ
51 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710122 บ้านนาชุมใต้ นายธวัชชัย  เกษียร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
52 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710336 บ้านกระเดียน กฤษณา  จัมปะโสม ครู อนุมัติ
53 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710336 บ้านกระเดียน นางพิชยา  พรหมจันทร์ ครู อนุมัติ
54 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710337 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) นายสามารถ  พืชหมอ ครู อนุมัติ
55 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710338 บ้านนาหว้า นายไพบูลย์  แสนทวีสุข ครู อนุมัติ
56 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710354 บ้านกุดยาลวน นาง มณีวรรณ  ทองลอย ครู อนุมัติ
57 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710354 บ้านกุดยาลวน ศันสนีย์   นนท์พละ ครู อนุมัติ
58 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710356 บ้านคึม kampa  boonyung ครู อนุมัติ
59 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710356 บ้านคึม พรธิดา   พัชราศิริกุล ธุรการ อนุมัติ
60 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710359 บ้านกาจับ Chutiyakan  Boontho ครู อนุมัติ
61 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710359 บ้านกาจับ ศิรินญา  คำภู ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
62 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710343 บ้านกุศกร วาสนา   สุดหล้า ครู อนุมัติ
63 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710344 บ้านลาดสมดี นายจรัส  ถนอมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
64 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 บ้านศรีสุข นางจินตนาพร  ศรีชัย ครู อนุมัติ
65 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 บ้านศรีสุข สายันต์  สิงห์สิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
66 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710345 บ้านศรีสุข ลักษุณา  ทวยมาตร เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
67 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710355 บ้านหนองเอาะหนองสิม จันทร์ศรี  มหานิติพงษ์ ครู อนุมัติ
68 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710353 บ้านคำสมิง วรัญญา  โสภะวงศ์ ข้าราชการครู อนุมัติ
69 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710352 บ้านเกษม พัชราพร  แสงฉาย ครู อนุมัติ
70 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710357 เกษมบ้านนาคำ นางสุดจิตร  โพธิตาด ครู อนุมัติ
71 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710358 บ้านกึ่งพุทธกาล นายประดิษฐ์  อุทุม ครู อนุมัติ
72 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710368 บ้านขามเปี้ย มาลัย  จินดาศรี ครู อนุมัติ
73 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710369 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข chavengsak  sainetr ครู อนุมัติ
74 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710370 บ้านดอนตะมุน นางเพชรศรี  สายเนตร ครู อนุมัติ
75 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710370 บ้านดอนตะมุน จรูญ  ดาผา ครู อนุมัติ
76 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710371 บ้านนาตาหมุด นายสถิตย์  ดาวัลย์ อนุมัติ
77 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710372 บ้านบ่อหิน วรวิทย์  มาลาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
78 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710372 บ้านบ่อหิน chakarin  chakarin ครู อนุมัติ
79 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 บ้านดอนหมูวิทยา seeda  boonon ครู อนุมัติ
80 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710373 บ้านดอนหมูวิทยา อัครชัย  สุยังกุล ครู อนุมัติ
81 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710388 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง นางสาวปิ่นแก้ว  พรหมลาย ครู อนุมัติ
82 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710389 บ้านนาคิแลน ชัยณรงค์  ใจเดี่ยว ครู อนุมัติ
83 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710366 บ้านดอนทับช้าง นางพิมพ์ภัทรา  วรรณวัตร ครู อนุมัติ
84 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710364 บ้านดอนใหญ่ จงจิตต์  ตาน้อย ครู อนุมัติ
85 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710375 บ้านคอนสาย นายอุทิศ  บุญเติม เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
86 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710375 บ้านคอนสาย พิชญา  วรรณศรี ครู อนุมัติ
87 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710376 บ้านสร้างโพน วิไลรัตน์  ดับพิษ ครู อนุมัติ
88 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710376 บ้านสร้างโพน นายทรงวุฒิ  ศรีพงษ์ชัย ครู อนุมัติ
89 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710377 บ้านโป่งน้อย รณรงค์  พรมสอน ครู อนุมัติ
90 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710379 บ้านนาคำวิทยา นางคิด  พันธิมาตร ครู อนุมัติ
91 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710379 บ้านนาคำวิทยา perayut  boonyen ครู อนุมัติ
92 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710380 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) นายสายลม  สองศร ครู อนุมัติ
93 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710380 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) นายอนันต์  ทาสา ครู อนุมัติ
94 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710361 บ้านฮี นายไชยา  ฉ่ำเมืองปักษ์ ครู อนุมัติ
95 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710362 บ้านแพง นายปราชญ์ศิลป์  โสมณวัฒน์ ธุรการ อนุมัติ
96 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710367 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) นายธนพูน  นามบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
97 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710402 บ้านคำไหล กรภาณศฤจ  ขันตี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
98 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710351 บ้านแอมเจริญ นางลัดดาวรรณ์  พ่วงทอง ครู อนุมัติ
99 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710351 บ้านแอมเจริญ ไมตรี  ชุลีกร ครู อนุมัติ
100 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710349 บ้านโคกน้อย ประภาส  แก้วกลึงกลม ครู อนุมัติ
101 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710350 บ้านโคกใหญ่ จิตรา  พลศักดิ์ ครู อนุมัติ
102 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710348 บ้านโคกจาน กีรตินัย  สุขประเสริฐ ครู อนุมัติ
103 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710385 บ้านเสาธงใหญ่ นายชาญณรงค์  เหง้าเกษ ครู อนุมัติ
104 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710386 บ้านนาเดื่อ รณิดา  แห่งธรรม ครู อนุมัติ
105 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710384 ชุมชนบ้านเซเป็ด นางเกษร  อินทร์สด ครู อนุมัติ
106 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710365 ตระการพืชผล นาย  สมถวิล ยืนยิ่ง ครู อนุมัติ
107 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710365 ตระการพืชผล ณรงค์  ตุ้มสังข์ทอง ครู อนุมัติ
108 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 บ้านตระการ sarunyar  krootsan ครู อนุมัติ
109 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710418 บ้านตระการ นางวิชุนีย์  ทวีท้าว ครู อนุมัติ
110 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710419 บ้านโพนเมือง อุบล  พลสวัสดิ์ ครู อนุมัติ
111 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710420 บ้านเอ็นอ้า ธัญธิญา  ศิริญาณ ธุรการ อนุมัติ
112 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710420 บ้านเอ็นอ้า นางลำไพร  บุญประสาน ครู อนุมัติ
113 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710391 บ้านตากแดด สิทธิโชค  ประสาน ครู อนุมัติ
114 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น นายธีร์วรา  ดาวัลย์ ธุรการ อนุมัติ
115 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710396 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น pratueng  tongpen ครู อนุมัติ
116 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) เอมอร  โคตรพันธ์ ธุรการ อนุมัติ
117 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710383 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) อริษา  ทีรวม ธุรการ อนุมัติ
118 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710381 บ้านถ้ำแข้ นางสาวกัญญาณี  พรหมจรรย์ ครู อนุมัติ
119 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710382 บ้านคำแคน นางนิตยา  วงศ์งาม ครูโรงเรียนบ้านคำแคน อนุมัติ
120 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710378 บ้านห้วยที Khanittha  Banpracha ครู อนุมัติ
121 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710342 บ้านโนนสูงโนนสำราญ สุภาวดี  อุตส่าห์ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
122 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710342 บ้านโนนสูงโนนสำราญ นายสารทูล   ศรีถม ครู อนุมัติ
123 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710398 บ้านนาส้มมอ pitak  charoenchai ครู อนุมัติ
124 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710413 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) นายบุญจันทร์  ไพอุปรี ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
125 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710414 บ้านแก้งอะฮวน นายอนันต์  ทาสา ครูชำนาญการ อนุมัติ
126 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710390 บ้านดอนจิก นางณิพินฐา  อุคะ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
127 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710390 บ้านดอนจิก นายภาสญาณ  อินทร์โทน ครู อนุมัติ
128 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710390 บ้านดอนจิก ไพรัตน์  บุญธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
129 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710347 บ้านโหมน นางสาวรุ่งนภา  กุลสิงห์ ครูผู้ช่วย อนุมัติ
130 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710347 บ้านโหมน ราเชนทร์   โกมลวิชญ์ ครู อนุมัติ
131 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710346 บ้านนาพิน ศรีเมือง  ดาเหลา ครู อนุมัติ
132 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ชวีรยุทธ  สาระ ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
133 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710403 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) ชัชวาล  บำเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
134 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710404 บ้านหนองแดง ธนกฤษ  เสริฐผล เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
135 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710426 บ้านสมบูรณ์ ภาวดี  ช่วยสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
136 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710426 บ้านสมบูรณ์ นายพิทักษ์  ฉลูศรี ครู อนุมัติ
137 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 บ้านน้ำคำ วิชัย  บุตรโท ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
138 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 บ้านน้ำคำ ณัฐพงศ์  คุณพาที ครู อนุมัติ
139 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710427 บ้านน้ำคำ นางสาวพุทธรักษา  ดาโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
140 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710412 น้ำคำพิทยา ณัฐิดา  สมไชย ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
141 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710410 บ้านร่องข่า นายนฤทธิ์  บัวทอง ครู อนุมัติ
142 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710408 บ้านโนนกุง นายไชยเชษฐ์  สิงห์โต เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
143 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710341 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) นายสมใจ  ขันที ครู อนุมัติ
144 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710341 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) นายสมหมาย  สิริบรรยง ครู อนุมัติ
145 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710339 บ้านเล้า นายจวน  เดชภูงา ครู อนุมัติ
146 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710340 บ้านทม นางสมจิตถวิล  สว่างสุรีย์ ครู อนุมัติ
147 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710407 บ้านโนนสำราญ ณัฐศิมา  เห็มอ่อน ครู อนุมัติ
148 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710405 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) กิตติภณ  เรืองแสน ครู อนุมัติ
149 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710422 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) SOMBOON  WANNA ครู อนุมัติ
150 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710423 บ้านพอก ขวัญฤดี  แก้วมาตย์ ครู อนุมัติ
151 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710415 ชุมชนบ้านสะพือ สมศักดิ์  เพ็งอารีย์ อนุมัติ
152 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710415 ชุมชนบ้านสะพือ นางชวนพิศ  เพ็งอารีย์ ครู อนุมัติ
153 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710416 บ้านนางิ้ว เริงฤทธิ์  สมสอน ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
154 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710417 บ้านสงยาง นายเทวินทร์  สุขศรี ครู อนุมัติ
155 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710424 บ้านเขือง ประวิธ  แดนดี ครู อนุมัติ
156 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710428 บ้านแหลไหล่ นายชูเกียรติ  อ่อนตาม ครู อนุมัติ
157 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710425 บ้านหนองเต่า สนั่น  สมศรี ครู อนุมัติ
158 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710397 บ้านนาดอกไม้ นางจิราวัลย์  มุลทา ครู ชนาญการพิเศษ อนุมัติ
159 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710392 บ้านดอน yupa  singjium ครู อนุมัติ
160 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710395 บ้านห้วยฝ้าย วิเศษ  กงใจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
161 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710393 บ้านดอนก่อ นางสาวเบญญาภา  ชื่นใจ พนักงานราชการ อนุมัติ
162 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710393 บ้านดอนก่อ นายสมสุข  สามทอง ครู อนุมัติ
163 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710394 บ้านนาจ่าย นายปราบศึก  สิงห์ศร ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
164 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 บ้านไหล่ทุ่ง นางสายทอง  มะโนชาติ ครู อนุมัติ
165 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 บ้านไหล่ทุ่ง นางสายทอง  มะโนชาติ ครู อนุมัติ
166 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710399 บ้านไหล่ทุ่ง นางภัททิรา  พงษ์เสือ ครู อนุมัติ
167 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710400 บ้านไหล่สูง นิ่มหทัย  สายบุตร ครู อนุมัติ
168 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710401 บ้านดอนงัว ศิวาภรณ์  พรมสีใหม่ ครู อนุมัติ
169 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710374 บ้านดงไม้งาม นางพัชณี  บุษบิล ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
170 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710374 บ้านดงไม้งาม นายเศวตชาติ  โมราชาติ ครู อนุมัติ
171 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710387 บ้านคำข่า นางฉวี   พันธุ์ตา ครูโรงเรียนบ้านคำข่า อนุมัติ
172 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710387 บ้านคำข่า นางฉวี  พันธ์ตา ครู อนุมัติ
173 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710072 บ้านกาบิน นางสาววิริยะรัตน์  โกมลศรี พนักงานราชการ อนุมัติ
174 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710072 บ้านกาบิน นายเฉลิมพัฒน์  พรมจันทร์ ครู อนุมัติ
175 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710073 บ้านตุ นางสาวศิรินุช   โสมรักษ์ ครู อนุมัติ
176 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710074 บ้านป่าข่า บุญช้วน  แก้วโวหาร ครู อนุมัติ
177 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710093 บ้านฟ้าห่วน ประสงค์ศักดิ์  แสงก่ำ ครู อนุมัติ
178 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710094 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี นายปฏิภพ  เงินราง เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
179 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710089 บ้านแก่งเค็ง นายไชยา  จักกัติ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
180 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710090 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ กิ่งแก้ว  พูลทอง ครู อนุมัติ
181 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710091 บ้านขุมคำดงตาหวาน phayao  saibood ครู อนุมัติ
182 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710092 บ้านหนองบั่ว นายยุทธศักดิ์   จัมปะโสม ครู อนุมัติ
183 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710071 บ้านน้ำเกลี้ยง นางสาวประนอม  อัปกาญจน์ ครู อนุมัติ
184 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710069 บ้านตาดแต้ นายสันติชัย  ยาตรา ครู อนุมัติ
185 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710069 บ้านตาดแต้ montree  tidtasee ครู อนุมัติ
186 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710070 บ้านโนนหอม สมบูรณ์  บุตรโท ครู อนุมัติ
187 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710066 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) บุญเพ็ง  สกุลจาป ครู อนุมัติ
188 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710066 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) นางสาวประภาพร   ขุนชัย ครู อนุมัติ
189 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710067 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) นางมณีรัตน์  พิมโสม ครู อนุมัติ
190 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 บ้านโคกก่องวังนอง นางสุมาลี  ไหลหลั่ง ครู อนุมัติ
191 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 บ้านโคกก่องวังนอง พิน  เจริญวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
192 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710068 บ้านโคกก่องวังนอง ไพศาล  ใจเดี่ยว ครู อนุมัติ
193 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710075 ชุมชนบ้านโนนสวาง ชายณรงค์  วิลามาศ ครู อนุมัติ
194 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710075 ชุมชนบ้านโนนสวาง ปรัชญา  ปัสสา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
195 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710076 บ้านหนองหว้า นางธัญนภัส  บุบผา ครู อนุมัติ
196 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710077 บ้านดงบัง นางกมลชนก  สุดภา ครู อนุมัติ
197 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710078 บ้านคำแม่มุ่ย Danai  Siriboon ครู อนุมัติ
198 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710079 บ้านกุดกลอย Auyporn  Karnkla ครู อนุมัติ
199 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710080 บ้านแก้งลิง ดุรงค์ฤทธิ์  เสนาชัย ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
200 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710081 บ้านไชยชนะ นางสุนทรา  ทาสีงาม ครู อนุมัติ
201 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710082 บ้านแข็งขยัน นายกัณหา  สายพฤกษ์ ครู อนุมัติ
202 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710083 บ้านบกหนองทันน้ำ นายสมาทร์   ใจดี ครู อนุมัติ
203 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710084 บ้านโนนหินแร่ บรรจบ  ดับพิษ เจ้าหน้าที่พัสดุ อนุมัติ
204 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710084 บ้านโนนหินแร่ ทิพย์ธิญากร   วงศ์คำ เจ้าหนัาที่พัสดุ อนุมัติ
205 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 บ้านแสนอุดม ดอกไม้  ยาตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
206 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 บ้านแสนอุดม wongwalee  yangyuen ครู อนุมัติ
207 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710085 บ้านแสนอุดม นางปิยฉัตร  อุทธา ครู อนุมัติ
208 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710086 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง orraphan  klayklueng พนักงานราชการ อนุมัติ
209 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710087 บ้านหนองลุมพุก จุฑามาศ  ปักแก้ว ครู อนุมัติ
210 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710088 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน ปรัชญา  ปัสสา ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
211 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710088 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน บุษบา  บุษผล ครู อนุมัติ
212 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710649 บ้านพะไล นายวิฑูรย์  สุพรรณนนท์ ผู้อวยการโรงเรียน อนุมัติ
213 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710649 บ้านพะไล นางสาวคำใหม่  วงศ์บา ครู อนุมัติ
214 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710650 บ้านเลาะ นายมานิตย์   ทองชิต ครู อนุมัติ
215 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710650 บ้านเลาะ นางกัญญภัทร  เกษียร ครู อนุมัติ
216 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710651 บ้านดอนเย็นใต้ นายทนงศักดิ์   แก้วศรีทอง ครู อนุมัติ
217 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710671 บ้านโพธิ์ไทร Prasit  Khampui รองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
218 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710672 บ้านคำมณี นางสาวสำราญ  รัตนมูล ครู อนุมัติ
219 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710662 บ้านแก้งใต้ นางสาวจรูญลักษณ์  พรสี่ ครู อนุมัติ
220 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710663 บ้านดอนกะทอด Burinthorn  Suriyasri ครูชำนาญการ อนุมัติ
221 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710663 บ้านดอนกะทอด นางสาวลาวัลย์  ศุภนานัย ครูชำนาญการ อนุมัติ
222 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710657 บ้านม่วงใหญ่ จิระเดช  พุฒโสม ครู อนุมัติ
223 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710658 บ้านนานางวาน นรารมย์  ลือนาม ครูผู้ช่วย อนุมัติ
224 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710658 บ้านนานางวาน สิทธิพงษ์  อะคะสีวร ครู อนุมัติ
225 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710659 บ้านโปร่งเจริญ chalermpon  suthikun ครู อนุมัติ
226 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710660 บ้านดอนชาด นางวิภารัตน์  กาติวงศ์ ครู อนุมัติ
227 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710661 บ้านนาพะเนียงออ นางสาวลัดดาวัลย์  ขันทอง ครูผู้ช่วย อนุมัติ
228 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710682 บ้านกะเตียด ประสิทธิ์  เจริญชัย ครู อนุมัติ
229 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 บ้านสองคอน อัมพร  แก้วชิณ ครู อนุมัติ
230 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710677 บ้านสองคอน นายกฤษดา  วงศายะ ครู อนุมัติ
231 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง นางจูมจี   นันชาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
232 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง นายพุฒิพงษ์  พรหมราช ครู อนุมัติ
233 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710678 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง เกรียงศักดิ์  แก้วเนตร ครู อนุมัติ
234 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710673 บ้านกะลึง นายประกอบกิจ  จอมหงษ์ ครู อนุมัติ
235 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 บ้านโสกชัน นางธัญญพัทธ์  อุดทะรัง ครู อนุมัติ
236 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710674 บ้านโสกชัน นงเยาว์  ทองทับ ครู อนุมัติ
237 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 บ้านไพรสวรรค์ นายประวัติ  แก้วเนตร ชำนาญการ อนุมัติ
238 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710675 บ้านไพรสวรรค์ นางพิมพิกา   อ่างสินธุ์ ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
239 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710676 บ้านหินห่อม ปัณณวัณณ์  ทานให้ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
240 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710676 บ้านหินห่อม นางพัชนี    สมตัว ครูคศ.1 อนุมัติ
241 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710676 บ้านหินห่อม พัชนี  สมตัว ครู คศ.1 อนุมัติ
242 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710656 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) นายอาทิป  สายใจ ครู อนุมัติ
243 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710653 บ้านคำกลาง นายยุทธยา  มาลาหอม ครู อนุมัติ
244 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710654 บ้านสารภี นางสาวยุภารักษ์  อะเนกา ครู คศ.1 อนุมัติ
245 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710652 บ้านพะลอง ณัฐพล  แวงสุข ครู อนุมัติ
246 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 สมาคมจักรยานสมัครเล่น นางสาวจุฑารัตน์  อินสุวรรณ์ ครู อนุมัติ
247 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710669 สมาคมจักรยานสมัครเล่น ชัยณรงค์  มงคลเลิศ ครู อนุมัติ
248 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710670 บุญจิราธร นางปิยะมาศ  พรวิเศษศิริกุล ครู อนุมัติ
249 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 บ้านสำโรง นางนันทนา   คำสุข ครู อนุมัติ
250 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710664 บ้านสำโรง นางนันทนา   คำสุข ครู อนุมัติ
251 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710665 บ้านนาหว้าใต้ นางสาวจิระนันท์  การิสุข พนักงานราชการ อนุมัติ
252 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710666 บ้านนาขาม รุจิเรข  แวงวรรณ์ ครู อนุมัติ
253 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710666 บ้านนาขาม พิสิฐ  พวงศรี ครู อนุมัติ
254 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710668 ผอบ ณ นคร 1 วิเชียร  สอนภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
255 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710668 ผอบ ณ นคร 1 swagrit  srangseree ครู อนุมัติ
256 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710667 บ้านปากห้วยม่วง นางสาววิภาวี  อุทคำกอง ครู อนุมัติ
257 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710679 บ้านดงตาหวัง อุทิศ  สร้อยคำ พนักงานราชการ อนุมัติ
258 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710679 บ้านดงตาหวัง นายชูศักดิ์  กิตติราช พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) อนุมัติ
259 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710680 บ้านหนองฟานยืน นายสมบัติ  บุญยงค์ พนักงานราชการ อนุมัติ
260 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710681 บ้านโป่งเป้า นาย.ประยูร  พันธ์พิบูลย์ ครู อนุมัติ
261 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710681 บ้านโป่งเป้า ศรายุทธ  ศาลาสุข ครูผู้ช่วย อนุมัติ
262 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 710683 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว วัฒนพงษ์  สุธรรมวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ อนุมัติ
263 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711036 บ้านค้อ นายเจริญชัย  มณีวัน ครู อนุมัติ
264 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711037 บ้านนาชุม นางทรงจิต   ภาระเวช ครู อนุมัติ
265 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711039 บ้านไทรงาม สุวรรณ  ดวงพิลา ครูผู้ช่วย อนุมัติ
266 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711039 บ้านไทรงาม นายเสรี  ศรีทองเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติ
267 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711046 บ้านกองโพน ยุพิน  ทานนท์ ครู อนุมัติ
268 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711046 บ้านกองโพน อริสรา  อ่อนตาม ครู อนุมัติ
269 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711052 บ้านไหล่ธาตุ วิภววชนม์  ไชยโอชะ ครู อนุมัติ
270 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711051 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นายวงศกร  สุธรรมวงศ์ พนักงานราชการ อนุมัติ
271 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711051 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ รวินทร์  บุดดาแพน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน อนุมัติ
272 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711049 บ้านคันพะลาน นายสถิตย์  อำนาจวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
273 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711050 บ้านลุมพุก นายชูศักดิ์   สุภราชัยกุล ครู อนุมัติ
274 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711047 บ้านนาตาลใต้ วรรณภา  บุญกล้า ครู อนุมัติ
275 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711048 บ้านนากลาง นางสาวศิริญากรณ์  สุวรรณรมย์ ธุรการ อนุมัติ
276 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711048 บ้านนากลาง นายสมพงษ์ชัย  กุมารสิทธิ์ ครู อนุมัติ
277 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711053 บ้านนาม่วง jeerasak  anusiri ครู อนุมัติ
278 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711038 บ้านนาทราย นายสนธิวัฒก์  เชื้อช้าง ครู อนุมัติ
279 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711038 บ้านนาทราย สนธิวัฒก์  เชื้อช้าง ครูอัตราจ้าง อนุมัติ
280 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711035 บ้านปากแซง วิทยา   คุณพาที ครู อนุมัติ
281 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711035 บ้านปากแซง นุจรี  ทองเกิด ครู อนุมัติ
282 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 บ้านโพนแพง เศาวลักษณ์  แก้วชิณ ครู อนุมัติ
283 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 บ้านโพนแพง surachai  phechpunt ครู อนุมัติ
284 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711033 บ้านโพนแพง นายปฏิธาน  บัวทอง ครู อนุมัติ
285 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711034 บ้านนาหินโหง่นนาดง นางสาวประภาพร   ทองพอก ครู อนุมัติ
286 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711034 บ้านนาหินโหง่นนาดง Nichapat  Phromsa-nga ครู อนุมัติ
287 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711031 บ้านพะลาน นางคณิตตา  ภูลายเรียบ ครูค.ศ.3 อนุมัติ
288 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711032 บ้านบก นางคิวนิตย์  ประเปรียว ครูค.ศ.3 อนุมัติ
289 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711040 บ้านพังเคน นายวิทยา  ศรีจันทรืแดง ครู อนุมัติ
290 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711040 บ้านพังเคน อาณาจักร  เคลือศิริ ครู อนุมัติ
291 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711041 บ้านโนนตูม นงค์เยาว์  มีศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
292 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711042 บ้านโนนขุมคำ นายสมเพียร  คำชมภู ครู อนุมัติ
293 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711043 บ้านด่านหม่วน จุรีรัตน์  ลุหาเกตุ ครู อนุมัติ
294 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711044 บ้านด่านฮัง ภิรมย์รัตน์  ดาเหลา ครู อนุมัติ
295 3402 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 711045 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ นัฐพงษ์  ศรศรี พนักงานราชการ ครูผู้สอน อนุมัติ